КАКВО Е НОВОРОЖДЕНИЕТО И КАК ДА ГО ПРЕЖИВЕЕМ?

Бог ни е подарил наследството на вечния живот.

ИСУС е пътят, истината и животът – ВРАТАТА КЪМ БОЖИТО ЦАРСТВО И ВЕЧНИЯ ЖИВОТ. Новорождението идва, когато приемем Сина на Бога за свой личен Спасител и Господ. Тъй като никой не може да бъде спасен, ако не бъде роден от горе, е наложително да разберем същността и силата на новорождението.

ПОСВЕЩЕНИЕ

 С любов и безкрайна благодарност към най-скъпоценното Съкровище на тази земя – нашия прекрасен Приятел и Учител – Святия Дух.

ВЪВЕДЕНИЕ

Това поучение е изключително важно за всяка душа. Просто е, но е основно и жизненоважно, за да се разбере и приложи.

Моля се, докато четете тази книга Святият Дух да отвори уши във вас и да чуете в сърцата си любящия глас на Небесния ни Баща.

САМО РАЗБРАНАТА И ПРИЛОЖЕНА ИСТИНА НИ ОСВОБОЖДАВА

… ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.”

Йоан 8:32


Това е поучение, не е проповед. Поучението е толкова важно, защото Исус каза, че ще познаете (разберете) истината и истината,която познавате и разбирате, ще ви направи свободни, доколкото я познавате и разбирате. Голяма част от проблемите ни идват от неразбиране на истините на Божието Слово, защото неразбраната истина не те освобождава. Истината, която разбираме и прилагаме, ни освобождава. Доколкото има заблуда в нас, дотолкова има място за дявола да действа. Заблудата е тъмнина, а истината е светлина.

Затова приемайте Библейските истини и ги прилагайте на практика.
Пламен Петров

ИМА ЛИ ДЯДО ГОСПОД?

Господ няма внуци. Той не е дядо Господ. Той е Баща. Не можеш чрез майка си или баба си да отидеш при Господа. Не можеш да кажеш: „Моята баба е вярваща, затова аз ще бъда спасен.” Не, не става така. Ти или си син/дъщеря на Бога и си спасен, или не си спасен. При Господа няма внуци, а само деца. Трябва лично да бъдеш роден от Бога, за да влезеш в Царството Му и да бъдеш спасен. Той трябва да стане твой Баща и ти Негово дете. Друг начин няма.

Исус е казал: „Аз съм пътят, истината и животът. Никой не може да дойде при Тате, освен чрез Мен.” Йoан14:6

Исус не ни е Татко. Той по-скоро ни е брат и ние сме Негови братя. Той е първороден между многото братя. Неговият Баща е и наш Баща. Исус казва: „Аз съм пътят, по който вие трябва да вървите, за да стигнете до Отец.” Исус не е нашата цел. Той е Посредникът между нас и Татко Бог. Отец е целта, но Исус е единственият път.

 СИРАЦИ

Днес светът ходи като сирак и хората живеят като сираци – без баща. Аз съм живял без баща. Въпреки че съм имал баща, съм го виждал много рядко. Слушах едно поучение от Дерек Принс, в което той казва: „Семейство без баща – не е семейство. Няма семейство без баща”, т.е. аз не съм имал семейство в истинския смисъл на думата и някои от вас също не са имали семейство, защото не са имали бащи. Дерек Принс казва още: „Човек, който е отраснал без баща, е неуверен в себе си, несигурен, защото не е имал някой, който да го подкрепя.”

Като дете излизах на игра и тъй като нямах тате, който да ме защити, по-големите ме тормозеха и биеха. Връщах се вкъщи и какво? Да кажа на майка си ли? Какво ще направи майка ми? Задържах болката в себе си, чувствах се беззащитен и несигурен в себе си. Това сложи отпечатък върху останалите области на живота ми и особено върху взаимоотношенията ми с хората.

Бащата е не само закрила, но и пример и учител за сина си. Искаш да ремонтираш нещо, но не можеш да се справиш – не си имал баща да ти покаже и научи. Тези, които са имали бащи, в повечето случаи са имали възможност да се научат, защото са могли да видят или попитат баща си как го прави. Могли са да поискат помощ и да я получат. Тези, които не са имали бащи, са били лишени от тази възможност. Тези, които са имали бащи, знаят как да се държат като мъже. Те са имали пример. Ако си живял само с мама или баба, не си имал пример и не знаеш дори като мъж да се държиш. Има хора, които са вътрешно осакатени.

Днес човекът прилича на дете без баща. Хората живеят като сираци. Чувстват се несигурни в себе си. Не знаят от къде идват и накъде отиват. Като че светът е пълен със случайности и не знаят каква е причината за тяхното съществувание. Не знаят дали някой се интересува от тях, нито пък дали някой ще ги защити и помогне. Всеки човек се нуждае от Баща. Добрата вест е, че не сме случайност, а творение на един любящ Бог. Загрижен е за всеки един човек и лично за теб и те чака да се обърнеш към Него и да Го потърсиш. Той иска да бьде твой Баща и ти негово дете.

ЕДНА РАЗЛИКА МЕЖДУ БОЖИЯ СИН, АДАМ И ХРИСТИЯНИНА

 Псалм 2:7 „…Ти си мой Син. Аз днес Те родих.”

Божият Син е роден от Бога Отца. Затава е наречен Божи Син. Единственият, който е роден, е Божият Син, наречен е Единородния от Отца. Той е Син, защото е роден от Бога. Той не е сътворен.

Всичко е сътворено чрез Него. Всичко останало на земята Бог го създаде със Своето Слово: Да бъде светлина. Да бъдат рибите. Да бъдат птиците…

 Шестият ден от творението е описан в Битие 1:26 „И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие;…”

Господ създаде човека. Значи човекът не беше роден. Адам не е бил роден. Бил е сътворен. И как го направи Господ? Включи ръцете Си в сътворението му, като взе глина и направи една скулптура. Вдъхна в ноздрите й живот и нарече скулптурата Адам, т.е. човек. Значи Адам е бил сътворен, а не роден. Ние като потомци на Адам сме Божие творение, но не и Божии деца. Затова не е правилно да наричаме всички хора Божии чада, а Божии създания.

Знаем от Библията, че Адам съгреши и смъртта влезе в човешкия род чрез греха. Това продължи до обещания Месия – Спасителят, който трябваше да дойде. След като Божият Син умря на кръста, беше погребан, беше възкресен от смъртта, Той се възнесе и седна отдясно на Отца в небесните места.

Всеки, който наистина повярва в Него, се ражда от Бога и става син или дъщеря на Бога. Защо? Защото ние сме в Него и Той е в нас. Ние ставаме едно със Сина на Бог и затова ставаме синове и дъщери. Той е главата, ние сме тялото. Така че ние ставаме част от Сина на Бог и затова сме синове и дъщери. И вече има разлика между Адам и нас. Някои хора казват: „Исус възстанови това, което Адам пропиля.” Но Исус не само възстанови, Той донесе много повече, отколкото Адам е изгубил. Защото Адам не беше син, а ние ставаме синове чрез Исус. Едно е творението, друго е синът.
Има разлика между това – да сътвориш една песен и да родиш дете. Кое повече ще обичаш – песента, която си създал, или децата, които имаш? Децата, разбира се. Обичаме децата повече. Виждате ли, когато станем Божии деца, в резултат на това, че сме родени от Бог, Той става наш Баща. Този въпрос ще го изясня по-нататък.

ВСИЧКИ ХОРА БРАТЯ ЛИ СА?

Тук искам да обърна внимание на един въпрос, който предизвиква объркване. Трябва да разсъждаваме реално. Някои хора казват: „Всички сме братя и сестри, всички сме Божии чада”. Вярно ли е това? Не, не е вярно!

Не всички хора са Божии деца и не всички хора са братя и сестри. Хора, които нямат общ баща, не са братя и сестри. Ако с някого нямаме общ баща, не сме братя и сестри. В църквата, имаме ли един общ баща? Да. Нашият Небесен Баща. Затова сме братя и сестри, защото имаме един общ Баща. Но ако някой не вярва в нашия Баща, не е роден от нашия Баща, можем ли да го наричаме брат или сестра? Той е Божие творение, но не е Божие дете.
ХОРАТА ОТ СВЕТА НАШИ БРАТЯ ЛИ СА?

Хората от този свят, които живеят в греха, не е нужно да ги наричате „деца на дявола” или с други подобни епитети. Има наистина хора, които са чада на дявола, но това не е предмет на настящето ни разискване. И така непокаяните хора от света са създания на Бога, но не са деца на Бога. Бог ги е сътворил. Те са Божии създания, като потомци на Адам, но не са родени от Бога чрез семето на Божието Слово и вяра в Сина на Бога. Затова не можем да ги наречем Божии деца. Бог обаче ги обича и ние подобно на Него трябва да ги обичаме.

ИЗПОВЯДВАЩИТЕ ДРУГИ РЕЛИГИИ НАШИ БРАТЯ ЛИ СА?

Има хора, които наричат вярващите в други религии и богове братя. Те обаче също не могат да ни бъдат братя, след като имат друг бог. Ако богът им се казва Буда, Кришна, Заратустра, вярват в Мохамед или Мария и т.н., не могат да бъдат твои братя. Само вярващите в Исус, който е Единственият Верен Път, като Син на Бога и Господ умрял за греха ни и възкръснал от смъртта, са родени от Бога. Останалите хора са Божии творения, но не са ни братя.
ИСКА ЛИ БОГ ВСИЧКИ ДА СЕ СПАСЯТ?

 „…Бога, нашият Спасител, Който иска да се спасят всичките човеци и да достигнат до познание на истината.” 1 Тимотей 2:4

Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.” Йоан 3:16

Някои хора казват, че Бог спасява само избраните си, т.е. тези, които не е избрал, ще погинат. Но според тези стихове можем да заключим, че Бог е избрал целия свят за спасение. Въпросът не е дали Той ни е избрал за спасение, а дали ние ще изберем Сина Му, за да примем спасението.

ПЪТЯТ Е САМО ЕДИН

Аз съм Пътят, Истината и Животът!

Никой не може да дойде при Отец, освен чрез Мен!” Йоан 14:6

Исус не казва, че Той е път към Отец, а заявява, че Той е единствиният Път и друг път няма. Всеки друг път води в друга посока, а не към Отца.

ПОСЛАНИЦИТЕ НА БОГА
Отворете на Йоан3:1 „Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник. Той дойде при Исус нощем и Му рече: ”Учителю, знам, че от Бога си дошъл учител, защото никой не може давърши тия знамения, които Ти вършиш, ако Бог не е с него.”

Посланиците, които Бог изпраща, могат да вършат определени свръхестествени неща, невъзможни за естествения човек. По този начин Бог подписва Посланието Си. Пратениците на Божието царство носят съответно авторитета, властта и силата, дадени им от Царя . (Марк 16:17-20, Йоан 14:12, Лука10:19, Матей 10:1,7,8)

Йоан 3:3 „Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство.

Никодим Му казва: „Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?”

Майка ми е чувствително по-дребна от мен. Представете си как бих могъл да вляза в утробата й втори път и тя да ме роди отново. Това е невъзможно. Никодим, който е бил учител, се е учудил на думите на Исус. Как може това да се случи? Дори учителите по религия може да не разбират думите на Господ. Естественият човек, дори и да е много интелигентен и начетен, не е в състояние да схване духовните неща.

ЗЕМНО И НЕБЕСНО ЦАРСТВО

И какво ощему каза Исус? „Исусотговори: Истина, истина ти казвам, акосе не роди някой от вода и Дух, не можеда влезе в Божието царство. Роденото отплътта е плът, а роденото от Духа е дух.”

Исус честоразяснява истините на Божието царствочрез картини или преобрази, наричанипритчи. Той разкрива реалности от ВечнотоЦарство, които не се виждат с добрепознатите ни и често срещани дейностиот нашия земен свят.

И така, Той казва, че ако човек не се роди втори път, не може нито да види Божието царство, нито да влезе в него. Казва му още, че това означава да се роди някой отново, отгоре, от Бога. Тези три израза „отново”, „отгоре” и „от Бога” означават едно и също духовно преживяване. Ако не се роди някой втори път, той не може нито да види, нито да влезе в Божието царство.

НЕРОДЕНПЕТКО

Нека да погледнем нещата по следния начин –възможно ли е човек да живее на тази земя, без да се е родил? Просто да е дошъл от някъде? Има ли такива случаи? Не. Всеки човек дошъл на този свят е роден от жена. Нероден Петко не съществува. Знаете вероятно приказката за неродения Петко? Ще ви я разкажа.

„Майка и дъщеря си разговаряли:
– Е-е-ех, колко хубаво ще бъде, дъще, като се омъжиш.
– Да, мамо, хубаво ще бъде като се омъжа. И мъжът ми ще бъде хубав, умен и добър и ще има добра работа.
– Да, дъще.
– Да, мамо, колко хубаво ще бъде. И ще си родим момченце, едно хубаво момченце.
– И как ще го кръстите?
– Петко ще го кръстим. И знаеш ли, мамо, ето тука ще му вържем една люлка и ще го люшкаме, люшкаме… Ама мамо, ами ако се скъса люлката и Петко падне на земята и се удари, и умре? Какво ще правим?
При тази мисъл двете започнали да плачат…

По едно времеси дошъл бащата и като ги видял да плачат и не му обръщат внимание, ядосано ги попитал:
– Какво става в тази къща? Прибирам се от работа уморен, а вие тука ревете?
– Ми, ние тука за Петко ревем.
– Кой е тоя Петко?
– Той още не се е родил.
– И какво? Ревете за неродения Петко, а?!”

ВРАТАТА КЪМ ЗЕМНОТО ЦАРСТВО

Няма такова нещо като „нероден Петко”. На тази земя или си се родил, или не си. Има само една врата, за да дойдеш на тази земя – в земното царство. И коя е тази вратата? Вратата, през която минава всеки човек, за да дойде на земята е жената-майка. Аз знам коя е моята майка. Смятам, че всеки от нас знае коя е неговата майка.
Майката е вратата за земното царство. Исус казва, че както, за да дойдеш в земното царство, трябва да се родиш от майка, така и, за да влезешв Божието царство, пак трябва да серодиш, но този път не от майка, а трябвада се родиш от Бога. Ако не се родиш отБога, не можеш да влезеш и не можеш давидиш Божието царство. Този, който несе е родил на земята, нито може да дойдена земята, нито може да я види. Той незнае какво е тук на земята.
Знаеш ли кога си се родил/родила? Знаеш ли къде си се родил/родила? Сигурен съм, че отговорът е да. Раждането е нещо, което става в определено време, на определено място и много хора разбират за него. Ако те попитам: 1. „Роди ли се Петко?” Вероятно не можеш да отговориш положително или ще отговориш: „Да ти кажа… не знам дали се роди или не сероди… не съм сигурен.” 2. А на въпроса: „Кога и къде се роди?” Отговорът ще е приблизително същият: „Мисля, че някога се е родил, но пък не знам къде.”

Раждането на човека е определен факт. Бебето се ражда, роднините се радват, правят тържества – букети, камери, фотоапарати. Купуват дрешки, пелени, люлки.
Хората наоколо разбират, че нещо се е случило. Някой се е родил. Знае се датата, знае се и мястото на раждане. Освен това, когато се роди бебето, му дават име и записват името му в книга – регистър.

ВРАТАТА КЪМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО

Исус е направил следното важно изявление в Йоан10:9

 „Аз съм Вратата. През Мене, ако влезе някой, ще бъде спасен…”

Както жената е врата към този свят, така Божият Син е Небесната Врата. Без Него не можем да се новородим, нито да получим обещания вечен живот. Той е Нашата Врата за спасение и новорождение. Ако не се новородиш, не можеш да влезнеш в Божието царство. Ако не влезнеш в Божието царство, не можеш да бъдеш спасен, т.е. не можеш да имаш вечен живот.

Хората, които не са новородени, питат: „Абе, какви ги говорите за Бог? Какъв е тоя Господ? Къде Го виждате?” Те не могат да проумеят, защото нямат капацитет да разберат това. Те са хора, като неродения Петко. Как да му говорим за земята? Той просто не е роден, не съществува. Така че без раждане не може да се влезе нито на замята, нито на небето. Без да се новородиш в Божието царство, нямаш вечен живот.

РЕГИСТЪРЪТ НА ЖИВОТА

Когато се роди бебе на този свят, хората наоколо разбират, че нещо се е случило. Дават му име и записват името му, датата и мястото на раждане в книга – регистър.

Когато се родиш в Божието царство, там също има Книга, която се нарича Книга на Живота. И името ти се записва в тази книга – Книгата на Живота.

Откровение на Йоан 20:15 „И ако някой не се намери записан вкнигата на живота, той биде хвърлен в огненото езеро.”

Ако някой не е записан в Книгата на живота, той ще бъде хвърлен в огненото езеро. Ако някой не е роден от Бога, ако някой не е роденотново, не може да влезе в Божието царство и бива хвърлен къде? В огненото езеро.
Има две места, където в крайна сметка може да попадне човек. В Божието царство или в огненото езеро. Няма други възможности.

Който е роден от Бога, отива при Господа. Който не е роден от Бога, той не е влязъл в Божието царство и неговото име не фигурира в Регистъра – Книгата на Живота.

ПРИЗНАЦИ ЗА НОВОРОЖДЕНИЕ

Как мога даразбера, че съм новороден и спасен?

Отговорът е: „Когато се промениш?” Ще бъдеш променен. Когато се роди бебе, мнозина забелязват промяната в дома. Когато се новородиш, ти си нов човек.

ІІ Коринтяни 5:17 „Затуй, ако е някой в Христа, той е ново създание; Старото премина, ето всичко стана ново.”

Нещо ще направи впечатление на околните. Ще кажат: „Какво стана с тебе? Нещо се е случило, има промяна в тебе, ти си различен. Има нещо ново в тебе. ”

Може да не им харесва, но ще познаят, че не си същия. Може да има и такива, които да си помислят, че си полудял, след като не вършиш старите грехове.

Ще мислиш, говориш и действаш различно, защото си станал дете на Бога. Няма новорождение без промяна. Вяра, без покаяние, е мъртва. Вяра, без промяна, е мъртва. Ако няма преобразяване в живота на човека, той сам себе си заблуждава, че вярва. Ако няма разлика между периода преди да повярваш и след като си повярвал, ако живееш по същия начин, ако общуваш със същите хора, говориш по същия начин, вършиш същите дела, ходиш на същите места, слушаш същите неща – ти не си новороден.

 Новороденият е нов човек. В сърцето му има нови желания и стремежи.

Едно дете, когато се роди, първото нещо, което иска е да суче. Това става инстинктивно. Защо? Защото е заложено в него.

И апостол Петър казва в І Петрово 2:2

Пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко (Словото), за да пораснете чрез него към спасение.”

Когато човек се новороди, в него се заражда глад за Божието Слово. Когато бебето се роди, то започва да вика, да плаче. Когато човек се новороди, той започва да вика към Господа. Гладът за молитвата и Божието Слово стават нещо нормално. Придобиваш желание да общуваш с вярващи хора като теб. Губиш интерес към старите греховни неща, които са те вълнували. Нещо се е случило в теб.
ПОЗНАВАШ ЛИ БАЩА СИ?

Дори и в църквата понякога хората се молят и казват „О, Боже…”. Имат страх от Бога, но не познават любовта и приемането на Татко. Никой нормален земен баща не би се отказал от детето си, защото е счупило някой прозорец или пък е изгубило 5 лева. Колко повече нашият Небесен Баща държи на нас! Той няма да ни изостави само, защото сме сбъркали. Но знаете ли какво желае Той от нас? Нашата любов. И ако Го обичаме, ще се стараем да не Го наскърбяваме с действията си.

Бог даде следните две заповеди, защото Той ни обича: Първата заповед е:

Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила.” Това е заповедта Му,

а втората е: “да възлюбим ближния, както себе си.”

КАК ДА СЕ НОВОРОДЯ?

1. ПРИЕМИ СЕМЕТО НА ОТЕЦ!

За да бъде заченато едно бебе на този свят, е необходимо семе. Семето трябва да попадне на определено място, за да може бебето да бъде заченато и да започне да расте в утробата на майката. За да се роди човек на земята, е нужно семе. В земния живот семето на мъжа е това, което съединено с яйцеклетката на жената зачева бебето.

Марк 4:14 „Сеячът сее Словото

В духовния свят обаче не мъжкото семе, а семето на Бога, което е Словото на Бога, ни дава живот. Библията, която проповядваме и поучаваме, е Семето, което зачева в сърцата на хората и донася новорождение.

Вярата идва от слушане, а слушането от Божието Слово.

Яков 1:21”…приемайте с кротост посаденото Слово, което може да спаси душите ви.”

За да има плод, трябва да се приеме семето. Зада бъдем родени от Бога, е необходимо да приемем неговото Слово.

2. ПРИЕМИ БОЖИЯ СИН ЗА ТВОЙ СПАСИТЕЛ И ГОСПОД!

В Йоан1:12-13 четем: „А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч на тия, които вярват в Неговото име, които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога.”

На онези, които Го приеха, даде право да станат Божии чада. Кого приеха? Исус. Виждате ли, че новорождението идва, когато приемем не някой друг, а Сина на Бога. На онези, които Го приеха, даде право („даде сила” казва друг превод) да станат Божии деца, т.е. на тези, които вярват в Неговото име, които се родиха („те се родиха”, казва) не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога.

3. РЕШЕНИЕ, ОБРЪЩАНЕ И ПРОМЯНА
Срещал съм хора, които казват: „Аз съм вярващ/а”,„Имам и трите печата.” и т.н.

Но какво е писано в посланието на Яков?„Бесовете също вярват и даже треперят”. Ще се спасят ли вярвящите бесове? Не! Те ще бъдат пратени в огненото езеро. Ако си формален вярващ, не Се спасяваш. Мнозина казват, че вярват, но само на думи.

Апостол Яков пише за мъртвата вяра. Трябва ти истинско покаяние. Вземи решение! Недей само да плачеш! Промени решението си и реши да се промениш! Обърни се от греха към Бога! Имай жива вяра в Спасителя, т.е. на дело и в действителност, а не само на приказки! Ако истински и искрено желаеш това, ще го имаш. Той умря, за да можем ние да се родим. Неговата кръв е даденото ни от Бога лекарство срещу греха и смъртта.

ЗАВЕЩАНИЕ И НАСЛЕДСТВО

Спасението или вечният живот са наследство от Небесния ни Баща? Библията казва, че ние ще наследим живота – и това е наследството. Наследството идва от бащата за децата. Като Божии деца ние имаме наследство? Чували сте за Новия Завет? Думата завет означава завещание. Ние имаме завещание от Небесния ни Баща.
В Библията е записано завещанието на Бога. Това завещание важи за Божиите деца. Завещанието е валидно само за децата на Бога. Винаги наследството е за децата. Аз получавам наследство от моя баща, а вие наследявате от вашия. Всичко, което Бог има, го наследява Неговият Син Исус Христос. Чрез вяра в Него и новорождение, ние ставаме Божии деца и наследяваме онова, което принадлежи на Бога Отца – вечен живот и всички останали обещания.
Някой беше казал, че в Библията обещанията са 38 хиляди. Обещал ни ги е нашият Небесен Баща. Но за да се получи наследството, е необходимо да се докаже смъртта на завещателя. Ако Той е жив, не може да се получи наследството. Завещателят умря на кръста. Доказателство за тази смърт е кръвта на Исус. Чрез Неговата смъртна жертва Завещанието е влязло в сила преди около 2000 години. В резултат на тази смърт ние, които вярваме в Исус и сме новородени Божии деца, сме законни наследници и имаме вече легално право да получим и влезем в наследството.

КАК ПОЛУЧАВАМЕ НАСЛЕДСТВОТО?

Както вече казахме, наследството е вече наше, но има една малка подробност. Може да имаш наследство от баща си, но ако не го потърсиш и предявиш иск, никой няма да ти го натика в ръцете насила. Има заинтересувани лица, които с удоволствие биха те лишили от наследството, ако само им дадеш възможност.

Подобно е и за наследството, което Бог ни е дал. Ако не го потърсим и изискаме чрез вяра в името на Исус Христос, няма да го получим. Бог ни е подарил наследството на вечния живот. Ние не сме го заслужили, нито сме работили за него. То е законен дар за Божиите деца. Но наше е решението дали ще приемем или отхвърлим благодатта. Всичко необходимо Бог извърши, изпращайки Сина Си и предавайки Го на смърт заради нас, т.е. за да може ние да живеем.

І Йоан 5:10-13: „Който вярва в Божия Син, има това свидетелство в себе си; който не вярва на Бога, направил Го е лъжец, защото не е повярвал свидетелството, което Бог е свидетелствал за Сина Си. И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че тоя живот е в Сина Му. Който има Сина, има тоя живот; който няма Божия Син, няма тоя живот. Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот и да вярвате в името на Божия Син.”

Бог ни е дал какво? Вечен живот – това е наследството!
„Който има Сина, има тоя живот; който няма Божия Син, няма тоя живот.”

Ако някой казва „Бог няма син”, такъв човек има ли живот? Не.
„Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот и да вярвате в името на Божия Син.”Така че, който повярва в Сина, има вечен живот и е новороден, бебенце. Когато се роди бебенцето, то започва да разпознава нещата около себе си – тате, мама, околните, започва да опознава света. Така сме и ние, родените в Божието царство. Ние се раждаме още, докато сме на земята в това царство. Ние вече имаме живот. Защо? Защото вече сме родени от Бог. Някои са още бебенца, други са в детската градина, някои са в училище, адруги са зрели. В духовно отношение вече сме родени. И ние се движим в това царство.
В Ефесяни 2:6 се казва: „и като ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни места, в Христа Исуса.”

Които са родени от Бога, живеят вече този вечен живот, защото са преминали от смърт към живот. Вечният живот не е нещо, което ще дойде. Ние сме влезли внего чрез Исуса Христа.

Защото в І Йоан 5:13 се казва да знаете, не самода вярвате.

И да Го опознаете нашия Господ, като наш Баща.

ІІ Коринтяни 5:17 „Затуй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето всичко стана ново.”

Ако не влезеш в Божието царство, нямаш вечен живот. Само в Неговото царство има живот. Царят на Божието царство е нашият Живот. Той заявява: ”Аз съм Животът и Възкресението”.

В Евангелието според Йоан 11:25 Исус заявява; „Аз съм Възкресението и Животът. Който вярва в Мене, ако и да умре, пак ще живее.”

ФАКТИ, В КОИТО ТРЯБВА НАИСТИНА ДА ПОВЯРВАШ, ЗА ДА СЕ НОВОРОДИШ:

1. Исус е Синът на Бога;

  1. Заченат е от Святия Дух и е роден в човешко тяло от девица;
  2. Живял е свят и безгрешен живот;
  3. Разпънат на кръст е умрял, понасяйки греха ни в тялото си;
  4. Тялото му е било погребано в гроб;
  5. Възкресен е от гроба и живее завинаги;
  6. Той е Господ.

КАК ДА СЕ ПОМОЛЯ НА БОГА

„Който крие престъпленията си, няма да успее, А който ги изповяда и оставя, ще намери милост.” Притчи 28:13

 „Ако изповядваме греховетеси, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.” 1 Йоан 1:9

1. Не крий греховете си, а ги изповядай пред Бога.

2. Остави греха си на дело и не го вьрши вече.

3. Бог ще се смили за теб, ще ти прости и ще те оправдае.

Нужно е истински и честно да се молите, а не формално. Защото Бог вижда сърцата ви. Бъдете откровени с Него, защото Той знае всичко и не можем да го заблудим. Изповядайте му греховете си, като ги наричате с точните им имена, без да ги криете и без да се оправдавате. Ако вие се оправдавате пред Него, Той няма да ви оправдае. Ако се осъдите, Той ще ви оправдае. Решете в сърцето си и се обърнете наистина и на дело от греха към Бога.

Ако подходите към Бога с твърдо решение и искрена вяра, във вас ще стане най-голямото чудо на този свят – новорождението. Ще бъдете родени от Бога и ще станете Негови деца, а Той ваш Баща.

Кажете молитвата на глас, а не на ум. За да бъдеш спасен, не е достатъчно да се молиши изповядаш на ум.

Римляни 10:9 … ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш.

Вярвайте, че Бог ви чува и приема:

Исус заяви в Йоан 6:37 „… който дойде при Мен, никак няма да го отхвърля.”

МОЛИТВА ЗА НОВОРОЖДЕНИЕ И СПАСЕНИЕ

И накрая ще ви водя в една кратка молитва на покаяние и приемане на Исус Христос като Господ и Спасител на душите ви.

Помолете се така:

Боже, прости на мен, грешника. Признавам и изповядвам греховете си пред Тебе. Най-големият ми грях е бунтът и неверието. Прости ми, Боже! Аз приемам Исус Христос за мой Господ и за мой Спасител и вярвам, че Той е Твоят Син. Той умря за греховете ми. Ти Го възкреси от смъртта и Той е жив днес. Прости ми, Боже. Спаси ме, Боже. Промени ме и ме направи нов човек в Христа Исуса. Искам да бъда Твое дете, а Ти да бъдеш мой Баща. Аз приемам сега с вяра, че се раждам в Твоето царство и ставам Твое дете, а Ти ставаш мой баща. Тази молитва отправям в името на Исус. Амин

ТРИ ВАЖНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НОВОРОДЕНИЯ ХРИСИЯНИН

  1. Всеки ден чети и изучавай Библията, започвайки от Новия Завет. По този начин Бог лично ще ти говори.
  2. Всеки ден се моли на Бога в името на Исус. Това е начин ти да Му говориш.
  3. Намери си жива църква, пълна със Святия Дух и водена от Него, където се Проповядва Библията в пълнота. Редовно, поне веднъж седмично, я посещавай, за да общуваш с братя, да се учиш и служиш на Бога, използвайки дарбите, които ти е дал.

ПОСЛЕДНИ БЕЛЕЖКИ

Ако сте изпълнили изискванията на Бога и сте се помолили с покаяно и вярващо сърце, то вие току що получихте новорождението и вечния живот. Поздравления! Това обаче е само началото, а не краят на вашето духовно пътуване.

След новорождението се нуждаете от две много важни по-нататьчни стьпки – водно кръщение и кръщението със Святия Дух. Новорождениет ои кръщението със Святия Дух не са едно и също нещо. Те са две различни и отделни духовни преживявания. Но в тази книга няма да се занимавам с връзката и разликата между новорождението, водното кръщение и кръщението със Святия Дух, нито с начина да получите кръщението в Духа.

Божията благодат, милост и мир да бъдат с вас!

п-р Пламен Петров