Божието снабдяване

Интернет предаване от Испания с пастор Пламен Петров на 20.08.2009 г.

Добре дошли на всички, благословения, благодат и мир да ви се умножи от Отца и нашия Господ Исус Христос.

Каквото  и да правим ние винаги трябва да се обръщаме към кръста. Ако нещо го има на кръста, то тогава ние имаме законно право на него. Ако го няма на кръста, нямаме право на това. Така че ние винаги трябва да се ръководим от кръста, защото това е изкуплението, това е заветът, който имаме сключен с Всемогъщия Бог. И на база, на основа на този завет ние трябва да построим нашия живот. И отново искам стиха да прочета:

2 Кор.8:9 Защото знаете благодатта… 

Това е благодат от Бога и ние сега можем да попросим благодат от Бога.

2 Кор.8:9 Защото знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, че като беше богат, стана беден,

Но защо? Заради нас, т.е. Неговото слизане на земята и всичките страдания на земята не бяха заради Него, те бяха заради нас от любов.

…заради нас стана сиромах, за да се обогатим ние чрез Неговата сиромашия. 

Т.е. Господ казва за вас:

– Аз искам за вас изобилие, а не сиромашия,

Както е казано  и в:

Йоан 10:10 Крадецът идва да открадне, да убие и разруши; Аз дойдох да ви дам живот,и да го имате изобилно. 

И с тази вяра трябва да се молим за благата воля на нашия Всемогъщ Бог, изявена чрез благовестието, чрез кръстната смърт на Неговия Син. На кръста Той извоюва всичко това за нас и ние трябва да положим молитвата си върху изкуплението на кръста. И тогава можем да очакваме наистина победа, да очакваме наистина успех в името на Господа Исуса Христа.

Така че, запомнете този стих. Това е основа. Всички други стихове могат да легнат върху него, но това  е основа по отношение на всяко едно благоуспяване, включително финансово, работа и т. н.

И искам да ви дам още един стих в тази връзка като се молим, който също е изключително важен – Второзаконие 8:17,18. Четете тези стихове, вярвайте ги, защото това е основа на молитвата.

 Молитвата винаги трябва да се основава на Божието слово. Виждате какво казва тука този пасаж:

Второзаконие 8:17 Да не би да речеш в сърцето си: Моята мощ и силата на моята ръка ми спечелиха това богатство. 

Защото ще дойде време, когато това ще стане реалност. Някои хора си казват:

– Да, да, като дойде времето трябва да внимаваме с това, което Бог ни дава. 

Да не би да речеш в сърцето си, не само с устата си,

Моята мощ и силата на моята ръка ми спечелиха това богатство.

Второзаконие 8:18 Но да помниш Господа твоя Бог, защото Той, Който ти дава сила…

Той не ти дава богатство, Той ти дава силата, а ти трябва да придобиеш това богатство.

Втор. 8:18 Защото Той, Който ти дава сила да придобиваш богатство; за да утвърди завета, за който се е клел на бащите ти, както прави днес. 

Защо да утвърди завета, за който се е клел на бащите ни? Защо?

Защото Той е обещал на Авраам:

Битие 22:18 Ще те благословя

и ще те направя за благословение. 

Господ каза на Авраам:-Ще те благословя и ще те направя за благословение.

  1. Ще те благословя значи ще ти дам всичко, от което се нуждаеш.
  2. Ще те направя за благословение. И това означава, че Бог не само иска да ни благослови, но иска също ние да бъдем за благословение на други.

Разбира се, как можеш да нахраниш друг, ако нямаш какво да ядеш? Как можеш са облечеш друг, ако няма какво да облечеш?

Така че в този смисъл Господ казва: Първо ще те благословя и второ ще те направя за благословение.

И сега се връщаме отново към този стих, в който се казва:

Второзаконие 8:18 

Но да помниш Господа твоя Бог,  защото Той, Който ти дава сила да придобиваш богатство; за да утвърди завета, за който се е клел на бащите ти, както прави днес. 

Първото както казах, че Той се е клел, че ще ни благослови. Но второто казва, че ще ни направи за благословение, което означава че Той иска да използва това богатство, за да утвърди завета Си. За да може това, което е казал:

Марк 16:15 Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар, да се случи. 

И това нещо става след като Господ благослови хората Си и ги използва за благословение или ги направи за благословение на Неговото дело, така че евангелието да стигне до краищата на земята.

Бог да ви благослови. Така че приятели, аз смятам, че в това време има нужда от молитва по този въпрос. Но видяхте, трябва да положим върху стиховете, върху Божието слово, върху кръвния завет нашата вяра. Запомнете, че изкуплението е извоювано на кръста и ние там трябва да положим нашата вяра.

Да, ето отново получавам съобщения за молитва за работа и финанси, и то от различни места, не само от България, защото кризата е обхванала не само България, но и други места. Ние няма защо да си затваряме очите за това. Но искам да ви кажа, че реална възможност има да се излезе от тази криза, защото кризата е в царството на този свят, и кризата не засяга Божието царство.

Следователно, ако ние тръгнем да ходим както трябва в царството на Бога, там няма да има криза. Затова можем да излезем от това. Но искам да ви кажа нещо, преди да сме навлезли в молитвата. Имайте предвид това, че Бог води Своите хора, Той води Своя народ. И трябва всеки да се научи да следва водителството на Святия Дух.

Например: Бог каза на Авраам: 

Битие 12:1,2 Излез от отечеството си

и от рода си и Аз ще те благословя. 

Значи, ако беше останал там, можеше и да не бъде благословен. Има хора, които Бог може да ги изведе от отечестовото, да ги изведе от мястото, на което се намират.

Когато става въпрос за Яков, Яков каза на своите синове:

Защо стоите и се гледате, не виждате ли, че в Египет има хляб?

Идете в Египет, за да купите хляб за децата, за семействата. 

Яков каза директно на синовете си:

– Защо се гледате? Направо отивайте там, където виждате че има хляб.

Това е, което Яков направи.

Бог говори на Авраам- той излезе. Яков директно каза на синовете си (не знаем дали Бог му е говорил или не), той видя, че има хляб и каза:

– Отивайте!

Когато става въпрос за Исак обаче, Бог каза на Исак по време на криза, по време на глад:

– Стой тука и аз ще те благословя.

Не като Авраам Бог каза да излезе, не като Яков да излезе, а на Исак Бог каза: Стой тука и аз ще те благословя, и

Той пожъна стократно тази година,

така че се уплашиха съседите от благословението и дойдоха да търсят мир, защото си казаха:

Той е станал по-силен от нас. 

Виждаме, че има различни начини, чрез които Бог води. Така че трябва да се научим да следваме водителството но Святия Дух. Недейте да спазвате принципи, които други спазват, защото това при други е работило. Трябва да се научите да слушате Божия глас така, както вас ви води. Защото Бог говори на всеки по различно  и води всеки различно. И ако не се научиш да разпознаваш гласа на Бога за твоя живот, трудно ще ти бъде. Винаги във водителството на Бога има снабдяването на Бога. Във водителството на Бога, там е благословението, там е огнения стълб, там е облака, там е манната, там е снабдяването.

Например на израилтяните в пустинята през цялото време нито дрехите им умаляха, нито обувките им умаляха, нито магазини им липсваха, всичко си имаха. Бог снабдяваше всяка една нужда.

Така че трябва да се научим да чуваме гласа на Бога и да следваме водителството на Неговия Свят Дух.

С това ще започна: Бъдете гъвкави, бъдете отворени към Божия глас, но бъдете в същото време със здрав разум.

Защото някои хора си въобразяват, че Господ ги води насам и натам и стават бели.

Погледнете един Гедеон, на който ангел се яви и му каза, че той е избран да избави народа на Израел от медианците. Но Гедеон каза:

– Ще поставя руно Господи, и ако Ти така направиш, че това руно да бъде мокро, а тревата да е суха, тогава да.

И Господ го направи, и Гедеон каза:

– Господи, още едно потвърждение искам: руното да е сухо, тревата да е мокра.

Гедеон искаше да се потвърди от всякъде, за да е сигурен.

Така понякога има нужда да бъдем по-уверени и по-сигурни, че наистина Бог ти е говорил, за да можем да направим нещо.

Например, когато трябваше да дойдем в Испания, аз просто чувствах една много голяма несигурност, неуверен се чувствах. Тъкмо говорех на съпругата ми  и казах:

– Аз не мога така да тръгна, защото нямаме никаква сигурност в тръгването ни.

И точно в този момент, когато ние така да се каже спорихме по въпроса, се обади една сестра от Испания, която каза:

– Бог ми каза, че вие трябва да дойдете тука.

Сега, ако беше се обадила по друго време да го каже, можеше да погледна по друг начин. Но представете си каква ще е тази случайност в момента, в който точно дискутираме този въпрос (понеже Господ е видял, че с мене не може да се оправи по друг начин) и използва точно в момента, в който аз казвам: „Не”, се обажда сестра и каза: „Бог ми каза: Да.” Така че човек трябва да търси потвърждение. И аз тогава реших, че трябва да се подготвим и да тръгваме.

Нека да започнем да се молим. Ето и други неща ми писаха – за работа отново, за работа по Божията воля. Значи има много хора с нужди.

 Всичките можем да се съгласим заедно. Знаете го словото в Матей 18 глава. Погледнете сериозно на него. Господ казва:

Матей 18:19 Ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат,

ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на небесата.

(Ако двама от вас се съгласят да попросят нещо от небесния Ми Отец). 

Ние в момента можем да се съгласим и да попросим с една проста вяра, че каквото  е казал Той може да го направи. И в тази връзка също  е казал:

Матей 18:18 Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата.

Каквото развържете на земята, ще бъде развързано  и на небесата. 

Така че, ние на земята можем да вържем недоимъка, мизерията, а можем да развържем в името на Исус Христос един дух на благоуспяване, на благоволение, на благословение от Господа. Ето това ви предлагам да направим сега. Да се помолим заедно. Готови ли сте? Много  е важно молитвата да бъде с вяра, казва словото, не със съмнение. Защото казва:

Марк 11:24 Всичко каквото поискате в молитва вярвайте, че сте го получили  и ще ви се сбъдне.

Значи молитвата не е време, когато ние само казваме, но вярвайте, че докато го казвате получавате отговора и ще ви се сбъдне. Отговора го получаваш докато се молиш, но го виждаш сбъднат след това. Колко е разстоянието от момента, в който се молиш и момента, в който го виждаш, не знаем. Това е така наречения инкубационен период или скришен период, както яйцето, което се мъти, стои външно същото, но в един момент се разчупва и се появява пиле. Както жената си е жена, но в един момент се ражда ново бебе след девет месеца. Аз не ви казвам, че след девет месеца ще чакате, но казвам че има период.

Марк 11:24 Всичко каквото поискате в молитва вярвайте, че сте го получили  и ще ви се сбъдне.

В Духа си го е получил, обещанието си го е получил в духовно отношение, нещата са се променили  и са се разчупили, но виждаш отговора докато това невидимото стане видимо. Има един период докато се излюпи яйцето. Това е период на вяра и на търпение в който ти трябва да очакваш да видиш това, което не си го видял. Това е периода, защото ти можеш да счупиш яйцето  и да кажеш: -Нищо не е станало. Може да посееш семето и да го изтръгнеш и да кажеш: –Толкова време чакам, нищо не става.

Така. Сега вярваме, нали? Алелуя.

Молитва:

Святи Отче, в името на Твоя Син Исус Христа ние се съгласяваме да просим Твоето снабдяване, Твоята милост, Твоето благословение, Господи, в нашия живот. Моля Те да поръсиш всеки един от нас със святата кръв, моля Те да изпратиш Твоите ангели, да ни помажеш със Святия Си Дух. И Те молим, Господи, за милост и благодат свише. Ти чуваш, виждаш и знаеш колко нужди има народа Ти. Моля Те, Господи, Ти не си обещал на Твоя народ да ходи и да проси. Напротив, казал си че няма да го правим нито ние, нито децата ни. Затова Господи погледни милостиво и благодатно върху всеки един от нас. Не поглеждай, Господи, според нашите грешки и грехове, но Те моля за пълно очистване с кръвта, пълно покаяние и очистване с кръвта от всеки грях. Да няма върху нас нито един грях. Погледни ни през кръвта на Исус. Погледни ни и докосни ни с милостивата Си ръка. Разруши плановете на врага, разруши действията на врага. Освободи народа Си, Господи. Ето, казано е, че Ти си изпратил Своя Син да понесе върху кръста  и греховете, и болестите, и робството, и проклятието, в което е включено и бедността и мизерията. И Той стана сиромах, за да може Твоят народ да се обогати във всяко едно отношение, но това включва Господи и финансовото снабдяване. Отприщи Господи изворите на живота, отприщи изворите на благословенията върху народа Ти, върху всеки един от нас, Господи. Нека да се отворят небесните прозорци и да се излее небесна благодат и благословение. Моля Те и се застъпвам, и се съгласявам с Твоите деца, Господи. Съгласявам се с Твоите деца, които Ти обичаш. Съгласявам се да се пречупи всяко проклятие и мизерия. Всяко проклятие на мизерия и  недоимък. Ако е наследствено, Господи, нека да се разчупи. Национално, както в България, мизерия и мизерия, и мизерия. Нека да се разчупи това, Господи. Моля Те, Господи, да се разчупи, каквато и да е причината Боже. Дай на народа Си да влезе в благословенията, да влезе в Обещаната земя. Извади народа Си, Господи, от пустинята и въведи го в Обещаната земя, където тече мляко и мед. Благослови народа Си, Господи. Тези благословения са за тях. В Исуса Христа ДА и АМИН за всичките Твои обещания, колкото и много да са те. Затова Те моля, Господи, въз основа на Твоето слово и въз основа на кръста, на кръвния завет в Исуса Христа Те моля, извади народа Си от робството, благослови го.

Сега Те моля, Господи, да отвориш врата за работа, защото Твоите хора не искат да мързелуват, те искат да се трудят. Отвори врата, Господи, за работа. И не работа експлоатация като роби, не работа като евреите в Египет, но да бъде работа благословена, Боже. Благослови ги с работа. Работа, която да е наистина призвание от Тебе, работа, която да е благословена от Тебе и да бъде добре заплатена. Наистина да реализират себе си в работата.

Някои от тях, които си призовал, да започнат бизнес, който да преуспее. Не да фалира, а да преуспее в името на Исус.

Други, които ще работят за господарите си, Господи, да бъдат благословени. Да дадеш благоволение в очите на техните работодатели, така че да им заплащат добре  и да се отнасят правилно с тях.

Моля Те в семействата винаги да има храна, да имат винаги покрив над нас.

И сега да започнем да благодарим на Господа в името на Исус Христос.

главата си, всяка тяхна нужда да бъде снабдена според богатството на Твоята слава, Господи. Според Твоето богатство в слава, Господи. Благослови народа Си.

И сега от Твое име, от името на Исус Христос Божия Син, аз благославям Твоите хора, Господи. Благославям ги. Изговарям пробив, духовен  пробив, бариерите да паднат, вратите да се отворят в името на Исус. Амин. АМИН.           

Благодарим Ти, Господи, очакваме пробив, очакваме снабдяване, очакваме нови работни места да се отворят за Твоите хора. Очакваме Боже. И Ти благодарим в името на Исуса Христа. Алелуя. Слава, слава, слава на Тебе Боже. Слава, Алелуя.

В Библията се казва:

Искайте и ще ви се даде…

 и ние поискахме. След това се казва:

хлопайте и ще ви сe отвори, търсете  и ще намерите. 

Трябва да се търси. И хлопайте – трябва да се хлопа.

Един Божий човек каза, че на някои християни вярата и молитвата трябва да се съедини, т.е на молитвата трябва да се сложат крачета. Трябва на молитвата да сложим крачета, т.е. молитвата трябва да се задейства. Молим се и трябва да се задействаме. Джон Уесли е казал:

 Като се моля се моля така, като че ли всичко зависи от Бога, но когато стана на краката си, действам така, като че ли всичко зависи от мене.

 Така че трябва да има този баланс – молитва и вяра. Бог отговаря на молитвата, но след това трябва да тръгнеш и да действаш с вяра. Както Исус каза на Петър:

– Хвърли мрежата отдясно.

 А Петър каза:

-Господи, цяла нощ се трудихме и нищо не уловихме, но по твоята дума ще хвърля.

Така че, може да сте ходили, да сте търсили и нищо да не е ставало. Но сега след тази молитва се разчупиха неща в духовния свят и вярваме, че Господ е отговорил. И сега трябва да се сложат крака на тази молитва и да тръгнете да търсите, и ще намерите, да хлопате, и ще ви се отвори. Необходимо е устойчивост да се приложи и работата ще се свърши. Помнете думите на Джон Уесли:

Като се моля се моля така, като че ли всичко зависи от Бога, но когато стана на краката си, действам така, като че ли всичко зависи от мене.

То не зависи от тебе, но трябва да тръгнеш в единство с Бога да действаш.

Някои казват:

-Аз съм възрастен вече….

Но искам да ви кажа, че служението на Мойсей започна на 80 годишна възраст, а на Аарон на 83 годишна възраст.

Исус Навиев на 85 години каза:

-Силата ми е като на четирдесет. Дай ми планината, аз мога да воювам, както съм воювал на 40 годишна възраст. С Господа нещата са по-различни. Казва се в Библията, че:

Исаия 40:31 Господ подновява младостта ти като на орел. 

Така че, трябва с вяра да се тръгне. Даже казва Библията, че:

2 Коринтяни 12:9 В нашата немощ

Божията сила се проявява съвършено.                                                                            

Затова когато Авраам и Сара можеха да имат деца, не можаха да имат деца. Но когато и двамата не можеха да имат деца, тогава Бог им даде деца.

Така че Господ използва хората повече, когато станат на възраст и не могат да разчитат на плътската сила, но трябва да се облегнат и да разчитат на силата на Всемогъщия Бог. И на друго място в словото се казва:

Захария 4:6 Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Духа Ми, казва Господ. 

Не чрез плътски усилия и напрежение, не чрез човешко умение, способности и можене, но чрез силата, помазанието и присъствието на Святия Дух.

Алелуя. Бог да ви благослови.

И хора, Неговата сила няма граници, няма мярка.

Ето, точно в такова време на нужда, на криза човек се научава да се обляга на Бога и да ходи в Духа. Когато всичко ти е наред ти е трудно да се научиш, но когато нищо не е наред е прекрасна възможност да тръгнеш да живееш с вяра и тръгнеш да се учиш да ходиш в Духа и да се облягаш на Духа на Всемогъщия Бог.

Молитва:

В името на Исуса Христа благословенията на Господа да слязат върху вас. Нека да се отворят небесните прозорци и всичко това да бъде за Божия слава.

Но помнете този стих, който казва:

Второзаконие 8:17 Да не би да речеш в сърцето си:

Моята мощ и силата на моята ръка ми спечелиха това богатство.

Второзаконие 8:18 Но да помниш Господа твоя Бог, защото Той е,

Който ти дава сила да придобиваш богатство;

 Д.А.1:8 Ще приемете сила, когато дойде върху вас Свeтия Дух.

Той ти дава силата, а ти трябва да вземеш тази сила и да я вложиш в действие. Той не ти дава сила за да легнеш и да мързелуваш, Той ти дава силата, за да я сложиш в действие. И така ще придобиеш това богатство, за което се говори:

…за да утвърди Своя завет с Авраам, да те утвърди и да те направи за благословение на народите. 

За да може завета на Господа да се утвърди в България, Европа и до краищата на земята.

И нека кажем: Амин. Слава на Господа.

АМИН.