Ходатайство

Интернет предаване на живо, Пламен Петров, 03.12.2009 г.


Искам нещо да ви покажа сега – нещо много практично, защото виждам, че ходатайствената молитва е нещо изключително важно в нашия християнски живот. И аз няма да покрия цялата тема за ходатайствената молитва, но ще покрия една важна част – практична част. Държа да бъде практична, защото можем много теория да говорим, и всеки един има общо взето доста знание, но често пъти това знание не знаем как да го приложим на практика.

Ако на човек му е трудно да запомни или да разбере нещо, още по-трудно ще му бъде да го направи. Затова вярвам, че нещото трябва да бъде просто и практично, за да може да се приложи в живота. О, кей. Започваме.

Ходатайството. Първо искам да ви покажа нещо, което е много важно. 

В Псалм 103:20 се казва така: „Благославяйте Господа, вие ангели Негови (можете да подчертаете думата ангели), мощни със сила, които изпълнявате думите Му, като слушате гласа на Словото Му.”(и може да подчертаете думите или Словото).

Ето едно нещо, което е много важно:

Ангелите на Господа са мощни със сила.

Те са служебни духове, изпращани от Бога да слугуват на нас, изкупените чрез кръвта. Те не се изпращат до всички хора, те се изпращат до нас – вярващите. Не всеки човек има ангел. Ангели имат Божиите деца. Т.е. Господ дава до всяко Негово дете да има ангел придружител, или ангел пазител. Около Елисей е имало цяла армия от ангели.

И в Библията се казва, че

„Ангелите на Господа са направили (кем), са направили лагер около ония,

които Му се боят, за да ги избавят.”

И така, въпросът е ангелите по какъв начин да се активират в нашия живот и нашето служение, за да можем наистина да имаме съответните резултати. Защото ако няма свърхестественото действие на Светия Дух, свръхестественото действие на ангелите, ние ходим по човешки, а трябва  да можем да ходим в Духа. И ето тука казва така:

„Ангелите на Господа са мощни със сила да изпълняват думите Му,

да изпълняват Словото Му.”

 С други думи Словото на Господа е това, което те изпълняват. Но кое Слово? Онова Слово, което се изговори. Ангелите на Господа изпълняват заповеди, те са слуги – трябва да излезе заповед, трябва да излезе Божие слово. И това Слово днеска излиза от нашата уста. Така че, когато Словото на Бога излезе от устата ти,  ангелите на Господа го привеждат в действие.  Ето така изповедта става реалност.

Това Слово, което ние вчера изговорихме от Притчи 6:31, това Слово се изпълни в  резултат на това, че ангелите взеха това Слово да го приведат в действие. Иначе как ще разчитаме на свръхестествено действие? Аз трябваше да реша, колкото и да ми беше трудно, и да изговоря правилното нещо, да изговоря правилното Слово със съответната вяра, за да може ангелите да вземат това Слово и да го изпълнят. Така. Ето това е много важно. Словото Божие е основа на действието на ангелите.

Сега ние можем да отидем в Ефесяни 6:19 където се говори за Божието оръжие. И там отново се казва:

Ефесяни 6:19  „Вземете тоже мечът на Духа, който е Божието Слово.”

Обаче се казва Божията рема. Защото меча е нещо, което излиза от устата. Божията рема, Божието Слово излиза от устата и тогава става оръжие. Ето, затова е нужно. Но, от коя уста? От Божията уста е излязло това Слово, но тук на земята ние сме устата на Бога. Защото Бог Отец е на небесата, Исус Христос е от дясната Му страна, но ние, чрез нашата уста излиза Божието Слово. Когато ти пророкуваш, когато ти проповядваш, когато изповядваш Словото – тогава, Слово изговорено в атмосферата, и нещо се случва. Така че, Божието Слово изговорено чрез твоята уста активира включително и Святия Дух, т. е. то е оръжие в ръцете на Святия Дух. И самия Святи Дух започва да действа. Ето защо, когато проповядваме Словото, стават изцеления, освобождения. Ако ние не го проповядваме, това няма да стане. Влезте на друго място, където това не се прави – в една обикновена болница, в една лудница, влезте на друго място, където не се проповядва Божието Слово, няма да видите действието на Святия Дух.

Т.е. Святият Дух е всеприсъствуващ, но не всепроявяващ се. Той се проявява само на отделни места, където Словото на Бога се изявява и там се изявява и Святия Дух. Защото Святия Дух, взема думите, излизащи от нашата уста, и ги привежда в действие. 

Говоря ви за един механизъм. Виждате, че Божието Слово активира ангелите, Божието Слово активира Духа на Бога, Божието Слово включително активира и нашия Първосвещеник и Ходатай – Исус Христос в небесни места, защото се казва:

Евреи 3:1 „Той е Първосвещеникът на нашата изповед”.

Т.е. ти изповядаш и тогава Той започва да ходатайства. Първосвещеникът е ходатай. Той ходатайства въз основа на нашата изповед.

„Който изповяда Мене, Аз ще го изповядам пред Отца Ми, който не изповяда Мене пред Отца Ми, Аз ще се отрека”. 

 Т. е. действа въз основа на нашата изповед. И ето виждаме че, Словото, което ние изповядваме е това, което активира ангелите. И аз вярвам също, че основата на молитвата трябва да бъде Словото. Искам да ви кажа нещо, хора. Понякога се говори за православни, католици, че те имат написани молитви и ги четат – молитви от преди векове. Днес обаче ние, като евангелски християни, често пъти имаме написани молитви, но не написани на хартия, но написани в нашите умове. Ако обърнете внимание, човек като застане да се моли често пъти се моли с една и съща молитва. Защо? Защото това е научил, това е запомнил и това прави.

 Но това, което трябва да направим приятели, ако искате да имаме резултат е,  не молитвата да е в нашия ум, а да положим основата на молитвата върху Божието Слово. Ето, Божието Слово е една чудесна основа, един чудесен молитвеник, върху който Святия Дух е положил основата и те учи как да се молиш. Така. Нека да отидем:

 Евреи 4:12 „ Божието Слово е живо, действено, активно, живо, активно, остро, по-остро от всеки друг меч, остър и от двете страни.” 

 Пронизващо, разделящо духът и душата, ставите и мозъка. Това означава до ставите и костния мозък дори, и мозъкът в главата ти. Това означава, че ако има някой тумор Словото дори може там да влезе и да го убие вътре. Т.е. Словото на Бога прониква дори във физическото ти тяло, в костния мозък чак прониква. Ставите и мозъка и

„…издирва дори помислите и намеренията на сърцето.”

 То дори пронизва цялостната човешка личност. Това е активно, динамично Слово. Основата на това Слово е динамитна сила – взривна сила има в това Слово. То е като синапово зърно, обаче това синапово зърно е като една водородна бомба, да го кажа така. Мъничко е, но огромен потенциал има в себе си. Ако можеш да освободиш това нещо, невероятна сила излиза от това Слово. И ние това Слово трябва да го сложим като основа на нашите молитви.

И, ето, ходатайството. Еремия 1:10 казва: (Много, много хубав стих, погледнете го. Този стих не се отнася само до Еремия. Ще кажеш, защо? Защото ако се отнасяше само до Еремия, нямаше да бъде записан.)

Еремия 1:10 „Защото цялото Писание

е боговдъхновено и полезно за нас…”

И се казва, че Бог ни говори чрез Писанието. Ако беше само за Еремия, щеше да си остане там. Обаче, понеже е поставено, ще извиняват хората, които казват, че е само за Еремия, то важи и за нас. Виж, как започва. И Господ ти казва: Виж!

„Виж, днес те поставих над народите и над царствата,

 С други думи Той казва: Днес ти давам власт над естественото (народите) и над царствата (духовните царства, духовна власт), и вижте какво да правиш: Това е пророк, той работи със Словото.

…да изкореняваш – номер едно.

Не можеш да градиш, без са изкорениш. …да съсипваш,

Затова се яви Божият Син да съсипе делата на дявола”), да погубваш и да събаряш…”

Четири декструктивни дейности на пророческото Божие Слово. Какво ще кажете? Не може да се гради, преди да се разруши. Сатана е извършил доста до сега, и когато ние започнем да се молим с ходатайствена молитва има доста събаряне, приятели. Има разрушение. Трябва да влезете в служението на разрушителя – да разрушаваш делата на дявола, защото в това служение е бил Исус.

„Затова се яви Божият Син, защо? – за да съсипе делата на дявола.”

Преди да гради, тръгна да съсипва. Така че, това е, което се казва за Еремия:

  1. власт;
  2. да изкореняваш, да съсипваш, да погубваш и да събаряш;
  3. градивното вече идва.

Ама след декструктивното, вече идва градивното, а не обратното. Не можеш в махалата, върху къщички, криви, със слаба основа, да построиш небостъргач. Трябва да ги очистиш с багера, да задълбаеш надълбоко, и тогава небостъргача ще стане. Ако искаш нещо сериозно да правиш. Ако мислиш да правиш малка къщичка на един етаж, може и така да се задоволиш. Защото от основата зависи постройката.

И казва:

 третото нещо: да градиш и да садиш. Да градиш и да садиш. 

Това е накрая. Първо има разрушение, после има градене. Слава на Господа за това слово. Благодарим Ти, Господи. И ето още едно потвърждение:

Еремия 23:29  Господ отново казва на Еремия „Не е ли Словото Ми като огън,  ей, слава на Бога – като огън (огнено слово, ти говориш и огън излиза от устата ти, огън – пояжда враговете), и като чук, който строшава скалата.

 Огън и чук, това е словото. Чук, ама тежък чук, тия чукове, дето разрушават скали. Виждали сте сигурно тези хора, които работят по пътищата имат едни огромни, тежки чукове, за да разрушат скали, за да се пробива пътя. Аз погледнах в гръцкия превод, и видях, че думата „скала” означава не само скала, но и означава и „крепост. Т.е. чук, който разрушава скала, чук, който разрушава крепост.

„Нашите оръжия са силни за събаряне на крепости”. 

– казва Словото, т.е. това Слово строшава скалите на врага и строшава крепостите на врага. Ето, това е Словото, което слагаме като основа. И като говорим за всичкото това, отново идвам до това нещо:

Йоан 1:1  „В началото бе Словото…”

 Ако друго не запомните от днешното богослужение, запомнете едно нещо:

В началото бе Словото. Нека да го кажем заедно: В началото бе Словото. В началото на всяко Божие действие е Божието Слово. Значи преди да искаш Бог да подейства, ти трябва да освободиш Словото. Преди да искаш нещо да се промени в духовния климат: в семейството ти, в живота ти – трябва да освободиш правилното Слово, ама Божие Слово. Питай Господа и Бог ще ти каже.

Аз искам да ви кажа едно свидетелство за моята съпруга, едно свидетелство, когато бяхме млади, а малки да речем – тя беше на 19 години и аз бях в Германия и тя реши да тръгва да ме търси. Още не се бяхме оженили (това са вече стари истории, няма да влизам в детайли да ви обяснявам), но просто, едно  деветнайсет годишно момиче;  ходеше на църква, молеше хората да се молят за мене, и помоли се Бог да й даде слово. И Бог й даде един стих от Псалмите, който казва:

Псалм 50:15. „Извикай към Мене в ден на напаст и Аз ще те избавя и ти ще ме прославиш.”

 Бог й дал това Слово. И тя взела едно листче, записала си Словото в листчето, сложила си в джоба и тръгна за Германия. Имаше и други хора ,които тръгнаха. Някои ги върнаха, но ней не я върнаха. И аз искам да ви кажа нещо: Словото има сила, когато се изговаря. Има сила и когато се написва.

Затова казвам на хората, че могат да си сложат на стените в рамка думите от Божието Слово. Нека да стоят, защото хората като идват в къщи, биват евангелизирани от това Слово, дори ти да не си отвориш устата. Ти можеш да стоиш и да им се усмихваш. Но Словото на стената ще говори. И тогава те могат да те попитат за това Слово, и тогава ти ще им кажеш. И те не могат да ти кажат: Защо ги агитираш? Защото те те питат. Ако кажат защо си го сложил на стената, можеш да им кажеш: Аз не мога ли да слагам в моя дом това, което искам да слагам. Нямам ли право да изповядам моята си вяра? Така че, не могат да те упрекнат. Когато искаш да благовестваш на хората, сложи си една шапка тука „Исус е Господ” и да видиш, как това ще предизвика всичко: включително и демоните срещу тебе. Но ще предизвика – сложи си една фанелка, напиши нещо на нея, или една гривна, на която да пише нещо. Вместо гривни със змии, нека да има гривна с нещо хубаво. Или пръстен – както сега Илия си прави пръстен със стих от Библията. Така че, тези неща, и написаното слово също има сила. Тя си го сложила в джоба и то й свърши работа. Обаче, първо се моли на Бога да ти даде съответното Слово. Амин.

Така. И сега минавам вече към основната част:

Ходатайствената молитва:

Нека отидем на Псалм 149:6-9 защото се говори за ходатайство. Това е изключителен важен стих Псалм 149:6-9 Слушайте го внимателно. 

Псалм 149:6-9 „Славословие към Бога ще бъдат в устата им (на светиите), и меч остър от двете страни в ръката им. 

Меч, остър от двете страни, това говори за Божието Слово. Значи Господ казва: слава или хваление плюс Слово.

Нека да ви кажа това, не мога да го подмина това. Приятели, ако се заслушате в част от съвременните песни, които се пеят: Алелуя. Алелуя. Слава, слава. Аз в някои от тях не виждам задълбочено Слово, не виждам сериозно Слово. Как с тази песен ще удариш дявола, как ще разрушиш крепостите на врага? С едно слово, което само: Слава, Слава. Значи трябва да има нещо по-съществено, трябва да има малко месо вътре, трябва да има хляб в това Слово. Защото Словото е, което върши работата. Не музиката. Музиката има второстепенно значение. Музиката е помощно средство, и помощно служение на Словото. Словото има първостепенно значение.

 Виждате ли: Исус не се е разхождал с музикални инструменти, Петър с мандолина. Изпяха химн, и съм убеден, че е имало текст в този химн, и то текст, който да е сериозен. Може да не е дълъг, обаче да е сериозен. 

Псалм 149:6. Славословия към Бога ще бъдат в устата им. И меч остър от двете страни в ръката им. За да отдават иначе няма за отдават възмездие на народите. Това е наказание, приятели и наказание на племената.

Това говори за съд, който се извършва – тука се говори за естественото – народи и племена, но аз вярвам, че когато ние хвалим Господа и освен това използваме Неговото Слово, ние произнасяме съд над царството на врага – възмездие и наказание. На мен това ми направи впечатление, искам да обърнете внимание на това нещо; Когато евреите излязоха от Египет, Господ не само ги освободи. Той наказа Египет, Той наказа Фараона, Той провъзгласи Своя съд там. Не просто ги освободи.

Това е в Исаия 61:  когато се говори: 

Исаия 61:   Духът на Господа е на мене, защото ме е помазал да пусна на свобода угнетените, да проглася годината на Господното благоволение и деня на въздаянието на нашия Бог.

 Т.е. това е ден на наказание, на въздаяние на врага. Защото Господ нас ни освобождава, а тях ги наказва-нечистите духове. Така.

Псалм 149:7. За да отдават възмездие на народите и наказание на племената.

Ти не можеш да отдадеш това – на царството на сатана без словото на Бога. Трябва ти оръжие. Оръжие, и това е словото на Бога.

Псалм 149:8. За да вържат царете им с вериги и благородните им с железни окови,

Исус казва: 

Каквото вържете, ще бъде вързано и каквото развържете, ще бъде вързано.

Връзване и развързване.

И се казва още: 

Давам ти ключовете на Божието Царство.

Ключовете са това, което връзва и развързва, т.е. ключовете е това, което отключва и заключва. Т.е. ние връзваме силите на тъмнината и отключваме хората, които са вързани или блокирани в техните килии, в клетките на смъртта. Ние отключваме с тия ключове. Ние връзваме и развързваме с вериги, с железни окови, връзваме силите на тъмнината. Как? Чрез Божието Слово. Словото има огромна сила, приятели. Аз чувам днеска да се говори толкова съществено Слово – Слово като оръжие, Слово агресивно, Слово като атака – Божие Слово. Няма нужда да търсим красота – ние не сме поети. Ние сме Божии хора и ние трябва да донесем живото Божие Слово, и ние трябва да донесем движението, реалното движение Святия Дух. Ако това не стане, ние просто си говорим, правим теология, доктрини и нещо друго. Така.

Псалм 149:9. За да извършат т.е. говори за нас да извършат не само да говорят,

но да извършат със словото над тях писания съд! Нека да кажем заедно писания съд. 

Тука, ето го (показва Библията – Божието слово) – писания съд.

 Княза на този свят е вече осъден. И ние трябва да извършваме този съд. Присъдата е излязла, но ние трябва да привеждаме тази присъда. Защото обикновено отдаваме на Бога, че Той трябва да ги върши. Тука се казва, те да извършат. И в Псалмите го пише: да извършваме ние над нечистите духове, над силите на тъмнината писания съд. Тази чест принадлежи на Бога ли казва? Не. Тази чест принадлежи на всички Негови светии. Алелуя! Т.е. тази чест принадлежи на светиите. Да извършваме писания съд. Ама той е писан и ти трябва да го изговаряш.

И затова ви казвам, когато започнем да се молим с ходатайствена молитва, много е важно един човек, който се моли с ходатайствена молитва, не просто да се съсредоточи в нуждите: О, Господи този, онзи, о, Господи, това, онова – това е хубаво. Но ако ти не сложиш Словото като основа на твоята молитва, твоята молитва може да стане хуманистична. Но няма ли го меча на Духа там, с който да се воюва, може да няма тази мощ и сила, която е длъжна да има молитвата. Молитвата трябва да има сила!

Вижте, апостолите, когато се молят: 

”Отче, ти чрез устата на Своя слуга Давид си рекъл,

така и така и така, той какво… –  цитира Словото. И след това какво? –

„Айде сега, Господи, простри ръката Си,

 да изцеляваш болните, докато ние проповядваме словото.”

Така че, те слагат молитвата на основата на Божието Слово.

Виждате в този пасаж, че се вижда ясно, че мечът е в началото, идва възмездие, наказание, връзване и извършване на писан съд или съд. На дело. Всичкото това идва в резултат на Божието слово и тази чест принадлежи на нас. Трябва да можем това нещо в ходатайство да го направим. Така.

И сега, с това до тука ще спра, и искам да ви прочета само едно важно нещо в тази връзка. И сега преминаваме към действието. Значи, в Римл. 8:26 защото до сега ви говорих като цяло важността на Божието Слово при молитвата. Сега ще ви прочета само един стих, който касае действието на Святия Дух.

Защото молитвата трябва да бъде основана:

  1. на Словото,
  2. върху помазанието и водителството на Святия Дух.

Ние без Святия Дух няма да можем да свършим работата. Но аз ви гарантирам, че вие ако сложите в молитвения си живот Словото като основа, вие ще дадете възможност на Святия Дух да се движи във вашата молитва. И Той ще ви учи, и ще ви води, и ще ви дава нови неща.

И то се получава както аз сега проповядвам – аз сега не проповядвам от главата си, в момента използвам Словото като основа на проповедта . Също то и за молитвата – използвай Словото като основа на молитвата. Значи:

Римляни 8:26 „Така също и Духът ни помага в нашата немощ… 

Павел казва, Святият Дух ни помага нашата немощ. Ние сме немощни, Той е силен, Той ни помага, Той е нашият помощник.

Понеже не знаем да се молим както трябва…

Самият Павел признава, не знам да се моля, както трябва. Обаче, Святия Дух знае как да се моли. Т.е. Святия Дух ще те учи как да се молиш. Ти трябва да се молиш в кооперация със Святия Дух, ако искаш да имаш успешен молитвен живот. Молитва в Духа, не в плътта. Така.

…защото не знаем как да се молим,

но самия Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания. 

Духът ходатайства, но ходатайства чрез тебе. Духът на Бога ходатайства, но чрез тебе. Така че, Духът трябва да бъде винаги добре дошъл, канен в нашия молитвен живот, и ние трябва да се учим да следваме Неговото водителство. Той ще ти покаже стиховете, върху които да се молиш, Той ще ти покаже пасажите, върху които да ходатайстваш, Той ще ти покаже, за кого да се молиш конкретно в този случай. Може да иска да наблегнеш на едно, може да иска да не наблягаш на друго. Не е задължително при всяка молитвата да минеш всичките неща по план, защото ти ако имаш план в мозъка си за всяко нещо и го изпълняваш стриктно, тогава няма място за плановете на Святия Дух. Ти трябва да имаш план, но ако усетиш, че Духът те води в друго посока, смени плана. По важно е Той какво казва, а не това, което ние казваме. И така. Ето, сега например, ще се върнем отново на този пасаж, в

Псалм 91: Например. Искам да ви покажа, как човек може да се моли с ходатайствена молитва върху Словото. Не е трудно, лесно е, вие може да го правите, някои от вас го правят, но просто на вас ви казвам, така може да се моли човек с часове. Защото Библията е голяма, Святия Дух ще ти напомня стихове и ще те води от стих на стих, и от стих на стих и ти ще го изповядваш и ще се молиш върху него. Ето сега този пасаж, с който се молихме за Евдокия е прекрасен. Той е от 10-13 стихове. Аз даже ще го използвам не в реда в който е, но ще си ги цитирам. Например: започвам от 11 стих и го прочитам: Ето, слагаш основата, прочиташ го, бавно и ясно, не шушукащо. Бавно, ясно и ги вкусваш думите. Думите ги вкусваш. Думите трябва да влязат не само в ума ти, те нека влязат в сърцето ти. Остави да могат да попият, както маслото има време да тече. Ето,

Псалм 91:11. Ще заповяда на ангелите си за тебе

да те пазят във всичките ти пътища.

И се моля – можеш да се молиш за твоето семейство, можеш да се молиш за нашето служение по този начин, може да се молиш за човек, който е болен или има нужда. Може да се молиш за различни хора с това нещо. И ето, сега се молим, например както се молих за Евдокия.

О, Боже, моля Те, заповядай, на ангелите си за нея, нека да я пазят, Господи! Нека да я пазят във всичките й пътища!

Или както примерно пътувам:

„Господи, пази го във всичките му пътища”. 

Защото не знаеш какви клопки може да има. И после минавам на следващия стих:

На ръце ще те вдигат, да не би да удариш о камък ногата си. 

 „Моля те, Боже, вдигни го на ръцете Си, да не удари ногата си о камък. Да няма инциденти, нито с автомобил, да няма инциденти нито със самолет.”

После, отивам в 10 стих: 

Псалм 91:10. Затова няма да те сполети никакво зло,нито ще се приближи язва до шатъра ти. 

 И ето сега, във време на свински грип и други такива неща:

„О, Боже, моля Те за нас, да не ни сполети никакво зло. Никакво зло, Ти си казал: никакво зло, включително и свински грип. Нито да се приближи до къщата ни каквато и да е язва, каквато и да е било болест, каквато и да е било немощ, да не се приближи до нашия дом в името на Исус.”

Сега дявола ще дойде и ще каже: ти се молиш, ама дали ще стане. Вижте, хора, нека да направим това, което трябва да направим, и останалото да го оставим в ръцете на Бога. Ние не можем да гарантираме всичко – Господ е Този, Който гарантира. Нека да се подчиняваме и покоряваме. И това е словото, което ти слагаш в основата на молитвата си. Слава на Бога. Това е слово, съединено с молитва – това е експлозивна сила, ви казвам. Вчера това нещо стана с този паспорт и това е експлозивна сила, като се съедини словото с молитвата. Отивам на 13 стих.

Псалм 91:13. Ще стъпчеш лъв и аспид.  (или змия, лъв и змия)

Ще стъпчеш млад млад лъв и змия. 

 Ето вижте: Като заповяда на ангелите си за тебе, те ще те пазят…  после казва, че ще имаш власт в духовния свят. Власт! И тогава казваш:

 „Боже, моля Те, дай ми тази власт. Да стъпя лъвът и на змията. Дай ми власт, Господи, да стъпя на тия сили на тъмнината, които мъчат и тормозят домът ми. Да стъпя на врата на този рак в името на Исус и да го стъпча. Да стъпя на врата на тази болест и на тази мизерия и на този грях, и на този порок, и на това робство. Да стъпя на врата, да стъпча това в името на Исус. Дай ми сили, Господи в името на Исус.”

И се молиш. И ето сега, както в момента го говоря това нещо, Святият Дух ме отвява на друго място. О, вятърят ме отвява и аз летя, летя през Исайя, Еремия и Езекиил и т. н. и из един път както си летя, и оп, казвам в Малахия. Защото казва да стъпчем, и да стъпчем. Тая дума (стъпчем), Коркорданса започва тука (в ума ми) започва да ме води с тази дума в Малахия. То на много места пише за тъпчене и стъпкване (и сега на още едно място ми идва), но ето тука: Вярвам, че Бог ме води – това е обучение. Ти се учиш да следваш движението на Духа. Ето, 

Малахия 4:2 А на вас, които се боите от името Ми,

 Боим ли се? Боя се, Господи. Боя се от Тебе. От кое име се боим – Исус, Божия Син. Добре.

на вас, които се боите от името Ми…

аз се моля Господи от името Исус

…ще изгрее, ще изгрее Слънцето.

На вас, които се боите от името Ми, ще изгрее Слънцето.

Значи, животът ти в момента може да е в тъмнина – това е присъствие на тъмнина в някоя област. Добре. Обаче  Господ дава обещание и ние го слагаме:

на вас, които се боите от името Ми ще изгрее Слънцето…

 Ще изгрее слънцето. Какво е това Слънце?

Номер едно: на правдата. Алелуя, Господи. Ти ми прощаваш всичките беззакония, това е първото.

„Ти ми прощаваш всичките беззакония. Боже, нека Слънцето на правдата да изгрее върху мене и върху моя дом. Аз и моя дом да служим на Тебе. Аз и моя дом да бъдем спасени и да служим на Тебе.” 

 Да, ти можеш да гледаш детето си, че не върви в правилна посока, че няма жажда за Господа или нещо друго, обаче, не гледай това, а гледай какво казва Словото. Той казва:

„Повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш ти и домът ти.”

      Вземи и другото, което казва:

„Аз и моя дом ще служим на Господа.” 

       Да стъпваме на това нещо. И тука:

ще изгрее Слънцето на правдата. „Алелуя!

Слънцето на правдата да изгрее върху нас (то изгрява с правда).

И след това с изцеление в крилата Си.

Слънцето няма крила, то има лъчи. …с изцеление в лъчите Си.”

Значи, Слънцето идва и лъчите Му носят изцеление. Гледай какво нещо. Слава на Господа. Сега в момента Господ ми показва, че дори естественото слънце, направено по образа на нашето Слънце, носи здраве. Затова хората ходят да се пекат. Сега, друг е въпросът какво е станало там с ……..и с другите неща, които са се променили в атмосферата. Но Слънцето носи не само светлина – светлината е правдата, а тези лъчи носят също изцеление и на душата, и на тялото. Изцеление.

„О, Господи, моля Те, в името на Исус, Слънцето на правдата с изцеление в крилата Си да изгрее върху нас. Алелуя! Благодаря Ти!” И го изповядваш: „Да, аз го приемам, приемам Слънцето на правдата, приемам изцелението в лъчите Му, приемам Го в името на Исус. Аз приемам Исус за мой Спасител, и Го приемам Исус за мой Изцелител също. Той е моето Слънце.”

 И след това отиваш в трети стих, вижте колко е прекрасен?

3. Ще стъпчете нечестивите…

 Значи, когато Слънцето на правдата изгрее върху тебе ; носи прощение и правда – ти си победил грехът тука, носи изцеление и здраве – победил си болестта и носи стъпкване на нечестивите – ето ти освобождение. Власт над сатана.

„Ще стъпчете нечестивите. „О, Господи, дай ни власт и сила да стъпчем нечестивите. О, Боже, в моя дом искам Ти да царуваш, искам Ти да побеждаваш, искам Ти да си Господ на дома ми. Не искам някой нечист дух да господарува в дома ми. Аз ги връзвам тези духови и освобождавам ангелски войнства в моя дом в името на Исус.” ….Ще стъпчете нечестивите и те ще бъдат пепел под стъпалата на нозете ви. В деня, който определям, казва Господ на Силите.”

Днес е ден на спасение, днес е ден на изцеление, днес е ден на освобождение – днес е денят на действието на Божия Дух. Алелуя! И това, както го четем и стигаме вече до победата над сатана. Но Господ продължава да ни води нататък. И отиваме отново, прелитаме отново в Новия Завет; стигаме до Лука 10:17  ; вече някои хора познават, за какво става въпрос.О, Алелуя, Алелуя, Алелуя!

Лука 10:17. И седемдесетте се върнаха с радост и казаха: Господи,

 в Твоето име и бесовете се покоряват на нас.

Слава на Бога. Искаме да го чуваме това нещо. Той рече:

„Видях сатана паднал от небето като светкавица.”

Когато ние (о, помазанието чувствам, приятели) когато, слава на Тебе, Господи. Когато ние настъпваме на силите на тъмнината, когато пускаме на свобода угнетените, сатана пада. Това е негово падение, защото ние го връзваме, ние го събаряме, и ние го прогласяваме и показваме, че Исус Христос е Господ, а не той. На трона е Исус – Той царува и Той господарува.

„Видях сатана паднал от небето като светкавица.”

„Ето, давам ви власт да стъпвате, да настъпвате, да стъпвате отгоре на змии и на скорпиони, и власт ви давам над цялата сила на врага.” И ето тука обещанието. …и нищо няма да ви повреди. Нищо няма да ви повреди. Нищо няма да ви повреди.”

Това не означава, че няма битки, това не означава, че няма битки, това значи, че победата ни е гарантирана чрез нашия Господ Исус Христос. Алелуя!

Лука 17:20. Обаче, не се радвайте на това, че духовете ви се покоряват; а радвайте се, че имената ви са записани на небесата.

Той казва: Радвайте се за това, което тука става – тази власт и тази сила, която е тука, е само едно предвкусване на онова, което е на небесата. И Той казва: Номер едно – най-важно: (И аз го казвам на всеки един, който слуша в момента), номер едно – най-важно: Написано ли е името ти на небесата? Дали имаш този дар на вечния живот? И ако го имаш, бесовете ще ти се покорява Но ако го нямаш, още тази вечер, сега, веднага трябва да застанеш на колене пред Господа, да изповядаш греховете си, да се покаеш и да призовеш името на Господа Исуса Христа, защото Божието Слово казва:

„Всеки, и всеки, който призове Господното име, ще се спаси.”

Ама истински да Го призове, ще се спаси.

Така, че има възможност да се спасиш. Властта и силата ще дойдат, но най-важното е, казва Той, че имаме вечен живот, че нашите имена са записани в регистъра на живота. Защото ние сме се родили, и са записани имената в книгата на живота. Слава на Господа! Да бъде. И сега, ето тука този пасаж; минаваме към това. И ти можеш да кажеш:

„Боже, дай ми власт, дай ми сила да стъпча на змии и на скорпиони в моя дом и в служението си. Нека да не бъда хилав, Господи, но силен; и власт над цялата сила на врага. Дай ми, Господи, и нища да не ме повреди! О, Боже, аз приемам, аз приемам, че Ти ми даваш власт, Ти ми даваш сила над цялата сила на врага. Ти ми даваш сила над змии и над скорпиони. И аз Ти благодаря за това нещо в името на Исуса Христа.”

Ако се молиш за служител, или за мене, като ходя да пътувам:

„Боже, дай му власт, дай му помазание, дай му сила да настъпва на змиите и на скорпионите и те да не могат нищо да му направят. Да не могат да го хапят, да не могат да го тровят с жилата си, с устата си, с зъбите си. Дай му власт над цялата сила на врага, и нищо да не го повреди. Нито грип, нито болест, нито магьосници, нито заклинатели, нито служители на сатана, нито невярващи, нито демони, никой да не може нищо да направи. Защото Ти си дал обещанието, че нищо няма да ни повреди. Алелуя! Благодарим Ти, Господи, и Ти отдаваме славата и хвалата.”

Аз се опитах тука накратко, ако може да се каже, че е накратко, един модел за ходатайствена молитва. Значи това нещо, особено за хора, които разполагат с време, могат невероятна работа да свършат. Това е най-голямата работа – ходатайственото молитва.

Искам да ви кажа, че на времето в Англия, имало една жена, която е била болна на легло. Някъде в Шотландия мисля, че е било. И четох историята. Била е болна, била е на легло, и нямало друго какво да прави, и тя (винаги може да стои да се оплаква, да охка и да пъшка), обаче тя решила да се моли за съживление в нейния раьон. Започнала да се моли, не си спомням кой Божи служител беше. Обаче (Уесли може би беше, да, или Джон …., не знам, Джон Уесли може би). Започнала да се моли жената, молила се ,и след около две години Господ наистина го пратил. И станало страхотно съживление на базата на молитвата на тази жена. И на всичкото отгоре, първите една две служби са били голяма съпротива, и чак след това идва пробива. Но какво искам да ви кажа с това? Молитвата. Молитвата на праведният човек има огромна сила. И аз искам да ви насърча, приятели, искам да ви насърча. Слушай те ме сега, и с това ще приключа.

„Приятелю, и сестро, и братко: Праведният дори и седем пъти да падне, пак ще стане. Ако ти си паднал човек, аз искам да те окуража и да ти кажа: Това, че си паднал, не означава, че си грешник в смисъла.  Ти може да си паднал праведник и да си в грях. Но вътре в тебе е важно какво има. Дали си свиня по природа, или си агънце, което е паднало в тинята. Ако си агне, Бог ще те измие, ще те изчисти. Но свинята трябва да се умъртви. Старото естество трябва да умре. Трябва човек, който е в греха, той трябва да се покае. Но аз искам да ти кажа: Ако си паднал, дори седем пъти, Бог казва: Ще станеш! И Той заповядва да станеш:

Стани ти, който спиш, и възкръсни от мъртвите и ще те осияе Христос! 

Заспал праведник – стани! Умиращ праведник – стани! Идва време, Божията армия да стане и да тръгне. Така, че ти си вътре в себе си праведник, дори и когато си паднал. Бог ще те умие, очисти, ще те отърве от това нещо.

„И голяма сила има усърдната молитва на праведния човек.”

Не се отчайвай! Грешник е този, който един път като падне ,се съкрушава завинаги. Недей да бъдеш в тази позиция! Бъди в позицията на човека, който днес взема решение да стане и да продължи напред. И аз искам сега да водя в молитва именно такива хора – войни, Божии праведници, ударени от сатана, излъгани. Излъгани и ударени от сатана Божии хора. Искам сега да ви водя в молитва. Кажи така:

„Боже, паднах, освободи ме, избави ме.” И ето го Словото:

„Изпраща Словото Си и ги изцелява,

и ги отървава от ямите, в които лежат.”

И аз искам да ти кажа от името на Господа: Бог изпраща Словото Си сега към теб, и те изцелява, вътре, изцелява сърцето ти и те освобождава от ямата или гроба, в който лежиш. Нека сухите кости да възкръснат, да се съберат, да се облекат, и да влезе Дух в тях и да живеят. Нека падналата армия да възкръсне и да оживее! Нека падналия Божи човек да бъде възстановен, защото Святия Дух е Дух на възкресение и възстановяване. Бог да те възстанови. Вярвай във възкресението и живота. Който вярва в Мене, казва Той, ако и да умре, пак ще живее. Може да си бил мъртъв, но пак ще живееш. В името на Исус, заповядвам на мъртвите кости да станат, в името на Исус, заповядвам да се облекат, в името на Исус Дух от господа да влезе в тях. Да оживеят и наистина да станат една армия Господна, която да върши Божията воля. Предавам се Боже, в ръцете Ти, и вземам решението да стана. Отхвърлям самосъжалението, отхвърлям огорчението, и решавам да се покоря на Господа и да стана Господен воин.

 И сега кажи:

Вземам шлема на надеждата за спасение и го слагам върху главата си, (ти си вече със шлем на надежда). Алелуя. Вземам щита на вярата, с който мога да угася всички огнени стрели на нечестивия. Слагам върху себе си бронения нагръдник на правдата, да пази сърцето ми, обувам и обувките на благовестието, слагам през пояса си, през кръста си пояса или колана на истината, и вземам меча на Духа, който е Божието Слово, с който мога да пронижа врага, да пронижа бягащия змей, да пронижа бягащия змей и да разруша неговите дела.

Боже, аз Ти благодаря за живота в Твоя Син Исус, и Ти отдавам слава и хвала. Днес изповядам отново, че Исус е моя Господ, и моя Спасител, и моята сила!

И както казва пророк Давид, както той каза, така и ти кажи след мене. Повтаряй след мене:

Псалм 18:1-6 „Любя Те, Господи, сило моя. Господ е скала моя, крепост моя и избавител мой. Бог мой, канара моя, на Когото се надявам. Щит мой, рога на избавлението ми и високата ми кула. Ще призова Господа, Който е достоен за хвала; Така ще бъда избавен от неприятелите си. 

Призови Господа, и ще бъдеш избавен от неприятелите си.

 Връзките на смъртта са ме обвили; порои от беззакония са ме заплашили. Връзките на шеол са ме обкръжили и примките на смъртта са ме стигнали. В утеснението си призовах Господа, и към Бога мой викнах;От храма си Той чу гласа ми, и викането ми пред Него стигна в ушите Му.”

Благодаря Ти, Господи.

32. Бог, Който ме препасва със сила, и прави съвършен пътя ми.Той прави нозене ми като нозете на елените, и ме поставя на високите ми места.

Учи ръцете ни да воюват,(Той ни учи да воюваме, не да бъдем пасивни)тъй щото мишците ми запъват меден лък. Алелуя.

37. Гоних неприятелите си и ги стигнах 

Как? – в името на Исус Христос, вън! Кой? Неприятелите си. И ги стегнах. Гониш ли неприятелите си, или те те гонят? Кой кого гони? В Словото се казва: 

В Мое име бесове ще изгонват…

 И тука Давид казва:

Гоних неприятелите си 

а някои са гонени от неприятеля. Редно е, време е вече, ние да подгоним неприятеля. 

Гоних неприятелите си, и ги стигнах,

и не се върнах, докато не ги довърших. 

Това е битка, брат ми. Това е упорита битка. Не само една дума – това е военно отношение. Това е отношение на военен мъж. 

Гоних неприятелите си и ги стигнах, и не се върнах, докато не ги довърших. Поразих ги, и не можаха да се повдигнат, и паднаха под нозете ми. Защото си ме препасал със сила за бой. Повалил си под мен възставащите против мене.

Ето, това е властта, която Господ ни дава. Господ е нашата канара.

 Благодарим Ти, Господи. И сега Те моля за Твоята ръка да бъде върху всеки един присъстващ. Аз вярвам, че има хора, които в момента получават от Господа. Нека вдигнем ръце и да Му отдадем слава! Алелуя! Слава на Тебе, Исусе! Слава на Тебе Исусе! Отдаваме ме Ти слава и хвала! Алелуя! Благодаря Ти! Отдаваме слава и хвала!

                                                            АМИН.