Завръщането на Евангелието

Интернет предаване на живо, Испания, п-р Пламен Петров, 17 декември 2009г.


Псалм 105:4

„Търсете Господа и Неговата сила;

Търсете лицето Му винаги.”

Господ иска да Го търсим, Господ иска да познаваме Него. Това е началото на всяка една промяна в живота на човека. Господ иска да се научим да Го търсим, да Го познаваме, да общуваме с Него.

Аз даже сега ви показах молитви, с които можете да се молите, така, че наистина Божието Слово да се задейства, ангелите да вземат Словото и да се задействат, така, че да станат неща, които не са ставали в живота ви. (Молитва върху Матей 6:9-13): 

Матей 6:9-13

„Отче наш, Който си на небесата

Да се свети Твоето име!

Да дойде Царството Ти;

Да бъде волята Ти,

Както на небето, така и на земята.

Дай ни днес ежедневния хляб;

И прости ни дълговете,

както и ние простихме на нашите

длъжници;

И не ни въвеждай в изкушение,

но избави ни от лукавия,

Защото Царството е Твое

и силата и славата до вековете.

Амин.

Обаче, искам да ви покажа тука в:

Псалм 103:7 „Направи Мойсея да позна пътищата Му, и израилтяните делата Му.”

За нас, като християни, приятели, всички ние имаме нужди. Обаче за нас като християни: Номер едно: е важно да познаем Господа и Неговите пътища. Да познаваме Господа. Ако ние се научим да търсим Господа, да опознаваме Него, да се приближаваме към Него, да общуваме с Него, заедно с Него идват останалите ползи. Защото Той е нашия Спасител. И когато ти намериш Спасителя, получаваш спасението. Той е нашия Доктор – когато ти намериш Доктора, получаваш изцелението. Той е нашият Освободител. Казва се:

Йоан 8:36 „Ако Синът ви освободи,

наистина ще бъдете свободни.”

Той е нашият Благословител – Той взе на Себе Си нашето проклятие на кръста, за да може благословението да дойде на нас. Той е всичко за нас. Има нужда от богопознание, Господ иска богопознание. Да се обърнем към Него, да имаме по-интимно общение, да ходим с Него, да общуваме с Него. И много от нещата, които са проблем днес, няма да бъдат проблем утре, ако това нещо го направим.

Не трябва човек прекалено много да се концентрира върху „…дай ми днес ежедневния хляб…”, а трябва повече да се концентрира върху това,

„Да се свети Твоето име! Да дойде царството Ти, да бъде волята Ти, както на небето, така и на земята”

Това е приоритетното. Трябва да обърнем нещата. Защото това е духовно християнство. Да търсиш да опознаеш Господа.

Искам да ви кажа нещо: Докато ти търсиш Господа, Който между другото се крие, докато ти търсиш Господа, Господ ще умъртвява в тебе плътта. Господ ще изважда от тебе света. Докато ти Го търсиш Него. В това търсене плътта се умъртвява и Духът започва да живее. Търсете Господа, и тогава идва Неговата сила. Силата принадлежи на Бога. Силата е в Него. И когато търсим Него, заедно с Него идва силата.

Да търсим лицето Му, означава

да търсим присъствието Му в нашия живот.

Много интересно е, че когато видиш една ръка, не винаги можеш да познаеш на кого е ръката. Защото много ръце си приличат. Ако не ми видите лицето, не можете да разберете със сигурност, че това е моята ръка. Обаче вие ме познавате по лицето.

Господ казва: „Търсете лицето Ми.”

(Псалм 28:8)

 

Не ръката. „Търсете лицето Ми.”

 

 И ако лицето Му е с тебе, и ръката Му ще бъде с тебе. Не само действието Му, а и лицето Му, присъствието Му, личността Му. Да опознаваме Него.

И аз днес ви четох, че:

Той е многомилостив, дълготърпелив, благодатен,

 не държи сметка за греховете, прощава ни, 

 и т.н. Всичко това разкрива Неговата персоналност, Неговата личност. Но все повече да търсим Неговото лице, приятели. Това е моето насърчение. Искам да ви кажа, че: С Неговото присъствие идва всичко останало. Когато дойде присъствието Му, идва и царството Му, а като дойде Царството Му, идва и силата Му. Като дойде Царството Му, идва правдата, мир, радост в Святия Дух. Като дойде Царството Му идва свобода.

Нашата цел е не само да излезем от Египет, от дома на робството. Нашата цел е да излезем също и от пустинята. И нашата цел е да влезем в Обещаната земя, да влезем в Неговото присъствие, да влезем в Неговото Царство.

Да ходим с Него, както Енох е ходил с Него 365 години. Да ходим с Него както Енох е ходил, независимо колко години. Енох е ходил 365 години. Някой може да е ходил 30,40,50 години, 60, 70, не знам колко години ходи с Господа. Но това е. Да Го опознаваме.

Не ми се ще, да оставаме, както между другото много християни остават, без разбиране и познаване на Господа. Хора които говорят, без да познават, хора. Хора които приказват, без да разбират. Не е добре така. То се вижда, то се разбира, когато опознаеш личността и говориш от опит, да познаеш от опит.

Да познаете от опит Божията воля.

Псалм 34:8  „Вкусете и вижте, че Господ е благ.”

Има нещо, което се вкусва, има нещо, което се опитва. Има нужда от приближаване. Както казва Яков:

Яков 4:8  „Приближавайте се при Бога и Той ще се приближава към вас.”

Обаче какво казва:

„Умивайте ръцете си вие грешни…”

Умивайте ръцете си за да се приближиш при Бога. С мръсни ръце не става.

„…очиствайте сърцата си, вие колебливи!”

9. Тъжете и ридайте….”

Всеки иска да се радва, но има време…. Казва се:

2 Кор. 7:10 „Скръбта по Бога

 (има ли скръб по Бога) поражда спасително покаяние в човека.”

Не се притеснявай да скърбиш по Бога! Няма нужда всички песни да са радостни: „Хайде пейте, скачайте…”, защото има време за скръб по Бога, има време, когато да се затъжиш и да си спомниш някои неща и да ги отхвърлиш.

Скръбта по Бога ражда спасително покаяние,

което не дава разкаяние. Така че, Той казва:

9. „Тъжете и ридайте – смехът ви да се превърне в тъга, в плач.” 

Това го казва апостол Яков. Има хора, които трябва малко да се обърнат в тази посока.

За да потърсиш Господа от дълбините на сърцето си, да потърсиш Неговото интимно общение, за което се казва, „че е с тези, които Му се боят.” Интимна близост с Господа. Колко е прекрасно това нещо! Да ходиш с Господа, да познаваш Господа. 

Не да казваш, че Го познаваш и да казваш, че ходиш с Него, а наистина да ходиш с Него.

И когато това става реалност, Неговото присъствие и сила се увеличава в живота ти. То не остава скрито. Онова, което е скритото в тебе съкровище се проявява чрез тебе и в твоя живот. Хората могат да го видят. Без да се фукаш, то започва да се забелязва.

Много ви моля братя и сестри. Нека да имаме реално християнство. Не християнство като да си надигаме носовете нагоре и да се фукаме, че сме в най-добрата църква, или знаем най-много от другите. Защото това се нарича духовна гордост. Защото това е от плътта.

Притчи 15:33 „Но смирението предшества славата, а гордостта предшества погибелта.”

 Божията слава идва при смирените.

Яков 4:6 „Бог на смирените дава своята благодат и милост. А на горделивите се противи.”

Има много духовна гордост – ние знаем всичко, ние можем всичко, елате ни вижте. Елате ни вижте. Това е девизът на гордостта: „Елате ни вижте!”

А нека да бъде:

„Елате и Го вижте!” 

 или по-скоро:

„Идете и Го вижте!” 

 защото нашата задача е не да въздигаме себе си, а да въздигаме Него. Не да прославяме себе си, а да прославим Него. И Той казва:

„Когато бъда въздигнат, ще привлека всички при Себе Си.”

Защо хората не са привлечени към Него? Защото Той не е въздигнат. Не е въздигнат в нашите събрания, както би трябвало да бъде. Не ние сме голямата работа, Той е голямата работа. Ние сме като тревата:

…цветът й окапва и я няма…(Яков 1:10) 

Йоан 5:24  „…но който върши Неговото Слово живее и трае до века…”

Аз благодаря на Бога за Неговото Слово, скъпоценно, мощно Слово. Вземете тия Библии, приятели. Искам да ви насърча с това. Нека да не наблягаме толкова на четене на книги от този или онзи велик проповедник. Има много книги, действително има някои хубави книги, но голяма част от книгите ви отклоняват от истинската Книга. Голяма част от книгите отклоняват вниманието от Книгата на Книгите. Докато това се получава – и виждаме велики учения в тези книги, но не можем да хванем най-великото учение, което е вътре в Библията. Нека да не се отклоняваме от много книги, от много различни проповеди, които те водят в различни посоки и са ти объркали мозъка. Това са хора, които ходят объркани, защото вярват на всичко. В Библията се казва, че:

Притчи 14:15 „Глупавият вярва всяка дума,

а разумния добре внимава в стъпките си.”

 Изпитвай всичко чрез Божието Слово, Божието Слово да е твоята настолна книга. Защото това е 100% Слово на Бога – 100% Слово на Бога. Няма примеси от това учение или от онова учение. Това си е Господ. Търси Словото на Бога, храни се с него, вземи го изяш това Слово. Вземи и поискай от Святия Дух да ти говори, да те учи. В името на Исус да израстваш, да се храниш с това Слово. Това е прекрасно слово.

Еклисиас 12:12  „Защото в правене и четене на много книги има доста суета.”

И някои хора си губят времето. По-добре да имаш нужда от една Книга, имаш нужда от едно небе – да се молиш на Господа. Библията и небето – и това ще направи, така да се каже да се съберат небето и земята на това място.

Аз го казвам, за срам на някои хора, които имат много високо мнение за себе си, но не познават Библията. Те познават книгите на някой проповедник, могат да цитират пасажи от книгите, знаят много неща от последните движения какво Господ прави, обаче не знаят тези движения, които са тука в Библията.

И искам да ви кажа, че това е  едно слабо и хилаво християнство, което няма здрава основа. Кажеш някоя книга, не знаят къде се намира. Не знаят какво пише в книгата. Искат бързо да станат нещата.

Но нека да ви кажа нещо. Не стават бързо нещата. Човек не расте бързо. Децата трябва да тръгнат с мляко. Ето, искат някои от вас да станат и да прескочат и да станат из един път апостоли. Апостолите преди да станат апостоли са били бебета и са се нааквали и се напишквали. И преди да стане апостол, апостолът суче мляко. Преди да стане апостол, се учи да прохожда. Преди да стане апостол, един ден може би, да! Но още не си. Далеч си от апостолството. И затова трябва,

1 Петрово 2:2 „Като новородени младенци да пожелавате чистото духовно мляко на Божието Слово, чрез което да можете да израствате.”

И това израстване става постепенно, става естествено. Не става изкуствено. Искам да ви кажа, че:

Бог много уважава смирението.(Яков 4:10).

Не титлите ще те направят някой, не титлите, не големите служения. Нека по-добре всички ние да бъдем братя и сестри. Нека по-добре да ходим със смирен поглед и да не се надуваме един на друг, но както казва Библията:

„Нека всеки в смирение да счита другия по-горен от себе си.”

   А не да се мислим за голямата работа. Защото има хора, с които почти не може да се говори, защото те знаят всичко. Но идва момент, в който почват да плачат, защото мислят, че знаят всичко ,но не знаят всичко. Апостол Павел казва:

1 Коринтяни 13:9-12 „…ние отчасти знаем, ние отчасти пророкуваме…

И то кога? .…като дойде съвършенството…”

 Ние не знаем. И аз искам да кажа на тия, които са по-млади във вярата и сте хванали учения и доктрини и т. н. Ученията и доктрините отминават, но Божието Слово живее и трае до века. Така, че вземете и се хранете, вземете Новия Завет го изяжте, наизуст го научете. Така, че започнете да четете Стария завет, да четете Петокнижието, Книгите на пророците, всичкото това. Молете Господ за мъдрост и за разум, и Бог ще започне да ви учи и ръководи в тази посока. Вземете и се молете, и се изпълвайте с присъствието на нашия Господ. Господ ще ви научи на много неща.

Вие виждате, че има много нужди, но нека да ви кажа: Погледнете в Господната молитва:

Матея 6:9  Да се свети името Ти, да дойде Царството Ти, да бъде волята Ти

 това седи преди: 

„…дай ни днес ежедневния хляб.”

 Нека на първо място Неговото име да се свети в живота ни, да търсим Неговото Царство да дойде в живота ни, Неговата воля да се изпълни в живота ни, съвършената Му воля. Искам да ви кажа, че съвършената воля на Господа не се състои в това, къде ще бъдеш толкова – дали ще си в България или някъде другаде.

Съвършената воля е, къде ще бъде Господ в живота ти? Какво става в твоето сърце? Не търси промяна в мястото, търси промяна в сърцето си.

Има хора, които трябва да се обърнат и да се покаят спрямо Бога, а те в момента търсят други неща. За кого да се оженят, например, и се занимават повече с такива неща, отколкото да угодят на Господа. Аз знам, че това е много важно, женитбата е важно нещо.

Но разберете, че по-важно нещо е Божията воля, отколкото дали ти искаш да се ожениш в момента. Защото може да стане така, че ти ако направиш грешка, да съжаляваш и да кажеш:

”Аз направих грешка.” 

И после какво ще стане? Слава на Бога ли ще стане от това?

Псалм 105:4  „Търсете Господа, търсете Неговата сила, търсете лицето Му винаги.”

Други пък са се втурнали пари да правят. Какво казва Яков отново:

Яков 4:13-15 „Елате при мене всички, които казвате, сега ще отидем в тоя и оня град и ще направим много пари, ще направим голям бизнес. Вие не знаете какво ще стане утре.”

 Та вие трябва по-смирено да гледате на нещата. И като направят големия бизнес знаете ли какво казват хората:

„О, Бог ме благославя много.” 

Вижте, парите не са признак на благословение. Има хора, които отиват в ада и имат много пари. Нека, който има много пари да не се фука, защото в:

Яков 1:9-11 „Този, който е в по-горно състояние да се смирява, защото като тревата ще премине. Този, който е в по-ниско състояние нека да се възвишава.”

 Парите не са признак на благословение сами по себе си.

Така  че днес има едно послание, което трябва да се чуе, че:

1 Тимотей 6:10 Сребролюбието е корен на всяка една злина.”

Защото просперитета е много хубаво нещо, и аз вярвам в него, обаче, когато просперитета се обърне в сребролюбие, хората да мислят и да говорят само за това, тогава сребролюбието става корен на всяка една злина в живота на човека. И внимавайте! От Божия страна ви казвам, внимавайте, да не се оплетете в сребролюбие. Да не търсите само пари и да не мислите само за пари. Защото Исус казва:

Матея 6:25-32 „Не се безпокойте за това какво ще ядете, какво ще облечете, какво ще пиете, защото за това се безпокоят езичниците – невярващите…

Матея 6:33 „Но първо търсете Божието царство и Неговата правда,

 и тогава всичко това ще ви се прибави.”

Има го. Но нека да не слагаме каруцата пред коня. Защото приятели, днес ви го казвам, че има много сребролюбие в учението. И това не е добро, защото има опасност много злини да дойдат.

1 Тимотей 6:10 „Понеже сребролюбието е корен на всякакви видове злини.

Много разцепления, много каране, много кариеризъм идват поради това нещо. И нека ние да се боим от Господа, защото

Притчи 1:7 „Страх от Господа е начало на мъдростта.”

Страх от Господа. Виж, Господ е наш приятел, Той е наш Баща, обаче трябва да има и страх от Господа, защото Той е и страшен Съдия. Ние трябва да имаме почит и уважение към Него.

Ефесяни 5:15,16 „Внимавайте как се обхождате, не като глупави, но като разумни, като мъдри, като изкупваме благовремието, защото дните са лукави и лъжат…” 

 Времето напредва и пришествието Му идва. И духът на антихриста се движи в този свят. Лъже хората и се опитва да лъже и Църквата. Затова внимателно да изпитваме ученията и да не се хвърляме в учения, които подтикват към неща, които не са от Бога. Учения, които ще подтикнат към сребролюбие, учение, което ще те подтикне към твоите страсти, сласти.

Но нека Христос да се въздига, а ние да се снишаваме. Нека Той да се въздига все повече и повече в живота ни, а ние повече и повече да се снишаваме и да ес смаляваме и да отдаваме славата на Него. И нека все повече да отдаваме себе си в Неговите ръце.

 Да не ходим приятели в плътта. Да не се обхождаме в плътта, в плътски страсти. Да не се обхождаме в плътски желания, в светско мислене, но да ходим в Духът Му.

Да следваме копнежът на Святия Дух. Първо да търсим Него, да опознаваме Него.

Той е номер едно и всичко друго да падне в Неговите нозе. Всичко друго трябва да Му се поклони ; мамона трябва да Му се поклони. Амин.

Всяко желание за просперитет трябва да Му се поклони. Всички такива желания, като сексуални и други, те трябва да му се поклонят. Всичко трябва да се поклони на Него. И когато ние сложим всичко в нозете Му, тогава всичко осветено и чисто нека да дойде при нас. На правилното време, по правилния начин.

Хора, приятели, трябва да ви кажа, че ние християните, както казва Павел:

1 Коринтяни 15:19 „Ако уповаваме на Бога само за този свят, сме най-окаяни от всички човеци.”

Защото Исус ясно го каза:

„В този свят ще имате скръб…”

Не вярвайте на тия, които ви казват, че само радост има. Исус казва:

Йоан 16:33бВ този свят ще имате скръб,но дерзайте, Аз победих света!”

Искам да ви кажа, че има скръб, има трудности, но има и победи. Исус казва, че:

…Той не е от този свят…, че Той е Цар, но не е от този свят.

Недей да възлагаш всичко на този свят. Възложи на бъдещата надежда, възложи на бъдещата награда, възложи на онова, което Той е обещал: Че един ден ще дойде.

Вижте, животът ни тука отминава, лека по-лека. И нека не живеем тука като че ли ще векуваме. Няма да бъде така. Идва време, в което ще си тръгнем от тука. И благодаря на Бога за това нещо. Защото има много клопки и трудности тука.

Но аз приятели ви моля, да ходим в Духа и да сложим нашите очи на бъдещия свят. Нека да потърсим ходенето в Духа, защото това е много важно. Трябва да ви кажа в момента много учения са излезли, които изкарват хората извън релси. Хора, плътско християнство е плъзнало. Дори по песните се чувства това нещо. По начина на живот, по тези проблеми, които постоянно с хората се получават. Разцепления, раздори, защо? Това е от плът.

1 Йоана 1:7 „Ако ходим в светлината, както Той е светлината имаме общение един с друг.”

Защото ходим в светлината, ходим в Духа, затова имаме общение помежду си. И аз затова ви моля, имайте ходене в Святия Дух. Търсете истинският Бог, търсете истинските съкровища, които ще дойдат един ден. Сложете погледа си на идващия свят, не толкова на сегашния. Защото сегашният свят преминава. Ние,

ако „вярваме само за този свят сме най-окаяните хора” 

 Нашата надежда е в бъдещето. И много хора се разочароват, защото не се изпълнява обещанието, че просто животът им ще бъде песен на земята. Господ е казал, че ще има изпитания.

Господ е казал, че:

„През много скърби се влиза в небесното Царство.”

Чувате ли думата „скърби”, и то не малко, а „много скърби” се влиза в Божието Царство. Това трябва да го знаеш. Не очаквай, че без скръб ще влезеш. И ако имаш скръб в живота си, да кажеш:

„Той Господ ме е забравил.” Не те е забравил! 

„През много скърби се влиза в Божието Царство.” 

 И това е слово, което е Божие. И ние трябва да не го забравяме. Има скърби; има наказание за децата, когато не слушат, от любов; има атаки от врага. Има победи, но не всичко става лесно.

Трябва да знаем, че преминавайки през пустинята на този свят, за да преминем в Обещаната земя, ние срещаме съпротива, срещаме трудности.

Когато отидем вече на небето, там няма да има вече великани, няма да има змии, няма да има скорпиони, няма да има фараони, няма да има правене на тухли – няма да го има това.

Но докато сме тука, дръжте се здраво за Господа. Каквото и да ви се случи, не се предавайте, защото Той е нашия Живот.

И ви казвам, в крайна сметка ако трябва да погледнем, как ще измине този живот, не е толкова важно, доколкото как ще влезем в бъдещия.

Да устоим докрай във вярата. Във вярата и устояването, да устоим докрай във вярата, без да се откажем.

Защото имаш проблем в дома си, защото имаш проблем в семейството си, защото този те е разочаровал или онзи те е разочаровал. Защото Господ не е направил това, което си Го молил да направи, и ти се разочароваш. Хора, не бива да има такива разочарования. Защото каквото и да стане, Той е Господ, и ние трябва да вярваме и да уповаваме на Него, независимо от всичко, през което минаваме.

Исках да ви споделя тези неща, защото надявам се да разбирате за какво говоря. Защото днешното християнство – всеки иска всичко веднага да стане. Както като отидат например на Макс Доналц „бърза храна” – веднага всичко се сервира. Вижте, Господ не ти е келнер, ти си Му келнера. Той не е келнер,

„Айде келнер, ела тука. Дай ми един сандвич.”

Той не  е така.

Исаия 40: 31 „Онези, които чакат Господа, подновяват силата си като на орел.”

Чакат Господа. Колко ще чакаме, не знам. Ама които чакат Господа, не тези, които си мислят, че за една секунда всичко ще стане,

„…а онези, които Го чакат, подновяват силата си…”

Господ не  е длъжен на никой от нас. Някои хора казват: „Бог е задължен, защото Го е казал в Словото Си.” Чакай да се разберем – това не е правилна позиция.

Бог на никого нищо не дължи. 

Ние всички дължим на Него. И нямаш право да Му кажеш, че Той е длъжник, и ако нещо не стане, Той не е верен. Не разбираме всичко. Един ден всичко ще разберем. Но трябва да разберем едно нещо: Че Той е Бог, а ние не сме, че Той ни обича, че Той се грижи за нас. В каквато и ситуация да се намираме трябва да имаме пълно доверие и упование, както Садрах, Месах и Авденаго, когато щяха да ги вкарах в огнената пещ, казаха: 

Данаил 3:16,17 „Нашият Бог може да ни отърве от огнената пещ (казаха на Навуходоносор), но дори и да не го направи, пак няма да ти се поклоним на тебе.”

Те допускаха, че Бог може да не ги избави. Те допускаха, защото те не знаят всичко. Казаха:

„…дори до не го направи, пак няма да ти се поклоним” 

 Но Той го направи.

И искам да ви кажа нещо приятели: И ти ще имаш твоя Навуходоносор срещу тебе. И Навуходоносор може да ти предложи нещо – някаква хубава оферта да се направи. Или да те заплаши. Трябва да държиш вярата си. Вижте, в миналото е имало християни, които са плащали  цената: – мъченици, наречени мъченици, са плащали цена, това да са християни.

Има цена, която се плаща. Ако не се плаща никаква цена, какви християни сме ние. Има мъченичество по различни начини.

Щом не искаш да се мъчиш, тежко ти се вижда – тежко е наистина. Има го това нещо. Но затова ни е дадена надеждата. И хората, като искат все лекото и мекото, така се отказват от Господа. В труден момент, когато са притиснати и са изпитани, те се отказват от Господа, защото не им е изгодно. Не защото ни е изгодно много, вярваме в Господ, а защото Го обичаме. Казва се:

Марка 12:29-31 „Да възлюбиш Господа твоя Бог 

първа заповед.

Не да вярваш в Господа, защото искаш да си оправиш живота, да си оправиш семейството, да си оправиш бизнеса, да си оправиш финансовото състояние.

А да възлюбиш Господа, защото Го обичаш, защото Той е Бог, защото Той е дал Своя Син за тебе. Ти да Го обикнеш безрезервно, независимо дали ще получиш това, което си пожелал.

 Защото някои идват при Бога заради хлябовете и рибите, да си хапнат. Той казва:

Йоан 6:26  „вие идвате, защото се нахранихте.”

 Други идват заради чудесата, защото имат нужда от чудеса. Ти дали си в тази група. Трети идват при Него да Го обвиняват и да Го наблюдават, дали ще направи нещата както трябва. Обаче, имаше някои, които казаха:

Йоан 6:68 „…само Ти имаш думи на живот. Няма къде да идем другаде.” 

Всичко друго е лъжа и измама. Така че, те не отидоха при Него, щото ги храни. Някои идват при Бога заради храна. Да се нахранят, да се облекат – това е за тях Господ. Ако няма храна и облекло, къде е Бог? Той ме е оставил. Други идват заради чудесата Му – да получат някое чудо от които се нуждаят, трети не се притесняват да Го обвиняват и упрекват. Но Господ е близък с онези, които идват, защото Го обичат, защото Той има думи на живот, независимо дали ще има някаква полза от Него. А идват заради Него. И това е, което чувствам в Духа, че търся да ви го кажа,

че всъщност, Той е центъра на нашата вяра.

Не всичките плодове, не всичките дела, не всичките резултати от нашата вяра.

Но Той е причината и Той е Този, от Когото ние се нуждаем, (дори не толкова, че се нуждаем), но ние го търсим да Му се поклоним с цялото си същество.

 Това е истинското християнство.

Исус, нашата надежда, нашия живот, нашата любов и всичко останало покорено в нозете Му, независимо дали го имаме или го нямаме, ние Го обичаме и Му вярваме.

Защото другите хора идват за храната – няма ли храна, начупват се и си тръгват „Бог не Го е грижа за него.”Някой е болен – ако не получи изцелението, независимо от какво, може да се обърне и да каже:

„Не ме интересува. Той значи не ме обича”,

 ако не е получил това, което е искал да получи. Третите: постоянно търсят кусури, критици. Бог не ни е призовал да бъдем критици. Бог ни е призовал да бъдем вярващи и изпълнители на Словото. Той казва така:

„Кой те е поставил съдия на брат си?

Той дали ходи или пада, той си е с Бога. И Бог може да го държи.” 

 Ама ти кой си, дето съдиш брат си? И казва си:

„ако съдиш, не си изпълнител на Словото”

 – ето ти гордост. Да станеш съдия, да съдиш хората, вместо да изпълняваш Словото. Тези, които най-много съдят, всъщност не изпълняват Словото. Така, че, не трябва да съдим, а трябва да се молим за братята и да им помагаме.

И ето, искам да сложим малко така баланса. Ще ви кажа нещо: Бог говори в Словото за финанси много, обаче искам да ви кажа и едно нещо:

Че Той е по-важен и от финансите, Той е по-важен и от болестите, Той е по- важен и от храната, Той е по-важен и от женитбите, Той е по-важен и от бизнеса, и от работата, и от всяко едно нещо в живота ни. Всяко едно нещо трябва да застане в нозете Му и от там да тръгне.

Защото всяко учение, което по важност измести Исус, става идол. Всяко нещо, което е поставено преди Исус, е идол. Или ще е мамон, или ще е нещо друго. Да това всичко има място.

Обаче номер едно е Господ Исус Христос. И нека това да бъде в живота ни.

Някои са сложили като идоли себе си. Издигат себе си като голяма работа или като големи служители, или като нещо друго. Но искам да ви кажа, че: Нашето служение без Него е абсолютна нула.

Или пък:

„Мене Господ ме обича повече от другите. За мене Господ повече неща прави, за мене Господ ме одобрява повече от другите. Мене, мене, мене…….” 

Това ли е? Това ли е от Бога? Не! Мене и аз. А както казва Псалма:

„Не нам, не нам, а на името Си въздай слава, Господи!”

 Не мене, не аз, вижте ме мене, вижте Бог колко ме обича, виж какво Бог прави за мен, ….. А трябва да казваш:

Вижте Го Него, погледнете Го Него, какво Той прави, какво Той е направил, какво Той ще направи. Погледа трябва да е към Господа, както казва Йоан Кръстител:

Йоан 1:29 „Ето Го, Божият Агнец, Който носи греха на света.”

Какво казва Йоан Кръстител?:

„Ето Го Божият Агнец,  Който носи греха на света.”

Погледът е към Божият Агнец, не към мене. Той казва:

Йоан 3:30 „Аз трябва да се смалявам, а Той трябва да расте….

Ето Го Божият Агнец.

Кой от нас може да го каже това нещо и да не обърне внимание в себе си. Собствените му ученици последваха Исус. И той не им каза: „Спрете!” А каза:

„Ето, това е Божият Агнец, Който носи греха на света.”

 И те Го напуснаха. Неговите ученици, Неговата Църква Го напусна да отиде подир Исус. Обаче не се притесняваше Йоан, защото той знаеше, че неговата работа не е да направи голяма Църква, не е да направи грандиозна сграда.

Както някой ми беше казал наскоро, за някой си пастир казал, каква огромна Църква имал, и това означавало, че Той бил много Божи човек. Това приятели, пък изобщо не означава.

А пък аз ще ви покажа, че има джамии, които събират много повече хора, отколкото в нашите църкви. И какво: означава ли, че те са в Бога. Ние сме излезли от книгата „Числа” и сме в „Книгата на Апостолите.” И трябва да оставим тези числа да говорят и количеството на парите, хеликоптери, самолети и други такива нещо. Голяма сграда построил.

Чакайте бе братя и сестри. Исус колко сгради построи в своето служение. Някаква голяма синагога или храм някакъв голям? Построи златни кубета отгоре? Няма такова нещо. Той дойде да построи храма, който не се вижда. И Той даде Своя храм, тялото Си за нас. Той не построи никаква сграда.

И това е светско мислене да мислиш, че голямата сграда е голямата работа пред Господа. Виждате ли до къде сме стигнали в нашето мислене? Голяма сграда. И понеже имал голяма сграда човекът и затова неговото мнение било важно – то било от Бога.

На времето си някой Божи служител: „Той не бил от Бога, защото еди кой си казал, че не бил от Бога.” Ама какво от това какво казват.

Те, големи фарисеи казваха за Исус, че е служител на дявола. Те казаха, че има Велзевул в себе си и т.н. Ние не можем като света да действаме. Съвсем друга нагласа трябва да имаме.

„Божието царство – казва Исус, не е така, че да се забелязва.”

Божието Царство не представлява сгради.

Римл. 14: 17б

„Божието Царство е правда, мир и радост в Святия Дух.”

”и Божието Царство е вътре във вас.”,

То не е нещо, което е отвън. Стават големи неща. Той бил ….., еми той трябва да е най-големия християнин в момента. Аз не го знам какъв е, но така би трябвало да бъде, защото е най-богатия човек. Парите не са критерии.

Какво да кажем, приятели, нека обърнем внимание за бедния Лазар. Бедният Лазар какво да кажем за него. Беден беше, отиде на небето, богат беше, отиде в ада. Така ли стана? За единият се казва, на земята преживе  си понесе теготите, другият живееше в охолство. Ние можем да кажем:

„Бедният Лазар, понеже не е вярващ, затова е беден.” Не. Не е задължително. Човекът е бил беден и спасен. Другият бил богат и мъртъв. Можем да кажем, че богаташът Бог Го е благословил. Но не е така. Нека да сложим нещата на правилната им място.

И наистина, както за оня богаташ ставаше въпрост, че натрупал големи ниви и казал:

„Айде сега да направим големи хамбари, да ги сложим нещата…”

и т.н. Голямо богатство. И какво каза? Идва през нощта при него един ангел и казва:

Лука 12:20  „Тая нощ Бог ще ти изиска душата. За кого ги трупаш тия неща?”

Да, за къде си се запътил?  Тази нощ си заминаваш, казва.

Ето виждате, че това го има в Словото, приятели. Така, че, нека се обърнем към Господа и да не вярваме толкова на хора и на човешки учения, в които има неща, които подтикват плътските желания и страсти в някои хора.

Например има такова:

„Аз съм Божие дете и Бог иска най-доброто за мене.”

 Хубаво, иска го, вярно, че го иска най-доброто за тебе. Но знаете ли до къде стига това?

„Аз съм Божие дете и Бог иска най-доброто за мене.”

Така че Бог иска най-доброто за мене, отколкото за тебе. Така че ако има едно нещо, което е за двама ни, аз ще го взема за мене, защото Бог иска по-доброто за мене. Ама то не е само за теб. Той за всичките деца иска най-доброто. Ти що мислиш, че е за тебе – това е егоизъм. Казва:

Марка 12:31 „Да възлюбиш ближният си както себе си.”

 Т.е. не можеш да кажеш: „Бог мене повече ме обича, повече отколкото другите, защото ми е дал повече от другите.” Няма такова нещо. Всички сме деца на Господа. И Той всичките ни обича. Надявам се, правилно да е разбрано това Слово:

Молитва:

„И аз Те моля, Господи това Слово да разбие крепости, които сатана е изградил. Да избавиш душите на хората от заблуди и лъжа. И в същото време никой да не се съблазни в това нещо, но да свърши добра работа. Моля Те, всякакви идоли, които са се изградили в сърцата и умовете да бъдат разрушени в името на Исус. Моля, Господ Исус Христос наистина да бъде издигнат и да бъде Господ. И ние да бъдем като Йоан Кръстител, които да казваме: Ето Го Божият Агнец, Който носи греха на света. Аз Те моля, Господи, да спасяваш хората.”

И сега, ако има някой, който да е усетил, че нещо е изкривил в тези неща, има възможност да се помолиш и да се покаеш и да промениш дирекцията в живота си. Да не се взираш толкова в временните неща, но да настроиш вниманието си към вечността повече.

Ако има също човек, който не е предавал живота си на Господа, или пък да Го е оставил Господа, сега е момента да се върнеш при Него. Защо мислиш, че Господ те е разочаровал по някакъв начин? Може пък ти да си Го разочаровал Него. Или дали ти не си вярвал нещо, което Господ никога не ти го е казвал.

Да, ама еди кой си пророк дойде и ми каза. Да, добре, пророка дойде и ти каза, но Господ може да не го е пратил този пророк. И той да говори от собственото си сърце, защото му се е искало по някакъв начин да ти угоди на тебе. И той ако е говорил, и не е било от Бога, какво е виновен Господ, че това нещо не е станало.

Има най-различни неща и Библията казва, че има пророчества, които идват от Бога, има някои, които идват от сърцето на човека и има някои, които идват от сатана.

Има пророчества от сърцето на човека. Това мислиш ли, че някой може да ти е пророкувал от собственото си сърце и ти да стоиш и да сложиш живота си на това пророчество, вместо да го сложиш върху Божието Слово, а? Не е ли Божието Слово по-достойно. И ако това, което е пророкувано не е достатъчно подкрепено с Божието Слово, защо трябва да вярваш в пророчества? Някои пророкуват един път едно, друг път друго, като че ли Господ си е сменил мисленето.

Но Божието Слово живее и трае до века, приятели.

Молитва:

„В името на Исус, бъдете свободни! В името на Исус бъдете свободни от човешки учения и доктрини, от заблуди. Бъдете свободни от измамителни духове от устата на лъжливи пророци. Бъдете свободни от чародейство, изговорено чрез пророкуване върху вас. Защото има някоя като Езавел, която пророкува и поучава неща, с които съблазнява, изкушава и изкривява Божиите хора. Нека тези фалшиви пророчески откровения да бъдат разрушени в името на Исус, да стане явно. Сега в момента чародейството се разрушава в името на Исус. Алелуя. Чародейство, под формата на пророчество. Заплахи под формата на пророчество. ”Ако ти не послушаш това нещо, Бог ще те накаже.” Заплахи и манипулации под формата на пророчество. И под формата на поучения и проповеди, също. Заплахи. В името на Исус да се разрушат. Освободи Твоят народ, Те моля Господи, води Твоят народ Те моля Господи, пусни на свобода угнетените и разчупи хомота, който е в главите на хората. Фанатизъм да се махне от тях. Фанатизъм да се махне от тях в името на Исус.”

Аз Ти благодаря, Господи, и Ти отдавам слава и хвала. Алелуя. Благодаря Ти. Амин.