Насоки за 2010

Интернет предаване, Испания, п-р Пламен Петров, 30.12.2009 г.


Матей 28:18-20

18. Тогава Исус се приближи при учениците си и им говори, казвайки: Даде ми се всяка власт на небето и на земята.

19. Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух,

20. Като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; И ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Амин. 

Господ казва: Цялата власт е дадена на Мене, сега Аз я давам на вас. Давам ви пълномощно и идете, учете народите, правете ученици и ги учете да пазят всичко. Това е пълното евангелие. Така, че ние трябва да се учим да пазим всичко. Затова приятели, ние се събираме да пазим заповедите на Господа Исуса Христа. И между другото искам да ви покажа една от заповедите, която Той е дал, тука в:

Матей 10:1 Исус като повика дванадесетте Си ученици, даде им власт над нечистите духове, за да ги изгонват и изцеляват всякаква болест и всякаква немощ.

Някой ще каже: Ама Той даде власт на дванадесетте ученика, не на нас. Това, което Господ иска да го каже на някого само, Той го казва на него и не го прави достояние до останалите. Той знае на кого да говори. Всяко нещо, което е написано в Библията, в самата Библия  е записано за наше назидание. Това е боговдъхновено слово. Цялото писание е боговдъхновено и полезно за нас. Не можеш да кажеш, това е било за апостолите само. А то е дадено за всичките Му ученици, Той повика учениците Си. И днес като повиква учениците Си, като призовава учениците Си, Той дава власт. Учениците на Господа имат нужда от власт.

Цялата власт е дадена на Мене, сега, идете…

Че Той дава власт над какво? Над нечистите духове. Дава власт. Значи виждате за какво става въпрос. Защото битката, в която се намираме е духовна.

Даде им власт над нечистите духове.

Какво да ги правят, да им се молят ли, да ги галят или да ги разпъват на кръстове?

да ги изгонват и да изцеляват всяка болест и всяка немощ.

Виждате, че изгонването е преди изцелението. Разликата е следната. Вземате един нож – ножа е като един нечист дух; влиза в тялото, наранява тялото, тече кръв, човека го боли, той е в тежко положение. Как ще го изцелиш? Първо: трябва да извадиш ножа – да изгониш демона и след това трябва да дойде помазанието да изцели болестта. Значи, нещата са свързани. Казва се първо:

Даде им власт на нечистите духове да ги изгонват и после да изцеляват всяка болест и всяка немощ.

5. Тия дванадесет души Исус изпрати и им заповяда… Значи им заповяда. Нека всеки да каже:  заповяда.

7. Като отивате, проповядвайте: Небесното Царство наближи.

Значи, номер едно е да проповядвате. И за какво е то – за Божието Царство. Т.е. Господ иска да дойде Божието Царство. Ако погледнете в:

І Коринтяни 4:20 … Божието Царство е в сила.

Божието Царство какво значи. Божието Царство значи Царят Исус да управлява. В

Матей 12: 28 Исус казва: Ако Аз изгонвам бесове чрез Божия Дух, Божието Царство е дошло върху вас.

Виждате каква зависимост имаме между нечистите духове и Царството на Бога. Така, че казва първо: проповядвайте Царството. Второ: Болни изцелявайте. Трето: мъртви възкресявайте. Четвърто: Прокажени очиствайте. Пето: бесове изгонвайте. Даром сте приели, даром давайте.

Така, приятели. Също така, като служители искам едно предупреждение да дам в тази връзка – даром сте приели, даром давайте. Значи, когато дойде време да служите с освобождение на хората – да не вземете да сложите такса. Защото има някои: За пророчество – 5 лева; за пророчество изгонен демон 3 лева и нещо такова. Значи, тези неща не са по Божия модел. Даром сте приели, даром давайте. Отиваш и го вършиш. Разбира се, Бог може да вложи в сърцето на хората да инвестират в служението, което Бог ти е дал. Но това не е да ги задължаваш и да казваш: „Аз съм Божи човек, ако не ми дадеш ще си под проклятие или ако не ми дадеш еди какво си ще се случи с теб.”Значи трябва да знаем, че Бог никога не насилва хората. Оставете нещата в Божията ръка и вярвайте, че Бог ще снабди нуждите ви. Никога не слагайте парична такса за служението, което служите, това, че болни изцелявате и други такива или гоните демони или пророкувате или нещо друго правите.

Той казва: Даром сте приели, даром давайте.

Исус, ако погледнете в:

Лука 8:3 ще видите, че Той е обикалял и с Него са били дванадесетте ученика. Пътували са и с него включително богати жени, които са подпомагали Неговото служение заедно с учениците Му. Това е било храна, това е било спане, това е било пътни разходи. Разбира се, тогава пътните разходи не са били същите като сега, нито пък спането и други такива неща. Но въпреки всичко, вие виждате, че тези хора са инвестирали доброволно. Това са били хора, освободени от нечисти духове, включително Мария Магдалена, от която са излезли седем бяса. И други такива, които са били изцелени и освободени от служението на Исус. Видели са резултати от това, което прави, и те са решили да инвестират и са подпомагали служението, защото са виждали, че се върши работа. Но Исус никога не ги е задължавал за такова нещо. Вие виждате, че никъде няма такова нещо. В Божието царство нещата са доброволни. Това се нарича благодат. Нека с радост да го направите. Нека да го направите от сърце. Не ги изнудвайте по никакъв начин хората. Онова, което вършите да бъде извършено с вяра, с любов, с радост и благодат.  Нека човек с благодат да го направи. От сърце го направете това нещо. Така, че в

Матей 28: Исус казва: „Идете научете народите. Учете ги.“

Има една изключително голяма нужда от това да се проповядва и да се живее истинското евангелие и пълното евангелие, не частично. Хора, които са обременени демонично и ние трябва да отидем и ги развържем. Както знаете със случая с Лазар – Исус възкреси Лазар от смъртта. И днес много хора са възкресени от света и  от греха и се обръщат към Господа Исуса. Лазар излезе, обаче не излезе развързан, излезе вързан. Въпреки, че беше възкресен, беше вързан. Така, че много хора са възкресени за вечен живот, но продължават да бъдат вързани. И това, което казва Господ:

„Развържете го и го пуснете да си иде.”

Така, че развързвайте хората и ги пускайте да си ходят. Искам да ви кажа,че това, което е писано в книгата:

Изход 7:1-3 Бог казва на Мойсей да отиде при фараона и да каже следните думи: Фараоне, пусни людете Ми да Ми послужат.

Пусни людете Ми да ми послужат. Ако човек не е пуснат от сатана, ако е вързан от сатана, той не може да служи на Бога. Пусни людете ми, номер едно, и след това да ми послужат. Има хора, които са парализирани и след това не са ефективни, защото са вързани в някоя област от своя живот. Сатана ги е вързал, защото номер: едно гледа да не се спасите и номер две: след като се спасите, ви държи за да не можете да служите на Бога. Колко от вас искат да служат и все нещо не става. Все има някакъв блокаж някъде по пътя. А служението е нещо естествено, което трябва да произтича от живота ти.

 Така че, Бог иска да създаваме ученици. И аз със тези предавания и с тези богослужения – целта е да създам ученици, да се научите. За да станеш ученик, трябва да се смириш. Защото много хора, които четат и слушат казват: Ние тези неща ги знаем и много хора действително на теория ги знаят, обаче знанието на теория няма нищо общо с практиката. Значи, това, че знаеш нещата на теория, както казваше дядо ми едно време: Ако нещата ставаха с знаене и гледане кучето щеше да бъде най-големия касапин. То е видяло толкова кокошки заколени, обаче в същото време не знае как да направи работата. Така че, трябва да има смирение и Исус е казал, че ако човек иска да бъде Негов ученик, той трябва да изпълни някои условия. И смирението е едно от тези условия.

„Бог дава благодат на смирените, а се противи на горделивите.”

Друго, което искам да ви споделя тука, че не само да правим ученици, но трябва да правим от тях армия. Хора, трябва да станете военни хора. Да се облечете в Божието оръжие и така да атакувате и да побеждавате. И нека следващата 2010 година да бъде година да станете ученици и не само ученици, но двойни – Господни и войни. Бог иска да създаде войска. Защото до този момент с това, с което се занимаваме, повече прилича на болница. Разбира се, има време на човек да бъде в болницата, да се лекува, след като е болен. Болен от грях, има нужда от изцеление. Но това време трябва да отмине. От болен трябва да станеш на лекар. От поразен трябва да станеш на воин.

При Давид дойдоха хора с разрушен живот и той направи от тях войни. И аз вярвам, че чрез тези предавания, има хора, на които животът е разрушен. Но през следващата година ще станат войни. И не казвам войни, които да побеждават Голиатовци. Може на първо време да побеждаваш мечка, може лъвче, обаче да не е още Голият. Обаче ще започнеш да побеждаваш. Трябва да промениш отношението си – да станеш военен. Защото има хора, които в момента са в проблеми сериозни, аз имам вече много информация, много хора ми пишат. Хора, които са в големи проблеми, в големи грехове влезнали, семейства разбити, пред разбиване и така нататък, и това са вярващи хора. Една от причините е, че подценяват дявола. Много хора смятат, че въпросът с него е решен и т.н. Но искам да ви кажа, че въпросът е доста актуален.

И така: Армия Господна: Стани и се изправи.

В тези напътствия искам да ви споделя приятели нещо друго, и това е свързано с общението. В Библията се казва:

„Който общува с мъдрите, ще стане мъдър.”

„Приятелят на глупаците зле ще пострада.”

Ако искаш да си мъдър общувай с мъдрия. Ако общуваш с глупави хора, ще пострадаш зле, казва Библията. Така, че внимавай с кого си приятел и с кого общуваш.

Ама те също говорят Божието Слово.”

– Еми, добре тогава.” 

Ако ходиш и слушаш нещо, което не е наред, обаче е върху Библията и смяташ, че всичко  е наред, ще имаш проблеми. Ако ходиш и общуваш с приятели от света и те те водят на дискотеки или на такива други неща, ще имаш проблеми. Ако те водят и те учат на лоши неща – кражби, лъжи и други такива неща, ще имаш проблеми. Подбирай си приятелите. Ето ти го. Тези, които не трябва ги отсичаш. Исус казва:

„Който обича брат, сестра, майка, баща, приятели и т.н. не може да бъде Мой ученик.”

Така, че вие трябва да кажете: Не! И да отсечете отрицателното влияние във вашия живот, за да можете да се учите.

Разбира се, поучението ми не е толкова систематично, обаче не виждам апостолите много систематично да са поучавали в Библията, така, че не се притеснявам от това много.

Друг начин за общение е не само в Църквата, в която ходиш, не само приятелите, с които общуваш, а проповедниците, които слушаш и книгите, които четеш. Някои хора четат, каквото им попадне и слушат проповедници, които им попаднат. Стига някой християнин да ги препоръчва и веднага ги лапват. Да обаче, в Библията свинята е описана като животно нечисто. Защо? Защото свинята се храни с това, което й попадне. Тя яде всякакви боклуци.

„Глупавият вярва на всяка дума.”

казва Библията.

А да ви кажа нещо за вярата – глупава вяра.

Притчи: „Глупавият вярва всяка дума.“

Кой какво ти каже и ти, хоп въдичката.

…благоразумният внимава добре в стъпките си.

Така, че внимавайте от къде какво ви се подава и каква стръв лапвате. Защото ако искате да стигнете далече, трябва да изпитвате нещата.

Чистите животни са преживни в Библията. Преживно животно представлява животно, което обмисля нещата, а не ги лапва като свинята без да мисли. Преживното ги преживя, преди да влязат в кръвта му. И друго, чистите животни са с раздвоено копито. Защо? За да разпознават доброто от злото. Трябва да бъдеш такова животно – като кравата, като овцата, като козлето – с раздвоено копито. Защо? За да можеш да разпознаваш. Имаш нужда от разпознаване на духове, разпознаване на Словото. Не се връзвайте на такива разни проявления. Малко по-сериозно. Знаете ли какво прави Господ? То е написано в Словото – спасява души, изцелява сърцесъкрушени, т.е. вътрешно изцелява, изцелява тялото, освобождава душата, възкресява тялото, обновява ума, освещава човека. Хванете тия неща. Изпълва със Святия Дух. Простото и ясно евангелие.

Не се хващайте в един куп проявления, защото така ще влезете в заблуди. Какво ли не може да завали от небето. Интересно, какви ли не неща не стават, обаче не виждам да се изцеляват хората. Не виждам освобождение на хора, а всякакви различни проявления. Е то най-важното не става, а се хващаме в дребни работи, които просто нямат особено значение.

Не се хващайте в тия неща. Значи, първото нещо, трябва да разпознаеш кое е Божия Дух. Петър като видя езичниците да говорят на езици позна, че бяха кръстени със Святия Дух. Разпозна действието на Святия Дух върху езичниците. После, трябва да разпознаеш човешкия дух: Какъв човек стои пред тебе. Като застане човекът пред тебе, ти трябва да познаеш човека, този човек читав ли е или не, точен или не, Божии или не, за да знаеш как да се обходиш с него. Не да бъдеш излъган. Да разпознаеш човешкия дух.

 После трябва да разпознаеш демоничен дух. Аз благодаря, когато бяхме на едно служение и се молехме за хората да бъдат освободени в България, беше хубаво, силно служение. И като дойде една жена и като се молих за нея, тя започна да се смее по един такъв начин, ехиден начин започна да се смее, като че ли освобождение получаваше, като че ли помазание имаше върху нея. И двама – трима човека дойдоха и ми казаха: „Това не беше от Бога, това беше от сатана.” Аз знаех, че това е от сатана. Но просто в тази ситуация трябваше да се погрижа за другите хора, които имаха нужда. Но ето, тези хора бяха разпознали и аз благодаря на Бога. Защото някой можеше да каже, тя като се смее така е непременно от Святия Дух. Не всеки смях е от Святия Дух. Не всяко проявление е от Святия Дух. Ние трябва да изпитваме нещата.

„Всичко изпитвайте, дръжте доброто.

Какво да кажем за пророчествата. Не се заблуждавайте! Библията казва:

„Не презирайте пророчествата.”

 Но също така казва:

…Всичко изпитвайте. Изпитвайте пророчествата.”

А да изпитваш пророчествата. Да изпитваш пророчествата, значи да ги обсъждаш. Също служенията. Казано е в:

Откровение на Йоан 2: Духът казва на Ефеската Църква: „Изпитал си тия, които се наричат апостоли и си ги намерил фалшиви.

Значи има и такива. Не всеки, който се нарича апостол е апостол. Това, че той се нарича апостол и че носи табелка, не означава че е. Сега някой ще каже: Той говори за еди кой си. Не. За никого не говоря в момента. Недейте да вземате нещата и да казвате: „Ето, този не е апостол”. Има истински апостоли, има и фалшиви. Затова е разпознаването. Да разпознаеш (да имаш раздвоено копито) истинското от фалшивото. Истинското служение. Истинската круша, приятели, има вкус и е хранителна. Същото, истинската ябълка, истинската смокиня. Но има други, които са изкуствени. Вие сте виждали изкуствени плодове. Отстрани изглеждат истински, а като го лапнеш, ще си строшиш зъбите, защото е пластмаса. Не се заблуждавайте, изпитвайте по плода. Не по външният вид – по резултатите, по плодовете. Изпитвайте нещата.

Така, че по въпроса за книгите много внимавайте. Аз мисля даже, някои конкретни инструкции да ви дам за следващата година. Защото сме в навечерието на новата година и искам да ви дам инструкции по отношение на четенето на книги. Четенето на много книги, няма полза от това, макар, че аз съм чел много книги в моя живот като християнин – има различни сезони.

Една книга има най-голяма полза да се чете и това е Библията. Трябва да я знаете тази книга. От Битие до Откровение трябва да се чете тази книга. Най-много Новият Завет, разбира се. За да не влезете в някои изкривявания в Стария Завет да станете старозаветни пророци. Защото и такива се разхождат днеска. Старозаветни пророци, които казват: „Така говори Господ” и като ти каже нещо, ако не го изпълниш, край. Така, че трябва да внимавате с книгите.

Аз бих препоръчал конкретно за следващата година. Някой ще каже: „О, ние тия неща сме ги минали.” Ако искаш да бъдеш истински стабилен християнин и стабилен ученик на Господа първото нещо, от което се нуждаеш, е стабилна основа. Във всяко нещо първо се изучават основите. И трябва също ние да изучим основите на християнството. Има три прекрасни книги на Дерек Принс и се казват „Основи на християнството.” Много библейски, много точни. Тези три книги ги препоръчвам не като книги за четене, а ги препоръчвам като учебници. Да се прилагат на практика и да се учите от тях. Тази основа, за която говори Дерек Принс, е не само да се разбере само, а тя е да се положи в живота ти. Не теория, а практика. Да положиш основа в живота си. Тези три книги: трябва да се започне от първата. Значи, ако някой ме пита: „Какво да чета?”  „Ето това чети.”

Основи на християнстото на Дерек Принс – 1,2,3 част.

Разбира се, мога и да препоръчам и други книги да се четат. Дерек Принс мога да кажа, че това е един учител, на който всичките му книги са добри. Така че, ако четете негови книги, няма да сбъркате. В центъра на неговото служение е Божието Слово. Центърът на неговото служение не е емоции, проявления или нещо друго. Така че, няма да сбъркате.

Разбира се, има хора, които са навлезли в различни неща. Аз искам да ви кажа, че никое проявление не е основа на християнски живот. Никакво учение не е основа на християнски живот. Да речем: говорим за изцеление, освобождение, спасение, за други неща. Това не е основа на живота ви. Божието Слово е основа на живота ни. И вие това слово трябва да го изядете. Трябва да го ядете ежедневно:

„Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божията уста.”

Така, че хранете се с Божието Слово.

И тези книги много, много ще ви помогнат. С молитва ги използвайте. Ако имате въпроси, задавайте ги.

Разбира се има и други автори, по въпроса за помазанието, може да ги използвате. Знаете, че Бени Хин е капацитет в тази област. Не казвам за всяка една област, но по въпроса за помазанието, търсете негови книги:

-„Добро утро, Святи Душе”,

– „Помазанието” ,

-„Добре дошъл, Святи Душе”

Така, че Бени Хин по въпроса за помазанието.

Дерек Принс освен, че е по всички въпроси много прецизен учител, освен другото и по въпроса за освобождение е много точен. Така, че мога да препоръчам неговите книги спокойно да ги четете, приятели. Ако мога някой да препоръчам, то е основно той.

Сега, пророчествата са важни, но искам да ви кажа нещо, че основа на човешкия живот е Словото  и то писаното Слово. Така, че внимавайте да не изместите основата. Пророчествата са нещо, което се движи в областта на дарбите. Но писаното Слово е основа на човешкия живот. И в момента между другото изключително много се пророкува. Когато бях във Франция, съпругата на един пастир сподели:

„Тука във Франция има много сериозен проблем с харизматичните Църкви. Защото идват много пророци, пророкуват, и хората се хващат за пророчествата и после като не станат пророчествата се разочароват от Господа и отпадат от вярата.”

И тогава тя каза: „За пръв път виждаме такова служение, което да дойде тука и като се говори, да става. Просто да има реалност в думите. Не въздух под налягане.”

Тогава аз й казах: „Не знаят ли, не ги ли учат хората, че не пророчеството е основа на човешкия живот, а Божието Слово.”

Затова ви препоръчвам и тези книги а Дерек Принц, защото там се започва именно с основата на Божието Слово. Няма да бъдете измамени. Има много измама в днешно време. Пророчествата, пише в Библията трябва да се изпитват и да се обсъждат. Включително в

І Коринтяни 14: се казва: „Един да пророкува, а другите да отсъждат.”

Вие това да го виждате днеска. Някой да отсъжда пророчества. Много ясно, че ще има заблуди. Защото се казва да отсъждат. Дали е от Бога или не, до каква степен и т.н. Така че, трябва да се внимава.

Има пророчества, които са от Бога и има пророчества, които не са от Бога. Пророчествата, които не са от Бога, биват два вида:

Едните идват от сатана да заблудят църквата, както в Откровение Езавел пророкува и поучава в Църквата и ги въвежда в идолопоклонство, т.е. в духовно блудство.

И второто е от собственото сърце. Както се казва: „Гладна кокошка просо сънува.” Има сънища, които произтичат от глад, от нужда. Човек има нужда от нещо, гладен е – сънува храна. Аз съм го изпитвал лично себе си. Пушело ми се е, сънувам, че пуша цигари и други подобни неща. Значи, това не са сънища и пророчества от Бога. А има директно сънища и пророчества, които идват директно от сатана. Трябва да се изпитат. Това също трябва да се внимава. Има предупреждения в Стария Завет, а също и в Новия по този въпрос. Така, че трябва да се внимава. Не да се презират и да се отхвърлят, но да се изпитват, и като се изпитат и като се потвърдят, тогава да се приемат. Изпитването може да трае време. Между другото се казва в Библията:

ІІ Коринтяни 13: „Всяка дума ще се потвърди от двама или трима свидетели.”

Т.е. пророчествата е необходимо със сигурност да имате потвърждение от външни източници – независими, които между другото не знаят за това. Не да знаят и да кажат: „Да, и на мене така ми каза Господ.” То нормално е, когато го знаеш. Въпросът е да не го знаеш  и да го кажеш същото. Това е потвърждението. Така, че търсете потвърждение.

Също книги с пророчества –има верни пророчества, има неверни пророчества. И ако много се съсредоточавате върху тях, просто накрая да се окаже, че сте си губили времето, дори даже сте си навредили. Затова ви казвам: „Хванете здравото Божие Слово!”

От проповедниците внимавайте кого слушате! Исус каза две неща: Внимавайте какво слушате –това е първото важно. Трябва да прецениш:  да слушам или да не слушам. Ако трябва да слушаш – слушай. Ако не трябва да слушаш го отхвърляй, няма какво да го слушаш.

И второ, след като си решил да слушаш, може да слушате внимателно и може да слушате невнимателно. Внимавайте как слушате: качеството на слушане. Слушане с вътрешният човек, с вътрешните уши. Така, че внимавайте какво слушате. Исус предупреждава.

А искам да ви кажа нещо с връзка с духовното воюване. Исус каза:

Матей 24: „Пазете се от човеците!”

Защото ние казваме: „Пазете се от духовете, но Той казва: „Пазете се от човеците, защото ще ви хванат, ще ви предадат в синагоги, насам, натам, ще ни съдят. Пазете се от човеците!

Така, че врагът не е само под формата на дух, но се разхожда и под формата на човек. Има хора, които са хора, и въпреки всичко се обхождат като врагове. И трябва да го имате в предвид. Има хора, които са под контрола на сатана. И аз ще ви покажа, в Притчи много хубаво е казано:

По земята, някой насилва, защото над големия има по-голям, и

„Не се чуди, че има беззаконие над големия още по-голям.”

 Вижте какво става. Как може да се принуди един човек да открадне или да убие друг. Ами ако е вземал заеми например. И му кажат:

„Ти не можеш да си върнеш заемите никога, обаче, ако вземеш да убиеш оня, ти се ликвидира заема.”

Ето ти един начин. Или му вземат детето и кажат: „Ако ти не отидеш да убиеш този, ние ще убием детето.” Вижте какви манипулации има. Това сатана го е измислил. Но хора са въвлечени в това нещо. Така, че не се чудете. Има например марионетки манипулирани от сатана и неговите служители, които влизат по църквите ви, изкушават, съблазняват, разрушават и унищожават. И това е, което врагът прави. Ето, семейства се разрушават, живот се разрушава и ние пеем: Алелуя. Толкова хора не си дават сметка, че всъщност живеем в един страшен свят. И трябва да бъдем бдителни.

„Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение!”– казва Господ.

Както един брат така наречен, казваше преди време: А, ние сме в Новия Завет, нямаме проблем с греха. А виж какво става? Нямаме ли проблем? О, Исус няма проблем с греха. Обаче, колко хора са вързани в грях и ходят на църква, и са вързани в греха. Имат нужда да бъдат освободени. Как ще стане? Има изходен път. Гарантирам го, в името на Исус има изходен път. Твое е решението. И най-важното, което трябва да решиш, дали ще се смириш?

„Смирението предшества славата.

Смирението е това, което води до въздигане.”

Много хора мислят, че знаят всичко. И поради тази причина не се смиряват и нямат победа, нямат пробив.

И още нещо. Исус предупреждава, като казва:

„Слепец слепеца ако води и двамата ще паднат в ямата.”

Т.е. имаме в този случай водач и последовател или с други думи учител и ученик. „Кой е твоя учител?” Ти ще кажеш: „Господ.” Слава на Бога. Радвам се, че Господ ти е учител, но питам, кой е човекът, от когото се учиш? Защото освен от Господа има и учителско служение. Кой е учителя от когото се учиш? Вижда ли твоят учител, или е сляп? Ако избереш да те води сляп учител, той може да ти проповядва Библията, но ако той е сляп, и ти си сляп и двамата падате заедно в ямата и после се чудете, защо сте паднали в ямата. Значи, внимавай кого следваш! Внимавай от кого се учиш! Изпитвай живота на човека, изпитвай – виж плодовете и резултатите от живота му и така следвай. Защото ако следваш слепец и казваш: „Важното е да се проповядва Библията, па дали е сляп или не е сляп, все тая.” Добре. Ще видим. Обаче, като писнеш, може да е късно (а при Господа и късното може да се оправи в повечето случаи) обаче, въпреки всичко ще има поражения. Затова се казва в Библията:

„Обхождай се мъдро! Бъди мъдър!

Цяла книга Притчи е написана, за да имаш мъдрост. Защото Соломон казва:

„Ако нямаш мъдрост не си добре.”

Хората днес търсят парите. А Соломон казва, че:

„Мъдростта превъзхожда парите,

защото дава живот на тия, които я имат.”

Имаш мъдрост, имаш и пари, имаш и слава, имаш и живот. Така, че мъдростта е по-важна. Търси я. Имаш в Библията мъдрост – моли се за дух на мъдрост да ти даде Господ. Исус Христос е нашата мъдрост. Изобщо търси я.

Не се задоволявай с посредствено знание и разбиране.

И не се хващай на пророчества: Кой какво е пророкувал и ти се хващаш за всички тях, и те си противоречат едно на друго и ще се вкараш в голяма бъркотия. Следвай Словото и само онова пророчество, което е в съответствие с Божието Слово, само него приемай.

Така, това са напътствия за следващата година.

Така, искам да си намерите „Основи на християнството” на Дерек Принс. Това ще ви бъде като за домашно и това ще  е нещо, което ще построи една здрава основа във вас през следващата година.

„Благодаря Ти, Господи за всеки един – да го научиш и да го избавиш от всяка заблуда. Духът на заблудата, който е духът на антихриста да се отмахне. И Те моля да изпълваш хората с Духът на истината, Който е Божия Дух. Затова Ти отдавам хвала и отдавам слава.”                                                   

Амин.