Изход 23

Интернет придаване на живо от Хатива, Испания с пастор Пламен Петров, 08.04.2010 г.


Нека започнем нашето поучение. Днес ще говорим от Изход 23:20-30. Бъдете благословени всички, отворете сърцата и умовете си, за да чуете и приемате Божието слово, което назидава  душите ни. Нека Бог ни говори чрез него, да докосва и променя сърцата и животите ни за Негова слава.

Отдаваме ти хвала и Ти благодарим Боже за Твоето скъпоценно слово.

Започваме с Изход 23:20.

Изход 23:20 Ето, изпращам Ангел пред тебе

 да те пази по пътя и да те заведе на мястото,

 което съм ти приготвил. 

Този Ангел, за когото се говори тука е самия Исус, а днес този Ангел е Святият Дух. Ангел значи пратеник. За Йоан Кръстител се казва:

Ето изпращам Ангела Си пред лицето ти

 за да приготви пътя ти. 

Така че, като четем ангел, не винаги се отнася в буквалния смисъл. Вие знаете в Откровението на Йоан се казва: „До ангела на ефеската църква….; до ангела на смирненската църква….. и т. н. за всичките седем църкви. Ш казва: от това съм доволен, от това не съм доволен.

Става въпрос до пратеника, когото Бог е пратил до съответната църква. Вярвам, че става въпрос за съответния презвитер – водач в църквата.

Така че Господ казва на евреите:

Аз изпращам Своето присъствие пред вас,

Ангел, който да ви пази. 

Господ ни пази с ангел, когато вървим през пустинята на този свят.

 Да не си мислиш, че си сам. Защото идва изкушение от врага, когато се намираш в трудност, когато се намираш в пустинята и да не си мислиш, че Господ те е забравил и оставил сам. Не, ангела на Господа е с тебе. Така че бъди насърчен – присъствието на Господа е с тебе.

Изход 23:21 Внимавайте на Него и слушайте гласа Му. 

Господ казва:

Йоан 10:27 Моите овце слушат Моя глас,

 и Аз ги познавам и те ме следват. 

Овцете се ориентират и следват пастиря не според това, което виждат с очите си, но с това, което чуват с ушите си. Те слушат и разпознават Пастиря по гласа.

Например на едно място могат да се съберат пет стада с пет различни пастири и става едно огромно стадо. Но пастирите като тръгнат в пет различни посоки, всяка овца познава гласа на своя пастир и го следва. Така че ние разпознаваме по гласа нашия Пастир. Забележете: гласът. Даже не думите. Защото едни и същи думи могат да бъдат изречени от различни личности, но те имат различен глас.

Ако ние се научим да разпознаваме гласа на нашия Пастир, няма да можем да бъдем излъгани от лукавия. Така че:

Изход 23:21 Внимавай пред Него и слушай Неговия глас;

Не Го предизвиквай, защото Той няма

да прости престъпленията ти; 

Някои хора мислят, че Господ прощава всички грехове. Господ прощава само ония грехове, от които човек се покайва и ги изповядва.

1 Йоан 1:9 Ако изповядваме греховете си,

той е верен и праведен да ни прости греховете

и да ни очисти от всяка неправда. 

Но ако не ги изповядваме, тогава те си остават непростени.

…понеже Моето Име е в него.

Изход 23:22 Но ако слушаш внимателно гласа Му,

и вършиш всичко, каквото говоря, тогава

 Аз ще бъда неприятел на твоите неприятели

и противник на твоите противници. 

Тези противници не са плът и кръв, а са началства и власти и духовни сили на нечестието в небесни места. Това са нашите противници и за да победим, трябва да влизаме в духовно воюване с тях. Господ казва: Ако ние слушаме внимателно гласа на Господа

 и вършим това, което ни казва, тогава Той ще ни защитава и ще бъде от наша страна; и нашите противници ще бъдат негови противници. И Той казва, че ще им бъде неприятел и нашите противници ще бъдат Негови противници.

Ето виждате защитата, която Бог е обещал на тези, които слушат гласа Му. Затова се казва:

  1. Покорявайте се на Бога.
  2. Противете се на дявола и
  3. Той ще бяга от вас.

Но много е важно първото: Покорявайте се на Бога. Има хора, които не желаят да се покорят на Господа. Но това е условие: Ако искаш защитата на Господа върху себе си, трябва да се покоряваш на Неговия глас и на Неговото водителство. Амин. 

Изход 23:23 Защото ангелът Ми ще върви пред тебе

и ще те въведе при аморийците, хетейците, ферезейците,

ханаанците, евейците и евусейците; и ще ги изтребя. 

Сега ги прочетох шест на брой, но по принцип трябва да са седем народа, които по това време са живели в Ханаан или в Обещаната земя. Интересно е, че Бог дава на Израел Обещаната земя. Казва: Давам ви земята.

Обаче когато казва: Давам ви земята, тя е обещана, тя е ваша, Аз ви я подарявам, но в същото време има седем народа, които живеят в тази земя. И Господ казва: Аз ви я давам. Това означава, че Той ни е дал Обещанията според:

2 Коринтяни 1:20 В Исуса Христа е Да и Амин за

 всичките Божии обещания, колкото много и да са те. 

Бог ни е дал обещанията, и те са наши. Но земята на обещанията, която ни е дал, в нея живеят други народи, в нея живеят наши врагове, в нея живеят сили, които ние трябва да изтласкаме със Божията сила.

Захария 4:6 Не чрез сила, нито чрез мощ,

но чрез Духа Ми, казва Господ на силите. 

Ние трябва да преминем, да влезем с вяра и Господ ще изтласква от пред нас нашите врагове. Мнозина се страхуват да минат с вяра, страхуват се от гигантите, от Инаковите синове, защото казват:

Числа 13:33 Ние се виждаме като скакалци пред тях,

а пък те гиганти пред нас. 

Но Господ казва: Те са за вас храна, т.е. не ние сме скакалците, те са скакалците. Външно изглежда, че те са великани, а ние скакалци, но вътрешно ние  сме великани, а те са скакалци.

1 Йоан 4:4 Защото по-велик е Този,

Който е в нас, от оня, който е в света.

 Кажете Амин на това. И се казва: 

Изход 23:20 Ето, изпращам Ангел пред тебе

 да те пази по пътя и да те заведе… 

Ето въвеждане. Как се влиза в Божието царство? – със сила.

Матей 11:12 И всеки, който насили себе си го грабва.

 (или влиза в него – в небесното царство) 

Как трябва да се насилиш? Страхът като дойде в тебе, трябва да го преодолееш с вяра. Не се поддавай на страха, защото:

1 Тимотей 1:7 Не си приел дух на страх, 

но на сила, любов, себевладеене. 

Така че ти трябва да тръгнеш и да влезеш в Божиите обещания. Защото ако не вземеш обещанието и не го приложиш на дело, то остава на книга. Но Господ иска да влезем на дело в обещанията.

Бог дава обещания, че ще ни въведе в Обещаната земя. Враговете ни, които са без тяло, кръв и кости, тези същества Той казва, че ще ги изтреби. Бог е по-силен, а Той е от към нас. Боят не  е наш, а на Господа. Така че ние можем да ги преодолеем и победим в името на Исуса Христа. Затова ни е дал име, и това име е Исус. 

Марк 16:17в Мое име бесове ще изгонваме,

нови езици ще говорим; змии ще хващаме;

 а ако изпием нещо смъртоносно, то никак няма да ни повреди;

на болни ще възлагаме ръце и те ще оздравяват. 

 Значи имаме власт и сила. После казва:

Изход 23:24 Да не се кланяш на техните богове,

 нито да им служиш, нито да вършиш според делата им;

 а да ги събаряш съвсем, и да изпотрошиш стълповете им. 

Да не се кланяш на техните богове… Около нас има постоянно идолопоклонство и в Испания, и в България и по целия свят. Има различни видове идолопоклонство. Сребролюбието например е идолопоклонство, казва Библията. Това е кланяне на Мамона.

Да не му служиш, да не му се кланяш. 

Има други видове богове: например поклонението на женското тяло. Те са вързани в идолопоклонство,

защото от каквото си победен, на това ставаш слуга.

Има хора, които си покланят на телевизора. Изобщо има толкова много неща, на които човек да се поклони. Има например хора, които са работохолици. Работа, работа и работа – поклонение на работата. Апостол Павел казва: 

1 Коринтяни 6:12 Всичко ми е позволено, но не всичко е полезно;

Всичко ми е позволено, но не ща да съм обладан от нищо.

Както има хора, които се покланят на алкохола. А зад алкохола стои дух, и някои народи се покланят на този дух на алкохола.Индианците в Америка се покланят на тютюна. На този дух, който стои зад тютюна – лулата на мира например. Има хора, които използват наркотични вещества, лекарства и пр. чрез които се покланят на съответен дух. Някои например са пристрастени към футбола.

Всичко това ние трябва да го отхвърлим в името на Исус.

Изход 23:24 Да не се кланяш на техните богове,

нито да им служиш,

 

На Господа твоя Бог да се поклониш

и само на Него да служиш.

 

…нито да вършиш според делата им. 

Защото в Библията се казва, че невярващите са идолопоклоници.

1 Коринтяни 12:1 При това братя желая да 

разбирате и за духовните дарби.

1 Коринтяни 12:2 Вие знаете, че когато бяхте езичници,

отвличахте се към немите идоли, както и да ви водеха. 

Значи невярващите са водени и завличани от идоли, от идолопоклонство. Това не е далече от нас.

1 Йоан 5:21 дечица, пазете себе си от идоли. 

И това е заповед, която Бог дава чрез апостол Йоан на Божии деца.Така като някои хора мислят, че не се кланят, така и се кланят. Не трябва да сме хора на крайностите, но трябва да бъдеш воден от Духа и трябва да можеш да се съпротивиш на изкушенията.

Всичко ти е позволено,

но Бог не иска да бъдеш обладан от нищо. 

Някой ще каже:Имам л право да пия, никъде в библията не пише. Ако пиенето ти е страст и те връзва, недей да пиеш. Ако мача ти е страст и те връзва, недей да гледаш. Ако имаш проблеми с други неща, било то с порнография, или с жени, или с пари или други неща,

Всичко ти е позволено, но недей да бъдеш поклонник на идоли, а бъди свободен човек в Господа.

 

Галатяни 5:1 Стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго. 

Казвам ви го ,защото в момента има едно отстъпление и много хора, които някога са излезли от греха, започват да се връщат към него. Някои подценяват греха. Греха не е за подценяване, греха е болест на душата, робство, бич, използван от сатана, за да зароби Божия народ. Погледнете навсякъде в Стария Завет винаги когато Божия народ е живял в правда е живял в победа, в здраве и просперитет. Винаги, когато Божия народ е влизал в грях е отивал в робство, в мизерия, в болести и в смърт. Защото Бог е казал:

Поставям пред тебе смърт и живот,

проклятие и благословение. 

Избираш ти. Избери живота, избери благословението, но ти избираш. Така че ние сме тези, които избираме. Нека за паница леща да не губим нашето първородство в Господа. Господ казва:

Отделете се и не се допирайте до нечисто. 

И ето тука казва:

Изход 23:24 Да не се кланяш на техните богове,

 нито да им служиш, нито да вършиш според делата им;

а да ги събаряш съвсем, и да изпотрошиш стълповете им 

Искам да ви кажа нещо. Ако имате в къщата си неща, които да са свързани с идолопоклонство, вижте какво казва словото в:

Деяния на апостолите 19: Мнозина още и от тия, които правеха магии,

донасяха книгите си и ги изгаряха пред всичките;

и като пресметнаха цената им, намериха,

че бе петнадесет хиляди сребърници. 

Хората, които се занимаваха с магии, чародейства и други подобни горяха книгите си пълни с окултни практики. На нас като християни не ни е позволено да четем окултна литература, не са ни позволени обичаите и традициите на народите. Ние трябва да бъдем отделен, свят народ на Господа.

Някои мислят, че да спасят хората трябва да заприличат на тях. Ако ние заприличаме на тях, ние няма какво да ги спасяваме, ставаме като тях. Истинското спасение идва, когато ние сме различни, ние сме тези, които сме, имаме сол в себе си. Защото Исус ни предупреждава, че:

Ако солта обезсолее не става за нищо,

освен да бъде тъпкана от хората. 

Така че мнозина са тъпкани, защото нямат сол в себе си. Трябва да имаме сол, трябва да имаме помазание. Търси, изпълвай се със Святия Дух, търси и изпълвай се с Неговата святост, с Неговата сила, с Неговото слово, с Неговото хваление и ходи реално и истински с Господа и ща видите в каква победа можем да се движим. Бог ще отваря врати пред тебе и ще те въведе в Обещаната земя, където текат мляко  и мед и ще се чудиш от къде идва и как става. Но Господ по свръхестествен начин ще го прави.

Захария 4:6 Не чрез сила ,не чрез мощ,

но чрез Духа Ми, казва Господ. 

Очите ти ще гледат, ще влезеш в тези неща. И други хора ще се питат: Как влиза този човек в това, защо влизат тези хора в това? Защото Господ, техния Бог отваря врати. Той има ключовете на Давид. Господ, техния Бог ги благославя и от Него идват водите на живота. Те са:

Псалм 1:3 Като дърво, посадено при потоци води,

което никога не престава да дава плод,

и листът му вечно зеленее. 

А листът говори за здравето, за изцелението. Не само изцеление, но здраве ще дойде в името на Исуса Христа. Плод ще имаме, хора ще се спасяват, нали е това, което трябва да правим. И не само това, но плода на Духа – любов, радост, мир, дълготърпение, кротост, благост, милост, милосърдие, себеобуздание, вярност ще текат през нас, защото Духът на Господа ни е изпълнил и от утробата ни ще потекат реки от жива вода и ще заливат света около нас. Хора, животът в Духа е прекрасен. Животът в Духа е прекрасно вълнение. Нека не се наслаждаваме на удоволствията на света. Нека се наслаждаваме на ходене с Господа. Защото това е едно невероятно приключение тука на земята и във вечността. Колко е прекрасен Господ Слава на Бога.

И тука казва:

Изход 23:24 Да не се кланяш на техните богове,

 нито да им служиш, нито да вършиш според делата им;

а да ги събаряш съвсем, и да изпотрошиш стълповете им. 

Трябва да го правим. В историята на служението на апостолите, когато са обикаляли по Израел и други градове, когато са влизали в идолско капище и в името на Исус са изричали проклятие върху идолите. И Бог е правел така, че тези идоли са били разрушавани по някакъв свръхестествен начин и са се трошали. И идолските капища са ставали църкви ,където са ес събирали християни да се молят. Вижте с каква превъзходна сила е действал Господ.

Знаете ли ,че апостол Йоан са го сложили да го варят в масло, за да го убият, но не са могли да го убият. И като не са могли да го убият са го заточили на остров Патмос, където той получава Откровението. Господ може да действа по свръхестествен начин, Господ може да върши чудеса, знамения  и велики дела. Нека не се задоволяваме с посредствен начин на живот. Бог може да ви използва мощно за Неговото дело. Но трябва да се осветим, трябва да се очистим. Окултизмът и идолопоклонството трябва да се отхвърли категорично, защото тези неща носят проклятия в живота ни, отделят ни от Господа. Господ ги мрази тези неща. Господ иска ние да бъдем святи и чисти, посветени на Него в името на Исус.

Но да служиш на Господа, твоя Бог… 

Като служиш на Господа,

Той ще благославя хляба ти и водата ти. 

Като служиш на Господа идва благословение върху хляба и  водата ти. Защо? Защото много  е важно да имаш благословението на Господа върху хляба и водата, защото това носи здраве на тялото ти. Ако хлябът и водата ти не са благословени, какво ще стане с тялото ти.  И после след като говори за благословение върху хляба и водата, казва:

Аз ще отмахвам всяка болест из помежду ви. 

Благословението върху храната носи здраве на тялото. Казва:

Ще отмахвам всяка болест. 

Казва: всяка. Много пъти хората казват:

– Тези болести Господ ги е пратил, за да ни научи и т. н.

Господ е обещал още в Стария Завет, че ще ни освободи от всяка болест. Защо трябва да търсим посредствените неща и да си оправдаваме слабостите, а не вземем да търсим съвършената воля на Господа, съвършеното желание на Господа. И да кажем:

Господи, наистина в Твоята Обещана земя текат мляко и мед.

Не текат горчилки, а текат мляко  и мед, не текат болести  и немощи, не текат лоши неща, но текат благословения от Тебе и аз искам да вляза в това.

 

Не ще има пометкиня и бездетница в земята ти. 

Ето виждате в този пасаж се вижда, че спонтанните аборти и безплодието са причинени от идолопоклонство. Защото идва в резултат на това, че се казва:

Изход 23:24 Да не се кланяш на техните богове,

 нито да им служиш, нито да вършиш според делата им;…

и тогава казва:

Не ще има пометкиня и бездетница в земята ти.

Защото те ако го правят, тогава ще ги има тези неща.

Затова много пъти хората трябва да бъдат освободени дори от наследствено проклятие, защото идват неща, които идват по фамилна линия. Има неща, които са извършени от предците, затова при идолопоклонството, окултизъм и пр. идват спонтанни аборти, които са проклятие в живота на хората. Много и от женските проблеми, не казвам всички.

Затова като влезете в интернет, има молитви сложени, повторете ги с вяра, молете се.

Сега като бяхме в Мадрид преживяхме нещо прекрасно. Имахме служение – обучение и говорих за духовно воюване. И докато говорех за духовното воюване и говорих за разпознаване на духовете и за случая, когато Петър разпозна Святия Дух в действие в:

Деяния на апостолите 10:44 Докато още Петър говореше тези думи, 

Святия Дух слезе върху всички тях. 

И евреите видяха как езичниците приеха Святия Дух, защото говореха на езици. И това, което се случи е, че той говореше словото, дори не се е молил за кръщение в Святия Дух. Но докато говореше словото под помазанието на Святия Дух Святия Дух слезе върху тях. И докато аз пък четях тези думи, Святия Дух слезе върху събранието и един брат почна да плаче, става му лошо, излиза навън да повръща и т.н. и Бог започна да го освобождава. Влезе вътре, плака и ние трябваше да прекъснем и да продължим с молитва за него. След това една друга сестра Господ я докосна, която имаше проблем че не вярва, че Исус Христос е Божия Син. И този дух на неверие и смърт работеше в нея и Бог започна да я освобождава мощно и нея. И стана едно всъщност едно освободително събрание. Не бяха много хора, но беше силно. Благодарим на Господа. Но водих хората да се отричат от определени неща и Господ ги освобождаваше от силите на тъмнината. Амин. Слава на Бога.

И когато ги освободи тези хора са много по-силни и много по-свободни за да служат на Господа. Слава на Господа.

И казва се:

Не ще има пометкиня и бездетница в земята ти,

и числото на дните ти ще направя пълно. 

Това е обещание, обаче условно обещание. Много хора служейки на идоли, влизайки в окултизъм, в неща, в които не трябва да влизат или техните предци са го правели, съкращават живота си.

Има учение, което говори, че Господ си ги е взел. Но в словото се казва:

Че Господ въздава до трето, четвърто поколение

на тия, които Го мразят. 

Така че трябва да имаме пред вид тези неща, че идолопоклонството има последствия три-четири поколения след живота на човека. Ако вие обичате своите деца, внуци, правнуци и пра-правнуци, това, което трябва да направите е да пазите живота си чист в Господа.

Защото Господ благославя хиляди поколения

онези, които Го обичат. 

Обаче идва и наследствено обременяване на тези, и наследствено проклятие на онези, които се покланят на идоли. И тука се казва:

и числото на дните ти ще направя пълно. 

И това е благословение, благословението на Авраам, който:

Умря стар, сит на дни и Бог го беше благословил във всичко. 

Да, ама някои могат да кажат: Какво да кажем за апостолите? Някои умряха като мъченици. Разбира се, когато дойде време за мъченическа смърт, това е за слава на Господа. И вие виждате ,че и Павел е имал трън във плътта си и този трън е бил гонения, притеснение заради Христос и това носи Божия слава. И ако това нещо дойде ,човек трябва да каже: Да!

 Аз предпочитам да отида  ида бъде завинаги с Господа още сега, като свидетелствам за Него, отколкото да живея тука на земята без Господа. Но това е, когато Бог реши да го направи. Ти ще го видиш, Той ще ти даде силата и ти ще свидетелстващ за това нещо. Има хора, които са заплатили и днес заплащат с живота си за своята вяра. Това нещо е различно. Това, че Бог иска ние да сме верни, това че Бог иска ние да държим правилната изповед, това не означава, че ние трябва да позволим на дявола да отнема живота на хората преждевременно,  защото:

Защото крадецът идва да убие, открадне и да разруши,

Но Аз дойдох да ви дам живот, и да ви го дам изобилно.

 

Изход 23:27Ще изпратя пред тебе ужас от Мене, казва Бог. 

Ще изпратя ужас. И аз вярвам, че така Бог прави с нас приятели. Когато Бог ни изпраща, Той изпраща пред нас Своите ангели и ужас пред нас и врагът го е страх.

Знаете ли, има вярващи, които бягат от дявола, а Господ казва ,че дявола ще бяга от нас.

…съпротивете се на дявола и той ще бяга от вас. 

Веднъж с една сестра по време на една освободителна служба имахме разговор и тя каза:

– В словото се казва да не бързаме да не ръкополагаме никого и затова аз не полагам ръце на никого.

Обаче в словото се казва, и то е за всеки вярващ:

…на болни ще полагате ръце и те ще оздравяват. 

И много хора бягат от това. Страх ги е от дявола и затова не смеят да полагат ръце. Обаче  е писано:

…на болни ще полагате ръце и те ще оздравяват.

Кои? Вярващите. Който не вярва, не полага ръце, който вярва полага ръце, защото това са думи на Господа.

Лука 16:   Тия знамения ще придружават повярвалите

Тези, които не вярват не се казва за тях. Вярващите ще полагат ръце. Ако ти имаш болни деца в къщи, полагай ръце на тях и се моли, не чакай служителите. Можеш да заведеш детето в църквата да го помажат  с масло, обаче не разчитай само на това. Моли се, защото вярващите7

Ще полагат ръце на болни и те ще оздравяват. 

Трябва да се научиш да защитаваш своята фамилия, трябва да се научиш да благославяш своята фамилия и да се молиш за освобождението и  изцерението на твоята фамилия. Не можеш да чакаш служителите. Защото служителя се моли, а като си отиде служителя какво ще стане с тебе? Така че трябва да изпълниш словото.

В Мое име на болни ще полагат ръце и те ще оздравяват. 

А сестрата каза:

– Не бързай да ръкополагаш никой и не участвай в чужди грехове.

И аз много пъти съм ви казвал, приятели, че не трябва да се хваща човек от един стих да прави доктрина, както с този за ръкополагането. В Евреи 6 глава са записани шесте основни поучения на християнството и полагането на ръце е едно от шесте (по-точно четвъртата основна доктрина).

Но между това да полагаш ръце на болни и да ръкополагаш има разлика. Полагането на ръце на болен човек е свързано с неговото изцеление. А ръкополагането е свързано с ръкополагане на служител, което означава че ти на този човек му даваш съответна власт. Така че това се отнася за ръкополагане за служение. И това можем да го намерим в посланието на апостол Павел към Тимотей. Павел обяснява на Тимотей по какъв начин да движи служението. И ето това е много важно. И не става въпрос да прибързваш. Ако ние не полагаме ръце на болните те ще умрат. Хора ,ние не можем да се отнасяме към болните хора, да си пазиш душичката и да ни полагаш ръце на хората и да ги оставиш да умират. Да не би случайно да участваш в нечии грехове. Трябва да се молим за болните. Исус никъде не се е страхувал да положи ръце върху хората. Той е полагал ръце и се е молил. Павел в

Деяния на апостолите 28:7 –  А около това място се намираха именията на първенеца на острова, чието име беше Поплий,

който ни прие и гощава приятелски три дни.

8. И случи се Поплиевият баща да лежи

 болен от треска и дизентерия; 

Т.е. висока температура и дизентерия. Трябва да ви кажа, че дизентерията не е безопасна болест, тя даже е заразна. 

 а Павел влезе при него, и като се помоли,

положи ръце на него и го изцели. 

Искам да ви кажа, че този човек никъде не пише, че е бил християнин.

…Павел положи ръце на него и го изцели.

 

Деяния на апостолите 28:9 Като стана това и другите от острова,

които имаха болести, дохождаха  и се изцеряваха. 

Вижте какво прави Павел: Полага ръце на хората и ги изцелява. Те дори са били невярващи. Ние няма от какво да се страхуваме, защото от нашите ръце излиза помазанието и силата на Святия Дух. Не може християнин да ходи със страх. Какво казва отново Марк 16:

Тия знамения ще придружават повярвалите,

бесове ще изгонват, нови езици ще говорят,

змии ще хващат. Ако изпият нещо смъртоносно

 то никак няма да ги повреди.

На болни ще възлагат ръце и те ще оздравяват. 

Какво казва

Лука 10:19 Ето давам ви власт да настъпвате на

змии и скорпии и власт над цялата сила на врага.

 

И нищо няма да ви повреди. 

Вижте какво обещание. Да ходиш по змии и скорпии и нищо няма да ви повреди.

Вземете Божието слово, недейте да вземате неща, които хората ги изопачават по някакъв начин. Словото казва:

нищо няма да ви повреди. 

Слава на Господа. И нека продължим нататък. 

Ще изпратя пред тебе ужас от Мене. 

Когато ние се движим под помазанието на Святия Дух в силите на врага идва ужас Аз това нещо го забелязвам. Ето когато последния път бяхме в Мадрид; самото слово е живо и деятелно. Дори не бяхме започнали да се молим за хората, просто проповядваме словото. Но словото е живо и деятелно и започва да смущава силите на тъмнината и те започват да излизат. Святият Дух взема това слово и го привежда в действие. Ангелите вземат това слово и го привеждат в действие. Слава на Господа. Така че:

Ще изпратя пред тебе ужас от Мене и ще обезсиля всичките народи, при които отидеш. 

(ще обезсиля силите на тъмнината), казва Господ.

И ще направя всичките ти неприятели да обърнат гръб към тебе.

Да обърнат гръб към тебе означава всичките ти неприятели да бягат от теб.

През един път да излизат срещу тебе,

през седем пътища да бягат от тебе.

 

Яков  Съпротивете се на дявола и той ще бяга в ужас от вас.

 

Ще изпратя и стършели пред тебе. 

 Тези стършели са образ на ангелски сили, които са пред нас. Когато отидем, те жилят като стършели враговете.

28.Ще изпратя и стършели пред тебе,

Които щи изгонят от пред тебе

евейците, ханаанците и хетейците. 

И сега вижте тука много интересно.

29. Няма да ги изпъдя от пред тебе за една година,

да не запустее земята и да се размножат

против тебе полските зверове.

Някои хора казват:

Исус с една дума ги освобождаваше, защо ние не го правим?

Исус с една дума ги изцеляваше, с една дума ги възкресяваше. Обаче на нас като че ли не ни е лесно да го направим с една дума. По-добре да ги направим с повече думи, но да го направим. Защото не е важно с колко думи ще го направим, важно е какво ще стане, приятели. Искам да ви кажа да се съсредоточим върху резултата. Понякога резултата изисква усилия. Понякога резултата иска воюване и борба. По принцип победа без воюване няма. Затова нека да не гледаме колко думи казваме, а да свършим работата. Защото някои се хващат за буквата, колко думи ще кажат и поради това никаква работа не вършат. Така че Господ ни е изпратил:

Болни да изцеляваме, бесове да изгонваме,

прокажени да очистваме, мъртви да възкресяваме. 

И ние трябва да вършим свръхестествената дейност.

-Ама брат, аз не мога да го направя.

Прави го, пък то останалото е на Господа. Ти върши това, което Той ти казва, пък Той ще си върши Неговата част. Амин.

И тука се казва:

29. Няма да ги изпъдя от пред тебе за една година, 

Няма да ги изпъдя на един път, но постепенно:

30.  Малко по малко ще ги изгонвам от пред тебе,

докато се размножиш и завладееш земята. 

И аз дам един прекрасен пример. Знаете скинията се е състояла от три части: двор, светилище и Светая Свтетих. В двора е имало мърсотия – жертви са ес колели, глъчка прах по земята. Светилището вече е тихо и чисто. Обаче Бог не е бил нито на двора, нито в светилището, а в Светая Светих. И ако е влизал в Светая Светих нечист човек, той е умирал, докато на другите места не е умирал. Първосвещеникът един път в годната е трябвало с кръв да влезе в Светая Светих, защото в противен случай умира. Защо с кръв? Защото кръвта говори за смърт. Вместо първосвещеникът да умре за своите си грехове и греховете на народа, вече животното е умряло вместо него.

И Светая Светих е мястото на присъствието на Господа, където има пълна чистота и няма грях. В светилището не е така, а в двора още по-малко е така.

И аз искам да ви покажа едно нещо. Също така, човешката личност се състои от дух, душа и тяло. Светая Светих е образ на нашия дух. Когато ние се новородим, Святия Дух (присъствието на Господа) влиза в нашия дух и живее в него. Някой ще каже:

 -Как така, Божия Дух в човешкия дух.

Сам Исус казва:

Ново вино се налива в нови мехове. 

Кое е новото вино? – Святия Дух. А кои са новите мехове? – новия човек, което е новия дух. Т.е. Светая Светих е образ на духа на човека. Светилището е образ на душата, а пък двора е образ на тялото.

Това че духът ти е новороден не означава, че в твоето тяло няма болест. Също така не означава, че ако човекът е новороден, няма да има в душата му нещо. Какво представлява душата? Душата представлява умът, емоциите и волята на човека. В ума на човека може да има мисли, които не са от Бога. Може да има крепости, казва словото, а в крепостите може да има някой, който се е скрил. В емоциите може да има – отхвърляне, рани, болки, съкрушаване, депресия и други такива. Във волята също – има хора, които не могат да вземат решение.

Така че ние имаме нужда душата и тялото ни да ес осветят. И вижте как става това. Номер едно: в първата църква хората след като са приемали Исус Христос за свой Господ и Спасител са минавали през освобождение – който има нужда от освобождение.

Това го е правил например Чарс Фини. Чарс Фини, който е имал 85% от тези, които са приемали Господ са останали вярващи до края на живота си. Дори от най-успешния в нашето време Били Греан, който има 4%. Можете ли да си представите, разлика 80%. Защо? Защото Чарс Фини е имал две палатки. Една голяма, в която проповядва, а в другата хората се молят. След това, тези ,които искат да приемат Господа за свой Господ и Спасител, той ги изпраща в малката палатка, където персонално екипът му да се моли той да приеме Господа Исуса Христа, да изповядат греховете си на глас пред тях. Защото днес има нужда от изповядване на греховете . Казва се в Деяния на апостолите:

Те изказваха делата си. 

Така че трябва да има изповед на греховете, ако няма изповед, няма прошка пълна. Изповед на греховете трябва да се прави един по един и прошката трябва да се извърши, като се изповядват греховете един по един, а не да се крият.

Който крие грехът си няма да успее,

а който го изповяда и остави ще намери милост. 

След което хората си споделят греховете, молят се за освобожде-ние, за изцеление и ги насърчават, и ги поучават в продължение на две седмици, докато тези хора заякнат и ги пращат съответно в някоя локална църква. На тези хора не им се казва: Всичко ти е наред, от днес нататък си вярваш, иди. И човекът е в недоумение – има душевни проблеми, мъчи го нещо вътре, той се чуди наред ли е, не е ли наред. Казват му: Ти трябва да вярваш. И много хора отпадат така от вярата. Но виждате, за две седмици само работа върху човешката душа и 85% хората остават във вярата. Преминават през:

  1. Освобождение.
  2. Обновяване на ума и
  3. Освещение.

Много е важно приятели освобождение да има, но то не е достатъчно, защото нечистия дух може да ес върне. Затова трябва да обновяване на ума, за да не му позволиш да се върне, и след това трябва да  има освещение. Но как става това освещение? На първо място чрез Святия Дух. Не мажеш да се осветиш без Святия Дух.

Колко хора днес говорят на езици, имат желание да говорят на езици, и колко хора имат желание изобщо да бъдат кръстени със Святия Дух? Нищо чудно че са такива резултатите, след като хората нямат копнеж за Святия Дух. Ако не е Святия дух в тебе, кой дух ще е в тебе? Трябва да се изпълваме със Святия Дух. Казва се7

Не се опивайте с вино,

следствието на което е разврат,

но се изпълвайте със Святия дух.

 

Народът се разврати, отпадна от истината,

защото нямаше жажда за виното на Святия Дух. 

Хората искам да ви кажа, ходят и търсят по църквите по-хубаво пеене, къде по-хубаво се пее, къде по-сладки песни се пеят. Но хора, имаме нужда от нещо по-сериозна, отколкото хубави песни и от нови стилове в музиката. Имаме нужда от истинско, реално присъствие на Святия Дух, глад за Неговото слово, да се храниш с Неговото слово, което може да е твърд хляб, но е хляб на живота.

Имаш нужда от Неговия Дух, който може да не е като другите неща, може да има изобличение, но животворно изобличение, в което има живот. Имаме нужда от Духът Му. И така, като се изпълваш с Него, ти ще дадеш плодът на святостта. Пак ще ви кажа:

  1. Освобождение.
  2. Обновяване на ума и
  3. Освещение.

Не забравяйте, че имаме нужда от тези неща. Не можеш да кажеш: Или едното или другото. И едното, и другото, и третото. Имаш нужда  и от кръщение в Святия дух, имаш нужда и от водно кръщение. Не можеш да кажеш:

-Водното кръщение не ми трябва.

Защото Господ казва:

Който повярва и се кръсти ще бъде спасен. 

Ако нямаш желание за едно от тези неща, това какво говори? – липса на вяра, липса на любов, липса на покорство на Господа. Защото ако ти наистина си новороден, ако наистина вярваш в Господа, ти няма да можеш да стоиш и да кажеш: няма да се кръстя. Ти ще искаш, и ще копнееш да приемеш кръщение във вода и кръщение във Святия Дух. Болните хора нямат апетит, болните хора нямат жажда. Здравите бебета искат да пият, искат да се хранят, защото са здрави. И ние наистина искаме да ес раждат здрави бебета за Божието царство и да израстват силни Божии деца, да израстват силни Божии войни. Като застанат пред Голият да му отсекат главата. Не хленчещи  и хилави, а истинска Божия армия, както е обещано в Езекил 37 глава. Господ идва да възстанови како Израел по плът, така и тялото Христово в Духа. Да възстанови частите на тялото, да сложи кожа, мускули…, да съедини костите и накрая да духне върху тялото Христово и да стане една огромна армия, която да порази врага. Време е Божия народ да възкръсне и да тръгне на една война. Не да си казва, всичко е готово, всичко е извършено. Христос си свърши Неговата работа, но Божии народе идва време ние да извършим нашата работа. А не да очакваме на това, че Той извърши работата. Той извърши Своята работа и затова казва:

Идете и проповядвайте евангелието на всяка твар.

 Който повярва и се кръсти ще бъде спасен,

който не повярва, ще бъде осъден.

Тия знамения ще придружават повярвалите,

в Мое име бесове ще изгонват,

нови езици ще говорят, змии ще хващат,

 ако изпият нещо смъртоносно няма да ги повреди.

На болни ще възлагат ръце и те ще оздравяват. 

Затова призовавам Господната армия:

Стани, вдигни постелката си и ходи в името на Исус Христос! 

Алелуя! Нека да кажем Амин на това нещо и Бог да ви благослови.

Амин.