Едно нещо

Интернет богослужение с пастор Пламен Петров, Испания – 29.07.2010г.

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/8589412


Псалм 27:4

Едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся,

– Да живея в дома Господен през всичките дни на живота си, за да гледам привлекателността на Господа и да Го диря в храма Му.

Нека всеки един от нас да стане силен в Духа и да стигне до това място, до което молитвите ни да се чуват все повече и повече пред Господа. Имаме нужда да бъдем всички молитвени войни.

Исус Христос казва:

Домът Ми ще се нарече дом на молитва. 

Исус заявява, че домът Му, който е църквата, ще се нарече дом на молитва.

НАЙ-ХАРАКТЕРНО И НАЙ-ВАЖНО ЗА ЦЪРКВАТА И ЗА НАШИТЕ ДОМОВЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ МОЛИТВАТА.

А какво е Господният дом? Господният дом не е само църквата, но е и присъствието на Господа. Защото там, където Той живее, там е Неговото присъствие. Следователно:

В ПРИСЪСТВИЕТО НА ГОСПОДА СЕ ВЛИЗА ЧРЕЗ МОЛИТВА.

И е нормално, и е естествено врагът най-много да атакува нашите молитви и да иска да ни спъва чрез житейски грижи и проблеми, чрез удоволствия или каквото и да било друго нещо, да ни отдалечи и да ни отстрани от молитвата.

Вярвам, че евангелието трябва да бъде много просто, но много практично в нашия живот, в живота на всеки един от нас. Както казва Исус:

Домът Ми е дом на молитва… 

Най-характерното, че в домът Му хората ще се молят. И врагът най-много мрази молитвата. Един Божии човек е казал:

МНОГО МОЛИТВА, МНОГО СИЛА;

МАЛКО МОЛИТВА, МАЛКО СИЛА. 

СИЛАТА НИ ЗАВИСИ ОТ МОЛИТВАТА. Бог Отец е извора на живота, а водата на живота е Святия Дух, а самия живот е Исус Христос.

ОТЕЦ Е ИЗВОРА, ИСУС Е ЖИВОТА, А СВЯТИЯ ДУХ Е ВОДАТА НА ЖИВОТА, КОЯТО НОСИ ЗА НАС.

Ние трябва да отидем до извора и да пием. Основният начин по който можем да пием от живата вода, от живота, е в молитва. Нищо друго не може да ни помогне така. И забележете, словото казва, че

Има само Един посредник между Бога и човека – Човекът Исус Христос. 

Между Бога и нас хората има само Един посредник и това е човекът Исус Христос. Вие знаете, че Той е Човешки Син и Божии Син. Като Човешки Син Той е нашия Велик Първосвещеник, Който е посредника между нас и Бога. Когато заставаме в молитва пред Бога, никой човек не може да бъде посредник, нито един служител, дори и от най-великите не могат да бъдат посредници между нас и Бога, единствено Исус Христос.

Сега мното хора ще кажат: „Брат, ние го знаем това нещо.” Но има разлика, което е знанието, и осъзнаването в сърцето. Или да кажем подсъзнателно вътре в тебе това да е внедрено, и ти да знаеш, че:

Каквото и да поискаш в името на Исус Христос, като вярваш, ще ти се даде. 

Това, от което се нуждаем е името на Исус. Искам да ви покажа в Деяния на апостолите 3-тата глава – мнозина знаят случая, когато Петър и Йоан се срещат с един куц по рождение сакат човек, и човекът им иска пари. Петър казва:

Деяния на апостолите 3:6 Злато и сребро нямам да ти дам, но това, което имам ти давам: В името на Исуса Христа, Назарянина, стани и ходи! 

Хвана го за дясната ръка и го вдигна и на часа нозете и глезените му добиха сила, и той скочи, изправи се и проходи. И по-нататък – в 16-ти стих Петър обяснява това, което се е случило:

Деяния на апостолите  3:16 И на основание на вяра в името Му, Неговото име укрепи тогова, когото гледате  и познавате; да! Тая вяра, която е чрез Него, му даде пред всички вас това съвършено здраве.

Неговото име укрепи този, когото гледате и познавате. Неговото име, не друго име. Независимо колко е велик един служител (аз от опит го разбрах, приятели). Между служителя и Господа Исуса Христа има огромна, огромна разлика. Няма никой като Исус. Защото Той не само е Човешки Син, Който никога не съгреши, но Той е Този, Който умря за нашите грехове. Той е Месията, изпратен от Бога Отца, за да понесе греховете ни като Божие Агне. Той възкръсна от смъртта и възкръсна за нашите грехове. Никой друг не го е правил. Всичко, което имаме е благодарение на Него. И затова тука се казва:

Д еяния на апостолите 3:6 На основание на вяра в Неговото име укрепи този, който гледате и познавате. И тази вяра, която е чрез Него му даде това съвършено здраве. 

Така че, какво е необходимо в молитвата? – в молитвата има нужда от едно име, и това име всички го знаем, името Исус Христос, Божия Син, Господа. С това име можем да идваме при Отец и да получаваме отговори на молитвите си. Разбира се, когато се молите за освобождение, използвайте това име, използвайте името на Исус и вярвайте в това име. Защото тука се казва:

На основание на вяра в Неговото име 

Трябва да вярваш в това име, че всяко коляно ще се преклони и всеки език ще изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. Така че в молитвата, имаме навсякъде небе. Имаме нужда само от едно име, което те свързва с трона. Исус казва:

Йоан 14:6 Аз съм пътят, истината и живота, Никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. 

Чрез Него имаме достъп до Отца. Нека да изчистим всичките други неща, нека да изчистим всичко друго, да изчистим всичко излишно, всяка друга плът. Чрез Неговата плът и кръв ние имаме достъп до Отца.

Нека всеки човек да е лъжлив, Господ е истинен. 

Господ Исус да царува в сърцата ни. Нека Господ Исус да бъде наш Господ. И нека да бъдем Негови последователи и ученици.

Така че имаш нужда от едно име, за да дойдеш в присъствието на Господа. Имаш нужда също от Святия Дух в молитвата.

Знам, че молитвите са много, но искам да ви свържа с източника на живота. Всеки ще каже: „Аз съм свързан вече”. Не става въпрос за това. Става въпрос в ежедневието си ти да почерпиш от Неговата сила. Защото има един извор, от който извира живота. Живота включва в себе си силата на Бога. Не е важно теоретически да го знаеш, важно е практически да знаеш как да се включиш в електрическата мрежа на Святия Дух. Важно е да знаеш как практически да пиеш от този извор на живота  и да можеш да черпиш от Божията сила, която няма край. Дори и Псалм 1 казахме, че такъв човек ще 

Псалм 1:3 …бъде като дърво,  посадено при потоци води. 

Простира корените си, кореновата система е навътре към потоците води. Дори да има суша, няма да се страхува, защото черпи живот от Духа, черпи живот отвътре, от присъствието на Господа. Независимо какво се случва, той има живот и сила в себе си. Силата е включена в живота.

И за какво ги казвам тези неща? – защото хората имат нужди  и викат, искат молитва. И наистина има нужда от молитва, но трябва като войни да застанем и да можем първо, както казва Библията:

Яков 4:7 Покорявайте се на Бога  (т.е. приближавайте се към Бога и Той ще се приближава при вас)и съпротивете се на дявола и той ще бяга от вас. 

Трябва да можем да го направим. Затова ги говорим тези неща. И вижте:

Римляни 8:26 Така също и Духа (Святия Дух) ни помага в нашата немощ. 

Павел казва: „Ние сме немощни”.

О, колко пъти съм се чувствал немощен и ако не беше такава вярата, да вярваме в един мощен Господ, а да не разчитаме на нашата немощ и на нашата сила, аз нямаше да мога да бъда християнин. Като човек знам, че съм немощен. И знам, че има мнозина между нас, които са немощни като хора. И ако трябваше да бъда силен, аз нямаше да мога да го направя. Но слава на Бога,

Господ избира слабите неща, немощните неща, за да посрами силните. 

И ето, Духът ни помага в нашата немощ. Няма нужда да разчитаме на нашите немощи и на нашите сили. Няма нужда. Духът е достатъчно силен и за Себе Си, и за нас, и за тебе, Той има достатъчно сила. Така че Духът е наш помощник.

Нека да кажем: Святият Дух е нашият помощник. Духът на Бога ни помага в нашите немощи. И продължава:

Понеже не знаем как да се молим както трябва. 

Апостол Павел казва: „Не знаем да се молим както трябва.”

О, Боже Господи, ако апостол Павел не знае как да се моли, колко ли пък знаем ние как да се молим. Той казва:”Не знаем да се молим както трябва.” Обаче Духът ни помага в молитвата, да се молим както трябва.

И някои хора казват: „Аз не знам да се моля както трябва.” И затова не искат да се молят. Обаче Господ казва, че Духът ни помага да се молим както трябва. Така че разчитай на Святия Дух, че Той ще ти помогне в молитва.

„Да, ама брат аз не знам да се моля както трябва.” Добре. Обаче ако не започнеш да се молиш, никога няма да се научиш. Защото Святия Дух е Дух на практика. При Него няма теории, няма теологии.

Забележете в Деяния на апостолите, практиката на апостолите. Няма философиите на апостолите, или думите на апостолите, или мъдростите на апостолите, а това е ДЕЯНИЯТА НА АПОСТОЛИТЕ. В действието Святия Дух те учи. Помните, че Святият Дух е нашият учител. Защото Исус казва в Йоан, че:

Той ще ни научи на всяка истина. 

Така че Святия Дух ни помага, Той е наш учител. Защото не знаем как да се молим, Той ни дава знание върху молитвата. Той ни помага на практика. Но как ни учи?

НЕ НИ УЧИ ДА СЕ МОЛИМ, А НИ УЧИ, ДОКАТО СЕ МОЛИМ.

Той не те учи преди да си се помолил, а Той те учи докато се молиш. Спъваш се, падаш, продължаваш, но Той е твоят учител по молитва. Колко е прекрасно, че имаш учител по молитва. И това е най-важната практика в християнството.

Едно време първите християни, като са се срещали са си задавали въпроса: „Как си с молитвата?” Това е бил първият въпрос, който те са си задавали, което показва духовното състояние на човека. Когато човек е добре с молитвата, той явно е добре духовно. Когато не е добре с молитвата, явно не е нещо наред духовно. „Как си с молитвата?” е бил въпроса. Най-важното- Исус каза:

Домът Ми ще се нарече дом на молитва. 

Така че помнете, че Святия Дух ни води в молитва. Исус какво каза:

Матей 26:41 Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. 

Много хора падат в изкушение, защото не бдят и не се молят. Какво значи да бдиш? На първо място да постиш. Когато човек  е на пост, той бди.

Бдете (или постете) и молете се, за да не паднете в изкушение. 

Идват изкушения – как можеш да победиш изкушенията? С пост и молитва – атака. Това е прекрасно. Така че Святият Дух ни помага да се молим и се казва още:

Римляни 8: 26 Самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания. 

Тука се говори за молитвата в Духа, в Святия Дух и показва ясно, че молитвата ни не трябва да бъде молитва в плътта, а трябва да бъде молитва в Духа. Значи молитвата може да бъде в Духа, може да бъде и в плътта. Има хора, които предприемат различни видове молитви, като са ги научили от други хора и смятат, че тези молитви ще свършат много работа. Но аз ще ви кажа, че има модели, има молитви, които са направени с човешка мъдрост, а не под ръководството на Святия Дух. Ако искаш молитвения ти живот да бъде успешен, трябва молитвата ти да бъде ръководена и подпомагана от Святия Дух. Той е твоят учител по молитва. Той е твоя помощник в молитва. И учебникът, който трябва основно да използваш е Библията. Вътре има записани множество молитви. Можеш да ги повтаряш буквално, можеш най-добре да ги използваш като основа, върху която Святия Дух да те учи да се молиш. Не се отдалечавай от Божието слово. Всяка друга книга трябва да бъде второстепенна. На първо място трябва да четете и да изследвате писанията. На първо място в молитвения ти живот трябва да използваш Библията. Библията трябва да бъде на първо място, защото тя е Божието слово и е единствената книга; Библия-та – значи единствената книга, тя е Божие-то Слово, 

2 Тимотей 3:16 Цялото писание е боговдъхновено и полезно за поучение, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да може Божия човек усъвършенстван и съвършено приготвен за всяко добро дело. 

Затова мнозина не знаят да вършат добри дела, дори и да искат, защото не са подготвени за доброто дело. Не е лесно да вършиш добро. Писанието те подготвя да вършиш добро. Затова имаме нужда от мъдростта на писанията и помощта на Святия Дух, за да знаем как да постъпваме.

И така, трябва молитвата ни да бъде под ръководството и помощта на Святия Дух. Това се нарича молитва в Духа. Заставаш в молитва, можеш да имаш програма, но Святия Дух  започва да те води в друга посока. Следвай посоката на Святия Дух. След това можеш да се върнеш пак на старото нещо, но Той може да те заведе нанякъде. И когато следваш в молитва Святия Дух, молитвата започва да става едно преживяване. Ти отиваш в различни области на Духа, връщаш се, вървиш, изведнъж започваш да се молиш за хора, за които не си се сещал отдавна… Или ти си планирал едно, но Святия Дух ти поставя ударението върху другото.

СЛЕДВАЙ ДОКОСВАНЕТО НА СВЯТИЯ ДУХ!

Там, където е сърцето ти в молитва, там е и сърцето на Господа в молитвата.

ТРЯБВА ДА МОЖЕШ ДА СЛЕДВАШ СЪРЦЕТО НА БОГА В МОЛИТВЕНИЯ СИ ЖИВОТ!

Римляни 8:26 Той ходатайства в нашите неизговорими стенания. 

Молитвата в Духа е на първо място – в единство със Святия Дух в молитва. Там, където ти си се потопил в Неговото присъствие, и успяваш да чуеш Неговия глас и да следваш Неговото ръководство, това е прекрасно нещо в молитвата. Да можеш да достигнеш до това.

Сега приятели, това не става изведнъж. Както знаете и влизането в скинията – скинията е присъствието на Господа – Господ е бил в Светая Светих. И днес Господ е в Светая Светих, но на небесата.

 Скинията се е състояла от три части. Първата част е двор, втората част е светилище и третата част е Светая Светих. Първата част – двора, е място шумно, прашно, минаваш през умивалника, измиваш се, образ на Божието слово, минаваш през олтара, на който са принасяли жертви, минаваш през кръвта на Исуса да те очисти и т.н. И там има повече шум.

В началото на молитвата човек е повече в шум, повече в прах, което е образ на плът. Ти идваш от някъде, от светските грижи и проблеми и не можеш така изведнъж да влезеш в присъствието на Господа. Минава се през известна плът. Но трябва да минеш през това място, ти трябва да влезеш.

Някои ще кажат: „Не мога да се моля.” Трябва да пробиеш плътта. Плътта се е наслоила върху тебе, тази прах се е наслоила върху тебе като си ходил в този свят. Ти виждаш неща, чуваш неща, говориш. И за да влезеш в Божието присъствие, понякога не е лесно да пробиеш. Но трябва да пробиеш. Господ ще ти помогне. Трябва да минеш през олтара, трябва да минеш през кръвта на Исуса, за да те измие, трябва да минеш през умивалника, да се измиеш от греховете си, значи да се изповядаш греховете.

Започни молитвата по този начин, започни с жертвата на кръста, започни с кръвта на Исуса, започни с изповед на грехове, за да може да влезеш в присъствието на Господа. Започни с покаяние, не на приказки, а нещо реално.

След това трябва да минеш през вратата, да влезеш вътре в светилището, където вече започваш да влизаш в присъствието на Господа. Мнозина не минават, някои в молитвения си живот си остават завинаги в двора. Рецитират молитви наизуст, по плът, но не влизат в присъствието. Трябва да преминеш оттатък вратата в светилището, където е присъствието на Господа. Трябва да влезеш там.

И след това има още един момент на влизане – през завесата, където е вече Светая Светих. Където човек, когато влезе в това присъствие, той буквално се разтопява в присъствието на Господа. Той плаче, чувства присъствието на Господа, слуша гласът Му, Бог започва да му говори най-вече чрез Библията – Неговото слово. И когато излезеш от една такава молитва, ти излизаш като един изкъпан, нов човек. Молитвата в Духа  е тогава, когато ти се съединяваш със Святия Дух и вие двамата влизате в молитва. И се получава, както се казва:

Духът ходатайства в нашите неизговорими стенания. 

И какво се получава като резултат от  влизането в тази молитва. Хората, които влизат в тази дълбочина започват да ходатайстват в Святия Дух. Защо? Защото те вече са минали през периода „Дай ми на мене Господи, помогни ми”, а започват да влизат „Господи, помогни ми да им помогна на тези хора”, „О, Господи, помогни на този и на този….” Но не по плът. Това е вече нещо, което Бог те нуди да започнеш да се молиш за определени хора, за да бъдат спасени, или да бъдат изцелени, или нещо друго.

Сега ще премина към молитвата с Духа: (т.е. молитва с говорене на езици). Това може да го прочетете в 1 Коринтяни  14 глава.

Святият Дух ти помага в молитвата на езици също. Има случаи, когато Святия Дух те води да се молиш на езици. Ти можеш винаги да се молиш. Но има разлика, има моменти, които Той те помазва специално да се молиш с такава молитва, той те нуди да се молиш. В такива моменти не знаеш за какво става въпрос, но Той ти дава да се молиш. Така че, молитвата на езици е изключително важна. Всеки ден трябва да я упражняваме. Защо? Защото пише в Библията, че когато ти се молиш на езици:

1.Ти назидаваш своя дух, изграждаш се духовно. Молитвата на езици те прави здрав, силен в Духа.

2.Освен това, това  е молитва по съвършената Божия воля, когато се молиш на езици. С молитвата на езици ти хвалиш Бога, благославяш Бога по един съвършен начин.

Бог ни е дал тази молитва, защото иска да ни въведе в свръх- естествената област, в областта на Духа. А понякога нашите умове ни пречат да влезем в тази област. Тази молитва на езици прави така, че ти да не знаеш точно за какво се молиш и да не можеш да попречиш наистина на Бог чрез тебе да те води в молитва. В тази молитва ти се молиш за неща, които не разбираш много пъти, много пъти другите не разбират, ти не разбираш. Но в края на краищата това е по съвършената воля на Бога, което е нещо прекрасно. Защото не е, както казва Павел:

Отчасти знаем и отчасти пророкуваме… 

Ние просто много неща не знаем и не разбираме, приятели. И много неща  и не се пророкуват, защото Бог така е направил, че виждаме през огледало. Но мътно виждаме в духовния свят. Затова се казва, че:

Ходим с вярване, а не с виждане. 

Много неща не ги виждаме в момента, но един ден ще ги видим. И така, искам да ви кажа, че изключително важно е в молитвата да можеш да разпознаеш  и да следваш ръководството на Святия Дух.

Знаете ли, когато Святия Дух ни води в молитва, Той прави така, че нашите молитви да стават различни. Защото Святия Дух те води по различен начин.

Специално в освобождението ползвам написани молитви понякога. От скоро започнах да ползвам  и виждам, че са много ефективни. Защото е мислено върху тях и се засягат определени области, удря се сатана и хората се пускат на свобода. Има такива молитви – те са молитви за воюване и са хубави. Но дори и в тях, дори когато в такава молитва водя хората, въпреки всичко, някои неща пропускам, а други неща прибавям. Защо? Защото гледам да следвам водителството на Святия Дух. Във всяко нещо трябва да Го следваме.

Но в нашето общение с Бога, ние трябва да позволим Святия Дух да ни води, да плуваме в Неговото присъствие. Така, както Той иска, накъдето Той иска, да води молитвения ни живот. Трябва да бъдем отворени в молитва, да следваме Неговото ръководство. Не заучени молитви, които са написани, или молитви наизуст. Има хора, които като застанат на молитва се молят по един и същи начин. Когато ти обичаш някого, ти се изразяваш по различни начини, говориш различни неща, споделяш и т. н. Трябва нашите отношения в молитва да бъдат по-отворени, повече да Му се доверим, повече да се разкрием пред Него, както се казва да се разсъблечем пред Него. Трябва да бъдем по-интимни с нашия небесен Баща. Защото Той наистина много ни обича.

И така, в молитвата трябва да търсим присъствието на Господа. Нека да ви прочета един много познат стих:

Д еяния на апостолите 10:38 Исус от Назарет Бог Го помаза със Святия Дух и със сила и Той обикаляше да върши благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола, защото Бог беше с Него. 

Бог беше с Него, с Исус е всъщност помазанието на Святия Дух. Помазанието представлява Святия Дух да е с теб или Бог да бъде с тебе. За да бъде Бог с нас трябва вие да сме с Него. Той казва:

Приближавайте се при Мене и Аз ще се приближавам към вас.  

Виждате, че топката е в нашите ръце. Ние сме тези, които трябва да тръгнем да се доближаваме до Него и тогава Той тръгва да се приближава към нас. Трябва да Го търсим.  

Псалм 105:4 Търсете Господа и Неговата сила,  търсете лицето Му винаги.  

На друго място Господ казва:

Казал ли съм ви да Ме търсите напразно, 

Т.е., има награда.

Евреи 11:6 А без вяра не може да се угоди на Бога и който идва при Бога трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които Го търсят. 

Той ни възнаграждава като Го търсим. Най-голям смисъл има да търсим Господа, да търсим Неговото лице. Аз разбирам, че е много трудно, защото не виждаме Господа, приятели. Много по-лесно е да търсиш служител, защото го виждаш. Но Господ е източника на живота. Още по времето на Мойсей, когато Мойсей, който е образ на Христос, отива на планината да получи десетте Божи заповеди и го няма 40-сет дена. През тези 40-сет дена народа на Израел начело с Аарон решава да си направи едно златно теле. На какво е образ телето?

Не обвързвай устата на вола, когато вършее. За волове ли се грижи тук Бог (казва Павел)или за нас служителите. Защото който сее с надежда трябва да очаква  и че ще пожъне… 

Волът, казва Павел е образ на служител. Телето си е вол, само че малък, още не е пораснал. Какво направиха? – златно теле или златен телец. Когато Го няма Господ, Христос като Го няма сега в плът, ние не Го виждаме. Хората сме склонни да хващаме служител и да си го позлатяваме, да си го направим на теле и да му се покланяме. Това е склонност. Обаче това е грешка голяма. Аз съм я правил тази грешка. Никога не искам повече да я допусна. Защото хора, единствено Господ Исус е нашия живот. До Него трябва да се докоснем. Всеки, който се докосне до Него сила излиза от Него  и изцелява. Нека насочим вниманието си към Него. Знам, че не Го виждате, но Той е Този, Който е. Т.е. :

Той е същият вчера,  днес и завинаги. 

Т.е. седи на трона. Нека да насочим цялото си внимание към Него. Да оставим второстепенните доктрини, да оставим човешките и плътските неща и да се отърсим. Както се казва:

Отърси се, дъще Сионова от калта, от прахта…

Да се отърсим от плътските работи. Имаме един Господ. Слава на Господа. Добре че не сме като индийците да имаме един милион богове и да се чудиш към кого да се обърнеш.

Имаме един Господ – Бог Отец, при Който отиваме единствено по пътя, който се нарича Исус. В името на Исус ние отиваме при Отца, никакво друго име. Значи пътят е Исус.

Идваме при Тебе Отче в името на Исуса Христа.

Искам да ви обърна внимание на нещо, което вярвам, че Бог ми го показа чрез писанията. И ние можем да се молим на Святия Дух, ние можем да се молим на Господа Исуса Христа, ние можем да се молим на Бог Отец. Обаче като погледнем писанията, особено Новия Завет, ще видите, че Господ ни окуражава молитвата да я отправяме към Бог Отец. Нито едно от тези три молитви не вярвам, че е грешна. Но изворът на живота е Бог Отец, Исус е пътят, Който ни води към Отец. Исус не е нашата цел. Исус е Този, Който ни завежда при Отца. Исус е Посредникът, Който ни води при Отца. Тое е Синът на живия Бог, Който дойде, за да ни приведе при Отца. Но запомнете, че Отец е нашата крайна цел, нашия Баща. Ние идваме при Него в името на Господа Исуса Христа. И ако ме питате за най-правилната молитва, най-правилната молитва не е: „ Святи Душе направи това и това”, въпреки, че аз вярвам, че Бог чува тези молитви. Но ако трябва да бъдем най-точни, трябва да кажем: „Святи Душе помогни ми, научи ме да се моля на Отца.” Ето, това е правилното, защото Той е твой помощник и твой учител. Но молитвата трябва да е отправена към Отец, и трябва да го направиш в името на Господа Исуса Христа.

Има молитви така: например както дякон Стефан се моли, когато го убиваха: „Господи Исусе, приеми духът ми.” Има молитви  и към Господа Исуса Христа. Но на много места Исус казва:

Каквото  и да поискате от Отца в Мое име, вярвайте, че ще го получите и ще ви се сбъдне. 

Колко пъти казва Исус да искаме от Отца в Неговото име. И аз вярвам, че ние трябва да изправим малко нашите молитви и да ги насочим към Отца. Святият Дух  е нашият помощник, а Исус Христос е пътят, по който отиваме към Отец чрез Неговото име.

Но искам да ви обърна внимание и на друго нещо.

Ефесяни 2:18  Защото чрез Него (Исус) и едните и другите (евреите  и езичниците) имаме достъп при Отца в един Дух. 

Значи, имаме достъп до Отца чрез Исус, но забележете нещо – в единия Дух. Хората много пъти имат проблем да влязат в присъствието на Бога, поради това, че пренебрегват Святия Дух в молитва. Защото в молитвата трябва да участва  и Бог Отец, и Бог Син и Бог Святия Дух.

НИЕ СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ БОГА ОТЦА В ИМЕТО НА ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА ЧРЕЗ СВЯТИЯ ДУХ.

Чрез помощта  и съдействието на Святия Дух. Имаме нужда в молитвата от Неговата помощ. Хора, разберете: Бог Отец изпрати Синът Си на земята и какво събитие беше това? – Божият Син на земята. Обаче, когато Синът вече си отиваше, Той каза:

За вас е по-добре Аз да си отида, защото като си отида ще ви изпратя Утешителя или Помощника и Той ще ви научи, Той ще ви води на всяка истина. 

Исус каза: Святият Дух ще дойде. И когато Исус си замина, петдесет дена по-късно – на Петдесятница, Святия Дух слезе и забележете нещо: Святият Дух слезе тука на земята преди около 2000 години и не си е отивал оттогава. Той е тук сред нас. Можете ли да си представите какво чудо е това. Бог Отец и Бог Син са на небесата, но Святия Дух – Бог и Господ е тука на земята и избира да живее в нашите тела, избира да живее в Своята църква. И какво престъпление е ние да Го пренебрегнем, да пренебрегнем Неговото присъствие, да пренебрегнем Неговото водителство и да не Го поставим на трона, където Му е мястото. Той трябва да седи на трона в нашите църкви и да управлява, Той трябва да седи на трона на нашите сърца и на нашите семейства, защото Той е тук на земята не случайно. Да дойде Бог да живее в нас на земята, това не е случайно. И това не са приказки, това е реалност. Така че ние трябва да се възползваме максимално от Неговата помощ. Трябва да се покаем също, Господ дано да ни прости за пренебрегване на Неговия Дух. Знаете ли какви духовни престъпления са извършени чрез правене на доктрини, които ограничават Святия Дух, спират Святия Дух или оскърбяват Святия Дух по определени начини. Това е страшно нещо.

Искам да ви кажа, тука на земята нямам нищо по-скъпоценно от Святия Дух. Той е най-голямото съкровище, което имаме на тази земя. Или по-точно Той е най-голямото съкровище, което ние имаме в тази земя. Всичко друго е прах и пепел в сравнение с Него. Така че, нека всяка една човешка доктрина, напарена с човешка мъдрост или ако щеш с демонично действие, нека всяка такава доктрина да падне и нека Духът на Господа да владее сред нас.

Матея 6:9,10 Да дойде царството Ти, да бъде волята Ти, както на небето, така и на земята.

 

Лука 11:20 Ако Аз, (казва Исус) чрез Божия Дух изгонвам бесове, то Божието Царство е дошло върху вас. 

Слава на Бога. Нека чрез Божия Дух да действаме и нека Царството Му да бъде сред нас.

Любовта  е един от атрибутите и проявленията на Бога – в Библията се казва: БОГ Е ЛЮБОВ. Но любовта не  е бог –  БОГ Е ЛЮБОВ. Любовта е по-малка от Бога. Бог е по-голям и от любовта. Защото Бог обича, Той е любов, обаче любовта, отделена от Бога може да вкара хората в заблуда. Любовта трябва да произтича от Бога. И в Писанието казва:

Любовта е излята в сърцата ни чрез дадения ни Святи Дух. 

Любовта се излива чрез Духа, не е без Духа. Любовта не е плътско усилие, любовта не е нещо, което човек може да изработи, любовта е когато Святия Дух се лее чрез тебе, когато Святия Дух те използва в тази посока. Любовта представлява преизпълване със Святия Дух и с Неговата любов.

Когато ти си на лозата, соковете на лозата протичат през тебе и ти даваш гроздето, даваш плода, но това не е плода на Пламен или на някой друг, това е плодът на Святия Дух. Четете в:

Галатяни 5:22 А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. 

Така че това е плод, който дава Святия Дух, Който минава през нас. Но без Духа няма любов, без Духа няма плод, защото това е плодът на Святия Дух. Плътските действия водят до гордост и плътските действия не са угодни на Бога. Бог иска всяко нещо да го вършим чрез Духа. И нека да бъдем водени от Неговия Дух и в нашия молитвен живот. Колко е прекрасно. Знаете ли колко е прекрасно да знаеш: „Аз съм слаб, немощен, нямам сила, нямам разбирания, о, Боже, но благодаря Ти за Твоя Дух или сила.

В моята немощ Твоята сила се проявява съвършено.

 

Захария 4:6 Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Духа Ми, казва Господ. 

Колко е прекрасно, че не зависим от нашите сили, а имаме силата на Святия Дух. Затова нека да Го поставим на трона на нашия живот, на нашите сърца, на нашите семейства, на нашите църкви. Защото приятели, с плътска сила не можем да победим. Виждате Исус от Назарет беше помазан със Святия Дух  и със сила. Въпреки, че е Божи Син, трябваше да бъде помазан със Святия Дух и със сила и тогава да върши благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола. Защо? Защото Бог беше с Него. Когато Бог е с тебе, ти си помазан и вършиш чудесата. Когато Бог не  е с тебе, не си помазан, и не можеш да ги вършиш. Силата не  е наша, силата е от Него. Както се казва:

Ние имаме това съкровище в пръстни (или глинени) съдове. 

Нашето тяло е пръсния съд – един по-голям, един по-малък, но всичко е глина, всичко е плът. Обаче вътре е съкровището на Святия Дух. О, колко е прекрасно, че съкровището на Святия Дух може да живее в нас. Бог е направил така, че да сме храм на Святия Дух, Който да живее в нас, да действа чрез нас, да говори чрез нас, колко  е прекрасна Неговата сила. Неговата сила е повече от Тихия океан – необятен океан от благодат; сила, любов и радост, и всичко това…. Колко е прекрасно това нещо. И нека да се потопим в този океан, нека да се потопим и да пием. В молитвеният си живот потопи се в Него, потопи се в реката на живота, пий от Него, общувай с Него. Забрави за себе си, тръгни да търсиш Него. Нека да забравим, защото нуждите са толкова много, но сега искам да ви кажа, че ние всички се нуждаем от едно нещо. Исус каза:

Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, но едно е потребно, и Мария избра добрата част, която няма  да се отнеме от нея. 

Каква беше тя? Да се смири и да падне пред нозете на Господа, да стои в Неговото присъствие и да слуша Неговия глас. Не че не трябва да се шета, но нека да шетаме под ръководството на Святия Дух. Когато Бог говори, когато Бог присъства, нека всяко коляно да се преклони и всяко ухо да се отвори и всеки език да изповяда Неговото име. Едно нещо е необходимо….

Хора, слушайте ме внимателно: Всеки търси изцеление. Честно да ви кажа, и аз търся изцеление. И аз имам въпроси, толкова въпроси защо някои хора не се изцеляват, имам въпроси защо някои се изцеляват, а други не. Имам въпроси, защо не всички получават освобождение. Вярва, че започвам да надушвам отговора, но не го приемам, че го знам, а трябва да го търся. Защото не съм доволен от това, което става. Ако знам истината, тогава щеше да се види. Но очевидно не я знам, очевидно не я знаем. Нека да търсим като иманярите, като златотърсачите, както са търсили златото. Нека да търсим Господа като златотърсачи. Да Го търсим, както се казва в Притчи, като скрито сребро  и злато, като скрити съкровища да Го търсим.

Притчи 2:4 Ако го потърсиш като сребро, и го подириш като скрити съкровища… 

Защото съкровищата на Господа не са по улиците, съкровищата на Господа са скрити и само онези, които ги търсят, те ще ги намерят. А Неговото присъствие и сила е едно невероятно съкровище. Колко малко хора го имат това? Ама то е толкова скъпоценно, нищо човешко не може да бъде.

 Самата любов, много се говори за любов, приятели, и понякога хората, които най-много говорят за нея, като че ли най-малко я имат. Говорят, но в любовта, която говорят има упрек, а не излиза любов от тях. Така че понякога любовта е  религия, а не живот. А любовта – не е необходимо да говорим толкова за нея, нека по-скоро да я излъчваме  и нека да я вършим, и тогава наистина ще бъдем благословени.

Нека да се върна – колко хора търсят изцеление, освобождение, колко хора търсят финансов просперитет, благословения в живота, в семейството и т.н. Всички ние търсим нещо. Но истината е, че ние се нуждаем не от нещо, нуждаем се от Някой. И какво казва Исус:

Ако синът ти иска хляб, ще му дадеш ли камък, ако ти поиска риба, ще му дадеш ли скорпия? И тъй, вие, които сте зли знаете да давате добри неща на чадата си, колко повече небесния ви Баща ще даде Святия Дух на тези, които Го търсят. 

Защо? Защото ако имаш Святия Дух, ако имаш присъствието на Господа – реално  и истинско в живота си, всички тези неща- спасението, изцелението, освобождението  т. н. ще го имаш. Всичко това можеш да получиш, но извора на живота е Той. Ето как? „Искам спасение, искам спасение!” Ти нямаш нужда от спасение, ти имаш нужда от Спасителят. Ако намериш Спасителят, намираш спасението, Той  е нашето спасение. „Искам изцеление, искам изцеление!” Ти имаш нужда от Изцелителят – докоснеш се до Него, изцелението идва. Повярвай го това. „Искам освобождение….” Приятели,

Ако Синът ви освободи, наистина ще бъдете свободни. 

Никой човек не може да ви освободи. Трябва да го разберем това. Човекът е проводник, човекът е инструмент, но истинския живот  и сила трябва да осъзнаем, че идва от Него. Така че имаме нужда не от освобождение, имаме нужда от Освободителят, защото Той дойде ли, освобождението ще дойде.

Имаме нужда от финансов просперитет, колко хора го искат. Но знаете ли, че финансовия просперитет може да стане идол. Ако започнем да се покланяме на златото, златните телета, сега пък телето може да бъде в образ на злато, да се покланяме на злато и сребро. Да, Господ иска да ни благослови, обаче:

Матея 6:33 Търсете първо Господа (Небесното царство) и всичко останало ще ви се прибави. 

Търсете ПЪРВО неговото царство  и всичко останало ще ви се прибави. ЕДНО като търсим, като търсиш ПРАВИЛНОТО НЕЩО, правилния НЯКОЙ, тогава ще дойдат нещата, за които се молиш.

Еремия 2:13 Две злини извършиха Моите люде: Първо: Оставиха Мене, изворът на живите води, и Второ: изсякоха щерни и водоеми, които не държат вода (направиха си доктрини) 

Змии и гущери вътре, попови лъжички, но живот няма. Пиеш ли от тази вода, после ще имаш стомашно-чревни проблеми. Защо някои хора имат проблеми от такъв характер, заради доктрини и човешки поучения, изучени папагалски. Защото не ходят да пият от извора на живота, а ходят да пият от втора, трета ръка – някой писал, друг писал, върху него трети писал; доктрини и учения. Всичко точно изглежда, но няма живот в него, защото Господ Го няма. Изворът на живота трябва да търсим. Искаме благословения в живота си. Какво казва Господ, вижте:

Второзаконие 28:1 Ако слушаш внимателно гласа на Господа, твоя Бог, и вършиш онова, което Той ти заповяда, всичките тези благословения ще дойдат върху тебе и ще почиват върху тебе. 

И от какво зависи? – да слушаш гласа, ама на Кого? – на Господа. Тогава благословенията ще дойдат в живота ти. Така че ние трябва да разберем, че сме 100 % зависими от Него.

Хора, обръщаме се към кръста, обръщаме се към Спасителя, смиряваме се пред Него, слагаме си короните на земята, строшаваме си идолите, всякакви човешки идоли, независимо дали ще  е някаква доктрина, учение, служител или каквото и да е. Всички хора да паднат на земята на колене:

Всяко коляно ще се преклони пред Него… 

И не да се интересуваме колко велики хора има, колко велики служители и титли има… Нека да бъде въздигнато името на Господа Исуса Христа преди, сега и завинаги и до вечни векове. Това е истината.

Бог да ви благослови в името на Господа Исуса Христа.

АМИН!