Божието присъствие

Интернет предаване от Мадрид с пастор Пламен Петров на 26.09.2010 г.

 Добре дошли на всички, нека да започнем с молитва.

Молитва:

“Святи Отче в името на Исус аз Те моля това богослужение да бъде за благословение както на местната църква тук в Мадрид, така и на всеки един, който гледа по интернет. Моля Те Господи за Твоето помазание, за това Ти да изпратиш Твоите ангелски легиони да послужат на Твоя народ. Изпрати словото Си и изцелявай и освобождавай народа Си от ямите, в които лежат. Моля Те за всеки един, който присъства на това богослужение и по интернет да получи съответното благословение от Теб в името на Исус. Отвори уши в нас, за да можем да слушаме Твоя глас, отвори очите ни за да можем да виждаме в Духа, отвори сърцата ни, за да разумяваме Господи. И нека всяко дело на врага да бъде разрушено, планове и стратегии на врага да бъдат разрушени и силите на тъмнината да бъдат вързани в името на Господа Исуса Христа и за Твоя слава.”

И нека да кажем АМИН! Слава на Бога.

Едно нещо, на което искам да обърна внимание, е за присъствието на Господа.

1 Коринтяни 4:20 Божието Царство не е в думи, а в сила. 

Ние се нуждаем от присъствието и силата на Господа. Защото без силата и присъствието на Господа не можем да направим нищо. Божието Царство не се състои от приказки. Ние трябва да намерим силата на Бога.

Псалм 105:4 Търсете Господа… 

Кого? Номер едно: търсете Господа. Виждате много неща има, които се търсят, но Словото казва: Търсете Господа. Номер две:

…Неговата сила.                                                                     

Където е Господ, там ще бъде и силата Му. Но първо трябва да търсим Господа, след това Неговата сила, и след това пише:

Търсете лицето Му винаги. 

А лицето на Господа е свързано с Неговото присъствие. С Неговото изявено присъствие, защото когато се изяви Неговото присъствие, един вид Той изявява лицето Си.

Псалм 105:4 Търсете Господа и Неговата сила.

Търсете лицето Му винаги, 

Т.е. Неговото изявено присъствие. Защото можем да говорим за присъствието на Господа като знаете, че в Библията се казва, че Господ е Всеприсъстващ. Това е едно от имената Му и означава Господ е тук и навсякъде. За разлика от сатана Господ е навсякъде. Сатана идва понякога и си отива. Знаете в пустинята случая с Исус: когато дойде Духът върху Него, тогава сатана дойде да опустошава в пустинята. Изкуши го три пъти, и се казва, че след това се оттегли от Него за известно време. Виждате: дойде при него и се оттегли от Него. Сатана не е всеприсъстващ. Обаче има едно нещо, което е важно: Бог присъства навсякъде: Той присъства и в лудницата, и в болницата, и в гробищата, навсякъде. НО НЕГОВОТО ПРИСЪСТВИЕ НЕ Е ИЗЯВЕНО НАВСЯКЪДЕ.

Исус казва:

Матей 18:20 Там, където двама или трима са събрани в Мое име 

Много е важно в чие име са събрани,

там съм и Аз сред тях. 

Има едно по специално присъствие, когато сме събрани в името на Исус. Да сме събрани в името на Исус, това не значи, че само да кажем, че сме събрани в името на Исус. Това е нещо повече: събрани в името или от името на Исус. Това означава Исус, поставен на първо място в това събрание. Тогава казва: Аз съм срез вас. Тука става въпрос за едно по спецефично вече присъствие на Господа – проповядва се Словото, живот се променя, хора се спасяват, трансформира се живота на хората. Има хора, които получават изцеления или освобождения, изцелява Господ по един, по друг начин.

Обаче ние искаме едно мощно изявяване на присъствието на Господа. Защото да ви кажа, когато Господ се изявява, неща се

случват и настъпва сериозна промяна в живота на хората. Например Смит Уигълзуърд, който е бил много помазан служител на Бога, апостола на вярата го наричат, един път пътува във влака и сяда в купето. Един човек сяда в купето заедно с него. Смит Уигълзуърд си мълчи, нищо не казва. Човекът в един момент става, възнегодувал, и казва:

-Господине, кога ще престанете да ме изобличавате за моите грехове?

И Смит Уигълузърд казва:

-Ама господине, аз още нищо не съм ви казвал още. Но след като Господ ви изобличава за греховете, веднага на колене тук , изповядвай си греховете и приемай Господа.

Човекът се е покаял и спасил. Вътре в самото купе на влака. Виждате, че това присъствие, което човекът не може да разбере какво е.

За Чарс Фини казват, че когато той проповядвал в църковната сграда, тези, които вървели по улицата, падали под силата на Святия Дух., а той проповядвал вътре.

Кетрин Кулман, след като завършва богослужението, за да не минава през хората, защото няма да може да излезе изобщо, минавала през някакви задни

изходи и минава покрай кухнята, в която има готвачи, готвачки и пр. И тя минава по някакво коридорче със стъклени врати. И вътре хората не знаят кой минава и защо минава, но когато Кулман минава, те са падали под силата на Святия Дух вътре в самата кухня. Виждате, че има нещо спецефично в присъствието на Господа.

Знаете за Исус, че такава сила излиза от Него, че когато се допирали до крайчеца на Неговата дреха са получавали изцеление, както жената с кръвотечението.

Знаете случая с Петър, който е ходел по пазарите и хората са слагали болните, така че поне сянката на Петър да засегне болните, и са се изцелявали. От тялото на Павел са вземали дрехи, престилки и са ги слагали по болните и са оздравявали, и нечисти духове с крясък  са излизали. А само носели една дреха от Павел.

В гроба на Елисей полагат мъртъв човек. От Елисей са останали само кости, защото от една година е бил в гроба, и когато мъртвото тяло се докосва до костите на Елисей, мъртвия човек възкръсва. Виждате каква сила имало дори в костите на Елисей. Има нещо в присъствието на Господа, има живот в присъствието на Господа. И ние наистина трябва да търсим и намерим това изявено и мощно присъствие на Бога. Защото много повече сила има в едно присъствие и действие на Бога, отколкото в много думи. Много думи се говорят, но малко сила има в тях. И това е нещото, което трябва да търсим.

Нека да отворим на Евангелието от Йоан 15 глава, която говори за присъствието на Господа. Казва се: 

Йоан 15:1 Аз съм истинската лоза, Отец ми е земеделеца.

 

Исус казва: Аз съм лозата. Той е коренът. Знаете в:

Еремия 2:13 Две злини стори народът Ми.

Първо: остави Мене, изворът на живите води,

И второ: направиха си разпукнати водоеми,

които не могат да държат вода. 

Т.е. какво направи Божия народ? – остави изворът на живите води, който е Господ. Господ е извора, от Него извира живота, от Него извира помазание, сила. Господ извира живот. И ние, ако искаме живот, трябва да търсим Него, да се докоснем до Него, да ходим в Неговото присъствие.

Вчера стана въпрос за една книга, мисля че се казва на Браудер Лауренц, която е с писма, кореспонденция с някои хора във връзка с това как да ходят в присътвието на Господа. Този човек е живял някъде 15-16 век, така е ходел в присъствието на Господа, че хора са идвали  и са влизали в кухнята, докато той миел чиниите, само и само да усетят това прекрасно присъствие, което било около него. Представете си, той стои и си мие чиниите. Обаче има Някой, Който е там. Присъствието на Господа носи със себе си мир, носи със себе си сила, носи благодат, носи радост, носи правда. Нещо носи със себе си. Когато не е имало присъствие на Господа, хората ходят депресирани, ходят отчаяни, безизходица, някои търсят да се самоубият и т.н. Защото в присъствието на Господа има живот, а в Неговото отсъствие сатана атакува хората с различни чувства, с различни мисли и ги манипулира. Ако ние се научим да ходим в присъствието на Господа, това ще бъде голяма привилегия за нас. И ето какво казва Исус. Той казва, че Той е лозата, т.е. коренът. Ние какво сме?:

Йоан 15:2 Всяка пръчка в Мене, която не дава плод, Той я отрязва; и всяка що дава плод, очистя я, за да дава повече плод.  

Какво прави Господ с нас когато даваме плод? – Той ни очиства. Очиства ни, за да даваме повече плод. Има неща в нас, които ни пречат да даваме плод. Нали знаете, има един празник през февруари, „трифон зарезан” се нарича, на който се орязват лозите. Аз съм виждал на село, лозите пускат едни мустачки, и други такива клонки, които само вземат от  силата на лозата, обаче не дават плод. И тогава лозарят минава с ножицата и орязва тези неща, които не дават плод. И тогава гроздето става по-голямо, по-пълно, по-тежко и всичко си върви много по-добре.

Има някои неща в нас, които не дават плод. Например някои хора стоят пред телевизора, някои пред компютъра, има хора, които им вземат силата да се карат в къщи помежду си, има хора, които си вземат силата да се притесняват, да се безпокоят: „Ох, какво ще правим, как ще бъде утре, какво ще ядем, какво ще облечем” и т.н. Има хора, които си губят силата в различни посоки. Господ иска тези неща да ги окастри. И като започва да ги кастри, и нас започва да ни боли, но тази болка е здравословна. Той орязва раковите образования в нас и съсредоточава в тази област, в която ние да можем да принасяме повече плод. После се казва:

Йоан 15:3  Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. 

Докато  се говори Божието слово, то очиства хората. Ето сега в момента, докато говорих Словото, то върви като ножица и очиства някои неща от тебе. Понякога ти не разбираш какво става, не разбираш, че те очиства, обаче като се върнеш в къщи се чувстваш по-чист, чувстваш, че нещо се е случило с тебе. И Бог те очиства. Затова е необходимо да идвате редовно на църква и да слушате Словото. Затова е необходимо да се събирате помежду си в домашна група и да обсъждате Божието слово. Защото Божието слово е това, което върши работата, то е като ножицата. То е именно ножицата, която ползва Отец, за да те очисти. Ако не слушаш Словото, в един момент започват едни мустачки да излизат от тебе, започваш да влизаш в някакви области и започват да ти идват едни мисли, които не са добри.

Следвайте Духа

 и така няма да угаждате на плътските страсти. 

Т.е. в нас има два копнежа или желания: Първото е: копнежът на Духа, и второто е: копнежът на плътта. Начина да се противопоставиш на копнежът на плътта е като следваш копнежът на Духа. Много хора, понеже не следват това, което Бог ги води, не си влагат усилията, мисленето и живота в това, което Бог дава, защото си влагат силите в това, което дявола им предлага.

Затова казва словото:

Следвайте Духа и така няма

да угаждате на плътските страсти. 

Защото ти като тръгнеш да ходиш в Духа, няма да можеш да ходиш едновременно и в плътта. Тръгваш в Духа и автоматично спираш да ходиш в плътта. АМИН!

Всяка сутрин, когато се събудиш ти имаш избор: (като християнин говоря, не говоря за невярващите). Имаш избор: „Да тръгна в Духа днес или да тръгна в плътта. Да тръгна с притеснения и безпокойства днес или да тръгна с вяра.” Като стана сутринта: „Ах, как не ми се става, като си представя какво ми предстои днес”. Обаче се казва:

Всичко е възможно за този, който вярва. 

Ставаш, тръгваш и казваш: „Бог е с мене, Боже, моля Те, Ти с Твоя Дух да бъдеш с мене, изпрати Твоите ангели да ни помагат и аз ще се движа днес с вяра.” И тръгваш в Духа.

Идва изкушението. Знаете ли какво съм открил за изкушението? Като работех в Банката се правят разни купони, и ме канят и аз да отида на купона. И аз виждам как почват атаки. И аз открих един ключ: те ме атакуват по плът, и аз изведнъж почвам да говоря Божието слово. И ви казвам, само като кажеш нещо от Божието слово, все едно отрязваш духовната атмосфера, отрязваш крилцата на демоните и всички се намръщват като чуят това нещо. Те могат да не повярват, но какво казва Словото?

Меча на Духа е Божието Слово.

Ти си го държиш меча, а отсреща: „Аз това не го вярвам…” Извади меча на Божието слово, и когато кажеш Божието слово, мечът се изважда и Святия Дух започва да работи. И като извадиш Божието слово ангелите започват да работят. Неща се случват.

Затова в църквата Бог върши чудеса. Защо? Защото се проповядва словото. А на други места, понеже не се проповядва словото, всеки се движи в естественото. Обаче като тръгнеш по Божието слово, Бог започва да върши чудеса.

Така, нека да продължим нататък. О, колко е прекрасно. Знаете ли, в Псалм 27:4 Давид, за който се казва, че е човек по сърцето на Господа, казва:

Едно нещо съм поискал от Господа и това ще търся. Да живея винаги в дома Господен

Да живея заедно с Господа; в присъствието на Господа; дома на Господа е Църквата, нали знаете

за да гледам привлекателността на Неговото лице

когато си вътре. Защото, когато си вън чуваш, че някой говори вътре, но ти е далече. Обаче като влезеш вътре, ти виждаш Неговото лице,

и да Го диря в храма Му. 

Връщаме се на Йоан 15 глава:

Йоан 15:4 Пребъдвайте в Мене и Аз във вас. 

Знаете ли в един превод (мисля, че италианския беше) какво казва?:

Йоан 15:4 Пребъдвайте в Мене и Аз ще пребъдвам във вас. 

Виждате ли? Какво казва Господ в Яков?

Яков 4:8 Приближавайте се към Мене,

 и Аз ще се приближавам към вас. 

Виждате ли у кого е отговорността. „Господи, защо си далече от Мене?” Но какво казва: „Ти се приближавай към Мене, да видя, че тръгваш, и Аз тръгвам към тебе.

Приближавайте се към Мене,

 и тогава Аз ще се приближа към вас. 

Вижте колко е мъдър Господ. Той не търси да се приближава до тези, които не искат. Исус казва в:

Йоан 7:37-39 Който е жаден,

нека да дойде при Мене и да пие. 

Вика всички, ако не са жадни, за какво да ги вика.

Йоан 7:38 Който е жаден, нека да

дойде при Мене и да пие, и който вярва

в Мете от утробата му ще потекат реки от жива вода. 

И тука се казва:

Пребъдвайте в Мене, 

Или се казва: Бъдете постоянно в Мене. Вижте, това е една покана за непрекъснато общуване с Господ. Има някои християни, които не знаят как да влизат в присъствието на Господ: Нито в молитва, нито като четат Библията. Просто като се моли Бог е далече, текстовете са мъртви, чете, нищо не става в сърцето, просто далече. Ама трябва да продължаваш, да се приближиш.

Който търси Господа, ще го намери. 

Някой казва: „А, така или иначе нищо не става, по-добре да не чета.” Но не е така: Търсете и ще намерите. Ти започваш да търсиш Господа в молитва: „Бре, къде е Господ, не мога да усетя нищо, нищо не става, далече ми е, всичко ми е далечно.” Словото четеш, нищо не разбираш и т.н., обаче продължаваш и казваш: „Господи, открий ми се, Господи, приближи се, Господи, искам да Те намеря.” Никой не може да ти помогне да се приближиш при Господа. Никой не може да ви помогне, ако вие не решите да го направите. Ако вие сте до помазан Божий човек, може да усетите нещо, но той като си замине пак си оставаш в пустинята. Трябва ти да влезеш в тези неща. И първото нещо, което е необходимо, някой път ще влезеш и ще пристъпиш в присъствието на Господа и ще кажеш: „Най сетне усетих, май съм вътре, най-сетне влязох в присъствието на Господа.” И изведнъж: „Кога излязох. Много бързо излязох. Влязох и излязох.” И все пак чувстваш, че си излязъл от това присъствие.

„Как влязох за мъничко и изведнъж излязох? Но слава на Господа, влязъл съм в присъствието.” Един път си влязъл в присъствието на Господа  и това е чудесно за начало. След това търсиш  и казваш: „Боже, може ли да вляза пак в присъствието Ти?” И влизаш втори път и се радваш, че си бил в Неговото присъствие. Защото като влезеш в Неговото присъствие идва радост, почват сълзи да текат, идва мирът в тебе, започваш да виждаш неща, които не си виждал. Депресията и притесненията си отиват и ти се зарадваш от това нещо, но много бързо излизаш от Господа. Следващият път по-лесно влизаш, малко по-дълго стоиш. След това още по-лесно влизаш и по-дълго стоиш. И накрая целта е 24 часа в денонощието да ходим в Неговото присъствие. Това е нещо различно. Това не е доктрина, това не е учение. Това е например да сме винаги с моя брат Гальо и да ходим винаги заедно.В Битие се казва за Енох, че:

Енох ходи с Господа 300 години. 

Това е, Господ ходи и Енох ходи с него. Те ходят заедно. Господ води Енох , Енох следва Господа и ходят заедно, Енох ходи в Неговото присъствие 300 години. И знаете ли, че Енох не  е умрял, той е един от двамата човека, които никога не са видели смърт. Господ по едно време казал: „Хайде моето момче да те вземам направо горе. Който ходи с Мене, няма да види смърт.” И Енох се възнася на небето без да види смърт. Това не ни ли говори, че в присъствието на Господа има живот. И то е логично. Самият Исус казва:

Аз съм възкресението и живота. 

Искаш възкресение, имаш нужда от него, искаш живот, имаш нужда от него.

Знаете ли колко хора търсят партньор, търсят да имат някой човек, който да е до тях. И наистина това е легитимно, това наистина е важно да се направи. Има нужда, човек не е добре да е сам. Но искам да ви кажа, че много пъти като се съберат двама души, и изведнъж откриват ,че не е точно това, което са търсили точно. Защото човекът който идва носи със себе си себе си, нали, т.е. той носи проблемите със себе си. Ако си имал един проблем голям, сега вече имаш два проблема. Да, двама сте, обаче имате два проблема. И събрани заедно могат да станат повече проблеми. И ако допълнително си ги правите проблемите, още повече проблеми. Ако нямате мъдрост и любов как да живеете заедно, проблемите се увеличават. И в един момент се разделят, пък наранени сърца, лоша работа. И затова е много важно: жениш ли се, не се ли жениш, нека Христос да бъде номер едно в живота ти, в Него рани няма. Той каза че е като Агънце, Агне на заколение – търпелив, милостив, любящ, състрадателен, винаги вярва на всичко, винаги се надява на всичко, винаги те чака. И с Него проблем нямаш. Той има проблем с тебе, Той си носи проблема. Въпросът е, че ти си нямаш проблем с Него. Ето това е прекрасно нещо с Господа: да се научиш да ходиш с Него. И като се научиш да ходиш с Него, когато отвориш Библията, Той започва да ти говори чрез нея, започва да те учи чрез нея. Както казва словото:

Помазанието, което е във вас остава

и нямате нужда някой да ви учи. 

Вече нямаш нужда. Да, отиваш на църква, слушаш Словото, ама Господ те учи, учи те чрез проповедника. Аз днес като слушах пастора да говореше, Бог ми говори някои неща и ми потвърди някои неща, които на мене лично ми ги каза: за посоката, и едното нещо наистина е важно: Там, където е Исус, лодката е пълна, там, където е Исус, нещата ще дойдат, Бог ще снабди. Най-важното е Исус да е в живота ти и всичките други неща ще се наредят. Не го ли казва:

Търсете първо Божието Царство… 

Какво значи Божието Царство. Божието Царство значи ад търсиш царуването на Царя. Да търсиш Царя, да царува в твоя живот.

и всичко останало, от което се нуждаеш, 

Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет и т.н. – всичко ще се нареди.

Вижте случая с Марта и Мария. Марта кани Исус на гости: „Ела Учителю, ела сега да Те водя на гости в къщи, приготвила съм ти трапеза, ела сега да хапнеш малко.” Отива Исус в къщата на Марта и Марта почва: – мие чинии, готви, приборите, страшна работа. Исус стои в хола и чака, а тя ще приготви яденето. Обаче Мария, отива и сяда при Исус и слуша думите Му. Какво прави? – стои при нозете Му и слуша думите Му. Ето това е много важно. Марта работи, работи, работи и по едно време отиде при Господа (има такива християни) и казва:

Господи, не те ли е грижа, че аз тука работя,

 а Мария седнала да слуша Тебе. Нека да дойде

да ми помогне, какво е седнала да Те слуша. 

Има хора, които и Господа ще седнат да учат. Ето Марта е  един типичен пример: хора, които мислят че вършат много работа за Божието дело, почват да учат другите, и почват да учат Господа какво Той трябва да направи. Защото Той не разбира какво ние трябва да направим. Дайте да Го научим, даже аз му се чудя на Господа как търпи тази мързелана Мария да стои при нозете Му и да слуша, а аз да работя всичката работа. Обаче Исус не ги търси тези работи. И какво казва Исус?:

Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, но едно ти е потребно и Мария избра добрата част, която никога няма да се отнеме от нея. 

Ти се учи от Мария, не тя от тебе. Има време за готвене, има време за чистене, но Аз един път съм влязъл в дома ти и ти си седнала да готвиш. Готви когато Ме няма. И знаете ли колко пъти хората пропускат Господа, защото Той минава покрай тях, а те са заети с друго нещо.

„Аз сега трябва да купувам волове”,

„Аз сега трябва да почистя къщата”,

„Сега съм се оженил, нямам време за Господа”.

И нямат време за Господа. Но искам да ви кажа нещо: Господ не е келнер. На английски келнер значи „Чакач” – чакам. Т.е. не е да стои и ти да му нареждаш. Ние сме келнерите, ние трябва да чакаме.

Ония, които чакат Господа ще подновят силата си. 

Някои отиват на служба и казват: „Айде по-бързо, че имам работа, трябва да си тръгвам! Една, две песни, молитвата, айде словото на две на три и хайде да си ходим.” Тъкмо си тръгнат и присъствието на Господа дойде. „Защо бе брат аз си тръгвам все когато присъствието идва.” Защото ти си тръгваш, когато Господ идва. „А Той защо не идва когато аз съм там?” Защото не Той тебе ще чака, а ти Него ще чакаш.

Които чакат Господа, те подновяват силата си. 

Който си мисли, че Господ ще го чака, има много да чака. Защото Господ е Господар и Цар. Така че, присъствието на Господа е това, дали си готов да платиш цена и да чакаш Господа. И ето тука:

Йоан 15:1 Аз съм истинската лоза….

Йоан 15:4 Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас.  Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдвате в Мене.

Това е много важно. Представяте ли си я тази лоза, и изведнъж една пръчка решава, че има достатъчно духовни дарби и може да се отреже и да тръгне да дава плод. И почва пръчката да се напъва, пращи, но няма живот. Нито грозде може да даде, нито нищо. Защото силата на пръчката не е в нея. Силата на пръчката е в лозата. И когато пръчката е свързана с лозата, тогава тя има жизнени сокове и тя тогава дава много плод. Господ казва: „И вие сте така. Трябва да сте включени в контакта. Защото ако не сте включени в контакта няма да можете да светите. Някои хора казват: „Ние сме светлината на света. Айде да светим, но

нещо не мога да светя. Какво става? Хайде да се напънем малко да светим.” Но колкото и да се напъват крушките, не могат да светят. Крушките светят, защото са свързани с мрежата. Така и ние, като сме свързани с Господа естествено светим. Нищо особено, тя естествено свети, защото е свързана с електрическата сила, свързана е с Господа и Неговите жизнени сокове протичат и дават светлина. Кой свети? – не този, който се напъва, а този, който има връзка с Господа. Затова Исус казва:

Без Мене не можете да направите нищо.

 

Йоан 15:5 Аз съм лозата,вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото отделени от мене не можете да сторите нищо.

Йоан 15:6 Ако някой не пребъдва в Мене, той бива изхвърлен навън като пръчка, и изсъхва; и събират

 ги та ги хвърлят в огъня и те изгарят. 

Има много изсъхнали хора, има даже изсъхвали църкви, има изсъхнали семейства. От какво имаме нужда? – от извора на живота. Ако изворът на живота е в твоя дом ще има всички да пият живот, ще има всички

да се наслаждават на Неговото присъствие, където е пълнота от радост и отдясно на Него винаги веселие. 

В Неговото присъствие, което има:

Правда, мир и радост в Святия Дух. 

В Неговото присъствие, което има сила и всеки един ще може да се ползва. И някои питат: „Ама брат Пламене, как да влезем в присъствието?” Аз просто ви нахвърлям някои неща, Господ да ви учи за това нещо. Обаче искам да ви кажа: Ако си поставите за цел да търсите Господа, да търсите Неговото присъствие, някои от вас ще го намерят. А знаете ли, че като го намерите, намерили сте съкровище. Ако Го намерите, ще намерите нещо, което малцина намират.

Мнозина хора имат религия, много хора имат закони, много са се хванали са

буквите, но малцина са тези, които са намерили Господа, Неговата личност и ходят с Него. Написани са в Библията тези хора, защото тези хора нещо са направили. Ако ходиш с Господа, тогава можеш да направиш нещо. Ако не си с Господа какво ще направиш?

Отделени от Него не можем да направим нищо. 

Има нужда да сме свързани с контакта, да сме свързани с мрежата, за да можем да свършим Божията работа. Без Господа не може да се служи на Господа. Ти трябва да служиш на Господа чрез Духа Му. В Библията се казва:

Чрез Духа умъртвявайте телесните части. 

Чрез Духа на Бога правете това или онова.

Захария 4:6б Не чрез сила, нито чрез мощ,

 но чрез Духа Ми, казва Господ на силите.

Всичко трябва да става чрез Неговия Дух, т.е. трябва да си във взаимоотноше-ния с Него–да Го слушаш,да Го следваш, да се изпълниш с Него. Това е толкова прекрасно, това е центъра на нашето християнство – Ходене с Господа.

И като този брат Лауренц, ако намерите книгата, ще бъде прекрасно да четете. Също има книга, която се издаде в България на мадам Жан Куьо, която е живяла някъде към 15 век, французойка. Тя също е учила за присъствието на Господа. И католиците по онова време са я изгорили на кладата за това учение, което е учила хората. Тя е учила как да бъдат с Господа и как да влязат в Неговото присъствие, а взели че я изгорили като еретичка. Но какво да правим, така и днес се случва:

Роденият по плът гони роденият по Дух. 

За съжаление и днес се получава така. Вместо роденият по Дух да ги подгони, роденият по плът гони роденият по Дух. Исус, роден по Дух, те не Му дадоха да гъгне, бе хора. Той влиза на празника инкогнито, нали сте чели Йоан 7-ма глава. Братята му казват:

Йоан 7:3 Неговите братя рекоха: Замини от тука и иди в Юдея, така че и Твоите ученици да видят делата, които вършиш. 

А Исус казва:

Не ми е дошло още времето. 

И в един момент излиза на празника изненадващо и Той си казва думите и докато се опитват да Го хванат, Той изчезна. Ето това се казва ходене в Духа.

Йоан 3:8 Вятърът духа където си ще и чуваш шума му,

 но не знаеш от къде идва и накъде отива.

Така е с всеки, роден от Духа. 

Така е и с Божиите хора. Не знаеш къде отиват и те самите не знаят къде отиват.

Например Илия в Библията: пресича с Елисей река Йордан и Илия го грабва една вихрушка горе на небето и заминава. Връща се Елисей с кожуха на Илия, удря реката и реката се разделя на две и минава, а петдесет пророчески ученици казват: „Духът на Илия остана на Елисей.”

 И отиват и се покланят на Елисей, защото духът на Илия е останал там. И казват:„Господарю,можем ли да потърсим Илия?” А Елисей казва: „Защо ще го търсите, той духът му е тука.” „Може Господният Дух да го е грабнал и да го е захвърлил на някое бърдо”.Елисей казва: „Недейте да го търсите”.Но те настояват и той ги оставя.Търсят го три дена и не могат да го намерят. Да търсят пророческите ученици Илия три дена, да не би да го е захвърлил Господния Дух. Защото има един случай, когато среща слугата на Ахав и му казва:„Иди, кажи на господаря си да дойде тука да се видим”. И той казва: „Господарю, недей, Ахав ще ме убие. Ще вземе Господния Дух да те захвърли нанякъде и ако се върна с господаря си тука, той ще рече, че го лъжа и той ще ме убие”. Значи, вижте каква представа в хората  е оставил Илия. Някой, който Духът го захвърля наляво, надясно и никой не знае какво става. Даже Илия не знае какво ще стане.

Нали знаете в Езекиил 47 глава, където се говори за една река на живота, която изтича от олтара, изтича от кръста. Първо казва е като поточе, като минеш през нея, водата ти е до глезените. И цопкаш, като малките деца: „Аз съм в присъствието на Господа, помазанието, слава на Бога, всичко е наред”. Обаче минава още хиляда лакътя надолу, влиза вътре и водата е вече до коленете, малко по-трудно се движи, не можеш да тичаш, не се държиш толкова добре на краката си. Вече почваш по-трудно да ходиш, по-трудно да седиш, но все още се владееш. Минава още хиляда лакти надолу и водата вече е до кръста, ааа да те завлече. Не е много лесно вече. Не можеш да тичаш вече, водата започва вече да те владее. Още малко хиляда лакътя надолу, водата е дълбока и трябва да плуваш, защото вече не можеш да си стъпиш на краката. Там вече не можеш да кажеш на водата къде ще бъдеш. Преди това е можело да се движиш сам, обаче сега в дълбоката река водата ти казва накъде да ходиш. Така е и човек, който е в Духа. В един момент започва Духът да те води, Духът да те движи и ти не знаеш вече къде ще отидеш и не можеш да кажеш: „Аз искам натам да ходя, натам да плуваш, обаче то те тегли на другата посока. Течението е силно. Не можеш да си стъпиш на краката и да кажеш: „Искам на твърда земя на стъпя”. Трябва да се научиш да се облягаш на водата, трябва да се научиш да плуваш във водата, трябва да се научиш да ползваш силата на водата и трябва да се

изпълваш с тази вода, ти си направо потопен във водата на живота. Ето това е едно помазание, четвърто можем да кажем, което е много по-мощно от всичките други. И това е, което Господ иска. Ти минаваш първо през глезени, минаваш през колена, минаваш през кръста и влизаш вече с плуване, трябва да се научиш да плуваш в Господа.

И аз ще ви кажа нещо. Някои хора казват: „Брат, напъвам се, напъвам се и не мога да приема кръщение в Святия Дух”. С напъване не се плува, с отпускане се плува. Човекът не може да плува, трябва да се отпусне във водата. Трябва водата да те носи, трябва да се отпуснеш на Духа на Господа, трябва Духа да те движи, Духа да те носи и Духа да действа и ти само ставаш един инструмент. Както казва Йоан Кръстител:

Аз трябва да се смалявам, а Той трябва да расте. 

И когато хората те видят, те не те виждат тебе, те виждат Него. Вихрушката започва да се движи. Като отидеш някъде започват вихрушките, стават неща, които не са очаквали хората. Защото:

Духът духне където си иска, чуваш шума му, но не знаеш накъде отива. 

Не знаеш къде отива, не знаеш какво става, защото това е Господ. Присъствието на Господа е прекрасно.

                                             АМИН!