Божието Царство

Интернет предаване с пастор Пламен Петров, България на 18.ХІ.2010 г.

И сега отиваме на 2 Летописи 5 глава. Това са едни прекрасни пасажи от Божието слово. Смятам, че на всички ни е приятно да четем за присъствието на Бога. Дори само да го мечтаем е прекрасно, защото един ден нещата ще станат реални. Ако ние не копнеем за Божието присъствие тука на земята, един ден на небето такова присъствие при Бога? – ако не го искаме, ние още сега трябва да го копнеем.

Забележете нещо: Исус в Евангелието говори под формата на притчи и притчите са за Божието Царство. Разбира се, че става въпрос за църква, разбира се, че става въпрос за нас. Обаче центърът на Евангелието е Божието Царство. Даже Той не говори само Евангелието на спасението, а говори Евангелието на Царството. Защото Божието Царство е едно прекрасно нещо, което ние не можем много да си го представим в този момент, но представете си в общи линии представлява Царството на Бога. Царството на Бога представлява на първо място Цар, защото Царство без Цар няма да бъде Царство. Значи първо Царството има нужда от Цар. Имаме ли Цар, „Наше е Царството”, казва Исус. Слава на Бога. Исус е Царя.

И къде е Царството? Царството е тази територия, където Царят управлява. Защото ако Цар Исус не управлява на определено място, това не е Неговото Царство.

Ние дори можем да го наричаме Църква, но ако в тази Църква Цар Исус не управлява, а управлява някой друг, това не е Божието Царство. И това е една проста истина. Не е важно как се нарича, важно е кой управлява. Затова духът на антихриста толкова яростно атакува църквите, семействата и хората, защото Антихрист означава

„против Христос” или „вместо Христос”. Той просто иска да измести Царя и да седне като цар – лъжливия Христос. Да царува някой друг вместо Христос. И в Библията се казва:

Където е Божият Дух, там е свобода. 

Но истинският превод е:

Където Духът на Бога е Господ, там е свобода. 

Господ, това е като цар, нали? Дали ще бъде Господ, Който господарува или Цар, Който царува – то е същото.

Където Духът на Бога е Господ, там е свобода, 

но където Духът не е Господ, там няма свобода.

И затова Господ иска да бъде Цар, Той иска да бъде Цар на живота ни, иска да бъде Цар на семействата ни, иска да бъде Цар в църквите ни. Исус говори Притчите за Царството. Тези Притчи са да ни обяснят за какво Царство става въпрос. Трябва да можем, четейки Евангелието да схванем истините за Божието Царство.

Защото Исус казва:

Не се безпокойте за това, какво ще ядете или какво ще облечете, защото за това се безпокоят езичниците. Първо търсете Божието Царство и Неговата правда и всичко останало ще ви се прибави.

С други думи, какво да търсим? – Божието Царство. Не само да се интересуваме, но да търсим Царството Му, Той да царува. И какво се казва за Божието Царство?

Божието Царство е правда, 

мир и радост в Светия Дух,

Т.е. където управлява Светия Дух, там е Царството на Бога, а където не управлява Светия Дух не е Царството на Бога. Ако не допускаме Светия Дух да управлява, Божието Царство не е там.

Където господарува Светият Дух,

там е свобода и там е Царството на Бога. 

И така, Исус иска да схванем и да търсим Неговото Царство  и Неговата правда и останалите неща Той ни обещава да ин ги снабди. Затова имаме нужда да разберем, да схванем и да търсим Неговото Царство. Исус иска да царува в сърцето ти, Той иска да царува в семейството ти и Той иска да царува в Църквата. Църквата би трябвало да бъде щаб-квартира на Божието Царство на земята§ място, от което светът да бъде бомбандиран с молитви, със слово, с пророчества, да се изпращат екипи, които да вършат Божията работа за разширяване на Царството. Църквата е едно небесно посолство, посолство на Божието Царство на земята – това представлява Църквата. Обаче врагът пуска агенти в Църквата да хване църквата в контрол, в разправии, в разцепления, за да не може да се установи Неговото Царство.

Сега ще прочета:

… сто и двадесет свещеника, които свиреха с тръби,

2 Летописи 5:13 Като тръбяха и пееха като един,

 сто и двадесет свещеника???

Помните ли Д.А.2 глава – имаше 120 човека в горницата.

…като пееха като един… 

„Те свиреха и пееха като един.” Виждате ли: ЕДИНСТВОТО ДОВЕЖДА БОЖИЯ ОГЪН!

2 лет. 5:13 В един глас словословеха Господа с благодарение, и като издигнаха глас с тръби и кимвали и музикални инструменти, та хвалеха Господа, защото е благ, защото милостта Му е до века, тогава домът, Господния дом, се изпълни с облак, 

Какво представлява Господният дом – това е място, където живее Господ, това е адресът на Господа. Където живеем, и там е Господният дом, където живее Господ.

Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. 

Кой ще живее под силата, присъствието и защитата на Господа – който живее под един покрив с Господа, т.е., който живее в дома на Господа, който живее в присъствието на Господа. Ето ви защита, ето ви сигурност:

С перата Си ще те покрива и под крилете му ще застанеш, 

Там си на скришно място. Орелът те скрива като малко пиленце и никой не смее да дойде и да се приближи до тебе.

Кое е най-безопасното място за агънцето, къде е най-защитено от острите зъби на вълците? Ще ви кажа къде: когато са близо до Пастира, в кошарата. Защото вълкът не може да приближи Пастира, защото Пастира има дебела тояга.

Твоят жезъл и Твоята тояга те ме утешават. 

Защо? Защото жезълът и тоягата не са предназначени за агънцето, а те са предназначени за вълка. Бой по главата, бой по гърба за кумчо вълчо – затова ни утешават жезъла и тоягата. Това е властта и словото на Господа. Господ ни защитава от атаките на врага, но когато сме близко до Него.

Затова скъпи братя и сестри:

Приближавайте се при Господа, скривайте се при Него, скривайте се в Неговото присъствие, приближавайте се при Господа и Той ще се приближава при вас.

Не се отдалечавайте от Господа!

Така че Господният дом е присъствието на Господа, Господния дом е Църквата. Църквата трябва да бъде място на Божието присъствие. Ако в църквата го няма Божието присъствие, тогава каква църква  е тя.Защото Църквата е дом на Господа и ако Господа не живее в Църквата, какво представлява църквата? Също така се казва, че нашето тяло е храм на Святия Дух. В нас трябва да живее Святия дух. Ние трябва да сме дом на Господа,в който да обитава Святия дух. Той има подвижен дом, ние се движим и носим Неговото присъствие с нас. Това е прекрасно нещо. Тука се казва:

Тогава Господният дом

 се изпълни с облак.

Отново имаме облак, само че  този път облака е вътре в храма. Домът се изпълни с облак. Слава на Бога! Тази Слава на Господа как я искаме в църквите да дойде! Да влезем в църквите и църквата да е пълна с облак! Амин!

Така че поради облака свещениците не можеха да застанат, за да служат, защото Господната слава изпълни Божия дом.

Представете си, свещениците не могат да стоят прави. Предполагам, че за да не могат да застанат  да служат, значи сигурно са падали под силата. По времето на закона свещениците не са можели да застанат от присъствието на Господа.

2 Летописи 5:13,14 поради облака, свещениците не можеха да застанат да служат, защото Господната

слава изпълваше Божия дом.

Има такива случаи в Библията, Слава на Господа, че ги има, за да не замъртвее съвсем Църквата!

2 Летописи, за  да имаме някакво библейско основание да търсим повече от Господа, да търсим повече от присъствието на Господа, да идва присъствието на Господа като облак, като огън, да дойде Божията слава върху църквата. Слава на Бога!

Нека да отидем сега във 2 Летописи 7 гл., отново продължаваме, тука вече за Соломон става въпрос. Като свърши Соломон хвалението си, значи Соломон се моли за храма

Огън слезе от небето и изгори всеизгарянията и жертвите.

Между другото, голямо проявление на Святия Дух е това. Ние знаем, че огън слезе при молитвата на Илия, обаче тук става въпрос за Соломон се моли и огън слезе върху жертвата. Забележете нещо много интересно тук.

Кое докарва Божия огън? Две неща има, които докараха Божия огън. Забележете го това нещо.

Две неща:

  1. № 1 жертвата – всеизгарянията  и жертвите, казва. Огъня слезе върху тях. Първото нещо е жертвата. Какво е това? Където се вярва, се проповядва и се прилага Христовата жертва, кръста, кръвта на Исуса, Божия огън ще слезе. Където кръста, жертвата, кръвта са отместени, няма да видят Божия огън.
  2. № 2 виждаме, че има молитва. Соломон се моли. Молитвата и кръвта на Исуса докарват Божието присъствие. Кръвта е основата. Защо? Защото без кръвта, ти няма да имаш чута молитва.

Забележете, ние като се молим казваме: „Отче, в името на Исус Христос идвам при Тебе“. Защо? Защото  Христос умря и чрез Неговата кръв влезе в присъствието на Отец и извоюва за нас омилостивление, премахна преградата между нас и Бога, така че чрез Него, Той е пътя, никой не идва при Отца освен чрез Мене. Чрез Него ние можем да влезем в Божието присъствие. Като казвам “Чрез Него”, означава чрез Него и Неговия кръст, защото Исус без кръста не е Исус.

Нека повторя, Исус без кръста не е Исус. Няма такова нещо като Исус без кръста. Исус и то Него разпнат. Това е което е пътя  за нас към небето. И това е вратата за нашата молитва да бъде чута и да бъде отговорена. Така че имаме кръвта като основа и молитвата след това и тогава огъня идва. Значи имаш кръвта, която ти отваря вратата, за да можеш да се молиш, молитвата ти отива при Бога и след това в отговор идва огъня. Слава на Бога!

Като свърши Соломон молението си, огън слезе от Небето и изгори всеизгарянията и жертвите и

 Господната слава, изпълни дома.

Още един път, седмата глава е това. В петата глава видяхте в края имаме, в седмата глава, 2-ри стих казва, чуйте го това сега! В предишния случай, свещениците не можеха да застанат да служат, значи не можеха да стоят прави да служат. Значи просто присъствието е било такова, че не можели да стоят на краката си. Дано да имаме повече такива свещеници днеска!

А тука вече свещениците не можеха да влязат в Господния дом. Значи тука имаме още по-тежък случай. Те се опитват да влязат в Господния дом, обаче присъствието е такова, че няма място дори за тях да влязат. Просто не могат да влязат в Господния дом от присъствието на Господа. Някой ще каже: “Ако това е от Бога, те би трябвало да могат да влязат! Даже трябва да могат да влязат, ще ги вкара вътре в дома”. Да, ама тука пише, че

те не можеха да влязат в Господния дом, защото славата на Господа изпълни дома Му.

Ей, Господи, благодарим ти! Искаме Твоята слава да изпълва домовете, в Името на Исус!

И сега искам да ви прочета един новозаветен стих, също така много прекрасен стих, който се отнася за нас днес. Това е една заповед, която Господ ни е дал и се намира в

Нека започнем от:

Ефесяни 5:14 Защото е казано: Стани, ти, който спиш, и възкресни от мъртвите, и ще те освети Христос

Значи, тия които са заспали, „Стани, ти който спиш, възкресни от мъртвите и ще те освети Христос.”

15. И тъй, внимавайте добре как живеете, не като неразумни, а като мъдри като използвате, /или изкупвате/ благовремието, защото дните са лоши /или лукави/.

17. Затова не бъдете безразсъдни, но проумявайте каква е Господната воля. 

Ето, вижте колко интересно! Не бъдете безразсъдни, но проумявайте каква е Господната воля и нека сега да я чуем Господната воля:

Не се опивайте с вино,

Значи тия които се опиват с вино, да престанат да го правят. Това е заповед. № 1  не се опивайте с вино, или не се изпълвайте с вино. Защо? Защото вместо виното, трябва да дойде новото вино. Махаме старото вино, трябва да дойде новото вино. Винаги Господа отмахва едно, за да даде друго.

Не се опивайте с вино, следствието на което е разврат, а изпълвайте се с Духа.

Отмахва едното, за да утвърди другото. Отмахва едното вино, за да даде другото вино. Господ ни дава новото вино – Святия Дух.

Не се опивайте с вино, следствието на което е разврат, но се изпълвайте със Святия Дух.

Забележете тука думата тука е “изпълвайте се” е ние да се изпълваме. Т.е. в нашите ръце е отговорността да се изпълваме със Святия Дух, а не да чакаме Господа. Ние трябва да тръгнем и да търсим изпълването със Святия Дух. Ние трябва да тръгнем и да търсим кръщението. Има едно кръщение със Святия Дух, а след това Господ иска да живеем живот със изпълване на Святия дух. Ежедневно да търсим изпълването със Святия Дух. Един път се кръщаваме със Святия Дух и след това многократно изпълване с Духа.

Можете да го видите в Деяния на апостолите. Те бяха изпълнени със Святия Дух във 2-ра глава и след това 4-та глава, помолиха се , разтресе се земята и те всички се изпълниха със Святия Дух и започнаха да говорят Божието слово със дързост. И така, и после казва

И се разговаряйте с псалми, химни и духовни песни.

Когато се събираме заедно, аз това ви казвам събирайте се в дома си, братя и сестри, но не за да говорите празни работи, а разговаряйте под формата на псалми. Ето имате псалми. Разговаряйте се върху псалмите. Нека вашето общение бъде като едно Евангелие. Химни, духовни песни, пейте ,възпявайте Господа в сърцата си. Ето го това нещо, което ще доведе присъствието и изпълването със Святия Дух.

Като благодарите винаги и за всичко на Бога Отца в името на нашия Господ Исус Христос и се подчинявате един на друг в страх от Господа.

Това с подчиняването, приятели, днес е много трудно. Това знаете ли за какво говори? Че хората не се изпълват със Святия Дух. Защото се казва един на друг да се подчиняваме, обаче като че ли това е много трудно да се постигне. Защо? Защото хората ходят в плътта. Когато ходят в Духа, хората се подчиняват естествено, когато ходят в Духа хората се почитат и се уважават естествено. И се казва също:

Никой да не счита себе си по-горен от другия, но да считаш другия по-горен от себе си. 

Но днес, това което много пъти се среща, е хора които смятат, че имат велики служения и просто ти трябва да ги слушаш. А това, което Господ иска е смирение.

Бог на смирените дава благодат,

а на горделивите се противи. 

Забележете нещо, нека да ви отворя в тази връзка.

Слава на Тебе, Господи!

 Много е прекрасен нашия Господ. На мен ми харесва, че нашия Господ не е като партиен председател, много ми харесва, това че не прилича на партиен председател и не можеш да го вкараш в тези строги неща. Тъкмо решиш, че ще докажеш, че Той еди какво си и Той в един момент те изненадва.

Вижте сега тука:

Матей 9:35 Исус обикаляше всички градове и села и поучаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството; и изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ. 

Колко болести изцеляваше? Всякаква. Колко немощи? Всякаква. Амин.

Това е Исус. Ние може да следваме Неговия пример, а можем да следваме и човешките примери. Така.

А когато видя множествата, смили се за тях, защото бяха отрудени и пръснати като овце, които нямат пастир. 

Значи множествата бяха като овце без пастир. Чудят се къде да вървят. Няма пророческо видение, няма посока, объркване от всяка страна, отрудени, пръснати. И днеска ситуацията е такава – много хора са объркани, отрудени, пръснати.

Тогава рече на учениците си: Жетвата е изобилна, а работниците малко. 

Вижте, Той тук не казва, жетвата е изобилна, а нали великите служители са малко и не назовава различните видове служения, които са малко, защото днес има много служители, велики служители, обаче тука казва: работниците са малко. Хората, които наистина се трудят на Божията нива са малко и затова овцете са пръснати, затова са отрудени, защото няма овчар. Жетвата е изобилна, а работниците… Какво иска Господ? Всеки иска да бъде аспостол, пророк, голям евангелизатор, всеки иска да бъде голям служител, но какво иска Господ? За какво да се моля? За работници. Той е Господаря, ние сме просто едни работници. И дори казва: „Когато извършите, всичко което трябва да извършите кажете: Ние сме просто едни недостойни слуги!“ Дори не казва служители. Слуги! Недостойни слуги, които направиха само това, което трябваше да направят. И аз като си помисля, дали дори правим това, което трябва да направим, което ни е заповядано. Значи какво иска Господ? Иска да бъдем работници.

Нека всички да кажем: Аз ще бъда един работник на Господа! Запретни ръкави и със смирение и с милост, както тука се казва, започни да търсиш хората, които се нуждаят от твоята помощ, като един работник да се трудиш.

Затова молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата Си. 

И пак казва, работници да изпрати. Има нужда днеска от работници, не от директори, а от работници. Това е от което има нужда. И ето вижте какво трябва да се прави. Той тука го показва:

Обикаляше градове и села, поучаваше 

Какво трябва да се направи? Да се поучава Божието Слово. Да се проповядва Божието Царство, казваше се благовестието на Царството. Не е нито благовестие само на спасението, нито благовестие само на просперитет, нито благовестие само на нещо, това е благовестие на Божието царство, трябва да се проповядва. И какво правеше? Не само говореше, но изцеляваше болести и изцеляваше немощи, т.е. изгонваше нечисти духове, защото можем да го видим това в същия пасаж в Марк 1:39, няма да го чета. Исус по същия начин там се казва

Обикаляше градовете и селата в Галилея като проповядваше Евангелието и изгонваше демони 

Слава на Бога! Някои ги е страх от това нещо, обаче ние трябва да го правим. И 10 гл. 1 стих казва:

И като повика дванадесетте Си ученици , даде им власт над нечистите духове, да ги изгонват и да изцеляват всякаква болест и всякаква немощ. 

Повика учениците Си – 12 на брой. И Господ иска и ние да правим ученици. Все повече влага и влага в сърцето ми да правя ученици. Обаче наистина имам нужда Господ да ми покаже, кои ще бъдат тези хора, които наистина ще вземат щафетата и ще продължат нататък. Не да правят това, което аз съм направил, а да направят много повече, от това което правя. Това, което на мен ми е дал, аз съм длъжен да го инвестирам, защото Петър каза:

Това, което имам, това ти давам 

И ние трябва така да бъдем, това което имаме, това да даваме. Да повикаме учениците да им дадем, това което имаме. Това слово, да предадем тази власт и това помазание, което ни е дадено. Да ги научим. Ето Той какво им даде? Той не им даде власт над парламента, Той им даде власт над нечистите духове, да ги изгонват. И какво още им даде?

Да изцеляват всяка болест

 и всяка немощ 

И след това можете да видите какво казва 7-ми стих:

Отивайте, проповядвайте Небесното Царство наближи 

Какво да проповядват? Небесното Царство!

Болните изцелявайте, мъртви възкресявайте 

И това трябва да правим.

Прокажени очиствайте, бесове изгонвайте;

даром сте приели, даром давайте 

Ето това е, което Господ иска от нас. Вижте колко прости неща. И затова Бог е вложил в сърцето ми и аз вярвам, че ще отвори вратата. Това, което забелязвам в Евангелието на Марк накрая Исус казва:

Тия знамения ще придружават повярвалите 

И знаменията придружават повярвалите, обаче преди това се казва:

Идете и проповядвайте Евангелието по целия свят 

Така че, трябва да проповядваме Евангелието и да изцеляваме и освобождаваме хората.

След това в Матей 28 казва:

Идете и направете ученици от всичките народи 

Така че идете и научете, идете и направете ученици и това е другото нещо – не само говорим и да вършим Евангелието, но и да научим и други ученици. Исус направи 12 ученика. Ако ние можем да направим това през нашия живот да научим 12 човека на това, на което Бог нас ни е научил, представете си какво ще стане с Божието Царство, как ще се разшири. Това нещо, което Бог го дава на Божиите служители то трябва да се предаде нататък. Но наистина нещо, което Бог го е дал, защото

Божието Царство не е в думи, а в сила 

Трябва да се предаде това нещо нататъка. Трябва да се предаде щафетата, трябва да се занесе това Евангелие на Царството, което не е само в думи, а в сила. Трябва се занесе и да се помогне на тоя народ, защото приятели, погледнете какво казва пророк Исая и с това нещо ще приключим. Вижте

Духът на Господа Йеова е върху Мене казва Исус,  защото Господ ме е помазал 

Значи Духът на Господа е върху Мене е първото нещо, което Той заявява в Синагогата.

Господ ме е помазал с Духа Си 

По някаква причина. Помазанието идва по някаква причина в живота ни.

Номер 1 – да благовестваме на кротките, да благовестваш, да носиш Благата вест, да проповядваш Словото;

Номер 2 – да превържеш сърцесъкрушените. Хората са със съкрушени сърца и имат нужда от превързване. Само чрез помазанието може това да се направи. Вътрешно изцеление.

Да проглася освобождение на пленниците 

Това е свързано с получаване на освобождение. Трябва да учим хората как да получат освобождение.

Отваряне затвора на вързаните 

Трябва да упражняваме освобождение, да ги пуснем на свобода. На другото място в Лука 4:18 се казва:

Отваряне очите на слепите 

Това означава две неща:

първо духовно слепи, хора без видение чрез помазанието им се отварят очите и придобиват видение, придобиват посока в живота си и номер 2 – това говори за физическо изцеление, хора които наистина са слепи, наистина са глухи, наистина са парализирани, да се молиш за тях и те да бъдат изцелени. Това е следващото нещо, което трябва да правим.

Да прогласяваме годината на благоволението Господне и деня на въздаянието от нашия Бог 

Благоволението е благодатта, а въздаянието говори за Божия съд върху силите на тъмнината.

Да утеша всички наскърбени, 

Да носим утехата на Святия Дух,

да се погрижа за наскърбените в Сион, да им дам венец вместо пепел, миро на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил дух 

Виждате ли това възстановяване, което Господ прави? Всичко това води до възстановяване, това е възкресенската сила на Святия Дух. Трябва не само да говорим, но наистина да можем да го занесем.

Венец вместо пепел,

това говори за благословение, награда в живота

Миро на радост вместо плач 

Хваление, вместо унил дух или депресия

и да се наречем дървета на правда, градина на Господа,  за да се прослави Той

И аз вярвам, че идва това време на възстановяване в църквата, когато ние ще започнем да носим наистина това Евангелие, което носи възкресенската сила и възстановяване. Да може личността на човека да бъде възстановена, да бъде възстановен духът, душата, тялото на човека, цялостната личност. Да има възстановяване на семейството, не разпадане, а възстановяване на семейството, да има възстановяване на църквата и да има възстановяване на Царството. Защото Исус казва:

Дом разделен против себе си не може да устои,

царство разделено не може да устои, 

Човек разделен против себе си, не може да устои. Така че ние трябва да донесем това възстановяване. Това е нашата задача. И задачата ни е да учим себе си и да учим другите. Търсете онези хора, които Господ ви ги дава, за да излеете, онова което Бог ви е дал, да ги научите на онова, което Бог ви е дал. Ако вие  успеете да предадете това, което Бог ви е научил, вие няма да сте си пропиляли живота напразно. Нашата задача е да вършим Божията воля и те да научат други те да я вършат,  и те да научат други те да я вършат. Както се казва в

ІІ Тимотей 2:2 Каквото си чул от мен при много свидетели, това предай на верни човеци 

При много свидетели казва, защото при много свидетели той не говори просто ежедневни неща – подай ми хляба, подай ми ножа, подай ми вилицата, дай да си намажем филия с малко. При много свидетели той говори Божието слово.

Каквото си чул от Мене при много свидетели 

И аз ви казвам: Това пък, което чуете пък от мене при много свидетели, както в момента,

Каквото си чул от Мене при много свидетели,

 това предай на верни хора 

Има много хора, които препоръчват себе си и казва, че са способни, но кой може да намери верен човек? Трябва да се предава на верни хора, верни посланици. Верният посланик носи радост, носи здраве.

Това предай на верни хора, които също да са не само верни, но и да са способни да предадат това нещо и да научат други.

Виждате ли го? Тук имаме Павел, който е предал на Тимотей и казва на Тимотей да предаде на верни хора, които да могат да предадат на други верни хора. И имаме вече четири поколения. Виждате как Господ ги движи нещата. Трябва да гледаме повече в бъдещето.

Павел казва: аз на теб ти предадох, Тимотее, ти трябва да предадеш на хора, които са верни, но да учиш тия хора също да предадат на други хора. И виждате в четири поколения се движи. Ние трябва да се учим и да учим други и да ги учим, че те трябва да учат други, да учат други и да се предава Божието учение и да се предава от поколение на поколение. Това е нещо, което е здраво. Така че трябва да бъдем добри ученици и след това да станем и добри учители.

И накрая /аз казвам накрая, но Господ може да не каже накрая/,  Павел казва в

Евреи 5:11 Върху това имаме да кажем много неща и мъчни за поясняване, защото бавно схващате, понеже до това време трябваше и учители да станете, а имате нужда да ви учи някой наново на най-елементарните начала на Божиите словеса и стигнахте дотам да имате нужда от мляко, не от твърда храна 

Сега, виждате, че има време, в което човек трябва да бъде ученик и той трябва да бъде ученик цял живот, но в същото време има време, когато трябва да започва да става учител и да учи другите на това, което Бог го е научил него чрез служителите. Така че, затягайте си коланите да се учите и да започвате и други да учите, но внимавайте на какво ще учите, защото Словото казва, не ставайте мнозина учители в същото време. Така че трябва да се внимава кой какво говори. Трябва да се учим с цел и други да научим. Амин.

13. Всеки, който се храни с мляко е неопитен в Словото на правдата, понеже е младенец или е бебе

Така че има хора, които се хранят с духовно мляко, обаче

твърдата храна, пак е храна, пак е Божието Слово, е за пълнолетни.

Трябва да станем пълнолетни,

Които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото 

И ние трябва да се упражняваме в Божието Слово на практика да се обучим и да започнеме да научаваме и други на тези неща, на които Бог ни е научил. На какво можеш да научиш другия? На това, на което Бог те е научил.

Помнете този принцип:

Петър му казва: Злато и сребро нямам да ти дам, но това което имам, това ти давам 

Какво трябва да дадеш? Това, което имаш.

Това, което имам, това ти давам:

 В името на Исуса стани и ходи! 

Така че Петър казва: това, което имам, това ти давам. Когато трябва да научиш някой на нещо, трябва да му дадеш това, което имаш, а не това което нямаш. Не това, което друг има, но това, което ти имаш. Затова хляба на Божието Слово, което ти получаваш, хляба на Божието слово, който дори в момента получаваш, нека да влезе в тебе и вратата, през която влиза е ухото ти, защото Йов казва, че:

Както небцето вкусва храната, така ухото изпитва думите 

Така че оттука влиза през ухото влиза тая духовна храна, тя влиза в тебе и ти започваш да я смилаш, да я размишляваш, да я възприемаш и тази духовна храна става в тебе кръв и като стане кръв в тебе, става живот в тебе и когато стане живот или стане кръв в тебе, тогава става на мляко, т.е. ти тогава можеш да нахраниш друг.

Истината е, че никой не може да даде на другия нещо, което не притежава, нещо което нямаш. Ако тази храна не е влязла в тебе и не е смеляна, не е станала кръв в тебе, ти не можеш да нахраниш другия. Затова е много важно от опит да познаваш, тука каза:

Чрез упражнение да си обучил чувствата си 

На база на това слово, това Слово да е станало кръв и живот в тебе и тогава това Слово ще бъде мляко за друг. Защото майката дава мляко, обаче то идва от кръвта, която е в нея. То не идва отвънка, а идва отвътре. Млякото идва отвътре, кръвта идва отвътре, така че живота идва отвътре. Реките от жива вода ще потекат от твоята утроба, те няма да дойдат отвън. Отвън идва Словото.

Много е хубав този пример е този, който ти го спомена онзи ден. Моята съпруга е предприела една такава стратегия чудото на Кана Галилейска, там Исус казва: напълнете тези делви с вода и когато те напълват делвите с вода, тази вода се превръща във вино.

Водата е образ на Словото. Когато ние се изпълваме с Божието Слово, това Слово се превръща в живот в нас. Ето това е. Така че изпълването със Словото, изпълването с Божието учение се превръща в живот в тебе и ти тогава можеш да нахраниш и да научиш другия на това само, на което ти си бил научен. Така че – внимавайте на какво се учите и на какво ще научите другите. И затова моето желание и аз вярвам, че Бог ме води и за в бъдеще не само да правим евангелизаторски служби, защото виждам че Бог ни води в това служение така да се каже евангелизаторско служение, но също така и на това, което Бог ни е научил да го предадем на следващото поколение на тези, които са гладни и жадни, за да могат да видят повече. И стъпвайки на тази основа, вие можете да отидете много по-надалеч, да вършите много и всички ние много ще се радваме, защото Царството на Бога трябва да напредва. Царството на Бога трябва да напредва и територията на Божието царство трябва да се разширява. Искам да ви кажа нещо   понеже има съпротиви, срещат се съпротиви и някои казват и се чудят кое защо и т.н. Искаме примерно да отидем някъде, получава се някаква съпротива на едно място, на друго място Бог отваря врата с лекота, на някое място трудно и т.н., но искам да ви кажа нещо, което е много важно.

Представете си две страни, ако едната страна иска да вземе 10 кв.м. от земята на другата страна, представяте ли си какъв конфликт ще стане, по новините ще излезе. Да кажат примерно, еди коя си страна да речем Сърбия или Румъния, или някоя съседна страна иска да вземе 10 кв.м. от нашата територия. От де на къде, те ще искат да ни вземат това нещо? Започва голям конфликт, започват големи неща, за 10 квадрата земя. Представете си го. А мислите ли, че в духовно отношение там, където дявола е завладял определена територия и ние отиваме да благовестваме, да проповядваме благовестието на Царството, усмихнати и радостни, че отиваме да носим добрите новини, из един път някаква огромна съпротива и си казваш: Абе, откъде дойде това нещо? Какво беше това чудо, откъде дойде? Ами много просто – ти влизаш да завладяваш противникова територия, естествено, че ще има съпротива! Защото врага воюва, той не иска да пуска територията. И затова ви казвам, ние трябва да се научим и другите да научим на духовно воюване, истинско духовно воюване. Как да събаряш крепости, как да връзваш врага, как да се молиш в ходатайствена молитва и как да превземаш територията на Сатана.  Не просто да отиваш някъде, а да разширяваш територията на Царството. Вижте Исус колко хубаво го казва:

Ако Аз чрез Божия Дух изгонвам бесовете,

 тогава Божието Царство е дошло върху вас 

А преди това, кое царство е било? Царството на Сатана. Той им казва на фарисеите: Ако аз идвам тука и чрез Божия дух изгонвам бесовете, Аз изгонвам царството на Сатана и докарвам Царството на Бога на това място. Обаче те какво казаха: Ти чрез Велзевул го правиш това нещо, т.е. от друга страна Сатана атакува и казва: Не, това не е от Бога, това е от дявола, идва съпротивата от Сатана, защото Сатана не иска да бъде изместен от неговото царство.

И в тази духовна война, приятели, всички ние трябва да знаем на коя страна да застанем. Защото има някои скъпоценни Божии деца, които не разбират понякога и неразбирайки се съпротивляват на движението на Бога, съпротивляват се на Царството на Бога, мислейки че вършат Божията работа се противопоставят против движението и действието на Святия дух и против разширяването на Божието Царство, но запомнете, ако ние чрез Божия дух изгонваме бесове, то тогава Божието царство идва върху хората и се разширява. Не може да едно място да има две царства, или единия царува, или другия царува. Ако хората имат в себе си връзка, ако има някой, който ги контролира и манипулира отвътре, трябва да бъде изгонен, за да може на трона да седне нашия Господ Исус Христос.

Слава да бъде на Неговото Име! Алелуя!

Бог да ви благослови!  Слава на Бога!

АМИН!