Клетви

Интернет предаване с пастор Пламен Петров на 16 декември 2010 година


 

“Боже, молим Те да ни дадеш благодат, моля Те да отвориш уши в нас, за да разбираме Твоето слово. Помажи ме да говоря правилните неща чрез Святия Дух и докато говоря нека да стават неща в хората и да се разрушават делата на врага. В името на Исуса Христа Те моля. Благодаря Ти Господи, Амин.”

 Нека започнем, приятели, с Псалм 109, така както Бог започна да ми го дава, нека ви да го дам по същия начин и на вас.

      Рядко се случва така, Бог да ми даде словото предварително. Много пъти нещата идват на момента. Аз даже го публикувах във Фейсбук, за да може хората да са подготвени.

      Сега ще помоля Еди да затвори чата и чак накрая да го пусне, и след това ще се помолим за всички. Аз разбирам, че много хора имат нужди и искат да се молим за тях, но искам да ви кажа нещо много важно – Бог потвърждава словото си със знамения и чудеса. Аз не притежавам чудесата и знаменията, те не са мои. Аз не мога да ви помогна, ако Бог не го потвърди. Затова просто ви казах, че е много  важно в момента да се насочим към Бога, защото от Него трябва да получим. Много хора си мислят, че като се помоля и ще станат нещата.  Но аз съм просто човек. Ние чакаме и очакваме от Бог да се случат неща. Затова слушайте внимателно Словото.

Нека да отворим Псалм 109:17-19, вижте какво казва:

Псалм 109:17-19 Да, той обичаше да проклина и проклетията го стигна; не му беше драго да благославя и благословението се отдалечи от него; да, обличаше проклетията като своя дреха и тя се просмука като вода във вътрешностите му и като масло в костите му, нека му стане като дрехата, която се увива и като пояса, с който постоянно се опасва.

 

Тука Господ казва: той обичаше да проклина и проклетията го стигна.

Някои християните стигат до крайност и смятат, че ако някой ги проклина, непременно това би ги постигнало. И аз искам да говоря върху този въпрос, да намерим баланса. Много е важно това.

„Боже, дай ми мъдрост и откровение, наистина да го изразя по правилния начин и хората да ме разберат и да говоря Твоето Слово на истината.

Забележете, казва се: той обичаше да проклина и проклетията го стигна.  Тези хора, които проклинат другите, сами себе си проклинат. Който проклина другия, себе си проклина. Още един път – който проклина другите, себе си проклина. Проклинането или кълненето да го кажем с други думи, кълненето с устата е като бумеранг, то отива нататък и в един момент се връща върху самия човек. Много пъти хората, когато имат нужда от освобождение, считат, че непременно някой друг ги е проклел.

 Но аз искам да ви кажа, че основното е, че хората, които са изговаряли неща със своята уста против другите и против себе си, това им е докарало това състояние. Не да насочваме все вниманието към другия и отговорността да отива на другите. Когато ти кълнеш другите хора: „А, дано това да се случи. А, дано, онова да се случи”,  злословиш хората, тогава, това което се получава е, че тези неща, които изговаряш се връщат върху тебе и върху твоя живот.

 И вижте какво казва тука: „ обичаше да проклина и проклетията го стигна”. Обича да кълне. Проклинане и кълнене, на друго място ще видите означава злословене. Някои хора, които гледат все зло за другия да говорят, все зло за другите, това зло или злословене се връща върху тях като реалност.

„Не му беше драго да благославя

и благословението се отдалечи от него”. 

 Значи, човек който благославя другите, който говори благо, който говори добро, благо и добро идва върху него. Който говори зло, зло идва върху него. Много интересно, сега даже един стих ми идва на ум.

І Петрово 3:9 Не въздавайте зло за зло, или хула за хула, напротив благославяйте, понеже за това бяхте призвани, за да наследите благословение. Защото, който желае да обича живота, да види добри дни, нека пази езика си от зло

Ако пазиш езика си от зло ще видиш добри дни. Ако не пазиш езика си от зло, можеш да видиш лоши дни. Но поради твоя език, не поради езика на другите хора, не все другите да са виновни.

10. Устните си от лъжливо говорене, нека се отклонява от злото и нека върши доброто, нека търси мир и да се стреми към него, защото очите на Господа са към праведните и ушите Му към тяхната молитва, но лицето на Господа е против онези, които вършат зло

Виждате, че ако искате да видите добър живот, трябва да пазите езика си от зло най-основното, и разбира се и от вършене на лоши дела. Това го виждаме в І Петрово 3:10.

И се връщаме отново на Псалм 109:17-19

той обичаше да проклина и проклетията го стигна;

не му беше драго да благославя и благословението

се отдалечи от него;

Някой може да каже: „Той ми отправи проклятие”, в случая става въпрос за клетва: „У, дано това да те тръшне; у, дано това да не видиш” и т.н. Това е клетва. Много хора кълнят съзнателно или несъзнателно. Но клетвата също е злословие, говорене все зло против хората, жлъчно говорене. Значи, това също е клетва.

Ако ти правиш това, то идва към тебе поради тази причина, че говориш зло или злословиш. Това е като бумеранг – отива и се връща върху тебе. Защото се казва, че словото е  като двуостър меч, отива напред, отива назад. Да, наистина може да нарани, този към когото отива. Клетвата може да нарани човек, аз обаче ще говоря след малко за това. Ако човека няма защита в Духа, клетвата може да го нарани. Има много хора, които са проклети, т.е. прокълнати по някакъв начин, чрез думи от други. Обаче причината е, че те нямат защита, нямат защитата на Христовата кръв и това е дало възможността и е отворило врата за врага.

18. Той обличаше проклетията като своя дреха

 и тя се просмука като вода във вътрешностите

 му и масло във костите му 

В момента Господ ми показа нещо: „човек, който обича да проклина, проклетията се всмуква, просмуква се във вътрешностите и костите му. Виждате ли, че може да има костни заболявания, които човек сам да си е нанесъл – като масло в костите. Позаманието е добро масло, а проклятието е лошо масло.  Може да има костни проблеми, ставни проблеми, поради устата. И също така, „просмука се във вътрешностите му” – вътре в корема. Някои хора, поради такива неща, получават тумори и друти неща в корема и пр. Но това не означава, че всеки случай е такъв. Аз ви казвам какво могат да причинят клетвите. Има го тука – във вътрешностите му и костите му в резултат на това, че той е клел с устата си.

 19. Нека му стане като дрехата, в която се увива и като пояса, с който постоянно се опасва.

Т.е., нека да му бъде като дреха и пояс, след като толкова знае да кълне.

Сега, това е във Псалмите, в Стария завет – да не вземете така да говорите и вие. Бог има право да се произнася по този начин, но ние нямаме право да говорим по този начин.

 Сега искам да се обърнем към Числа 23 глава, един много важен пасаж.

 „Боже, дай ми способност да го предам на хората, както Ти би желал да им го предадеш.”

Числа 23:8

В случая се говори за Валаам и Валак. Валаам е пророк, а Валак е  цар, който иска да наеме Валаам да прокълне Израел. Той вика Валаам и му казва:

„Прокълни ми Израел, защото са по-силни от мене.

Това на изток е разпространено; когато воюват и особено, когато противника е по-силен, за да могат да го победят, те извикват някакъв чародей, който да произнесе клетва срещу  противника, за да могат да го победят, защото противника физически е по-силен. И това е, което прави Валак – царя. Той извиква Валаам и му предлага да го направи богат, само да му прокълне народа на Израел, защото е чул какво народа на Израел е извършил срещу своите врагове и се страхува от тях.

 Валаам се изкушава (и даже в Новия завет пише за това, как  Валаам се изкушава се от парите и прави грях с това) и отива, въпреки, че Бог му беше казал първия път да не отива.  Той някак си се опитва да се движи между Бога  и между парите, ако може хем по някакъв начин да вземе паричките, хем в същото време да е в добри отношения с Бога, обаче си спечелва гнева на Бога, поради това. И за малко това не му коства живота. Добре че магарето се оказва разумно, та спаси живота му, въпреки че яде бой от Валаам. Защото интересното е, че Валам, човека с отворените очи не можа да види ангела, а магарето видя ангела. Понякога магаретата виждат повече в духовния свят от нас. Защото сребролюбието и греха така заслепяват човека, че той не може да види в духовния свят неща, които ясно би трябвало да се видят, дори магаретата могат да ги видят.

Отиваме в 8-ми стих, Валаам застава да кълне, обаче казва: „Аз не мога да кажа нещо, само онова, което Бог казва.”  И стига до този момент, когато казва:

Числа 23:8 Как да прокълна, когото Бог не проклина 

Искам да ви кажа, приятели, никой не може да прокълне нещо, ако Бог иска да го благослови. Искам да видите това. Ако Бог те благославя, ако Бог изговаря благословение върху тебе, ако Бог иска да те благослови, никой не може да те прокълне.

Не се бойте, не трябва да ставаме фанатици.

На времето в Средновековието, фанатизмът е извършил невероятно зло, фанатизмът е бил причината да бъдат избити най-святите Божии хора. Чували сте за Инквизията.  Даже, доколкото знам Ян Хус или Галилей Галилей е бил изгорен на клада и една бабка е взела клонка и хвърлила в огъня и тя да помогне за Божието дело, да изгори човека, без да знае, че това е Божий човек. И тогава Ян Хус казал: „О, свещена простота!”

Вижте, понякога човек може да си мисли, че върши Божията работа, а се оказва, че е против Божието дело. Затова трябва да внимаваме много с фанатизма, фанатизмът е от дявола. Никъде не виждам Исус да е фанатик в Словото, Исус е бил толкова нормален. Виждате в Евангелието от Йоан 4 глава как Исус е седнал на кладенеца и колко нормално общува с жената, която идва да си начерпи вода от кладенеца и колко ненормално се държат останалите евреи със самаряните. Колко нормално Божият Син се държи със самарянката и колко ненормално евреите са се държали със самаряните. Чак учениците се учудват: „Как може да говори с тази жена?” Защото Бог намира език с всеки човек и иска да достигне до сърцето на всеки човек. И затова, трябва да бъдем внимателни, като говорим за проклятие и благословение.

Когато говорим за всичките тези неща, свързани с демонологията трябва да бъдем много внимателни, да бъдем прецизни и да не отиваме в плътски крайности и фанатизъм. Важно е да има реалност за това което говорим, важно е да е според Божието слово.

И много важно е, че колкото говорим за проклятия, много повече трябва да говорим за благословенията, защото благословенията са по-големи. Даже се казва в Изход 20 глава, че: проклятие до трето и четвърто поколение идва върху тия, които мразят Бога; обаче, тези които го обичат, благословението идва до хиляда поколения. Виждате, колко по-голяма е благодатта на Бога, отколкото проклятието, което може да дойде в живота на човек. Така че, ние трябва да сложим повече очите си върху благословенията, защото благословенията и обещанията са дадени в Библията, ние трябва да ги вземем, трябва да ги приемем,  да им се наслаждаваме, да се зарадваме в Господа.  Разбира се, ако има проклятия, те трябва да се разчупят, но ние го правим това.

 И като отида в България пак ще направим служби и все повече, даже искам да правим служби, специално за разчупване на проклятия и освобождение от демони. Молете се за това. Защото точно такива не съм правил, повече  правим службите смесица между освобождение и изцеление.

И така, вижте какво казва Валаам:

Числа 23:8 Как да прокълна, когото Бог не проклина и как да хвърля презрение, върху когото Господ не хвърля 

Слава на Бога на това.

Числа 23:19 Бог не е човек, че да лъже, нито човешки син, че да се разкае; не ще ли каже и ако каже, няма ли да го стори, ако обещание, няма ли да го изпълни

 

Числа 23:20 Ето получих заповед да благославям, Той като благослови, аз не мога да го отменя 

Слава на Господа за това. Виждате, че всъщност този Валаам е отишъл да проклина, но е започнал да благославя, защото Словото от Господа е било благословение. Сега, искам да отидем в 23-ти стих, който е много важен. Искам да си го запишете Числа 23, нека да бъде стиха, който тази седмица да бъде записан някъде на видно място, запишете си го, сложете го на хладилника или на някъде другаде. Много важен стих:

Числа 23:23 Няма чародейство против Яков,

 няма врачуване против Израил

Някой ще каже: „Ама, това е за Яков и за Израил.”

 Първо, в Библията се казва, че ние сме Израел, тези които сме вътрешно такива. И второ, Яков са ония, които търсят Бога, казва Словото. Така че, ако търсиш Господа, ако в сърцето си си обрязан, ти си част от Израел.

 Аз не искам да кажа, че народа Израел не е Израел. Напротив, народа на Израел си е Израел, но ние сме духовния Израил. Ние сме като небесните звезди. Църквата и Израел заедно ще наследяват Божието Царство. И целта е да разберем едно нещо, че: няма чародейство против нас, който сме в Господа Исуса Христа.

Даже в Галатяните се казва, че:

Който е в Христа Исуса,

той е Аврамово потомство по обещание.

Така че, няма чародейство, и няма врачуване против нас. Забележете думата „против”.

 Сега, тука обаче трябва да отворим една скоба. Някой ще каже няма против мен такова неща, „Алелуля, слава на Бога”.

Обаче, трябва да стоиш скрит под кръвта на Исуса, т.е. да се научиш как да живееш под покривалото на Неговата кръв, трябва да се научиш как да живееш под покрива на Всевишния в Неговото присъствие, за да пребъдваш под сянката на Всемогъщия.

Разбираш ли го това нещо? Т.е. никакво зло няма да се приближи до тебе, язва до шатъра ти, казва Словото, обаче това не е за тези, които излизат и живеят в греха и казват: „Аз съм вярващ.” Не за тях, а за тези, които живеят в Господа, както и Словото казва в:

Римляни 8:1 Няма никакво осъждение за тия, които са в Христа Исуса, които ходят не по плът, а по Дух 

Забележете, не можем да ходим в плътта, да ходиш значи да живееш в плътта и да искаш всичките защити да са върху тебе. Разбира се, човек може и да падне, но Библията казва:

Праведният и седем пъти да падне, пак ще стане 

Падането е друго нещо. Въпросът е за тези, които просто лежат, те са в легнало положение, те са постоянно паднали или почти постоянно паднали. Значи там има възможност да ги постигне, защото те са в греха. Нека го кажем по друг начин:

Окъпаната свиня се върна в тинята

Тя отново е мръсна. Ако ти излезеш от тъмнината и след това се върнеш в нея, естествено че в тъмнината врага може да те удари. Затова ходете в светлината, ходете в святост, живейте в Господа и никаква клетва, никакво чародейство няма да може да те удари. Разбира се, всеки човек може в нещо да сбърка. Обаче, въпроса е как се движиш, какъв ти е живота.

Онези, които /казва Словото/, живеят в грях, /това е превода/, няма да наследят Божието царство.

    Някои казват: „Брат, всички сме грешни”. И знаете ли кои го казват това?  Които не искат да се покаят, те се оправдават с това, че всички са грешни. Даже гледах и интервюто на Азис: „Всички сме грешници”. Кажете на брат ви Азис, че това не е вярно, това са неговите измислени работи, нямат нищо общо с Божието Слово, това което той каза. Защото Исус Христос умря за грешниците, не за да останат грешници, а за да умре грешника и да се роди праведника. И чрез Исуса Христа ние не сме вече грешници, а сме простени грешници. И след като сме простени грешници, ставаме праведници, новото създание, за което говори Божието Слово, че ние сме в Христа Исуса:

Старото премина, всичко стана ново

Всичко стана ново, казва Божието Слово. Какви са тия грешници? Не сме грешници. Ние сме праведници според Божията милост, ние сме праведници, защото сме го избрали и защото искаме да живеем праведно и чисто. И това не е вярно, това е една лъжа, че ние сме грешници. Така всеки може да каже: „Всички са грешници, вие не сте ли грешници?” и си живеят в греха и вършат своите си мерзости. Напротив, трябва да кажем, че заради кръвта на Исус Христос ние сме оправдани от греховете си, ние сме ново създание и ние имаме вечен живот, ние сме станали Божии деца. А наследството на спасението е само за децата на Бога. Така че, това е, което е много важно, и ако ви се отдаде случай да му го кажете това, защото виждам, че той ги говори, даже така да се каже проповядва тия неща, които не са верни. И много хора слушат и си мислят, че това е така. Но това не е така.

Който живее в грях, няма да наследи Божието Царство, казва Библията. И искам да ви кажа приятели, че изрично се казва в Словото, че тези, които вършат грехове – лъжци, крадци, убийци, блудници, прелюбодейци, и също мъжеложници, няма да наследят Божието Царство.

Някои се опитват да махнат тия думи от Библията. Някой ще каже: „Как, може ли да се махне?” Може, може. Аз специално сега тези стихове ги нямам, обаче мога да ви покажа поне три стиха, които вече в Библиите полека-лека ги няма. Не самите стихове, приятели. Единият даже наистина го няма. Сега в момента се сещам. Стихът, който казва, че трима са, които свидетелстват на небесата, и трима са, които свидетелстват на земята. Единият от тия два стиха го няма вече в някои от Библиите.

Ако погледнете в Колосяни 1:14, давам ви да го видите, нещо, което вече е успял врагът да направи. И трябва да бъдем бдителни с Божието Слово, за да не се загуби смисъла на нещата.

Колосяни 1:14, един много важен стих, ще кажеш: „Е, голяма работа.” Обаче,  забележете какво удря? Знаете ли какво удря, удря кръвта на Исус Христос. Ето сега, погледнете го стиха:

В него имаме изкуплението, опрощението на греховете ни

Сега, благодаря на Бога за този превод, Слава на Бога, това е на Библейска лига и тука отдолу е сложено със звездичка „в някои късни ръкописи, изкупление чрез кръвта Му”. А в някои Библии това го няма като обяснение. Истината е, че в Него имаме изкуплението си чрез кръвта Му, по опрощението на греховете ни. Не просто в Него, приятели, защото някои представят Исус Христос безкръвен. Исус Христос, казва Павел, и то на кръста проповядван. Не само Исус Христос. Исус Христос без кръста, не е Исус Христос. Това е много важно.

Сега ще ви покажа още един стих, много интересен също. Значи, виждате тука един удар се прави връху кръвта. В някои Библии просто го няма това нещо ни отгоре, ни отдолу.

В Деяния на апостолите 4:30, искам да видите един друг стих. Просто, това е като едно отклонение, което искам да ви покажа.

Деяния на апостолите 4:30 се казва така – молитвата на апостолите: Докато Ти,  Господи, простираш ръката си да изцеляваш и да стават знамения и чудеса чрез името на Твоя свят служител Исуса 

И на пръв поглед всичко е много добре, нали? Твоят свят служител Исуса. Служител ли е? Служител е. Но, приятели, искам да ви кажа нещо. Много служители има и много свети служители има, но само един Син. И превода казва, чрез името на Твоето свято дете Исус. Има преводи, в които ще видите „твоето свято дете Исус”. Защо е толкова важно? Защото има толкова религии, религии, които не вярват, че Исус е Божие дете, че Той е Божият Син.

Това ни спасява. Нас не ни спасява това, че Исус е служител. И мюсюлманите вярват, че Исус е служител. Те вярват, че Той е пророк, но това не ни спасява. Спасява ни да вярваме, че Той е Божият Син. Виждате колко фини изкривявания има в днешно време.

 Ето, ще ви покажа още един стих и с това ще приключа засега. Просто искам да изследвате. Даже, ако има хора, които да намерят такива неща, ще ми е много интересно. Много е важно, че този превод Кинг Джеймс на английски език в много отношения е много точен и утвърден. Може да има някои неща, свързани с думата демони, там, където се нарича diavols. Но това не е толкова важно, колкото други неща. В този превод стоят доста точно и аз с него ги съпоставям  разбира се с оригинала, защото с електронната Библия, можеш да съпоставиш с оригинала.

Сега, вижте, колко фино, тук се казва така:

Лука 2:33 А баща му и майка му се чудеха на това,

 което се говореше за Него

Чудесно, колко хубаво, баща му и майка му, нали? Ама знаете ли какво казва оригинала:

А Йосиф и майка му се чудеха на това,

което се говореше за Него 

И ще кажеш “Е, брате, ти пък прекаляваш сега! Какво значение има дали е Йосиф ли пише или баща му?” Знаете ли какво е значението? Че просто Йосиф не е баща Му, баща Му е Небесният ни Отец. Това е фината разлика, може би е много малка, разбира се. Обаче тука се казва в оригинала:

А Йосиф и майка му се чудеха

Йосиф не е сложен като баща, защото Той просто не е баща на Исус. Бог е бащата на Исус, затова Той се нарича Божий Син. Той, ако не беше Негов Баща, за какво ще го наричаме Божий Син. А защо Го наричаме Човешки Син? Защото Мария е Неговата майка. Много просто, обаче, вижте колко фино е изкривено. Какво ударихме тука?:

№ 1, ударихме кръвта, № 2, ударихме, че е Син и тука №2,3 пак ударихме че е Син.

И сега няма да се обръщам към този случай в І Йоан /може това да ви го дам за домашно/. І Йоан, където се казва:

Трима са които свидетелстват на небето. И после следвания стих: Трима са, които свидетелстват на земята.

И в някои преводи липсва едното от двете. Защо липсва? Ще ви го оставя на вас, вие да откриете.

И така продължаваме нататък. Слава на Бога. Връщаме се към материали с клетвите.

Няма чародейство против Яков,

и няма врачуване против Израел. 

Вижте, хора, ако ние живеем като Божии деца, ходещи в истината, в светлината, не се страхувай от клетви. Вие знаете ли колко служители ни кълнат? Особено служители като мене, които атакуваме, атакуваме, делата на дявола. Естествено, че реакцията ще бъде срещу нас основно, защото ние сме така да се каже основна заплаха срещу тях.

Аз си спомням като бяхме в махалата, квартал Факултета, един брат имаше проблем с неговата съпруга. Тя първоначално беше в психиатрия, после Бог я освободи от психиатрията, извади я, в училище се върна, после се ожениха и т.н., но все още не беше напълно освободена. Един ден, той ми се обажда да отида да се моля за нея. Той ми звъни по телефона и тя казва: „Пламен, го няма в квартала” и той „Добре”. Вижда, че аз не вдигам. По едно време към 11 ч., тя казва: „Пламен е в квартала” и  той казва: „Ти откъде знаеш”, а тя казва: „Почвам да треперя”. Значи, те са около километър разстояние от нашата къща, а нечистия дух вътре в нея знае кога влизам в квартала и кога не. Защо? Защото знае, че може да има проблем. Когато един служител знае за какво става въпрос, и дявола знае, дявола почва да трепери. Библията казва:

„Бесовете вярват и треперят”

Той ми се обади, аз отидох у тях, и не с молитва, с хваление ги изгонихме тия духове. Слава на Бога.

Но това, което исках да ви покажа е, че демоните знаят кога има служител, който застрашава царството им някъде в квартала. Те знаят какво става в квартала. Те знаят кога съм вътре и кога ме няма. И когато ме няма бяха доволни. Няма повече върху това да се спирам.

Така че няма нужда напразно да се страхувате.

Не бой се, само вярвай и ще се избавиш! 

В Псалм 109 видяхме, че:

Този, който кълне другите, сам себе си проклина. 

 Това е извод. Можеш да го повториш, „който кълне другите, сам себе си проклина”. Сега, клетвата може да застигне другия, ако той няма защита, но ако има защита, не може да го застигне. Но ако има защита, има един много опасен момент, за тези, които кълнат; ако този срещу когото е клетвата е скрит под кръвта на Исуса, неговите думи отиват до този, който кълне обратно като бумеранг. Стигат до кръвта и се връщат обратно и го удрят с двойна сила отгоре. Така че имайте предвид това нещо. Недейте да говорите срещу Божиите деца.

Матей 5:43-48 Чули сте, че е било казано /това го говори Господаря, Сина на Бога/, обичай ближния си и мрази неприятеля си, но Аз ви казвам: обичайте неприятелите си, благославяйте тези, които ви кълнат, /забележете/, правете добро на тези, които ви мразят 

Е, какво казва Господ Исус да правим на тези, които ни кълнат? – Казва да ги благославяме. Защо? Защото, когато ти ги благославяш, благословение идва и върху тебе, дори да заслужават да ги кълнеш. Исус никога не изговаря клетва срещу хората. Той изговори клетва срещу дървото. Ние можем да изговорим, можем да прокълнем корена на рака. Това да. Можеш да кажеш: „В името на Исус, проклинам корена на рака. Заповядвам на тоя рак да умре, да изсъхне и да не даде плод до века”. Това срещу рака „да”, „В името на Исус, разрушавам делата на дялова”, това „да”, това можеш да го кажеш. Но не можеш да кажеш „В името на Исус да умреш”. Това не е хубаво. Някои хора се изпускат и говорят такива неща. Пазете езиците си, защото върху вас идва това, което говорите.

Някои хора ще си вземат бележка, защото някои християни говорят по този начин. Аз съм слушал със собствените си уши. Даже, горе в квартала един път имаше едно детенце, такова малко, и каза на едно друго дете: „Рака да те тръшне”. Иии, като го чух това нещо, откъде го намери, никога такова нещо не ми е дошло на ум и след това се сетих: От къде е дошло? То го е чуло от родителите, няма откъде другаде да му дойде такова нещо. А някои може и по наследство да им идват тия неща.

Така че Исус каза:

Обичайте неприятелите си (№ 1), благославяйте тези, които ви кълнат (№2), правете добро на тези, които ви мразят (№3), молете се за тези, които ви гонят (4). 

Това е, което Господ каза.

За да бъдете деца на Вашия Отец, който е на небесата, защото Той прави слънцето си да изгрява над злите и над добрите, и дава дъжд над праведните и над неправедните, защото ако обичаш само тия, които обичат тебе, каква награда ти се пада 

Нямаш награда. Ако обичаш тези, които те мразят, имаш награда.  Ето, благословението е наградата. Виждате  ли го?

Не правят ли същото и бирниците?

 

И бирниците, казва: обичат тия,

 които ги обичат и мразят тия, които ги мразят.

 

И ако поздравявате само братята си, какво особено правите, не правят ли това и езичниците. И тъй бъдете съвършени и вие както е съвършен Вашия небесен Отец

Слава на Бога.

И сега отиваме към последния пасаж, който се намира в Яков 3-та глава. Стягайте коланите и слушайте!

Яков 3:1. Братя мои, не ставайте мнозина учители,

като знаете, че ще приемем по-тежко осъждение,

защото всички ние в много неща грешим, а който не греши

 в говоренето, той е съвършен мъж способен

 да обуздае цялото тяло 

Какво казва Господ? Съвършенството се вижда по устата на човека. Който е съвършен, той не греши с уста и може да обуздае цялото си тяло.

3. Ако слагаме юзди в устата на конете, за да ни се покоряват, можем да обръщаме и цялото им тяло; 

Устата обръща цялото тяло.

4. Ето, корабите, дори да са толкова големи и да са тласкани от силните ветрове, пак с твърде малко кормило се обръщат накъдето иска кормчията. 

Виждате, огромни кораби, малко кормилце, но то управлява целия кораб. Така.

5. Така е и езикът, 

Езика е юздата, или устата на коня, и езика е и кормилото на тялото и на живота ти. Виждате ли от къде се управляваме?

5. Езикът е малка част от тялото, но много се хвали 

Много се хвали. Даже понякога някои казват: „Слава на Бога, виж каква голяма работа съм. Ей, алелуя Господи, колко съм голяма работа!” Това какво е? Уж хвалиш Господа, а хвалиш себе си. И какво казва  Исус в притчата в Лука 18:9 и надолу. Застава фарисея и казва:

Господи, аз Ти благодаря на Тебе, че не съм като другите хора и не съм като тоя бирник тука грешник до мене 

И Господ казва, че фарисея не си отиде оправдан, не му се чу молитвата, защото в молитвата му няма смирение, а има гордост в себе си. Има „благодаря ти, Господи”, има „слава на Господа”, обаче издига себе си. В молитвата трябва да бъде издигнат Господ. И това искам да ви предупредя. Не лъжете себе си. Това, че използваш името на Исус, а славиш себе си не оправя нещата. Някои хора „Брате, аз за това, защото много голяма вяра имам. О, много голяма вяра имам!”

Не защото имаш голяма вяра, а защото имаш милостив Бог. Трябва да сложим и да обърнем нещата на правилното място. Защото заедно с голямата ти вяра, идва и голямата ти гордост. Бог иска смирение, Бог е със смирените.

 Бог дава благодат на смирените,

а на горделивите се противи

6. Езикът, казва е цял свят от нечестие и е огън 

Започнете думата „нечестие” и думата „огън”. Тука не се говори за невярващите само, говори се и за вярващите, защото посланието е към вярващите. Това е съборно послание на Яков, нали така пише отпред? „Послание на Яков”, тука не пише съборно, но е съборно.

6. Между нашите телесни части,

езикът е който заразява цялото тяло 

Ето, виждате ли колко болести идват от заразата на езика? Заразява се тялото, запалва кръга на живота ни, /т.е. определя курса на живота ни/ и сам той се запалва /от къде езика?/ от пъкъла 

Виждате ли? Езикът се запалва от пъкъла?

7. Защото всеки вид зверове, птици, влечуги и морски животни се укротяват и укротени са били от човечеството;

но никой човек не може да укроти езика: буйно зло е

/нека да кажем думата „зло”/, пълен е със смъртоносна отрова, 

Забележи, думата „отрова” и то „смъртоносна”, т.е.смърт има в езика. Вижте колко важен пасаж и сега тука

с него, /с кого? С езика/, благославяме Господа и Отца 

Алелуя, Слава на Бога, алелуя! Благославяме те, Господи! 

с него кълнем човеците, създадени по Божие подобие 

„У, еди какво си да ти се случи”. Значи с него благославяме Господа и с него кълнем човеците.

10. От същата уста излизат благословения и проклятия. Братя мои, това не трябва да бъде така. Изворът пуска ли от същото отверстие сладка и горчива вода? 

11. Възможно ли е братя мои, смокиня да роди маслини или лозата смокини? Така също не може един изход да дава солена и сладка вода 

 Виждате какво нещо има в езика! Казва се, че езика е огън, казва, че езика е отрова и двете носят зло. Някои хора са си запалили домовете с езиците. Някои хора са си отровили живота, заради езиците. Отрова и огън, които носят разрушение. Огъня носи разрушение, отровата носи смърт. Тука се казва: „смъртоносна отрова”. Обърнете внимание: и се казва, че се запалва от пъкъла. Езикът е мястото, което може да говори от пъкъла, може да говори и от небето. От къде ще говори твоя език, това ти го решаваш.

13. Кой от вас е мъдър и разумен? Риторичен въпрос.

Нека показва своите дела чрез  добрия си живот,

с кротостта на мъдростта. Мъдростта е кротка, приятели.

14. Но ако имате в сърцето си горчива завист /ето, завист/,

крамолничество, /т.е. вдигаш крамоли/, недейте да се хвалите

и да лъжете против истината.

Това не е мъдрост, която идва отгоре, но е земна, животинска, бесовска 

Значи, виждате че има мъдрост, която идва от небето, но има мъдрост, която идва от земята – животинска, бесовска, т.е. демонична мъдрост.

16. Защото където има завист и крамолничество,

 там има бъркотия и всякакво зло нещо 

Ако в дома ти има бъркотия и всяко зло нещо, завист и крамоли, трябва да си затулим устите, да обуздаем езика си.

Но сега тука  17-стих е много красив:

17. Мъдростта, която е отгоре 

от Небето, тя не е земна, животинска и бесовска. Мъдростта е от Бога, тази мъдрост, която има в себе си страх от Бога, каква е?  

Тя е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, умолима, /не заповедническа, а умолима/, пълна с милост

и добри плодове, безпристрастна, нелицемерна.

18. А плодът на правдата се сее с мир от миротворците 

„О, благодарим Ти, Господи. Слава да бъде на Твоето име!” 

И сега искам да обобщим нещата, от това, което прочетохме, от тия всичките пасажи. Виждаме, че човек когато кълне:

№ 1. Клетвата се връща в неговия живот. Човек, когато кълне, клетвата се връща върху него. Затова всеки един, който е клел, трябва да се покае и да отрече от това нещо. Някои казват: „Някой ме е проклел”, но в повечето случаи не друг те е проклел, но ти си клел някой или ти сам себе си клел.

Искам да обърнете вниманието на това. Някои хора сами себе си кълнат. „Не искам да живея”, „Искам да умра”, „У, колко съм грозен!” , „За нищо ме не бива”, и почват: „Дано да пукна”, „Дано не знам какво да стане”. Значи, сам себе си си клел и трябва да се отречеш и да се покаеш от това нещо. Да си сложиш ръка на устата и да престанеш с това нещо. Разбираш ли? Трябва да спреш да изговаряш такива неща. Бог може да ти даде сила да го направиш. Как ще ти даде Господ сила да го направиш?

№ 1 Преобразявай се чрез обновяване на твоя ум посредством Божието Слово. За да можеш да победиш словото, което идва от пъкъла, ти имаш нужда от Словото, което идва от Бога. Така че имаш нужда от Божието слово, имаш нужда да сложиш Божието слово в устата си. Когато ти дойде да говориш зло, започни да изповядваш Божието слово. Когато чувстваш, че вече идват клетви, че си разгневен, че си нервен, вземи Словото и започни да изповядваш Словото в този същия момент – да изповядваш Божието слово на мястото на клетвите. Това е първото, което бих ви посъветвал да направите.

№2 Изпълвай се със Святия Дух.

Защото в Ефесяни 5:18, се казва така. Много хубав пасаж е този, аз ще започна по-отрано: 

Ефесяни 5:15 Внимавайте добре как живеете

не като неразумни, а като мъдри,

16.като използвате /изкупвате/ благовремието,

защото дните са лоши,

17. Затова не бъдете безразсъдни,

а проумявайте каква е Господната воля.

Не бъдете безразсъдни, а проумявайте Божията воля. И сега, слушайте Божията воля: 

не се опивайте с вино, 

Като се опиваш с вино почваш да говориш какво ли не. Някой плачат и се съжаляват и започват да говорят разни неща; други пък започват да блудстват с очите си, със сърцата си, блудство и прелюбодействие идва, защото тука казва:

18. и не се опивате с вино следствие на което е разврат, а се изпълвайте с Духа и се разговаряйте с псалми, химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си 

Ето, това е. Като се изпълваш с Духа, започваш да пееш и да възпяваш Господа с псалми, химни и духовни песни. Изпълвай се с Господа посредством молитва, посредством хваление, /виждате, псалми, химни и духовни песни/. Изпълвайте се със Словото на Бога, нека то богато да се вселява във вас и не кълнете, а благославяйте. И да благославяш, не означава само благославям. Това е буквата. Благославям не означава да кажеш само добра дума. А кълнене означава да кажеш лоша дума. Така че, благославяйте, говорете добро. Ако не можете да говорите добро, по-добре не говорете.

 Така че, който кълне, клетви идват към него, проклятия. Когато благославяш, благословение идва към тебе. И когато благославяш, Господ казва и обещава, че награда има за тебе, ако ти благославяш хората, които тебе те кълнат. Бог ще те благослови.

 Аз не казвам да благославяш делата на хората. Ако тия хора са зли и вършат зли дела, ти няма да благославяш делата, защото това са зли дела. А ще благославяш хората, защото са Божие творение. Благославяй хората в името на Исуса Христа.

„Молете се за тия, които ви гонят”, казва Словото.

Правете добро, на тези, които ви правят зло”. 

 Ето това е, което завърта колелото на живота. И както тука се казваше в І Петрово 3 глава:

Искаш ли да видиш дълъг и добър живот,

тогава пази езика си от зло и от лъжа

Пази езика си, не говори зло. Върши добро, а не зло. Ето, това е ключ към добър живот, ключ да се промени живота ти. Така, че ако кълнеш другия, проклятие идва върху тебе. Въпроса е: добре, ако някой те кълне тебе, какво ще стане?

Ако някой те кълне тебе и ти си в Господа, не си в грехове, не си паднал в грехове и т.н. има защитата на кръвта на Исус, нищо не може да ти стане. Но онези, които са оставили Господа и са в греховете си, които ходят в греха, живеят в греха и са оставили Господа, тях може да ги постигне. Тогава се получава двуострия меч – удря, този към когото е отправено и удря, този който го изговаря.  Така че и двамата са поразени от клетвата. Този, който произнася клетвата, да не си мисли, че ще се размине. Но ако другият е защитен с кръвта на Исус, тогава не само че няма да  го удари, но в същото време, този който го изговаря ще бъде два пъти повече под проклятие. Защото от другата страна ще се получи удар, рикошет и ще се върне обратно към него.

Така че, внимавайте какво правите с устите си. И тези, които сами себе си кълнат, си нанасят смърт, някои с устата си, защото смъртоносна отрова има в устата. Огън, казва, че е езика. Изгаря им живота, развалят си семейства, развалят си живота, сами поради собствените си думи. Защото, приятели, думите са инструмент в ръката на дух. Запомнете това. Всяка дума е инструмент в ръката на дух. В Библията се казва, че меча на Духа, инструмента на Святия Дух е Божието Слово или Божиите думи.

Когато ти изговаряш Божиите думи, Святия Дух взема тези думи и ги привежда в действие. Но когато ти изговаряш демонични думи, както тука се казва, че идват от пъкъла, тогава нечист дух ги взима и ги превежда в действие. Затова вие със собствената си уста определяте кой дух ще действа в живота ви, в семейството ви.

Благославяйте, казва Словото, а недейте да кълнете. Надявам се да съм успял да убедя някои хора да спрат с това нещо. И пак ви казвам: недейте само да обикаляте и да търсите кой ви е проклел. По-скоро се обърнете и вижте дали вие не сте го направили сами срещу себе си и дали вие не сте говорили против другите и това да се е върнало и рикоширало във вашия живот. Не някой друг, а самите вие кълнейки другите, сте получили това нещо в живота си. Или кълнейки себе си и семейството си, сте наследили това нещо. Затова днес е време за покаяние. Днес е време за отричане. И както знаете в:

Притчи 28:13 казва: Който крие греха си няма да успее 

И днес, ако криеш греха си, казва Словото, няма да успееш.

но който го изповяда и го остави, ще намери милост

И днес е време за изповед и за оставянето на този грях. А в английския превод се казва:

Който го изповяда и се отрече, ще намери милост 

И аз обичам комбинацията между тези два стиха, който го изповяда – № 1; Отрече се от него – № 2 И го остави – № 3. Забележете – да изповядаш греха.

Някои хора казват: „О, аз изповядам греха и след това всичко е ок”. Само изповядването на греха е необходимо, но недостатъчно условие. (Едно време в математиката учехме – необходимо, но недостатъчно условие.) Значи да изповядаш греха си е необходимо, но не е достатъчно, за да излезеш от проблема, да излезеш от проклятието, да излезеш от всичко това. Трябва да го изповядаш, но след това трябва да прибавиш отричане от този грях и да кажеш: „Аз се отричам от тия думи, аз се отричам от тия клетви. Никога повече няма да ги говоря.” И казваш какво си казал за срам, да се засрамиш пред Бога, даже и пред хора и след това да го оставиш и повече да не го правиш.

Притчи 28:13 Който крие престъпленията си, няма да успее, който ги изповяда и ги остави, ще намери милост от Бога

Някой ще каже: същото е в І Йоан 1:9

Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и ни очисти от всяка неправда 

Сега искам да ви водя в молитва и вие да се изповядате. Аз няма да изповядам вашите грехове, а вие трябва да ги изповядате.

Сега, ти имаш работа със Всемогъщия Бог – ти трябва да застанеш, ти трябва да се изповядаш от Него, ти трябва да се отречеш и ти трябва да решиш и да оставиш греха си. „Ама, аз не ги знам греховете”, но Бог ги знае. От мен можеш да скриеш, от друг човек, можеш да скриеш, но от Бог не можеш да скриеш.

Затова най-добре, това което си говорил, това което си клел; да не кажа, че някои дори са ходили и са правили неща, ходили са при чародейки да правят разни неща против някой, за да може еди какво си да им се случи. Бог да ви е на помощ за това което сте направили, защото сте отишли да искате назаем от дявола. Дявола ще ви го поиска с огромна лихва.

Каквото си взел от дявола назаем, считай, че си взел назаем с огромна лихва. Той е лихвар сериозен, ще ти го изкара през носа, всичко каквото е направил за тебе. Затова бързо се покайвай и търси милост от Господа, за да има спасение, за да има оправяне. И в словото се казва:

Притчи 26:2 Никакво проклятие в живота не идва без причина 

 Открий причината, покай се, т.е. изповядай, отречи и остави. Ето това е.

И нека още един път тука да спомена, защото някои хора казват: „той изрича срещу мене проклятие”. Проклятието е резултата. Той изрича срещу тебе клетва, или ти изричаш срещу себе си клетва или срещу него клетва, но резултата може да бъде проклятие.

Но запомнете, ако Господ благославя, кой каквото ще да изрича върху тебе, ще дойде благословение и благодат.

Затова, оправи си отношенията с Господа, за да можеш да живееш в благословение. Някои хора търсят само чудеса.

Искам да ви кажа – аз съм 100% за чудеса, но разбери едно нещо – освен чудото, чудото е нещо еднократно, чудото се случва в момента. Обаче ако ти не се научиш да живееш в Божиите благословения, ако не се научиш да живееш под Божията благодат, ще имаш нужда от чудеса постоянно. Затова по-добре не само търси чудото от Бога, но се научи да живееш в благодат и в благословенията на Господа, да живееш под Неговия чадър на благословения и благодат, да живееш под Неговия облак и това е най-прекрасното нещо, което може да се случи в живота ти. 

Псалм 91:1 Който живее под покрива, под чадъра на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия.

Ето това е, което трябва да се случи. Така че, бъдете спокойни, спете спокойно и се наслаждавайте и се радвайте в Божиите благословения.

Нека сега да кажем тази молитва:

„Боже, прости на мене грешника. Аз идвам при Тебе в името на Сина Ти Исус Христос и признавам и изповядвам всяка една клетва или чародейство, които съм извършил или изговорил.”

Клетва против, /сега кажи името на хората, които си клел да им се случи това и да им се случи онова и т.н./, които си злословил, кажи името, признай си пред  Бога.

 „Боже, прости ми, аз се отричам от тия клетви и решавам повече да не го правя. Също, Господи, се покайвам и изповядвам пред Тебе всяка клетва, с която съм клел себе си или семейството си (изповядай това нещо).”

Който е казал: „Не искам да живея, искам да умра” и т.н. Който е казал: „По-добре аз да умра, а не детето ми”. Защо трябва ти умреш, за да живее детето ти? Нали Христос умря, за да живее детето ти? Ако има някой такъв, който го е казал това нещо, това е слово за тебе. Защо трябва ти да умираш, като Христос умря за твоето дете! Отречи се от тия думи. Когато човек започне да взема върху себе си делата на Господа, влиза в проблем.

„Боже, аз се отричам от изрази (ако съм казвал/а): „Ще умра от студ (жега, болки, от главоболие и пр.); „Не искам да живея”; „Искам да умра”; „По-добре аз да умра, отколкото детето ми”; „Искам да се самоубия” (или мисли за самоубийство) и всички подобни изрази, аз се покайвам и се отричам от тях в името на Господа Исуса Христа и разрушавам проклятието, което е дошло поради тези ми думи и изрази. Аз изповядвам, че Исус Христос умря за мен на кръста и понесе всяко едно мое проклятие, за да мога аз да живея и да съм благословен/а. Исус Христос плати цената на кръста за моите грехове и аз ги изповядам, отричам се и ги оставям в името на Исус Христос. Защото аз не се оправдавам чрез моите добри дела, а чрез жертвата и благодатта на Господа Исуса Христа! Благодаря Ти, Господи!”

Както казва Галатяните 2-та глава:

Ако ние се оправдаваме чрез нашите дела,

Христос напразно е умрял 

Трябва да внимаваме. Така че, кажи:

 „Отричам се от всички думи, мисли и дела против себе си и против дома си. Аз няма да умра, ще живея, ще разказвам делата на Господа. Няма повече да говоря така, Господи.

Сега се отричам също от всички клетви, които са изговорени против мен и дома ми в името на Исус Христос и Те моля Господи, да  благословиш мен  и домът ми.  И Господи Исусе, моля Те да ми простиш всеки грях, всяко отстъпление и непокорство от Тебе. Аз днес решавам да се върне при Теб с цялото си сърце. Приеми ме, спаси ме, дай ми вечен живот и ме направи стабилен християнин, Божие дете. За всичко Ти отдавам славата и хвалата. Амин, Слава на Бога. Алелуя!”

 

„Сега, в името на Исус, аз като служител на Бога, връзвам всеки такъв дух на клетви, магии, чародейства, всякакви такива самонанесени клетви, в името на Исус ги връзвам и заповядвам на тия духове, вън от Божиите хора. Излезте, вън от Божиите хора! Аз изговарям благословение върху Божиите хора! Прилагам кръвта на Исус! Боже, изпрати Твоите ангели, изпрати Твоето благословение и Твоята благодат върху тях в името на Исус Христос и нека Твоят огън да слезе и да разруши делата на дявола. Затова се яви Божият Син, да съсипе, да разруши делата на дявола! Всяка клетва, всяко проклятие да бъде разрушено в името на Исус Христос и нека благословение от Бога да дойде върху вас.”

 Вдигнете ръце и приемете благословението в името на Исус Христос!

Слава да бъде на Господа! Алелуя, Благодарим на Господа за Неговата благодат. Благодарим за кръвта, благодарим за помазанието, в името на Исуса Христа.

Амин!