Духовната власт

Властта е свързана с нашето новорождение, а силата е свързана с кръщението в Святия Дух.

В Библията има две основни думи, които се използват за сила и власт. За сила се използва „динамис”, която означава „взривна сила”, от където идва думата динамит. Тя е използвана на много места, например в Деяния 1:8, където се казва:

Деяния на апостолите 1:8 „Ще приемете сила (динамис), като дойде

върху вас Святият Дух и ще бъдете свидетели за Мене.”

 

Божието царство не се състои в думи, а в сила. 

 Божието царство не състои в логос, а в динамис.

Думата, която се използва главно за власт, е „ексусия”. В Йоан 1:12 се казва:

„На онези, които Го приеха, даде власт

(ексусия – в бълг. превод е „право”, в англ. е „сила”, а в гр. е „власт”), на тях даде власт да станат Божии синове. 

На тези, които вярват в Божието име”, т. е. тези, които приемат Христос, на тях им се дава власт да станат Божии синове.

Когато станем синове на Бог, т. е. Бог става наш Баща, е нормално да имаме власт. Защото Той е доста властен. Няма по-властен от Него. Така че, дава ни се власт да станем Божии синове. Всеки Божий син има власт просто, защото е Божий син.

Има разлика между власт и сила. Както например, разликата между един културист, щангист и да речем  президента. Президентът може да няма мускули, обаче в същото време разполага с такава власт, че може да го арестува. Един полицай може да има власт, а в същото време има и пистолет, който му дава силата. Тези две неща работят заедно.

Ще приемете сила, като дойде върху вас Святият Дух”.

Силата идва с Духа, а властта идва с новорождението.

Властта говори за позиция, за йерархия. Тя се свързва с име в Библията. Името, което е над всяко друго име. Името, което има власт, това е името на Исус Христос. Той е Господ. Думата Господ означава Господар. Това говори за власт. Той е Цар. Цар означава някой, който притежава власт. Говорим за царство, защото Христос проповядваше благовестието на царството. Царството какво представлява? Царството представлява власт.

Божието царство не е в думи, а в сила.

 Всяко едно царство има определени власти в себе си. Когато станем Божии синове, ние получаваме власт като такива.

Интересно е, че не се говори за Божии дъщери. В Божието царство няма женски род. Духът на човека е само в мъжки род. Ангелите са мъжки. Демоните са мъжки. Така че, казва Исус, като отидем на небето, няма да има женене или омъжване, защото ще бъдем като ангелите. Но още от сега духът ни е подчертано мъжки. В Библията обикновено обръщението е към духа на човека. Когато Бог ни говори, Той говори на духа. Не говори толкова на интелекта, нито на тялото, Той говори на духа. Затова казва: ”Синове мои”, казва: ”Братя”. Ние всички ставаме синове на Бога. И като синове на Бог автоматично при новорождението ти вече разполагаш с определена власт.

Едно дете на цар просто се ражда с определена власт, но не може да я упражнява, защото е още малко. Въпреки това всички внимават какво правят с него. То е детето на царя. Внимава се! Докато не настъпи пълнолетие, детето не упражнява пълната си власт. Това може да се види в църквите днес, че са в някакво детско състояние до голяма степен, защото не упражняват властта си. Хората ходят немощ и слабост. Не ходят във власт.

Този предмет за властта би трябвало да се изследва много. Самият Христос каза, след като възкръсна:

”Даде Ми се всяка власт на небето и земята” 

Или цялата власт на небето – казва – Ми се даде. На Него Му се дава власта на небето и властта на земята – цялата. Много хора си мислят, че дяволът има власт над земята. Дяволът няма власт на земята и над земята. Христос има власт над земята!

Дяволът има власт само над света, а светът представлява светската система, която е в тъмнина, т. е. тези, които не живят в покорство. Те са под властта на тъмнината, под властта на сатана, под вастта на света: мафиотски системи, нечестиво управление, чародейства, магьосничества и всички служители на сатана. Това е тази тъмна система, наречена светска система или Вавилон, която е под властта на сатана, но не и земята.

Ние също сме на земята, но в Колосяни 1:13 се казва, че Бог вече ни е избавил от властта на тъмнината. Това е спасението при новорождението и ни е преселил в царството на Своя възлюбен Син.

Колосяни 1:13 Бог ни е избавил от властта на тъмнината и ни е преселил в царството на Своя възлюбен Син.

 Как става това? Чрез новорождението, т. е. ти си бил в царството на тъмнината. В момента, в който се родиш от Бог, ти се раждаш не в царството на тъмнината, а в царството на светлината. Тоест ти в този момент чрез новорождението се прехвърляш в царството на светлината, царството на Исус Христос. От този момент вече не си под властта на тъмнината. Ти си преселен в друго царство в духовен смисъл. И въпреки че живееш на тая земя, тъмнината няма власт над тебе.

На тази земя има две царства. Едното е царството на тъмнината, а другото е царството на светлината. И те са в борба едно сещу друго все още, докато бъде напълно покорено царството на тъмнината. Те все още са в борба, но и двете съществуват на земята. И когато човек се новороди или повярва, той чрез раждането влиза в царството на светлината – не просто като слуга или роб, а като син а Бога, току-що роден, който разполага с определена власт. Обаче, трябва да разбере каква власт има и проумявайки тази власт, да започне да я упражнява.

Когато човек има определени права, а не ги използва или не знае за тях, той може да живее в мизерия. Например: един милионер по наследство, като син на богаташ, ако не знае, че има милиони в банката, ходи и проси по улицата. Трябва някой да му каже благовестието: „Ти си богат”. Той трябва да го повярва и да отиде в банката, да си изтегли пари, за да започне да ги използва. По същия начин сме и ние. Имаме много голям депозит в Духа. Обаче, ако не се научим да теглим от този депозит и да упражняваме властта, която ни е дадена, ние ходим в слабост и немощ.

Цялата власт на небето и земята е дадена на Исус Христос. Той е Господар. Господ означава Господар. Исус е Господар на небето и на земята. Той е и Цар, Цар на царете. Ние сме царско свещенство. Трябва да управляваме и да царуваме заедно с Него, под Неговото ръководство. Но Той е Цар във всяко отношение и на всички царе. Исус е Цар и Господар. Той управлява, има власт има сила.

Веднъж изпратиха офицери-служители при Исус, за да Го хванат. И те се връщат и казват:

„Никога човек не е говорил като тоя човек” 

 Никога човек не е говорил като Него! Те просто са се смаяли, като са Го чули как говори. Когато Исус поучава, дори преди смъртта и възкресението Си, се казва, че всички се учудваха и се смайваха от Неговото поучение. Понеже Той поучаваше не като книжниците, а с власт. Точно тази дума „ексусия” е използвана. Исус поучава с власт, защото Той разполага с власт.

Нека видим случката със стотника, който е началник, описана в Матей 8 и в Лука 7 глава. Този човек отива при Исус и Му казва: „Господи, искам да изцелиш слугата ми” и Той отговаря: „Добре, ще дойда”. А стотникът: „Няма нужда да идваш. Просто кажи дума, защото и аз съм под власт и имам хора под моя власт. Имам войници и слуги под моя власт. Какво правя с войнициите? Казвам му: Иди и той отива. Казвам: Ела и той идва. Какво правя със слугата? Казвам: Направи това и той го прави”. Нормално е да кажеш „направи” на слугата, защото той слугува. А пък за войниците – „иди” – иди да се биеш там. Ела тук. Той казва: „Аз им заповядвам на моите войници и те ме слушат. Това, което казвам – те го изпълняват. Аз не отивам лично да го правя. Няма нужда да отида да се бия на бойното поле. Аз просто казвам: Иди и те отиват и го правят.”

С други думи стотникът каза на Исус, че същият принцип важи и за Него: „Бог Ти е дал власт. Ти Си Господ и имаш Твои войници, на които казваш „иди” и „ела” и те го вършат, т. е. Ти казваш на ангелите като на войници да отидат. Ти казваш на слугите Си като на слуги да отидат“, също и на хората. Ние сме по същия начин – като Божии войници и слуги. Ние трябва да отидем, да се връщаме. Но това, на което Исус се учудва е – вярата, която този човек има, защото е разбрал духовните принципи.

Ако трябва да възкръсне мъртъв човек (и аз съм сигурен, че ще възкръсне мъртъв човек пред очите ми), какво е необходимо да стане? Трябва този, който се моли, който заповядва, да знае властта, която има. Защото Исус казва още преди Святият Дух да слезе: „Даде им власт над болести и над нечисти духове”. И казва: „Идете по целия свят и проповядвайте, и кажете: Божието Царство дошло при вас. Мъртви възкресявайте, болни изцелявайте.” Мъртви възкресявайте! Бог ни дава власт. Той дава власт. Колко повече днес с кръщението на Святия Дух ще можем да го направим!

Въпросът е тази духовна власт да бъде осъзната и християните да я упражняват. За Исус се казва, че Той е глава на всяко началство и власт (или някъде е преведено сила, но думата всъщност е власт). Исус е глава. Във Филипяни 2:9 се казва:

Филипяни 2:9 Бог Го превъзвиши (отново се говори за власт)

и Му даде името, което е над всяко друго име

Името говори за власт, духовен чин (пагон). Даде Му името, което е над всяко друго име. Това е най-високата власт. Няма друго име. Единствено Бог, Който Му е дал всичко, е над Него. Няма друг, който е над Него. И затова за нас е толкова важно името.

Когато говорим за Святия Дух, говорим за Божията сила. Когато говорим за Исус Христос, говорим за властта на Бог. Името е свързано с власт. Затова Бог казва:

В Мое име бесове ще изгонвате,

на болни ще полагате ръце и те ще оздравяват”.

 В Деяния на апостолите се казва, че в името на Исус, чрез вяра в Това име. Името на Исус изцели тоя човек. И вие днес го виждате здрав пред вас,нали? Какво се взирате в нас? Тоест, ние идваме и казваме: „Тук сме от името на Исус. Идваме в Неговия авторитет и власт.” Те затова се плашат демоните, когато идваме срещу тях с това име. Просто ние имаме много по-могъща власт.

Преди време гледахме филм, в който американци искаха да арестуват един южноафриканец. И той им каза: „Аз съм посланик тук, имам имунитет.“ Има политически имунитет. Не могат да го пипнат, защото той представлява неговата държава, а те не могат да арестуват държавата му. Библията казва, че сме Божии посланици. Ние имаме духовен имунитет срещу това – дяволът да се опита нещо да ни направи. Представители сме на друго царство. Ние сме представители на друга духовна държава. И той не може! Ако на нас дяволът нещо ни направи, това означава, че той прави на цялата държава, на цялото Божие царство. Не може да го направи!

Апостол Павел казва: „Аз и Христос едно сме. Не аз живея, а вече Той живее в мене”. Така че, в името на Исус – казва Филипяни 2:10 – всяко коляно да се поклони. Всяко коляно да се поклони от тези, които са на небесата, на земята и под земята. На небесата – Божиите ангели, на земята – хората и под земята – това смятам, че е образ на демоничното царство.

І Петрово 3:22 казва, че Исус

1 Петрово 3:22 отиде на небето от дясната страна на Бог,

на Когото са подчинени ангели, власти и сили”.

 Подчинени са Му ангели, власти и сили – те са Му подчинени. Всичко Му е подчинено! В Ефесяни 1:20-23 се говори за „Божията сила, с която Той работи в Христос. Когато Го възкреси от смъртта и Го постави от дясната Си страна в далечни места.” Далеч по-високо от всяка власт, началство, сила, царство и с всяко име, с което се именува днес не само в този свят, но и в бъдещия. Просто няма кой нито в този свят нито в бъдещия, който да се мери с Него. И е покорил всички неща под нозете Му. И Му е дал да бъде глава над всичко, църквата е Христовото тяло. Исус е главата, а всичко е покорено под нозете Му. Това автоматично поставя църквата в позиция на власт.

Господ казва:

Както Отец изпрати Мен, така Аз ви изпращам”.

 В Ефесяни 2:6 казва:

Ефесяни 2:6И ни възкреси заедно с Него и ни направи

да седим заедно в небесни места в Христос Исус

Ние сме седнали от дясната страна на Отец в Христос, защото сме част от Христос. Ако Той е в позиция на власт и седи на трон, значи и ние сме в същата позиция. Това е начинът, по който гледа Бог и това е начинът, по който гледа дяволът на нас. Единственият въпрос е – дали ние го осъзнаваме и дали го прилагаме. Исус го извоюва за нас. Основата на всичко, с което разполагаме, е кръстът на Христос. Това е законното основание за всичко. Христос, когато умря на кръста, Той умря заради нас, за да може всичко, което Той има, да го имаме и ние. А всичко, което ние имаме, Той го е понесъл на кръста. Той не е умрял заради Себе Си. Защото Той не е имал нужда да става по-голям, по-свят или по-велик. Това не е заради Него. Исус умря заради нас.

Кръстът е изключително важен. Той е основата на всичко, което имаме, а тази основа има две разклонения. Едното е властта, а другото – силата. Властта е в името, а силата – в Духа. Ето защо някои не позволяват да се казва „Мerry Christmas” (Мери Кристмас) или „името на Христос”. Защото самото казване на това име поставя ситуацията в училище под контрол. Има съпротива срещу това, да се произнася името на Исус Христос. И едно време е било така, и сега е така. Когато споменеш това име, ти поставяш нещата под контрол на Бога. Той за това казва:

Който изповяда Мене и Аз ще го изповядам

пред Отец Ми и Неговите ангели

 Дори в момента, в който изповядаш името Му, твоето име е горе. От една страна е горе, защото то се записва и получаваш вечния живот. От друга страна то е горе, защото ти получаваш автоматически власт. Понеже казваш: „Аз съм подчинен на Бога.” И след като си подчинен на Него, Той ти дава власт.

На тези, които Му се покоряват Бог дава съответната власт. Затова дяволът го е страх от това Име. Имаме от една страна – името на Христос, чрез което се спасяваме. И от друга страна – силата на Святия Дух. Но властта, която получаваме, е толкова голяма, че дори преди да получим кръщение със Святия Дух, вече разполагате с власт. Има голяма сила в името. Затова ударът е върху името на Исус. В Откровение се говори, че всъщност Антихрист ще е този, който ще богохулства, ще говори против името на Исус. Няма друго име, чрез което да се спасим. Исус извиква 12-те Си ученика и им дава власт срещу нечисти духове, да ги изгонват и изцеляват всякакви болести и всякви немощи. Това е записано в Матей 10:1. След това в Марк 11:28 фарисеите Му казват: „Чрез каква власт правиш Ти тия неща? И кой Ти е дал власт да си вършиш?” Правилен въпрос Му задават.

Фарисеите знаят принципите. „От къде имаш Ти тая власт и кой Ти я дал, за да вършиш тия неща?” Властта дава способност да вършиш определени неща. Те Му задават този въпрос и Той не им отговаря. Когато пускат през покрива парализирания, и Исус казва: „Синко, прощават ти се греховете”, те се съпротивляват, и Той казва: „За да разберете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава грехове”. Дори за прощаване на грехове не става просто да ги простиш така, власт трябва. Тук е преведена същата дума „ексусия” е преведена не власт, а право. Ние я превеждаме право. Властта е право. Ако имаш власт, имаш право. Ако нямаш власт, нямаш право. Значи Той има право или власт да прощава грехове. Има право или власт да изцелява болни. Има право и власт дори да възкресява мъртви. И Той има власт да ги върши тия неща също на земята.

Марк 1:27 „И всички се учудват и се питат помежду си:

Какво е това? Ново учение ли е? Защото с власт заповядва

 даже на нечистите духове и те Му се покоряват.” 

 Марк 1:27 „С власт заповядва на нечистите духове и те Му се покоряват.”

Когато някой (цар или господар) има власт, той не се моли, а заповядва. Властта те прави да изповядаш заповеди и декрети. Властта предполага заповед. Само че, това не е заповед към хората. Това е заповед в духовния свят. Да заповядаш на силите на тъмнината. И те казва се покоряват т. е. властта не само заповядва, но носи и покорство. Покоряват се. Обаче, не може да се очаква, че те ще се покорят ако ние не заповядаме. Няма на какво да се покорят, ако ти не заповядаш. Той им дава власт да изцеляват и да освобождават. Власт да изцеляват болести и да изгонват демони.

Исус каза следната притча в

Марк 13:34Един човек отпътува за

 далечна страна и даде власт на своите слуги.”

 Този човек е Христос. Когато Той замина, даде власт на слугите Си. На кого даде власт? На слугите Си. Тези, които са Негови слуги, автоматично имат власт. Той дава власт на слугите Си заради работата, която те трябва да свършат. Не се върши работа без власт, нали? Ако човек не разполага с власт, не може да свърши никаква работа. Така че, властта или правата и отговорностите вървят ръка за ръка. Не може да има отговорност, без да има право или власт: „..разпредели различна власт”. И дяволът ги знае тия неща.

В Лука 4:6 дяволът Му казва „Всичката тая власт ти давам на Теб

 и цялата слава на тия царства (които му показва) защото на мен

 е дадена, и аз на когото искам я давам”,

 т. е. дяволът също има някаква власт или поне претендира, че има някаква власт. Това е преди смъртта и възкресението на Христос. Той го изкушава с тия неща.

Днес може да се наблюдава това особено с хората на изкуството, примерно с певци и т. н. Някои от най-известните певци именно това са направили. Те са си продали душите, за да имат власт и са сключили договор с дявола, който автоматично връзва душата им за погибел. Повечето от тях умират млади. Тия, които са го направили, умират млади, защото до един момент той им дава славата. И в един момент им слага балтията и ги убива…

Ето тука отново: „Те се учудваха на Неговото поучение защото Той ги поучаваше с власт”.Поучение с власт,слово с власт и те се учудват от всичко това.

В Лука 19:17 ”Ето давам ви власт да настъпвате на змии и скорпиони

и власт над цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди”.

се вижда по какъв начин властта расте. Той им каза:

”Добре, добри слуго, заради това,че си бил верен в малкото неща

ти давам власт над десет града”.

 Верният в малкото ще бъде поставен на повече или вярността води до растеж във властта.Властта е свързана също със съд.”Вие –казва –ще съдите ангели.Голямо нещо ли е ако съдите житейски работи”?А в Йоан 5:27 се казва,че на Исус Му е дадена власт да извършва съд.Право да съди.Дявола вече е осъден и ние можем да извършваме тоя съд. Да го извършваме върху дявола съобразно с

Псалм 149:6-9:”Славословие към Бога ще бъде в устата им.И меч остър от двете страни в ръката им.(Славословие в устата и остър меч в ръката.Едното е хваление,другото е Слово).За да отдават възмездие на народите и наказание на племената.За да вържат царете им с вериги.(С хваление и със слово не можеш да вържеш политически царе.Тук става въпрос за духовни неща).За да вържат царете им с вериги и благородните им с железни окови.За да извършат над тях писания съд.Тази чест принадлежи на всичките Негови светии. Алилуя”.

Ние можем да извършваме съд, който е писан обаче, не да си измисляме. Въз основа на Словото ние можем тия неща които са записани да ги извършваме като съд върху тях.Тука за Христос се казва,че има власт над всяка плът. Значи Той има власт и над нашата плът, над тялото ни има власт.Това означава, че Той има власт да възкреси тялото. Има власт да го изцели. Дявола няма власт над тялото ни. Не може двама да са господари на една територия.

Когато Исус искат да го съдят Пилат Му казва:

”Ти,не знаеш ли,че аз имам власт”.

Той казва:

”Ти не би имал никаква власт срещу Мене

 ако не ти беше дадена отгоре” 

Каквото и чудо да извършим, каквото и голямо дело да извършим, ние го извършваме по причина на това, че отгоре ни е дадена власт. Никой не може да вземе върху себе си нещо, ако не му е дадено отгоре. Не можеш да си вземеш власт, ако не ти е дадена отгоре. Властта идва от Бога.

В Деяния на апостолите 1:7 :”Той им каза:Не ви е дадено да знаете времената и сезоните които Отец е поставил под Своята Си власт”

Времената, сезоните са под властта на Бога. Дори това време в което живеем. Някои казват ”последно време”,”ужасно време”, не знам какво време – пак под Неговата власт. Различните сезони се менят – пак под Неговата власт. Комунизма си заминава, друг строй идва и така под Неговата власт. Всичко каквото и да става, каквито началства и власти да вършеят, да правят нещо – пак отгоре Той стои. И винаги може да се намеси. И не само да се намеси, но и всяко нещо което става, става съответствие с Неговото слово. Не може да премине. Каквото е казал ще стане.

Има два вида пророчества. Единият вид пророчество: условно пророчество.

Всеки който призове Господното име ще се спаси. 

Това означава, че ако призовеш Господното име ще се спасиш. Но ако не Го призовеш, няма да се спасиш. Значи това зависи от тебе. Бог Го е произнесъл, но от тебе зависи от коя страна ще бъдеш? Това е от условно(то)? Обаче има безусловни пророчества. Когато Бог казва за определени неща, че ще станат, значи:

небето и земята ще преминат, Моите думи няма да преминат. 

Определени неща, определени факти които се случват просто не могат да бъдат променени по никакъв начин. Павел казва в Деяния 26:18,?само последния стих да го кажа 26:18?:

”Да им отвори очите и да ги обърне от тъмнината към светлината, и от властта на сатана към Бога,така че да могат да получат прощение на греховете и наследство между тези които се освещават чрез вяра която е в Мене”.

Това Бог Го казва на Павел. Да обърне хората от тъмнината към светлината. От властта на сатана (това е тъмнината) към Бога. Така че има две основни неща: едното е новорождението, другото е кръщението със Светия Дух. Новорождението според

Йоан 1:12:“На тези които повярваха в Него им даде власт да станат Божии синове. На тези които вярват в Неговото име“.

Думата „ексоусия“ която означава власт, т.е. при самото новорождение ти се дава определена власт като син на Бога. Като се роди, то се ражда с определена власт като царски син.

„Даде власт да станат Божии синове“ 

Така че властта, която ние получаваме като християни, ние я получаваме не в момента на кръщението на Светия Дух, а я получаваме в момента на новорождението. Още преди да бъдем кръстени в Святия Дух. Ние получаваме власт, защото ставаме Божии синове, Божии деца. Нашата власт е в името на Исус Христос. И името говори за авторитет и власт. И както в армията имаме чинове, името представлява чин. Духовен чин, най-високият духовен чин. Както в армията имаме генералисимост например, името на Исус Христос е най-високият духовен чин в духовната армия. Когато ти кажеш:

”В името на Исус Христос” ти идваш от Негово име и де факто поради това всякакви други власти са длъжни да ти се подчинят. Понеже ти идваш в по-голям авторитет. Ние като новородени ставаме посланици на Бога.

Преди няколко дена гледахме един филм за един посланик от Южна Африка който те искаха да го арестуват. Обаче той каза: ”Аз имам политически имунитет. Аз съм посланик”. И де факто те не можеха нищо да му направят по тая причина, че той беше посланик, т.е. като посланик ти представляваш страната си. Ставаш част от страната си и който се опита по някакъв начин да те нарани, наранява все едно държавата. Наранява съответната страна. Който се опита да посегне на нас посяга към Божието царство. Защото ние сме представители или сме посланици на това царство. Имаме съответната власт. Има разлика между власт и сила. За власт се използва в гр. език думата ”ексоусия” което означава власт. А пък за сила се използва главно думата ”дурамис” от която идва думата динамит. Властта идва когато човек стане християнин, повярва в Бога и се новороди. Като Божие дете разполагаме със съответната власт и дори в евангелията преди още апостолите да получат Святия Дух Исус Христос ги изпраща като се казва, че им даде власт над нечистите духове и над болестите. Да изцеляват болести и да изгонват нечисти духове. И каза: ”Проповядвайте за Божието царство, изгонвайте демони, изцелявайте болни, възкресявайте мъртви”. Това Той им казва те да правят, въпреки че те още нямат кръщение в Святия Дух. Властта идва още с новорождението. Човек, който повярва в Бога и е новороден, той има съответната власт.

Ефесяни 2:6:”Той ни възкреси заедно и ни

направи да седнем в небесни места в Христа Исус”.

 

Новорождението представлява възкресение и възвестяване едновременно. Защото Той ни възкреси и ни възвиси да седнем заедно с Христос в небесни места. Да седнем в Христа Исуса в небесни места. И пак казвам ние сме седнали в Христа Исуса. Не представлява сядане до Него. Ние сядаме от дясната страна на Отец, но сме в Христа Исуса, тъй като Той е главата, ние тялото. Също в Ефесяни 1 глава Бог подейства със сила когато възкреси Исус Христос от мъртвите и Го постави от дясната Си страна в небесни места далеч по-високо, т.е. на трон. Далеч по-високо от всяко принципалите или принц, сила, власт, царство и всяко име или чин, с който се именуват не само в тоя свят, но и в бъдещият, който идва. И постави всички неща под Неговите нозе. И Му даде да бъде глава върху всички неща заради църквата която е Неговото тяло, т.е. Той е главата, ние сме тялото, а всичко е поставено под нозете Му.

Това означава, че всичко е поставено под властта на Христос и църквата. Понеже Христос и църквата представляват едно тяло. Той е главата, ние сме тялото. И всичко това нещо е под нашата власт. Така че като говорим за власт няма власт, която да не ни е дал. Защото в Матей последната глава-28:18: ”Исус Христос каза:

Матей 28:18 Даде Ми се цялата власт на небето,

но и цялата власт на земята”, 

т.е. няма някаква власт, която да не Му, е дадена Матей 28:18. И тогава Той каза: ”Затова идете и научете всички народи или ”направете ученици”, за това. Защо? Защото на Мен ми е дадена властта. На Мен като ми е дадена, Аз я давам на вас. И затова вие идете и направете ученици. Лука 10:19 Исус каза ясно:

Лука 10:19 ”Давам ви власт да настъпвате на змии и на скорпии

и власт над цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди” 

На нас ни е дадена власт над цялата сила на врага. Цялата означава цялата, а не частична власт. Господ ни дава цялостна власт. Когато говорим за власт друг смисъл на думата власт е право.

Власт и право вървят заедно. Който има власт има право. Който няма власт няма право. Властта и правото вървят заедно с отговорността или работата. Бог като дава власт, Той дава властта, защото изисква да поемем отговорност и да свършим определена работа. За да можеш да свършиш определена работа ти трябва да имаш определени правомощия за да я вършиш. Да си упълномощен, т.е. ние сме пълномощници на Бога. Упълномощени да извършваме определени действия. И поради тая причина, че ние сме упълномощени от Него имаме съответните права. Имаме и съответната отговорност да извършим тези неща. И правата или властта са във в зависимост от отговорността или от работата която трябва да се извърши.

В този смисъл Бог дава генерално власт на всеки християнин новороден за извършване на определена работа. За извършване на общата работа. И в същото време Той дава специфични правомощия или специфична власт. Защото е глупаво да си помислим да извършим някаква работа без да имаме съответната способност да извършим тази работа. И да имаме съответната власт да извършим тази работа. Например ако на нас ни се възлага работата да оправиш улиците на квартал  ”Факултета”, а нямаш власт да го направиш това нещо, то само се изисква от тебе да го направиш, но ти не можеш да го направиш. Затова те трябва да вървят успоредно. Дава ти се власт и тогава ти се изисква да свършиш определената работа. Затова Бог, понеже изисква много неща от нас, Той съответно ни дава и много голяма власт над цялата сила на врага. Ако ние нямахме такава власт какъв смисъл имаше изобщо да се борим и да воюваме. Защото ти предварително си поразен.

В основата на цялото духовно воюване стои делото на кръста. Това е основа. Основата е тази –Исус Христос порази сатана ?ограби? началства и власти. Казва се:

”Затова се яви Божия Син,да съсипе делата на дявола” 

И те са съсипани. След като Той се е явил с тази цел. Той Го е направил. Неговото дело е успешно.Той казва че е свършено, завършено дело. Той е съсипал делата на дявола. Това е което Той е направил на кръста. И когато ние влизаме в духовно воюване, ние вече не влизаме от позиция на хора, които са в поражение и трябва да извоюват победа. Ние влизаме в позицията на хора, които са повече от победители, както казва словото.

На нас ни принадлежи победата. На нас ни принадлежат обещанията. Ние влизаме в битката, както когато Бог каза на изралтяните,

Числа 13:2 им каза:”Давам ви земята”.

Той им каза:

”Аз ви давам земята,сега влезте я завладейте”. 

Победата е дадена, но това не означава, че ние не трябва да воюваме, защото ние сме съработници с Бога. Ние просто трябва да (на английски има много хубава дума, на български я няма) ?infors the victory of the cross.? Значи, ние трябва да установим това, което вече е направено. Да стане физическа реалност тука на земята. Защото в Духа то е така.

Победата съществува, но докато някой не го направи и не стъпи на това място да го завладее, практически на земята, то просто остава във владение на врага. Има разлика между законово състояние на нещата и фактическото състояние. Например Библията казва:

”В раните на Исус Христос ние сме изцелени”,

но много християни ходят болни. Не за друго, не че не е извоювано това на кръста. То е извоювано. Обаче човек трябва да го вземе. Да го приеме и да го вземе. Исус Христос умря за греховете на целия свят. Но много хора отиват в ада. Не защото Той не е платил цената и защото Неговото дело е непълно, а защото просто хората, за да бъдат спасени, трябва да приемат това, което Той е направил, и да си го вземат. Същото важи за освобождението, важи за всичките неща, които са записани в Божието слово.

Де факто се изисква един акт на активно приемане и влизане в обещанията на Бога. Правовата страна или законната страна да стане и фактическа. Още един пример ще дам. Представи си че в твоята къща е влязъл някой да живее. Примерно някакви хора – наркомани и т.н. са влезли да живеят в къщата без да имат право. И не искат да излязат. Ти отиваш в полицията.

Полицията прави акт, че трябва да излязат отвътре. Но докато не дойде полицията да ги изгони, въпреки че законно тия хора не трябва да живеят там, това е твоето място, те ще живеят докато не бъдат изгонени от това място. Така е и същата работа с дявола. Неща, които ни принадлежат като деца на Бога, той идва да открадне, да убие и да разруши. И стои докато не бъде изгонен.

Затова Библията казва в Марк 16 глава: ”В Мое име бесове ще изгонват”. И думата за изгонване означава насилствено ще бъдат изгонени до такава степен, че думата включва дори повръщане в себе си. Такова изгонване, насилствено. Също се казва:

”Съпротивлявайте се на дявола и той ще бяга от вас” 

И думата е ще бяга в ужас от вас, т.е. ние ще го изтласкаме и той в ужас ще бяга от нас. Има включена битка от наша страна. Но ние не отиваме да се бием от позицията на хора, които са в поражение и искат победа. Ние отиваме като повече от победители, за да установим на практика това, което вече е извоювано на кръста. Ние не можем да прибавим нищо към делото на кръста. Това е реалното състояние на нещата, духовно погледнато. Това е много важно. Ние да разберем, че сме седнали в небесни места, духовно. Което означава позиция на власт. Ние сме седнали на трон.

На трон не седят други хора освен царе. Царя на царете – Исус Христос седи на трон. И ние сме част от Него:свещеници и царе. Но Той е нашия Цар. И въпреки това ние имаме власт да царуваме като царе. Даже в Римляни има един стих, в който се казва: колко повече ще царуват чрез Исус Христос. Нали се говори за тези, които са приели правдата, ще царуват чрез Исус Христос. Така че има включено царуване. Царя не става да работи с ръцете си. Царя седи. Тоест, какво прави царя? Царя почива. Той е влязъл в почивката си. Библията казва, че ние трябва да влезем в почивката си. Ти си седнал, т.е. ти си в състояние на почивка. Не носиш себе си. Стола те носи. Ти си в почивка. Обаче това което правиш е, ти не работиш, а ти заповядваш. Защото си в позиция на власт. Мърдаш фигурите с уста. И когато царя заповяда това, което е учудващо, дори и когато на майтап кажеш и ангелите те слушат и демоните те слушат и ти се подчиняват. Те те приемат на сериозно. При тях няма майтап. Ти можеш да се майтапиш.

Например Бени Хин казва как минавали през Орландо покрай плажа, като бил там, видял някакви къщи и казал: ”Ех, на това място имам желание да живея”. И каза: ”Моята къща наистина беше на това място”. И много пъти ние се шегуваме и казваме нещо, както аз на Илия му казах тогава: ”Нали, ако Бени ти каже да пееш, да не вземеш да му откажеш”. И той ми се смее и мисли, че е шега работа. Обаче то стана реалност. И Бени ми каза: ”Ти си говорил с вяра”. Въпросът е, че понякога ние просто говорим и дори не се замисляме колко нашите думи са слушани внимателно от силите на тъмнината и силите на светлината. Защото ние в техните очи сме в царска позиция. Ангелите са наши слуги, колкото и да са мощни да са в сила.

Библията казва, че те са служебни духове изпращани да слугуват за нас. И дори на нас, т.е. те са служебни духове, които са изпратени да слугуват на нас. Защото ние сме синове на царя, т.е. ние сме принцове. Освен това демоните, също, те ни гледат, разглеждат ни като хора с власт. Затова когато кажеме: ”В името на Исус” ние подхождаме от нашата царска позиция. Дефакто човек може да го разгледаме служебно отношение в три аспекта: 1 като цар, 2 като свещеник, 3 като пророк. Цар, свещеник, пророк.

Като цар, ти имаш власт. Като свещеник, ти ходатайстваш и се застъпваш. Както Авраам ходатайства и се застъпи за Содом. Като пророк, слушаш Божия глас и го говориш на умиращия свят. Говориш на света: ”Така говори Господ” и носиш словото на Бога до света. Като свещеник се застъпваш и казваш: ”Господи смили се над тях, защото не знаят какво правят”. Застъпваш се.

Бог казва: ”Аз търся човек, който да застане в пролома, за да не ги унищожа. Ако има човек, който да застане и да застъпи, няма да бъдат унищожени”. А като цар издаваш команди и заповеди. И резултатът от командата и заповедта е подчинение. Защото те се чудеха на Исус, че бесовете Му се покоряват. Същото положение е и с нас. Не защото сме голяма работа, а защото сме поставени. Това е благодат от Бога. Нашето наследство е такова. Ние ставаме наследници на Бога. Синове на Бога, наследници. Ние наследяваме царството. Наследяваме властта. Наследяваме силата. Тя ни е дадена по благодат. Ние не сме заслужили това да седнем на трон. Това е което Бог е дал. И когато Той го е дал, и ние да не го вземем, вече това нещо е престъпление.

То е като тоя случай, дето едни пътували за Америка с кораб. Едва събрали пари да си купят билети за кораба. Качили се на кораба. Купили си в последният момент малко сиренце, малко хляб. Пътуват един месец ли, колко ли до Америка. И всеки ден хапват хляб и сиренце. Минават покрай кухнята, то мирише вкусно. И един ден вече не издържали. И единият казал: ”Абе каквото ще да стане, ще вляза да хапна. Вече не мога да издържам”. Влязъл и казал: ”Колко струва това нещо?” и те му казват: ”Ами, то е включено в билета. Нищо не струва”. Така е и днес.

Много хора не знаят, че в цената на билета, цената на кръста са включени неща, които те просто мислят че не са включени. И искат да си платят за тях. Мислят, че да имат власт в духовния свят трябва да платят нещо.Тези неща са неща, които идват по благодат. Което означава незаслужен дар, незаслужена милост. Ние просто ги наследяваме заради Неговата доброта и заради Неговата милост. И просто трябва да ходим в тая светлина. Затова е толкова важно да разбираме и да проумяваме делото на кръста, за да не се занимаваме с глупости. Да не се бием като Дон Кихот с въображаеми вярърни мелници. И просто наистина да можем да ходим в пълнотата на авторитета, който ни е даден отгоре. Вече разбирайки и проумявайки какво Христос е извоювал за нас на кръста и какво ни е подарено. Защото Библията се казва че:

2 Коринтяни 1:20 ”В Исус Христос е ”да” и ”амин”

за всичките обещания колкото и много са те”.

Това означава че всичките обещания са ”да”. И ние можем да влезем, и може да ходим в тая пълнота на авторитет, която имаме в Христа Исуса. Докато е бил Исус на земята Той е разполагал с властта.

Когато господаря замина в друга страна, той даде власт на слугите си да вършат съответната власт, т.е. той оставя властта. Защото без да остави власт, как ще вършат работата? Каква работа ще свършат без власт? Дава властта, за да може да се свърши съответната работа. Той е горе на небето,Той е седнал на трона, Той управлява и вече казва: ”Вие сте тия които трябва да действате. Вие сте тия които трябва да свършите работата. Не чакайте Аз да я върша”. Но църквата чака Бог да върши работата, а Бог чака църквата да върши работата. И сега се получава противоречие. Всеки чака другия. Но когато Христос е бил на земята, не е чакал Бог да върши работата. Когато отива горе казва: 

”Както Отец изпрати Мене,така и Аз изпращам вас.

Вие трябва също да действате”,

в книгата Деяния на апостолите. Деяния, това не е мъдрост и не е чаканията на апостолите. Те чакат само Святия Дух да дойде и тръгват. Та, в този смисъл е нужно човек да е наясно с това, което е извоювано и да не хвърля сили в излишни дейности.

Някои хора стоят и се молят продължително време Господ да освободи човека. И човека не получава освобождение, защото това не е работа на Господа, а е работа на човека. Човекът трябва да направи нещо. Когато Мойсей застава пред Червено море, народа е с него и отзад идват египтяните да ги избият.Тогава Мойсей пада по лице и почва да се моли на Бога. И Бог казва: ”Какво правиш на лицето си. Сега не е време за молитва. Вдигни жезъла си и раздели Червеното море. Ти го направи – казва – и тогава минете. Прекарай народа по сухо”. Господ казва: ”Стига само сте хленчили. Стига само сте викали за милост. Моята милост Аз съм я дал чрез проливането на Христовата кръв”. Не очаквайте допълнителна милост.Тя вече е ваша.

Основата е делото на кръста. Обаче има две важни неща. Едното е, че в името на Исус Христос е нашата власт, т.е. тя не е в наше име, не е в наш авторитет. Това е Неговия, който ние получаваме пак като дар. Дали си инкасираш чековете? На теб ти е даден чека. Ти само попълваш името. И отиваш и си взимаш парите, т. е. можеш да отидеш да се молиш и да получаваш отговори на молитвите заради името на Исус. Готови чекове. Авторитетът и властта са в името на Исус Христос. И затова дявола толкова мрази това име. Всичко което е направено на кръста за нас, днеска е валидно за нас в името на Исус Христос. И ние имаме власт в името на Исус Христос. А нашата сила ”динамис” идва в живота ни чрез Святия Дух. Всичко това имаме благодарение на кръста.

В книгата Левит е показано, че когато един грешник бива изцелен, свещеника намазва дясното му ухо с кръв, палеца на дясната ръка и палеца на десния крак с кръв. И след това по същите места поставя масло. Това означава че без кръвта няма маслото. И там където е кръвта там се поставя маслото. Така че до толкова, до колкото ние имаме разбиране за кръвта на Христос. До толкова, до колкото Неговата кръв или Неговия кръст е приложен в нашия живот, до толкова Святия Дух има възможност да действа в живота ни. Действието на Святия Дух зависи от кръста. Действието на Святия Дух зависи и от името на Исус Христос. Защото когато ние използваме името на Исус Христос, Духа на Бога се задейства. И когато ние имаме вяра и разбиране, разбиране и вяра на делото на кръста и го говорим това дело и го живеем, това дело на Святия Дух започва да действа мощно.

Затова е толкова важно да се проповядва пълното Евангелие и да има разбиране за пълното Евангелие. Защото в противен случай със собствените си разбирания, със собствената си вяра и приказки можем да ограничим действието на Святия Дух. Не е случаят такъв, както ние си мислим често пъти, как да накараме Святия Дух да подейства? Той иска да действа повече, отколкото ние искаме Той. Въпросът е: как да не Го ограничаваме Той да действа. Не, че ние искаме, а Той не ще, ами просто ние Го ограничаваме и Той не може да действа. Ние имаме власт да го ограничим или да Му позволим да действа.

До толкова, до колкото ние действаме в съответствие с кръста на Христос, до толкова, до колкото ние се предадем на това дело и ходим в светлината на делото на кръста, до толкова Святият Дух има сила да действа в нашия живот. Не са нужни дела, религиозни дейности, плътски напъвания. Първо сядаш на трона в името на Исус Христос. Седнал на трон, царуваш и управляваш. И второто нещо в Ефесяни вече 4 глава се говори за това да ходим. Значи вече има ходене. Обаче това ходене не е работа. То означава естествено ходене в живота. И пръскане светлината на Евангелието, не с напъване. Бидейки онова, което Бог те е направил, а не правейки това, което Бог иска от тебе. А бидейки това, което Бог те е направил на дело, ти си светлина и Святият Дух действа свободно чрез тебе. И тогава идва вече 6 глава на Ефесяните където Той казва: ”Стойте сега твърдо. Облечете се с цялото Божие оръжие” и т. н.

Идва обличането, за да можем да воюваме. Обаче, ние не воюваме от позиция на ”о, горките ние”. Воюваме от позиция 2 глава на Ефесяни където казва, че седим от дясно на Отец в Христос. Ходим от позицията на царе; и 6-та глава казва: ”Облечете сега Божието оръжие, защото дявола ще се опита да ви спре в това победоносно ходене в Христа Исуса. Затова се облечете в Божието оръжие, за да не би той да ви измами, излъже или ограби. Защото той идва да открадне, да убие и да разруши онова което Бог ни е дал на нас”. Това не означава, че Той не ни го е дал. И тогава вече воюването не идва от позицията ”Господи дай да спечелим още малко”, а идва от позицията на воюващи.

Отстоявайте това, което вече е направено за вас. Вие просто сте в позиция на победа и няма смисъл да ходите в поражение.

”Стойте твърдо в свободата за която Христос ви освободи” 

– казва Галатяни 5 глава. Стойте в това което вече е направено. И недейте да се заплитате отново в робско иго и да отстъпвате фронта. И ходейки естествено в тия неща вече ще идват пораженията в областта на противниковия лагер.

Затова е толкова важно да знаем какво Христос направи за нас на кръста, какво имаме ние в наличност, какво имаш в банката. Важно е да знаеш какво имаш и да действаш в съответствие с това. Като деца на Царя не да ходим в поражение, да се оплакваме и да стоим и да хленчим пред Бога. А трябва да застанем в молитва на победа ”Аз Ти благодаря”. И се казва, че имаме дързост чрез кръвта на Христос да влезем в пресвятото място. Имаме дързост чрез кръвта на Христос.

И като имаме велик първосвещеник нека престъпваме с дързост пред трона на благодатта. За да получим благодат и милост която помага своевременно. 

И няма нужда да ходим с някви комплекси. С дързост можем да влизаме в присъствието на Бога и да получаваме това от което се нуждаем. Заради това, че Той преди нас е минал. Заради нас, че Той е направил нещата заради нас. Колко е важно да разберем авторитета, който ни е даден. И колко сме зависими от Исус Христос, защото Той ни дава властта. И колко сме зависими от Святия Дух, защото чрез Него идва силата. Разбирайки тези неща, можем да вървим в победа. Ето това прави едни да живеят и да ходят в победа, а други да ходят в поражение.

Хората Ми погиват поради липса на знание 

 казва Бог. Поради липса на знание. Колко хора се напъват да постигат нещо, което вече е постигнато. Целия си живот опропастяват в търсене на нещо, което вече е намерено, в откриване на Америка. Други обаче, погиват поради нямане на желание. Дано Бог ни отвори очите да видим властта и силата, които ни е дал и дано все повече Негови деца да откликват с желаещо сърце, за да вършим волята Му на земята!

АМИН!