Помазанието (II поучение)

Интернет предаване с П-р Пламен Петров, Испания, 06.01.2011 г.

Днес ще говорим за помазанието на Святия Дух. В Деяния на апостолите 10:38, има написана и показана дефиницията на Святия Дух. Какво представлява помазанието? Винаги, когато говорим нещо, трябва да го потвърждаваме от Словото. Всяко нещо, трябва да бъде подкрепено със Словото и Библията трябва да обяснява Библията. Не трябва да си правим свободни съчинения.

В Деяния на апостолите 10:38 се казва:

 Деяния на апостолите 10:38 Исус от Назарет, Бог го помаза със Святия Дух и със сила.

Той обикаляше да върши благодеяния,

да изцелява всички угнетявани от дявола,

защото Бог беше с Него 

Нека се върнем към стиха:

Исус от Назарет, Бог го помаза със Святия Дух и със сила.

Какво представлява помазанието на Святия Дух? Святият Дух и сила. Помазанието представлява присъствието на Святия Дух и на сила. Това е помазанието. Помазанието е присъствието на Всемогъщия Бог в нашия живот. Ето тука го има:

Беше помазан със Святия Дух №1

И със сила № 2 

Ако трябва да разберем и да потърсим къде е силата на Бога, тя е в Святия Дух. Силата е част от Святия Дух. Силата не може да я имаме без Святия Дух, защото тя е атрибут на Святия Дух. Така че, ако искаме Божията сила, имаме нужда от Святия Дух.

Бог да ни помаже, първо със Святия дух и с него идва силата. Ето можем да го потвърдим с Деяния на апостолите 1:8:

Ще приемете сила, /кога?/ когато дойде върху вас Святия Дух 

Т.е., Святият Дух носи със себе си сила.

Отново Лука 24:49 го потвърждава, като казва:

Стойте в Ерусалим, докато се облечете със сила отгоре 

И Той говореше за Святия Дух. И така, имаме вече три потвърждения, няма нужда да търсим повече. Вярвам, че всеки един е убеден в това нещо, че силата е в Святия Дух. Където е Святия Дух, там има сила, където го няма Святия Дух, там няма сила.

Налага се още едно потвърждение:

І Коринтяни 4:20 се казва:

1 Коринтяни 4:20 Понеже Божието царство не е в думи, а в сила 

Божието царство не е в логос, а в дунамис. И така, Божието царство не се състои в думи, а се състои в сила. Ето, това представлява Царството на Бога. И ние трябва да търсим силата на Бога, според както пише  в Псалм 105, ст.4:

Търсете Господа и Неговата сила, търсете лицето Му винаги 

Господа и силата Му. И отиваме вече към същността. Искам да започна по-отдалече. Слушайте внимателно.

„Боже, аз Те моля да отваряш уши в нас и Те моля да помажеш Твоя народ с прясно помазание, защото всички се нуждаем от помазанието на Святия Дух”.

Приятели, всеки един казва: „Имам нужда от това, имам нужда от друго”, всеки има нужда от нещо, но Исус казва:

Няма ли много повече Бог чрез Святия Дух да даде на ония, които искат от Него

Това е отговор, това от което се нуждаем е Духа на Бога, понеже с Него ще дойде всичко останало. Духът на Бога, защото с Него, ще дойде всичко, от което ние се нуждаем. Аз ще ви потвърдя това нещо с Псалм 23, много известен псалм, знаете го всички. И се казва така в 

Псалм 23 Помазал си с миро главата ми, чашата ми прелива 

И ето, виждате ключа къде е. Господ, когато помаже с миро главата ти, тогава чашата ти прелива, което говори за изобилие.

Помазанието на Святия Дух, ще донесе в живота ти изобилие във всяко едно отношение. Помазанието носи духовно изобилие, носи изобилие за твоята душа, твоето тяло, твоето семейство, за всяка една област от живота ти.

Помазал си с миро главата ми, чашата ми прелива, наистина благост и милост ще ме следват през всички дни на живота ми 

Благост, говори за благодат. Святият Дух е дух на благодат и носи Божията милост върху тебе за всичките дни на живота ти.

Искам да кажа на някои, които казват: Ето, аз вече съм възрастен човек и т.н., късно е вече за мене. Има един стих, в който се казва:

Силата ти, ще бъде според дните ти 

И аз с това нещо се успокоявам. Господ ще ми дава сила през всичките дни на живота ми. Колкото повече годините напредват, толкова повече ние не можем да разчитаме на своите сили. И толкова повече, имаме възможността да разчитаме на Божията сила.

Колко прекрасно е като си помислиш за един Аврам. Неговото служение започна на 75-годишна възраст. Тогава Бог му дава обещанието и казва: „Излез от народа, от отечеството” и т.н. И си помислете, на 100-годишна възраст, получава дете. И детето на обещанието, трябвало е да чака 25 години. Но като че ли Господ изчака докато се изчерпят неговите сили, за да може Господ да прояви Своята сила. На няколко места в Библията, даже на доста места, можем да видим, че Господ действа съвършено в човешката немощ и човешката слабост. Когато ние сме немощни, тогава Той действа мощно чрез нас. Човек си казва: “О, колко съм немощен, о, колко съм слаб!” Това е невероятна възможност за Божията сила и благодат да действа чрез тебе. Радвай се, защото именно от човешката немощ, Божията сила действа съвършено.

Не казва ли Захария 4:6:

Захария 4:6 Не чрез сила /не чрез твойта сила/, не чрез мощ, /не чрез твойта мощ и способности, напрежение/, а чрез Духа ми, казва Господ 

Така че, чрез Божия Дух, ще ги вършим нещата. И когато се чувстваш слаб и немощен, О, Боже, Господи, ми точно тогава Господ най-мощно действа в живота ти! Ти се чувстваш  слаб, ти се чувстваш немощен, ах, затъвам, потъвам, давя се, ето това е момента, в който Бог да действа по-мощно отвсякога в живота ти! Затова, положи упованието си на Него. Нужно е да сложим тихо упование в Господа.

Душата ми тихо уповава само на Бога, у когото е избавлението ми /казва Библията/

И така в Псалм 23 ни казва, че

Псалм 23:5б Помазал е с миро главата ми, чашата ми се прелива 

Нека ви покажа, нещо друго, което е много хубаво. Как води Господ! Благодаря ти, Боже!

133-ти Псалм, искам да видим тук нещо друго за помазанието на Святия Дух.

Псалм 133: Колко е добро и колко е угодно, да живеят братя в единодушие 

Единодушието, води до помазанието, забележете.

Угодно е като онова скъпоценно миро 

Скъпоценно, забележете, помазанието е скъпоценно. Скъпа цена. Исус плати скъпа цена, за да бъдем помазани. Но и ние трябва да платим цена и цената, приятели, наистина е скъпа. Тя не се измерва в пари, тя се измерва във всичко. Както се казва в една от притчите.

Исус говори за един човек, който намира в една нива съкровище. В радостта си отива и продава всичко, което има, за да може да купи тази нива. Какво се изисква? Всичко да продадеш, т.е. всичко да предадеш, за да можеш да получиш помазанието на Святия Дух. Затова помазанието не се среща толкова често, защото то е като съкровище.

Помазанието идва върху смъртта. Какво искам да кажа с това? Исус трябваше първо да умре, за да може да възкръсне чрез силата на Святия Дух. Исус  трябваше първо да умре, за да може Святия Дух да слезе върху нас. Първо, ние трябва да предадем телата си в жерта жива угодна на Бога и тогава помазанието идва върху нас. Собствено аз, собството его, азът, трябва да умрат, за да може помазанието да слезе върху нас.

Не го ли казва и Павел в Галатяни 2:20,21, казва:

Аз вече не живея, Христос живее в мене и живота, който аз живея, живея го чрез вярата във или чрез вярата на Исуса Христа

Виждате, той казва: Аз вече не живея, а Христос живее в мене.

Един божии служител казва така: „Аз знам, деня, знам часа, в който умрях”. Знам деня, знам часа, знам мястото, когато умрях. И вече не живея аз, а Той живее в мен и Той живее чрез мен. Разпъването на старото естество носи помазанието на Святия Дух.

И ето, псалм 133, казва:

Скъпоценното миро на главата, което се стичаше по Аронова брада, което се стичаше по яката на одеждите му 

Забележете, че мирото отново е върху главата и се стича надолу. Помазанието слиза отгоре надолу.

Кой е Арон? Арон е първосвещеник. Кой е първосвещеника до века? Исус Христос! На Неговата глава се стича помазанието и започва да се стича по дрехите му. Той е главата, а ние  сме тялото. Помазанието на Святия Дух идва от главата Исус, първосвещеника и слиза надолу по дрехите и по тялото и идва помазанието към нас. От къде идва помазанието? Идва от Исус.

Ако ти не си в Исус, не можеш да имаш помазанието на Святия Дух. Ако някакъв дух действа чрез теб, но ти не си част от тялото на Христос, ти не си новороден християнин, тогава тази сила, която действа, не е Божията сила. Ако има откровение, тогава това откровение не е от Бога. Ако ти си част от Христовото тяло, ако си в Христос, тогава помазанието на Святия Дух протича през тебе. Така че, помазанието се стичаше и после се казва:

Угодно като Ермонската роса, защото Господ там е заръчал благословение и живот до века 

Благословение и живот идва в резултат на единство, в резултат на помазание. Ето какво трябва да се получи с нас – трябва да станем единни като братя и сестри. Църквите трябва да станат единни, служителите трябва да станат единни и ще видим какво изливане на помазание, каквото не сме виждали досега. И така.

Нека преминем към един друг прекрасен стих, много го обичам. Отворете на Йов 29 гл., ст.6:

Йов 29:6 Когато стъпките ми се къпеха в масло и скалата излизаше за мене реки от дървено масло 

Сега, един превод говори така и аз вярвам, че това е верния превод:

Когато стъпките се миеха в /не масло, а масло и мляко –сметана/, скалата изливаше за мене реки от дървено масло

Не сметана, каймак:

Когато стъпките ми се миеха в каймак 

Точно това е думата – каймак.

Когато стъпките ми се миеха в каймак, 

скалата изливаше за мене реки от дървено масло 

Каймакът какво представлява? Каймакът е масло, но масло, което произтича от млякото. Знаете какво се казва в Петровото послание:

Като новородени младенци пожелавайте чистото духовно мляко на Божието слово 

Млякото е образ на Божието Слово. Каймакът е образ на сгъстено Божие Слово, интензивно, сгъстено Божие Слово.

И какво казва Йов:

Когато стъпките ми /или пътищата ми, ходенето ми/ се къпеха в Божието Слово, 

Когато Божието Слово богато се вселяваше в мене и моите пътища бяха повлиявани от Божието Слово,

тогава скалата, /която е Христос/, изливаше за мене реки от дървено масло.

Дървеното масло, вече е образ на помазанието. Значи, каймакът, или това масло, което е от млякото е образ на Божието Слово, а дървеното масло, или маслиненото масло е образ на помазанието на Святия Дух. Така че, когато ние измиваме пътищата си с Божието Слово, очистваме пътищата си с Божието слово, /което между другото е бяло, чисто и свято/, тогава скалата или канарата Исус, излива за нас реки от маслинено масло или реки на помазание. И така. Можем да го потвърдим. Исус каза:

Който е жаден, нека дойде при Мене и да пие 

Така че, Той говореше за Святия Дух. Трябва да отидем при Него и да пием от Него. Той е източника на помазанието на Святия Дух. Така че, ние не можем просто да отидем при Него. Ние отиваме при Него чрез молитва, ние отиваме при Него чрез Словото на Бога.

И така, Словото на Бога, когато повлиява нашия живот или нашия път, тогава помазанието идва върху нас. Затова не трябва да пренебрегваме Словото. Като говоря Словото, нямам предвид закон, нямам предвид буква, а имам предвид духа на Словото, защото

буквата убива, а Духът дава живот 

Много хора улавят буквата и взимат словото някак си фанатично. Не. Словото Божие носи живот и носи свобода. Други пък взимат Словото и влизат в слободия. Това пак не е. Просто трябва да следваме пътя на Святия Дух. Ако не следваш Святия Дух, никога няма да разбереш какво пише в Словото. Или си в едната крайност, или си в другата крайност, но никога не си балансиран. Защото само Святия Дух ти дава баланса на Словото. И така, ние имаме нужда от Неговата помощ. Имаме нужда. Вижте колко прекрасно:

Когато стъпките ми се къпеха в каймак и скалата изливаше за мен реки от дървено /или маслинено/ масло 

Как искам това масло да тече повече и повече в нашия живот. Амин.

Е, искам сега да ви прочета и един друг, много красив стих.

Защо го говорим това, някой ще каже. Защото, приятели, е много важно да се научим на това как да влезем в помазанието, как да живеем в помазанието на Святия Дух. Много е важно. И сега, на мен ми доставя удоволствие, вярвам и на вас това, да разглеждаме в Писанията по какъв начин ние можем да се докоснем, да се приближим до нашия Господ.

Ето, видяхте в този стих, говорихме за две неща, които са много важни. Говорихме за Божието Слово да се вселява богато и чрез него помазанието идва. И другото е, скалата да излиза в нас помазанието, което е Исус Христос.

Ако ти се приближаваш в молитва към Скалата. Не става въпрос за скалата, защото има един кеч мания Скалата, младежите за него говорят, не става въпрос за това. Нашата скала е Исус Христос. Той е нашата скала, от която идва помазанието.

И сега отиваме в Еклесиаст 9:8. Отворете на Екслесиаст 9:8. Записвайте си тия стихове, тия са стихове са скъпоценност, съкровище. Еклесиаст говори така:

Дрехите ти нека бъдат винаги бели 

Искам да ви кажа, че ако искаме помазанието на Святия Дух, трябва дрехите ни да са бели. Това какво означава?

№ 1, означава кръвта на Исуса да ни измива. А кръвта на Исуса, за да ни измие, е необходимо да изповядваме греховете си и да ги оставим.

Притчи 28:13 Ако изповядваш греха си и го оставиш, ще намериш милост

Ако криеш греха си, няма да успееш,

ако го изповядаш и го оставиш, ще намериш милост

И тогава ще ти бъдат чисти и бели дрехите. Да водиш свят живот. Добре. И тука се казва:

Дрехите ти нека бъдат винаги бели

И после:

И миро да не липсва на главата ти 

Слава на Бога. И миро да не липсва, пак на главата. Виждате ли, помазанието идва на главата. Мирото и помазанието да не липсва на нашата глава. Тука думата е от главата ти, но незнам защо така е написано. Миро да не липсва на главата ти. И така, помазанието на Святия Дух да бъде върху вас.

Господ иска помазанието на Святия Дух да бъде постоянно върху нас и ние да не ходим никъде без помазанието, без присъствието на Господа. Както и Мойсей го каза. Какво каза Мойсей?

Ако ти Господи не дойдеш с мене,

 аз не искам да тръгвам никъде 

И така трябва да кажем: ако ти Господи не си с нас, не искаме да тръгваме никъде!

Някой днес спомена за това, казва: ако можеш някой път да говориш по въпроса как да разпознаваме Божията воля в живота си.

Виждам че много хора и то всички ние имаме трудности в тази област. Един повече, друг по-малко. Но аз съм забелязал едно нещо, че когато нещо Бог не го желае в моя живот. Най-просто ще ви го кажа, няма да ви говоря за  тези важни неща, които са по отношение на Писанието. Вие тия неща трябва да ги знаете и аз в момента не мога всичко да покрия.

Само едно нещо ще ви кажа. Че когато трябва да направя нещо, което не е Божията воля, аз се чувствам несигурен. Чувствам се много несигурен, чувствам се много неспокоен, чувствам се притеснен. Просто има нещо, което се съпротивлява в мене и не мога, трудно ми е да го направя. И колкото пъти съм направил нещо, толкова пъти съм сбъркал. Но когато трябва да направя нещо, което е Божията воля, може да е много трудно, на мен ми се вижда леко. Аз имам сигурност, имам увереност, защото заедно с волята си, Господ ми дава и вярата за да изпълня това. Той ти дава и способността. И на човек отстрани може да му се вижда много трудно и много сложно това, което правя, но аз съм убеден и съм сигурен в това, което правя. Не се безспокоя, не се тревожа, защото просто това е Божията воля. И Господ снабдява необходимата вяра, необходимото помазание.

Ако вършим неща не по Божията воля, ние ги вършим сами. Ако вършим неща, по Божията воля, ние ги вършим с Него. Има голяма разлика да вършиш нещо с Бога и без Бога.

Обърнете внимание на случая евреите пред река Йордан, изпратиха 12 съгледвачи. Върнаха се съгледвачите, двама казаха: „На, можем да преминем”, 10 казава – „Не можем, враговете ни са много силни”. Целият Израел започна да плаче и казва: „Не можем да минем”. Господ каза – „Давам ти земята, минавайте”, а те казаха – „Не можем да минем”. Ето това беше. След това, обаче, като видяха, че съгрешиха на Господа и Господ като ги изобличи, те казаха – ще минем. Но Господ каза – „Не минавайте, защото Аз вече не съм с вас. Ако бяхте тръгнали първия път, щях да съм с вас, щяхте да победите, но сега вече няма да  дойда с вас”. Но те решиха и тръгнаха и бяха разбити от врага.

И така, в единия случай щяха да победят, в другия случай – загубиха. Разликата е, дали Господ е с нас. Амин. Така че, нека помазанието, или присъствието на Святия Дух да не липсва в живота ни и да не липсва в ходенето ни. Да ходим заедно с Господа. Както Енох ходи с Господа и не се намираше вече, казва Библията, защото Господ в един момент си го взе, но той  през цялото  време ходеше с Господа.

Ето още един прекрасен стих, ще ви покажа. Аз тези стихове ги знам наизуст, но въпреки това е хубаво да ги четем. Защо ги знам наизуст? Защото са ми любими стихове и са много важни за мен.

Исая 10:27 В оня ден товара ти

 ще се вдигне от плещите ти и хомота ти от врата ти (това говори за сатанински сили)

и хомота /хомота на Сатана/ ще се строши поради помазанието 

Или поради помазанието ти. Хомота на Сатана ще се строши поради помазанието. Затова, не заради човека, заради присъствието на Святия Дух се чупи хомота. Хомота ще се строши поради помазанието на Святия Дух. И вие знаете,

Лука 4:18 Духът на Господа е на Мене, защото ме е помазал

Защо го е помазал Господ?

Исаия 61:1 -3 Да проповядва благовестието, да изцелява сърцесъкрушените, да прокламира освобождение на пленниците, да пуска на свобода угнетените, да отваря очите на слепите, да проповядва благоприятната Господна година 

Всичкото това действие, което трябва да го извърши, трябва го извърши Исус чрез помазанието на Святия Дух.  Затова Той изчака помазанието да дойде върху него на река Йордан и тогава влезе в служение. Така, и сега нека да стигнем до този пасаж, който аз очаквах да се занимая.

Отворяме нашите Библии на Левит 14 гл. Цялата глава е прекрасна. Някой ще каже това е закона просто не мога да го разбера, трудно е и т.н. Ако Господ те учи и ти дава откровение, този пасаж е прекрасен.  Вижте, Старият завет е сянка или обяснение на Новия завет. В Новия завет имаме нещо, което е казано и като не можеш да разбереш какво, как, можеш да отидеш в Стария Завет. Ще ви дам пример.

В Стария завет имаме Египет, пустинята и Обещаната земя. Египет е дома на робството, грехът. Когато човек се обърне към Господа, Господ го спасява. Как? Чрез кръвта на пасхалното агне получаваме спасение, след това минаваме през Червеното море, където Той ни освобождава от миналото, освобождава ни от дявола.

Виждате, там Израел така да се каже е измит вече и влиза в пустинята. Някои хора мислят, че като станат християни веднага влизат в обещанията, всичкото изобилие. Обаче, из един път се оказва в пустиня, където няма нищо друго и Господ там иска да те учи да разчиташ на него. Да се храниш с манна, която Той всеки ден ти дава от небето. Иска да види какво има в сърцето ти. Дали ще почнеш да роптаеш като евреите.

Виждате ли, там в пустинята какво се получава? В Египет чрез кръвта на Агнето, Господ те освобождава от смъртта, освобождава те от греха, освобождава те от дявола. В пустинята Господ те освобождава от себе си, от себето, от аза. Той умъртвява старото естество в пустинята, изпитва те и след това вече те вкарва в Обещаната земя по-нататъка, където вече са млякото и меда, където всъщност Божиите обещания стават реалност за тебе. Но преди обещанията да станат реалност за тебе, ти трябва, приятелю, да минеш през пустинята.

На първо място трябва да се покаеш, да имаш освобождение, да има спасение, да водно кръщение, да има изпълване със Святия Дух, да има минаване през пустинния период и чак тогава може да видиш благословенията. А днес искаме християнство „ала Мак Доналдс”, бързо да станат нещата. Fast food. Ама то не става в Божието царство, както се казва “Божието царство предпочита волска кола”. Така че търпение. Ако е свършило търпението, включваме на дълготърпение.

И отиваме сега в Лука 14, където ще видим много важни и хубави истини по отношене на помазанието на Святия Дух. Отиваме на 25-ти стих. Тук цялата глава се занимава с инфекциозни кожни болести, като проказа, която проказата всъщност е образ на грехът. Но не е задължително само под образ на греха да я разглеждаш. Проказата може да бъде и образ на болест, защото тя си е болест.

Левит 14:25. Свещеникът да заколи ангето на приноса за престъпление и да вземе от кръвта на приноса за престъпление и да помаже края на дясното ухо на онзи, който се очиства, палеца на ръката му, на дясната му ръка и палеца на десния му крак 

Взимам само този пасаж тука, който  се отнася до кръвта. Свещеникът, това е първосвещеника Исус, Агнето, отново е агнето Исус, което беше заклано за нас. И свещеника взема от кръвта на агнето на Божието агне и полага на три места. №1, полага кръв на дясното ти ухо. № 2, полага кръв на палеца на дясната ти ръка и № 3, полага кръв на палеца на десния ти крак.

Защо се полага кръвта на дясното ти ухо? Защото кръвта е защита. Когато кръвта на Исус е положена на ухото ти, твоя слух е защитен от гласа на Сатана. Всички ние сме атакувани с изкушения, лъжи и измами от врага, обвинения и т.н. Но когато ухото ти и помазано с кръвта на Исуса, ти имаш свръхестествена защита от Бога на твоето слушане. А знаете, че вярата идва от слушане. Също така страхът идва от слушане и също така, съмненията и колебанията идват от слушане. Затова, нашия слух има нужда да бъде опазен от съмнения, колебания, неверия и страхове, и в същото време, така. И когато вече слухът ти е опазен от гласа на Сатана, вече това повлиява на твоето ходене.

Кръвта върху палеца на дясната ти ръка, говори че Господ пази и предпазва твоите дела. Чрез кръвта на Божието Агне от разрушителното действие на Сатана, т.е. Сатана не може да разруши онова, което ти вършиш за Господа и онова, което ти вършиш чрез Господа. Бог защитава, протектира твоите дела, твоите действия. Не е ли прекрасно? Че Бог защитава слуха ти, т.е. защитава мисленето ти, защитава сърцето ти и след това защитава и действията ти.

И след това казва, обаче, палеца на десния ти крак. Това говори за защита на нашите пътища. Чрез кръвта на Исуса, оспГосГгг Господ защитава нашите пътища. Виждате ли, първо слушането, после действията и после пътищата ни.

Псалм 91:11,12 Защото ще заповяда на ангелите си за тебе, да те пазят във всичките ти пътища, на ръце да те вдигат да не удариш о камък ногата си 

Ето, виждате ли? И така, виждаме тези три области от нашия живот защитени от кръвта на Господа Исуса. Можем да кажем едно благодаря.

Продължаваме по-нататък:

След това свещеника да излее от дървеното или маслиновото масло в лявата си длан да излее и да поръси с десния си пръст седем пъти пред Господа 

Колко прекрасно е това! Това днеска го разбрах, приятели. Седмократно помазание на Святия Дух. Колко е прекрасно това нещо. Не еднократно, седмократно помазване със Святия Дух. Един, два, три, четири, пет, шест, седем. Така.

Седем пъти. Помните Нееман беше топнат в река Йордан седем пъти, нали? Е, и ние явно трябва да се потопим седем пъти в присъствието на Господа. Аз от това бях изненадан, защото ако погледнете реално в Езекил 47 глава се говори за река, която извира от олтара и тази река първо е дълбока до глезените, после е дълбока до колената, след това е дълбока до кръста и накрая дълбочината е по-голяма от човешки ръст и е река за плуване.

И ние тука виждаме четири нива на помазание – глезени, колене, кръст и дълбочина вече голяма. Сега за това аз няма да говоря, но сме говорили и пак ще говоря друг път по този въпрос какво означава, но виждам четири нива на помазание.

Обаче, ние виждаме тука, когато се говори в Левит 14 гл., става въпрос за седмократно впръсване и ако го видите по-рано в същата глава на Левит, се говори за седмократно поръсване с кръвта на Исус.  Значи, първо трябва да бъдем поръсени с кръвта и след това трябва да бъдем поръсени с маслото. Маслото идва върху кръвта.

Ето, ще ви го покажа тука.

И свещеника да помаже с маслото в дланта си края на дясното ухо на онзи, който се очиства, палеца на дясната му ръка и палеца на десния му крак на това място, където е кръвта от приноса за престъпление

Искам да обърна внимание на това – на мястото, където е кръвта, на същото място идва маслото. Това е един невероятен ключ към помазанието на Святия Дух. На мястото, където има кръв, на това място идва маслото. На мястото, където се проповядва и се вярва и се живее Христовия кръст и се прилага кръвта на Исус, на това място ще намерите помазанието на Святия Дух.

Безкръвното християнство, не е никакво християнство. Безкръвното християнство може да бъде социология, психология, може да бъде хуманизъм, може да бъде много неща, обаче няма да бъде християнство. Защото християнството в корена си има кръвта.  Винаги първо има жертвата и след това пада огъня. Без жертва, няма огън, без кръв, няма масло. На мястото, където е помазано ухото с кръвта, на същото място идва помазването с маслото. Дясното ухо, палеца на дясната ръка и палеца на десния крак биват помазани с масло върху кръвта. И ето – искаш ли помазанието, искаш ли действието на Бога върху живота си, искаш ли действието на Бога в служението ти, едно много просто нещо – търси Господа.

Както Павел казва:

аз бях решил да не знам нищо друго,

 освен Исуса Христа и то Него разпнат.

И казва:

Говоренето ви, проповядването ви не ставаха с човешка мъдрост, но с доказателство от Дух и сила.

Ето го къде е. Защото той проповядва Христос. Не само Христос.

Искам да обърнете внимание, защото много хора говорят за Христос, обаче някак си така като че ли говорят за агънце.

Христос не е сега Агънце. Христос е лъв, лъвът от Юдовото племе. Той е бил жертвеното Агне заради нас, т.е. ние сме тия агнета, обаче Той взе образ на агне, за да може вместо нас да бъде пожертвано, но  в момента Той е лъвът от Юдовото племе и искам да ви кажа, че Той е много мощен, много силен. И така:

На място където е кръвта, а останалото масло в дланта си свещеника да помаже с това главата на онзи, който се очиства, за да извърши омилостивление за него пред Господа 

И отново маслото върху главата. Слава на Бога. Маслото, помазанието върху главата и се стича надолу. Алелуя, благодарим ти, Господи Исусе за това нещо. Не е ли прекрасно това слово?

Е, изкушавам се да отида на още едно място в Изход 30 глава, за да може да свърши този материал, който така ми е на сърце и ми е толкова приятно да говоря за него, приятели.

Ще кажеш защо? Ами, ти не усещаш колко много разбираш, докато слушаш за помазанието на Святия Дух и ти не можеш да влезеш в помазанието, преди да разбереш за него. Ако не разбереш, ако не повярваш, няма как да влезеш. Защото мнозина искат изцеление, но без Святия Дух изцеление няма. Искат освобождение, но без Святия Дух, освобождение няма.

Матей 12:28, какво казва Исус

Матей 12:28 Аз чрез Божия дух изгонвам бесове 

Дори Исус не си позволи без Духа на Бога да изгонва бесове, а чрез помазанието на Святия Дух, не чрез сила и мощ, но чрез Духа на Господа гони бесовете. Виждате ли?

И се казва в Библията:

Сила от Господа беше с Него да изцелява 

Помните ли, сянката на Петър носи изцеление? Защо сянката? Не че сянката, но около Петър е имало такова наситено присъствие на Святия Дух, че просто като е минавал около болните, болните получават изцеление.

Нека да ви кажа един секрет, една тайна. Ние говорим за вяра, но вярата е плод на Святия Дух. Вижте Галатяни, казано е вярност, но другите преводи на английски, испански е вяра.

Вярата е плод на Святия Дух, без Святия Дух вяра няма, т.е. дух на вяра. Другото е самовнушение. Изповядваш три века нещо, това е самовнушение. Вижте, когато Бог действа, може един път да го изповядаш и ще стане. Това не означава да не изповядваш. Обаче, някои хора толкова са се разочаровани от изповеди и мислят, че не работят. Не работят, защото са направени по човешки. Каквото и да направиш по човешки не работи. Всякакви учения по човешки не работят. Едно нещо имаме нужда.

Псалм 17:4 Едно нещо съм поискал от Господа и това ще търся /казва Давид/ да живея завинаги в присъствието на Господа в дома Господен 

Домът Господен е място, където Господа живее, нали? В твоя дом кой живее? Ти живееш, нали? Не живее врагът ти.

И така, Павел вземат от него дрехи слагат ги по болните и болните се изцеляват. Исус, хората се докосваха до дрехата Му и дрехата носеше изцеление. Какво е това? Това е помазанието. Нека да ви кажа нещо за помазанието на Святия Дух.

Помните Елисей умира, полагат го в гроб, една година тялото е в гроба, тялото е изгнило, само костите са останали. След една година, хвърлят един мъртъв вътре. Елисей е мъртъв, останали са само костите, мъртвия е мъртъв. Мъртъв се докосва до мъртъв и оживява. Имам един въпрос с повишена трудност – кой от двамата е вярвал повече? Костите на Елисей или мъртвия е вярвал повече, за да възкръсне от смъртта и да види това чудо?

Господ понякога върши неща, които не можем да ги разберем. В костите на Елисей е имало такова присъствие, такова помазание на Святия Дух, дори след неговата смърт, че докоснал се мъртъв човек до костите му е възкръснал от смъртта. В костите му е имало възкресенска сила. До такава степен помазанието е било втрито в него, в духа, в душата, в тялото му, в костите му чак до костния мозък до такава степен, че дори мъртъв е носил живот. Разбира се, това е образ на нашия Господ Исус Христос, който умря и възкръсна, за да можем ние да живеем. Но аз искам да ви покажа каква важност има помазанието на Святия Дух.

Святият Дух дойде върху Самсон и той с голи ръце хвана лъв и го разкъса, както се разкъсва кокошка. Това не може да го направи човек без силата на Бога. Колко много се нуждаем ние днеска от тази сила.

И нека да обърна внимание на Изход 30 гл., от 23-33 стих, прекрасен пасаж.

Изход 30: 23-33 Господ говори на Мойсей казвайки: вземи си изрядни аромати от чиста смирна 500 сикли; благоуханна канела половината на това, т.е. 250 сикли; благоуханна тръстика 250 сикли; касия 500, според цикъла на светилището и от дървеното или маслиненото масло един ин 

Пет съставки. Много интересно. И аз бих желал, ако някой има желание да види в речници, в енциклопедии, всичките тези пет съставки, които се намират в Изход 30 гл. от 22 стих надолу, всяка една от тези съставки, какво символизира всъщност.

И да ги направиш миро за свято помазване 

Вижте, мирото за свято помазване не се състои само от маслинено масло. Маслиненото масло е образ на силата на Святия Дух. Защо? Ами, защото за да може да гори един светилник, за да може да гори светилника, има нужда от масло вътре, това масло дава сила, за да може да излезе светлината и топлината.

За да можем ние да светим със светлината на Господа, ние имаме нужда от маслото, от силата на Святия Дух. Много хора искат да светят, но нямат сила.

Знаете, Исус казва в 25 глава на Матей за тези неразумни девици, които чакат Господаря, но нямат масло в себе си, не са се подготвили. И в момента, в който идва младоженеца, те нямат светлина. Не защото не искат да имат светлина, а защото не могат да имат, защото няма масло в тях. Има и ще има хора, които в трудните, тъмни моменти, ще искат да имат светлина в себе си, но няма да могат защото нямат масло, трябва помазанието на Святия Дух в себе си.

И тука се казва за това, че всъщност най-голямата съставка е зехтина или маслиненото масло, или както се казва тука дървеното масло. Това е най-голямата съставка, обаче, освен нея има четири съставки и всичките тези четири съставки са ароматни съставки.

И като се замислих, всъщност, някой ми беше подарил шишенце от Ерусалим, аз видях вътре имаше трите от съставките, едната не беше написана.

Ако си спомняте на Исус, когато мъдреците му донесоха, защото това сега тука се празнува, как се наричат тези тримата мъдреци – Реяс Магус. Те ги наричат Магус, те не са били такива, но така ги наричат в Испания. Едното е злато, другото е ливан и смирна. И тука смирната я имаме, виждате ли? Даже първото нещо е смирна, те го занесоха на царя. Тука какво искам да ви покажа? Нека, между другото да ви го кажа това, че се сетих.

Значи, когато Исус се ражда се ражда в един обор, няма къде и идват след това мъдреците и носят злато, ливан и смирна. И една от причините, поради които ги носят ще ви кажа, защото те трябва да заминат за Египет и за пътя за Египет, ще им трябва злато, ще им трябват финанси, за да могат да се придвижат. Много интересно. Господ как снабдява по невероятен начин. Изпраща от Далечен Изток хора, за да могат да снабдят онова, което е необходимо на царя, за да отиде и свърши работа. Когато още е бил бебенце. Това между другото.

И да ги направиш миро за свято помазване 

Миро за свято помазване.

Мас приготвена според изкуството на мироварец,

 това да бъде миро за свято помазване 

И забележете, другите четири съставки, едната е  маслиненото масло, зехтина, другите четири са аромати и аз затова си мисля. Когато ти си помазан със Святия Дух, носиш аромат със себе си, носиш аромата на присъствието на Святия Дух. Даже в един от стиховете, който сега се сещам в момента се казва: 

И маслото, което прави лицето на човека да свети 

Нали, говори се за виното и се говори за маслото, което прави лицето на човека да свети. Стихът в момента го нямам, но помазанието на Святия Дух прави лицето на хората да светят. Не потъмнели, а светещи лица. Ето това е, което прави помазанието.

И също така носим един аромат със себе си. Помните ли Павел какво казва? Че ние навсякъде носим аромата на Божието благовестие. На едни сме аромат, който носи живот, а на други аромат, който носи смърт. Ние такъв аромат носим със себе си, че когато има демонично присъствие на демоните им прилошава, буквално им прилошава. Не знам дали сте го виждали това? Започват да се гърчат, само като усетят аромата на присъствието на Святия Дух. Ами това е прекрасно да го носиш. Прекрасно е да го носиш, приятели.

Знаете ли, за Смит Уигълсуърт отседнал в купето на влака и просто си стои и човека срещу него казва: „Господине, моля ви се да престанете да ме изобличавате за грях!”  И той тогава казал: „А, така ли? Ами, а да вземеш да се покаеш тогава!” и човека се покайва, води го в молитва, така както си седи във влака, без да проповядва. Аромата на Святия Дух върши цялата работа.

Ами, Чарлз Фини, проповядвал в сградата, отвън се движат хора и падат под силата на Святия Дух. Разбира се, има много други такива примери, които няма смисъл всичките да ги говоря. Просто помазанието върши много повече работа от нашите действия. Така.

И да помажеш с него /с маслото/, шатъра за срещане, ковчега с плочите на свидетелството,

трапезата и всичките й прибори, светилника и приборите, кандилния олтар

Вижте, това е  самата скиния и всичко, което е в скинията.

Олтарят за всеизгаряне със всичките му прибори, умивалника с коритото, така да ги осветиш, за да бъдат пресвяти 

Забележете нещо, всичко е трябвало /в Евреите се казва/, че всичко според закона е трябвало да бъде поръсвано с кръв. А тука се казва, че всичко е трябвало да бъде поръсено и с масло.

В Божия дом всичко трябва да бъде мазно, трябва да бъде помазано. Ние трябва да бъдем самите ние, ние сме инструменти Господни. Ние сме тези неща, за които става въпрос. Ние трябва да бъдем помазани. Когато ходиш и пипнеш нещо, маслото трябва да остане там. Когато ходиш, твоите стъпки, навсякъде където си минал, помазанието да стои там. Даже днешно време хората ходят в Гърция, ходят в Израел, там където е минал Исус, там където са минали апостолите, все още се носи този аромат от едно време, а са минали 2000 години откогато са минавали тия святи мъже оттам. Но все още се носи аромата на Божието присъствие на тези места. Представете си каква сила е действала чрез тях. Нека и ние да бъдем така.

И тука се казва, че

Така ще бъдат осветени 

Помазанието на Святия Дух освещава. Ето, виждате ли как ставаме святи? Чрез присъствието на Святия Дух ставаш святи.

И всичко, / вижте, това е много хубаво,/ всичко,  до което се докасва до тях ще бъде свещено или ще бъде свято 

Всичко, което  се докосне до тези предмети, вече святи, осветени предмети, ще бъде свято. Ти си един такъв, осветен чрез Святия Дух предмет. Няма ли е прекрасно всеки един, който се докосва до тебе, до твоя живот, всичко което се докосва до тебе, да става свято. Да има покаяние, да има очистване, поради това, че са се докоснали до святото присъствие на Господа Исуса. Помазанието освещава всичко, помазанието очиства всичко. Присъствието на Святия Дух е нещо, като него няма друго. Всичко друго, което имаме, не значи нищо. Защото помазанието на Святия Дух носи със себе си царството на Бога.

Исус казва:

Ако аз чрез Божия дух изгонвам бесове, тогава Божието Царство е дошло върху вас

 

И Божието царство е правда, мир и радост в Святия Дух 

Божието царство е в Святия Дух, в присъствието на Святия Дух. Така че, всичко от което имаме нужда се заключава в Него и Господ го е дал днес на земята. И аз толкова  се учудвам като видя хора, които просто доказват неща по Словото и не щат Святия Дух, не искат да приемат това свято присъствие, не искат да приемат тая сила от Бога, те мислят че го имат.

Аз искам да ви кажа, ние които се молим и говорим на езици, понякога си мислим, че имаме всичко. Какво имаме всъщност? Има много повече от което се нуждаем. Святият Дух обича тия, които го обичат. Той се приближава до тия, които се приближават до Него. Тези, които са чувствителни и нежни към Него, те са тези, които ще ходят с Него. Учудващо е как Той е използвал и използва хора нежни, лирични.

Ето да вземем една Кетрин Кулман – душица. Една слабичка женичка. Имаш  чувството, че да я духнеш, ще литне. Обаче в същото време какво мощно помазание е носила със себе си. Боже Господи! Колко мъже са го носили това? А трябва.

И аз искам да кажа особено на младите, защото днес в църквата ние искаме да направим нещата така, че да бъдат приемливи за всеки. Искаме да направим така, че църквата да бъде малко като светско място, където на другите да им е приятно, младичките да дойдат, да има нали така да се почувстват. Обаче, нямам нищо против да е отворено, обаче не светско. Нека да бъдем отворени, но не светски. Нека да не бъдем фанатици, но да не бъде човешко. Трябва от една страна да избягаме от фанатизма и от консерватизма, от друга страна, да не търсим светското, но да търсим Господа и Неговата сила.

И аз искам да ви кажа, има две основни групи, които са се образували. Едната е религиозните, така наречени, които си държат на старата традиция и другата противоположната разбира се, либерални, свободни, всичко може. Но истината е, че нито едното е добро, нито другото е добро. Защото пътят е тесен, насам е широко, насам е широко, пътят е тесен. Какво? Трябва хем да си свободен, хем да си дисциплиниран. Трябва хем да си огнен и безкомпромисен за Господа, хем да не бъдем фанатик. И всичкото това не можеш да го направиш, ако ти не познаваш помазанието на Святия Дух и не познаваш гласа на Господа. Без Святия Дух не можеш да чуеш Божия глас и без Святия Дух не можеш да разбереш Божиите пътища.

В 103 Псалм се казва, че Израел познаваше делата на Бога, защото Бог ги вършеше чрез Мойсей, обаче само Мойсей познаваше пътищата на Бога. Той познаваше самия Бог, той познаваше духа на Бога, той познаваше пътищата или начините, по които Бог действа. Не е нито така, не е нито така, а е така. Очите ти да не отиват ни надясно, ни наляво, само да гледат направо. И това може само чрез Божия дух да го направиш.

Много ми е трудно, приятели, да се оправя с човешкия фанатизъм. Трудно ми е, защото обичам хората. Обичам хората, не искам никого да разочаровам, не искам никого да нагрубявам, или по някакъв начин да отсичам, обаче много фанатизъм има днеска. Малко познаване на Господа. Много системи, тактики, начини има, но има един основен начин, по който се движат нещата. Няма системи. Начинът е да познаваш Бога. Господ казва: искам Богопознание. Това е, което трябва да опознаеш Господа, да се приближиш до Господа, да ходиш в Неговото присъствие и помазание. Това е, от което ние всички се нуждаем.

И другото, какво да ви кажа – когато влезеш в присъствието и имаш тази среща с Бога както Мойсей при огнената къпина. Тази среща толкова промени Мойсей, толкова промени този овчар, такава промяна в живота му, че от един овчар, направи един освободител, който застана пред Фараона и мощната египетска империя и застана със силата на Бога, с чудеса, знамения и велики дела и разпердушини цялата египетска империя дотам, че Фараона да заповяда да се махат, защото Бог беше с него.

И тука искам да ви покажа, че освобождението, приятели, не става с благи думи само: „Исус те обича”. Той можеше да отиде и да каже: Бог ви обича. Какво трябваше да направи? Трябваше да конфронтира Фараона, с десет чудеса да разбие тая египетска империя, която образ на царството на мрака. Как си мислите, че Сатана така лесно ще пуска робите си?

Толкова хора се чудят, защо моите роднини не могат да разберат, защо хората в работата ми и колегите, и приятелите ми не могат да разберат? Защо ли? Защото има царството на мрака. Защо ли? Защото има крепости, които той е изградил в умовете на хората и за да паднат тия неща се изисква сила, а не приказки. Приказки само работа не вършат. И днес църквата до голяма степен се е насочила към приказките. Опитваме да обясним нещата по човешки. Когато Божия дух действа, няма значение как ще го кажеш. Защото всеки ще види, че зад това казване има нещо. Че зад това казване има някой. Не е важно как ще го кажеш, важно е кой ще бъде зад тебе. Дали си сам или си с Него.

Гледах филмчето, имаше едно филмче „Мечката” и в един момент едно меченце бягаше от един леопард и вече леопарда при един поток ще го хване и застава вече върху него, и ще се хвърли върху него и мечето изрева и леопарда избяга. И мечето така се зарадва, че успя да изгони леопарда. Обърна се, обаче назад и видя големия мечок застанал над него. Не заради малкото мече, заради големия мечок бяха нещата, не заради гласа на малкото мече, заради гласа на големия мечок.

И аз искам да ви кажа, не заради това, което вие ще говорите, а заради това, което Той ще говори чрез вас, ще станат нещата. Още един път, това което ви казвам е от Бога. Не заради това, което ти казваш, а заради това, което Той казва чрез тебе ще станат нещата. Защото пак отново, не чрез сила човешка, не чрез човешки напъвания и способности, а чрез силата, помазанието и присъствието на Святия Дух.

И аз искам да ви кажа: търсете Господа, търсете Неговата сила, търсете Неговото присъствие винаги през всичките дни на живота си! И ако едно нещо ме привлича най-много в царството, това е присъствието на Царя. Искам присъствието на Царя през всичките дни на живота ми. Както и в 27 Псалм се казва:

Искам да живея в дома Господен през всичките дни на живота си 

Това означава, живота на тази земя и живота във вечността. Имаме възможност да живеем в Неговото присъствие.

И аз искам да ви кажа нещо, което на времето са го правили, може и сега да го правят овчарите на Изток – взимали са масло и са втривали маслото в главите на овцете. Защото на изток /и то не само на изток/ има много мухи и мухите кацат по главата, по лицето, по козината на овцете и когато ги намажат с масло, мухите не ги кацат. И това е образ на помазанието на Святия Дух.

Притесняват те демоните, говорят ти демоните, тормозят те. От какво се нуждаеш? От освобождение, разбира се. Обаче, освен това нещо, ти се нуждаеш от помазанието, защото само помазанието разрушава хомота на Сатана. И Сатана не го е страх от теб. Него го е страх от помазанието, което е върху теб. Както онази пантера не се страхуваше от малкото меченце, което е образ на тебе, а се страхуваше от големия мечок, който е зад тебе. Духът на Господа слезе върху Самсон и той разкъса лъва, както се разкъсва яре.

Така нека духа на Господа да слезе върху нас и да ни даде всемогъщата Божия сила, да полагаме ръцете си и болните наистина да се изцеляват; да заповядаме на демоните и те наистина да излизат; да възкресяваме мъртвите; да спасяваме грешните и да ходим с властта и със силата на Святия Дух през всичките дни на нашия живот. Няма нищо по-прекрасно на тази земя от присъствието на Святия Дух. Христос проля кръвта си и ни даде вечен живот, за да може Святия Дух да  слезе върху нас и да живеем със силата на Бога през всичките дни на нашия живот.

Ако не си се обръщал към Него, сега е време да се обърнеш, защото помазанието никога не идва без Христос. Ако някой е получил дарба, или сила по някакъв друг начин, това не е от Бога. Божията сила и дарба е свята, чиста и много по-мощна от всичката сила на Сатана. Затова нас не ни е страх от дявола, дори от цялата му сила, защото Исус ни каза:

Давам ви власт, давам ви сила, да настъпвате върху тия скорпиони, върху тия змии, да ги мачкате

и ви давам власт върху цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди 

Затваряй си очите, брат! Няма нужда да ги затваряш! Нищо няма да те повреди, ако ти си помазан. Ако ти си помазан, нищо няма да те повреди и нищо няма да ни повреди. Алелуя!  Слава на тебе, Господи! Обичам го, обичам го, обичам го. Може да не го говоря, може да не му говоря и на Него много, но вътре в мене има глад и жажда, искам повече. Имаше една песен, искам повече от теб. Ето така, искам повече от Него.

Нека кажем: искам повече от теб! Да, искам повече от теб! Исус, искам повече от Святия ти дух. Обърни се към Него, защото Той е източника на живота. Той е източника на живота, Той е самият живот.

Мъртъв бе, но ето живее до вечни векове и имам ключовете на смъртта и на ада 

Алелуя! Той е възкресението и живота, Той е първия и последния, началото и края. Искай от Него и Той ще ти даде водата на живота.

Ако някой е жаден, нека да дойде при мене и да пие. Елате и пийте даром от водата на живота 

Алелуя! Живот, живот, живот. Алелуя! Колко си прекрасен и чудесен! Пийте от Него!

Не чрез сила и мощ, но чрез Духа ми, казва Господ! 

Бъдете благословени!

Амин!