Прилагане на кръвта на Исус

Интернет предаване на п-р Пламен Петров от Лондон 20.01.2011


 

Нашето предаване е от Лондон и аз вярвам, че Господ има хубави неща да извърши в Лондон, както сред българите, така и не сред българите. Амин.

И ето днес, Словото което Бог даде:

Домът ми ще се нарече дом на молитва за всичките народи

Църквата трябва да бъде място за молитва за всичките народи, българи и не само българи, но и други.

Ако имате някои въпроси, можем да обсъдим някои неща, върху Словото, върху волята на Господа и т.н.

Някой беше казал, че „който разбира има въпроси”.

По какъв начин можем да сложим кръвта на Исус върху нас?

Как можем да приложим кръвта на Исус в нашия живот?

Вярвам, че на всички ще им е интересно това как да прилагаме кръвта на Исус в нашия живот.

Това е един много важен въпрос. И на първо място, защо трябва да я прилагаме, защо е необходимо това нещо?

Откровение на Йоан 12:11 Ние вярващите побеждаваме дявола чрез

 кръвта на Агнето и чрез Словото на нашето свидетелство

Следователно, ние като вярващи имаме възможността да живеем в победа над Сатана. Обаче, тази победа можем да я реализираме чрез кръвта на Исуса. Това е ключ.

Една от причините, вярващи да живеят в поражение е това, че не знаят как да побеждат дявола чрез кръвта на Исус. Днес се проповядва по много църкви безкръвно Евангелие. Говори се за Исус, но някак си Исус отделен от кръста, Исус отделен от кръвта. Ние го обичаме, ние го прегръщаме, обаче, кръста го няма много.

Забележте какво казва Павел в

І Коринтяни 2 Аз не дойдох при вас с мъдро говорене, за да ви изявя

 Божията тайна, но исках да знам между вас едно нещо

 и това е Исус Христос и то Него разпнат

Исус Христос и кръстът е ключът към Божията сила. Без кръвта няма сила. Нека да ви го докажа.

Исус първо трябваше да умре и след това да възкръсне. Ако нямаше смърт, нямаше да има възкресение нито за Него, нито за нас. Кръвта довежда духа. Ако Той не беше умрял на кръста, нямаше да има петдесятница. Кръвта докарва духа. Когато се проповядва кръвта на Исуса, тогава Святия Дух започва да потвърждава Словото със знаменията, които го придружават. Затова Павел продължава във втората глава на Коринтяните: 

Говоренето ми и проповядването ми не ставаха с убедителните думи

 на човешката мъдрост върху Библията, но с доказателство от Дух

 и от сила, за да не бъде вярването ви основано върху човешка мъдрост, а върху Божията сила

Един от проблемите, който се среща днес, е, че хората си основават вярата си върху човешка мъдрост, а не върху силата на Бога. Който основава вярата си върху библейската сила на Бога, той става много по-здрав и вкоренен християнин. Другите са умствени християни. Обаче, трябва да знаем, че сърцето диктува нещата.

Със сърце вярва човек и се оправдава,

с уста прави изповед и се спасява

Със сърце вярва, не с ум. Умственото, интелектуално християнство няма сила, защото ума е слуга на сърцето. Какво сърцето реши, ума го доказва. Каквото сърцето иска, умът го доказва. Виждате хората, които са движени от страсти, те си доказват по някакъв начин, даже ще ви извадят и от Библията стихове, които да ви докажат, че техните страсти са както трябва.

Ето наскоро имаше едно интервю с Азис /аз обичам да го цитирам/, той човекът казва: “Всички сме грешници”. И приключи въпроса. Значи за него всички са еднакви. Но аз искам да кажа, че не всички са еднакви. И Божието Слово изобщо не говори за това, че всички са еднакви. Грешникът отива в ада и в огненото езеро, ако не се покае.

Ние, които сме повярвали в Господа Исуса Христа, какво сме?

№ 1 простени грешници. Едно е да си грешник, друго е да си простен грешник, т.е. греховете ни са простени. Той, Господ взима нашите мръсни дрипи, скъсва ги, разсъблича ги и ние оставаме голи. Влизаме във водата на водното кръщение и биваме изкъпани; излизаме от водата – ново създание и след това Той ни облича с бялата премяна на праведност. Извинявай, ама има разлика от човека, който се е покаял, повярвал, минал през водата, умит е, възкръснал от смъртта и облечен с дрехата на праведност и оня, който си стои с мръсните дрипи.

Праведника /казва Библията/ и седем пъти да падне, пак ще стане,

 но нечестите като паднат един път, се съкрушават

Това, което е много важно на всеки един грешник да се каже е, че не е вярно, че всички хора са грешници. Всеки може да съгрешава, поради слабост или немощ, всеки може да съгреши с мисъл, може да съгреши с някоя дума, може дори да съгреши с дело, но праведния човек се покайва, което означава, че той изповядва греха си и го оставя, а нечестивия нито го изповядва, нито го оставя.  Или дори да го изповяда, няма да го остави.

Библията казва в

Притчи 28:13 Който крие греховете си няма да успее,

оня който ги изповядва /№ 1/

 и ги оставя /№ 2/ ,

ще намери милост

Така че, има разлика между грешника, който отива в ада и между простения грешник, който е оправдан и поради кръвта на Исус става праведник. Ние, всичко което имаме в живота си и ще имаме в живота си, го дължим на делото на кръста на Исус Христос. Прощението на греховете ни, защото:

Той стана грях за нас

Ние сме простени.

Изцеление на тялото ни:

Той взе на Него нашите немощи и понесе нашите болести,

 с Неговите рани ние се изцелихме

Освобождение от нечисти духове, Той беше прикован на кръста, за да можем да бъдем свободни от хомота на Сатана.

Проклятието беше разчупено и разрушено, защото

Галатяни 3:13,14 казва: Той ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас, за да може благословението на Авраам да дойде върху нас езичниците, чрез вяра в Исуса Христа

Той стана проклет на кръста само, стана проклет. Сега е благословен, за да можем ние чрез това да станем благословени. Той понесе нашата смърт на кръста, като умря, за да можем ние чрез Неговия живот да живеем. И какво да кажем? Всичко, което имаме, причината за това е размяната, станала на кръста. Той понесе всичко негативно и зло от нас, за да може всичко позитивно от Бога, от Христос да дойде върху нас. Затова тази жертва е толкова важна за нас, защото без проливане на кръв, няма прощение, казва Библията. Без проливане на кръв, нищо не става. Жертва е необходима, жертва. И тази жертва, Божието Агне, Исус Христос беше заклан за нас на кръста и чрез Неговата кръв, ние имаме всичко, което имаме. Всеки, който мисли, че ще мине без кръвта, че ще мине без Исус, се заблуждава сам себе си. Това или е психология, или е ню ейдж, или е нещо друго. Исус казва за себе си ясно:

Аз съм единствения път, Аз съм единствената истина и Аз съм единствения живот, никой не може да дойде  до Отец освен чрез Мене

Всички други се заблуждават.  Той извърши перфектно и съвършено делото и заради Него, ние имаме всичко.

И сега, връщам се на въпроса как да приложим кръвта на Исус.

Има сила в кръвта. Погледнете в

Левит 17:11 Животът на тялото е в кръвта

Ето едно тяло, ако в това тяло няма кръв, няма живот в него. Същото така е и твоето тяло. Живота е в кръвта. Тялото може да го има, но няма ли кръв вътре, няма живот. Кръвта носи живота.

Тялото на Христос църквата също има живот, но живота на Христовото Тяло, което е църквата е в кръвта на Исус. Кръвта транспортира хранителните вещества, кислорода и също прочиства тялото. Тя е като транспортно средство – хем носи живот, хем носи кислород, хем отнема кислородния двуокис, отнема всичките токсини и ги разчиства. Ако кръвта не се движи, ако няма кръв в тялото, нищо няма да стане.

По същия начин е и в църквата. Това, което ни прави единни е кръвта на Исус. Това, което ни прави да имаме живот в себе си е кръвта.

Представете си сега този пръст, например. През него тече кръв. Но ако аз взема да го отрежа или дори просто да го вържа с един ластик и да го затегна много, така че да не може да минава кръвта, този пръст рано или късно ще изсъхне, защото няма движение на кръв по него. И всяка една част от Хростовото тяло, която се отдели от Евангелието на кръвта, на Христовия кръст, тази част умира. Днес има много силно движение на този дух на Антихрист, да въведе едно християнство безкръвно, миловидно, хуманистично, без кръвта на Исуса. Но помнете,  няма ли я кръвта, няма я силата.

Ето още един пример. Не знам дали миналия път не говорихме по този въпрос, но ако погледене в Левит 14 глава, ще видите начина, по който прокажения е бил очистван.

Първосвещеникът е вземал кръв, принасял е жертва. Взимал е кръв от тази жертва и е помазвал с тази кръв дясното ухо на болния, палеца на дясната ръка и палеца на десния крак на болния с кръв, което говори на защита на слуха ни от гласа на Сатана; защита на делата ни от влиянието на Сатана и защита на ходенето ни от влиянието на Сатана. Говорим за кръвта, нали? Ето какво прави кръвта. Кръвта на Исус ще те защити от гласа на Сатана. Колко хора днес имат проблем с това, но кръвта те защитава. Кръвта защитава слушането ти. Защо е толкова важно слушането? Ами много просто, защото

вярата идва от слушане.

Каквото слушаш, това ще вярваш. Който стои и слуша сапунени опери, слуша новините много-много, страх идва в него. “Оле, Боже, криза е, какво ще правим?” Къде ти отива вярата –  в петите.

Но който слуша Божието Слово, в него влиза вяра.

А кръвта на Исуса, приятели, се прилага № 1 чрез вяра; вярата е тази, която трябва да бъде използва, за да се прилага кръвта на Исус.

В 12 глава на Изход, имаме случая с пасхата, празника наречен пасха. На английски е pass over /преминаване/, а на български, не знам защо са го кръстили пасха. Трябва да бъде преминаване празника, за да бъде по-разбираемо. Значи празника е преминаване, какво? Преминаване от робство в свобода. Слава на Бога. Това е смисъла на този празник.

И какво става? Господ казва – “заколете агне, вземете от кръвта му, вземете една билка, която се казва исоп, топнете в легена с кръвта и сложете, намажете на горния праг на вратата и на двата странични прага, което вярвам, че образ на дух, душа и тяло – пълна защита чрез кръвта на Исус. Казва – “намажете” или “приложете кръвта”. Искам да обърна внимание на този момент. Агнето е било заклано,  много е важно това. Това е толкова важно, агнето е било заклано. Но това не е носело спасение на евреите. Господ казва – “тази нощ, духа на смъртта ще мине и ще убива всяко първородно”. И Господ казва следното нещо – “където намери кръв, няма да влезне. Само там, където няма кръв, там ще влезне и там ще има смърт”.

Забелязвате ли го това? Защо? Защото, където има кръв, значи има смърт. Ангела идва да убие първородното, обаче вижда кръв и казва: “Тук вече има смърт, няма смисъл да се убива, минавам натам”.

Същото нещо се получава с Христос. За нашите грехове ние заслужаваме смърт. И какво казва  Господ:

Наказанието, заплатата за греха е смърт

Нали така? Обаче, вместо ние да бъдем умъртвени, Той беше умъртвен, за да живеем ние. Ето тука е размяната, това е  тайната на жертвеното агне, което Бог принесе за нас.

Връщаме се там с исопа. Значи, агнето е било заклано, кръвта е била в легена, но ако тази кръв не се придвижи от легена до праговете на вратата, тази кръв няма да свърши работа.

И днес положението с много хора и ако има невярващи хора, слушайте го внимателно това, а включително и вярващи. Защото много хора казват – “Ами аз, след като Христос е спасил света и мен ще ме спаси”. Агнето е принесено преди 2000 години, кръвта е пролята, въпроса е дали ти ще вземеш исопа, който е вярата и дали ще приложиш тази кръв с вяра, и дали ще приложиш тази кръв в собствения си живот – дух, душа и тяло. Дали ще приложиш тази кръв в собственото си семейство, както казва Слово:

Повярвай и ще се спасиш ти  и целия ти дом

В твоите ръце, особено в ръцете на мъжа, който е глава на семейството, зависи спасението на дома. Виждате ли, има негативна и позитивна страна. Негативната коя е? Кръвта носи защита от влиянието и атаките на Сатана. Така че трябвало е да се вземе тази кръв и да се приложи. И днес ние трябва да вземем от кръвта на Божието агне и да я приложим в нашия живот.

Много християни питат: “Защо, бе брат,  се случват такива неща  на християни, на добри хора лоши неща? Защо се случва това?”

Трябва да ви кажа, че независимо дали се наричаме християни или не, закона е един и същ – избавлението е чрез кръвта на Исуса Христа. Ако ти приложиш кръвта, ще бъдеш избавен. Кръвта е печата, който врага разпознава. Ако ти прилагаш кръвта в твоя живот, ще имаш победа над Сатана.

И ти попита как се прилага кръвта?

Има два начина на прилагане, които аз знам.

№ 1 прилагане чрез езика –

Със сърце вярва човек и се оправдава,

Но не е спасен,

С уста прави изповед и тогава се спасява;

Виждате спасението идва, когато и устата се намеси. Не само устата, не е само сърцето, а сърцето и устата. № 1 – сърцето; № 2 – устата. Винаги нещата идват отвътре навън. Не става отвън навътре. Някои пък само изповядват. Трябва вярата да е в сърцето ти и тогава ще дойде до устата ти. Така че първия начин е чрез устата. Както казахме:

Откровение на Йоан 12:11 ние побеждаваме дявола /№ 1/ чрез кръвта на Агнето /но не е достатъчно/, и Словото на нашето свидетелство

Виждате ли го? Т.е., Словото на нашето свидетелство е прилагане кръвта върху твоите прагове. Кръвта е принесена чрез Агнето, обаче ние прилагаме чрез Словото на нашето свидетелство. И много пъти, когато сме имали освободителни служби и когато се молим за някой човек и човека има нужда от освобождение. И виждаш, че трепери, крещят демоните, обаче не могат да излязат, и аз като кажа: “Чакай, спокойно, спри сега малко. Заповядвам на духа, не го закачай в момента. Искам да кажеш – чрез кръвта на Исуса, аз съм простен, чрез кръвта на Исуса аз съм освободен, аз съм изцелен, чрез кръвта на Исуса съм освободен от проклятие и други подобни неща”, да изповяда просто това, което кръвта на Исуса е направила за него и тогова демоните излизат. Защото той прилага кръвта върху своя живот, кръвта се задейства и той получава освобождение. Както казахме, има сила и живот в кръвта на Исуса Христа.

Сега ще се върнем в Левит 14 глава, където говорихме, че кръвта се прилага върху ухото, върху пръста и върху пръста на крака. Обаче, свещеника не спира дотук. Това казахме е негативната страна – защита от атаките на Сатана, обаче идва позитивната. Свещеника взима олио или зехтин в ръката си и помазва маслото на същото място, на което се намира кръвта. Точно на същото място слага маслото върху кръвта на ухото, палеца на дясната ръка и върху кръвта на палеца на десния крак. Защо е това? Кръвта те защитава от Сатана, обаче маслото носи помазанието. Т.е. не само да си защитен в слушането си, в делата си и ходенето си, но сега още повече, помазанието или присъствието на Господа идва върху тебе, в твоето слушане, така че ти да можеш слушаш и да разпознаваш Божия глас; делата ти стават помазани и ходенето ти става помазано и с други думи, ти ставаш не само освободен и проклятието разрушено, но ти ставаш и благословен. Ето това е, защото Святия дух е благословен дух, Той е духът на благословението и когато Той дойде, идва благословение в живота ви. Така че виждате, не е същото което казва:

Колосяни 1:13 Бог ни избави от властта на тъмнината

№1, т.е. Той ни изважда от властта на Сатана /това е, което кръвта прави/ и след това ни пресели в царството на Неговия възлюбен Син, това е Божието царство. Т.е. ти си избавен от властта на Сатана и ти си преселен на място, където ти имаш власт над Сатана. Не само си избавен от Неговата власт, но вече и ти имаш, защото

ІІ Коринтяни 4:20 Понеже Божето царство не е думи, а в сила

Така че отиваш вече на едно място на власт и сила над Сатана. Ти излизаш от Египет, което е дома на робството и биваш преселен в Обещаната земя, където са великаните, между другото, изместваш тия великани и завладяваш тази територия, т.е. ти влизаш в мястото на благословение, влизаш в мястото, което е място за наследяване на обещанията и благословенията.

Много хора питат: “Защо толкова много обещания има в Библията, а аз ги нямам тези обещания?” Можеш да ги имаш, но трябва първо да излезеш от Египет. Срещаме толкова трудност да убедим някои хора, че имат нужда да бъдат освободени от демони. Просто предпочитат да живеят в робство, ама ги е срам. И аз даже не наблягам много на това. Който иска, иска, получава се. Значи, първо трябва да бъдеш изваден от роството, да минеш през пустинята, плътта да бъде умъртвена там и тогава да влезеш в Обещаната земя. И това става чрез кръвта. Как бяха избавени от Египет? Чрез кръвта на пасхалното агне, което е образ на Исус Христос, който беше даден в жертва за нас.

Бог извърши 10 чудеса, знамения в Египет, разруши Египетската империя, за да извади своя народ оттам. Но аз искам да ви покажа нещо тука. Някои хора днес казват: “Няма нужда, ти кажи на хората, че Исус ги обича и всичко е наред”.

Така ли отиде Мойсей при Фараона да каже – “Исус ви обича, божии народ, Исус ви обича”. Някои казват, “не може Божия народ да е в робство”. А какво правеха Израел, какво правеше в Египет, беше роб. Така че чрез кръвта на Божието агне, чрез силата на чудеса и знамения, Бог ги извади оттам и после ги пресели в земята на благословенията, в земята на Божиите обещания. Слава на Бога.

Връщам се върху този момент – как да приложим кръвта на Исус?

Много интересно в Евр.11:28, с вяра Мойсей държа празника пасха. Виждате, че Мойсей с вяра направи това, за да може да излезе Божия народ от Египет.

Как се прилага кръвта на Исус? Какво е исопа? Исопа е именно вярата. Без вяра не може човек да приложи кръвта на Исус. Това е начина, чрез който кръвта се прилага. И чрез Словото на нашето свидетелство.

Със сърце вярва човек и с уста прави изповед

Ето това е начина, по който се прилага кръвта на Исус в живота.

Например, ето има такъв стих, който казва:

Аз няма да умра, но ще живея и ще разказвам делата на Господа

Знаете го този стих, нали? Какъвто и стих от Библията да вземеш, с вяра приложен, той има сила. Още повече такива, които са свързани непосредствено с кръвта на Исуса Христа са тези, които имат сила. Хора, които са под проклятие, този стих в

Галатяни 3:13,14 Христос ни изкупи от проклятието на закона

Забележете, думата изкупи. Т.е., Той плати цената, за да може ние да бъдем под благословение. Вие виждате това нещо, че цената е платена от Него. Той взе проклятието, за да може благословението да дойде върху нас.

Първото нещо е ние да изповядаме какво кръвта на Исуса прави за нас. Много е важно. Вторият начин, по който прилагаме кръвта, това е Господната трапеза. Какво казва Исус в:

Йоан 6 Който яде плътта ми и пие кръвта ми, има живот в себе си;

който не яде плътта ми и не пие кръвта ми, няма живот в себе си. 

Тука също има много сериозен проблем. В Испания, бях в една домашна група. Имаше англичани и понеже казва “ти си пастор, хайде сега ти ще благословиш Господната трапеза, кажи едно слово за Господната трапеза”. И аз казах, Слава на Бога, че няма да говоря за помазанието на Святия Дух, че ще ме изхвърлят преди да съм започнал, обаче, викам, че говорим сега за кръвта и съм спокоен. И казах този стих, който казва:

Животът на тялото е в кръвта и който не яде плътта ми

 и не пие кръвта ми, няма живот в себе си 

И изведнъж един англичанин, с който по-късно станахме приятели между другото, сега сме приятели, даже ме кани на радиопредаване, скочи веднага, той е изландец и каза: “Ние, тука да не сме канибали да ядем плът и да пием кръв, какви ги говориш!”. “Чакай, казвам, аз тук чета Библията, не го казвам аз, Исус Христос го казва”. Ама, то не било така, било другояче.

Вижте, Дерек Принс го казва това нещо – ако ти взимаш символични неща, ще имаш символичен живот. Трябва да правим това, което Христос прави. Аз забелязвам днес дявола е излъгал много църкви. Аз пак казвам, аз нямам проблеми нито с църквите, нито с пасторите, взимам заедно с тях Господна трапеза, без да ги упреквам, но трябва да говорим истината. Примерно взимат Господната трапеза с натурален сок. А Исус говори за вино. Сега, могат да се намерят всякакви неща, че не било такова виното, било онакова, вино. Нека бъдем прости, ама вярващи. Както казва:

ІІ Коритяни 11:3 Боя се, казва Павел, да не би както Сатана излъга Ева,

 така  да се разврати вашия ум и да отпаднете от простотата и чистотата, която дължите на Христос

Трябва да имаме повече простота. Тези, които имат повече простота, имат повече сила съм забелязал. Повече простота във вярата. Ето, вино-вино; хляб, остави че се ползва хляб, който е квасен, но на всичкото отгоре не се и вярва, просто някак си няма я тази вяра. Трябва да имаме тази вяра и тази изповед, защото Христос казва:

Който яде плътта ми, пие кръвта ми, има живот в себе си,

 живот вечен, живот изобилен

Има Божията сила, действаща в живота му. Има голяма тайна, Господната трапеза и носи голяма сила на християните. Виждате как по някакъв начин все се изплъзват нещата и като че ли силата се губи.

Ще ви кажа също и по отношение на Библиите, защото съм привършеник на King James translation на английски. В по-новите преводи, в някои случаи има някои неща, които се изпускат.

Например,

Колосяни 1:14 В него имаме изкуплението си, прощението на греховете /забележете, точно тука е изпуснато/.

Изглежда много невинно това, обаче оригинала казва: 

В Него имаме изкуплението си, чрез кръвта Му,

 прощението на греховете ни

Това е точно на английски – through his bloоd. Обаче, в много от съвременните преводи, това липсва. И това може да е просто нещо: “Айде, бе, то на много места пише, еми тука да го отсечеш, там да го отсечем” и после се чудим защо църквата е хилава и няма сила. Защото, като няма кръвта, няма я силата. Вие виждате, какво борба има днеска по въпроса, че Исус Христос е Божия Син. В днешно време, аз го забелязвам, че по време на Christmas, не се казва Рождество Христово, а се казва – Happy Holiday, взех да получавам такива поздравления. Какви холидейз са това, Christmas, това е The birth of Jesus Christ, това е раждането на Исус Христос. Защо е толкова важно, защото:

Всеки дух, който не изповядва, че Исус Христос

 дойде в плът на земята, е Антихриста,

той е в действие. Това е, което става. Какво прави исляма в момента? Именно това нещо, Исус не бил Божия син, ние вярваме в него, той е пророк, но не е Божият син. Какво казва Йоан в Първото послание, 5 глава:

 

Който има Сина, има живот, който няма Сина, няма живот

 

Бог ни е дал живот и живота му е в Неговия син.  Точка  по въпроса. Имат ли живот, хора които не вярват в сина? Нямат живот. Защо трябва да вярваме в сина че имаме живот? Защото само чрез Сина на Бога, можеш да станеш Божии син. Ако не вярваш в Сина на Бога, не можеш да станеш Божии син. Ние сме божии синове и дъщери, защото сме в Сина. А наследството е само за синовете.  Тези, които не са синове, нямат наследство.

Ето, пастор Митко, твои наследници ще бъдат ли добрите деца от улицата? Вярвам, че няма да бъдат. Тези деца, които са в твоя дом, са родени от тебе, те ще бъдат наследници твои. Така и при Бога. Наследници са само Божиите деца. И казват – “Ама, всички сме Божии деца, брат”. Не сме всички Божии деца, всички сме божии творения, Божии създания, създадени от Неговите ръце, обаче, само ония, които са чрез Сина родени, те са божии деца. Това се нарича новорождение. Виждате колко фино нещата се преминават.

Друг интересен въпрос има, в Лука 2 глава, много интересно. В King James как е казано, в други преводи как е казано. Казва се:

Йосиф и майка му /майката на детето/ отидоха в Египет,

примерно в този смисъл

А в другите преводи

Майка му, баща му и Той

И аз си казах – “Какво толкова има?” Ами много просто, че Йосиф не е баща. Казва се – Йосиф и майката на детето. А в съвременните преводи – майката и бащата. Всичко става много кротко, много полекичка минава. И виждате как кръвта се изолира, как се изолира, че Той е Божия Син, тука в този случай например. Ние трябва наистина да търсим истината в Писанията и трябва да се научим да прилагаме кръвта на Исус в нашия живот. Както казах № 1- чрез нашата изповед, № 2- чрез Господната трапеза, защото по този начин Христовия, Божия живот влиза в нас. Ние не го разбираме как, обаче, го приемаме с вяра и го получаваме. И в духовния свят това има голяма сила. Трябва да се изчистим от предразсъдъци и от заблуди и да запомним това нещо, че:

Божието Царство не се състои в думи, а в сила

Сатана, днеска, както и тука в Лондон, да ви кажа направо, голяма джунгла е. Да ви кажа, като гледам какво чудо е, какъв огромен град и какви ли не хора, от кол и от въже са се събрали. Невероятно. Днес в молитвата усетих тъмни облаци отгоре и Бог ми показа, че чрез молитва тези облаци могат да се развижат над определени места и Господ да спусне тази стълба, по която ангелите нагоре и надолу да се движат и да се развидели небето и да дойде освобождение на района. Обаче, без Божията сила не може да стане. Без силата на Евангелието, не може да стане това нещо. Ние не можем да победим с човешки сили, понеже тука има началства и власти, които са надвиснали и контролират и манипулират района и за да може това нещо да се победи, има нужда от Евангелието на Божието царство. Искам да ви покажа в

Марк 1:39 се казва за Исус обикаляше синагогите по цяла Галилея като проповядваше благовестието на Царството и изгонваше демони

Ние трябва да проповядваме благовестието на Божието царство и да демонстрираме силата на Божието царство. Не само благовестието на спасението, защото Божието царство включва повече от спасението на душата на човека. Включва много повече. Църквата трябва да влезе в сила, в мощ и да се движи чрез духа на Бога. Както казва:

Не чрез сила и чрез мощ, а чрез Духа Ми, казва Господ на силите

Евангелието на Божието царство. Ето какво е нужно и в молитвата ни:

Да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля,

 както на небето, така и на земята

Защо? Като дойде Неговото царство, ще си отиде царството на тъмнината. Исус даже им каза на фарисеите, когато го упрекваха, че изгонва демони чрез Велзевул, началника на бесовете. Той каза:

Ако Аз чрез Божия дух, изгонвам бесове,

 то тогава Божието царство е дошло върху вас

Т.е., Той изтласква едното царство и въвежда другото царство.

Където е Господния дух, където е Божието царство, там идва свобода

И ние това трябва да го знаем и трябва да можем да го въведем. Без сила няма да стане. Напомням ви случая с Мойсей.

Мойсей изведе божиите хора със силата на чудеса и знамения, не със сладки приказки. Имаме нужда да потърсим близост с Бога, да потърсим силата на Бога, за да свършим работата. Както казва:

Деяния на апостолите 10:38 Исус от Назарет Бог го помаза със Святия Дух /№ 1/,

със сила /№2/, Той обикаляше да върши благодеяния и да изцелява всички, които бяха угнетявани от дявола, защото Бог беше с Него

Исус можеше да го направи, защото беше помазан със сила. И това е, от което се нуждаем. И аз ще се радвам, ако наистина тръгнем да търсим повече от Неговото присъствие. В църквата най-ценното, което може да се намери е присъствието на Бога.  Може да има всичко друго. Днес има църкви, които имат всичко, което може да се помисли, обаче като нямат присъствието на Бога, нищо нямат. И ние трябва да търсим присъствието на Бога като първата църква.

Четете Деяния на апостолите, ангели как се движат, освобождават от затвора Петър, освобождават Павел от затвора; ангелите на Господа говорят на Корнилий, Корнилий проповядва Евангелието, Святия дух слиза върху езичниците и ги кръщава. Мъртви биват възкресени, сянката на Петър изцелява хора, дрехите на Павел, изцеляват хора. Такава мощ и такава сила, в която са се движили тия Божии служители и тези църкви. Това е, те може да  не са имали много неща, но те са имали духа на Бога, те са разполагали с най-великата сила на тая земя и ние от Него се нуждаем и Него трябва да приветстваме и Него трябва да търсим и да искаме. Но както казах, без кръвта, го няма духа. Ако не се проповядва кръста, кръвта на Христос, няма да видим силата на Святия Дух. Затова Павел казва:

Аз реших да проповядвам Христос и то Него разпнат,

та да може проповядването ми да не е с човешки думи,

но с доказателство от сила и от Дух. 

И вярата ви да се основе на Божията сила. Ето така. Благодарим на Бога за кръвта на Исус и благодарим на Бога за  духа на Исус.    Алелуя. Благодарим ти Господи, отдаваме ти слава и хвала.

Бог да ви благослови.

Амин!