Духът на Господа

Интернет богослужение от Испания с пастор Пламен Петров на 24.02.2011г.

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/12912093

http://www.ustream.tv/recorded/12912676

Отворете сега на Лука 4:18. Това е първото записано слово на Исус Христос след като Той влиза в своето служение. Вие помните, че на 30 годишна възраст Той приема водно кръщение, Светият Дух слиза под формата на гълъб върху Него, и Той влиза в служение след изпитанието Му в пустинята.

В този случай Той влиза в синагогата, отваря писанията и казва:

Лука 4:18 Духът на Господа е върху Мене, казва Исус,

 защото Ме е помазал… 

Първите думи, които споменава, когато влиза в служение е Духът на Господа. Той отдава на Светия Дух абсолютно всичко, което Той прави. Преди да дойде Светия Дух върху Него Той не е изнасял поучения, Той не се е молил за болни, не е възкресявал мъртви, не е гонел бесове, а е чакал да дойде Светия Дух. След като е дошъл Светия Дух Той влиза в синагогата и казва: Духът на Господа е върху Мене. С други думи виждате, че дори и Божия Син какво важно значение отдава на Светия Дух.

И аз вярвам, и аз искам да ви кажа, че това, от което има нужда днес България, е Духът на живия Бог. Защото Светия Дух е Духът на живота, без Светия Дух живот няма. Той е живите води, които правят пустинята да стане плодородно поле. Без Светия Дух нищо не може да стане. Ако в църквата не влезе Духът на Бога да управлява, не може да стане нищо.

2 Коринтяни 10:17 А Духът е Господ, 

и където е Господния Дух там е свобода. 

А в друг превод се казва:

2 Коринтяни 10:17 А Духът е Господ, 

и където е Господния Дух УПРАВЛЯВА, там е свобода.

Или:

където Духът е Господ, там е свобода. 

В църквите трябва Духът да е Господ, в домовете ни Светия Дух трябва да бъде Господ. Не човешки програми, не доктрини, не различни закони, кое как трябва да става и как не може да става. Вие виждате, че в Библията няма стриктни инструкции кое как се прави. Но хората питат: „Така ли трябва да се прави или по друг начин? Господната вечеря как да се прави? – един път в месеца или всяка седмица да се прави, всеки ден ли да се прави или един път в годината?” В Божието слово няма конкретни наставления кога да се взема Господната вечеря. Освен това за хвалението:  дали да бъде преди или след и т.н. За молитвата кога?…. Но виждате, че:

Духът трябва да бъде Господ.

 

Онези, които са управлявани от Светия Дух, те са Божии синове. 

Аз вярвам, че ние трябва да позволим в нашия живот и в църквите ни Духът да стане Господ. Нещо, което 89-та, 90-та година беше започнало да става в България, и някъде до 92-ра година, и се потуши – огънят на Светия Дух се потуши. Както се казва в писанията:

Не угасвайте Светия Дух. 

И всъщност това, което се получи в България е угасването на Светия Дух. Сега има най-различни нови учения, които вървят. Много хубаво. Има стари учения, които вървят. Много хубаво. Обаче искам да ви кажа едно нещо: дали Духът управлява? Ако Духът управлява, всичко ще е наред. Исус каза:

Духът на Господа е върху Мене (или на Мене). 

Това е най-важното, казва Той. Всичко, което Аз правя чрез Духа го правя. Какво казва в:

Матей 12:28 Ако Аз чрез Божия Дух изгонвам бесовете,

то Божието Царство е дошло върху вас. 

Виждате Кой носи Божието Царство – Духът на Бога носи царството на Бога. Нека да кажем: Духът на Бога носи Царството на Бога.

Даже това, че изгонва бесовете е второстепенно. Защото важното е, че Духът на Бога носи царството на Бога

Аз чрез Божия Дух изгонвам бесовете,

и Божието Царство е дошло върху вас.

Това, което е важното е Духът на Бога. Искам отново да отида в Деяния на апостолите 10:38, където Петър проповядва на Корнилиевия дом и каза:

Деяния на апостолите 10:38 Исус от Назарет, как Бог го помаза със Светия Дух и със сила… 

Петър също, свидетелствайки за Исус, първото нещо, което споменава е как Бог Го помаза със Светия Дух и със сила. Искаме сила – ето я силата, силата е в Духа. Забележете пък какво каза самия Исус в Д.А. 1:8 на Своите ученици. Те питаха: „Кога ще се възстанови Израилевото царство. Тогава Исус каза: „ Истинското възстановяване е чрез Светия Дух. Какво им каза: не ви е дадено да разбирате тези времена,

Деяния на апостолите 1:8 Но ще приемете сила отгоре, когато дойде Светия Дух върху вас, и тогава идете и бъдете свидетели за Мене по цялата земя.  

Не свидетели без Духа, но свидетели с Духа. Защото свидетели без Духа нищо не правят, само викат: „Исус те обича”, обаче няма никакви сериозни резултати. Хората дават средства, хората инвестират в това, влагат човешки усилия, програми и всичко…. Защо е това братя и сестри, защо трябва да правим нещо, което не дава резултати? Защо трябва да копаеш там, където няма живи води? Защо трябва да работиш там, където е пустиня? Защо не вземем да се влеем в живите води, и защо не вземем да плуваме в реката на живота? Защо не пием от извора на живите води? Петър каза:

 Бог го помаза със Светия Дух и със сила… 

И със сила… Като дойде Светия Дух идва и силата. Като Го няма Светия Дух какво има? – безсилие. А няма ли сила, няма царство. Защото какво казва:

1 Коринтяни 4:20 Божието царство не се състои в думи 

Много хубаво, да имаме ораторско умение, да има увод, заключение… и всичко да бъде обосновано, но Го няма Духа, а няма ли Го Духът, нищо няма. А Павел какво казва:

…със Светия Дух и със сила. 

И какво казва още Павел:

Проповядва Христос разпнат и доказателството не беше с мъдри думи, но с доказателство от Дух и сила, за да може вярата ви да бъде основана не на човешка мъдрост, 

Днес много учения са много мъдри, но се иска простота и се иска сила. Защото Божието Царство не е в мъдри думи, а е в сила, казва в 1 Коринтяни 4:20. Погледнете го – Божието царство не е в логос, а е в дунамис, в силата на Бога. И тука:

Деяния на апостолите 10:38 Исус от Назарет, как Бог го помаза 

със Светия Дух и със сила; Той обикаляше да прави благодеяния 

И какви са тези благодеяния? – да изцелява. Какъв е резултатът от присъствието на Светия Дух? – сила. В какво се изразява силата? – в изцеление на болни. И след това какво? – да освобождава угнетяваните от дявола. Какво е това? – освобождение.  Проявява се основно в освобождение и изцеление. Понеже в църквата я няма тази сила, затова се проявява в различни неща – да се правим както света, да сме по-интересни, да вземем тяхната музика, дай да вземем техните способи, дай да правим нещата по техния начин. Погледнете Илия, Елисей – нищо светско няма в тези хора. Те са се движели строго в Светия Дух. Погледнете Исус Христос по какъв начин се движи в Светия Дух. Няма човешки работи, няма плътски неща, има просто помазание. ПОМАЗАНИЕТО Е, КОЕТО ПРАВИ РАЗЛИКАТА. БЕЗ ПОМАЗАНИЕ НИЩО НЕ СТАВА! Без помазание има скърцане.

Представете си една кола, на която е изтекло маслото и тази кола да върви. Тогава ще има скърцане и подпалване. И много неща в момента скърцат, защото го няма маслото на Светия Дух. И в:

Исаия 10:27 Хомота на сатана ще се разруши единствено чрез помазанието на Светия Дух. 

Нищо друго не може да разруши хомота. Затова, приятели ви казах Псалм 105:4. Особено на младите искам да кажа. Защото има много модерни неща, които вървят в друга посока.

Псилм 105:4 Търсете Господа и Неговата сила, търсете лицето Му винаги. 

Ето, това е, което трябва да се направи.

И тука в:

Деяния на апостолите 10:38 Исус от Назарет,  Бог го помаза със Светия Дух и със сила, Той обикаляше да прави благодеяния, да изцелява всички, угнетявани  от дявола, защото Бог беше с Него. 

Какво е ПОМАЗАНИЕТО? – БОГ С ТЕБ! Когато си помазан Бог е с теб. И преди това се вижда какво е помазанието? – помазанието на Светия Дух представлява присъствието на Светия Дух и присъствието на силата на Бога. Това представлява помазанието. И нека да се върнем обратно в Лука 4-та глава, за да не се отдалечим от това, от което тръгнахме. 

Духът на Господа е върху Мене, казва Исус, 

И ние трябва да казваме, като отидем да правим нещо: Духът на Господа е върху мене. Ако го няма Духът на Господа трябва да ида и да потърся Духът на Господа, а не да ходя да служа без Духа на Господа. Защото Бог никога не е позволил човек да ходи и да служи без Духа на Господа. Бог никога не е изпратил хора да проповядват евангелието без свръхестествената сила. Той казва:  

Деяния на апостолите 1:8 Но ще приемете сила отгоре, когато дойде Светия Дух върху вас, и тогава идете и бъдете свидетели за Мене по цялата земя.  

Ако не дойде Светия Дух никакви свидетели не можете да бъдете за Мене. Само може да приказвате, но това не е свидетелство, няма да има истинско живо свидетелство, няма да има истинска сила.

Лука 24:49 Стойте и чакайте в Ерусалим докато се облечете със сила отгоре, казва Господ. Не тръгвайте преди да сте се облекли със сила отгоре.

А днеска колко тръгват без силата отгоре, сухо, без помазанието.

Духът на Господа е на Мене, защо? защото Ме е помазал

Господ да ни помаже всичките в името на Исус Христос.

„Господи, помажи ни в името на Исус, наистина да бъдем Твои свидетели”.

Защото Ме е помазал

И за какво ме е помазал Господ? Вижте какво казва Той: Номер едно:

да проповядвам благовестието на сиромасите 

А в друг превод на кротките. Забележете, че благовестието не се проповядва на горделивите. Ако хора са горделиви, те не са достойни за евангелието. Достойните са бедните духом, както казва Исус:

Блажени са бедните духом. 

На сиромасите, тези, които са кротки. Не когато отиваш да проповядваш да воюваш, а те да са жадни, и ти да занесеш вода там, където земята е суха и жадна. Първо, да проповядва благовестието. Т.е. какво казва Исус?: Ако не беше помазанието Аз нямаше да се осмеля да проповядвам благовестието. Защото наистина Господ не е дал позволение да се проповядва евангелието по плът, да се проповядва евангелието без знаменията, които го придружават, не е дал позволение да се проповядва евангелието без помазанието на Светия Дух. Всичко, което трябва да се прави и да става е чрез Духа. Затова състоянието ни е такова. Нямате нужда от много работи, имате нужда от едно нещо, и това е Духът на Бога. Дойде ли Духът на Бога, идва и живота. Едно нещо имаш:

Пс.27:4 Едно нещо съм поискал от Господа и това ще търся, казва Давид, да живея завинаги в присъствието на Господа в дома Господен.

Това е. Исус какво каза:

Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, но едно ти е потребно. Какво? Стой в нозете на Исус и слушай словото, стой в присъствието на Господа. 

Присъствието на Господа това е, от което имаш нужда. 91-ви Псалм какво казва?

Псалм 91:1

 Който живее под покрива (покривалото, присъствието на Господа),

Той ще живее под сянката (силата, защитата) на Всемогъщия.

 

Духът на Господа е на Мене, защото ме е помазал 1. да благовествам на сиромасите 2. Пратил Ме е да ПРЕВЪРЖА сърцесъкрушените 

На английски обаче тука е пратил ме е да ИЗЦЕЛЯ сърцесъкрушените. Духът на Господа идва да изцелява съкрушените в сърце. А пък в Исаия 61-ва глава се казва: да превържа сърцесъкрушените, тука е да изцеля сърцесъкрушените. Така че Господ превързва и изцелява чрез помазанието на Светия Дух.

И ние това трябва да правим. Колко сърцесъкрушени хора обикалят и не са им изцелени сърцата, и това може да стане чрез помазанието.

Да изцеля сърцесъкрушените, да проглася освобождение на пленниците 

Да проглася, да проповядвам освобождение на пленниците.

„Брат, ние не можем да проповядваме освобождение на пленниците.” – тогава няма да бъдат освободени.

Защото вярата идва от слушане, слушането от Божието слово. 

Няма ли проповядване на освобождение, няма да видим освобождение.

Проглеждане на слепите, 

Трябва да им се даде видение на тези хора. Хората ходят като овце без Пастир. Исус ги съжали и днес ги съжалява. Нямат виждане за живота си. Възприемат видение, от което след известно време се разочароват. Но хора, видението, от което няма да се разочароваш е видението, което ще получиш от Него. Защото има фалшиви видения, които просто ще те вкарат в проблем. Изпитвайте нещата, пак казвам. На много места хора се оплакват, не само в България: „този ми пророкува, това слово получих….” Изпитвайте хора, недейте да стъпвате върху пророчествата, стъпете върху словото на живия Бог. Нека пророчествата да бъдат само потвърждение. Защото иначе стъпвате на хлъзгава основа. Ако човекът не ви пророкува от Бога, а ви пророкува от собственото си сърце, както пише в Библията, че има такива неща, тогава влизате в беля. Хванете живото слово и се хранете с него. И когато дойде пророчество от Светия Дух, повярвай го, приеми го, но първо го изпитай! И така:

Да проглася освобождение на пленниците, проглеждане на слепите.

 

Има нужда да получат хората видение, просто видение. Номер едно: след като си повярвал в Господа, трябва да станеш ученик на Господа и номер две, след като си станал ученик на Господа, трябва да станеш учител на другите. Трябва да хванеш простите неща  и да започнеш да ги живееш.

Проглеждане на слепите, и също, изцеление на болните. 

Защото слепотата е и физическа болест, а също и духовна.

Да пусна на свобода угнетените 

Виждате ли го това нещо? Не само да проповядваме освобождение, но да пускаме на свобода угнетените. Защото има на места, където се допуска да се проповядва за освобождение, обаче няма реална молитва за освобождение.  Ето, това държи хората роби – роби в умовете, роби в душите. Защо? Защото трябва не само да се проповядва, но и да се провеждат освободителни събрания, където реално хората да получат освобождение за душите, освобождение за ума, освобождение за емоциите, за волята… Трябва да има освобождение. И много пъти изцелението е свързано с освобождение.

Да проглася благоприятната Господна година. 

Това е годината на благодатта. Обаче тука на английски се казва:

Да проглася годината на Господния юбилей. 

В Израел Бог беше постановил всяка 50-та година (сега не знам дали е така, но в Стария Завет е било) да бъде година на юбилей. Когато дойде 50-тата година, ако някой дължи на някого нещо, всичко се опрощава, никой на никого не дължи и всичко започва от начало. Т.е. на всяка такава юбилейна година ти започваш живота на чисто, не си длъжник на никого с нищо. И тази юбилейна година как днес трябва да проповядваме: „Че днес Господ изчиства греховете на всички ни, всичките ни грехове ги очиства. Всякакви неща, които сме направили, Господ ги покрива с кръвта на Исус Христос и ние можем на чисто да започнем.” Няма нужда да говорим все какво било в миналото, какво беше, какво направих… Годината на Господното благоволение, годината на Господния юбилей, петдесетната година  (колко хубаво звучи, като Петдесятница). Как имаме нужда от една хубава петдесятница, да дойде огънят на петдесятница. Къде отиде този огън на петдесятницата? Къде отиде тази жажда за кръщение в Светия Дух? Колко хора са жадни наистина да получат кръщение в Светия Дух, колко хора са жадни да се изпълнят с Неговото присъствие и сила. Колко? И аз ви казвам, ако дойде Духа на Бога да се излее върху църквата, нищо не може да спре църквата. Защото никой демон и никое началство и власт в небесни места не е по-силен и не е по-голям от църквата. Както е писано:

По-велик е Този, Който е в нас от онзи, който е в света. 

Така че Този, Който е по-велик е вътре в нас, Духът на живия Бог. И ако ние Му позволим да ни изпълва и да действа чрез нас:

Захария 4:6 Не чрез сила, не чрез мощ, но чрез Духа на Господа. 

Не чрез човешки планове, не чрез плътски усилия и напъни, но да бъде чрез помазанието на Светия Дух. Всеки хомот и робство ще се разруши, всяка верига ще падне и Господ ще установи царството Си: Царство на слава, на мощ, чрез Духът на живия Бог. От Него се нуждаем, не се нуждаем от толкова много други работи. Нямаме нужда от много неща, имаме нужда от едно нещо.

Едно нещо съм поискал от Господа, казва Давид.

Исус каза на Марта: Марто, Марто, ти се грижиш за много неща,

но едно ти е потребно, и Мария избра добрата част, която няма

 да й се отнеме никога.

И така приятели, нека се върнем към основата, да се върнем обратно към евангелието, нека да се върнем обратно към онази петдесятница, която ни донесе живота. Спомнете си времето от 80-те години, спомнете си началото на 90-те години, когато вятърът на Светият Дух духна върху България и донесе живот. И мъртвите кости започнаха да възкръсват. И днес има нужда този вятър да дойде, Духът на живия Бог да дойде и да възкреси в името на Исус Христос! Дори и да не иска някой да го направи, дори и църквата да не иска това да го направи, всеки един има възможност чрез името на Исус Христос да поиска от Бога и да каже: „ Господи ,дай ми да пия от живите води, Ти си извора на живота, изпълни ме с водата на живота. Дай ми живот, аз искам Твоя Дух.”

Няма нищо на тази земя като Духът на Бога. На тази земя няма нищо по-ценно от Светия Дух, Духът на Всемогъщия бог. Той е тук на земята, Той е вътре в нас, Той е вътре в тебе, Той е вътре в църквата. Обаче ако сме го оковали във вериги и не Му позволяваме да действа, Той никога няма да ни насили, макар че може. Това, което трябва да направим и да кажем: „Не моята воля, а Твоята воля да бъде изпълнена. Не както аз искам, а както Ти искаш.” И да кажем: „Не аз съм главата, а Ти си главата, не Ти ще ме слушаш мене, а аз ще Те слушам тебе, не аз имам Тебе, но Ти ме имаш мене, аз съм Твой, ето, аз съм Твой инструмент, използвай ме както искаш!”

И както казва Кетрин Кулман: „Господ няма нужда от златни съдове, сребърни, способни съдове, мъдри, много знаещи, много образовани съдове. Той има нужда от посветени и отдадени съдове.”

И ако може да намери един такъв човек, ще докосне целия свят чрез него. Това е, от което имаш нужда. Исус каза една притча и какво казва тази притча? – имаше човек, който събираше скъпоценни камъни, много, много скъпоценни камъни, всичките са много скъпоценни. Но когато намери един, по-скъпоценен от всичките, всичките други ги продаде, за да може да купи този един. Имаш нужда от Един скъпоценен камък – Исус Христос, един скъпоценен камък и това е помазанието на Светия Дух. Всичко друго трябва да махнеш.

 И да ви кажа: цената е всичко. Той трябваше да продаде всичко. Не се казва колко пари струва, тука не се мерят нещата с пари, нещата се мерят със сърце – цялото си сърце да отдадеш на Него и да Му кажеш: „Не както аз искам, а както Ти искаш.” Ако трябва спри религиозните дейности, ако трябва спри всичко, само Него да Го търсиш, но нека Той да бъде Цар на сърцето ти, и тогава ще спечелиш всичко. Защото най-голямото съкровище на тази земя е присъствието на Светия Дух. Най- голямото съкровище е Неговата скъпоценна сила. Тя е като диамант, който не можеш да намериш лесно. Има много места, много приказки, но Го няма Него. И ние искаме, и всеки иска.

И като гледам в интернет например за дечица, които са болни, сакати, и събират пари, за да могат да ги оперират за хиляди евро, и накрая малко да им се подобри състоянието. И казвам: „Боже,Боже, къде са погребали моя Господ? Къде е тази сила да дойде и да разкърши хомота на болестта и да донесе слава на Всемогъщия Бог.” Не пари са нужни за това. Това, което е нужно е присъствието, помазанието на Светия Дух, да се изцеляват хората, и това ще донесе истинската слава на Бога.

Вижте, евангелието не е сложно. Исус заповяда на Своите ученици в Матей 10-тата глава и какво каза и какво им даде. Не им даде пари, но им даде власт над нечистите духове, власт над болестите, и после им заповяда:

Идете и проповядвайте, че Божието Царство наближи 

И после какво каза:

Болни изцелявайте,

мъртвите възкресявайте, вързаните освобождавайте, 

Това е, което Той им каза да правят. Ние това не правим, а сме се разпростряли в какви ли не посоки. И затова са слаби и немощни хората. Защото както се казва в:

Езекиил 34 Пастирите не пасат овцете Ми,

затова те са болни, затова са разпръснати. 

Трябва да се пасе с Божието слово и да се изцели болната. Не изцелихте болната, трябва болната да бъде изцелена. Не да бъде закарана на психолог, психиатър, не да се събират просто средствата, а трябва да започнем да ги изцеляваме, хора. Трябва да се съберем в това нещо. Всички ние служителите сме виновни за това, че не сме го правили както трябва. И всички вярващи трябва да се молят това да дойде в църквата. Защото когато Светия Дух дойде, всичко ще си дойде на мястото. Както и казва:

1 Йоан 1:7 Ако ходим в светлината, както Той е в светлината, (какво е светлината? – Духът на Бога), имаме общение един с друг и кръвта на Сина Му Исус Христос ни очиства от всеки грях. 

Как ще имаме общение – като ходим в Духа. Като не ходим в Духа искаме да се обединяваме. Ставаме обединени, но не единни. Защото Духът само може да ни направи единни, да бъдем ЕДНО, и това става в Единия Дух, както Отец, Син и Светия Дух са едно. И както се казва в:

Ефесяни 2:18 ние трябва да идваме при Отец

в името на Исус Христос в Духа. 

Трябва да идваме в Духа; не само при Отец, не само чрез Исус Христос, но трябва да бъде и в Духа. Ако го няма в Духа не можеш да отидеш ни при Исус, ни при Отец. Защото те са на небесата, а единствената връзка, която може да се направи е посредством Светия Дух и посредством Божието слово.

И нека сега да ви покажа Исус какво изказване прави в Матея 22:29. Понеже садукеите започнаха да Го занимават с различните им доктрини… Мен да ви кажа също много ми е досадно, като започнат да ме занимават с учения, с доктрини – кой какво имал право да прави, пък кой какво имал право да прави. И същото и Той, не знам как ги е издържал Исус, но в крайна сметка Той им казва:

Матея 22:29 Заблуждавате се, казва, по две причини:

 като не знаете писанията (Библията),

Те си имат свои книги си четат – кой какво писал, кой какво казал… Днес има хора постоянно ми казват: „оня писал това, оня писал онова, ти чел ли си какво е казал?” Защо не ми кажат какво пише в Библията, а все ми казват кой какво е написал. Хора, приятели, Божието слово е боговдъхновено, другите книги не се знае колко са боговдъхновени. Трябва да се обърнем към Божието слово. Ако не се обърнем към словото на живия Бог, а четем постоянно другите книги, не се знае колко сме в истината. Защото това е Книгата (Библията) за която има гаранция, че е боговдъхновена. И Той казва:

Заблуждавате се като не познавате Писанията. 

Колко хора само са чели книги, а не знаят Писанията. Първо казва: Заблуждавате се като не познавате Писанията. А някои познават Писанията, но имат друг проблем, тука той казва втория проблем:

нито Божията сила.

Значи има заблуди, които идват от непознаване на Божието слово и има заблуди от непознаване на Божията сила, което означава от непознаване на Божия Дух. Ако не познава някой Божия Дух, той не може истински да познава Писанията. Защото единствено Светия Дух е Този, Който е дал Писанията и е вдъхнал в Божии служители да напишат Писанията и единствено Светия Дух е Този, Който може истински да ти разтълкува Писанията. Защото в противен случай можеш да хванеш плътски тълкувания, както например на Елена Вайт нещата. Изчислили с калкулатора коя година какво щяло да стане. Как ще изчисляваш ти Бога с калкулатор. Къде сте тръгнали? Знаете ли колко хора днес изчисляват Бога с калкулатор, и пророчества с калкулатори. Не става така тази работа. Тази работа става чрез Духа на Бога. Ако не знаеш как става чрез Духа, трябва да се научиш как става чрез Духа. Ако не можеш да се научиш, никой не може да ти помогне. Ако човек не се научи да ходи в Духа, да слуша в Духа, да вижда в Духа, никой не може да му помогне. Винаги ще бъдеш или в една крайност, или в друга крайност и винаги ще си в грешка. Защото да си в правия път единствено можеш да бъдеш в Духа. Да, Исус е пътят, обаче ти по този път не можеш да ходиш без твоя Помощник Светия Дух. Искам да ви предупредя: по пътят, Който е Исус, можеш да ходиш само когато имаш до себе си Светия Дух. И когато имаш в ръцете си ръководството или пътеводителя – Божието слово. Но ако нямаш Помощника Светия Дух ти не можеш, ще се объркаш с тези карти, които са вътре, ще се объркаш с всичките Писания. Защото Писанията единствено Светия Дух може да ги разтълкува. Затова искам да ви кажа, приятели, не малко, не много, а напълно сме зависими от Светия Дух.  

И особено като тръгнат хората да тълкуват Откровение на Йоан без Светия Дух. Накъде, как ще го разбереш, това е запечатано слово. Ако не е Светия Дух да го разкрие, човек влиза и вкарва други в проблем. Духът на Бога е Този, Който може да разкрие всичко; Духът на Бога е Този, Който може да помогне, Духът на Бога е Този, Който се разписва и Който потвърждава. И какво се казва:

Марк 16:20 Тия знамения (подписи) ще потвърждават словото Му. 

Господ изпрати Своите ученици, те проповядваха евангелието, като им съдействаше Светия Дух и потвърждаваше словото със знаменията, които го придружаваха. Словото, приятели, се потвърждава от Бога със знамения, които го придружават. Словото не върви само. Четете и вижте в евангелията. И затова се казва: 

Заблуждавате се като не познавате Писанията, нито Божията сила. 

Някои познават Писанията, но малцина са ония, които познават силата на Бога. И това трябва да искаме – служители и църкви, които да познават Светия Дух и Неговата сила, заедно с Писанията на Господа. И тогава на дявола му е спукана работата. Защото именно:

Помазанието на Светия Дух разрушава хомота.

 

Защото там, където Духът е Господ, там идва свободата. 

И дявола иска хората и църквите да са слаби и хилави и нищо да не могат да направят в Духа. Но когато дойде Господния Дух, както дойде върху Самсон, (и сега Господ ми показва какво ще стане), защото Самсон загуби своята сила, защото се подаде на Далила, Самсон загуби очите си, видението си, свободата си, защото го вързаха. Самсон загуби всичко и започна да работи като магаре. Обаче, когато започна да расте косата му отново и застана между стълбовете и

каза: „Господи, прости ми, помажи ме този път поне още.” И Духът на Господа дойде със сила върху Самсон и Самсон събори тази огромна сграда, която е като стадион, и повече от 3 хил. филистимци измряха заедно с него.

Но аз искам да ви кажа, че ще дойде време, когато силата на Бога ще се върне в църквата. Господ ще възстанови Своята сила в църквата, и Той е започнал да я възстановява. И когато дойде силата в църквата, тия филистимци, тежко и горко им, началства и власти в небесни места, демони и демончета, всичкото това ще хвърчи, защото където Духът е Господ идва Божията сила, където Духът е Господ идва свобода, идва радост, идва мир, идва победата на Господа. Слава на Неговото име. Алилуя!

Слава да бъде на Тебе, Господи! Идва времето в което трябва да се събудим.

Стани ти който спиш, възкръсни от мъртвите и ще те осияе Христос. 

Мнозина се оплакват и хленчат от криза, оплакват се от църкви, оплакват се от това, че са наранени. Скъпи хора, идва време, когато Господ ще дойде да изцели и превърже съкрушените ви сърца. Църквата трябва да стане болница, за да може всички тези ранени войни да бъдат изцелени. Защото Господната войска в момента е ранена, има нужда да бъде изцелена. Затова е нужен Светия Дух, да разливаме масло и вино, за да могат да бъдат изцелени раните, както е случая с добрия самарянин. Църквата в момента се е отдалечила от Ерусалим, отдалечила се е присъствието на Господа. Разбойниците дойдоха и разбиха църквата. Разбиха го този човек. Обаче добрия самарянин Христос идва, за да може да те изцели. Светият Дух идва да те изцели. Но помни нещо: не само Господ иска да те изцели, и Той ще го направи, ако ти наистина го искаш, ако ти наистина копнееш, Той ще го направи. Но Той иска не само да те изцели в болницата, но иска да влезеш в армията на Господа, иска закален, мъжествен, мощен Божии воин, облечен в цялото Божие оръжие. И не да казваш: „Господ всичко направи, аз за какво да воювам?” А аз ще ти кажа, след като Господ всичко направи, защо е в това състояние църквата? Защото Господ си свърши Неговата работа, абсолютно съвършено си я свърши, но Той ни даде да вършим нашата работа, не ни е оставил да лежим. Той даде помазанието, както виждате в Лука 4:18 не каза, Духът на Господа е на мене, за да ми е на мене само хубаво, или само да падам. Той казва първо да проповядваме, затова е дошъл, за да се спасяват хората. После да превързваме и изцеляваме сърцесъкрушените, това значи вътрешно изцеление. Да проповядваш освобождение, да пускаш на свобода угнетените – да провеждаш освободителни служби, да гониш демони, да се молиш за хора, които са болни да се изцеляват, да проповядваш видение… Изобщо имаме толкова много работа да вършим, хора.

Така че, Господ победи, но ние трябва да вземем тази победа и да я реализираме и материализираме, така да се каже. На английски има много хубава дума „да я вкараш в сила, да я вкараш в реалност” тази победа. Ето това е, което трябва да правим.

И аз знам, че има хора, които жадуват за това, но искам от младите да тръгнат. И ме очудва, че сред младите не виждам като че ли толкова да са запалени за Господа и Неговата сила. Но аз вярвам, че Господ ще мобилизира млади, които да тръгнат и да търсят Духа на Господа; да търсят онова скъпоценно общение със Светия Дух, за което говорят служители като Кетрин Кулман; за което пише в книгата „Добро утро Свети Душе” на Бени Хин. Чрез тази книга 1995г. така ме докосна, така ме съживи. Никой почти не разбра освен моя приятел Иван, и той се очудваше какво стана с мене. Но Господ ме промени и ме извади от света чрез тази книга. Чрез такива книги „Как Бог стана човек” и „Чудесата вчера, днес и завинаги”. Господ ме съживи и ми даде служение, и това служение тръгна да расте и т.н. И всичко, което е станало, е станало благодарение на оная среща, на онова общение, която имах със Светия Дух, защото Той се впи и започна да действа, и започнаха да стават освобождения, и започнаха да стават изцеления и започнаха да стават свръхестествени неща. В резултат на Неговото свето присъствие, защото именно Светия Дух донесе Своето присъствие и започна да разчупва оковите. И дори сега като отидете в квартал „Факултета” ще видите, аз не съм там, но това, което върши, не е това, което е било някога. Има промяна, има трансформация, и тази трансформация се дължи на Божия Дух. Защото дори хората, които помнят това време ми казват: „Ти тогава говореше и представи Светия Дух в квартала”. Това е, което беше – Светия Дух. И Светия Дух като духна и започна да върши нещата. Даже църквата по едно време я наричаха „Пирогов”, защото идваха болни, тръгваха си изцерени. Идваха от различни места. „Пирогов” – защо? Защото Докторът беше там. И идва време, в което Докторът трябва да дойде, и да изцели църквата и да изгради една армия.

И това, за което говорих миналия път – Езекиил 37 глава за мъртвите кости – Господ възкресява една армия. Да, възкресява и иска да влезеш в Неговата армия, Господен воин. Не оплаквач, а воин. Трябва да застанеш и на дявола да му биеш дуспата, както се казва. Трябва да застанеш и да кажеш:  „Ти сатана, нямаш пръст в моето сърце, нямаш пръст в моя дом, нямаш пръст в моя бизнес. Аз съм глава на този дом, а моята глава е Христос. А ти къде се буташ. И в името на Исус Христос аз те отхвърлям и те побеждавам чрез кръвта на Божието Агне!”

И така, трябва да тръгнем, приятели, към победа. Защото това, което Господ иска да направи е да направи една победоносна църква.

Искам да ви кажа и нещо друго:  Исус каза:

Матей 18:20 Там, където са събрани двама или трима в Мое име, и Аз съм сред тях.

Ключът не е в количеството хора. Ключът е в това, в чие име се събират. Това, че казват някои, че се събират в името на Исус не означава, че наистина се събират в името на Исус Христос. В името на Исус се събираш със сърце, а не с уста. Защото Исус казва:

Тези хора се приближават при Мене с устните си, но сърцата им са далече от Мене. Напразно Ми се покланят, като изповядват човешки учения, изучени папагалски. 

Човешки учения върху Библията, изучени папагалски. Колко пъти съм се срещал с такива хора, които не са отворени да слушат, а тръгват веднага да те учат, което го знаеш от 10-15 години. И „Това чел ли си го?” – „Чел съм го преди 10-15 години”. „Ама ти туй чел ли си го?” И почват да те учат на неща, докато трябва, както се казва „да бъдат отворени да се поучават”. Хора,

Смирението предшества славата. 

Така че трябва да се отворят сърцата за движението и действието на Светия Дух. Алилуя!

„Благодарим Ти, Господи за този прекрасен Дух, Който си ни дал. Същият Дух, Който беше в Исуса Христа, същият Дух, чрез Който Исус служи на земята, същият Дух живее в нас. Същият Дух, Който беше в Павел, и в Петър, за Който четем, че се движеше в Деяния на апостолите и вършеше всичко това, същият Дух живее в нас. И Господи, ние Те молим да разпалиш този Дух да действа в нас и да действа чрез нас. Преобразявай ни, трансформирай ни, променяй ни за Твоя слава в името на Исус Христос. Моля Те да издигнеш личността на Господа Исуса Христа в църквата, нека Той да бъде издигнат. Не човешки авторитети, но Исус Христос да бъде издигнат. Той да бъде Господаря и Царя, и Той ясно да се изобрази пред всички, ясно да се изобрази Неговият кръст пред нас. Нека всеки човек да се снишава, а Господ Исус Христос да се възвишава сега и завинаги! И Ти благодарим, че Твоя Син идва, за да установи Своето Царство. „Ела, Господи Исусе Христе, ела Господи Исусе Христе, ела Господи Исусе Христе! И Те молим Свети Душе да ни простиш това, че сме Те пренебрегнали, за това, че сме се занимавали с човешки неща и плътски действия. И Те молим Ти да вземеш управление и контрол над живота ни и над църквите, и Ти Свети Дух да движиш нещата. Духни върху България, духни върху народа Си и нека всичко, що е плът да се отмахне, всичката плява да си отиде и нека това, което е от Тебе да остане, Господи! В името на Исуса Христа искаме повече от Теб, Ти си извора на живите води, Ти си Духът на живота. Слава да бъде на името Ти, Господи. Слава на Тебе!”

Така че двама, трима, събрани в името на Исус Христос, и ако са със огнени сърца за Господа, ако те искат да търсят Господа, Той е сред тях и ще действа. Господ. Той не гледа на количествата, Господ гледа на сърца. И Господ никога не е използвал големи количества, Той винаги използва малко, но качествено.

 Както виждате случая с Гедеон. Гедеон искаше да воюва с 22 хиляди, но Господ каза: „Махни от тях..” и близо 20 хиляди ги махна от един път. После каза: „Не, не, не, и това са много”. Отново ги преся и останаха само 300 човека. Господ каза: „300 човека, за да видиш, че

Не чрез сила, не чрез мощ, а чрез Духа Ми става всичко. 

И 300 човека избиха стотици хиляди. Ето това е, което Господ искат да направи. Не количество, не хора с хладки сърца, хора, които си искат плътски неща, хора, които не искат да остават себе си, не искат да оставят греховете си, не искат да оставят света и т.н. Не искат просто да го направят това нещо, а искат да ходят по своите си страсти. И те не могат да бъдат използвани. Бог използва само това, което е на олтара. Огънят пада върху жертвата на олтара. Искаш огънят на Светия Дух? – сложи в жертва на олтара твоето тяло

Римляни 12:1 Сложи твоето тяло на олтара като жертва жива, угодна на Бога. 

И огънят на Светия Дух ще слезе върху тебе и тогава Той ще действа. Но ако олтара е празен и тялото ти не е там и ходи в плътта, не очаквай огънят да слезе. Огънят винаги слиза върху жертвата. Исус се пожертва, и огънят на Светия Дух дойде на Петдесятница. Ти ако се пожертваш за Господа, за Божието дело, огънят на Светия Дух ще слезе върху тебе и ще донесе големи промени. Има нужда от огъня. Без огъня на Светия Дух нищо не можем да направим.

„ Алилуя! Слава на Тебе, Господи! Благодарим Ти в името на Исус Христос. Благодарим Ти и Те моля да помажеш Твоите деца.”

Който няма кръщение в Светия Дух, нека да приеме. Нека да ви го кажа това, приятели. Всичко това е чудесно, но най-прекрасното и най-силното място е именно Гетсимания. Всеки трябва да мине през това място, където да каже: „Не както аз искам, а както Ти искаш, Господи!” Аз имам своя воля, както Исус имаше своя воля, както каза:

„Отче, ако може да ме отмине тази чаша.

 Но не Моята воля, а Твоята воля да бъде!” 

Да подчиниш твоето плътско естество и твоите плътски желания на волята на Господа на господарите. Само тогава можеш да бъдеш истински Негов служител. Както Исус каза:

Ако иска някой да бъде Мой ученик,

не да отиде в Библейско училище, а каза:

Да намрази себе си, да намрази всичко около себе си, 

Мене да обикне. 

Какво означава това? Номер едно: любов към Него. И тогава да дигне кръста си, собствената си смърт и така да Ме следва.

Не може да слушаш хора, да се страхуваш от хора, и да си слуга на Господа. Не можеш да угаждаш на себе си и на хора и да бъдеш слуга на Господа. Павел каза:

Галатяни 1:10 Ако угаждам на хора, няма да бъда слуга Господен. 

Така че, не може това нещо да стане. Ама какво ще кажат хората? Ами какво ще каже Господ? Не можеш да угаждаш на хора или на собствените си желания, трябва да се отречеш от себе си и да вдигнеш кръста си. Т.е. да умреш за себе си, да започнеш нов живот, това е смъртната точка. И когато умреш, тогава ще познаеш възкресенската сила на Бога. Когато умреш, тогава огънят идва и те възкресява. Духът на Бога, възкресенската сила на Бога идва там, където има смърт.

Има много симпатични учения, които ще ти кажат, че Господ иска това, което ти искаш. Но много пъти Господ иска това, което ти не искаш. Т.е. плътта и Духът са в постоянна борба, така че да не можеш да правиш това, което искаш. Трябва да решиш кое да следваш. Който ходи между два пътя, не може да очаква много от Господа.

Първо търсете Божието Царство

и тогава всичко останало ще ви се прибави. 

Но ако търсиш Царството на Бога. Не половинчати неща, не гледай какво става около тебе. Съживлението започва от теб, трансформацията започва от теб, отвътре започва. Ако ти позволиш на Светия Дух да те промени, какво значение какво става около тебе. Важното е какво става с тебе. Иначе много лесно можеш да посочиш с пръст всеки един какво прави.

НО НЕКА ОГЪНЯТ НА СВЕТИЯ ДУХ ДА СЕ ЗАПАЛИ В ТВОЕТО СЪРЦЕ! БОГ ДА ПРОМЕНИ СЪРЦЕТО ТИ И ДА ТИ ДАДЕ ЕДНО ЖИВО СЪРЦЕ! ЕДНО СЪРЦЕ, КОЕТО ГО ОБИЧА!

И Неговата заповед каква е?

Да възлюбиш Господа, твоя Бог с цялото си сърце,

с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила,

 и тогава, да възлюбиш близките си както обичаш себе си. 

Обикни Господа, търси Господа, от тука ще дойде промяната. Няма да дойде промяната от закостенялост. Погледнете в Езекиил 47:1-12. Там се казва,

че вода извираше изпод прага на дясната страна на дома…

при южната страна на олтара.

 И това е водата на живота. От олтара какво друго да идва; от кръста на Христос идва живот. Която вода обаче след хиляда лакти разстояние става  дълбока до глезените, след това става дълбока до кръста, и след това става река за плуване, и след това дори се казва, че става реки (на друго място се казва „две реки”). Виждате, че помазанието расте. Но какво искам да ви кажа:

Навсякъде, където отиде тази река, се казва, идва живот. 

Тя минава през пустинята и носи живот. Обаче едно нещо се казва там, че:

Блатистите и тинестите места няма да може да изцели. 

Всичко изцелява, само блатото, тинята не може да изцели. Искам да ви кажа, че там, където има тиня, блато, там, където има фарисейски квас, там няма изцеление. Виждате, че сам Исус не можа да промени фарисеите. Те го убиха, но Той не ги промени.

Ново вино се налива в нови мехове. 

Понякога не можете да очаквате старите мехове да станат нови мехове. Недейте да се сърдите и да обвинявате, всеки мях си знае своето, не е лесно стария мех да стане нов. Но ако ти си нов човек, на теб ти е много по-лесно да станеш нов мях и да се налее в тебе новото вино и да дойде новото движение, с което Господ иска да се задвижи. Има нужда от ново поколение, хора, ново поколение Божии слуги, които наистина да хванат вятърът на Светия Дух и да тръгнат да го занесат. Не ограничени в закони, окови и неразбиране, но тези, които могат да чуят от Господа и да Го следват, както пише в Йоан 10-тата глава:

Моите овце слушат Моя глас и Ме следват. 

Това е. Какво правят Божиите овце? – слушат гласа на Пастира си и Го следват. Няма много усложнения там, има слушане на гласа и следване. Защото когато ние сложим прекалено много закони и закончета и т.н., в един момент изглеждаме една прекрасна структура, в която Светия Дух просто не може да се вмести и не може да се движи. Внимавайте структурата да не ограничи Духа на Бога. Структурата е необходима само до толкова, доколкото да позволи на Духа на Бога да се движи чрез нея.

„О, слава на Тебе, Господи.”

 Ще има, ще духне урагана на Светия Дух, ще духне урагана на Светия Дух в България. Някои се чудят: „Защо такова е положението в България?” Искам да ви покажа, погледнете Изход 20-тата глава. Какво казва Господ? – че

Въздава до трето, четвърто коляно на ония, които Го мразят. 

Колко хора по време на комунизма мразеха Господа? Колко хора в България дори и сега мразят Господа? Нищо чудно, че ситуацията е такава, приятели. Защото народът по някакъв начин е позволил една религия, насочена срещу Бога и срещу Неговите помазани да действа, и дори да тормози Божиите деца, като ги праща на изгнание, в Белене и на други места. Нищо чудно, че го има това нещо. Това нещо ще отмине, обаче сега го има. Христос да вземе господство.

Има още едно нещо, което трябва да погледнете:

Второзаконие 28:1 Ако слушаш внимателно гласа на Господа, твоя Бог и внимаваш да вършиш онова, което Той ти заповяда, 

Тогава благословенията ще дойдат. 

Но ако не слушаш….и не внимаваш да вършиш… 

Тогава идват проклятията.

Господ казва, че сме зависими от това, дали слушаме Неговия глас и дали изпълняваме това, което Той ни казва. Не какво другите казват, а какво Господ казва. Ти си зависим от това, народа е зависим от това, църквата е зависима от това – от слушането на гласа на Бога.

Вие виждате в момента каква голяма съпротива има в България против евангелските църкви – в преса, по различни начини, не искат Господ да бъде Господ на България. И църквата, като не е в единство не може да победи. Защото църква, разделена против себе си, не може да устои. А църквата не може да бъде единна, ако Духът на Бога не управлява. Ако Духът на Бога управлява в църквата ще има единство.

Погледнете пак Йоан 10-тата глава: 

И ще станат един Пастир и едно стадо. 

Ние всичките имаме един Пастир, няма проблем да сме едно стадо. Обаче проблемът е, че не всички имаме един Пастир. Защото когато имаме различни пастири, тогава имаме различни стада. Като казвам различни пастири, не говоря за хора, говоря за Господ Исус Христос. Ако на всички пастири на църквите Христос е Господ и Пастир, няма проблем да има единство на църквата в България. Проблемът е друг, че пастира или господаря на църквата

може да не е Господ, че можем да не градим Господното царство, а можем да градим свое си царство. И ако това нещо се получава, тогава, приятели, не се чудете защо не стават нещата и защо няма единство. И аз затова ви казвам:

Псалм 105:4 Търсете Господа и Неговата сила, търсете лицето Му винаги. 

            Аз през 1995 година, когато се срещнах със Светия Дух в къщи, в кухнята, когато започна това общение и започнах да плача, и започнах да общувам с Него и Той започна да ми говори чрез Божието слово, бях най-щастливия човек на тази земя. Не знам дали е имало по-щастлив човек. Знаете ли с какво? – само със един Свети Дух и с една Библия. Нищо друго не ми трябваше. Не ми трябваха някакви особени учения и доктрини, Господ ме учеше на учението Му, имах си общение, имах си молитва, бях щастлив и радостен с Него.

След това като започнах да служа за съжаление, станах по-нещастен, защото там се сблъсквах с хора, а като се сблъскваш с хора се сблъскваш и с други сили, и тогава вече може да получиш някои наранявания, и получих доста. Обаче едно нещо съм решил: ако човек ме е наранил, Господ не е виновен. Никога Господ не е казал: „Наранявай брат си.” Напротив, Господ ме обича. Господ и теб те обича. И това ,че някой нещо е направил не означава, че ти трябва да се обиждаш на Господа. „Господи, Ти защо така…” Не разбираме всичко. Прощавай на хората, обичай Господа, прави добро на хората, но не очаквай добро от тях. Защото ако очакваш добро от тях, ще се нараниш. Прави добро и очаквай добро от Господа. Сей доброто. Може Господ да не ти даде жътва чрез човека, на когото си посял. Но ще ти даде жътва на човек, на когото не си посял. Така че Господ ще намери начин:

Каквото посееш, това и да пожънеш. 

Не се разочаровайте, хора, оставете това. Влюбете се в Господа. Научете се да общувате с Него в молитва, нека молитвата да стане радост, нека молитвата да стане едно блажено време, в което ти дишаш присъствието на Господа. Той те обича, Той те иска. И се предавайте на молитва.

Домът Ми ще се нарече, казва Господ, дом на молитва. 

Молитвата е едно прекрасно общение с Господа, в което ти говориш, Той говори, ти мълчиш, Той мълчи. Както казва Божието слово:

Мълчи (утихни) и знай, че Аз съм Бог.

Енох беше сам. Дори неговата жена не го е разбирала. Обаче се казва, че въпреки това Енох беше женен, имаше си деца, и се казва, че:

Енох ходи с Господа 300 години.

Въпреки, че е имал жена, която вероятно не го е разбирала. Не се опитвай да променяш жена си, не се опитвай да променяш мъжа си, просто се наслаждавай на твоите взаимоотношения с Господа. Обичай безусловно Господа, независимо наоколо разбират ли те или не. Влез в едно общение с Него, влез в една любов с Господа, обичай Го, покорявай Му се, и Бог ще те направи наистина щастлив и радостен в Него.

„Ама защо църквата не расте”. Вижте в Д.А. църквата не растеше защото много хубаво пееха апостолите, с тамбури и китари, и с всичките музикални инструменти, правеха много хубави песни. Исус преди да отиде в Гетсимания изпяха един хим, нито уредби сложиха, нито нищо. Много са хубави уредбите, приятели, обаче уребдите не са помазанието, те не могат да направят помазанието.

В Деяния на апостолите се казва, че:

Господ всеки ден прибавяше ония, които се спасяваха. 

Той ги прибавяше. Ние се опитваме да ги прибавим по изкуствен начин. Дай да направим евангелието да изглежда по така. Ти го правиш да изглежда, но му губиш силата. А си му кажи както си е, да го опердаши едно хубаво евангелието както си е, да видиш как ще имат страх от Бога. Защото тогава те имаха страх от Бога. Идваха и се покайваха и хвърляха магьоснически книги и т.н., и по този начин растеше и преодоляваше Господната учение. Без компромиси. Страхуваха се тези, които не се обръщаха към Бога, стояха на далеч и се страхуваха, защото си викаха: „ Леле, леле, да не отидем там, защото там действа Всемогъщия Бог и ще ни разпердушини.” Няма такова нещо като подигравка, не можеше да стане подигравка, защото ги беше страх, защото по-великия беше вътре в Църквата.

Пак ви казвам: Не множеството от хора, не да направим църквата едно светско свърталище, а да бъде едно свято място, където има присъствието на Светия Дух и като дойде някой да усети присъствието на Светия Дух.

Както казва Мими, когато аз я заведох на църква, 1988г. в Горницата, още по онова време. Всичко може да е било, може да са били много религиозни, обаче трябва да ви кажа, че такова присъствие и сила на Светия Дух имаше. И аз съм плакал в покаяние там. И тя когато влезе там, за първи път тя влезе в такава църква и каза: „Усетих, че цялата църква беше пълна с ангели.” И аз ви казвам, няма нищо толкова прекрасно като присъствието на Бога. Потърсете и обикнете Неговото присъствие. Нека да бъдем като Енох, който ходи с Господа,

Енох 300 години ходи с Господа, докато накрая не можеше да се намери, защото Господ си го взе без да види смърт. 

Защото Господ носи живот. И всичко останало ще се утаи и ще си отиде.

За Смит Уигълзуърт се казва, че когато се молел, хората постепенно излизали от помещението, защото не можели да издържат на присъствието на Светия Дух. И един човек отишъл там и казал: „Аз ще стоя до края.” Обаче по едно време такава сила слязла, че той не можал да издържи и излязъл от помещението. Такава слава и такова присъствие. Но той е бил служител, който е имал една Библия и един Дух и върви напред. Какво толкова ти трябва? Днес сме ги усложнили толкова много нещата. Имаш нужда от една Книга, Библията, имаш нужда от един Дух и имаш нужда от едно име и всичко можеш да направиш с това.

Който вярва в Мене, казва Исус, делата които Аз върша и той ще ги върши. 

Но няма такива обещания за този, който не вярва в Него. Той може да свири, да пее, може всичко, може да правим различни социални забави, за да привличаме хората, но искам да ви кажа, че голяма част от тези работи отиват в плътта, а не в Духа. Всичко е добро, когато в центъра стои Божия Дух. Всичко е добро, когато е започнато от Божия Дух. Всичко е добро, когато Духът на Бога управлява.

„Слава да бъде на името на Господа Исуса Христа. И аз се моля, Отче, ако може наистина всяко нещо, което идва от Тебе да докосне сърца и да трансформира и да промени сърцата, Господи. И да се разтърси духовната атмосфера в България, да има наистина промяна. Да бъде добре дошъл Светия Дух; „ДОБРЕ ДОШЪЛ, СВЕТИ ДУШЕ! Алилуя! Слава на Бога Отца и Господа Исуса Христа! 

Амин!