Дарбите на Святия Дух (II поучение)

Интернет предаване на п-р Пламен Петров, Инсбрук, 7.ІV.2011

 

        Такава привилегия е да се занимаваш с Божието Слово, да поучаваш Божието Слово и особено този въпрос с дарбите на Светия Дух. Пригответе се с Библиите си и си вземете лист и химикал. Хубаво е всеки един да си има тетрадка на поученията, защото има случаи, в които изнасяме поучения сравнително систематично за Светия Дух.

       Отваряйте си Библиите. Започваме с изучаване на духовните дарби. Първото, с което ще започна, приятели, отваряме на Яков 1:17. Трябва да почнем съвсем отначало. Това, което казва Яков:

Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре

и слиза от Отца на висините, в когото няма изменение или сянка на промяна 

       От кого идват дарбите? От Бог Отец. Най-голямата дарба обаче, е Светия Дух. Той е най-големия дар. Това нещо можем да го видим в Деяния на апостолите 2: 38,39. Искам да почнем по-отдалече. И казва:

Петър им каза: Покайте се и всеки от вас да се кръсти в името Исус Христово

за прощение на греховете и ще приемете този дар Светия Дух 

       Какво казва? Дар. Кой е дара? Светият Дух. Когато говорим за духовни дарби, трябва да имаме предвид, че дарът е Светия Дух. Духовните дарби произтичат от Него, така че имайте го предвид. Когато някой казва, имам тази дарба, или онази дарба, трябва да имаме предвид, че всичко това принадлежи на Светия Дух. И дарът, който Бог обеща на всички нас, е Светият Дух.

Всеки съвършен дар, казва Словото, идва от Отца на светлините. 

 Този съвършен дар е най-големия съвършен дар, който ни даде Господ на тази земя това е присъствието на Светия Дух и ние благодарим за него.

       И освен това, ще видите в Йоан 1:33, Йоан Кръстител казва за Исус Христос, че Той е Този, който кръщава със Светия Дух. Исус Христос кръщава със Светия Дух. С други думи, съвършения дар идва от Отец. Този съвършен дар е Светия Дух и този съвършен дар идва чрез Исус Христос, защото Исус Христос кръщава със Светия Дух. Бог Отец е източника, Исус Христос е този, чрез който идва Светия Дух, но Светия Дух е Този, Който е дарът и чрез Него идват дарбите. Амин. Надявам се, че не е сложно.

       Някои хора ще кажат: Защо трябва да изучаваме дарбите на Светия Дух? Защо е необходимо да ги изучаваме? Ще видите защо е необходимо. Защото това е заповед от Господа. Ние да копнеем за дарбите на Светия Дух.

       Като за начало искам да тръгна с един стих от І Тимотей 4:1, който вярвам, че ще е важен.

Духът, /като се има предвид Светия Дух/ изрично казва, че в последните времена, /в които ние живеем между другото/, някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамни духове и бесовски учения или на английски език, това звучи – доктрини на демони

       Какво казва Духът? Че в последните времена, в които живеем, много хора ще отстъпят от вярата, ще ходят в неверие и от това неверие ще си направят доктрини. Забелязвате ли го това? Когато отстъпим от вярата, къде отиваме? В неверие. И какво ще направят? Ще слушат измамни духове и доктрини на демони. Много е важно да чуете думата доктрини. Дяволът е направил така, че да се развият демонични доктрини. Има дори хора, които наричат себе си служители и техните умове биват използвани от демони за развиване на различни доктрини.

       Каква е целта на дявола с тези доктрини? Целта му е да отслаби църквата, да я направи хилава и немощна, за да не може да атакува царството на мрака. Казва, “ще отстъпят от вярата”. Къде ще отидат? В неверие. И като отидат в неверие, какво? Стават слаби, защото всичко е възможно за вярващия, а нищо не е възможно за невярващия. Невярващият нищо не може да направи. Вие това нещо можете да го видите къде стои днес църквата във вяра или в неверие по това какво може да направи църквата днес. Нали? На много места освен приказки, друго няма, за съжаление.

       Продължаваме нататък. Ние тия доктрини на демони ги отхвърляме и тръгваме да изучаваме това, което Господ е дал в Неговото слово и няма да се съмняваме, но ще вярваме. Едно от нещата, от които дявола се страхува, между другото, това са дарбите на Светия Дух. Защото същественото, което ще направим, най-важната глава, която ще следваме е І Коринтяни 12 глава. Вие вече се досещате за нея, защото това е главата, която именно се занимава с дарбите на Светия Дух. Който не го знае това не е добре. В тази глава Павел казва:

При това братя, желая да разбирате и за духовните дарби 

       На английски се казва „не искам да бъдете невежи относно духовните дарби”. За съжаление, има голямо невежество, а Господ иска да бъдем вещи и да разбираме духовните дарби. Виждате, че Божията воля е ние да разбираме за духовните дарби.

       Какво всъщност представляват духовните дарби? Аз искам да обърна на същата 12 глава, ст.7 се казва:

На всеки се дава проявяването на Духа за обща полза 

       На всеки, говори се за църквата. Дарбите на Светия Дух са за църквата. Тук е важно да отбележим – Исус Христос е даден за света, чрез Него да бъдат спасени хората, всеки който вярва в Него да бъде спасен, да има вечен живот. Светият Дух и дарбите са дадени за църквата. Светият Дух не е даден за света. Така, че екстрасенси, магьосници, чародеи, врачки, гледачки, баячки, хора, които не са се обърнали към Исус Христос, не са се покаяли от греховете си, те не функционират с дарбите на Светия Дух, а това са фалшификати. Както знаете, като отидете на пазара колко фалшификати има. По същия начин, дявола е измислил фалшификати и в това отношение. Това не са дарби на Господа, не са дарби на Светия Дух. Дарбите на  Светия Дух се дават само на ония, които са новородени християни, изпълнени със Светия Дух.

       Тука се казва,

На всеки /от църквата/ се дава проявяването на Духа /Светия Дух/  за обща полза

       Искам да видите първо, че на всеки се дава. Всеки един от вас да каже – дарбите на Светия Дух са за мен! Дарбите на Светия Дух са и за мен. Ако има човек до тебе кажи – дарбите на Светия Дух са и за теб. Казва се, че „на всеки се дава проявяването на Духа”. Ето какво представлява духовната дарба. Всеки един трябва да го разбере.

       Духовна дарба според Божието Слово – І Коринтяни 12:7, представлява проявяване на Светия Дух. Това е важно да се разбере, че това е проявяване на Светия Дух. Ако го няма Светия Дух, няма какво да се проявява. Всяка една дарба без Светия Дух, не е от Бога, някакъв друг дух се проявява. Духовната дарба е проявяване на Светия Дух, не проявяване на плътта. Някои хора проявяват плътта си и мислят, че е духовна дарба. Пророкуване трябва да става чрез духа. Всяка една духовна дарба трябва да става чрез духа и затова ние сме зависими от помазанието на Светия Дух, когато проявяваме духовните дарби. Ако някои идва при тебе и иска пророчество и духа не те води, не трябва да пророкуваш. Защото иначе ще станеш някоя гледачка или врачка. Така да се каже, харизматична врачка можеш да станеш. Защото трябва всяко нещо да се прави под помазанието на Светия Дух. Когато дойде Духът на Господа тогава се пророкува, когато дойде духа, когато дойде помазанието върху тебе, тогава трябва да действаш.

       Духовните дарби действат под помазанието на Светия Дух, те не действат по човешка воля. Сега вие ще видите и това в ст.11 се казва:

Всичко това се върши от един и същи Дух /говори се за Светия Дух/, който разделя на всеки, както му е угодно

       На всеки поотделно както му е угодно и когато му е угодно, между другото. Така че това е нещо, което Светия Дух го върши, не човек го върши. Не ние ги даваме дарбите, дарбите са на Светия Дух. Затова всеки, който пророкува, защото съм забелязал, че много проблеми има с пророкуването, да не си мисли, че има нещо. Ти го нямаш, Светия Дух го има.  Светият Дух има дарбите и Той ги проявява чрез тебе. Т.е. дарбата е проявяване на Светия Дух.  Ако се възгордееш, или ще я загубиш, или може да влезе друг дух да действа чрез тебе, не Светия Дух. Затова трябва да се пазим в смирение. Много е важно човек да се пази да бъде смирен, когато действат дарбите на Светия Дух чрез Него.

       И се казва, че всичко това е за обща полза. Това означава, приятели, че когато дарбите на Светия Дух са в действие, когато Светия Дух се проявява има полза за църквата. Всеки се ползва, казва се за обща полза. Има полза за тебе, за другите. Като няма дарби, няма полза. Отиваш празен, връщаш се празен. Но когато има дарби, има полза. Дарбите на Светия Дух принасят полза. Можеш да го кажеш това нещо – Дарбите на Светия Дух принасят полза.

       Каква е целта на дарбите на Светия Дух? Да се допринесе полза на Христовото тяло. Да бъде изградено Христовото тяло. Дарбите на Светия Дух са необходими за изграждането на църквата. Можем това нещо да го видим в І Коринтяни 14:12, където се казва:

Така и вие понеже копнеете за духовните дарби,

старайте се да се преумножават у вас, за назидание на църквата 

       Какво трябва да правим за дарбите? Да копнеем. Ще видите след малко, че трябва да се копнее за духовните дарби, както се казва в 

1 Коринтяни 12:31 Копнейте за по-големите дарби 

       И след това казва: “Сега ще ви покажа един по-превъзходен път”, като говорим за любовта. Трябва да знаем, че любовта е над всичко. И не само това – любовта трябва да бъде мотива за използването на духовните дарби. И казва “копнейте на духовните дарби”. Знаете ли какво казват някои? Не трябва да търсим духовните дарби, трябва да търсим дарителя. И е вярно. Търсете дарителя № 1, но търсете и търсете духовните дарби – №2.

Псалм 105:4 Търсете Господа и Неговата сила, 

       Търсете Дарителя и Неговите дарби. Връщам се на този стих:

Така и вие, понеже копнеете за духовните дарби,

старайте се те да се преумножат у вас 

       Значи какво да се стараем? Да функционираме в повече дарби, за назидание на църквата, а „назидание” значи растеж. За изграждане, за растежа на църквата са необходими духовните дарби. Който казва, че не са необходими, не е прав. Ние не му се сърдим, обичаме го, но не е прав.

       Отново ще погледнем в І Коринтяни 14:1:

Следвайте любовта /№1/, /№ 2/ но копнейте и за духовните дарби, особено за дарбата да пророкувате 

       И така виждате, че това е нещо, за което ние трябва да копнеем. Има нужда. Защо? Защото църквата има нужда от сила, има нужда от откровение, има нужда от мъдрост, а дявола иска църквата да е слаба, да няма откровение, да няма мъдрост. Слаба, хилава, глупава църква иска. Господ иска съвсем друга църква. И Господ иска да възстанови духовните дарби в църквата. Слава да бъде на Бога.

       Освен това, вие можете да видите, че духовните дарби са тези, които удостоверяват, че ние сме вярващи. Много интересно,а? Те са като един вид доказателство, или знамение, че ние сме вярващи. Какво казва Марк 16:17:

Тия знамения ще придружават повярвалите, в Мое име 

ще ходят на църква, ще пеят песни и ще се прибират вкъщи.

В Мое име бесове ще изгонват 

       А, брат, как може такова нещо?

Нови езици ще говорят

       А, нови езици не…

На болни ще полагат ръце и те ще оздравяват

       Как може такова нещо, нали? Ето това са доказателства, че ние сме вярващи. По това ще ни признаят. Тези знамения, от sigce, означава признаци. Както като караш колата, отстрани на пътя има знак и знака казва: Влизаш в град Хасково, нали? Ти знаеш, че влизаш в Хасково. По същия начин знаменията. Влизаш в църквата. Какво е знамението? Не е това, че пише църква “Обновление”, нали? А като влезеш вътре, да видиш истинско обновление, да видиш силата на Бога, дарбите на Бога вътре. Какво казва Словото? Ако ви видят да пророкувате и тайните на сърцето им са изявени, ще паднат на земята и ще изповядат, че Исус Христос е Господ.

       Това е въпроса с това, че духовните дарби са необходими. Виждате дори за хората в света, защото те като ги видят в действие разбират, че Господ е реален. Даже сега тука имахме една служба онзи ден, имаше един българин, който дойде на службата. И Господ го докосна този човек, така го докосна Господ,той даже не очакваше и вика – “Аз все съм вярвал, ама такова нещо не съм очаквал!” Такова освобождение получи човека, такова разтърсване от Святия Дух! Предаде се на Господа, изповяда Господа, моли се на Господа, накрая легна на земята. Изобщо такава трансформация стана в рамките на два часа с този човек и той беше удивен от това, че всъщност Бог е способен да направи такива неща. Хората такава представа имат за Господа, че Господ е една дума. А не знаят, че Господ е твореца на всичко и че Той разполага със цялата сила на небето и земята.

       Слава на Бога.

       Искам още един стих да ви прочета, който много го харесвам. Някой пита – “защо са тия дарби?” Аз ви казах, че дарбите на Святия Дух са с цел да се изгражда църквата и за ползата на всеки един член на църквата, всеки един вярващ да има полза. Даже и невярващите се ползват от дарбите на Святия Дух. Но сега, искам да ви прочета един стих в Притчи 18:16:

Подаръкът, който дава човек му отваря път и го привежда пред големците 

       Сега погледни как звучи на български, с други думи, ходи давай рушвети. Това е начина, по който звучи на български, обаче на английски не звучи рушветаджийски, а звучи the gift of men, т.е.

Дарът на човека му отваря място и го привежда сред големците

       Това е дарбата, която Бог дава на човека. Точно дарбата, която Бог ти дава е тази, която ще ти отвори място и ще те приведе на места. Разбирате ли го това нещо? Защо трябва да отхвърляш дарбата? Не с човешки усилия и напъване, а с дарбата на Святия Дух. Това означава с благодат да действаме, не да ръчкаш и да буташ, не да препоръчваш себе си, а остави дарбата от Господа да върви пред тебе, да разширява пределите ти, да те препоръчва и да те привежда. Трябва ли ни дарбата на Светия Дух? Трябват ли ни дарбите на Светия Дух? Естествено, че ни трябват. Във всяка една област. Погледнете един Йосиф, заради това, че той имаше пророческата дарба, с тази пророческа дарба отиде и стана министър-председател на Египет, втория човек след Фараона. Всичко беше в неговите ръце, защото Фараона разбра, че нямаше по-мъдър човек от него. Работеха дарби, слово на знание, слово на мъдрост, имаше видения, съновидения, тълкувания на сънища работеха чрез него и Господ го използваше и го нарекоха спасител на века. Пророчески, за Исус Христос, защото той се остави Бог да го използва. От затвора излезе и отиде до най-високото място. Нямаше нужда да използва връзки, да използва подкупи, да използва хитруване, дарбата, която Бог му даде, го приведе там.

       И днес, в обществото, ако църквата се движи в дарбите на Светия Дух, водачите на страната ще идват да чуят Божия глас, ще идват да получат слово, ще идват да получат изцеление в църквата. Ще идват да чуят какво говори Господ днес. Няма да ходят при Ванга, а ще ходят при Господа, за да чуят какво има да рече Господ през днешния ден. Амин.

Бог да ви благослови в името на Исус.

      Сега преминаваме нататък. Вече към по-интересната част преминаваме. И това е конкретно – дарби на откровение. Отново отваряме на:

1 Коринтяни 12:4 Дарбите са различни, Духът е същият 

       Един Дух, много дарби. Някои смятат, че като са различни дарби, различни духове. Един дух – много дарби. Различни проявления, но един дух.

Службите са различни, Господ е същият.

       Служенията са различни. Някои хора мислят, че всички служения трябва да бъдат като аптекарски шишета. Всички трябва да бъдат – „ако не служиш, брат, като нас, ти не си от Бога”. Господ е дал разнообразие. Погледнете навън, какво разнообразие е, Господ е създал разнообразие, така и разнообразни дарби дава и разнообразни служения.

Различни са действията, но Бог е същия, който върши всичко във всичките човеци.

На всеки се дава проявяването на Духа за обща полза 

       И тука вече, говори в частност. И ще видим девет дарби на Духа. Всеки трябва да знае деветте дарби на Духа. Трябва да ви събудят от сън да ги знаете.

На един се дава чрез Духа 

       Тука хубаво са го казали слово на мъдрост, защото други преводи казват думи на мъдрост. Слово на мъдрост е по-добре казано.

На друг слово на знание, чрез същия Дух; на друг вяра чрез същия Дух, на друг изцелителни дарби, чрез единия Дух; на друг да върши велики дела или чудеса; на друг да пророкува; на друг да разпознава духовете; на друг да говори разни езици, а пък на друг – да тълкува езици. Всичко това се върши от един и същи Дух, Който разпределя на всеки поотделно както Му е угодно 

       Казахме това са девет дарби и тия девет дарби, през последния век са групирани на три групи:

 1. Дарби на откровение:
  – слово на мъдрост,
  – слово на знание,
  – разпознаване на духовете,с които ще се занимаем днес.
  После имаме
 2. Дарби на сила
  – вяра,
  – изцелителни дарби и
  – вършене на чудеса или на велики дела.
 3. Дарби на говорене или вокални дарби:
  –  пророкуване,
  – говорене на непознати езици и
  – тълкуване на езиците.

Така че имаме три групи дарби – дарби на откровение, дарби на сила и дарби на говорене или ги наричат вокални дарби.

       Дарбите на откровение откриват нещо – Господ чрез тези дарби открива скрити неща. Дарбите на говорене, приличат малко на тях, но при тях всъщност Господ говори, но не е нещо, което специфично да открива, а това е слово, което Господ дава. След това имаме дарбите на сила, чрез които Господ действа. Значи, откровение – открива, говорене – говори, силата – действа. Това са трите вида дарби.

       Днес ще се занимаем с дарбите на откровение. И ще се занимаем първо с слово на мъдрост. Някои ще се изненадат от начина, по който ще представя тази дарба, но аз вярвам, че това е правилния начин, по който трябва да се представи тази дарба слово на мъдрост, защото в противен случай, тази част от духовните дарби се изгубва. Нека да я погледнем.

       Да отворим на Лука 4:3. Исус Христос е в пустинята, идва дявола при него и започва да го изкушава. Този момент го знаете. И Исус му отговаря на дявола, именно чрез дарбата слово на мъдрост.

Дяволът му каза: Ако си Божий Син, заповядай на този камък да стане хляб 

       Преди 40 дена, Отец говори на Сина Си Исус при река Йордан и му казва:

Ти си Моя Възлюбен Син, в Тебе е Моето благоволение

       По-късно дявола се среща с Исус в пустинята и Му казва:

Ако си Божий Син, 

       Т. е., наистина ли си Божий Син и започва да вкарва съмнения.

       Ти ще кажеш, ама Той е Исус, не можеше да се подаде. Ако не можеше да се подаде, нямаше смисъл изобщо дявола да се занимава с това, но той разчиташе на човешката Му природа, че може да се подаде, защото Исус беше 100% човек, както 100% Бог. Така, че Той можеше да се подаде на изкушението, но чрез силата на Светия Дух, чрез мъдростта на Светия Дух не се подаде.

       И му задава два въпроса:

 1. Ти Божий Син ли си?
 2. Ти можеш ли да направиш камъка на хляб?

       С един въпрос, два въпроса Му задава. Исус на първия въпрос не отговаря, защото Той няма нужда да доказва, че е Божий Син. Отговаря на втория и казва:

Писано е, не само с хляб ще живее човек, но със всяко Божие слово 

       Ето ти едно слово на мъдрост. Какво означава това? Това означава, да кажеш, да говориш онова, което трябва да кажеш. Словото на мъдрост е дарба, свръхестествена дарба на Светия Дух, чрез която ти знаеш как да приложиш знанието си. Т.е., дарба чрез която ти прилагаш знанието, което имаш.

       Много хора знаят Библията, обаче, в момент, в който дявола ги атакува не знаят какво да му кажат, не знаят какъв стих да цитират. Идва дявола и те атакува, ти дори не можеш да разпознаваш, че си под атака. Той те атакува в ума, ти дори не разбираш, че си под атака, камо ли да се сетиш, стих да му кажеш. Обаче, виждате чрез тази дарба слово на мъдрост, Бог Отец чрез Светия Дух, дава на Исус Христос тази дарба на откровение, слово на мъдрост и Той отговаря с такава мъдрост, че запушва устата на дявола и разрушава плановете на дявола. С други думи, дарбата Слово на мъдрост разрушава плановете на врага. Ето ви нещо чудесно.

       Помните ли, Исус Христос в един случай попита хората и каза:

Кой казват хората, че е Христос, син на Давид ли е?

 Те казват – син на Давид е. Той казва:

Е, добре, как тогава Давид казва чрез Светия Дух,

Господ каза на Моя Господ, седни отдясно ми, докато положа враговете Ти за Твое подножие.

Никой не можа да отговори на този въпрос и по този начин Исус им запуши устата и те не смееха повече да го питат. Помните го този случай, нали?

       А помните ли случая, когато дойдоха садукеите, които не вярват Библията, вярват само Петокнижието. Казва тука имаше седем братя, един по един имаха една жена, все се женеха, женеха, накрая умряха те, умря и жената, нямаше деца и ха, сега да те видиме, при възкресението на мъртвите, на кого ще бъде тя жена? Разбираш ли? Те си викат – сега го затапихме – една жена, седем мъже, за кого ще се ожени като възкръсне? Но техния въпрос не е за кого ще се ожени. Техният въпрос е – Ти защо ни говориш за възкресяване на мъртви, като няма възкресяване на мъртви. И днес има такива хора – не вярват в свръхестественото действие на Бога и само ти задават въпроси. Защо това е така, ами как ще бъде онака? Но трябва да имаш мъдрост от Бога. И вижте Исус какво казва. Защо ме изкушавате?

Вие  не познавате нито Писанията, нито Божията сила,

защото при възкресението хората не се женят, не се развеждат, те са като ангелите.

И после прибавя нещо, с което ги разбива. Вие, казва,  не сте ли чели какво ви говори Бог от къпината? И им говори слово от книгата Битие, която е една от тия книги, които садукеите признават. Те признават първите пет, трябва да ги знаете, нали? Битие, Изход, Левит, Числа, Второзаконие. Той цитира още от книгата Изход, от втората книга, когато Бог говори от огнения храст на Мойсей, и му казва на Мойсей:

Аз съм Бог Аврамов, Бог Исаков и Бог Яков

       Той не казва – Аз бях Бог Яковов, Бог Исаков, които вече са умрели. Той казва – Аз съм сега. С други думи, Исус прибавя и казва:

Той не е Бог на мъртвите, а на живите

       И им казва – те са живи Исак, Аврам и Яков, братко, а ти изобщо не разбираш за какво става въпрос и с това слово затапва садукеите. Виждате какво нещо.

       Нека да видим следващия случай, който е много интересен. Има много хубави случаи, в които Исус Христос отговаря.

       Например, представете си го този случай колко е сложен.

Учителю, ние знаем, че Ти си благочестив, че си мъдър,  не ни интересуват хората. Я, сега да ни кажеш Ти, трябва ли да плащаме данък на императора ли трябва да го плащаме?

       Лукави. Исус веднага казва: „Лицемерци, защо ме изкушавате, защо ме изпитвате?” Той ги нарича лицемерци. И погледнете какво слово на мъдрост е това. Сега, ние ще хванем и ще започнем – тука така пише, започваш да обясняваш, започват споровете. Той обаче, със слово на мъдрост директно. Дайте ми една монета тука, защото говорят за пари, Той казва – дайте ми пари. “Я ми кажете чий образ е тука? Ами на императора, на кесаря. Тогава, момчета, това което принадлежи на кесаря, на кесаря да го давате, това обаче, което е Божие, на Бога”. И те не знаят какво да кажат. Ето ти слово на мъдрост.

       Нека да се обърнем към Деяния на апостолите 23:6-9 стих, това няма да го чета в момента, вие можете да си го прочетете.

       Случаят е следния – Павел го изправят на съд, садукеи, фарисеи около него и ще го разкъсат буквално човека, божий служител. Обаче, се казва Павел, /perceive на английски език/, чрез духа разпозна, че едните са фаресеи, другите са садукеи. Perсeption, това е възприятие, той го усети това нещо, духът му го показа, че едните са фарисеи, другите садукеи. Както казахме, садукеите не вярват във възкресение, не вярват в ангели, не вярват в свръхестествено. В момента има такива доктрини садукейски, които за тях няма нищо свръхестествено.     Аз си спомням преди още като работех в банката, толкова бях жаден за Святия Дух и духовните дарби и отивам в CLC, в библиотеката горе, те ми позволяваха в библиотеката да влизам, аз се молех, четях книги и една книга за дарбите на Светия Дух. Викам Алелуя, толкова се радвам, отварям вътре и изведнъж автора почва – “Тази дарба не е за днеска, онази дарба не за днеска, те са били за не знам си кога си…” и аз само като го прочетох това, че като се наскърбих вътре, като се разплаках, като я оставих тази книга и казах – никога не ща такива книги да пипна! Никой не ме учил на това, просто духа ми показа, че това е лъжа на дявола, садукейска книга. Има такива книги, не че книжарницата е лоша, тя е много хубава, ходете там, купувайте книги. Да не си помисли някой, че е лоша, напротив много хубави книги има, но просто съм попаднал на някаква такава книга. Всякакви книги има. Е, такава книга не четете. А някои от вас са чели такива книги и затова са на това дередже. Садукейска книга, не вярват в свръхестественото.

       А фарисеите вярват и във възкресението, вярват и в ангели. И Павел какво им казва в този момент – “Братя, съдят ме заради моята надежда във възкресението на мъртвите”. И само като го каза това нещо, враговете се разделят на две части – фарисеи и садукеи и почва вече една битка помежду им и фарисеите казват – “Ние нищо лошо не намираме в този човек, ако му е говорил ангел, какво да направим ние?” И става една бъркотия в стана на врага.

       И аз искам да ви кажа, че чрез  дарбата слово на мъдрост ние можем така да объркаме стана на врага, че да не знаят какво да правят. Тази дарба слово на мъдрост внася бъркотия в стана на врага. Благодарим ти, Господи. Разделение и бъркотия в стана на врага. И Павел беше избавен, защото ако се бяха съгласили свидетелите за това, че той е виновен, щяха да го осъдят най-вероятно на смърт, както Исус Христос го осъдиха на смърт и Той нямаше да може да изпълни призванието, което имаше от Бога. Затова дарбите на Светия Дух в един такъв момент, могат да те избавят от делата на Сатана в живота ти. Дарбите на Светия Дух са всъщност духовните сетива на църквата.

       Всеки човек има пет сетива – виждане, чуване, обоняние, вкус и усет. А пък църквата има девет сетива. Всичките тези дарбите са които говорим, това са сетивата на църквата. Благодарим ти, Господи за тези прекрасни неща, които ни показваш.

       А сега искам един много хубав стих да ви покажа. Вярвам, че ви харесва тази дарба – слово на мъдрост. Да ти даде Господ дарба слово на мъдрост на правилното време, на правилното място така да говориш, че просто да не може врага нищичко да ти каже.

       Ето, например в Марк 13:11, то го има на две-три места по различен начин казано. Много е хубав, прегледайте го, аз съм се учил от този стих. Даже като проповядвам, проповядвам на база на този стих, защото често пъти като говоря и аз самия не знам какво ще говоря. Вижте какво казва тука:

Марк 13:11 Когато ви поведат да ви предадат, /но това важи не само за тия случаи/,

не се безпокойте предварително какво ще говорите 

       Много пъти хората като застанат първо си подготвят така добре  нещата, че не няма място на Светия Дух да действа. Голямата подготовка може да попречи на Духа. Ако ти предварително си решил какво да говориш, какво да правиш, понякога можеш да пречиш на Светия Дух да действа. Затова на някои места, даже чувам за някои места, където до две години знаят какво ще проповядват и т.н. Светият Дух просто няма какво да прави през тия две години. Защото те са решили хората какво да говорят. Но когато Светия Дух действа често пъти ни изненадва. Казва тука:

Не се безпокойте предварително какво ще говорите, но каквото ви се даде в онзи час или онзи момент, на момента, това говорете, защото не сте вие, които говорите, а Святият Дух

       Ей, хора, това е невероятен ключ! Казва – недей предварително да преценяваш, да мислиш, да решаваш какво ще правиш, какво ще говориш, защото можеш да попречиш на Светия Дух да говори. Ти вече си решил и така или иначе няма да Го слушаш изобщо. Но в казва в момента, когато е необходимо, ще ти се дадат думите, които трябва да кажеш и няма да си ти този, който ще говориш, но Светия Дух ще говори чрез тебе. И в другото евангелие се казва – “ще ти се даде да говориш така мъдро, че няма да могат да знаят как да ти отговорят”. Виждате го това нещо. Това е слово на мъдрост, което Бог дава в момента, специално за хора, които са мъченици, хора, които са хванати, съдени и т.н. Но това важи също и за останалите. Когато застанеш да проповядваш, ти можеш да решиш, да си направиш списък. Ето, аз тука съм си направил един списък, груб, за това което ще говоря. Но често пъти заставам без никакъв списък, направо започвам да говоря.

Отвори устата си и ще я напълня 

       И много пъти, дори като отида на служба, това не знам дали като проблем да го кажа, но аз виждам – това мога да говоря, това мога да говоря, но в същото време чувствам, че нито едно от тях не е правилното и отивам на мястото неподготвен и чакам. По време на хвалението аз чакам, чакам Бог да даде. И когато даде Господ, става нещо. Защото Той дава словото, ти чакаш до последния момент и Той като даде словото, то наистина е слово на мъдрост, слово на откровение, наистина идва от Святия Дух. Така, че научете се. Търсете този начин. Говорене по откровение. Много е добро.

       И ето, виждате това нещо, което казва Исус, че Светия Дух ще говори чрез вас и ще отговорите така мъдро, че няма да знае противника как да ви отговори.

       Спомням си един път пътувахме с Мими с влака, отивахме някъде към Русе, може би беше или Бяла, там при нашите роднини и във влака едно момче започна да говори, едни такива мъдри неща ми се видяха. Викам – “Брей, това момче колко много знае върху Библията!” Обаче, аз тогава още не бях запознат добре с тия неща. И изведнъж ми извади едни книжки и се оказа, че е съботянче и ми е говорил точно по книжките както е. И викам – “О, той направо ги и научим наизуст нещата и ми ги говори”. И ми зададе някакъв въпрос и аз абсолютно неподготвен и ви казвам, Господ в този момент като ми даде едно изречение да му кажа и всичките зяпнахме. И аз зяпнах и той зяпна. В момента една дума като ми даде Господ и двамата се шашнахме и не знаем какво да кажем след нея. Викам Слава на Господа. Нито доктрината знам, нито нищо, то беше преди години, сигурно преди 20 години е било, обаче, Святият Дух даде словото и отряза нещата. Ето това е, което е ценно. Слово на мъдрост. Толкова имаме нужда от него. Вие видяхте, че чрез слово на мъдрост, можеш да разрушиш плановете на врага, можеш да доведеш объркване в стана на врага и можеш също да доведеш до разделение във вражеския стан и Господ ще те избави чрез тази дарба. Слава да бъде на Господа.

       Остава само въпроса да изясним тука как можем да я получим тази дарба и отговора се намира в Ефесяни 1:17 и Яков 1:5. Какъв е отговора? Нарича се молитва. Отговорът е искате ли слово на мъдрост, искате ли изобщо мъдрост, молете се на Бога с вяра, не без вяра и Бог ще ви даде слово на мъдрост. И нека да кажем на това нещо АМИН.

       Слава на Бога.

       Минаваме към дарба, която се нарича слово на знание. Благодарим ти, Господи за тази дарба. Словото на знание е нещо, което е много важно и не е лесно да се предаде. Господ да ми дава мъдрост. Дай ми мъдрост и откровение, Господи. В името на Сина Ти Исус Христос.

       Как работи дарбата слово на мъдрост? Първо какво представлява словото на мъдрост? Словото на мъдрост представлява специфична информация, която Бог ни дава чрез Светия си Дух. Словото на знание не променя нещата, това е просто информация. Словото на знание е грубия материал, с който да работим. Бог ти дава информация относно нещо, относно проблем, нещо, което иска да направи или нещо, което прави. Словото на знание е информация, само че от Светия Дух.

       Както дарбата слово на мъдрост, така и дарбата слово на знание, не са нещата, които ти придобиваш посредством много четене, нито посредством житейски опит. Това са неща, които ти придобиваш директно от Светия Дух в момента. Това са неща, които действат в момента. Дарбите на Светия Дух действат  в момента, духът действа чрез тебе. Ти не можеш чрез много четене да придобиеш дарбата слово на мъдрост или на знание, те са неща, които идват от Светия Дух. Това е специфична информация, грубия материал, с който трябва да се строи. Словото на мъдрост е това, чрез което ние строим.

       Както видяхте, Исус Христос, когато говорихме за дарбата слово на мъдрост, използва  стих от Библията, за да му отговори на дявола и да му запуши устата. Три пъти го направи. Той използва стих от Библията, т.е., знанието го има, но в момента това знание Бог Отец го използва и Духа му дава правилния, точния стих, който да може да използва и който да може да запуши устата на врага веднага. Така, че дарбата слово на мъдрост е прилагане знанието на практика, докато словото на знание е материала, с които ние разполагаме. Много е важно да имаш информация.

       Да започнем с Осия 12:10, един от малките пророци.

Осия 12:10 Говорих, казва Господ още и чрез пророците и умножих видения

и чрез пророците си служих с притчи или подобие 

       Вие знаете, самия Исус използва притчи, които са подобие, за да обясни нещата. Когато Бог говори чрез Светия Дух, Той често пъти  използва образи, картини, за да уподоби нещата, които са невидими чрез видими неща. Господ не говори като философ, Той говори в картини, Той говори по-скоро като художник. Господ говори с подобие, или с картини, Той ти дава съответни картини. Понякога, когато се молиш, или когато си на служение, виждаш някаква картина. Може дори като си затвориш очите, някаква картина да ти даде Господ. Понякога ние ги пренебрегваме. Аз съм забелязал, че когато не ги пренебрегвам, в някои случаи просто много точни неща стават. Бог ти дава картини, Той ти дава чрез тия картини, ти да разбереш нещо, дава ти определено знание.

       Например, по време на служение се молиш за болните и в един момент ти изниква някаква картина, по някакъв начин – изцеление на ухо, изцеление на ръка, изцеление на сърце или нещо друго. Ти просто трябва да го кажеш това нещо и ако другия човек отсреща повярва това слово, което Бог дава, слово на знание, изцелението идва. Представяте ли си колко просто става? Слава на Бога. Така, че Господ използва подобия, преобрази, картини, използва притчи.

       Какво казва в Деяния на апостолите 2:17:

В последни дни, казва Господ ще изливам от Духа си на всяка твар,  синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, юношите ви ще виждат видения, старците ви ще сънуват сънища 

       Общо взето, почти всичко е свързано с картини там. Юношите видения ще виждат, понеже не спят много, а пък старците понеже повече спят, Господ докато спят им говори.

       Другият начин, по който словото на знание идва е чрез физически знак или физически признак. Може да усетиш нещо в тялото си. Понякога, когато Господ изцелява човек, на мястото където човека бива изцелен, аз усещам нещо. Усещам нещо на това място и казвам – “Господ изцелява това и това” и наистина това нещо става. Така, че Господ може да ти даде физическо усещане, не някакви болки, но просто физическо усещане, ти ще го усетиш. Физическо или емоционално усещане и то може да бъде от Бога.

       Сега някой ще каже “тия неща са в чувствата, тези неща са в мислите”. Действително, но трябва да имаме предвид нещо – Бог дава, Той говори, Бог е Дух и Той говори чрез духа на човека. Обаче, посредством духа на човека,  информацията идва в нашия ум и идва в нашите чувства. Така, че ти можеш да почувстваш нещо, което Светия Дух ти показва. Затова, бъдете нащрек, внимавайте! Разбира се, че човек може да влезе в крайности и във фанатизъм. Не трябва да влизате в крайности и във фанатизъм. Внимавайте, проверявайте нещата. Всяко нещо, което Бог дава, то наистина ще се случи. Както казва Словото?

„Ако някои пророк говори от себе си, то няма да стане просто и не се бой от него”. 

 Ако нещо, което е станало и видиш, че няма резултат, значи ще се поучиш от това нещо, ще се покаеш. Недей да държиш на грешката, в която си изпаднал. Но в същото време недей да бъдеш глух и слях за начина, по който Господ действа.

       Първо видяхме, Господ може да ти даде образ, някакъв умствен образ, може да ти даде усещане – физическо или емоционало и по този начин Той да ти говори. Освен това, Господ може да ти говори чрез убеждение или впечатление. Много интересно е това.

       Защо Бог предпочита да говори на хората в сън? Защото, когато човек спи, неговата съзнателна дейност е сведена до минимум и несъзнателните неща излизат наяве. Той не контролира себе си достатъчно и на Бог му е по-лесно да ти говори. Хора, които имат много здрав блокаж в мозъка, много логически ръководени, трудно му е на Бог да говори, понеже Божията логика не е като нашата логика, тя е ирационална. Господ говори по странен начин. Хората с такъв ум те работят априори, те работят с термини, с понятия, но Бог работи с картини, той е художник, както казах преди малко и се разминават в това  нещо. Затова,  Господ най-вече успява да говори на такива хора  в сън. Но, ние трябва да бъдем хора, които са отворени за начина, по който Бог ще ни говори чрез Светия Си Дух.

       Винаги трябва да сверяваме с Библията, всичко трябва да бъде в съответствие с Библията, но това не означава, че ние не трябва да бъдем отворени за Светия Дух. Искам да ви кажа, че каквото и откровение Господ да ви даде, трябва да в съотвествие с Библията, т.е. да има два или три стиха, които да го потвърждават, двама или трима свидетели. Трябва да има хора, които да го потвърдят, както казах – двама или трима свидетели. Не ти решаваш, аз съм пророк от Господа, Господ ми говори и край. Не така. Това е гордост. Божият човек трябва да е смирен човек, а не горделив. Защото

след гордостта идва падение

 и затова трябва да бъдем хора смирени. Както казва апостол Павел в:

1 Коринтяни 14 Да пророкуват един след друг, а другите да отсъждат. 

 Тоест, църквата трябва да може да отсъжда дали това е Бога дали не е от Бога. Ако църквата ти не вярва в дарбите на Светия Дух, може би си я сбъркал. Ние трябва да обичаме братята, трябва да обичаме църквата, ама все пак, хора, ако няма място за действието на Светия Дух, какво да правим, кажете ми? Какво представлява църквата без Светия Дух, можете ли да ми обясните? Къде се намираш? Без Светия Дух ние сме нищо. Както някой беше говорил за църквата в Америка, че имали всичко, само Господ го нямало вътре. Добре, де, ако го няма Господ вътре какво има там? Стени, лукс и смърт.  Затова, ако го няма духа на живота, няма живот, приятели. Ние трябва да позволим на Светия Дух, не само да ни изпълва и не само да действа в нас, но и чрез нас. Чрез дарбите на Светия Дух ние служим на другите. По плът не можеш да им служиш, ти трябва да им служиш чрез Духа на Бога, чрез благодатта на Бога, това наистина носи полза. Както видяхте дарбите са за обща полза. Без дарбите няма полза, с дарбите – има полза. И дарбите трябва да са в съответствие с Божието слово.

И така казахме – умствен образ, казахме физическо или емоционално усещане, увереност или впечатление. Понякога човек придобива силна увереност. Понякога на мен ми се е случвало това нещо, толкова съм уверен в него.

Нека ви кажа нещо много интересно. Идва една такава увереност в мене, че нещо е така и аз мисля, че всички хора около мен имат тая увереност и го виждат, че това е така. Обаче, в един момент се оказва, че това нещо съм го усетил аз, че това е така, а другите не са го усетили. И се оказва, че съм действал чрез вяра, а аз не съм разбрал, че съм действал с вяра. И знаете ли до какъв извод стигнах – когато вярата на Бога действа в теб, ти дори не знаеш, че е вяра. Толкова естествено и нормално ти се вижда, че ти си мислиш, че това е така. Не се напъваш. При дарбите на Светия Дух, няма напъване, има течене. Те текат –

От утробата ти ще потекат реки от жива вода 

       Няма да се помпат, дарбите не се помпат, дарбите текат от тебе.- Изворът на живота тече от тебе. Така, че ще имаш увереност, че това е така. Или ако имаш такава увереност, действай, говори чрез нея. Или впечатление. Идва ти нещо, кажи му го на този човек така. Може би Господ ти го даде. Кажи му го – “Човече, просто имам усещането, че Бог ми говори, че ти така и така” и Бог наистина може да ти говори, да ти дава слово на знание за този човек. И когато той чуе това Слово, неговата вяра в Господа ще се засили и тогава той може да получи чудо също.

       Продължаваме нататък. Има един прекрасен начин, по който идва словото на знание и това е бих казал може би най-често срещания начин и съм най-спокоен с този начин, когато дойде словото на знание. Искате ли да ви го покажа? Това е, когато Господ оживотвори някой библейски стих. Ти си четеш Библията, например и из един път един стих изкача от Библията или ти си стоиш така и изведнъж един стих идва в тебе. Господ говори в този момент. Ами кажи го. Ти си мислиш, че е дошъл стиха. Да, ама Господ като е съживил един стих в тебе, дава ти специално откровение за него, той иска да каже нещо с този стих. Аз ще ви покажа един пример тук.

       Записал съм Деяния на апостолите 11:15 и 16 стих. Вие помните, че Петър отиде в дома на Корнилий да проповядва Евангелието и дома на Корнилий се обърна към Господа. И докато Петър проповядваше, Светия Дух слезе върху тях и хората приеха кръщение в Светия Дух, чуха ги да говорят на чужди езици да величаят Бога. Петър каза “да ги кръстим във вода”. Хубаво, кръсти ги във вода и почнаха проблемите. Отива при евреите и те казват – “Ти не само си отишъл и си седнал и си ял с тия хора, ами на всичкото отгоре казва, ти във вода си ги кръстил, а те са езичници, как може такова нещо?” Петър казва – „Вижте сега какво? Аз какво съм направил? Господ ми казва иди там, аз  говорих Евангелието, в един момент те като нас приеха Светия Дух и почнаха  да говорят като нас на езици, те не знаеха това нещо, аз нищо не им казах. Почнаха да говорят езиците, ама взеха и Бога да величаят. Аз какво да направя, освен да ги кръстя във вода?” И казва още нещо тука, вижте.

15. И когато започнах да говоря, Светият Дух слезе върху тях, както и върху нас отначало

16. Тогава си спомних, словото на Господа „Йоан е кръщавал с вода, а вие ще бъдете кръстени със Светия Дух” 

       Тогава си спомних словото на Господа! Ето ви го словото на знание. В този момент, Господ му дава потвърждение от Словото. Господ казва Йоан ви е кръщавал с вода, но Аз ще ви кръстя със Светия Дух. Нали помните, че се казва, че “Светия Дух ще ни припомни онова, което Господ е говорил”. Светия Дух идва да ти припомни писанията.

       Например, аз може би не чета повече Библията от други хора, обаче Бог много ми припомня стихове, много ми дава да запомням различни стихове и ми ги припомня в определена ситуация. И когато идва този стих върху тебе, Господ иска нещо да каже. Разбира се, ако един стих постоянно него го четеш, разбира се, че той ще е в ума ти. Но, понякога изникват стихове, които не си ги чел скоро. Ето в този случай той казва – “аз си спомних думите, които Господ беше говорил”. Това е слово на знание. Господ му потвърждава още един път – това е което Аз правя, Аз ги кръщавам със Светия Дух. Така, че това е един стих от Библията, който Господ взима, специфичен стих, за специфичен момент, за специфичен проблем, и ти дава този стих. Не го пренебрегвай, недей да преминаваш нататък, а стой на него. Искам да ви кажа и при четенето на Библията. Понякога сме толкова заети да четем – ще чета една глава, или ще чета една книга, или не знам какво. Това е хубаво. Но ако четеш и един стих излиза, просто Господ те докосва с този стих, това означава, че този стих докосва и Господа. Това означава, че Господ иска нещо да каже чрез този стих. Не минавай нататък, стой на този стих. Докато Господ ти говори с този стих, стой на него, защото Господ иска нещо да каже. Той ти разкрива нещо, използвай това знание, което Той ти дава, използвай го в конкретната ситуация, това е начин, по който Светия Дух ти говори, чрез стих, който Той оживотворява пред очите ти.

       Сега ще отидем на нещо, което всички ние знаем и това са сънищата и виденията. За сънища и видения съвсем просто ще ви кажа – сънят човек го получава докато спи, а видението докато е буден. Смятам, че не е сложно това нещо. Господ говори във съновидението, а видението докато е буден. Разбира се, че има и друго – хората докато са будни изпадат в транс, това е едно състояние, което не може точно да се определи дали е сън или е буден човека, защото той е изпаднал в една духовна област, в която не си наясно точно буден ли си, не си ли буден, защото това е нещо, което Бог прави в момента много дълбоко. Даже някои пророци, като Езекил, не знае с тялото ли е бил, или без тялото е бил. Просто защото преживяването е толкова реално, че човека не може да разбере точно дали с духа е бил или с тялото. Изтъпление е думата. Това са другите начини – сън или видение.

       Разбира се, като говорим за сън, Господ дава на съпругата ми сънища, не много често, не че не сънува, напротив тя сънува много, но сънищата, които идват от Него не са много чести. Обаче, има нещо, което отличава съня, който идва от Господа от един обикновен сън, например. Трябва да имаме предвид, че съня може да дойде от Господа, може да дойде от дявола и може да дойде от човешкото сърце. Ако сърцето желае и копнее нещо, може да го сънува, това е човешко. От дявола идват сънища с изкушения, обвинения и страх, да те уплаши също. Много често идват такива сънища да те уплашат. Някои хора даже имат такива кошмари. Но когато идва от Бога, това което идва от Бога, то оставя отпечатък върху тебе и ти не го забравяш.

       Мими, искаш ли да споделиш нещо за сънищата, така или иначе получаваш сънища? Ако искаш да кажеш няколко думи за сънищата, смятам че ще е полезно за хората. Защото сме ги проверявали и знаем, че Бог говори чрез такива неща.

       Мими: – Първо, за да минем към сънищата исках да обясня нещо, което доста хора си задават този въпрос, поне с мен беше така в началото. Аз се чудех например, как дарбите биха могли да оперират чрез мене? Много е важно да знаем, че това не е самовнушение в никакъв случай. Ние не можем да произведем нещата. Както Пламен каза това е нещо, което слиза от Отца на светлината. Просто излиза директно от Бога. Как бихме могли да го разпознаем? Не, че мога да дам пълен отговор на това нещо, но когато ние говорим на езици, ние сме наясно, че тези езици са от Бога, ние ги разпознаваме, знаем че не си ги измисляме, просто с вяра го правим. Това идва от Бога. Когато Бог ти даде нещо, той някак си го и потвърждава.

       За сънищата, това което е било много ръководещо при нас, освен че сънувам нещо от Господа, аз имам това приятно усещане че е от Него, дори когато е изобличително. Когато Той изобличава, Той с такава любов изобличава, че на човек дори му е приятно да чуе това изобличение, но това е друга тема.

       По принцип съня, видението или откровението трябва да бъде съобразно със Словото по някакъв начин. Или когато получаваш знание за изцеление например, ти няма как да го съобразиш със Словото, защото ти получаваш в момента за някои орган. Когато е за някаква посока в твоя живот, откровение от Бога, тогава при всички положения трябва да не излиза от границите на Библията.

       Другото, което е много съществено, както при Йосиф можем да забележим това нещо, че когато един сън или видение е от Бога, то се повтаря няколко пъти, два пъти или три пъти.

       Например, съвсем наскоро бяхме в една църква и когато се молихме там, съвсем непознати хора бяхме за първи път в тази църква и аз си затворих очите и започнах да се моля, и в един момент в съзнанието ми изплува един знак на “Ролингстоунс”, може би сте го виждали. Аз не му обърнах внимание и продължих да се моля. След малко в съзнанието изплува този знак на хипарите и аз викам – “Много странно, нито си мисля за това нещо, нито ми е в главата всичкото това, защо два пъти вече ми се появяват тези знаци?” Това ти насочва мисълта за някой, който слуша такъв вид музика. И аз се замислих – може би Бог ми показва някой, който в църква има проблем с този вид музика, просто е вързан в това нещо. Аз и друг път виждам разни неща, като художник лесно мога да си представям разни образи, но усетих, че това нещо… Някак си Господ ще ви даде да го разпознавате. А знаете, че в Библията пише, че:

От опит ще познаете каква е Божията воля”.

       Когато ходите с Господа ежедневно, може да се случи да сбъркаме, обаче когато ти общуваш с Бога, ти ще почнеш да разпознаваш Неговия глас.

       Има и един друг стих, който казва:

Евреи 5:14  Чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото 

       Само да довърша с тази случай. Аз отидох и го споделих на Пламен това нещо. След това се оказа на службата, че  едно момче е имало проблеми с този вид музика и той беше учуден защо такъв вид музика не е добре да слуша. Той казва, че в къщи имал фланелка със знака на “Ролингстоунс”.

       Пламен – Обаче, интересно беше, че като се молих за него /той беше на земята/, Мими ми ги каза тия неща, но аз ги забравих. В момента като се молих, ми изникна. Ето, виждате ли как идва това нещо? Изникна ми в съзнанието какво Мими ми каза и си казах – „Аха, това нещо, може би е за това” и го казах и  се оказа, че има общо.

       А нещо за сънищата, нещо да кажеш? Ти каза за повтарянето, повтарянето и в Библията го има. Къде го има? Два пъти се  повтори съня при Йосиф, освен това имаме видението на Петър, три пъти се повтори. Добре, два-три пъти повторение, това е добре.

       Въпросът е друг – „Ти всяка нощ сънуваш. Как разпознаваш кога един сън е от Бога, и кога не е от Бога? Това е много важен въпрос. Защото казахме, че може да бъде от три източника”.

       Мими – Смятам, че човек в ходенето си с Господа, постепенно ще започне да ги разпознава. Някак си ти започваш да усещаш Божия глас вътре в себе си.

       Пламен – Ще кажа едно нещо – ти си ми казала, че сън, който си получила от Бога, ти не го  забравяш?

       Мими – Да, това е така. Той остава в съзнанието ти.

       Пламен – защото има един такъв стих

„Много намерения има в сърцето на човека, но намерението на Господа, то ще устои”

       Това е също един критерий – изпита на времето. Когато едно нещо е от Господа, то ще устои изпита на времето. Божието слово живее и трае до века.

       Продължаваме нататък.

       Минаваме към последната дарба на откровение – разпознаване на духовете. Трябва да разберем едно нещо – дарбата разпознаване на духовете е дарба, която Бог е дал на всеки един от нас и на църквата като цяло, с цел да се опазим. Защото има толкова заблуда в този свят, затова трябва да искаме тази дарба, за да можем да се ориентираме в духовния свят.

       Дарбата разпознаване на духовете те въвежда в духовния свят и ти показва с какъв дух си имаш работа. С други думи, дарбата разпознаване на духовете ти разкрива източника на определено нещо – разпознаване на определено слово, разпознаване на определено действие. Много хора не могат да разпознаят и мислят, че екстрасенсите са от Бога или някой пророкува от Бога, а се оказва че не. Понякога други не вярват действието на Светия Дух и слово от Бога, защото не е съобразно с тяхното мислене и отхвърлят словото на живия Бог и действието на Светия Дух.

       От друга страна е много важно да знаем с какви хора да работим и с какви да не работим. Така, че дарбата разпознаване на духовете можем да разделим на три части – разпознаване на Божия дух и не само, става въпрос за ангелите също, когато е от Бога, когато е от човека и когато е от дявола.  Ето това е много важно за всеки един от нас.

       Ще започна с човешкия дух първо. Да разпознаваш човешкия дух, какво означава това? Има различни хора, приятели. Има добри хора, има лоши хора. Може да не ви се вярва, обаче е така. Има хора, с които трябва да работиш и хора, с които не трябва да работиш. Имаш нужда от това Бог да ти покаже. Има хора, които са лицемери, има хора, които са истински. Трябва да можеш да разпознаеш духа на човека, който е срещу тебе.

       В Притчи има един стих, който даже в момента още не съм го потърсил, но можете да си го намерите, който казва:

Каквито са мислите на човека, такъв е и той 

       Мислите и думите показват какъв е той. Но често пъти, ти когато срещнеш един човек в първия момент, в който го срещнеш, Господ ти дава разпознаване на духовете, дава ти да познаеш, че точно този човек е с който трябва да се срещнеш и трябва да работиш. Или пък – срещаш човек, който много е усмихнат, всичко му е точно, но чувстваш, че нещо не е както трябва. Но това усещане обикновено е в началото. Ако ти не послушаш гласа на Господа, след това можеш да изпаднеш в заблуда. Господ ми е давал нещо и си мисля – “Е, няма страшно”. Обаче, ти вече влизаш под контрол. Затова трябва човек да обръща внимание на това, което Господ показва. Още първия момент, Господ може да ти разкрие какъв е човека, който стои пред тебе.

       В Деяния на апостолите 8 глава виждаме този случай, когато Стефан проповядва в Самария, има един магьосник Симон, който приема евангелието кръщава се във вода, обаче после идват апостолите, започват да полагат ръце и хората приемат Светия Дух и той предлага на апостолите пари, за да купи дара на Светия дух, за да може и той да полага ръце и другите да получават Светия Дух. И тогава Петър разпознава, че духът на този човек не е наред. Този човек не е правилен, сърцето му не е право пред Бога и казва – “ти трябва да се покаеш”. Има разпознаване в този момент.

       Този дар е изключително важен. Някои хора страдат от това, че не разпознават духовете на хората, които са срещу тях.

       Второто нещо, на което трябва да обърнем внимание, това е разпознаване на демонични духове.  Както казахме, дяволът не идва с рога. Дяволът никога няма да ти се разкрие, той е скрит, обича да е скрит, обича да имитира, той обича да се преправя, той обича да лъже, той обича да мами. Е, как ще го разпознаеш това, ако нямаш дарба на Светия Дух?

       И сега можем да обърнем на Деяния на апостолите 16:16, където се казва:

И един ден като отивахме на молитвеното място, срещна ни една слугиня, която имаше предсказвателен дух /на гръцки дух на питон/, чрез врачуването си докарваше голяма печалба на господарите си. Тя вървеше след Павел и  нас и викаше – „Тези човеци са слуги на всевишния Бог, които ви проповядват път за спасение 

       И сега, ако влязат в някоя от църквите днеска ще я провъзгласят тази жена за пророчица, защото тя говори самата истина. Тя изнася факти. Това, че изнася верни факти, заблуждава хората. Разбирате ли? Врачки, гледачки, баячки, дори така да се каже харизматични врачки има, могат да ти изнесат верни факти.

       „Тези човеци са слуги на всевишния Бог”. Вярно ли е? Вярно е. „Проповядват път за спасение” – Вярно ли е? Вярно е. Е, тогава, слава на Бога, сестро, Бог да те благослови. Виж, Господ с каква дарба те е надарил. Я, ми кажи на мене, дали ще ми върви ли, или няма да ми върви?” И някои ходят така и се допитват и влизат в окултни практики по този начин. Бъдете внимателни! Трябва да имате разпознаване на духовете. Вижте Павел какво прави. Той слуша, че тази жена вика след него, обаче не реагира по никакъв начин.

       „Добре, бе, брат, защо не ми обръщаш никакво внимание? Аз съм от Бога, и аз съм ваша сестра, защо не ме приемаш, брат?” Павел мълчи и нищо не казва, защото не знае какво да прави. В този момент, аз вярвам, че той не е знаел какво да направи, защото не е имал откровение от Бога, не е получил слово от Бога и той не е знаел какво да направи в този момент и си гледа работа.

       Като нямаш слово от Бога, си гледай работата! Като ти даде Господ слово – действаш.

       И ето какво става.

И това тя правеше много дни наред 

       Много дни наред. Представяте ли си? Това е апостол Павел, той не може да разпознае какво става.

Обаче, понеже твърде дотегна на Павел 

       Забележете какво се получава? Някои хора говорят много религиозно, ама само за Господа говорят, големи неща за Господа – откровения, какво ли не говорят, обаче ти се ще да избягаш, да се скриеш от тях. Нямаш вътре в себе си потвърждението, че това е от Господа. А, бе, дразни те да го слушаш това нещо. Защо така те дразни? Ето,

Павел казва тука му дотегна, ама твърде му дойде на Павел,

       Ето до тука му дойде и Павел разпозна, че нещо не е наред. Чакай, ако е от Бога така ли ще ми дотегне? Ако Господ говори, Той е наслада, радост, изпитваш любов, когато Бог говори. А сега този дух, който говори все точни неща, нещо му липсва, не е точно баш. Някак си външно всичко е точно, а вътрешно нещо те гложди, нещо ти досажда

Или твърде дотегна /или досади, друг превод казва/

       На Павел вече му е дотегнало. Тогава той разпозна, че това нещо явно не е от Божия Дух. Господ му даде това нещо и той разпозна чрез това дотягане. Тази тежест, тази досада, която влезе в него.

Тогава Павел се обърна

       Той получи разпознаването на духове, стана наясно, че това не е от Божия дух, а е нечист дух, който имитира и иска да се прикачи към служението и да ги работи отвътре, че това е някакъв дух, виждате питон. Защо? Съвсем тихичко, кротичко, неусетно се увива около тях, увива се около тях и започва лека-полека да затяга и да затяга, и в един момент, ти не можеш да дишаш, става ти едно такова задушно, не можеш да си поемеш въздух, няма помазанието и присъствието на Святия Дух, няма молитвен живот. Какво става с нас? Не сте усетили как питона ви е заобиколил и е започнал да ви стяга, защото е нямало това разпознаване на духовете. Обаче, Павел като разпозна това нещо, въпреки че много дни е било, той не се остави до края. И се казва:

Той се обърна и рече на духа, 

       не на жената, не на момата.Павел разпозна, че това не беше от човек, а беше от дух.

И рече: заповядвам ти в името на Исуса Христа да излезеш от нея и излезе в същия час 

       Ето ти го разпознаване на духовете. Това също работи, когато си в освободително служение, задължително трябва да работи. Ти трябва да разпознаеш с какъв дух си имаш работа. Имаш нужда, моли се. „Отче, дай ми разпознаване на духовете”. Много динамично, много активно Господ ще започне да те води, да те учи с какъв дух си имаш работа. Защото някои духове имат нужда да им назовеш имената. Казвам някои, не се отнася за всички. Когато му назовеш името, той разбира, че е разкрит и вече силата му изчезва и даже ти като му назовеш името, той започва да трепери, нещо се случва като му назовеш името.

       Виждате, първо да разпознаеш човешкия дух, после да разпознаеш нечист дух и накрая да разпознаеш Светия Дух. Това е подобен случай, за оня който говорихме при слово на знание в Деяния на апостолите 10:30-35. Първо Корнилий отива при Петър и казва “получих видение от Бога и Бог ми каза да те извикам ти да говориш слово на живот”. Петър разпознава, че това е от Святия Дух и отива в дома на Корнилий.

       Трябва да имате предвид, че това е много интересен случай, защото може някой да дойде в дома ти и да ти го каже същото и да отидеш в дома им и да се окаже, че са банда сатанисти, които искат да те заколят, примерно. Ти трябва да разпознаеш кой те вика и за какво те вика. Защото ние понякога сме много наивни в това отношение, трябва да го имате това нещо в предвид. И след това, отиваме в стих 44:

Докато Петър още говореше тези думи, Светия Дух слезе на всички, които слушаха словото и обрязаните вярващи дошли с Петър се смаяха, че дара на Светия Дух се изля на езичниците, защото ги чуваха да говорят на чужди езици и да величаят Бога.

47. Тогава Петър проговори – Може ли някой да забрани водата и да не се кръстят, тези които приеха Светия Дух, както и ние?

       Какво искам да ви покажа тук? Петър е бил обучен като добър евреин, че общение с езичници не трябва да има, че езичниците не трябва да бъдат спасени и че езичниците не могат да приемат Светия Дух. Точка по въпроса. Така, че Петър в един момент, проповядвал на езичници и из един път езичниците получават кръщение в Светия Дух. Той можеше да каже – “Не, не, това не е възможно”. Вие не можете да си представите колко може човек е блокиран в ума си религиозно и да не може да види това нещо. За нас е лесно, но за него не е било лесно това нещо. Обаче, Господ чрез Светия Дух му открива и му показва на него и на хората наоколо, че всъщност това, което става е от Светия Дух, а не от дявола. Те можеха да кажа – “Това е от дявола, това е имитация от дявола, дявола иска да ни излъже”. Но те разпознаха, че това е от Бога и понеже те разпознаха, че това е от Бога, затова ние днес, аз и ти, които сме от езичниците, имаме достъп до тази благодат и това спасение. Благодарение на това разпознаване, което Петър е имал тогава, евангелието дойде в езическия свят и ние днес наследяваме спасение. Виждате колко е важно да се движим в Светия Дух и да се движим в духовните дарби.

       И така, духовните дарби, за които говорихме; първо да видим -разпознаване на духовете, да разпознаеш човешки дух, да разпознаваш демоничен дух, да разпознаваш Светия Дух. Някои хора не могат да разпознаят – Исус Христос ми се яви, или яви ми се някакъв ангел. Знаете какво казва словото:

Сатана се преправя на светъл ангел

       Не могат да разпознаят, когато им се явява друг дух. Ние имаме нужда от разпознаване на духовете.

       Днес говорихме за духовните дарби – първо говорихме за дарбата слово на мъдрост; после говорихме за дарбата слово на знание и накрая дарбата разпознаване на духовете. Тези три дарби са дарби на откровение. Има още шест дарби, ако е казал Господ, другия или по-другия път, ще се занимаем с останалите шест дарби на Светия Дух. Вярвам, че това поучение беше благословение за всички вас. В името на Исуса Христа нека Бог да ви благослови.

       Молете се на Бога, казва словото и копнейте за духовните дарби, за да може те да работят чрез вас, да работят във вашия живот. Молете си и копнейте духовните дарби да работят във църквата, в която се намирате.

Не угасяйте Светия Дух, пророчествата не презирайте, но всичко изпитвайте и дръжте доброто

       Бог да ви благослови в името на Исус.

Амин.

СЛОВО НА МЪДРОСТ

       „Моля Те за Твоя народ, Боже, в името на Господа Исуса Христа, за Твоята църква. Твоят Дух да действа Господи и Твоите дарби да действат в църквата. Моля Те, да докосваш всеки един, Боже. Говори чрез дарби на откровение, говори чрез слово на мъдрост, слово на знание, разпознаване на духовете, говори чрез всичките дарби, Господи във всеки един от нас.

       Ние се молим за Твоята милостива и благодатна ръка и Те благославяме, и Ти благодарим в името на Исус Христос. Толкова нуждаещи се има в църквата и извън църквата, Господи. Благодаря Ти.

       Ела, Святи Душе, в нашия живот и изявявай Твоите дарби.

       Ето, днес говорих това слово. Господи, всяко нещо, което е от Тебе, нека да се утвърди в сърцата на братята и сестрите. Всяко нещо, което е от мене, не е от Тебе, нека Господи, да се отмахне. Да остане чистото мляко от Божието Слово, чистото Слово, за да бъде нахранен Твоя народ. Да не ходят като изгладнели агнета, но Господи да пасат тревичка и да пият млекце, и да са добре нахранени и добре нагостени в името на Исуса. Алулея.

       Един брат ми писа преди малко във Фейсбука, миналия път поиска молитва, защото от пет месеца не му бяха плащали заплата и аз му казах – Ами иди и прочети тоя стих от Яков 5,

“Елате сега при Мене вие богатите, плачете и ридайте”

       И брата изпратил sms на началника си с този стих и те са се уплашили там, решили са, че някой иска да ги рекетира и са започнали да разследват случая кой е пратил sms-а, но слава на Бога, Господ е наредил нещата, започнали са вече да изплащат парите и до края на май всичките пари са казали, че ще изплатят – това са пет месеца заплати. Вижте Господ как стряска!

       Аз благодаря на Бога. Не казвам името на човека, защото не знам дали той иска или не иска това да се сподели. Но смятам, че е много насърчително за всеки един от нас да видим как Господ действа по невероятни начини. Сега например това беше слово на мъдрост. Едно слово от Библията, изпратено на работодателя е разтърсило атмосферата там. Бог знае как да ги направи нещата, за да промени ситуацията.

       И аз ви казвам – използвайте Божието Слово, нека Светия Дух да ви говори. Използвайте Божието Слово като оръжие. Мечът на Духа е Божията рема, словото на откровение, което Бог дава. Можете да го използвате мощно в името на Исуса Христа и Господ ще върши чудеса, защото Светия Дух действа чрез словото и ангелите действат чрез Словото. Така, че използвайте Божието слово като стрелички. Хвърляйте тук една стреличка, там една стреличка и ще видите какво ще стане с Божието Слово, когато се пусне в употреба. Не по човешки, не чрез сила не чрез мощ, не чрез човешки напъни, не чрез човешки усилия, не да се караме с хората, а чрез Божия Дух и чрез Божието Слово всяко нещо може да стане. Сложете вярата си в действие, сложете Словото в устата си, сложете Словото на ръцете си, сложете го в нозете си и започнете да се движите в Духа, в словото и ще видите Божията слава.

       Исус Христос ти казва днес:

Не ти ли рекох, че ако повярваш, ще видиш Божията слава 

       Ще видиш възкресенската сила на Светия Дух, само ако повярваш. Повярваш на дело и в действителност.

       Нека Бог да ви благослови.

Амин!