Божията армия

Поучение от Берн, Швейцария с пастор Пламен Петров, 11.04.2011 г.

Видео: http://www.bibliata.tv/video/cf01dfe7c500467/

Нека да започнем с Ефесяни 6:10.

Ефесяни 6:10 Най-после или най-сетне,

Апостол Павел казва на братята и сестрите в Ефес, както и на нас днес ни казва:

Най сетне да заякваме в Господа или да бъдем крепки в Господа

и силата на Неговото могъщество. 

Господ иска да заякваме в Него, да ставаме силни, Той не иска да сме слаби. Господ иска да търсим Неговата сила.

Заяквайте в Господа, заяквайте в Неговата сила,

заяквайте в Неговото могъщество. 

Става въпрос не да заякваме по човешки, като хора, а да заякваме в Духа на Бога.

Най сетне да заякваме в Господа

и силата на Неговото могъщество. 

Това е Божията воля – да ставаме силни в Него.

И когато човек стане християнин, трябва постепенно да става все по-силен в Господа – повече помазание да имаме, повече сила от Господа да имаме…

Ефесяни 6:11 Облечете се в цялото Божие оръжие,

за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. 

Тука Павел говори за оръжията, които са били използвани по времето на Римската империя, защото някъде по това време той говори това слово – говори за обличане. Ние днес, като мислим за оръжие, не мислим толкова за обличане, колкото да вземеш в ръката си някакво оръжие. Но Павел казва: Облечете се в цялото Божие оръжие. На български се казва: Облечете Божието всеоръжие, но някак ние не използваме много думата всеоръжие. Но „Всеоръжие” означава „цялото Божие оръжие”, т.е. Бог има оръжие за всеки един от нас, Бог има оръжие за нас като християни, и това слово Той го изпраща към вярващите християни, към Църквата.

Но това означава, че човек може да е християнин, може да е новороден, може да е кръстен със Светия Дух и да не си е облякъл Божието оръжие, да ходи обезоръжен. И какви са последствията? Последствията са такива, че човекът бива наранен, бива ударен, бива убит… И затова има християни, които са наранени, с кървящи сърца, вътрешни рани, объркани мисли, някои дори имат мисли за самоубийство, някои са в депресия, и един куп проблеми, защото просто не са си взели Божието оръжие, което им е дадено.

Обикновено мисленето на повечето християни е такова: „След като аз съм вярващ, това означава, че Господ ще ме пази, и толкоз.” Обаче не се обръща внимание на това, че тука се говори за война.

По-натам се казва:

12. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът 

Но на английски звучи нашата война. „Борба” – „Война”, ние сме във война. В момента, в който ти се обърнеш към Господа, до края на земния ти живот няма уволнение, ти си във война. Щеш не щеш, ти трябва да си облечеш Божието оръжие. По-добре съзнателно да влезеш в битката, отколкото постоянно да те раняват и ти да се чудиш от къде ти е дошло. Човек трябва да се въоръжи. И тука Павел казва:

Най сетне (най-после),

Апостол Павел се чуди: „ Хора, от толкова време вече сте повярвали, докога ще бъдете все хилави, докога ще бъдете слаби в Духа, докога ще бъдете болни?”

Защото църквата от една страна представлява една болница: идват болни от света, болни от болестта, грях, който води до смърт, болни от душевни проблеми, сърдечни, емоционални, грижи и проблеми в семейството, хората идват натоварени с един куп неща. Обаче, като дойдат при Христос – Христос ги разтоварва от греха и започва да ги разтоварва и изцелява от другите неща. И когато се проповядва пълното Евангелие започват да стават освобождения, изцеления и пр. Ако не се проповядва пълното Евангелие, жалко, защото хората не могат да получат пълното снабдяване на кръста, но получават частично, и не могат да се освободят. Но Църквата трябва да бъде място, което да е като болница. Влизат хората и получават изцеление. „Изцеление” значи, че те са били наранени, те са изпохапани, разпокъсани и пр. „Изцеление” означава, че като дойде Христовата кръв, като дойде Светия Дух – масло и вино (както разливаше самарянина), болният човек, наранен по пътя, бива изцелен – бива закаран в страноприемницата, получава съответната грижа и бива изцелен – това е образ на Църквата.

Ти срещаш някой по пътя, който е наранен, ограбен, ударен, защото крадецът е дошъл, ограбил е, убиел е, разрушил, но Христос каза:

Аз дойдох да ви дам живот, и да ви го дам изобилно.

И Той като дойде чрез тебе, Той превързва, пречиства раните, закарва го в гостоприемницата, която е образ на Църквата, където човекът получава пълното изцеление.

И така, Църквата в известен смисъл е болница, обаче тя не трябва да бъде само болница, а Църквата трябва да мине към втората фаза, която е Божията армия. Значи Църквата трябва да се превърне в Армия. Тези, които са били болни и наранени, трябва в един момент да бъдат изцелени, и тогава вече те самите да отидат и да послужат другите наранени да бъдат изцелени, на други да помагат – да ги изцеляват (не те, а Бог чрез помазанието на Божия Дух) и после да ги учат как път те да помагат на други да се изцеляват. Защото Бог какво каза на Авраам?

  1. Ще те благословя 

Което означава пълно благословение – спасение, изцеление, благословение, освобождение, снабдяване – ВСИЧКО и

  1. Ще те направя за благословение, 

т.е. ще те използвам, за да могат и други да бъдат благословени.

И така, Църквата като мине през фазата (тя трябва да я има тази част), в която тя изпълнява функцията си на болница – да дойдат болните, наранените, и да получат изцеление. Дори тези, които са на бойното поле, отиват да се изцеляват и се връщат обратно в боя.

Но също така Църквата трябва да стане и една Армия, както се говори в Езекиил 37 глава. Там Езекиил видя полето със сухите мъртвешки кости и т.н. Това е бойното поле, и те са били войни и някога са били здрави и силни, но по някаква причина са паднали и са умрели. И Господ в един момент изпраща пророка и му казва: „Вземи възкреси ги, и пророкувай за Духа, и след това те ще станат една Армия”. И тази Армия вече, тя се подготвя за битките на Господа.

А днес в по-голямата си част Църквата не е в състояние да се бие, защото стоят и си гледат раните – тук съм ударен, там съм ударен. И като е ударен, той не може да воюва. Освен това не са обучени, не знае как да си вдигне оръжието, не знае как да сложи върху себе си оръжието.

Давид например в 1 Царе 17 глава, не можа да сложи оръжието на Саул, защото Саул е бил доста едър мъж, а Давид е бил още малък, момче още. Той не е използвал такова оръжие, но знае как да се бие с прашка и камъни, нали? И то как се бие? Той се бие в името на Господа Бога на силите. Някой ще каже: ”Да, ама Господ воюва”. Да, Господ воюва, но използва Давид. И използва го как? – Ако Давид не беше поревнувал за Господа и за това, че необрязания филистимец хвърля презрение върху Израиля, Божия народ, и ако не беше отишъл с прашка и камъчета, нямаше да победи Голиат. Но не само това, но трябваше да изпрати камъка срещу главата на Голиат. Докато не изпрати камъка, камъка няма да разбие главата на Голиат.

 ТАКА ЧЕ ТРЯБВА ДА ЗАДЕЙСТВАМЕ ВЯРАТА СИ.

Но тука се казва, че трябва Божиите хора да се научат:

  1. Как да обличат Божието оръжие и
  2. Да се научат как да воюват.

Защото повечето от Божиите хора не знаят как да воюват, а някои дори не вярват, че трябва да воюват. Те вярват, че след като Христос е спечелил битката на кръста, това означава, че всичко е извоювано и ние няма за какво да воюваме. Обаче нека да погледнем преобразите в Стария Завет и ще видите в:

Числа 13:2 Давам ви Обещаната земя.

Те са в пустинята, а Бог казва:

Давам ви Обещаната земя, но сега влезте и я завладейте! 

И те казаха: „Добре Господи, Ти ни даваш Обещаната земя, но,

в нея има великани, ние сме като скакалци пред тях. 

Ако Ти ни даваш Обещаната земя, не трябва да има великани.” С други думи, една част от Божиите хора казват: „След като Бог ми дава нещата, аз не трябва да воювам.” Но това не е вярно. Бог е извоювал победата, но ние ТРЯБВА ДА Я ПРИВЕДЕМ В ДЕЙСТВИЕ В НАШИЯ ЖИВОТ, т.е. БОГ ВОЮВА СЪС НАС И ЧРЕЗ НАС, като ние действаме. Победата ни е дадена в Духа, но за да може тази победа да стане физическа реалност в нашия живот, НИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧИМ В ТАЗИ БИТКА.

И така тука се казва:

Да се облечем с цялото Божие оръжие, 

не частично всеоръжение. Защото, когато излезе човек да се бие без да е въоръжен, очевидно ще бъде ударен и ще бъде наранен.

И затова някои питат: „Брат, нали съм вярващ, защо ми се случват такива неща, защо се получава така с мене?” Защото това, че си просто вярващ, не ти дава пълната защита. ПОКОРЯВАЩИЯТ СЕ ИЛИ ПОДЧИНЯВАЩИЯТ СЕ НА БОГА ВЯРВАЩ, ТОЙ ПОЛУЧАВА ПЪЛНАТА ЗАЩИТА. Както се казва  и в посланието на:

Яков 4:7 Покорявайте се на Бога,

но противете се на дявола и той ще бяга от вас.

  1. Покорявайте се на Бога (някои хора спират до тук), но има и номер
  2. Съпротивлявайте се на дявола. Някои хора не обичат да се съпротивляват на дявола) и тогава идва резултата, номер
  3. и той ще бяга от вас. 

А има и другият вариант: Някои хора не искат да се покоряват на Бога, а се съпротивляват на дявола и се чудят защо дявола не бяга от тях – защото ти можеш да победиш дявола единствено чрез Божията сила. Ако не си с Бога и Бог не е с тебе, ти не можеш да победиш дявола. Затова трябва да има първо: покорство на Бога, второ: съпротивляване на дявола и трето: дявола ще бяга от нас.

И така, Господ казва:

Облечете се с цялото Божие оръжие. 

Ако няма война, която да водим, трябва ли Бог да ни казва да се въоръжаваме. С други думи Той казва: „Въоръжете се, не с човешко оръжие, а с Божие оръжие!” Също не с демонично, защото дявола също воюва с оръжия. Обаче ние не трябва да използваме неговите оръжия, ние трябва да използваме Божиите оръжия, и не човешки и плътски оръжия.

Както казва апостол Павел във:

2 Коринтяни 10:3 Ако и да живеем в тяло, по плът не воюваме. 

Ето, виждате ли, живеем в тяло, но нашето воюване не е човешко, не е плътско воюване.

         4.  Защото оръжията, с които воюваме, 

Очевидно Павел отново говори за оръжие и за воюване.

Оръжията не са плътски, но пред Бога (или чрез Духа на Бога)

са силни за събаряне на крепости. 

Тука вече говори за събаряне на крепости, и къде са тези крепости?

         5.  Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и покоряваме всеки разум да се покорява на Христа. 

Виждате, че крепостите, които събаряме не са външни, те са в главите на хората. Отиваш на едно място и все едно крепост срещу тебе стои и наистина стои крепост. Ти можеш да говориш Божието слово и срещу тебе стои крепост. Тази крепост е невидима и тя се намира в главата на човека. Може да се намира върху цяла територия – по-нататък ще видим, че има началства, власти над определени територии. В една територия има крепост в главите на хората и където и да отидеш все с един и същи проблем се сблъскаш. Обаче Павел казва, че нашите оръжия са силни за събаряне на тези крепости в главите на хората – мислите.

Ефесяни 6:11 Облечете се в цялото Божие оръжие,

за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. 

Думата „хитрости” на гръцки означава също „планове или стратегии” на дявола. Тука се говори за дявола като цяло, като самия дявол, който е „принца на въздушната власт”, той няма да се занимава с нас, ние сме малки риби за него, той много по-големи неща гледа, като например сега „Европейски съюз”, „прокарване на закони”, като например свързани с хомосексуализма, да се прокарат закони, чрез които да се вкарат хомосексуалисти по църквите, да нямаш право да откажеш, както този англичанин в Лондон го осъдиха да плати няколко хиляди паунда, затова, че не е приел хомосексуалисти в хотела си и т.н. Той прокарва – по-нашироко работи.

Но тука става въпрос за по-нискостоящи сили на нечестието, и се казва, че те имат своите хитрости, своите планове, своите стратегии или схеми срещу нас. Т.е. срещу тебе и срещу твоето семейство има назначено демонично началство, което те наблюдава, наблюдава семейството ти, наблюдава слабостите ви, интересува се от вас и дава отчет на по-горестоящите за това, какво става в дома. Изпраща духовни агенти, които наричаме демони, които да внасят проблеми в дома и вътре в самия теб, разбира се, да внасят разделение, да внася разрушение, да краде, да лъже и т.н., така че да може да разруши. И когато успее да разруши, той е победил. Това е една стратегия и те разработват съответните планове – какво да направят, разработват съответни клопки, как да ви впримчи. Вие си планирате например нещата, обаче той казва: „аз ще отида там и ще подготвя такава клопка.” И тези клопки са скрити. Ако усетиш и разбереш за клопката, добре. Но ако не, изведнъж попадаш в клопката и се опитваш да излезеш и не можеш да излезеш.

Така че всичките тези „хитрости”, и в другите послания на Павел, ще видите, че:

Христос ограби началствата и властите и отне тяхната власт и сила. 

И тази сила, която Той ограби е сега в нас, защото се казва в

Матея 28:18 Даде Ми се всяка власт на небето и на земята 

и съответно, Той я даде на нас, за да можем ние да идем и да проповядваме, и да действаме, чудеса, знамения и велики неща да вършим и т.н. Той ни даде сила чрез Светия Дух, даде ни власт.

Обаче на дявола му остават хитростите, и той разполага с много силни оръжия, като номер

  1. ИЗКУШЕНИЕТО

Особено сега, използвайки средствата за масова информация като телевизия, като  интернет и пр.

  1. ДА ИЗЛЪЖЕ ХОРАТА, ЧЕ НЯМА ПРОБЛЕМ и
  2. ДА ГИ ОБВИНИ И ДА КАЖЕ ,ЧЕ НЯМА ШАНС ЗА ТЯХ.

Например, още в Битие се описва как дявола изкуши Ева и се описват тези неща, но тактиката е същата и днес. Той изкушава хората, после ги лъже, хитрува, мами: хората мислят, че няма никакъв проблем. След това като вече влязат в примката казва: „Вече няма надежда за тебе”. И почва да те обвинява: „Как можа да го направиш, няма вече смисъл, няма надежда, няма спасение и пр.” Някои хора се самоубиват заради това. И искам просто да ви кажа, че това е една съзнателна политика, за която голяма част от християните абсолютно не са в час.

12. Защото нашата борба

(война, воюване) не е срещу кръв и плът (не е срещу хора),

Ние го казваме като думи, но няма го това осъзнаване в сърцето и в ума, че наистина войната не е срещу хора. Например един човек се настроил срещу друг човек заради това, или онова. И почва едно воюване плът срещу плът, но разберете, че: НАШАТА ВОЙНА НЕ Е СРЕЩУ ПЛЪТ И КРЪВ.

А 90% от воюването на църквите е срещу хора. Може би само 10% е само воюване срещу това, срещу което трябва да се воюва – дявола. И затова църквата е слаба, защото воюва срещу неправилния враг и по неправилния начин.

И приличаме на биковете, на които слагат един червен плат отпред и те бодат червения плат, вместо да убодат този, който трябва да убодат. И аз като  гледам биковете, защото в Испания това се предава, виждам какво става с бика, накрая го убиват разбира се, и си казвам: „Как веднъж бика не се обърне към този, който държи плата”, но това му е мисленето на бика, той гледа пред себе си, той няма далновиден поглед, няма мисъл в главата, да се замисли това така ли е или не е така. И много от християните са като този бик.

     ДАЙ ДА УДАРИМ ТАМ, КЪДЕТО ТРЯБВА!

И по-натам се казва:

Нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу всесветските управители на тъмнината, срещу духовните сили на нечестието в небесни места. 

Тука се казва: срещу духовните сили на нечестието в небесни места, на в другият превод го видях: срещу духовните сили на злобата. Май второто по-добре звучи, защото наистина това са зли сили, злобни сили на нечестието и отговаря по-точно на характера им. Някак си хората не могат да усетят тази злоба на демоничните сили. Но като се занимаваш с освободително служение и гониш демони, можеш да видиш омразата и злобата им в тях, няма никаква милост в демона. Просто неговата задача е да разрушава, да руши, да убива, и го прави, докато може да го направи. Няма милост в тома същество, В ДЯВОЛА МИЛОСТ НЯМА.

И ние като християни поне (не като невярващи), ако разберем и проумеем тези планове и хитрости, и цели програми, които те правят, за да ни вкарат в клопка и да ни унищожат, ние ще бягаме към Господа. Защото Господ е ЛЮБОВ, МИР, РАДОСТ , ТОЙ Е ПРИНЦ НА МИРА, ТОЙ Е МИЛОСТИВ И ВИНАГИ Е ГОТОВ ДА НИ ПОМОГНЕ. И когато сме близо до Господа нямаме тези проблеми. Затова казва Господ: Вземете  и се облечете в това Божие оръжие, защото воюваме срещу власти, които се намират в небесни места.

И трябва да имаме пред вид, че това, което виждаме е първото небе, след това е второто небе, което се нарича „поднебесна”, където се намира сатана с тези началства и власти, които са подчинени на него и третото небе или „Небето на небесата”, това е мястото, където обитава Бог и Божиите ангели.

И нашето воюване е срещу това второ небе – тези началства  и власти, те не са демони. Демоните са прекалено елементарни и слаби в сравнение с тези началства и власти на нечестието. Те са изключително интелигентни същества, много по-интелигентни от нас, но които са много подли, много изпълнени с омраза, които чертаят плановете на масата. Те чертаят плановете, те правят стратегиите, те контролират територии, контролират континенти или държави, провинции, градове, квартали, църкви, даже и църкви.

Защо църкви? Защото главата на Църквата е Христос, т.е. църквата трябва да бъде под ръководството на Христос. Ама каква е работата на тези власти? – дадена им е задача да се справи с дадена църква например. И неговата работа е да отмести господството на Христос от Църквата  и да сложи неговия контрол над Църквата. И той изпраща не само духовни агенти, но изпраща и хора, които да свършат тази работа – било то чрез лъжливо пророчество или видение, било то чрез съблазън. Например някое младо момиче, което да отиде при пастира и да седне на първия ред и да почне да го съблазнява. Хайде първата служба ще мине, ще се съпротиви, втората, третата, и започват вече мислите да работят, и в един момент пастора паднал в това нещо. Или да създаде някакви ситуации, да се получи някакъв флирт, за да може да събори служителя, да събори църквата и т.н.

Дори има в църквите хора, които са съзнателни служители на сатана. Могат да се преправят, че приемат Исус Христос за свой Господ и Спасител, с цел да измамят, дори и да станат служители в самата църква и да отклонят пътя на църквата.

И ние всичките сме много радостни: „Алелуя!”, обаче не знаем за какво става въпрос. Това са военни стратегии и тактики, които се разработват от врага на душите ни. И когато вече контролът ( дори „контрол” не е правилната дума), а е „господство”, защото Той е Господ, Той е Цар, а вече друг дух – както говорим вече за „дух на Езавел” – контрол на някоя църква; или говорим за „дух на питон”, който се увива около църквата и започва да затяга, да затяга, да затяга, докато вече Светия Дух го няма в църквата, за да не можеш да дишаш вече вътре, няма молитва, няма живото слово, и умира църквата. Като сграда може да остане, обаче Духът на Господа си отива. Всичкото това е целенасочена дейност. Някои се чудат: „Защо толкова трудно стават нещата?”

И ние също, като служихме,  в една нощ аз и съпругата ми Мими имахме подобен сън затова, че група сатанисти срещу нас, и ние бяхме в едно помещение. И те бяха много, много и постоянно ни атакуваха и с един малки стрелички ги хвърляха срещу нас. И аз в името на Исус Христос ги отблъсквах тези неща, но те постоянно идваха, постоянно идваха, и най-сетне ги победихме по някакъв начин, не помня как беше. Обаче аз видях, че не бяха само тези малки стрелички, които бяха като игли или като карфички, но имаше и големи, почти като копия големи, и не помня дали хвърляха или не хвърляха, но мен направо ме беше страх да не хвърлят от тях. В съня казвам ме беше страх, да не хвърлят такова нещо. И мен не ме беше страх от асмите сатанисти, а ме беше страх, че те бяха много, просто бяха много. Едно огромно помещение пълно и те всички тичаха към нас и искаха да ни наранят. И като го сънувах това, и толкова реално беше, и Мими и тя сънува подобен сън.

 И в един момент си даваш сметка, че тези неща, които се случват, тези неща, които ни удрят като християни, те не са така просто неща, защото случайно се е случило нещо. Тези стрели, ако погледнете в Исаия 54:14-17 се казва в: 

Исаия 54:17 Нито едно оръжие, скроено против теб няма да успее, 

Какво е това? Това е оръжие на сатана срещу теб, обаче това оръжие не е обикновено оръжие, ТОВА Е СПЕЦИАЛНО СКРОЕНО ОРЪЖИЕ ЗА ТЕБЕ, такова оръжие, което най-добре да пасне на твоите слабости и да те удари на най-слабото ти място. Това е специално оръжие за тебе направени. Това е КРОЕЖИ, специални кроежи, за да можеш да бъдеш ти съборен.

Но Господ обещава за Своите Си:

Никакво оръжие, скроено против тебе не ще успее, 

И ние можем да държим на това обещание, защото Господ ни е направил служители. Че те ако успяват дяволските оръжия, то няма никой да успее да победи. И после казва:

Ти ще победиш ( в английския, ти ще осъдиш ) всеки език,

който се повдигнена съд против тебе. 

И забележете, става въпрос за език, т.е. тука говорим за клетви, заклинания, чародейства, клюкарство, одумвания, и др. подобни, главно чрез говора, устата стават.

Душевни (плътски) молитви – например: „Господи, кажи на еди кой си еди какво си да направи!” – Това е молитва на чародейство. Ето например молим се за някой: „Господи, разруши душевни връзки”, но трябва така да се молим: „Господи, разруши всяка душевна връзка ,която не е богоугодна да се разруши в името на Господа Исуса Христа! Защото ние не можем да пипаме навсякъде, ние не знаем цялата Божия воля. Но нека да се молим така: „Господи, нека всяко дело на сатана в този човек да се разруши в името на Господа Исуса Христа!” Но ние не искаме човека да се разруши, нито искаме взаимоотношенията му да се разрушат, а само ония взаимоотношения, които не са от Бога, и само ония дела, които не са от Бога да бъдат разрушени в името на Господа Исуса Христа! Иначе другото става чародейство, т.е. ти се набъркваш и почваш да контролираш живота на човека и по този начин се намесват нечисти сили.

Нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу всесветските управители на тъмнината, срещу духовните сили на нечестието в небесни места.

Амин!