Подземни светове

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 28.04.2011

        Днес ще имаме много интересно поучение и вярвам, че ще бъде много полезно. Ще говорим някои неща свързани с духовния свят. Това, което ви спасява е Божието Слово и затова го слушайте внимателно. Дяволът идва да грабне словото от сърцето ти, за да не можеш да го разбереш, да не можеш да го схванеш, да не можеш да го приложиш, за да нямаш успех.

Филипяни 2:9, 10 Затова и Бог Го превъзвиши и Му подари името, което е над всяко друго име. 

          Име означава чин, власт над всяка друга власт.

Филипяни 2:10 така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества. 

Обърнете внимание какво казва апостол Павел – „да се поклони всяко коляно от небесните, земните и подземните същества”. Това говори, че има същества, които са на небето, същества които са на земята и същества, които са под земята. Това „под земята” е интересно и ще хвърлим малко светлина по този въпрос. Ние виждаме с очите си едно небе, вселената – планети , слънца и т.н. Всичко това виждаме с нашите небесни очи и това е първото небе.

Ефесяни 6:12 Нашата борба не е срещу кръв и плът,

но срещу началствата, властите, всесветските управители на тъмнината, 

духовните сили на нечестието в небесни места.

        Небесни места означава, че е в небесата. И това говори за второто небе, не това което виждаме, а второто небе където се намират тези началства и власти заедно със Сатана. А сега да видим и третото небе.

II Коринтяни 12:2 Познавам един човек в Христа, който преди 14 години – ю

в тялото ли, не зная, извън тялото ли, не зная, бе занесен до третото небе.

        Павел говори за третото небе, мястото където живее Бог. Там се намират ангелите, Божия Син. Често в клинична смърт хората казват, че са минали по някакъв тунел. Този тунел аз вярвам, че минава по поднебесната – второто небе.

        Сега отивам към петте свята, които се намират под земята. Имаме така наречения „АД”, „АВРАМОВОТО ЛОНО”, „ЗАТВОРА”, „БЕЗДНАТА” и „ОГНЕНОТО ЕЗЕРО”. Това са петте подземни свята, за които се пише в Библията. Нека да започнем първо с ада.

        Какво представлява ада? Думата, която се използва в еврейския език е думата „ШЕОЛ”, което означава гроб или ад – мястото където отиват душите на безбожните хора.

Йов 21:13 Прекарват дните си в благополучие и за миг слизат в гроба.

        Безбожният човек, когато умре за миг слиза в ада. Има традиции които казват, че 40 дена след смъртта душата лети, обаче в Словото пише, че за миг слиза долу. Забележете думата „слиза”, защото адът се намира под земята.

 Исая 38:10 Аз рекох: В половината от дните си, ще

 вляза в портите на преизподнята, лиших се

от остатъка на годините си.

        Забележете думата „портите на шеол”. “Портите на ада няма да надделеят”, казва Исус. Тука се говори за порти. Хора, които са ходили до ада са видели порти. Адът е един свят, който се намира под земята и е пълен с милиони, милиони, милиони човешки души в момента, и за голямо съжаление още много други ще слязат долу. Това е нашата работа да избавяме хората да не ходят душите им долу в ада. Въпреки това искам да ви кажа, че ада е едно временно място. После ще разберете защо ада е временно място. После ще говорим за така наречената Геена или Огненото езеро.

        В Откровение на Йоан глава 20 се казва, че

смъртта и ада бяха хвърлени в Огненото езеро.

        Адът е мястото, където се намират човешките души преди да бъдат съдени. В ада влиза душата на нечестивия човек, не тялото, а само душата. В Огненото езеро влиза душата, духа и тялото. Сега ще минем към Аврамовото лоно.

Лука 16: 19 – 23 Имаше един богаташ, който се обличаше в мораво и висон и всеки ден се веселеше бляскаво.
Имаше един сиромах Лазар покрит със струпеи, когото слагаха да лежи пред портата му
като желаеше да се нахрани с падналото от трапезата на богаташа, а кучетата идваха и лижеха раните му.
И сиромаха умря и ангелите го занесоха в Аврамовото лоно. Умря и богаташа и беше погребан.
И в пъкъла като беше на мъки и повдигна очи, видя отдалеч Авраама и Лазара в неговите обятия.

        Виждате, че ада е място на мъки.

Лука 16:24 И той извика, казвайки: Отче Аврааме,

смили се за мене и изпрати Лазара да натопи

края на пръста си във вода и да разхлади езика ми,

защото съм на мъки в тоя пламък.

        Не само че е на мъки, а и е място на огън. Трябва да обърнем внимание, че Лазар е на това място с душата си, а тялото не е там. Тялото се казва, че беше погребано. В ада не влиза тялото, а душата на човека. Богаташа разпознава Авраам, който никога не е виждал и познава Лазар. Значи тези два свята се виждат едни други.

Лука 16:25,26 Но Авраам рече: Синко, спомни си, че ти си                         

получил своите блага приживе, така и Лазар злините, но      

сега той тук се утешава, а ти се мъчиш. И освен всичко 

това, между нас и вас е утвърдена голяма бездна, така  

че ония, които биха искали да минат оттук към вас, да  

не могат, нито пък оттам да преминат към нас.

        Този, който е влязъл в ада не може никога да премине в Аврамовото лоно. Нито този, който се намира в Аврамовото лоно не може да премине и да дойде в ада.

Лука 16:27,28 А той рече: Като е тъй, моля се отче

да го пратиш в бащиния дом, защото имам

петима братя, за да им засвидетелствува да не би

да дойдат и те на това мъчително място.

        Интересно е , че той се е загрижил за своите братя. И днес има хора, които са в ада и са загрижени за живите си хора, но просто не могат да им помогнат.

Лука 16:29-31 Но Авраам каза: Имат Мойсея и пророците, нека слушат тях. А той рече: Не, отче Аврааме, но ако отиде при тях някой от мъртвите ще се покаят. И той му казва: Ако не слушат Мойсея и пророците, то и от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят.

        Има хора, които са видели Исус, видели са възкресението и пак не са се обърнали. Има хора, които са видели възкресението на Лазар и пак не са се покаяли. Има хора със закоравени сърца. Тука е показано Авраамовото лоно, където отиват душите на праведните след тяхната смърт. Ангелите закараха Лазар в Авраамовото лоно. Какво означава Авраамово лоно? Авраам е баща на вярата и това е мястото, където хората са вярващи и това отново е временно място. От момента на възкресението на Христос Авраамовото лоно вярвам, че е изпразнено от хора и тези хора, които са били там вече са в небесата.

Лука 23:43 А Исус му рече: Истина ти казвам, днес ще бъдеш с Мене в рая

        В момента, в който Исус умира и разбойника умира, душата му слиза именно на това място, защото той повярва в Исуса.

Матей 27:51 И ето завесата на храма се раздра на две от горе

до долу, земята се разтресе,  скалите се разпукаха.

        Това е след смъртта на Исус.

Матей 27:52 Гробовете се разтвориха и много тела на починалите светии бяха възкресени.

         От Авраамовото лоно душите на тези починали са влезли в телата, тоест Господ ги е възкресил.

Матей 27:53 които, като излязоха от гробовете след Неговото възкресение, влязоха в светия град и се явиха на мнозина. 

        Първият плод на възнесението е Исус Христос. Телата на светиите са възкръснали след възнесението на Исус. След като са възкръснали те са се явили на мнозина. Те са влезли в Йерусалим и са се явили на хората и след това Исус ги е завел при самото присъствие на Отец, тоест ги е завел на третото небе. От Авраамовото лоно ги завежда на третото небе. Това става след неговата смърт, погребение, възкресение и след като се възнася чрез кръвтта на Исуса ние имаме достъп до присъствието на Отца, защото казва:

Никой не идва при Отца освен чрез Мене.

        След като Той се е възнесъл, чрез Него всички те влизат в присъствието на Отец. Всички те са вярвали в Месията. Дали Месията когато вече е пострадал или Месията преди да пострада, те са вярвали в Него и заради това са били спасени.

Ефесяни 4: 7-10 А на всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал.

Затова казва: „Като възлезе на високо, плени плен и даде дарове на човеците”.

А това „възлезе” що друго значи, освен че бе и по-напред слязъл в местата по-долни от земята.

Тоя, Който е слязъл е същият, Който и възлезе по-горе от всичките небеса, за да изпълни всичко.

        Той възлезе по-горе от всичките небеса – по-горе от първото и по-горе от второто небе и отиде на третото небе.
Тук се казва: Той беше слязъл в по-долните места на земята. Не казва „по-долно място” а „по-долни места”. За какви места говори, в които Исус Христос е слязъл? Място номер едно е Авраамовото лоно, където са били душите на светиите. Той слиза долу, освобождава ги оттам и ги закарва горе в присъствието на всемогъщия Бог.

Колосяни 2:15 Като обезоръжи началствата и

властите изложи ги на явен показ възтържествувайки

над тях чрез кръста.

        Той не само възтържествува, но и ограби началствата и властите. Той заведе тези, които бяха в Авраамовото лоно при Господа посредством своята кръв. Така че видяхме първо ада – мястото където живеят душите на нечестивите хора, Авраамовото лоно в което вярваме че са живеели старозаветните праведници където обаче хората повече не отиват, защото пътя към Отец вече е отворен.      Помните ли случая в който Павел каза: „За вас е добре аз да съм тука, но за мене е по-добре да отида и да бъда с Христа”. Той не каза – да отида и да бъда в Авраамовото лоно, а каза – да отида и да бъда с Христа.

        Искам да отида на четвъртото място, което се нарича бездна. На еврейски тя се нарича „АПИСОС”. Видяхме, че в ада се намират душите на нечестиви хора. В Авраамовото лоно са били душите на праведните хора. Бездната не е място, което е за хора, а място за демоните.

Лука 8:26 – 31 И пристигнаха в Гадаринската земя, която е срещу Галилея

и като излезна на сушата срещна Го някакъв си човек,

който имаше бесове и дълго време не беше обличал дреха

и вкъщи не живееше, но в гробищата.

Той като видя Исуса извика, падна пред Него и рече със силен глас:

Какво имаш Ти с мене, Исусе, Сине на  Всевишния Бог?

Моля Ти се, недей ме мъчи.

Защото Исус беше заповядал на нечистия дух да излезе от човека.

        Забележете, Исус беше заповядал на нечистия дух да излезе, но той не излизаше, а се пазареше. Понеже много пъти бе го прихващал и връзваха го с вериги и окови и го пазеха, но той разкъсваше връзките и бесът го гонеше по пустините. Исус го попита: Как ти е името? Не пита човека, а пита нечистия дух.

        Когато се занимавате с освободително служение трябва да знаете кого питате. А той каза: 

„Легион, защото много бесове бяха влезли в него. И молеха Го да не им заповяда да отидат в бездната”.

        Обърнете внимание на думата „бездната” и това е думата „аписос”. Когато Исус освободи един човек Той не иска духа да отскочи в друг човек, а целта Му е да отидат нечистите духове в бездната и те го знаят. Затова те са го молили да не им заповяда да отидат в бездната и учудващо е, че Той отговаря на молитвата. Защо ги послуша не знаем, но виждаме че като отидоха в свинете сами на себе си навредиха, защото предизвикаха самоубийство на свинете. Не се учудвайте, ако някои хора искат да се самоубиват, това е природата на нечистите духове защото

крадецът идва да открадне, да убие и да разруши.

        Свинете се самоубиват и след това нечистите духове пак отиват в бездната, където им е мястото. Бездната е място предназначено за демони. Ако някой се моли и каже: „Боже, моля те в името на Исуса Христа” или им заповядаш на демоните и им кажеш да излязат от човека и да отидат там, където Исус им е заповядал, ще бъдете библейски. Ако кажете „Излезте от този човек и не се връщайте при него”, пак ще бъдете библейски, защото и това го има. Ако кажете: „Излезте от този човек и идете в бездната”, пак ще бъдете библейски, защото думата е тука. Бездната е място, където се намират легиони от демони и бездната е място, където трябва да отидат след като бъдат освободени от тях. Божията воля не е да излизат от един човек и да скачат в друг. В тази ситуация демоните не питат дали могат да влезнат в свинарите, а питат дали могат да влязат в свинете. Те знаят, че Исус няма да допусне те да влязат в свинарите дори и свинарите да не са вярващи. Не трябва да имате страх от освобождение, ако се случва близо до вас, напротив демоните ги е страх. Те вярват и треперят. Трябва да ви е страх, когато влизате в грях, когато ходите при врачки, гледачки, магьосници, чародеи и т.н., тогава те влизат във вас, а не, когато сте на освободително събрание.

        Бездната е място, където се събират духове, обаче не човешки духове, а нечистите духове или така наречените демони. Адът не е място на демони, а е място на човешки души, а пък бездната не е място на човешки души, бездната е място на демони. Трябва да правим разлика на тези подземни светове.

II Петрово 2:4,5,6 Защото, ако Бог не пощади и ангели, когато съгрешиха,

но ги хвърли в мрака на  най-дълбоките ровове и ги предаде да бъдат вардени за съд.

И ако не пощади стария свят, но опази с още седем души Ноя, проповедника на правдата,

когато нанесе потоп върху нечестивия свят. Тъй също,

ако Той осъди на разорение содомските и  гоморските градове

и ги обърна на пепел и ги  постави за пример

на ония, които щяха да вършат нечестие

        Думата затвор на гръцки е тартарос.


I Петрово 3:18,19 Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведният за неправедните,

за да ни приведе при Бога, бидейки умъртвен по плът, а оживотворен по дух, 

с който отиде да проповядва на духовете в тъмницата /другия превод е в затвора/

        В тези два пасажа е важно да обърнем внимание на думата „тъмница” или „затвор”. Това е място за определени духове, а не за хора. Това място е за ангели, така наречени паднали ангели, обаче определена категория ангели. Виждате, че през цялото време става въпрос за Ной, които са били непокорни по времето на Ной и те са държани във вериги. Забележете думата „духовете”. Бог, когато се отнася към човека не се отнася с думата „духовете”. Може да се каже душа, но не и духове. Когато се говори за духове се казва, че това са служебни духове така, че ангелите са тези духове, за които става въпрос.     Казахме, че след смъртта си Исус е слязъл в Авраамовото лоно, за да може да изведе светиите оттам и да ги закара в присъствието на Отца в небесата. Това е времето, в което чрез кръвта на Исуса тези души са могли да преминат от едното място в другото. Днес хората не отиват в Авраамовото лоно, а отиват директно в присъствието на Бога на третото небе. Тука също виждаме, че Той не само отиде до най-долните места, а Той слезе и в тъмницата или затвора /тартарос/ това място, където са се намирали духове или ангели, които са били непокорни по времето на Ноевите дни.

II Петрово 2:4,5,6 Защото, ако Бог не пощади и ангели, когато съгрешиха,

но ги хвърли в мрака на  най-дълбоките ровове и ги предаде да бъдат вардени за съд.

И ако не пощади стария свят, но опази с още седем души Ноя, проповедника на правдата,

когато нанесе потоп върху нечестивия свят. Тъй също,

ако Той осъди на разорение содомските и  гоморските градове

и ги обърна на пепел и ги  постави за пример

на ония, които щяха да вършат нечестие

        Защо дава пример за Содом и Гомор? Защото тези ангели са извършили подобен грях на този, който са извършили хората в Содом и Гомор. Тука става въпрос за прелюбодейство.

Битие 6:1-7 Като почнаха човеците да се размножават по лицето на земята и се раждаха дъщери,

Божиите синове /ангелите/, като гледаха че човешките дъщери бяха красиви, вземаха си за жени от всички , които избираха.

И тогава рече Господ: Духът който съм му дал не ще владее вечно в човека,

в блуждаенето си той е плът, затова дните му ще бъдат сто и двадесет години.

        В ония дни се намираха исполините на земята, а при това след като Божиите синове влизаха при човешките дъщери

и те им раждаха синове, тези бяха ония силни и прочути старовременни мъже.

И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и че всичко, което мислите на сърцето му въображаваха,

беше постоянно само зло. Разкая се Господ, че беше направил човека на земята и огорчи се в сърцето Си.

И рече Господ: Ще изтребя от лицето на земята човека, когото създадох.

        Знаете, че още в Битие 3, след като Адам и Ева съгрешиха, Бог даде едно обещание и каза, че ще изпрати семето на жената, което ще строши главата на змията – това семе е Христос. Бог каза, че това семе ще бъде семето на жената, тоест от жената ще се роди Христос. Това е пророческо писание дадено в Битие 3:16. Сатана го знае това нещо и се обръща към жената, за да прекъсне раждането на Исус, да прекъсне с нечестие, за да не може да се роди Христос, Месията който да спаси света. Ако може да омърси човечеството как ще се роди Месия? Мария е била свята жена, тя е била девица, когато е заченала. Планът на Сатана е бил да омърси човечеството и изпраща Божиите синове /ангели/, които учудващо за нас, понеже знаем, че ангелите са безполови същества, но виждаме в Словото, че ангелите могат да се материализират и да придобиват тяло в определен момент и тези ангели са спали с човешките дъщери. По този начин се е омърсило семето на жената и са започнали да се раждат тези великани – като Голиат и неговите братя с по шест пръста на ръцете и на краката са били. Тези ангели са омърсили човешкото потомство. Господ казва: „Аз ще унищожа това потомство”. Веднага след това Господ дава потопа като разрешение на този въпрос. Когато Господ унищожава света, оставя Ной с още осем човека от неговото семейство живи и чрез Ной продължава отново човешкия род. Остава въпроса – по какъв начин Голиат и неговите братя са дошли на сцената след като великаните са били унищожени? На този въпрос не можем да отговорим ясно. Тези паднали ангели, които са прелюбодействали с човешките дъщери, те са затворени в този затвор, тъмница наречена тартарос и там са вързани и чакат времето на своя съд.

Юда 6,7 и че ангели, които не упазиха своето достойнство, но напуснаха собственото си жилище –

Той ги държи под мрак във вечни връзки за съда на великия ден.

Както и Содом, Гомор и околните градове, които подобно на тях

се предадоха на блудство и изпадваха в противоестествени пороци.

        Както Содом и Гомор се предадоха на блудство, това показва, че тези ангели са направили така както Содом и Гомор с противоестествени пороци – смесване на ангел с човек – това е неестествено и това е небоугодно. В тази тъмница са тези ангелски същества, които са прелюбодействали с жените във времето преди потопа и те са в тази тъмница и чакат времето на техния съд. Когато се казва, че Исус Христос е влязъл да проповядва на духовете в тъмницата не става въпрос, че проповядва на невярващите хора, а става въпрос, че е отишъл да обяви своята победа на този духове, които са опитвали да го победят като омърсят семето на жената, обаче в същото време Той отива и им заявява: „Дойдохте да омърсите човечеството, но ето Аз победих света, ето Аз пролях своята кръв и изкупих човечеството, а вие ще получите своята присъда”.

Тази присъда ще бъде обявена от светиите, ние ще съдим ангели.

Последното място се нарича ОГНЕНО ЕЗЕРО или ГЕЕНА.

Матей 5:29 Ако дясното ти око те съблазнява, извади го и го хвърли,

защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части,

а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в пъкъла. /геена или аписос/

        Геената е вечно място, а ада е временно място.

Откровение на Йоана 20:14 И смъртта и ада бидоха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт.

        Адът заедно със смъртта бяха хвърлени в огненото езеро, тоест ада, който държи душите на милиони, милиони хора в момента самият ад ще бъде хвърлен в огненото езеро. Тези хора, които са били нечестиви, които не са приели пришествието на Господа Исуса , не са приели Неговата свята жертва, а са си продължили в нечестивите дела ще отидат в геената. Нека да направим разликата. В ада влизат само душите, а в геената влизат душите и телата на хората – цялата човешка личност влиза вътре. Геената и огненото езеро е нещо в което влизат нечестивите хора след възкресението от мъртвите, тоест те вече се обличат в тяло – душата излиза от ада, преживява възкресяването от мъртвите, явяват се на Божия съд, получават присъдата и заедно с тялото влизат в геената. Това е постоянното и вечно място наречено геена, а ада и шеола са временно място. Авраамовото лоно също е временно място и понастоящем то е празно. В тартарос, където се намират духовете, които по времето на Ной са съгрешили, те са вързани и чакат да се явят на съд и те също ще отидат в геената или огеното езеро. Тоест огненото езеро е място на което Сатана, лъжепророка, Антихриста ще бъдат там. Там ще бъдат нечестивите ангели и нечестивите хора. Но по принцип огненото езеро не е създадено за хора, то е създадено за Сатана и неговите ангели, обаче нечестивите хора също ще влязат там не по Божията воля, а против Божията воля, защото не са пожелали да приемат славното явление на Господа.

        Когато казахме, че нечестивите хора ще влязат в огненото езеро,

„където огънят не умира и червеят не угасва”

        Това са вечни мъки и тялото не може да умре там. Трябва да отбележем, че праведните хора чрез вяра в Исус Христос отиват на третото небе, където е Отец, Синът му отдясно както казва Павел:

За мене е по-добре да отида и да бъда с Христа, но за вас е по-добре да съм тука.

        Тоест първо отива с духа си, а след това при пришествието на Господа, след възкресяването на мъртвите, ние ще бъдем завинаги в присъствието на Господа.

        Нека да направим една разлика между падналите ангели и демоните, защото много хора не правят разлика.

Ефесяни 6:12 Нашата борба не е срещу кръв и плът,

но срещу началства, власти и всесветски управители

на тази тъмнина в небесни места.

        Тези началства и власти се намират в небесни места. Тези духовни личности на нечестието, които имат определена власт се намират в небесни места, тоест на второто небе или така наречената поднебесна. Самият Сатана е ангел. Сатана е и архангел и херувим, има две различни длъжности, поне така е било. Архангел означава главен ангел. В момента има архангел Михаил, който е като министър на войната. Архангел Гавраил, който е министър на информацията – носи откровения, благи вести и т.н. Имало е тогава архангел Сатанаил, който впоследствие става Сатана, който е отговарял за областта на хвалението и поклонението. При своето падане той отмъква една трета от ангелите със себе си и всъщност отнема до голяма степен способността да се хвали Господа. Вие знаете, че доста години музиката в света беше по-развита отколкото в църквата, но Господ започва да обръща нещата обратно и сега започва все повече и повече музиката да напредва.

        Ангелите са същества, които живеят на небето или на второто небе, в поднебесната. Демоните са същества, които живеят тука на земята или в бездната долу. Ангелите не се нуждаят от тяло, за да оперират, защото те си имат духовно тяло. Демоните обаче се нуждаят от тяло и затова те отчаяно търсят тяло и предпочитат човешко тяло и ако не успеяту гледат да влязат в някое животно.

Матей 12:43 Когато нечистия дух излезе от човека,

минава през безводни места да търси покой.

Тогава си казва: Ще се върна в къщата си.

Като дойде я намира празна, пометена и наредена.

Тогава отива и взима със себе си седем други духове

по-зли от него и като влязат живеят там и

последното състояние на този човек става по-лошо

от първото. Така ще бъде с това нечестиво поколение.

        Ако човек е нечестив дори и да получи освобождение може да стане по-зле. Тези нечисти духове духа ги взима, за да може по-лесно да влезе, защото не е лесно след като е излязъл да влезе обратно. Те с взлом влизат. Цялото действие с нечистите духове се развива тука на земята, докато за началства и власти на небесни места се говори за поднебесната. Нечистият дух търси тяло, докато ангела не търси тяло. Нечистите духове са просто духове, докато ангелите имат духовно тяло.

        Когато започна Петър да хлопа по вратата и слугинята помисли, че е Петър, а другите казаха: „Това не може да е Петър, а сигурно е неговия ангел”. Хората по онова време бяха свикнали с ангелска намеса. И по времето на Содом и Гомор, когато ангелите идват в дома на Лот, извратените жители на Лот са искали да изнасилят ангелите като не са знаели, че те са ангели. Те са мислели, че това са мъже.
Мястото на демоните е земята и те трябва да отидат в бездната, докато мястото на ангелите е поднебесната, или онези ангели, които са съгрешили по времето на Ной – тяхното място е в тартарос или в тъмницата.

        Казахме, че има три небеса – видимото небе, поднебесната и небето на небесата, където Павел е отишъл там в тяло или без тяло и е чул думи, които не може да говори. Това е мястото на присъствието на всемогъщия Бог.

        Подземните светове са – ад / място на милиони човешки души на нечестиви хора чакайки да се явят на вечния съд, като се облекат в тяло ще получат присъда и ще бъдат хвърлени в огненото езеро което е постоянно място/; Авраамово лоно, където са се намирали старозаветните светии и когато Исус Христос умира и възкръсва гробове са се отворили, светии са излезли от гробовете и Исус ги е отвел в присъствието на всемогъщия Бог в небесни места на третото небе. Вярваме, че в момента Авраамовото лоно е едно празно място, където няма никой, защото вече светиите се намират в присъствието на Отец. Самия апостол Павел казва:

За мене е по-добре да умра и да отида при Отца – тоест няма нужда да отивам в Авраамовото лоно.

        Третото място е тартарос, тъмница или затвор, където са ангелите прелюбодействали с човешките дъщери, за да покварят семето на жената и да не може да дойде Месията на земята да си свърши работата, обаче те не са успели. Господ прави потопа и унищожава това потомство и оставя едно свято потомство посредством Ной, за да може да се роди Месията, който разрушава делата на дявола. В Петровото послание се казва, че Исус влиза в тъмницата да проповядва и Той се явява пред тези същите ангели, които са се опитвали да му попречат и им заявява, че това което са се опитали да направят не са успели и им обявява Своята победа. Когато слиза долу Той слиза и в Авраамовото лоно, за да може да изведе светиите и да ги заведе в небесата.

        Четвъртото място е бездната или аписос – мястото на демоните. Бездната не е място за човешки души нито ада е място за демони. Бездната е място, където се намират демоните.

        В Откровение на Иоан можете да видите, че ще се отвори бездната и много демони ще излязат от нея. Идва време в което се освобождава голямо демонично множество и то атакува човешкия род. В Стария завет не виждаме толкова демони в действие, както виждаме днес. Въпросът е такъв – по какъв начин излизат и се освобождават демоните от бездната? Чрез окултни практики се освобождават много демони и демоните идват в резултат на това, че хората ги искат, на това че хората ги викат, на това че хората ги призовават и по този начин ги предизвикват да излизат от самата бездна, за да вършат своите нечестиви дела. Демоните са същества без тяло, те са само дух и за да могат да оперират имат нужда от дела. Когато хората ги искат те отиват и обсебват тяхното тяло и използват тялото им, за да вършат тяхните действия. Не се чудете като виждате хората да вършат разни работи, просто духове действат чрез тях.

        Петото място е огненото езеро или геената, където ще отидат нечестивите хора, падналите ангели и Сатана и лъжепророка.

Матей 25:41 Тогава ще рече на тези, които са от

дясната Му страна: Идете си от Мене вие проклети

във вечния огън, който е приготвен за

дявола и неговите ангели.

        Вечният огън не е приготвен за хората, а за дявола и за неговите ангели. Но за съжаление много хора ще отидат там, защото те доброволно са се предали да вършат нечестие, да следват дявола в неговите нечестиви и мръсни дела. Разбирайки за тези подземни светове трябва да видим, че това което Бог ни е оставил на нас е благовестието за спасението. Всеки един от нас може да помогне за това хора, човешки души да не влязат в шеол, ада и след това да не влязат в огненото езеро, но тези души да отидат в присъствието на Господа, да възкръснат, да се явят на съда и да получат не само вечен живот, а и вечна награда. Всичко това зависи от нас. Господ остави благовестието не на ангели да го проповядват, а на тебе и мене, ние да го проповядваме.

        Не се срамувайте от името на Господа. Не се срамувайте от делото на кръста. Недейте да го криете и не изопачавайте благовестието, за да бъдете приети. Говорете истината за Христовата кръв, истината за Христовото спасение, защото сме свидетели за Неговата смърт, погребение и възкресение, за да може да спасяваме хората от огненото езеро. Един ден ще има хора, които ще кажат: „Защо не проповядвахте тези неща? Защо не ни казахте?” Ето, казваме го, проповядваме го и блажени ония, които чуят Божия глас и се обърнат и бъдат душите им спасени и да не отидат нито в ада, нито в огненото езеро, а да отидат на третото небе в присъствието на всемогъщия Бог и никога вече да няма нито смърт, нито болест, нито скръб, нито глад, нито студ, а завинаги в присъствието на Бога, което е любов, радост, мир, дълготърпение и правда.

        Слава да бъде на всемогъщия Бог. Днес е спасителен ден. Днес е ден за покаяние. Днес е ден, в който ти да призовеш с вяра, с покаяно сърце името на всемогъщия Бог Исус Христос.

Няма друго име дадено между човеците чрез което да се спасиме освен името на Исус Христос.

        Кажи на Бога греховете си, изповядай ги и кажи на Исус Христос да спаси душата ти.

        Боже, моля те в името на Исус Христос да се докоснеш до всяка душа и да спасяваш душите. Измий греховете с кръвта на Исус , спаси хората от ада, спаси ги от огненото езеро, дай вечен живот. Спасявай душите на хората. Насели небето и обезсели ада в името на Исус. Защото Исус умря за греховете ни, беше погребан, възкръсна от смъртта , Той е Божия Син, Той е Господ на господарите и чрез Неговото име всеки един се спасява.

Продължава с поучение за Екзорсизма.