Оръжието на сатана

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 7 юли 2011

Започвам първо с Ефесяни 6:11-ти стих:

Ефесяни 6:11  Облечете се в пълното Божие оръжие /или цялото Божие оръжие/ , за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. 

Апостол Павел казва: „Облечете се в пълното Божие оръжие или пълното Божие въоръжение, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола”. Ако погледнете в Ефесяни 6 –та глава, се говори за война в която ние се намираме, защото се казва

нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу…

Говори се за борба, на английски това звучи като война. Нашата война  или нашата борба не е срещу плът и кръв или не е срещу хора. Тоест, има някакви духовни личности, които ни се противопоставят, които просто не можем да ги видим с естествените си очи. Но тука се казва пълното въоръжение или Божието всеоръжие /в стар превод беше/, но това някак си не звучи много ясно. Божие въоръжение или Божие оръжие или цялото пълното Божие оръжие това вече по-ясно става. Защо обаче е необходимо? Не пише – „да можем да устоим срещу силата на дявола”, а „срещу хитростите на дявола”.

Има ли дявола сила? Има разбира се сила, обаче

по-велик и силен е Този, който е в нас от онзи, който е в света

Следователно силата, която принадлежи на нас е по-голяма отколкото тази, която принадлежи на дявола и неговите слуги. Обаче неговата сила не е в силата му. Неговата сила е в хитростите. Тука се казва хитрости. Неговата сила е в лъжите.

В Йоан 8:44 пише, че той е лъжец и е на лъжата баща. 

Дяволът е лъжец и е баща на лъжата. Следователно, той знае как да лъже. Професионалист в тази област. Освен това в Библията се говори, ако погледнете в I Йоаново, 4 глава, се говори за духът на Антихриста, или духът на заблудата. Духът на Антихриста, е духът на заблудата. Тоест това, което врагът прави е да ни заблуждава. И на много места в Библията се говори за измамата. Измама, заблуда, лъжа, хитрости. Всичко това е което прави врагът и това е неговата сила. И ние живеем в едно последно време, в което измамата и заблудата са се разпрострели навсякъде, пълна тъмнина.

Исая  60:2  Ето тъмнина ще покрие земята и мрак племената , но на теб ще осияе Господ и славата Му ще ти се яви или славата Му ще бъде видяна от тебе

Тоест, има мрак навсякъде, обаче върху нас светлината ще се усилва. Върху света тъмнината ще се усилва, а върху нас вярващите светлината ще се усилва. Ето основното оръжие, с което борави врагът е хитрости, лъжи, измама.

Исая 54:17 се казва: Никакво оръжие скроено против тебе няма да успее. 

Забележете думата „скроено”, то е нещо планирано. То е като едно време като бях малък ходихме да ни шият дрехи, панталонки и т.н. Майка ми ми шиеше на мене панталоните, защото нямаше пари да ходи да ми купи панталон. Тя ми скрояваше панталона и аз помня как кроеше с някаква креда и режеше. Така дявола ни взима мярката и ни крои планове. Крои планове как да те надхитри като лисица. Ето това е неговото оръжие.

Никакво оръжие скроено против тебе няма да успее и ти ще победиш всеки език

Е тези хитрости, измами и лъжи, идват под формата на думи към нас. Идват под формата на доктрини, идват под формата на учения. Апостол Петър предупреждава, апостол Юда предупреждава за това, че има хора и ще дойдат хора и дори апостол Павел говори за това, че има хора и ще дойдат хора, които идват с изкривени учения и вкарват ереси по църквите, с цел да бъдат измамени или не знам, по някакъв начин да бъдат измамени и извадени от истината.

Искам да ви покажа нещо, което самият Господ Исус Христос го казва в

Матей 24:4  Исус в отговор им каза: Пазете се да не ви измами някой. 

Апостолите или учениците на Исус в този пасаж се наслаждават на храма, какъв прекрасен храм. Обаче, Исус започва да пророкува за бъдещето как ще бъде сринат този храм. И те го питат за Неговото пришествие, за свършека на света и т.н. И това, което Исус казва е странно: „Пазете се да не ви подмами някой”. И на четири места в тази глава, Исус говори за измама, от която ние трябва да се пазим. Говори за лъжехристи, говори за лъжепророци. И Той предупреждава, че има възможност да бъдат измамени дори и избраните. Така че ако някой мисли, че като е избран от Бога, че като е повярвал в Бога не може да бъде измамен, искам да ви кажа, че според Божието слово, може да бъде измамен всеки един човек. И затова всички ние се нуждаем от нещо повече от това просто да кажем, че сме християни и просто да кажем, че сме вярващи. Видяхте какво каза Павел: ”Облечете цялото Божие въоръжение, за да не ви подмами дявола, за да можете да победите неговите хитрости.” Тоест това оръжие ни е дадено, за да можем да излезем и да победим хитростите, които са поставени пред нас. Искам да отворим на Лука 6 глава, от 46 стих надолу, където казва Исус:

Защо ме зовете Господи, Господи, а не вършите това, което ви казвам? 

Защо ме викате Господи, Господи, а не правите това, което казвам. Тоест, Господ казва, че има понякога неща, за които се молим, които просто трябва да ги извършим. Обаче, когато на човек не му се върши нещо, той отива и се моли за него понякога. Но има неща, които ние трябва да ги извършим. Той казва: Зовете ме Господи, Господи, а не вършите. Тоест, не изпълнявате какво? Това, което казвам, не изпълнявате Моето слово. Сега вижте какво се говори тука.

Лука 6:47  Всеки, който дохожда при Мене и слуша Моите думи и ги изпълнява, ще ви покажа на кого прилича. Прилича на човек, който като строеше къща, изкопа и задълбочи и положи основа на канара и когато стана наводнение реката се устреми върху оная къща, но не можа да я поклати, защото тя беше основана на канара. А който не слуша и не изпълнява прилича на човек, който е построил къща на земята /или другото евангелие е на пясък/, без основа върху която се устреми реката и на часа рухна и срутването на оная къща беше голямо. 

Тука трябва да отбележим нещо. Забележете, Исус Христос ни показа тука ясно по какъв начин можем да станем стабилни християни. В днешно време се получава така, че гледам хора искам да ви кажа, хора, които в един момент парадират за голяма духовност, хора, които имат видения, хора, които говорят за голямо помазание, понякога има хора, които виждат перушина да пада от небесата, злато да пада, масло да тече, камъни и т.н. какво ли не, обаче в един момент рухва. И аз искам да ви кажа и да ви предупредя. Нито едно от тия неща не казвам, че е лошо. Ако Господ дава да падат от небесата всички тия неща, е прекрасно, обаче искам да ви кажа нещо, че нашата основа в живота е само една и тя се нарича СЛОВОТО НА ВСЕМОГЪЩИЯ БОГ. Искам да го запомните. Никой учител, никой човек не може да бъде основа на живота ви. Никоя книга не може да бъде основа на живота ви освен единствено Библията, която е Словото на Всемогъщия Бог. Всяко друго учение, всяко проявление дори и да е от Бога, в един момент може да стане лошо. Сега ще ви кажа защо.

Погледнете в Стария Завет, в книгата Числа 21:8,9. Преди това народа на Израел съгрешава, появяват се едни смъртоносни змии, хапят хората. Всеки ухапан от змията какво става – умира. Това говори за сатана, който чрез греха ни хапе, хапе хората и то Божии хора, и те умират. Божии хора са умирали. Защо – заради греховете си. И тогава народа виква към Мойсей, Мойсей виква към Бога и това, което се получава, че Бог казва на Мойсей

Направи една медна змия, сложи я на една дървена върлина и всеки, който бъде ухапан от смъртоносната змия да не гледа на раната, да не гледа на змията, а да погледне на медната змия на върлината и ще бъде изцерен, и ще живее.

И така и става. И това е образ, разбира се на Христос, който стана проклятие за нас и увисна на дървения кръст. Обаче, какво се получава? Тази змия, която те сложиха в пустинята и чрез която бяха изцелявани, беше използвана за определен период от време от Господа. Но след това Господ смени начина, по който действаше. И вече не действаше чрез медната змия, защото Господ е дух, Той не е мед, не е дърво, Той е дух и Господ върши нови неща. Обаче, израилтяните за сметка на това се хванаха за медната змия и си я сложиха на едно място и започнаха да й се кланят и да й кадят.

И искам да ви кажа, че от нещо добро змията се превърна в нещо лошо – медната змия. Аз разбирам, че може да има различни проявления, които идват от Бога, но приятели, понякога това, което мен ме учудва много е, че чувам хора и виждам хора, които ми говорят за някакво проявление, в което аз не виждам Бога. Може ли Бог да даде смях – защо да не даде. Обаче, когато ми говорят само за смях, искам да ви кажа, че това започва да ме притеснява.

Един от признаците за истинското учение е, че в центъра не стои нито проявление, нито човешка личност, а стои само Човешкия Син Исус Христос. Той е единствения, който може да бъде в центъра. Всяко истинско движение на Бога има в центъра си Исус Христос. Моля ви да го запомните това нещо. Всяко истинско движение на Бога, набляга върху Божието слово Библията, а не върху някои други неща. Добро ли е да има видения, добро ли е да има съновидения да има видения, добро ли е да има пророчества? Всичко това е много добро искам да ви кажа. Обаче има хора, които паднаха. Не защото са лошо нещо виденията, съновиденията и пророчествата, а защото тези хора сложиха упованието си върху тях, а не сложиха упованието си върху словото на Бога. Библията не казва, че ние сме водени от пророчествата, а Библията казва:

Които са водени от духа на Бога

Духът на Бога те води по различен начин и основният начин, по който те води е Божието слово, което е Библията. Видял съм много хора, които са паднали от това, че са си сложили упованието на някое пророчество, което мислят че би трябвало да е от Бога, обаче всъщност не се знае дали е от Бога и съм се опитвал да казвам, а то е много неудобно да говориш в такава ситуация, защото човека със сигурност ти казва, че това е от Бога.

Беше казал един Божий човек, дошла една сестра и му казала: „Брат, Бог ми каза еди си какво си, ти какво ще ми кажеш?”  Ами аз какво да ти кажа, след като Бог ти е казал. Мога ли аз да каже нещо против Бога? По-добре сестрата да отиде и да каже: „Виж, аз получих това, ама искам да ми кажеш ти какво мислиш. Дали е от Бога или не е? Бог говори ли ти нещо по този въпрос?” Хора, сатана е изпратил голяма заблуда и атакува, и заблуждава мнозина.

Има две, така да кажа крайности в момента в църквата. Едната крайност набляга на различни видове проявления и на проявлението на дарбите на Святия Дух, обаче доведени до крайност.

Например имаше време, когато ставаше въпрос за женитби /минали сме през това нещо или за нещо, което трябва да стане в живота/, непременно трябва Бог да ти говори чрез някое видение, пророчество. Цели тетрадки и фермани се изписваха с това, което Господ говори. И хората поставяха на това вярата си. И в един момент имаше семейства, които се развалят поради това, че хората не са се оженили, защото искат да се оженят. А просто, защото някой им е казал, че Бог е казал, че трябва да се оженят за еди кой си. И накрая излиза Бог виновен. Как може Бог да е виновен, когато Той никога не го е казал? Погледнете в Стария Завет. В Стария Завет пише за лъжепророци, дори Исус предупреждава за лъжепророци. В Стария Завет говори затова, че някой пророкуват от собственото си сърце и говори за това, че някои пророкуват от Божия Дух.

Даже, ако погледнете в Библията, много интересно е това, в Библията ако погледнете, самия цар Саул пророкува един път в 10-та глава, на I Царе 10:10, цар Саул пророкува от Божия Дух и след това в 18 глава, 10 стих, в английския превод казвам King James, който иска може да го погледне, защото в българския превод се казва нещо друго. Нека да погледна как всъщност се казва. Значи в I Царе 18:10 се говори така:

На следващия ден зъл дух от Бога дойде върху Саул и той беснееше сред къщата. 

Обаче в английският превод се казва:

I Царе 18:10  На следващия ден зъл дух от Бога дойде върху Саул и той пророкуваше.  / King James  го казва това нещо/

Той пророкуваше. Нека да обърнем внимание на това. Значи в 10-та глава той пророкува от Бога, а в 18-та глава пророкува от нечист дух. И това е един и същ цар. Ами какво да кажем за Петър? Кой съм аз – казва Исус. Петър казва: “Ти си Христос Синът на живия Бог”. Блажен си Петре, защото плът и кръв не са ти открили това, но Отец ми , който е на небесата. И след малко Петър казва: “недей да ходиш на кръста Господи. Той казва: “Махни се зад мене, Сатано, защото ти си ми съблазън”. В два последователни момента, Петър говори – единия път от Бога, а другия път от дявола. Какво ще кажете? Това е апостол Петър, нали? Говори един път от Бога, един път от дявола. Има хора, които толкова много се доверяват.

Искам да ви кажа на тази земя няма нищо по-стабилно от Словото на Бога. Така че ако трябва да се доверите на нещо, трябва да се доверите на Словото. Ако аз ви говоря нещо, а Божието Слово ви говори друго нещо, вие просто на кого трябва да повярвате? На брат Пламен, защото е много добър служител или трябва да повярвате на Бога, който е казал в своето Слово и Неговото Слово е вечно?

Какво се говори в Библията? Божието Слово е истина. В Иоан 17:17, какво се казва?

Твоето слово е истина.

 Какво е истината? Словото на Бога, нали? Не това, което брат Пламен говори или някой друг говори, а Словото трябва да е истината. Има ли духовни дарби? Да, има и ние трябва да ги упражняваме, но аз искам да ви кажа, че много е важно нещо. Добре, говорим за духа на пророчеството. Какво се казва в Откровение на Йоан? Духът на пророчеството е да свидетелстваме за Исус – така ли се казва? Духът на пророчеството е да свидетелстваме за Исус.

Искам да ви кажа, че има пророчества, които не приличат на свидетелстване на Исус, а приличат на свидетелстване на  „елате да ни видите колко сме помазани, елате да ни видите как на нас Господ ни дава, а на вас не ви дава”. Има го това нещо, но истинското учение издига винаги Исус Христос. Йоан Кръстител изпратен от Бога, когато учениците дойдоха при него, той каза:

Ето го Божия агнец, който носи греха на света

Йоан Кръстител посочи към Исус Христос. Той каза:

Аз трябва да се смалявам, Той трябва да расте

Ето това е служител на Бога и това е някой, на когото можете да вярвате, но всеки който иска да покаже нещо, за да може да привлече другия при себе си, това става опасно искам да ви кажа.

Нека да ви покажа нещо. Видяхте 24-глава на Матей, това което Исус Христос казва:

Внимавайте някой да не ви заблуди или да не ви измами. Защото казва той: Ще дойдат антихристи и лъжепророци, които ще кажат „Аз съм Христос” и т.н. и ще се опитат да заблудят мнозина, даже избраните, ще покажат големи знамения и чудеса.

Добре, ние казваме „Брат Пламене, не е ли признак чудото за това, че нещото е от Бога”. И аз ще кажа: Да, това е един от признаците. Искам да ви покажа нещо, което Исус Христос казва в Матей 22:29:

Исус им каза: Заблуждавате се, понеже не познавате писанията /номер едно/ и не познавате Божията сила /номер две/

С други думи, Исус тука показва две крайности. Едната крайност както казах държат само на Библията и на нищо друго, а другата крайност – държат на проявления на различни знамения. Но искам да ви кажа, че не само Бог върши знамения. Има знамения, които се вършат и даже сме предупредени, че има знамения, които не са от Бога, а са направо от Сатана. Исус казва: Две неща са важни да познаваш, номер едно – писанията и номер две – Божията сила. Не едното или другото, защото са се разделили на два лагера. Едните харизматични, а другите нехаризматични. Не едното или другото, а трябва да бъде и едното и другото. Трябва да познаваме и Божието слово, и Божията сила.

Нека да отворим сега на ІІ Солунци 2 лава, 9 стих, се говори за

антихрист, чието идване е според действието на сатана,

съпроводено с всякаква сила, знамения и лъжливи чудеса.

Виждате, че има чудеса или знамения, които лъжат. Аз не искам да кажа:  това е лъжа, това е лъжа , това е лъжа – не, аз просто искам да ви кажа, че има знамения, които лъжат. Има чудеса, които лъжат. Ако вие не държите на Божието слово, може да бъдете излъгани. Днес много хора следват екстрасенси и най-различни други неща. Има хора, които отиват в заблуда и в лъжливи учения поради това, че не познават писанията.

Нека да ви покажа нещо друго в словото. Нека да отидем в Марк 16:17. Исус казва на своите ученици:

Тия знамения ще придружават повярвалите 

Искам да обърнете внимание на това, приятели. Казва: „тези знамения ще придружават повярвалите”. Не казва „знамения ще придружават повярвалите”, а казва „тези знамения”. Искам да обърнем внимание на това нещо. Исус изрично ни казва какви знамения ще придружават повярвалите, защото в момента се появяват най-различни знамения. И аз нямам нищо против, ако Бог ги върши – добре, обаче защо тези неща стават център? Дори и Бог да ги върши, те не трябва да станат център. Центърът трябва да е Исус Христос, центърът трябва да е Божието слово. Искам добре да го разберете това. Тези знамения ще придружават повярвалите. Искам да ги чуем знаменията.

Номер едно –

в Моето име ще изгонват демони.

Не казва – от небето ще пада прах – златен, сребърен, скъпоценни камъни и други такива. Това не е знамение, което го пише тука. Не казвам, че не може да стане и че не става. Обаче искам да бъдем библейски. Какви знамения казва? Искам да ви кажа някои не гонят изобщо демони, обаче иначе се разхождат със златен прах по себе си. Каква полза има от това да ходиш със златния прах, като хората са вързани? Или пък: “Ами, брат това иска да покаже Господ, че такова”. Добре, искам да кажа и друго нещо – ако хората са във финансова нужда , нека да видим силата на Бога в това наистина да помогне на хората да излязат от финансовата нужда. Помогнете им по някакъв начин, за да излязат от това нещо, а не просто да виждат нещо такова.

в Мое име бесове ще изгонват, нови езици ще говорят.

Какво каза Той? Това е говоренето на нови езици, което е кръщението в Святия Дух. Ами, аз искам да ви кажа, че в последно време не съм слушал много за кръщението в Святия Дух. И дори в петдесятни църкви, дори в харизматични църкви, не забелязвам да се набляга достатъчно на кръщението в Святия Дух. Има хора, които ходят дълго време на църкви и не са чули поучение, и не са приели кръщение в Святия Дух, но това е знамение казва. Трето:

Марк 16:18  змии ще хващат 

Ако хванеш змия, тя е отровна, нали? Ще те ухапе и отвън в твойто тяло ще влезе отрова. Какво е отровата? Отровата е смърт. Тоест, Господ каза – ще имаш власт над смъртта. Смъртта няма да ти надделее. Това означава – смъртта, ако идва отвън, няма да ти надделее. Това е знамение, независимо дали тази змия ще бъде истинска змия, която ще те ухапе или ще бъде някой фарисей, който ще ти направи нещо. Тази змия няма да може да ти направи нищо, защото Исус им каза:

Змии и рожби ехидни къде ще бягате от Божия гняв.

На кого каза? – На фарисеите, на садукеите, на книжниците, на законниците – на тях им говореше, че те са змии. Ето ви едни змии, облечени в човешки дрехи. Обаче казва – това, което те ще направят, това което те ще ви хапят, няма да може да ви повреди. После казва:

ако изпиете нещо смъртоносно 

Дори във вас да влезе – отново смърт –  пак няма да ти стане нещо, никак няма да ти навреди.

то никак няма да те повреди 

Господ казва: Знамение ще бъде защитата, която ще имаш. Дяволът няма да може да ти навреди ни отвън, ни отвътре. Смъртта няма да има власт и сила над тебе, както е бил случая между другото с апостол Яков. Сложили са го в горещо нажежено масло и той не е умрял. Това, ако не е знамение да те сложат в горещо масло и ти да не умреш и накрая са се видели в чудо и са го пратили на изгнание на остров Патмос, откъдето той получава Откровението на Йоан. И накрая казва:

Марк 16:18  на болни ще полагат ръце и те ще оздравяват 

Не казва – по ръцете им ще текат маслини, масло, тук ще тече масло, там ще тече масло. Казва – тия ръце като се полагат ще се изцеляват болните.

И аз искам да ви кажа, че мен това, което ме интересува и аз вярвам, че Бог се интересува от това нещо. Не ме интересува дали пада перушина отгоре, защото някои казват: “Брат, паднаха пера от ангели”. Аз не знам дали ангелите имат перушина изобщо, дали някой гълъб не е минал или гларус наоколо да е паднало това. Но дори и да е паднало нещо от ангела, аз предпочитам да падне нещо от Господа. Нека да слезе огъня на Святия Дух, та да приемат кръщение в Святия Дух тези хора. Нека да дойде силата на Бога, та да бъдат изцелени и да бъдат възкресени мъртвите. Нека нещо такова да стане, а не да се хващаме на такива неща, приятели. Казвам ви, заблудата е навлязла и ние стоим и гледаме тези неща, и се страхуваме да го кажем. И аз да ви кажа, и аз се притеснявам, то като каже някой, че нещо е от Бога, то те е страх да кажеш нещо. Ама смятам, че трябва дързостно да заявим тези неща. Не да стоим и да ги търпим. Изгонване на демони казва – това е знамение. “Ама, брат, ние нямаме демони” – еми, който има. Ама често пъти тези, които казват, че нямат, баш се оказва, че имат. Второ – кръщение в Святия Дух. Първо освобождение, след това кръщение в Святия Дух. После, след кръщението, идва власт над змиите, власт над отровата, власт над смъртта и накрая казва:

ще полагаш ръце на болните и те ще оздравяват.

Това е сила от Бога, ето ви знамения. Исус какво казва:

Тези знамения ще придружават повярвалите.

Искам да обърнете вниманието на тази дума „тези знамения”, не казва просто знамения. Пак казвам, аз не отхвърлям, че може да има нещо, но нека да бъдем библейски. Нека да не се разпростираме навсякъде, а да бъдем библейски. Казах ви нещо, ако го няма в Библията – трябва да се внимава.

Нека още едно нещо да ви прочета, което се намира в II Коринтяни 13:1. Слушайте го внимателно.  Апостол Павел казва:

II Коринтяни 13:1  Ето трети път ида при вас. От устата на двама или трима свидетели, ще се потвърди всяка работа. 

Подчертайте си го този стих. Защото, понякога хора хващат един откъслечен стих, откъснат стих от контекст, откъснат стих от цялата Библия, придават му определено значение в буквата и се хващат за това. “От устата на двама или трима свидетели всяка дума или работа ще се потвърди”. Тоест, когато Бог даде нещо в Библията, Той го повтаря и го потретва и даже повече пъти го дава. Аз едно време се чудих защо Бог е направил така, че да има четири евангелия? Не можеше ли да се мине с едно евангелие. Даже са направили хората едно евангелие, така събират ги всичките като едно. Защо трябва да са четири? Защото приятели четирима свидетели, или един свидетелства, а трима потвърждават това свидетелство, четирима са. Когато се говори за Господнята вечеря, Матей говори, Марк говори, Лука говори, Йоан говори и Павел говори в I Коринтяни 11 глава за Господнята вечеря. Ето ви нещо потвърдено от Бога. Трябва ли да вземаме Господня вечеря? Ами, да – петима свидетели имаме за това нещо. Трябва ли да вярваме – ами какво пише? Само един стих за вярата три пъти е повторен в Библията. Авакум казва и след това мисля, че се цитира от Петър и Павел –

„Праведния чрез вярата си ще живее”

В единия случай Римляни 1 глава, а в другия случай в Евреите, ние не знаем кой е писал Евреите, поне аз не знам, който знае – слава на Бога за това. На колко места, има цяла глава 11-та глава на Евреите говори за вярата. Трябва ли да вярваме? Да. Ама като хванеш някое малко стихче там и си го подчертаеш, и го извадиш от всичко друго, внимавай да не влезнеш в заблуда или да не вкараш други в заблуда.

После искам да ви кажа – пророчествата трябва да вярваме, обаче казва също в Библията първо

изпитвайте пророчествата

Изпитвайте и след това ги вярвайте пророчествата. Първо изпитвайте. В Словото се казва двама или трима да отсъждат тези пророчества, да се оставят на съд дали са от Бога или не. Днес пророчества текат постоянно. И аз тука получавам постоянно и ви моля – просто молете се първо на Бога и тогава ми пращайте пророчества. Постоянно текат пророчества при мене, такова пророкуване не знам. И трябва да се изпита също и трябва да се обърне внимание наистина ли тези неща са от Бога и дали след това се изпълняват. Когато бях във Франция и служех там това, което ми сподели пасторката беше, че много хора са отпаднали от вярата във Франция поради това, че пророци са отишли, говорили  са неща и хората са сложили вяра върху това, обаче не са сложили вярата си върху Словото. Аз искам да ви кажа, ние трябва и аз съм много за дарбите на Духа, обаче има някои неща не са от Бога и трябва да се внимава за това нещо.

Изпитвайте всичко и дръжте доброто,

казва Божието слово. Не трябва да се презират дарбите на Святия Дух, но трябва да се изпитват и тогава трябва да се приемат. Сега искам да ви покажа тука. Нека да погледнем нашия пример, нека да погледнем Исус Христос.

Матей 9:35 Исус обикаляше всички градове и села, поучаваше в синагогите.

 Какво правеше? Поучаваше. Какво поучаваше? СЛОВОТО.

И проповядваше благовестието на царството и изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ.

Вижте приятели, не казва какъв прах е слизал от небето тука, не се казва колко масло е текло по ръцете му и по обувките му. Това, което се казва е, че е изцелявал болести и изцелявал немощи. Ето това е знамението, което Исус Христос е вършел.

Нека да обърнем внимание още веднъж на Исус Христос

Деяние на апостолите 10:38  Бог помаза Исус със Святия Дух и със сила. Той обикаляше да върши благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола, защото Бог беше с Него. 

Какво правеше? Изцеляваше всички, угнетявани от дявола. Това означава изцеление и освобождение заедно. Нека да погледнем какво направи Той със своите ученици.

Матей 10:1  Повика дванадесетте Си ученика, даде им власт над нечистите духове 

Какво даде? Власт над нечистите духове. Какво да ги правят? Да им се молят или какво да ги правят – да ги изгонват и да изцеляват всяка болест и всяка немощ. Това е, което казва Божието слово.

Болни изцелявайте 

Заповед. Преди това казва

„Проповядвайте, небесното царство приближи”

После – болни изцелявайте – това е заповедта. После,

 мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, демони изгонвайте 

Забележете какво Исус заповяда на своите ученици. Нека да се върнем към основите. Аз разбирам, че всичко друго може да има, но нека се върнем към основите. Болните трябва да се изцеляват, мъртви казва дори да се възкресяват, да стигнем този момент. Прокажените очиствайте, демоните- изгонвайте. А днес на много места за гонене на демони, изобщо не може и дума да става, защото те вече са изгонени. Нямаме проблеми, днес трябва да идем на психолог. Ами не случайно хората са по лудниците. И накрая какво казва?

 даром сте приели, даром давайте 

Това какво означава, приятели? Искам да ви кажа, че не може аз сега да отида и да кажа: Изгонване на демон – 20 евро, изцеление на ухо – 50 лева; изцеление на око – 100 лева; изцеление на гръбначен стълб – 150 лева. Такова нещо няма. Ще дойдеш на нашето събрание, ще ти пророкуваме, ама, за да ти пророкуваме трябва да платиш 10 лева. Е, благодаря ти, благодаря  за това пророчество предварително. Искам да ви покажа, че някои други са го правили това нещо.

Деяния на апостолите 16:16. Като отивахме на молитвеното място, срещна ни една мома, която имаше предсказвателен дух 

Какъв дух – предсказвателен. От Бога ли е, дарба ли е – дарба е. Знаете ли, че днес има такива жени с предсказвателен дух, които ги смятат за пророчици. Само, че не и апостол Павел, защото той няма да сметне за пророчица такава.

предсказвателен дух и докарваше голяма печалба на господарите си чрез предсказването си 

Значи предсказва и пари идват по този случай. Обаче, не щеш ли срещна Павел. Павел се обърна и каза:

Излез от нея и духа излезе и оттогава насетне, тя не можеше да предсказва. 

Виждате, че тя докарваше печалба. И аз искам да ви кажа – даром сме приели, даром даваме. Не можеш ти да кажеш на хората: Аз ще се помоля за тебе, само ми сложи тука 50 евро примерно, и аз ще се моля за тебе. Такова нещо не може, това не е от Бога. Слагаш на служението хората според съвест, според както Бог им говори, според както им е в сърцето, нека да дават. Но не да им кажеш: Не можеш да дойдеш на това събрание, защото нямаш толкова пари да дадеш. Исус е платил цената за нашето изцеление. Исус е платил цената, за да можем ние да живеем и ние трябва даром да ги даваме тези неща.   И аз искам да ви кажа – какво направи Исус със търговците в храма? Направи си бич и ги изгони отвътре, защото Божия дом не е дом на търговия. Божия дом не е за търгуване. Божият дом е за слугуване. Така че търговията – вън. Има си Wаll Street, да ходят да си правят търговията на борсата, обаче в Божия дом трябва да се проповядва Божието слово и да се върши Божията работа, и вие видяхте каква работа ни показва Господ, че трябва да вършиме. Да проповядваме евангелието, да изцеляваме болните, да гоним демони, да възкресяваме мъртвите. Това е нещо, което Той ни каза да правим.     Искам да ви покажа в Марк 1:39, какво се казва за Исус.

Влизаше в синагогите им по цяла Галилея, проповядваше и изгонваше демони 

Това е, което Исус правеше. Той е нашия пример. Ние трябва да следваме по неговите стъпки. Някой ще каже: “Да, ама брат, не може всичките така”. Ами, ние трябва да следваме примера на Исус. Как така не може? Той заповяда на учениците си. Някой от учениците ще каже: “Ама, сега Господи, аз съм Йоан и съм по-така, нежничък и не мога да отида. Дай ми откровението на Йоан, но не ми давай тези неща да ги правя”. И даже Йоан отиде и Му каза: “Господи, тука срещнахме един гони демони в Твое име, ще вземем да го спрем, че той не ни следва нас”. А пък те не могат да изгонят демони, в този момент не можеха да го направят. Исус каза: “Не го спирайте. След като го върши това нещо, не може скоро да се обърне и да Ме похули”. Нека да видим още стихове тука. Ето това е интересно. Нека да видим отново в

Лука 9:1  И като свика дванадесетте, даде им сила и власт над всички демони, да изцеляват болести. 

Изпраща ги и им дава власт.

И ги изпрати да проповядват Божието царство и да изцеляват болните. 

Виждате това Той направи с дванадесетте.

Нека да видим какво направи Господ със седемдесетте. Това беше със седемдесетте. Както дванадесетте ги изпрати, така и седемдесетте души ученици ги изпрати по двама. В Лука 10:1 и

Лука 10:17  се казва: И седемдесетте се върнаха с радост и казаха: Господи, в Твоето име и  демоните ни се покоряват 

Защо го казват това? Защото отидоха и вършеха работа – гонеха демони. И Той им каза, че е видял сатана паднал. И после, че им дава власт. Каква власт?

Да настъпвате над змии и скорпиони, власт над цялата сила на врага и нищо няма да ви навреди.

Обаче не се радвайте, че духовете ви се покоряват, а радвайте се, че имената ви са записани на небесата. 

Тоест, Той казва, че по-важно е че вие сте новородени; по-важното е, че ви е дадена тази власт от Бога, че Господ ви е дал живот вечен. Това е по-важно от това, отколкото, че самите демони ви се покоряват. Вие трябва да го правите, но не толкова да се радвате на това, радвайте се на другото.

        Искам да ви прочета нещо, което се намира в книгата Левит 19 глава, 19 стих. Бог казва така на народа на Израел:

Да пазите наредбите Ми. Да не кръстосваш добитъка си с друг вид добитък, да не сееш разнородни семена в нивата си и да не обличаш дреха, тъкана от разновидна прежда. 

Този стих знаете, че в Стария Завет всичко това е преобрази на неща, които са в Новия Завет. Господ казва да не кръстосаш добитъка си с друг вид добитък. Вие знаете, че когато се кръстоса магаре и кон се получава катър и той не може повече да продължи, няма поколение нататък. Но Господ казва да не го правиш това нещо. Какво означава това да не кръстосаш добитъка си? Това означава да не се смесваме, да не се смесваме с тези, които изповядват други учения. Да не ставаш едно с тези, които изповядват друго учение. Да не влизаш съвместно нещо да правиш с тези, които изповядват други учения. “Ами, брат има различни пътища. Всички реки се вливат в морето, всички пътища водят към едно”. Нашият Бог това не го е казал. Исус Христос каза:

Тези, които са дошли преди Мене крадци и разбойници са

точка по въпроса. Какво каза за тях? – Крадци и разбойници. Той казва “крадци и разбойници, ти ще кажеш: “Ама, трябва да бъдем толерантни с тях”. Той казва – тези, които преди Мене са дошли крадци и разбойници са. Няма да се смесвате, няма да смесвате ученията, няма да се смесвате и служения да се смесват. Нашето служение с друго служение, дето примерно нашето с някое мюсюлманско служение. В крайна сметка на един Бог служим. Хайде, де, нашия Бог на любовта, а техния на отмъщението, малко се различават. Единия бял другия черен, така ще го пообелим другия и ще станат едни и същи. Обаче не е вярно, различни неща са. Да не кръстосваш, да не се кръстосваш. Библията казва

да не се впрягаме заедно с невярващите

или да го кажем с вярващи от други религии. Някои казват: “Ами, свидетелите на Йехова брат, те също вярват в Христос”. Чудесно вярват и в какво вярват – че Христос е архангел Михаил. Браво! Чудесна вяра и ние се спасяваме като вярваме, че Исус Христос е архангел Михаил. Така ли става спасението?

Ако изповядаш с устата си и повярваш със сърцето си, че Исус е Господ,

Господът. Ама те не го вярват. “Ами, брат ние с мюсюлманите така” – Исус според тях не е Божий син. Какво казва апостол Йоан? – че ние имаме живот, защото вярваме в Божия Син. Понеже вярваш в Божия син, ставаш Божий син и като станеш Божий син, получаваш наследство като Божий син – вечен живот. Само синовете получават наследство. Ти не можеш да бъдеш син, ако не си повярвал в Сина на Бога. Да не се кръстосваме с другите. Да се пазим святи и чисти, защото има различни учения.

Ето сега примерно, някои се изкушават от бойните изкуства. Бойните изкуства заедно с йога и други такива, те имат зад себе си индийски учения. Ти не ги гледай, че са физически упражнения и действия – има дух зад това нещо. Ами тия бойни изкуства, каква е крайната цел? – Да удариш някого на слабото място и да го убиеш. Кой е човекоубиец? Бог ли е човекоубиец? – Не , дявола е.

После – “да не сееш разнородни семена в нивата си”.

Днес е пълно с книги, най-различни книги. Внимавайте какви книги четете. Препоръчвам ви четете най-много Библията. Библията да я четете повече от всяка друга книга, която четете, защото

внимавайте да не сеете разнородни семена във вашата нива и да не си създадете проблеми, защото различни семена дават различен плод.

Божието слово е семето на Бога и трябва Божието слово да се сее в нашите сърца, в нашите семейства и в нашите църкви. Не различни, нови и странни учения, защото истината на Божието слово е установена, вярата е дадена, словото е дадено и няма какво да го измисляме и да го променяме. Словото си е словото  и словото е основата. Знаменията на Бога са потвърждения, когато словото е верно. Но ако словото, което проповядваш не е съобразно с Библията, дори и да има знамения, те няма да са от Бога. Бог потвърждава само своето слово.

И днес има лъжливи чудеса и лъжливи знамения. Така че трябва да се внимава за това нещо.

Разнородни семена да не сееш в нивата си, защото каквото посееш това ще пожънеш.

Искам да ви кажа нещо, което чух от един проповедник и ми хареса преди няколко дена. “Ние сме свободни да правим избор, абсолютно свободен си да правиш избор. Обаче не си свободен да избираш последствията”. Тоест, ти можеш да избереш какво семе ще сееш на твоята нива – абсолютно си свободен. Обаче, когато си посееш семето, вече не си свободен да избереш какъв плод ще получиш, защото плодът зависи от семето. Така че внимавайте какво сеете в себе си. Ако не дава добри плодове, вземете сейте друго семе, друго слово. Има някои, които са се фанатизирали, изпаднали са във фанатизъм. Сейте Божието семе с вяра и с любов.

 Следващото – “да не обличаш дреха тъкана от разнородна прежда”. Господ казва – трябва да е една прежда. Дрехата е образ на делата ти, дрехата е образ на живота ти, дрехата е образ на праведността ти. С други думи, Господ казва – нека твоите дела, нека твоя живот да не бъде така и инак. Да не следваш две различни учения. Следвай чистото учение, храни се с чистото мляко на Божието слово и следвай пълната истина на Бога.

Приятели, искам да ви кажа – няма нужда ние като учители да се чудим как да забавляваме хората и как да им кажем нещо по-интересно и нещо по-ново. Истината е тази, че ако ние проповядваме Божието слово, Божието слово ще бъде потвърдено от Бога по такъв начин, че хората ще получат храната, от която се нуждаят и няма да имат нужда от емоции, защото ние сме влезли в едно емоционално християнство – просто да повдигнем емоциите. Но Бог не е Бог, който работи толкова в емоциите, колкото Той работи в духа.  И това, което трябва да правим, трябва да бъде духовно. Словото трябва да е духовно, хвалението и поклонението трябва да бъде духовно, а не просто емоционално да гали ушите. Текста в песните е изключително важен – той трябва да бъде духовен текст, който да бъде меч остър от двете страни. Трябва винаги хвалението да върви заедно със Словото. Не просто да слушаме песни, не концерт, защото хвалението е сила от Бога

От устата на младенци и сучещи, приготвил си хвала , за да накараш врага да млъкне,  казва словото.

Това не е просто пеене на песни,  това е военно хваление. Това е поклонение, което влиза в присъствието на Бога и угажда на Бога. Това не са просто емоционални изблици – това е дух.

Искам да ви кажа, че трябва да излезем от плътското християнство и трябва да влезем в духовно християнство. Вие ще видите в Яков, апостол Яков говори, че

има мъдрост, която е земна, животинска и бесовска

А друг превод казва – земна, душевна или на аглийски звучи сензативна/чуствена и бесовска/. Тоест, ако ние отместим Божието слово и положим живота си върху емоциите, следващото нещо, което идва по-нататък, е отваряне врата на врага. Емоциите са опасно нещо, ние трябва да положим живота си на словото, и трябва да  положим живота си на Божия дух.

Какво казва Йоан 4?

Бог е дух и които Му се покланят, как трябва да се покланят? – с Дух, номер едно и с истина,

говори за Божието слово. Поклонение с духа на Бога и с Божието слово. Това е истинското поклонение. Дух и истина, не емоции. Аз разбирам, че емоциите може да са началото, но емоциите не могат да бъдат края. И ние трябва да разберем, че Господ е милостив Господ, Господ на благодат, но аз искам да ви кажа също, че Господ е и огън пояждащ. Имаше двама синове на Арон, които решиха да покадят и Господ ги уби там. И какво се каза за това? Съд дойде върху тях, искам да кажа. Какво означава това? Това означава, че съд идва, когато ние започнем чужд огън на олтара на Бог да слагаме. Тоест, този чужд огън – това не е огъня на Святия Дух, това не е Божия Дух. Уж се покланяме с друг дух, или се покланяме с поклонение, което не е в духа, а в плътта, или в някакъв неправилен дух. Ние трябва да се покланяме в дух и трябва да се покланяме в истина. Нашето служение на Бога не се измерва в количеството на хората, които ни слушат, които посещават църквите ни и т.н. Защото искам да ви кажа, че в джамиите повече хора ходят, отколкото във вашата църква. Това трябва да го знаем. Погледнете примерно в Мека колко хора ходят и всичките тези хора, искам да ви кажа –  отиват в ада. Количеството на хората, не определя нещата. Това, което трябва да определи, трябва да бъде Божието слово и Божия дух – винаги трябва да вървят заедно. Църквата трябва да излезе от тази област, душевна област на служение, емоционална в смисъл не, че емоциите са лошо нещо, напротив,  ние трябва да изразяваме емоционално себе си, но трябва нещата да идват от духа, да извират от духа, защото Бог е дух и Той гледа на това нещо.

 И така, Бог да ви благослови всички, в името на Господ Исус Христос. И искам да ви кажа, че за да можем наистина да се опазим от всичките измами и заблуди. Номер едно – основа на нашия живот трябва да бъде Исус Христос. Исус Христос трябва да бъде основа на живота ни, личността на Исус Христос. Не човек, а Господ Исус.

Номер две – Божието слово трябва да бъде онова, на което ние да стоим и ние да се изграждаме. Всяко друго нещо сложено като основа, ще рухне. Само Христос трябва да бъде в центъра. Никакво проявление не трябва да Го измести. Ако аз сложа освобождението в центъра на освобождението ми, аз може да проповядвам всеки път за освобождение. Обаче, ако сложа освобождението в центъра на служението ми, ще вляза в ерес, защото освобождението присъства, но то не е всичко. Христос е всичко. Помнете го това.

Ако сложа изцелението в центъра, а Христос не е в центъра, аз проповядвам ерес. Ако сложа просперитета в центъра, а Христос не е в центъра, проповядвам ерес. Ако сложа проявления в центъра на служението, ще заблудя много хора, защото хората започват да гледат на проявлението. Например, ако се смеем, има помазание, ако не се смеем – няма помазание, тогава давайте да се смеем. Или – ако пада златен прах, има помазание, ако не пада златен прах, няма помазание. Ако има скъпоценни камъни падащи, значи има помазание, ако тече масло на службите ни, значи има помазание и все нещо външно. Хора, нещата са в духа. На нас ни трябва личността на Христос в живота и нека знаменията, които Исус каза

„ тези знамения ще придружават повярвалите”

да се придържаме към тях, а не да отиваме в различни странни учения и да ги слагаме като център.

И така, Бог да ви благослови всички в името на Исус. Ако някой се чувства засегнат от това нещо, не съм имал предвид да засегна някого, нито да направя  нещо лошо, но просто почуствах ревност от Господа относно това и вярвам, че Бог е ревнив Бог и Той мрази идолите. И се казва:

„дечица , пазете себе си от идоли” 

Пази себе си от всякакъв вид идол, всяко нещо било то човек , било то проявление, било то книга, било то учение. Някои хора са толкова горди със своите учения! Някои са толкова горди със църквите си! Какво се казва?

Който се хвали, с какво да се хвали? С Господа да се хвали.

И така Бог да ви благослови в името на Исус.