Нуждата от помазанието

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 21 юли 2011


 

Отваряме на Йов 29:6. Много ключов и важен стих.

Йов 29:36  Когато стъпките ми се къпеха в масло и реката изливаше за мене реки от дървено масло. 

Друг превод, в превода на „Верен” е дадено много добре.

„Когато стъпките ми се къпеха в каймак и скалата извираше за мене реки от дървено масло” 

Виждаме тука, че има два вида масло. Единият вид е маслото, което идва от млякото, а другия вид е растителното масло или както се казва „маслинено масло”. Това са два вида масло, за които се говори тука. Този е много ключов стих за нас.

„Когато стъпките ми се къпеха в масло”

Вие знаете, че стъпките говорят за ходенето или говорят за начина ни на живот, за нашето ходене. Стъпките ни, ходенето ни трябва да бъдат оправени от Божието слово. Защо? Вие виждате, тука става въпрос за каймак. Каймакът идва от млякото. Именно Божието слово, именно млякото е образ на Божието слово.

Ако обърнем на I Петрово 2:2, там се говори за това, че като новородени младенци, ние трябва да пожелаваме чистото духовно мляко чрез което да растем към спасение. Божието слово е оприличено на мляко в този случай. Така че Божието слово, млякото е образ на словото на Бога, защото то е хранително, то ни носи храна. Както малките бебенца имат нужда от мляко, за да могат да израстват, така и всеки един от нас има нужда от млякото на Божието слово, за да израства в Господа. Ти се нуждаеш от мляко. Обаче тука се казва, че нашите стъпки трябва да се къпят не само в мляко, но трябва да се къпят и в каймак. Това говори за по-сгъстено мляко, говори за по-мазно мляко , за по-калорично мляко. Това говори за слово, което не е просто размито слово, а е концентрирано, интензивно слово на Бога. Нашето ходене трябва да бъде измивано, да бъде коригирано чрез Божието слово. И това нещо можем също да го намерим в Псалм 119:9, където се казва:

Псалм 119:9 Как ще оправи младежа пътя си

като отдава внимание на Твоето слово. 

Ето младежите, ние всички сме младежи, а особено тези, които са най-младежи. Как могат да си оправят пътя? Като отдават внимание на пътя и коригират пътя си – Коригират пътя си чрез Божието слово. Така че Божието слово ни е дадено за корекция.

Йоан 15:3  Вие сте чисти чрез учението – в английския превод, чрез Словото, което Аз ви говорех.

Тоест, Божието слово, Божието учение ни очиства. Дори сега, когато слушате словото, след като завърши службата, вие ще бъдете по-чисти отколкото, когато сте влезли в службата, защото словото е като вода, която ви измива нозете.

Можете да обърнете внимание на Ефесяни 5:26,  където се говори за водното умиване на словото. Така че Божието слово е дадено тука в случая като вода , за да ни измива, да ни очиства , за да ни очиства от пътищата.

Брат Гурай пише: „На турски е маслинено масло”. Точно така – маслинено масло само, че маслинено масло е във втората част. В началото не е маслинено масло, а е масло от мляко – каймак в случая.

„Когато стъпките ми се къпеха в масло,

 ходенето ми се измиваше от Божието слово”. 

Божието слово ни коригира, Божието слово ни измива, очиства пътя, коригира пътя ни. Тогава казва:

Скалата изливаше за мене реки от дървено масло. 

Така че, от една страна имаме млякото или каймака, а от друга страна имаме скалата. Навсякъде в Библията можем да намерим, че Господ е нашата канара. Господ е нашата канара или нашата скала. Това можем да го видим също в Псалм 18:2, там се казва:

„Господ е моя канара”

Ти си канара моя, казва Давид. Значи Господ е моята канара и на много места в Библията се говори, че Господ е нашата канара. Това е много важно да го разберем защото, когато Исус  каза на Петър:

„Ти си камък и на тази скала Аз ще построя моята църква”

някои си мислят както и католическата църква между другото, че Петър е канарата и върху него се строи църквата. Но никога от един стих не трябва да се вади извод, защото в този случай някак си човек не може да бъде много сигурен – само зависи от превода. Зависи от гръцкия превод, където се вижда ясно, че в единия случай става въпрос за скала, в другия случай става въпрос за камък – тоест, скалата е Господ, а камъка е Петър. Но ако трябва да бъдем сигурни за всяко едно нещо, което говорим и правим, ние трябва да видим в Библията.

Ако погледнете в Библията, както в Псалм 18:2,  ще видите, че именно Господ е нашата канара и Господ е нашата скала. Дори само в Псалмите, ако четете ще видите никъде не се казва „Петър е моята канара”. Винаги се говори че „Господ е канара моя”. Така че Господ Исус е нашата канара. Виждате, че Божието слово е това, което ни завежда при Господа Исуса Христа. Когато Бог говори слово, това слово свидетелства за Исус.

В Откровение на Йоан се казва:

„Духът на пророчеството е да свидетелстваме за Исус”

Пророческите думи на Библията свидетелстват за Исус Христос, те ни водят към Него. Когато проповядваме Божието слово, Божието слово ни разкрива личността на Господа Исуса. За всеки един от нас е важно това да го разберем, защото много пъти словото, което говорим води някъде на другаде. Но когато се говори Божието слово, целта му е да се свидетелства за Исус, да се прослави Исус и да се установи Неговото царство. Това е целта на Божието слово.

Така че виждате, когато стъпките ни се къпеха в това интензивно, в това концентрирано Божие слово – не размито, а концентрирано Божие слово, тогава скалата, която е Исус изливаше за мене реки от живо масло. Дървеното масло е образ на помазанието на Святия Дух. Въпросът е виждате скалата, която е Исус Христос излива помазанието. Помазанието на Святия Дух не идва от човек, не можеш да го купиш от човек, не можеш да го получиш от човек. Помазанието идва от Исус Христос, Той е извора на помазанието. Сега ние можем това нещо да го видим в Еремия 2:13:

Еремия 2:13  Две злини направи моя народ –  

първо, оставиха Мене извора на живите води. 

Каква беше първата злина? Оставиха Мене изворът на живите води. Тоест, Господ е нашия извор. Даже можем да го кажем сега – Господ е моя извор. Значи Господ е моя извор. Нека да го кажем: Господ е моя избор, Господ е моя източник.

 Другото, което можем да видим се намира в Йоан 7:37,  където Исус каза:

Йоан 7:37 Ако някой е жаден нека да дойде при Мене и да пие. 

Тоест, Той казва: „Аз съм изворът. Ако сте жадни, елате при Мене, недейте да търсите други извори. Елате при Мене да пиете и

който вярва в Мене, тогава от утробата му

ще потекат реки от жива вода

Така че, като говорим за помазанието на Святия Дух виждаме, че изворът, източникът на помазанието на Святия Дух е самият Исус Христос, нашият Господ. Той е скалата, която излива за нас реки от дървено масло или реки от помазание. Не само поточета, а реки, и не само дори река, а реки – тоест различно помазание ще протича чрез нас, но това идва от Исус Христос.

Искам да ви кажа, че помазанието не идва от църква, помазанието не идва от служител, помазанието не идва от система от правила, които правиш, помазанието идва от личност и тази личност е Божия Син. Ако искаш да бъдеш помазан, имаш нужда да се срещнеш с Него, трябва да търсиш Него, защото от Него идва помазанието и силата. Някой ще каже – защо толкова ни е необходимо на нас помазанието на Святия Дух? Аз искам да ви кажа, че трябва да се съсредоточим върху Исус, въпреки, че божието слово казва:

Марк 16:18 тия знамения ще придружават повярвалите – 

в Мое име бесове ще изгонват, на болни ще полагат ръце и те ще оздравяват

Ние имаме власт и сила от Бога над бесовете, и в същото време, ние не трябва да се концентрираме върху тях, а върху Господ, Който е източникът на нашата сила. Защо?

Хубаво е да си водите записки  на стиховете, защото доста стихове казвам. Няма да ги чета всичките, защото просто няма да ни стигне времето да ги прочетем дори.

Погледнете в Исая 10:27 се говори за хомот, говори се за бреме, говори се за нещо, което Сатана е наложил върху хората. И там се казва, че хомота ще се разруши поради помазанието на Святия Дух. 

Исая 10:27 Хомотът ще се разруши поради помазанието ти.

Тоест, ако върху тебе има хомот, ако ти си вързан по някакъв начин, това робство ще се разруши поради помазанието на Святия Дух. Това е важно за нас. Също в Йоан 8:36 се казва:

Йоан 8:36  Ако Божият Син ви освободи,

 наистина ще бъдете свободни. 

Така че Божият Син ни освобождава посредством помазанието на Святия Дух. В потвърждение на това, че Исус ни освобождава чрез Святия Дух, можем да отидем в II Коринтяни 3:17, където се казва:

2 Коринтяни 3:17 „Духът е Господ,

и където е Господният Дух, там е свобода”.

Духът е Господ, където е Господния Дух там е свобода. Не просто присъствието на Святия Дух в живота ни, а господството на Святия Дух в живота ни разрушава робството на Сатана и донася господството на Исуса Христа. Ти не можеш да бъдеш едновременно под едно господство и под друго господство. Затова се казва, че

Господ ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Неговия възлюбен Син.

Не можеш да бъдеш едновременно в две царства, затова избавяйки ни от властта на тъмнината, ние влизаме под Неговата власт. Не можеш да бъдеш на неутрална територия, трябва да имаш господар. Казва словото:

не можеш да бъдеш едновременно слуга на двама господари

но ти при всички положения си слуга на някого. На нас хората ни е дадено да бъдем слуга на някого. Или ще си слуга на греха и на дявола, или ще бъдеш слуга на правдата и на Господа. Така че господството на Святия Дух, управлението на Святия Дух върху тебе ще донесе свобода. Всяка една област в живота ти, която е под управление на Святия Дух, там си свободен. Всяка една област в твоя живот, където Святия Дух не управлява, там ти не си свободен, там някой друг управлява. Затова ние трябва да се предадем, да се предадем в Неговите ръце, за да може Той да управлява и да господарува във всяка една област на живота ни, и тогава ние ще ходим в пълна свобода.

Имайте в предвид, че се намираме в духовна война, Христос извоюва победата, обаче в тази духовна война, в която ние се намираме войната е между Святия Дух и тези нечисти духове. Войната се води чрез слово, обаче ти не можеш да победиш срещу силите на тъмнината просто с човешки усилия. На теб ти е необходима силата на Святия Дух, на теб ти е необходимо Божието слово, за да можеш да победиш и да преодолееш.

Искам да ви покажа един много хубав стих във Второзаконие – той ми е едно хубаво откритие този стих и искам да ви го прочета, защото и аз се наслаждавам, докато чета този стих.

Второзаконие 32:13 Издигна го на високите места на света

и той яде от плода на нивите и кърми го с мед от камък и с масло от твърда скала. 

Масло – това е всъщност растителното масло или маслиненото масло, което е образ на помазанието на Святия Дух. Тука казва „кърми го с мед от камък”. Медът в Библията е образ на словото на Бога и то слово на мъдрост, защото се казва – „мъдростта ще бъде като мед за душата ти”. И после казва „масло от твърда скала”. Твърдата скала, както говорихме преди малко говори не просто, че е твърда скалата, а че е стабилна скала, за това става въпрос – скала, която не се помръдва. Тази скала, която не се помръдва и е стабилна, стабилна като основа в живота ни, това е самия Господ. Така че Господ ни кърми с маслото на Святия Дух като малки бебета – виждате ли колко е хубаво, кърми ни с масло от твърда скала. Кърми ни със Слово, кърми ни с помазание. И ако погледнем в Захария 4:6, цялата четвърта глава на пророк Захария се говори за помазанието на Святия Дух, но там е много интересно това, че Захария казва:

   Захария 4:6 Не чрез сила, нито чрез мощ,

но чрез духът Ми, казва Господ на силите 

Всички ние се нуждаем от Него. Поучавайки словото на Бога, хранейки се редовно ежедневно със словото на Бога, това слово ти разкрива Господ Исус Христос, дава ти откровение и Богопознание да Го познаеш лично, да познаеш личността на Господа Исуса. Опознавайки Го, приближавайки се към Него, ти започваш да пиеш от скалата, която е Той, и Той започва да излива върху тебе помазанието на Святия Дух. И имайки помазанието на Святия Дух ти ставаш силен, защото какво представлява помазанието на Святия Дух? – Присъствието на Всемогъщия Бог и силата на Всемогъщия Бог. Присъствието и силата на Всемогъщия Бог в живота на вярващия човек – това представлява помазанието на Святия Дух.

Нека да ви покажа още един много хубав стих, който също ми е скорошно откритие, преоткритие по-скоро.

Псалом 31:20  Ще ги скриеш в скривалището на

присъствието Си, от човешки замисли,

ще ги скриеш под покров от препирането на езици. 

Виждате какво казва тука словото, че когато сме в присъствието на Бога, ние сме скрити в скривалище. Когато сме в присъствието на Бога ние сме скрити и врагът не може да ни види. Както едно време, когато евреите са минавали през Червено море, облакът е бил зад тях и враговете им не са ги виждали. За евреите облакът е бил светлина, а за египтяните, които са ги преследвали, облакът е бил тъмнина. Така че, когато сме в присъствието на Бога, врагът ослепява и не ни вижда.       Ще ви дам още едно доказателство за това. Когато Духът на Бога дойде върху Елисей, Елисей се помоли: „Господи дай им да ослепеят”  и враговете ослепяха. В присъствието на Бога враговете ослепяват. Когато магьосника влезе в присъствието на Павел, Господната ръка дойде върху него, а когато дойде върху него Господната ръка, магьосника ослепя. Така че силите на тъмнината ослепяват, когато са в присъствието на Бога и в присъствието на Святия Дух. Затова се казва „ще ги скриеш в скривалището на Своето присъствие”. Нашето скришно място е присъствието на Господа. Вие знаете, че праведния прибягва там.

Името Господне е яка кула, яка кула, силна, мощна, защитена кула.

Праведният прибягва в Него и там е в безопасност.

Къде е нашата безопасност в този несигурен свят? – В присъствието на Господа, в Неговото име, в Неговия Дух. „Ще ги скриеш в скривалището на Своето присъствие от човешките замисли”. Тука говори за кроежи, защото виждате, че има кроежи срещу нас като християни, срещу нашите семейства, срещу служенията. „Ще ги скриеш казва под покров, или под покрива, или под покривалото от препирането на езиците”. Отново тука езиците са тези, които ни атакуват. Както се казва в Исая 54:17, че Господ казва: 

Исая 54:17 Никакво оръжие, скроено против тебе

 няма да успее, и ти ще победиш или осъдиш всеки език , който се надига на съд срещу тебе

Оръжието е език. Оръжието на врага е език. Нашето оръжие е също език, защото меча на Духа е Божието слово. Това е езика. Така че езика е оръжието. И ако погледнете в Яков там се казва, че

езикът е малка част от тялото,

обаче има голяма сила в нея, запалва се от пъкъла

Огънят на пъкъла минава през езика на човека и носи отрова, и смърт, смъртоносна отрова има в него. В същото време обаче, на Петдесятница, огнени езици се явиха, това вече беше огън, който слезе през езика, но той слезе от небето. Така че езика е допирната точка на небето и на ада със земята. И всъщност ние, приятели, избираме от къде ще идва силата, откъде ще идва словото – дали от небето ще сваляме слово и ще се материализира в този свят, или от ада и ще се материализира в този свят. Езикът и тука се казва, че

ще бъдем скрити от препирането на езиците

Господ ще ни скрие, ето виждате ли защита. Може да те кълнат, може да те проклинат, обаче ти като си в присъствието на Господа никаква клетва, никакво проклятие, никаква магия не може да те достигне. Защото мнозина християни се страхуват от това нещо, да не би някой нещо да каже срещу тях. Ако ти си скрит в присъствието на Бога, тези неща не могат да те постигнат, защото има свръхестествена защита от Бога за тези, които ходят в Неговото присъствие. Вие виждате, че

никакво оръжие скроено против тебе няма да успее и ти ще победиш всеки език.

Това е, което се казва в словото. И този стих е много интересен който казва:

”Няма чародейство, няма чародейство което да е срещу Якова”.

Продължаваме нататък. Помазанието на Святия Дух е това, което ни носи защита, това което ни носи сила. И сега искам да ви покажа някои интересни неща от Божието слово за Божии хора. Да ви дам пример с Божии хора и начина, по който те са се движели.

  Нека да видим в словото хора, които са били наистина помазани от Бога. Искам да започна със Стария Завет, искам да започна с Елисей. Нека отворим на IV Царе 13:20 и 21 стих.

  Вие знаете, че в ІV Царе 2-ра глава, когато Илия пита Елисей: „Какво искаш да направя за тебе?”,  той казва: „Аз искам двоен дял от Духа, който е върху тебе”. Така че той иска двойна мярка от помазанието. След като помазанието на Святия Дух слиза върху него, силата на Бога слиза в неговия живот (след това, след втората глава). Сега вижте какво става с Елисей вече, когато умира.

IV Царе 13:20,21   Елисей умря и го погребаха. А на пролет моавските чети нахлуха в страната и веднъж неколцина израилтяни като погребваха един човек, ето видяха чета и хвърлиха човека в гроба на Елисей. И щом досегна Елисеевите кости, човека оживя и се изправи на краката си. 

  Виждаме тук, Елисей, след като е починал са го погребали, някъде около една година време е минало, през което тялото му е изгнило и са останали само костите. Хвърлили са мъртъв човек в гроба, където са били костите на Елисей. Когато неговото тяло се е докоснало до костите на Елисей, мъртвият човек е възкръснал от смъртта. Искам да си представим тази картина. Представете си едни кости – какво помазание са имали в себе си – тези кости на Елисей. Този човек е бил толкова помазан от Господа, не само словото му, не само делата му, но дори и самото му тяло и самите му кости са били помазани от Бога, така че и мъртъв човек е възкръснал. Защото, ако погледнем реално Елисей, когато е бил мъртъв не можем да говорим за вяра да е имало, костите му казвам да имат някаква вяра. Нито мъртвия човек можем да говорим, че е имал вяра. Какво предизвиква възкресяването на това тяло? – Именно помазанието на Святия Дух вътре в тези кости.

  Нека да минем по-нататък и да видим нещо друго. Нека да видим, например в Деяния на апостолите за апостол Петър. Тук се казва така:

Така, че даже изнасяха болните по улиците и ги слагаха на постелка и на легла, та като минаваше Петър, поне сянката му да засегне някой от тях.

  Виждате до каква степен, такава сила, такова помазание е имало в Петър, че около него е имало пространство, което е било помазано. Дори самата му сянка е носела силата, мъртвите са се възкресявали, болните са се изцелявали, вързаните са се освобождавали –  такова помазание е имало в този Божий човек. Вижте, той не е бил човек, който само да говори думи.

  Нека погледнем в Деяния на апостолите 19:11,12

При това Бог вършеше особено велики дела чрез ръцете на Павел дотолкова, че когато носеха по болните кърпи или престилки, до които се е докосвало неговото тяло, болестите се отмахваха от тях и злите духове излизаха. 

  Ето още един пример, сега виждаме апостол Павел. Тука не се говори за сянка, тук се говори за дрехи. Дрехите, с които се е обличал, престилките които е носел, кърпите които са били върху тялото му. Такова присъствие и такова помазание е имало върху този човек, че дори когато са ги взимали и носели по болните, нечистите духове са излизали и болестите са си отивали – такова помазание е имало върху този човек. Помислете си за това. Тука не става въпрос, че той се е молил за тях, а просто са ги взимали от него и са ги носели по болните.

  Можем да се обърнем също да погледнем и случая с нашия Господ Исус Христос. Аз го оставих на последно място, защото обикновено хората казват „ Да, ама Той е Господ, да ама Той е Божия Син”. Обаче трябва да имаме предвид, че Той дойде да служи и като Човешкия Син и ни е оставен пример да следваме по Неговите стъпки. Нека да погледнем примерно случая в Марк 6:56. Какво казва Божието слово?

Марк 6:56  И където и да влизаше /за Исус се говори/, в села или градове или в колиби, изнасяха болните по пазарите и молеха му се да се допрат поне до полите на дрехата Му. 

  Значи молеха Му се да се допрат до Него или поне до полите на дрехата, поне до дрехата да се допрат. И колкото се докосваха или допираха до дрехата Му, изцеляваха. Ето ви сега Господ Исус Христос каква сила е имало в Него, така че дори до дрехата, когато са се допирали хората са получавали изцерение.

  Аз искам да обърнем тука на един много известен случай в пета глава на Марк също. Ще започна от 27-ми стих да чета за тази жена, която е имала кръвотечение.

Марк 5:27  Като чу за Исус /трябва да се чува за Исус/, дойде между народа отзад, допря се до дрехата Му /отново до дрехата му се допря/, защото си казваше:”Ако само се допра до дрехата Му ще оздравея”. И на часа пресекна кръвотечението й и тя усети в тялото си, че се изцели от болестта си. И веднага Исус като усети, че е излязла сила от Него, обърна се и каза: „Кой се допря до Мене?” 

  Виждате в тази ситуация жената пристига с вяра, докосва се до дрехата на Исус – от дрехата Му излиза сила, от Него излиза сила. Това е като да е бръкнала в контакта. Не трябва да го правите. Аз съм бъркал като малък в контакта – като бръкнах в контакта, просто така ме тресна силата, аз не очаквах, че такова нещо има в един контакт. Същия случай е тука. В момента, в който се докосва тя се включва в електрическата система на Господа и силата на Бога минава през нейното тяло и тази болест умира, този дух на болест излиза от тялото и тя усеща в тялото си, че бива изцелена. В същото време обаче, Исус като генератор на силата, като източник на силата Той усеща, че сила излезе от Него. Той усеща, че сила излиза от Него, а тя усеща сила да влиза в нея. И тази сила е реална. Тази сила е предизвикала болестта да си отиде, болест, която е била от 12 години, която никой лекар не е можел да изцери, за която тя си е пръснала всичките пари по лекарите и й е станало още по зле, защото източникът на болестта е бил дух. Обаче виждате, че силата и помазанието на Святия Дух са минали оттам, просто са изцелили жената. Така че, виждате каква сила е излизала от самия Господ Исус Христос. Вие много добре знаете, че Той е полагал ръце на болни и те са се изцелявали, същото нещо са го правили и самите апостоли.

Сега искам да ви покажа още един случай, който е свързан не с Господ Исус, не с апостоли, а е свързан с дякон. Много е важно това, което говорим, защото преди да отида там в този случай с дякона, искам да обърна внимание малко на апостолите. В ІІ Коринтяни 12 глава, 12 стих, апостол Павел казва следното. Говорим за апостолите, аз вярвам че Господ иска да възстанови апостолското служение. Искам да видим някои характерни белези за апостола. Тука се казва:

II Коринтяни 12:12 Наистина признаците на един апостол се показаха 

О, Боже, колко хубаво е написано тука! Точно това мислех, че е. В този превод това е написано точно вярно. Православен ли е този? Не е православен. Този превод е написан точно така, както аз си мислех, че е.

Наистина признаците на един апостол се показаха сред вас с пълно постоянство.

Думата „постоянство” , защото в другия превод се казва с „пълно търпение” и наистина апостола има търпение.

Наистина признаците на апостола се показаха с пълно постоянство чрез знамения, чудеса и велики дела.

Виждате ли тук какъв признак показва Господ за апостола – знамения, чудеса и велики дела. Ето това е, което трябва да се възстанови, трябва да се възстанови това мощно апостолско служение. Трябва да се възстанови това служение, което е като булдозер, което минава и разрушава канари, което прокарва пътища и което разрушава всичките дела на дявола и установява основата на Божието дело.

Искам да ви покажа още нещо тука, което Бог говори на пророк Еремия. Казва следното:

Еремия 1:10 Виж, днес те поставих над народите и царствата /казва Бог на Еремия/, да изкореняваш, да съсипваш, да погубваш, да събаряш, да градиш и да садиш. 

  Забележете нещо тука. Бог казва на Еремия, че му дава власт над народи и над царства. Власт над всички народи, тоест

идете и проповядвайте благовестието на всяка твар, на всички народи,

идете и направете ученици от всички народи

  Господ ни дава власт над народите като църква. И после казва: „над царства”. Основното царство, над което Той ни дава власт е царството  на тъмнината. Господ дава власт, Господ дава помазание и вижте какво казва тука – „да изкореняваш” – Какво да изкореняваш? Онова, което врагът е посадил. Исус казва:

Всяко растение, което моя небесен Отец не е посадил,  ще се изкорени.

  После казва: „да съсипваш” За какво се яви Божия Син? – Да съсипе делата на дявола. След това казва: ”да погубваш” и след това казва „да събаряш” или това означава да разрушаваш.   Виждате, четирикратно разрушително дело. Това е нещо, което Бог дава на пророка, дава на апостола разрушителна сила да разрушава делата на дявола. И чак тогава идва „да градиш”, и чак тогава идва „да садиш”.

        Виждате, че не можеш върху основата на сатана да започнеш да градиш и да садиш. Трябва първо да се изкоренят, да се съборят, да се разрушат, да се съсипят делата на дявола, за което дойде Исус и тогава вече да се изкопае, да се задълбочи и да се положи основа, и да се насади. Затова много пъти в живота на хората, дори като станат християни имат проблемите от различен характер – от демоничен характер, проблемите с греха продължават, защото не са се очистили и не се е очистила основата, не са се очистили от старите неща, които врагът е наслоявал в живота им. Така че има нужда именно от такива служения, които да са мощни. И аз се моля наистина Господ да издига Божии хора, пророци, апостоли, мощни, помазани хора, които да вършат тази работа.

  Като сме отишли при апостол Павел, да ви прочета едно изказване на апостол Павел в посланието към Римляните. Той прави тука един коментар.

Римляни 15:18 Защото не бих се осмелил да говоря  за нещо, освен за онова, което Христос е извършил чрез мене.

  „Не бих се осмелил да говоря  за нещо освен за онова, което Христос е извършил чрез мене”. Това е много интересно изказване. Не просто за онова, което Христос е извършил, но казва дори и за онова, което Христос е извършил чрез мене. Трябва да си зададем въпроса какво Христос е извършил чрез нас.

Не бих се осмелил казва да говоря за нещо, освен за онова, което Христос е извършил чрез мене за привеждане езичниците в покорност  на вярата чрез моето слово и моето дело. 

  Значи Павел не е имал само слово, той е имал и дело – „чрез моето слово и дело”. Какво е делото?

със силата на знамения и чудеса, със силата на Святия Дух Божий, така че от Ерусалим и околностите му дори до Илирик, напълно съм проповядвал Христовото благовестие. 

  Напълно съм го проповядвал. Като казва „напълно”, става въпрос, че той проповядва пълното евангелие, пълното благовестие, не частично благовестие, не просто „Исус те обича”, не просто „Исус те спасява”, а благовестието на Божието царство, защото Той те спасява, за да може чрез тебе и други да спаси. Тоест, Той те спасява, става твой Спасител, за да стане и твой Господ и да може да господарува и управлява твоя живот, за да може чрез твоя живот да докосне и други и да ги спасява. Нашата работа е да разпространяваме и да разширяваме царството на Господа. Но вижте какво казва Павел тука –

чрез силата на знамения, на чудесата  на Божия Дух. 

  Силата на Божия Дух, ето това е, за което той говори. Той говори само за онова, което Христос е извършил чрез него със силата на Божия Дух. Не за човешки работи, не за нещо, което с човешки усилия е успял да постигне. Дори религиозна дейност постигната с човешки усилия – това се наричат мъртви дела. Това, което Господ иска е да върши Той чрез нас със силата на Святия Дух, да върши Своите дела. Амин!

  И аз искам тук да ви прочета за единствения евангелизатор, описан в Библията – Деяния на апостолите 8:5 – евангелизатор Филип. Трябва да обърнем внимание на това, че по-късно към края на книгата Деяния на апостолите той е наречен евангелизатор. По това време той все още не е наречен евангелизатор, той е бил един от седемте дякони, за които се говори в Деяния на апостолите 6 глава, които бяха избрани – единия беше Стефан, другия Филип и още пет. И тука се казва в 5-ти стих:

Деяния на апостолите 8:5 Така Филип слезе в град Самария и там им проповядваше Помазаника. 

  Евангелизаторът проповядва Помазаника. А в случая казваме дяконът, дякон, който означава слуга – проповядваше Помазаника Христос. Той не проповядва православна църква, католическа църква, протестантска църква, нашата църква, оная църква – той проповядва Христос. Това е.

Деяния на апостолите 8:6  И народът единодушно внимаваше на това, което

Филип им говореше, като слушаха всичко и виждаха знаменията, които вършеше. 

  Имаше определени знамения, които той вършеше, Филип дякона. Какви бяха тези знамения?

Защото нечистите духове, като извикваха със силен глас, излизаха от мнозина 

  Какво правиха нечистите духове? Викаха със силен глас, не с тих глас. Обаче това е служението на един дякон в случая, излизаха от мнозина, не от един-двама даже.

   и мнозина парализирани, и куци бяха изцелени

  Слава на Бога за такива дякони. Трябва да се молим за такива дякони в църквите и за такива евангелизатори по църквите, да могат да излязат в определени градове. Тука той отива в град Самария и вижте какъв е резултата от служението на един такъв помазан дякон или помазан евангелизатор. Служението му се казва,

така, че настана голяма радост в оня град 

  Целият град Самария беше трансформиран, целия град Самария беше променен, обърнат с главата нагоре, целия град Самария влезе в покаяние. Дори и Симон, магьосникът реши да се обърне към Господа и да вземе водно кръщение. Магьосник дори реши това нещо да направи, в резултат на мощното служение на Филип, но сърцето му не беше право. После Петър го изобличава и го плаши, стресна го, но по-нататък не се обяснява какви са били резултатите от това.

         Но искам да ви покажа какво представлява едно служение, помазано от Святия Дух, каква сила има в себе си, защото, приятели, искам да ви кажа – днес Господ иска да издига служители от петкратното служение, обаче нека тези признаци да бъдат там. Признаците на апостола са там, нека в същото време наистина да се движат Божиите служители в помазание и сила, поне колкото дякон Филип. Поне толкова да се движат, не говорим за това, което е правил апостол Павел и апостол Петър, не говорим за сянката, не говорим за дрехите, не говорим за дрехата на Исус, не говорим за костите на Елисей, говорим за дякон Филип, да можем поне до това ниво да стигнем. А обещанието в Библията е, че

славата на последния дом ще надмине славата на първия дом –

   Това означава, че тази църква, която Господ тепърва започва да възстановява ще отиде много по-далеч в помазание и в сила, и във власт, отколкото е било това в миналото. Надявам се от тези, които слушат днес и тия, които ще слушат някой ден това поучение, надявам се Господ да докосне сърцето ти, да зажаднееш за Него, за Неговата личност, да зажаднееш за Него и за Неговото присъствие, да зажаднееш това Той да господарува в твоя живот, и да искаш наистина Неговата сила, Неговото помазание да се втрие в тебе и да потече чрез тебе реките от жива вода да потекат чрез тебе, така че тия тука знамения, за които пише, да могат да действат чрез тебе, да могат да действат чрез твоето служение и да може наистина вързаните да се освобождават, болните да се изцеляват, мъртвите да се възкресяват и грешните да се спасяват, и да се обръщат към Господа. Да има наистина една пълна трансформация, реформация,промяна така че Божията слава да се види.

  Трябва да ви кажа, че е невероятно това – в Деяние на апостолите 10 глава,  когато Петър отива при един парализиран човек и казва на човека „Господ Исус те изцелява”, човека става и цялата област се обърна към Господа. Защото това не е просто едно изцеление на човек, това е просто едно мощно присъствие и действие  на Святия Дух навсякъде. Ние досега само сме си топнали пръста в този океан. Ние сме като хора, които просто са взели от океана една чашка и пием от тази чашка, обаче искам да ви кажа, че пред нас има цял океан, като Тихия океан – огромен, необятен от Божия благодат, Божия милост, Божия сила, която чака да ни залее, чака да ни изпълни и чака да ни използва мощно в името на Исуса Христа. И аз го искам това нещо. Аз го искам, защото трябва да ви кажа обещанието според Псалом 92, от десети стих надолу, се говори за това, че Господ ще ни даде прясно помазание, прясно масло и един от резултатите ще бъде, че дори и в дълбока старост ще принасяш плод. Дори и в дълбока старост ще можеш да принасяш плод поради помазанието на Святия Дух. Там се говори, че ще цъфтиш, там се говори че ще растеш, там се говори че рогът ти, властта ти и силата ти ще се надигнат. Там се говорят неща прекрасни за всеки един, който вярва и търси Господа.

  Аз искам да ви кажа – недейте да се отчайвате от вашите проблеми и грижи. Затворете се, заключете се с Господа и търсете Неговото присъствие и сила.

  Завършвам с:

Псалм 105:4 Търсете Господа, търсете Неговата сила

и Неговото помазание, търсете лицето Му винаги. 

  В името на Господа Исус Христос, Бог да ви благослови. Амин.