Като птица в клетка

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 11 август 2011

 

  Искам да прочета едно писмо, което получих:

  Добра нощ, пасторе. За първи път присъствах на богослуженето с вас тази вечер.  Чата го имах тук, но не и когато вървеше предаването, поради това не можах да ви пиша, когато трябваше. Но много исках да ви кажа, че жената, за която говорехте в началото, жената като птица в клетка, това съм аз. /Който е бил на миналата служба си спомня, че говорех за птица в клетка/ Това положение ме измъчва от най-ранна възраст, при мен нищо не е наред. От малка имам съновидение, че съгреших пред Святия Дух и когато по-късно прочетох в Библията, че този грях никога няма да се прости, се уплаших безкрайно. Молих се и се моля, но живота ми става все по-лош, с много и безкрайно много проблеми. Стигнах до безверие и отчаяние. Казвам си, че Бог не чува молитвите му и напразно се моля.”

  Искам това нещо да го видите тука в писмото. Типично демонична дейност, защото знаете в Йоан 10:10, трите цели, с които дявола идва – “да открадне, да убие и да разруши”. Ето той е дошъл при тази жена и разрушава живота й целенасочено. Това нещо вярвам, че го виждате.

  Освен това, дяволът използва три средства, с които да унищожава хората. Едното е изкушение, както направи и с Ева и както направи с Исус в пустинята. Второто е лъжата, да излъже човека, че да върши грях няма проблем или изобщо да заблуди човека, защото той е този, който мами цялата земя. И третото е обвинението или вината. Така че лъжата и вината вървят заедно. Изкушение, лъжа и вина. Сега, аз не знам какво е направила тази сестра, за да си мисли, че е извършила този грях, обаче лъжа има в това, има и вина.

  И аз го говоря не заради нея самата, ние ще се помолим за нея, но аз го говоря и за вас, защото някои от вас, които гледате са вързани в тези три неща. Врагът изкушава, после лъже или мами и след това обвинява. А ние трябва да не живеем с чувство на вина. Святият Дух те изобличава, но не те обвинява. И аз искам да направя ясно разликата между изобличението на Святия Дух и обвинението, което Сатана отправя към хората.

  Изобличението на Святия Дух е с любов. Искам да обърнете внимание – изобличението идва с любов. В Библията се казва, че трябва да говорим истината с любов. Винаги истина и любов трябва да вървят заедно, запомнете го от мене това нещо. Истина с любов. Ако е само истина, можеш да вземеш истината и да убиеш човека с истината. Истината без любов, става закон; истината без любов, може да стане буква. Любовта оживотворява Словото, оживотворява буквата и дава живот.

  Исус казва:

Моите думи, дух са и живот са 

  Така че истината само не трябва да се говори, трябва да се говори в любов и с любов. От друга страна, ако се говори само любов, обаче няма истина, тогава хората влизат в заблуда. Това става вече хуманизъм и вкарва хората в заблуда. Много пъти, дори в църкви се говори – „да се обичаме, братя, да се обичаме, любовта, обичаме се”, обаче без истина. Нямаш право като че да изобличиш човека. Но в същото време Божието Слово ни казва, че:

Бог когото люби, него изобличава

  Така че изобличението е съставна част на любовта, защото изобличението е наречено животворно. Изобличението носи със себе си живот, за тези които го приемат. Тези, които не приемат изобличението, закоравяват сърцата и врата си се казва:

Внезапно се съкрушават, без поправление

  Така че трябва да разберем, че в любовта има изобличение. Бог изобличава с цел да ни поправи. Според ІІ Тимотей 3:16,17:

Божието Слово е дадено за поучение, за изобличение, за поправление и за наставление в правдата 

  Четири цели, поради които е дадено Божието Слово. Първо, за поучение – да се научиш, наука. Второ, след като научиш какво трябва да се прави, Словото те изобличава защо не го правиш. Така че второто е изобличението. Третото е поправлението, показва ти как да се поправиш. Не само е важно къде грешиш, но трябва да ти се покаже и как да се поправиш и четвъртото вече е наставление в правдата или духовния растеж. Това са четирите цели на Божието Слово, поради което то е дадено. Трябва да видите, че Божието Слово не е дадено само за поучение, но и за изобличение и за поправление и за духовен растеж. Духовен растеж няма за тези, които не приемат изобличение. Така че изобличението е признак на любов, когато е с любов, когато е от Бога, е признак на любов и е с любов, и трябва винаги истината, знаете че истината е Божието Слово. Исус казва:

Моето Слово е истината

  Истината винаги трябва да върви с любовта. Ако истината не върви с любовта, то тя върви с безразличие или с омраза. Има хора, които мразейки взимат Божието Слово и го използват, за да унищожат човека или за да ударят човека. Тоест, не за да изцелят, а за да ударят, не за да изцелят, а за да убият. Дяволът по същия начин в пустинята взе Библията и цитира на Исус Библията в пустинята. Нямаше любов в това, каза: „Хвърли се оттука долу”, с други думи – вземи се самоубий, за да докажеш, че си Божий Син. Каква любов има в това? И ако някой има в себе си желание за самоубийство, трябва да знаеш от кого е. Дяволът е този, който е убиец на човека.

  И така вие виждате, че истината трябва да се говори с любов. И любовта трябва винаги да върви с истината, иначе хората влизат в грехове. Както един служител по телевизия на едно много известно предаване в Америка казва, пита го Лари Кинг – „какво ще кажеш за тези, които не вярват в Исус, те ще се спасят ли?” И той казва – „аз не бих ги осъдил” и т.н. и отбегна въпроса. Значи това е много важен въпрос. “Аз не бих ги съдил”, до тука е добре, обаче трябва да продължи нататък – но Бог ще ги съди. И то как? Трябва да каже – защото Божието Слово казва, че

Аз съм пътят, истината  и живота и никой не идва при Отца освен чрез Мен 

  Но това го казва Исус Христос. Ако толкова служителя го е страх да застане и да каже – това е моето мнение, аз държа на това, поне трябва да каже какво Исус Христос казва. Можеше да каже – „аз не го казвам, Той го казва”. Но трябваше да каже какво Исус казва, а не че ще ги съди или няма да ги съди, това не е негова работа. Нашата работа не е да съдим хората, нашата работа е да казваме онова, което Господ е казал. Ние трябва да ги информираме, трябва да ги предупреждаваме, защото един ден като дойде съда, Господ ще каже – „ти защо не му каза на този човек истината?” Ама, аз не мога да го съдя. – Кой ти е казал да го съдиш, ти трябва да му кажеш истината. Така че вие виждате, че любовта трябва да върви заедно с истината и тази вечер също ще говорим и по този въпрос.

  Аз ви казах, особено за младите хора е много важно и не само за тях, това което ще говорим тази вечер. Бог изобличава за грях, но го прави с любов, казахме го първо, което е много важно. И второто нещо, когато Господ изобличава за грях, Той винаги показва изходен път. Запомнете това нещо, винаги има изходен път. Когато Бог те изобличава, аз съм чувствал изобличението на Бога за грях и то е толкова пълно с любов, че да ви кажа хем те изобличава, хем в същото време като чувстваш любовта Му казваш: „Господи, как съм могъл да го направя това нещо!” Разбирате ли? И в същото време Той ти показва изходния път как да излезеш от ситуацията, в която се намираш. Обаче да ви покажа, когато дявола те обвинява какво става. Той те обвинява с омраза, със студенина и безразличие, с отхвърлене, а не с приемане и няма изходен път. Когато дявола те обвинява, обърнете внимание на това нещо, защото някои са точно в този проблем. Когато дявола те обвинява, тогава идва отчаяние и безизходица. С други думи – край. Ето както тука го чета това нещо – жената похулила Святия Дух и край, няма вече надежда за нея и просто вече край, загинахме. Поради тази причина, Господ не й чува молитвата, няма смисъл да се моли, няма смисъл да вярва в Бога, няма смисъл да се надява. Какво остава? Или да живее в света, което й гарантира, че няма да бъде спасена, или пък да вземе да се самоубие, защото живота й няма смисъл. И виждате вече по самото действие накъде те води, вече може да ти покаже кой действа. Виждате ли, накъде води това, което идва към тебе? Ако това, което идва към тебе води към покаяние, води към възвръщане към Бога, то това явно идва от Бога. Но, ако това, което идва към тебе води до отчаяние, депресия, самоубийство и други подобни неща и те завърта в един водовъртеж от който няма излизане, явно това е атака от Сатана. Казвам ви го, защото трябва добре да го знаете това нещо. Бог те изобличава за греха с любов и ти дава изходен път; дявола те обвинява за греха, без любов и няма изход, няма надежда, в това, което той говори. Това е много важно, за да се направи разликата между това, което Бог прави и това, което дявола прави.

  Другото нещо, което става, когато човек съгреши, ето направил си грях. Когато си в грях, първия който идва при тебе да ти каже, че си в грях е Святия Дух, не дявола. Първият, който идва при теб, да ти каже, че си направил грях е Святия Дух. Защо? Защото Неговата цел е „слънцето да не заходи, докато ти не си се покаял”. След това, когато ти си изповядаш греха, признаеш го пред Господа и оставиш греха, Господ го измива и го изчиства. Няма го вече, не съществува в Неговите регистри. Но проблема не свършва. След Святия Дух идва дявола при тебе и ти казва – „наистина ли Бог ти прости? Наистина ли ти си се покаял? Наистина ли ти си простил? Наистина ли е това или не е истина?” И вкарва съмнение в тебе и ти отиваш да се изповядаш втори път, отиваш да се покаеш втори път, но той отново идва при тебе и започва тази игра всеки ден. Аз разбирам, няколко пъти можеш да го направиш, да си сигурен, че наистина е станало, но има хора по десетки години се мъчат за нещо, което са извършили преди десет, двайсет години и ги тормози. Това говори за неверие и неверие в силата на кръвта на Исус Христос, че Неговата кръв има сила да измие и да изчисти всеки грях. Така че след като си се покаял и си изповядал греха си, този който идва да те обвинява вече не е Святия Дух, а това е дявола. В началото дявола не идва при тебе, защото той няма интерес ти да се покаеш от греха си. Той иска ти да се задълбочиш в греха, ти да продължиш да дълбаеш и да повтаряш и да влезеш в това като Самсон, както магарето въртеше колелото, постоянно да се въртиш в един и същия грях, това на дявола му е добре. Но в момента, в който идва покаянието, той вече не иска ти да излезеш отттам. Така че, приятели, това нещо го говоря във връзка с тази сестра, която казва, че се чувства като птица в клетка и че Господ не й слуша молитвите и че тя е пълна с неверие и отчаяние. С други думи, клеветника дявола не само клевети хората пред Бога, но клевети и Бога пред хората. Дяволът иска да каже и говори на тази жена, че Господ не е заинтересован от нея, това е лъжа. И ако на тебе ти говори в ума такова нещо, че Господ не ти слуша молитвата, че Той не е заинтересован от тебе, че е напразно да се молиш, че Той те е отхвърлил,трябва да го отхвърлиш, да се отречеш и да му заповядаш на този дявол да се махне. Не Господ ни отхвърля, ние можем да го отхвърлим Него, ние можем да го отхвърлим.

  Боже, в името на Исус Христос, аз те моля за тази сестра, която е като птица в клетка. И сега в духа ние разбиваме тази клетка, в името на Исус и заповядваме на тая жена да изхвръкне от клетката, да излети от клетката като гълъб. Душата й да бъде освободена от тази клетка, в името на Исус. Душата й да бъде освободена от клетките на смъртта. Освободи я, Господи, освободи я и от този дух на лъжа и измама. Освободи я от неверие и отчаяние, в името на Исус. На всичките тези духове, ние заповядаме да напуснат тази жена и да бъде напълно освободена в името на Исус и не само тя, но всеки един брат и сестра, които са ударени по същия начин и са парализирани от неверие, парализирани са и са хванати в клетка или в примка. Нека тази клетка и тази примка да се разкъсат, да се разчупят и душите ви да литнат на свобода. Бъдете свободни в мощното име на Исус Христос.

  Приемете своето освобождение сега и нека Бог да ви освободи в името на Исус.

  Амин.