Властта ни в Христос

Интернет богослужение с п-р Пламен Петров, 1 септември 2011

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/17007746

              http://www.ustream.tv/recorded/17008281

Когато има хваление и се комбинира хваление със словото, словото много леко минава. Чак хората не го забелязват. Просто много леко минава. Кажеш няколко думи от словото, после има хваление, после пак слово, пак хваление и в един момент, хората дори не усещат как словото минава, как словото влиза и ги измива, защото Исус каза ясно, че Божието слово ни измива отвътре. Така че дори слушайки словото Божието слово ви измива.

Както тази сестра от Италия, беше много интересно, тя си гладела дрехите вкъщи и си пуснала поучението и то на видозапис, и го слуша, и аз водя един човек в молитва, който има проблеми с ушите и тя повтаря молитвата и из един път ушите й писват и се отварят, а тя в това време си глади. Така че не знаеш по какъв начин Господ може да подейства в живота ти.

Имам един много важен материал, който искам да споделя с вас, като ви кажа името някои хора ще кажат – ние ги знаем тия неща, а други няма да ги знаят изобщо, но аз вярвам, че това ще донесе ново откровение по този въпрос. И този материал е за власта, която имаме в Христос. Каква власт ние имаме в Христос?

Нашата власт в Христос. Много се радвам да споделям такива неща, защото тялото Христово ходи в немощ, хората се оплакват постоянно, а най-добрия начин да помогна е като науча хората как да ходят във властта си в Бога, да ги науча как да ходят във властта си в Бога. Ето това е. Така че нека да минем към материала.

Отворете си библиите, който липсва на богослужението губи. Някои разбира се ги гледат нещата след това в допълнение. Отваряме библиите си и аз ще ви помоля, за да имаме добри резултати да си водите бележки, върху това което говорим, защото това много ще ви помогне, за да може тия неща, за които говорим да стане реалност в сърцата ви.

 Отваряме първо на Матей 28 глава, 18 стих, много важен стих.

Тогава Исус се приближи към тях /става въпрос за учениците след Своето възкресение/ и им говори казвайки – даде ми се всяка власт на небето и на земята 

Слава на Бога! Нашият Господ получи цялата власт не само на небето, но и на земята и не само на земята, но и на небето.  Така че ние не вярваме в Господ, който да има някой, който да е над Него. Всичките други, които ги наричат господи и всякакви други духове, те са под Неговото ниво. Тука Той казва след възкресението си, че Му е дадена цялата власт на небето и на земята. Няма нищо, което да е по- силно, по-властно и по-мощно от Него. Това е, което трябва да отбележим. Така че Исус казва – цялата власт е на Мене. Това е добро начало, защото после Той ще ни делегира Неговата власт и ако Той няма власт, а ни дава Неговата власт, то тогава нищо не получаваме. Ние трябва да знаеме, че източника на нашата власт има наистина власт. Но сега в момента Господ ми показва един друг стих и аз ще отида при него и даже ще си отбележа тука, ще си допълня записките. Ще ми простите за това, защото аз така си работя по въпроса.

Лука 10:19 стих, Исус каза на своите ученици:

Давам ви власт да настъпвате на змии и на скорпиони, и власт над цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди

Прекрасни думи, които Господ казва. Не само че Той има цялата власт, но Той същевременно даде власт на своите ученици, и аз вярвам, че ние също сме ученици. Той каза – давам ви власт да настъпвате на змии и на скорпиони. Знаете, че змиите и скорпионите са образ на сатанинските сили. Скорпионът и змията са образ на сатанински сили. Той казва – Аз ви давам власт да настъпвате над змии и скорпиони, тоест, да ги мачкате, да ги унищожавате. И ви давам власт над цялата сила на врага. Обърнете внимание на тия думи – над цялата сила на врага. Тоест, няма нищо, над което Той да не ни е дал власт. Власт над цялата сила на врага и има след това едно обещание, което мнозина трябва да обърнат внимание на него, защото се плашат от дявола. Обещанието, което дава Исус е – нищо няма да ви повреди. Като казва нищо, това значи нищо. Няма да те повреди, няма защо да се плашиш да влизаш в освободително служение, ако ходиш с Господа. Няма защо да се плашиш, ако има проявление на нечисти духове, Исус обещава – “няма нищо да ви повреди”. Това е нашата гаранция, разбирате ли? Той ни дава духовен имунитет. Дава духовен имунитет на своите деца, на своите ученици като ходят и служат, че няма да имат такива проблеми. Няма защо да се плашите от дявола, защото той се плаши от вас. Вижте у кого е властта. Исус ни дава власт. Властта не е наша, властта е Негова. Той делегира своята власт, Той казва, че цялата власт на небето и земята е Негова и Той делегира, или предава Своята власт на нас и ни казва, че дава власт на цялата сила на врага и обещава, че нищо няма да ни повреди, което е прекрасно. Нека продължим нататък, както съм планирал нещата.

Откъде да започнем сега. Нека да отидем в един много хубав пасаж, ще отидеме в Ефесяните 2 глава. Надявам се, че сте в течение на нещата. Еф. 2 глава и ще започнем от 5-ти стих. Павел говори, той знаете, че много просто се изказва Павел, да не се плашите като го слушате. И казва следното нещо.

5. Даже, когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, /тоест, в греховете си сме били мъртви/, съживи ни заедно с Христос 

Значи, Христос беше възкресен от смъртта, ние сме съживени заедно с Него преди 2000 години, това е духовна реалност. Фактически става, като изповядаш Исус Христос за твой спасител. Но в духовно отношение си спасен още тогава. После казва:

/по благодат сте спасени/. И като ни съвъзкреси,  /значи Той ни съвъзкреси в Христос/, още тогава ни тури да седим с Него в небесни места 

Думата “да седим с Него” не е точна, “да седим в Него в небесни места” е точната дума. Защото всичките, ако трябва да седнем на трона на Христос, няма да има достатъчно място. Въпросът е, че ние сме част от Него, защото ние сме църквата, а Той е главата, тоест, когато Христос е седнал на трона, църквата е седнала заедно с Него на трона, църквата е Неговото тяло. Има една личност на трона и това е Исус Христос. И ние сме в Него и като сме в Него, сме на трон. Тоест, ние сме в позиция на власт, трона говори за власт. Тронът говори за царска власт. Библията говори, че “ние сме царско свещенство”.

Тури ни да седим с Бога Отца в  небесни места в Христа Исуса

7. За да показва през идните векове премногото богатство на Своята благодат чрез добрината си към нас в Христа Исуса 

Добре, само че аз не исках да почвам оттука, обаче оттука съм започнал. Исках да отидем на Филипяните, нека да отида там. Филипяни 2:9 стих. Говори за Христос, ще започна от 5 стих:

Имайте в себе си същия дух, който беше в Христа Исуса, който като беше в Божия образ на небесата, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга /тоест образ на човек/ и стана подобен на човеците 

  Значи, отказа се да има образа на Бога, смири се. Виждате смирението, взе образ на човек. Ние не можем да направим разликата, обаче е огромна разликата

И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст 

  Най-позорната смърт, която може да има, това е смъртта на кръст, защото “проклет всеки, който виси на дърво”, нали така? Смърт, носеща проклятие също със себе си. И виждате, Той се смири пред Бога. Можеше изобщо да не иска да го направи това.

Затова обаче Бог го превъзвиши и Му подари името, което е над всяко друго име

  Името говори за власт, името говори за чин. Казва се, че поради това, че Той смири себе си, Бог го превъзвиши. Той е бил възвишен, след това е станал превъзвишен

И Му подари името, което е над всяко друго име

  Виждате, след Неговото възкресение, Бог му даде още повече, отколкото преди това е имал.

Така, щото в Исувото име да се поклони всяко коляно от небесните, земните и подземните същества 

  Има небесни същества, ангелите, всякакви видове ангели – ангели на светлината, ангели на тъмнината, но също така, разбира се, на небесата вече има и хора от спасените, които са там с духа си, но тези които са на земята, виждате хората, трябва да се поклонят на Него и тези, които са под земята. Тук се говори вече за ония, които се намират в ада. Всички обаче трябва да му се поклонят.

Всяко коляно от небесните, земните и подземните и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца 

Сега, в този пасаж, ние виждаме, че Исус Христос е превъзвишен и Неговото име е № 1 в духовния свят, както на небесата, така и на земята. Тука на земята, Неговото име стои над царете, над президентите, над всяко друго име.

Нека да отидем по-нататък и да разгледаме следващия пасаж, който се намира вече в Ефесяните, обаче 1-ва глава ще разгледаме. И ще започнем от 15-и стих. Това са прекрасни пасажи, слушайте ги внимателно и се хранете с тази истина.

Затова и аз като чух за вярата ви в Господа Исуса и за любовта, която сте показали към всичките светии,

15. непрестанно благодаря на Бога за вас и ви споменавам в молитвите ви 

  Значи, Павел казва “аз се моля за вас”. За какво?

17. Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славния Отец, ви даде дух на мъдрост и откровение 

Павел се моли за християните в Ефес и казва – аз се моля на Бога за вас и това, което се моля  “дано Бог да ви даде дух на мъдрост и на откровение”. Значи, те са имали нужда от дух на мъдрост и откровение. Ако те са имали нужда, значи и ние имаме нужда от тоя дух на мъдрост и на откровение. И за какво е той? За да го познаят.

Нека сега да се помолим заедно. Боже, дай ни дух на мъдрост и на откровение, за да познаем Тебе. Дай ни дух на мъдрост и откровение, за да те познаем. Това да знаеш, да имаш информация за Бога, не е същото като да го познаваш. Защото ти можеш да имаш цялата информация за един човек, но когато го срещнеш да кажеш – аз си ти представях по друг начин.  Има разлика между информация и откровение. Ние не ходим чрез информация, ние ходим чрез откровение и вяра. Така че имаме нужда от дух на откровение и мъдрост да познаеме Господа. Второ,

18. да просвети очите на сърцето ви 

Значи, това е втората част на молитвата. Нека се помолим на Бога Господ да просвети очите на сърцето ни. Господи, просвети очите на сърцето ни. Отвори очите на сърцето ни, просвети очите на сърцето ни в името на Исус Христос се молим. Какво означава това? Че имаме очи в сърцето си. Сложи си ръка на сърцето, Господ да сложи очи на сърцето ти. Тези очи, които са в сърцето ти са по-важни от тези, които са на главата ти. Господ да отвори и да просвети очите на сърцето ти. Защо?

За да познаете каква е надеждата, към която ви призовава 

Надеждата, какво ни е обещал Господ, какво ще бъде. Надеждата винаги е свързана с бъдещето. Значи, първо Него да познаем, после – да познаем надеждата, към която ни призовава. Надеждата за вечен живот. Какво представлява това? Това не е просто дума. Зад тая дума стои много. Тази дума е бедна, за да обясни реалността, която стои зад нея, затова ни трябва дух на откровение, за това ни трябва да ни се отворят очите на сърцето. Не казва да се отвори главата ти, а да се отвори сърцето ти, защото със сърце човек познава. С главата си, с интелекта ти, ти получаваш информация и знание, но с духа си ти познаваш. Духът е който познава нещата, а другото е знание. Но както казах знание и познание са различни неща. Знанието е интелектуално, познанието е духовно нещо. Ние не сме интелектуалци, ние сме духовници. Така че ние не трябва да се спираме до областта на знание, ние трябва да стигаме до областта на познанието и затова Павел казва:

Аз искам Бог да ви даде дух на откровение и мъдрост, да ви отвори очите на сърцето, да познаете надеждата към която ви призовава, след това, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство

Третото нещо, което казва – искам да знаете какво наследство имате. Наследството го получаваме като деца на Бога. Той е наш Баща и ние получаваме наследство. Наследството е предназначено за сина. Цялото наследството 100% е предназначено за сина, който е Исус, обаче ние които вярваме в сина и сме в Сина, ние ставаме сънаследници с Него, тоест, ние получаваме заедно с Него наследството. И ето, затова казва, че имаме нужда да ни се отворят очите на сърцето, за да познаеме наследството, което имаме между светиите, богатството на това наследство. Това наследство е свързано с неща, които един ден ще притежаваме на небесата, но то е свързано и с неща, които сега тука на земята притежаваме, те са нащи. Защо? Имам ли право да кажа, че тези неща са наши. Ами имам. Защото кога влиза едно наследство в сила? Всеки знае, че наследството влиза в сила, когато е умрял, този който е направил завещанието. Завещателят като умре, наследството влиза в сила. Завещателят, Христос, умря преди 2000 години на кръста, тоест, завещанието или наследството вече е влязло в сила. Ние, обаче трябва да влезем в него. За да влезем в него, имаме нужда от откровение, мъдрост и да отвори Бог очите на сърцето ни, за да можем да познаем онези нещата, които Той ни е оставил, защото ако ти не разбереш в духа, че има неща, които са ти оставени ти няма да ги търсиш, затова много хора не ги търсят.

  Например, сега някой от нас може да е милионер да притежава 100 000 долара наследство някъде, от някой раднина, примерно в Америка, обаче ако никой не ти каже за това наследство, ти може да си живееш беден във физическия свят, може да ходиш да простиш по улиците, може да не смееш да си купиш кифла, защото не ти стигат парите, в същото време наследството е твое. Всичко което ти липсва е да имаш това откровение, това знание, за онова, което ти принадлежи. Именно тука дявола работи да лъже хората, да не могат да разберат своето наследство в Господа, да разберат своята власт, защото властта ни е дадена по наследство. Нормално е царят след като умира, неговите деца застават на трона, нали? Каквато е властта на царя, такава е властта и на синовете му. Тоест, ние получаваме по наследство тая власт от нашия небесен Баща и ние можем да оперираме и да прилагаме тази власт. И аз съм го видял с очите си, понеже много хора не вярват във властта, която им е дадена, обаче трябва да ви каже, че демоните вярват много повече от много хора във властта, която ни е дадена. Защото когато застанем да гоним някой нечист дух, като кажем “в името на Исус Христос” и знаем за какво говорим, и нечистия дух знае за каква власт става въпрос. Библията казва – те вярват и треперят. За съжаление, обаче, голяма част от Христовата църква е в невежество по този въпрос и затова ходи в немощ, в слабост, в мизерия. Не говоря само в материалното, защото все за материално става на въпрос. Материалното е последното нещо. Трябва да ви кажа, че ако ние ходим в духа в сила, материалното няма да е никакъв проблем. Можете да погледнете в ІІІ Йоан 2-ри стих, защото там няма глави. Там се казва така:

Възлюбени, молитствам за тебе, да благоуспяваш във всичко /това включва и финансите, семейство/, да си здрав, /говори за физическото здраве/, както благоуспява душата ти 

Така че той тука говори за три области общо взето. Едната е благоуспяване на душата, другото е благоуспяване на тялото и третото е успяване във всичко останало, вкл.финансите. Обаче, забележете тази зависимост, която поставя. Молитствам да благоуспяваш във всичко и да си здрав до такава степен, до каквато благоуспява твоят дух. Тоест, той говори за духовното ти благоуспяване, което зависи от Божието Слово, което зависи от духа на откровение, което зависи от молитвата. Това духовно благоуспяване ще те заведе на ново ниво във физическо, в материално, в семейно и във всяко едно друго отношение.  Така че нашето неразвитие в духовната област ни държи на ниско ниво в останалите области. Когато ти влезеш в областта на духа, влезеш в областта на вярата, планините не са проблем. Планините са проблем, когато ходиш в естественото, когато се движиш в естествения свят, планината е проблем. Когато влезеш в духовния свят, планината не е проблем, защото планини ще местим с вяра, нали така? Така че, както благоуспява душата ни, така ще бъдем и в останалите области. И продължавам по-нататък.

Значи, тука казахме да познаем Бога, да познаем надеждата, тоест бъдещия живот, да познаем наследството, което Той ни е дал. Това означава – трябва да разбираш завета на Бога, трябва да разбираш какво ти е дадено. Който знае да играе шах, ще разбере много добре. Когато играем на шах, всеки разполага с едни и същи фигури, но един осъзнава възможностите, които дават тия фигури, друг не ги осъзнава. Този, който не осъзнава възможностите, които дават тези фигури, той губи; този който осъзнава възможностите, които дава всяка една фигура, той печели. Тези фигури, които са ти дадени, това наследство, ти осъзнаваш ли какво е, знаеш ли как да го използваш? Нека да ви кажа нещо.

На първо място имаме знание. Знанието обикновено е нещо, което е интелектуално, просто имаш знание, известно знание върху Божието слово. Често пъти човек има знание. Аз например, преди години бях така, /Бог ме променя в това отношение/, имах много знание, но като дойде време да приложа това знание, не знам откъде да го подхвана. Искаш да го приложиш и не знаш как да го направиш, за да влезе в действие. Имаш знание, но знанието само по себе си.. То е все едно да разполагаш на едно поле с много строителен материал и да трябва да си построиш къща и не знаеш откъде да я започнеш. Това представлява знанието, това е грубия строителен материал. Имаш тухли, имаш цимент, имаш камъни и пясък, чакъл, желязо, всичко е там, не знаш какво да правиш. Има хора, стоят със скръстени ръце и не знаят откъде да го започнат, но знанието го имат, материала го имат. Второто нещо, обаче което имаме това е мъдростта. Мъдростта е вече знание и способност как да използваш това, което знаеш и да го приложиш на практика. Тоест, мъдростта отговаря на въпроса как. Знанието отговаря на въпроса – какво. Как да приложа това знание, което имам? Има хора, които буквално са като спънат кон. Ти го виждаш човека, че знае, че разбира. Седнете да говорите за Божието слово, че те повече знаят от мене! Има хора, които много знаят да говорят, но когато дойде време да действат, не знаят какво да направят. Но това в Божието царство не върши работа, защото се казва:

Божието царство не е в приказки, а е в сила

Тоест, приложение и забележете, че Исус, когато беше на земята, той не просто говореше, но прилагаше. Говореше и вършеше. Не говорилня, говоренето е с цел да те заведе на дело. Добре, значи мъдростта ти отговаря на въпроса как да приложиш това, което знаеш, а разумния човек е оня, който на дело прилага онова, което знае. Този човек е разумен. Тоест, разумния човек е този, който използва знанието, използва мъдростта и на дело ги прилага. Както се казва:

Вяра без дела е мъртва

Защото, докато ти не посееш семето, синаповото семе в земята, то няма да вземе да расте. Аз в къщи си бях взел синапови зрънца, защото Исус нали говори за вярата. И си ги бях сложил в една чашка и си ги гледах синаповите зрънца и си казвам – гледай какво е мъничко! Как искам и аз такова да имам и да действа. Докато един ден разбрах, че докато това семе стои в чашката, никога няма да даде плод. То има в себе си невероятен потенциал, невероятна сила, но трябва да се посее в земята. Затова Исус казва, че

Божието царство е като синапово зърно, което е най-малко от всичките, обаче когато се посее, тогава почва да расте и става по-голямо от другите.

Но забележете думата “когато се посее”, а можем да го кажем и ако се посее. Мъдростта  посява синаповото зърно, а този който е неразумен, тоест разумният посява семето, тоя който е неразумен не го посява. Той може да има знание, цялото знание, той може да има мъдрост и да знае, да ти обясни точно как трябва да се приложи. Може да се знае как се строи къщата, може да има всичкия материал и да обикаля около материала и никога да не положи основата, и никога да не построи къщата. Това означава, че този човек няма мъдрост, той няма разум. Той има знание, има мъдрост, но няма разум. Не прилага това, което знае и това, което може. Да, вижте колко интересно! Знанието – знаеш, мъдростта – можеш, обаче разума – правиш. Ето още един път – знанието – знаеш, мъдростта – можеш, знаеш как да го направиш, обаче разума – върши. И ето точно това е важното.

Ако искате да видите чудесата и благословението на Господа в живота си, това което е необходимо са малки стъпки на вяра. Не е нужно големи стъпки. Следвайте по стъпките на Авраамовата вяра. Авраам едва ли толкова големи стъпки е правил. Мънички стъпчици, обаче ги правиш. След като направиш една стъпка на вяра, Господ ти показва следващата. Тогава правиш следващата, след това следващата. Философите обаче искат да знаят всичките стъпки отначалото. Те развиват философия на стъпките. От къде ще минат всичките стъпки, колко стъпки ще бъдат и как ще се направят всичките стъпки. Това никой не може да разбере.

Никога Бог няма да ти открие стъпка, преди ти да си направил предишната стъпка. Има хора, които постоянно искат откровения. Те просто си чешат ушите с пророчества и откровения, но никога не ги прилагат на практика. Господ открива нещо, за да направиш стъпка на вяра върху нещо. И когато я направиш, тогава ти открива следващото нещо.

Както беше един голям божий човек, /Дерек Принс разказва за него/, отишъл в Африка, направил много неща и го питат – какво ти е говорил Господ през живота? И той казва – Господ ми каза  – иди в Африка в еди коя си страна и започни да служиш. И те го питат – добре и ти какво направи? – Ами, отидох в Африка и започнах да служа. След това Господ какво ти говори. – Ами, нищо не ми е казал повече. Само това ли ти каза? –Само това. Е, ти какво направи? – Ами, 60 училища направих, еди колко си църкви основах.

Защо трябва казва Господ да ми казва много неща? Той като ми е дал насоката, аз действам по въпроса. Някои хора искат просто само да слушат от новото откровение. И аз постоянно получавам нови пророчества и нови откровения, и нови пророчества, и нови откровения. И обикновено тия, които имат все много откровения и пророчества в живота си, няма особена промяна в живота им, защото работата не е само да слушаш, а работата е да прилагаш онова, което Господ говори и то не съмнително откровение. Защо не се хванем за откровението, което вече имаме върху Библията? И ако ние се хванем за това откровение и вземем да го прилагаме, големи откровения ще дойдат в живота ни. Това беше малко отклонение от темата.  Продължаваме нататък. Явно на някой му е било нужно да го чуе.

Продължаваме с Ефесяни 1 глава, 19-ти стих. Откровението продължва. Значи първо Павел казва – моля се за вас вярващите в Ефес да получите дух на мъдрост и откровение, за да познаете Бога. Значи не само със знание, имаме нужда и от мъдрост, и от откровение, за да познаем Бога.

Да просвети очите на сърцето ви, за да познаете надеждата и наследството, и 19 стих казва:

Колко превъзходно велика е силата му към нас вярващите,

сила която е според могъществото на Неговата мощ

Ако погледнете този стих, тука сила и мощ се споменава няколко пъти. Просто думите са бедни, за да обяснят за какво става въпрос. Превъзходно велика Божия сила! Не само сила, не само велика сила, но и превъзходно велика сила, тоест превъзхожда всичко. Павел се моли да познаеме тази сила. Да познаем силата на Бога.

Някои казват – няма нужда от Божията сила, да, но Павел се моли за това и затова е имал,  и затова църквите са били силни. Четете Деяния на апостолите, да видите за каква сила става въпрос. Не като днешната сила, нали? Превъзходно велика сила, обаче към нас вярващите. Слава на Бога. Тази сила действа към хората, които вярват. Който не вярва, няма да я види тая сила. Може на думи  да се нарича вярващ, но ако на дело е невярващ, силата на Бога няма да я види в живота си. Само ще говори. Тази превъзходно велика сила е към вярващите и се пояснява за каква сила говори.

Сила, която е според действието на могъщата Негова мощ

Мощ, могъщество виждате ли? Според действието на могъщата Негова мощ. И сега обяснява още повече за каква сила става въпрос.

С която сила подейства в Христос като го възкреси от мъртвите

Ето за тая сила става въпрос. С една дума – възкресенска сила. Тази сила, казва Павел работи, действа във вас вярващите, към нас и в нас, слава на Бога. Възкресенска сила, не говорим просто за сила, говорим за сила, която възкресява мъртвите. Същата сила, за която става въпрос динамис, същата сила която е възкресила мъртвото тяло на Христос от гроба, казва Павел, работи във вас, работи към вас, действа към вас и във вас, същата тая сила, която го възкреси от смъртта. И той казва – аз искам вие да имате откровение, да имате мъдрост, искам да ви се отворят очите, за да можете да я видите тая сила, защото разсъждавайки по този въпрос, има много хора, които не вярват в силата на Бога днес, в чудесата, в знаменията, във великите дела. Като погледнеш в какво вярваме ние?  Ние вярваме във възкресяването на тялото на Христос. Това ако не е сила и ако не е чудо, какво ще е чудо? Преминаване от смърт в живот, къде се е чуло и видяло такова нещо?! Значи, ние, виждате ние вярваме в едно чудо – Христос възкръсна от смъртта. Ами след това казва – че го възнесе. Да го видиш как се възнася оттука, това ако не е чудо, без самолет, без хеликоптер!  Възнася се от земята и отива и сяда горе на трона.  Това не е ли чудо? Някои се чудят за изцеление, за освобождение, това е за възкресяване на мъртви. Аз още не съм виждал мъртъв възкресен, за съжаление. И го чакам с нетърпение. Слава на Бога вече имам една покана и за Африка, така че, ако Бог отвори врата за Африка, там вече вярвам, че ще видя мъртвия възкресен. Трябва да тръгнеме от  лесното към трудното. Значи първото възкресение трябва да го видим на едно такова място, където по-лесно възкръсват мъртвите. Африка е едно прекрасно място за възкресение на мъртви. Също Латинска Америка, Мексико и Бразилия, такива места. Това са едни удобни места за възкресяване на мъртви, защото там вярата е просто много естествена, много нормална, много отворена вяра.

Да се върнем към пасажа – значи,

тая същата сила, с която Той подейства като възкреси Христос от мъртвите и го възнесе, и го сложи да седне от дясната Си страна на Небесата

Сега искам да ви покажа тая сила, за която говори е сила, първо, която го възкреси, обаче това е също сила, която го постави в позиция на власт. Защото какво означава да го възнесе нагоре и да сложи да седне на трона от дясната Си страна. Той не е седнал на фотьойл извинявайте, Той е седнал на трон. Христос е цар и Той седи на трон. Той не е седнал на столче. Така че Той е седнал там в позиция на власт. Тази същата сила Му е дала власт над всичко – Господ на небето на земята, всичко е под нозете Му. И сега, вижте какво казва:

Далече по-горе от всяко началство, власт, сила, господство и име 

Пет неща. Просто възхищавам се на Павел от неговото откровение, което има върху царството на тъмнината. Искам да обърнете внимание за какви неща говори тука. Говори за началства, за власти, сили, господства и имена. Пет различни вида власти както ние да го кажем. Всичко това говори за различни подразделения на властите в небесни места, говори за второто небе. Защото той изобщо с ангелите няма проблеми. Виждате, че Той го постави далече, далече по-горе от всичките тези началства, власти, сили, господства и имена,

С които се именуват не само в този свят, но и в бъдещия

Виждате, тази власт,която Му дава. И след това допълва:

И всичко покори под нозете Му

 Като казва всичко – всичко е покорено под нозете Му. Кой Му го покори? Бог Отец. За Бог Отец в момента не говорим, Той е най-големия, знаете. Говорим за Христос в момента.

Всичко покори под нозете Му. И постави Го да бъде глава над всичко заради църквата, която е Неговото тяло, изпълнена с пълнотата на Този, който изпълнява всичко във всички 

Сега, виждате тука, че всичко е под нозете Му, а тука се казва, че църквата е тялото Му. Следователно, най-ниската част на тялото са нозете, най-ниската част на църквата са нозете, нали така? Най-ниската част на Христос са нозете, но под нозете всичко е покорено. Това говори, за това че всяко едно началство, власт, сила, господство и име са покорени не само на Христос, но са покорени и на църквата, защото „църквата е изпълнена с пълнотата на Този, който изпълва всичко”. Ето тази власт е много важна. Тука се говори за властта. Павел казва – аз искам Бог да ви даде дух на откровение и мъдрост, за да познаете първо Него, после да познаете надеждата за вечения живот, после да познаете наследството, което имате. И в това наследство, вие имате сила, която възкресява мъртвите, в това наследство вие имате власт, оная власт, която Христос има, тая същата власт на вас ви се дава, така че от Христос преминава към нас, нали? Тази власт идва върху нас и след това отиваме по-нататък, за да го завърши този момент: 5 стих на 2-ра глава казва, защото Павел продължава, /който иска целия пасаж може да го прочете, ще ви е от полза, но просто аз не разполагам с толкова време. Оставам ви домашно да се занимавате с въпросите/.

Между другото, искам да въведем едно правило – всичките стихове, които чета по време на поучението, след това да си ги прочитате, да ги преглеждате, да разсъждавате върху тях и можете даже да споделяте. Може Бог да ви открие нови неща, които на мен не ми ги е говорил, за да стигаме едновременно до познаване. Разберете, за нас колкото по-пълно опознаем всичките тия духовни истини, толкова по-силни ще станем. Искам всичките заедно да кажем, че успеха на дявола зависи от нашето духовно невежество. И на друго място е казано – моите люде погиват, моите люде, не за света говори,

моите люде погиват поради липса на знание 

И аз смятам, че тук говори за знание по откровение, именно това знание. Ами то като не знаеш какво да правиш, като не знаеш каква власт имаш в Господа, ти заставаш пред дявола, обаче той те е излъгал, заблудил те е, затъмнил ти е мозъка и те държи в чувството, че едва ли не той има власт над тебе, когато ти имаш власт над него. Лъжец, измамник, ще ни лъжеш ли? Ние тук сме се събрали в името на Исус, искаме дух на откровение и мъдрост, всичките тия неща да ги познаем. Защото каква полза, ако брат Пламен има откровения върху тия неща, разбира тези неща, а всички останали стоят и чакат брат Пламен да се задейства. Ами нали Господ затова дава словото, за какво трябва да говорим словото. За да може това, което Бог влага в мене да го предам на вас, защото същата власт ви е дадена и на вас. Вие може да атакувате във вашето семейство, можете да се молите, можете да вземете власт над всичките тия сили. И не само във вашето семейство, но и във вашето обкръжение. И тука сега казва,

когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа, виждате ли съживи ни, възкреси ни.

По благодат сте спасени като ни съзкреси, тури ни да седим с Него в небесни места, в Христа Исуса 

Значи, Бог Отец на трона, от дясната Му страна Исус Христос на трона, и ние сме в Исус Христос, като част от него, част от църквата, седнали на трона. Църквата, приятели, седи на трон в духа. Църквата не стои да умолява, църквата стои в позиция на власт. Лошото е, когато църквата не осъзнава властта си. В Христа Исуса сме седнали. Защо? 7-ми стих казва:

За да показва през идващите векове

О, представяте ли си, преди 2000 години е трябвало да показва църквата. То като дойде тъмното Средновековие нищо не можа да покаже църквата тогава, защото тъмнина, не знаят какво е положението. Обаче Господ иска, за да 

можем да показва през идващите векове премногото богатство /не само богатство/, премногото богатство на Своята благодат, чрез добрината си към нас в Христа Исуса. Защото по благодат сте спасени чрез вяра и то не от самите вас, това е дар от Бога. Не чрез дела, за да не се похвали никой, защото сме Негово творение създадени в Христа Исуса за добри дела, които Бог отнапред е наредил да ходим 

Така че трябва да влезем в тия неща. Нека продължим нататък. Вярвам, че разбираме нови работи. Нека сега да минем през този пасаж, който е много хубав. Намира се в Колосяни 2 глава, от 6 стих:

И тъй, както сте приели Христа Исуса Господа, така и се обхождайте в Него

Знаете ли колко е жалко, аз помня времето 80-те години, до началото на 90-те години, когато може да се каже приехме Господа. Ние приехме Господа по свръхестествен начин. Ние вярвахме в Неговата сила, ние вярвахме в откровения, в пророчества, ние вярвахме в проявления, в изцеления, в какво ли не и църквата някак си беше, днешно време бихме казали религиозна в известен смисъл, обаче вярваше в свръхестественото, вярвахме в силата на молитвата. Сега обаче дойдохме до едно време, когато станахме много мъдри, много интелигентни, оставихме простотата в Христа  и обърнахме до голяма степен нещата в интелектуалност, повече да бъдем приети от този свят, повече да приличаме на тях и в един момент изчезна силата. На пръсти се броят служителите и църквите, които имат помазанието и силата, приятели. Къде избяга Господ? Прогонихме ли го? Както казва Мария Магдалена на градинаря –

Господине, отвлекли са тялото на моя Господ. Ако ти си го скрил някъде, дай ми го, моля ти се, да си го взема.

И някои така търсим Господа да си го вземем и да си го сложим в къщи. Ами да си сложим статуйки, да си сложим иконки да се кланяме. Правим си духовни икони. Господ не е такъв. Исус само каза – Марийоо! И Мария из един път изтрезня, разбра, че нещо е сбъркала в цялата работа, не тя ще вземе да търси Господа и да го носи, а Господ ще вземе да я потърси и да я носи нея. Защото не ние Него, а Той нас ни носи. Той е много по-велик отколкото можем да си представим. И тука казва –

така да се обхождаме, вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата /не в интелекта само/, както бяхте научени изобилващи в нея с благодарение

8. Точно това, което ви казвам – Внимавайте да не ви заплени някой с философията си, 

Точно философия, християнска философия. Ех, че хубава дума, как не ми беше идвала на ум! Християнска философия лишена от сила. Не искаме християнска философия, искаме християнски живот. Християнин значи помазаник, помазан със Святия Дух. Ти като си помазан със Святия Дух, ти носиш аромата на Святия Дух навсякъде където отидеш. И като влезеш някъде дяволите треперят като усетят арамата на Святия Дух, чудесата те следват, вярата е там, силата е там

И внимавайте някой да не ви заплени с философията си и с празна измама по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа. Защото в Него обитава телесно всичката пълнота на божеството 

Какво ще ми разправят на мене Свидетелите на Йехова, че Исус Христос не бил Господът, че не бил това, не бил онова.

В Него обитава телесно всичката пълнота на божеството и вие имате пълнота в Него обаче /ако сте в него имате пълнота/, който е Глава на всяко началство и власт. В Него бяхте и обрязани, с обрязване не от ръка извършено, но с обрязване, което е от Христа, като съблякохте плътското естество, плътското тяло 

С други думи, обрязването какво е? Ето, Стария Завет обрязването на плътта, днеска какво е? Обрязване – ти събличаш плътското естество и се обличаш в духовно естествено, духовни хора. Това е – ходене в духа, това е обрязването.

Погребани с Него в кръщението, в което бяхте и възкресени в Него чрез вяра в действието на Бога

Чрез вяра в действието на Бога. Има ли хора, които имат вяра в действието на Бога?

Чрез вяра в действието на Бога, който го възкреси от мъртвите и вас, които бяхте мъртви чрез прегрешенията си и необрязаното си плътско естество, вас съживи с Него като прости всичките ви прегрешения и като изличи противния на нас в постановленията закон, който беше враждебен нам, махна го отсред и го прикова на кръста 

Значи на кръста беше приковано не само тялото на Христос, но чрез тялото на Христос, на кръста беше прикован закона като средство за оправдание. Искам да видите много важен момент. Законът като Божие слово не е премахнат, законът като средство за оправдание е премахнат. Значи можете да четете с пълна вяра Стария Завет, всяка дума е боговдъхновена, но като средство за оправдание, ние се оправдаваме чрез вяра в Исуса Христа. Така че закона като средство за оправдание беше разпънат на кръста чрез тялото на Христос, беше прикован на кръста.

15. И като ограби началствата и властите

Искам да обърнете внимание на това. Ограби началствата и властите. От какво ги ограби? От власт, от сила, от оръжия. Тоест, началствата и властите на сатана са вече ограбени, след като Христос възкръсна от смъртта. Обезоръжи, ограби началствата и властите, Той взе им оръжията, взе им властта, взе им силата, тия началства и власти, в небесни места, с които воюваме. Тоест, какъв е основния проблем? Проблемът не е нито тяхната сила, нито тяхната власт, нито техните оръжия, проблема е измамата и лъжата, с които работят. Защото това, с което врага работи  е лъжа и измама. И той мами целия свят, в това му е силата, не в сила, с която може да те победи, а в измамата. Затова,

ще познаете истината и истината ще ви направи свободни

Означава, че като разбереш, като познаеш истината, тази истина, която познаваш, ще те освободи в тази област, в която я познаваш. Затова на нас ни е нужно слово на откровение, което да получаваме, да разбираме, да проумяваме повече духовните неща. Като говорим за вярата, за  властта. Колкото повече откровения по този въпрос получаваш, толкова по-уверен и сигурен ще застанеш, когато имаш нужда да действаш с вяра в Господа.

Като ограби или обезоръжи началствата и властите, изведе ги на показ явно, възтържествувайки над тях чрез Христос и Неговия кръст 

Това казва Amplified Bible, на мен най-много ми харесва това – чрез Него означава чрез Христос, а друг превод казва чрез кръста, аз вярвам и чрез Христос, и чрез кръста всъщност победата на Бога е над всичките тези началства и власти и тази победа е за нас, защото Той нямаше нужда да ги побеждава за Себе Си. Той винаги е живял в победа над тях, Той е Господ, но Той ги победи заради нас. Неговото идване на земята не беше заради Него, да се докаже кой е, Неговата победа беше заради нас, ние да се вдигнем на Неговото ниво, Той слезе при нас, за да можем ние да се издигнем на Неговото ниво, да можем ние да отидем на ниво вечен живот, на ниво прощение, на ниво праведност, на ниво сила, на ниво власт, на ниво всичко като Него и бидейки в това състояние, да можем да живеем живот на победа.

Искам да ви кажа,че чрез кръста Христос осигури за всеки един от нас 100% въздможност да живеем постоянно в пълна победа на царството на мрака, във власт и в победа над царството на мрака. Не би трябвало в нито един момент да оставаме поразени. Ако някой падне, това не означава, че трябва да му се карате. Аз просто ви казвам какво Христос е снабдил. Ние не трябва да се осъждаме с това. Искам да ви кажа каква възможност имаме. Ние имаме възможност да ходим по водата на свръхестественото. Ние имаме възможност да ходим по водата на Божието Слово, да ходим по водата на духа, да ходим над обстоятелствата, да ходим над силите на тъмнината, да ходим в една постоянна победа. Така че Исус възтържествува.

И нека да погледнем сега тези няколко стиха, които остават. Ще ви покажа едно доказателство тука. В Римляни 5:17 се казва:

Както чрез един човек дойде грехът и смъртта, така чрез един човек /тоест Христос/ дойде изобилието на благодатта и дарбата на правдата и чрез това ние казва, тези които приемат това ще живеят, ще царуват в живота чрез Исуса Христа 

Да царуваш в живота не означава да живееш като Симеончо, както го казаха. Не е това смисъла. Тука смисъла не е да се лигавиме, тука смисъла е да живееш в позиция на власт. Царят какво прави? Царят  заповядва. Царят повелява, той заповядва на слугите, ангели, сили т.н. Исус го показа това нещо като заповяда на бурята, заповяда на морето, заповяда на дървото да изсъхне. Исус показа това като  ходеше по водата, Той наистина царуваше като се движеше тука по земята и това е, което ние трябва да можем да правим, наистина да се научим да живеем в тази царска власт на земята. Така нареченото царско помазание, трябва да научим как да се движим в това помазание в църквата и да повеляваме на нещата да стават.

Нека обаче да мина тука имам още два стиха, които съм планирал да ви кажа. Един много хубав пасаж, той се намира в Откровение на Йоан 1:18. Нека да отидем в Откровение. Не е ли прекрасно Божието Слово? Като разсъждаваме върху него, научаваме нови неща и можем да ги прилагаме. Ще почна от 17 стих, Йоан казва:

Като го видях /говори за Исус след възкресението, след възнесението/, паднах при нозете Му като мъртъв 

Днеска много хора виждат Исус, тоз видял Исус, оня видял Исус. Обаче Йоан като  видя Исус, падна при нозете Му като мъртъв,

А Той сложи десницата си върху мене

Затова Исус каза – ако някой ви каже ето тука е Господ Христос, да не им вярвате, че много се подвеждат, много лъжепророци има и измислици. Тука казва:

Паднах при нозете Му като мъртъв, а Той сложи десницата си върху мене и каза – Не бой се! Аз съм първият и последния и живият! Бях мъртъв, и ето живея до вечни векове и имам ключовете на смъртта и на ада 

Значи, Той може да отключва и заключва смъртта и ада. Той има власт да връзва и да развързва, Той има власт над смъртта и ада. Ключовете говорят за власт. И някой ще каже – Еми, да, то в крайна сметка ясно е, че има власт над смъртта и на ада, кой да има власт над смъртта и ада? Да, ама преди Неговата смърт не е било това положението и аз мога да ви го докажа. Като погледнете в Евреи 2 глава, от 14 стих нататък се казва:

И тъй като децата са същества от общата плът и кръв, то и Той Христос подобно на нас, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който имаше власт над смъртта, т.е. дявола 

Сега, искам да погледнете – Той съблече Божието естество, облече човешкото естество, да дойде като човек и да умре като човек и чрез собствената си смърт да може да победи дявола, който е имал власт над смъртта на човека. 

И за да избави всички ония, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство 

Искам да ви кажа, че преди Христос за умре, виждате кой е имал власт над смъртта – дявола, обаче слава на Бога, Господ казва днеска, че който вярва в Него, няма да го победи втората смърт. Който вярва в Него, ще участва в първото възкресение, съдът на праведните и няма да види втората смърт. Но Христос чрез Своята смърт ни избави от смъртта, избави ни от ада и осия живот върху нас.

И накрая да видим Матей 18:18, не само Той има ключовете, не само Той може да връзва и да развързва, но в Матей 18:18 Той казва:

Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата 

Тоест, Той казва – тая власт, която Аз имам, давам ви я на вас и вие да оперирате в тази власт. Идете, Той каза –

цялата власт  на небето и на земята се даде на Мене, затова идете, проповядвайте Евангелието, правете ученици и Господ съдействаше

  Искам да ви кажа, че Господ се качи на небесата и сега ни е дал Святия Дух, и ни е дал Своята власт и чака Своята църква да се издигне в позиция на власт и сила, и да тръгне и да върши Неговите дела.

Който вярва в Мене, казва Господ, делата, които Аз върша и той ще ги върши

  С други думи, Той каза – който не вярва в Мене, делата които Аз върша, той няма да ги върши. Ето, къде ще се намерим между тези две неща? Даже казва:

по-велики неща от тези ще върши, защото Аз отивам при Отца, ще изпратя Святия Дух, няма да ме има вече тука, вие ще можете и по-големи неща да вършите.

  Но аз винаги казвам – нека да започнем първо да вършим Неговите дела и след това да преминем към по-велики дела. Нека да тръгнем да вършим делата на нашия учител. Той казва – който вярва в Мене, делата които Аз върша и той ще ги върши. И той заповяда на Своите ученици даде им власт над нечистите духове и над болестите и каза:

Идете, проповядвайте, че Божието царство наближи. Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, бесове изгонвайте

  Това са Негови заповеди, на които ние трябва да се подчиним. Църквата трябва да се издигне в това нещо, но не да го правиш в плътта, но да го правиш воден от Духа, осъзнавайки тази власт.   Затова тия стихове, които ви давам, разсъждавайте върху тях, преживяйте както кравата и овцата преживят, преживят, докато това слово, докато тази трева, това слово стане кръв във вас и като стане кръв, ще стане и мляко, за да можете и други да храните с тях. Но нека да стане кръв това слово в нас, тази власт и сила да дойде в нас. Бог да ви благослови в името на Исуса Христа.

  Благодаря много за вниманието.