Поръсването с кръвта – Левит 14

Интернет предаване на п-р Пламен Петров 06.10.2011 г.

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/17715505

 

Благодаря Ти, Господи. Сега, приятели, алелуя, много се радвам за това, което ще ви споделя. Слушайте ме внимателно.

Отворете сега на Левит 14 глава, искам да ви прочета някои неща, които смятам , че ще бъдат много голямо благословение за вас. Обичам кръвта на Господа Исус Христос, защото това е кръвта на живота. Левит 14-та глава ни говори за едни прекрасни неща и аз ще започна да ви чета от тях. Слушайте внимателно.

Левит 14:1  Господ говори на Мойсей и казва:

 Ето закона за прокажения в деня когато се очиства:

 да се заведе при свещеникът 

Едно време свещеника е изпълнявал ролята на доктора. И днес Господ има предвид свещениците да изцеляват болните. Не да им казват както – вчера пуснах тука от Америка на испански език едно радио, то е като телевизия, и се обаждат хора с нужди, и служителя попита една жена, какъв е проблема. И тя каза: „Аз имам епилепсия, какво да правя?” И той казва :„А не, не, не – епилепсията е като всяка една друга болест. Ще ходиш на доктор, ще си вземеш лекарства, ще пиеш и това е начина за епилепсията. Няма тука духове в тази работа.” И аз като чух  така да говори Божий служител и си казвам: „Боже, къде ги пращаме хората?” Нека да ходят, обаче въпроса е в друго – ние трябва да знаем, че Христос не напразно е умрял, Той извърши едно пълно изкупление.

свещеника да излезе вън от стана 

Сега, вижте този свещеник е образ на Христос. Свещеникът да излезне вън от стана. Христос пострада къде? Вън от стана, помните ли? Вън от града, от градската порта.

и свещеника да го прегледа и ако прокаженият е оздравял от раната на проказата,

тогава свещеника да заповяда да вземат за този, който се очиства, две живи чисти птичета, кедрово дърво, червена вълна и исоп 

Всичките тези неща са преобрази. Значи свещеника, който е Христос, трябва да вземе две птичета. Едното птиче, ще видите след малко, е образ на Христос, Който умря. Защото птиците са образ на какво – на дух или на душа. Например, знаете много добре, че Святия Дух дойде върху Исус под формата на гълъб /птица/. Знаете, че Исус говори притча в Матей 13-та глава и каза, че небесните птици идват и кълват семето, което е Божието слово и небесните птици казва, че е Сатана. Тоест, тука се говори за дух. На едно място Давид каза:

”Душата ми, ако можеше да избяга като гълъб,

да отлети като гълъб”.

Тоест, птицата е също образ и на душата. Така че в този случай, ние виждаме тези птичета образ на духа, на душата, на Христос, Който даде живота Си за нас. Ето сега едното птиче, ще видите е образ на Христос, Който умира, а другото птиче е образ на Христос, който възкръсва от смъртта.

Пръстният или глиненият съд говори за тялото, защото се казва в Библията:

…ние имаме това съкровище в пръстни съдове. 

 Тоест това показва, вижте това е пророческо – показва, че Христос трябваше да пострада и да възкръсне в пръстен съд, тоест в тяло.

…над изворна вода

Изворната вода, приятели, говори за Божието слово или говори също за Святия Дух, за силата на Святия Дух.

Левит 14:4. После да вземе живото птиче, кедровото дърво /дървото е образ на кръста/  червената вълна /която е образ

на страданието и на кръвта на Христос/ и исопът, с който

 са прилагали кръвта. Исопът е образ на вярата, защото

с вяра прилагаме кръвта на Исус/ 

Значи, виждате, имаме две птичета – образ на умиращия и на възкресения Христос; кедрово дърво –  кръста, на който Той е пострадал; червената вълна – кръвта, която е пролял и исопа – вярата, с която отиваме при Него.

Левит 14:5  …и свещеника да заповяда да заколят едното птиче 

        Ето това е вече образ на смъртта на Христос – да заколят птичето. Казва се, че Той беше заклан.

в пръстен съд, /което говори за умрял в тяло/

над изворна вода /тоест, според Божието слово/

Левит 14:6.  После да вземе живото птиче /което е образ  на възкресения Христос/, кедровото дърво, червената вълна и исопът,

 и да натопи тях и живото птиче в кръвта на закланото над изворната вода птиче 

С други думи какво казва? – Всяко едно нещо да се потопи в кръвта. Живото птиче трябва да се потопи в кръвта. Защо? То ще отлети, отива на небесата. То е образ на Христос, който възкръсна и се възнесе със Собствената Си кръв, влезе в присъствието на Отца да донесе пълно изкупление. Нали така? Червената вълна / страданията/, кедровото дърво /кръста/, исопа /вярата/, всичко е свързано с кръвта на Исуса Христа. И после се казва свещеника да вземе тази кръв

и да поръси седем пъти този,

 който се очиства от проказата.

Да поръси седем пъти. Колко пъти? – седем. Пълно поръсване на този, който се очиства от проказата. Тука имаме седмократно поръсване с кръвта. То отговаря на седмократно проливане на кръвта на Исуса Христа. Седмократно проливане на кръвта на Христос.  Първото проливане на кръвта на Христос е, когато Христос е в Гетсиманската градина и се моли на Отец, и кървави капки се стичат от челото Му. Това означава, че Христос проля кръвта Си за твоя ум, за твоето мислене. Когато дявола идва да атакува мислите ти и ума ти, ти трябва да знаеш как да приложиш кръвта на Исуса, която се проля за твоите мисли, за твоя ум – това е първото проливане на кръвта.

Второто проливане на кръвта беше, когато Му биха плесници, заплюваха Го и Му оскубаха брадата. Това не са били просто плесници, те са Го удряли, разкървавявали са Му носа, устата, скубали са брадата Му. Това е второто, то е свързано със срама. Той понесе нашия срам, защото да те бият по лицето, да ти скубят брадата и да ти тече кръвта от лицето това е свързано със срама. Така че второто проливане на кръвта на Исус беше свързано с нашия срам. Видяхте първото е свързано с мислите, второто е срамът.

Третият път, когато кръвта Му беше пролята беше свързан с трънения венец, който сложиха на главата Му и тия тръни в Израел са огромни тръни, много твърди. Като ги сложат и натиснат тръните, те се впиват в черепа и са отровни и тече кръв. Това  е образ също на поемането на проклятието върху Себе Си. Защо? Защото в Едемската градина, когато Ева и Адам съгрешиха, Той не прокле Адам, Бог прокле змията. А на жената каза, че ще има болки, но не прокле самата жена. Той прокле само змията, но каза на жената, че ще има болки и други такива неща, които са следствие на проклятие. Но директно проклятие не е изговорил върху нея. Също и върху Адам не изговори директно проклятие. Той каза на мъжа (Адам):

„Проклета земята поради тебе,

тръни и бодили ще ти ражда“ –

което говори за проклятие. Тръните са образ на проклятие, тоест Той понесе нашето проклятие върху себе си.

Значи третия път, когато Христос проля кръвта си, беше свързано с отнемането на проклятието върху себе си. Той го понесе върху Себе Си, за да може благословението на Аврам да дойде върху нас, нали разбирате това нещо.

Четвъртия път, когато Той понесе нашето проклятие върху Себе Си беше, когато започнаха да Го бият с камшиците по гърба. Който е гледал „Страстите Христови”, ще видите тези камшици накрая завършват с кости и с куки, които буквално късат месо от гърба Му. Значи кръвта се е стичала по гърба Му и това проливане на кръвта, четвъртото, е свързано с нашето изцеление, защото се казва “with His stripes will heal, „с Неговите рани”. Говори се за раните, които Той е получил на гърба Си, ние сме изцерени от нашите болести.

 И както казват някои, че Христос не е понесъл нашите болести – погледнете филма – напразно ли Той понесе всичкия този бой върху Себе Си на кръста. Нима

ще лишим Христовия кръст от силата му?

Нима ще лишим Христовата кръв от нейната сила като кажем, че това не е верно. Не, напротив – да, да, да и да. Както казва словото:

II Коринтяни 1:20,21 в Исуса Христа е  ДА и АМИН

за всичките Божии обещания, колкото и много да са те. 

Така, че това е четвъртото проливане на кръвта – за нашето изцеление.

Петото проливане на кръвта беше, когато те прободоха Неговите ръце. Прободоха ръцете Му на кръста. Защо? Какво означава това, за какво е това? Номер едно това е, за да може Бог да благослови Твоите дела. Той проля кръв от ръцете си, за да може тази кръв да покрие твоите ръце и да имаш благословени в твоите дела в ежедневния живот. Онова, което вършиш с ръцете си да бъде благословено. Това е петото проливане на кръвта.

И друго нещо – Той беше прикован на кръста, тоест вързан, за да можете вие да бъдете освободени. Той беше прикован, беше вързан на кръста, за да можете вие да бъдете освободени. Това означава, че каквото и нещо да те връзва в живота, Христос го понесе на кръста.

Шестият път, когато се проля кръвта, това беше пробождането на Неговите нозе. За какво бяха прободени нозете Му и защо се проля тази кръв? За да може чрез нея Бог да благослови твоите пътища и твоето ходене. Да опази и да благослови пътищата ти и ходенето ти чрез това, че Неговите нозе бяха прободени и за да може твоите пътища да се освободят. Ти да бъдеш освободен и да бъдеш благословен в своето ходене, в името на Господа Исуса Христа, свободен в Духа да ходиш.

И седмия път, когато кръвта на Господ Исус Христос беше проляна това беше, когато хвърли войника копието и го заби в Неговите ребра. Това беше седмия път, когато се проля кръвта на Христос. Тогава излезе вода и излезе кръв. Това е момента, в който се роди църквата, това е раждането на църквата. При раждането се пролива вода и кръв. Това е момента, в който се роди църквата, от Неговото сърце се роди църквата. Но това също означава изцеление на твоето сърце. Защото Неговото сърце беше прободено, за да може твоето сърце да бъде изцерено. Не напразно Христос умря на кръста и тука пророчески се говори за седмократно поръсване. И аз чуствам върху цялото си тяло изтръпване от присъствието на Господа, защото където е кръвта на Исуса, там е Духът на Исуса.

И сега искам да продължа нататък да видите какво става.

и да поръси седем пъти този, който се очиства от проказата 

      Знаете, че проказата е образ на грехът и разбира се, на болестите.

и да го обяви за чист, а живото птиче да пусне на полето 

С други думи, живото птиче да отлети. Христос възкръсна и се възнесе на небето. Тука вече ще спра този пасаж, който иска може да прочете целия пасаж. 14-та глава е страхотна, но аз не мога с цялото да се занимая, защото нямаме толкова време. Отиваме на 14-ти стих директно. Свещеникът заколва едно агне, взима кръвта на агнето, и се казва:

свещеникът да вземе от кръвта на жертвата за вина

 и свещеникът да я сложи на дясното ухо на този,

който се очиства, на палеца на дясната му ръка

 и на палеца на десния му крак. 

Значи ухо, ръка, крак. За какво говори това? Кръвта на Исуса е нашата защита. С кръвта на Исуса ние побеждаваме дявола. Дяволът не може да премине през кръвта на Исус. Когато той помазва ухото с кръвта, това означава, че чрез кръвта на Исус Господ защитава твоето слушане от гласа на Сатана. Кръвта на Исуса защитава слушането ти от гласа на Сатана, тоест вярата идва от слушане. Така че Господ ти дава вяра, дава ти словото и те защитава. Защитава слушането и защитава мисленето ти чрез кръвта на Исус. Забележете, мисленето чрез кръвта на Исус. Слава на Тебе, Господи. Защитава мисленето ти и сега Господ ми напомня – и съвестта ти. Съвестта ти очиства кръвта на Исус. Кръвта на Исус очиства твоята съвест. Така, добре.

После – палецът на дясната ръка за какво говори? Говори, че кръвта на Исус защитава твоите дела. Това, което правиш ще бъде защитено, няма да бъде повлияно от Сатана, но ще бъде защитено чрез кръвта на Исус. И палеца на десния крак, говори за твоето ходене, че кръвта на Исус ще защити, ще опази ходенето ти.

Псалм 91:10 Никакво зло няма да те сполети, нито ще се приближи язва до шатъра ти.

11. Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе да те пазят във всичките ти пътища.

12. На ръце ще те вдигат да не удариш о камък ногата си.

13. Ще стъпваш лъв и аспид, ще смачкаш млад лъв и змия.

И Мими тука ми напомня – “Ще благослови влизането ти и излиането ти”. Обаче, когато говорим за кръвта, ние говорим защита от дявола. Но

Левит 14:15,16  След това свещенника да вземе от лога маслинено масло, /дървено или маслинено масло да вземе/, да го излее в дланта на лявата си ръка и свещеникът да натопи десния пръст в маслото, което е в лявата му длан и да поръси пръста  седем пъти от маслото пред Господа 

Алелуя! Хора, това е удивително! Маслото е образ на Святия Дух. Ние сме чували за двойно помазание, чували сме за четири нива на помазанието, когато се влиза в реката – на четири нива Езекил 47:1- 12, но тука се говори за седмократно поръсване, тоест всяко нещо, което кръвта върши в нашия живот. Седмократното поръсване на кръвта – седмократното поръсване на кръвта имаме седмократно поръсване със Святия Дух, с помазанието. Тоест, Святия Дух винаги идва точно, където е кръвта на Исус. Затова трябва да проповядваме кръвта в нейната пълнота, защото тогава ще видим действието на Святия Дух в Неговата пълнота.

и от останалото масло, което е дланта му, свещеникът да сложи в края на дясното ухо на този, който се очиства, на палеца на дясната му ръка и на палеца на десния му крак, върху кръвта на жертвата за вина. 

Искам да обърнете внимание на думата и да повторите – ВЪРХУ КРЪВТА, ВЪРХУ КРЪВТА, ВЪРХУ КРЪВТА, МАСЛОТО ВЪРХУ КРЪВТА. Маслото идва върху кръвта, тоест там, където е кръвта там ще дойде маслото. Там, където няма кръв, няма да дойде маслото. Затова дявола иска да обезсили, иска да отмахне от църквата кръвта. Защото ви казах Левит 17:11 –

Животът на тялото е  в кръвта.

Животът на църквата е в кръвта на Исус. Вашият живот е в кръвта на Исус и където е кръвта на Исус, там идва маслото на Святия Дух. Казва на ухото, на ръката, на крака. Значи, слушането и мислите да бъдат помазани да слушаш гласа на Господа и да имаш помазание в мислите си. Разбира се, и в говоренето си от това идва. Ръката – действията ти да бъдат помазани и да бъдат благословени. Делата ти да бъдат помазани и благословени, и ходенето ти да бъде помазано и да бъде благословено.

Левит 14:18.  а останалото масло, което е в дланта на свещеника, да сложи на главата на този, който се очиства

и свещеникът да направи умилостивение за него пред Господа. 

Какво казва накрая? Маслото върху главата. Защо? 23-ти Псалом какво казва?

Помазал си с миро главата ми. 

Резултатът какъв е?

Чашата ми прелива,

което говори за изобилен живот. Чашата с вино говори за изобилен живот, тоест: Помазал си с миро главата ми и поради това чашата ми прелива. И другият резултат –

Наистина, благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз ще живея за винаги в дома Господен.

Прекрасно е да говорим за кръвта на Исуса. Аз ви пуснах тука една идея – Левит 14–та глава да изследвате всичко, което кръвта на Исуса е направила за нас, защото това е невероятно богатство. Обаче, понеже днес много слово стана, аз до тука ще спра и благодаря на Бога за това.

 И нека сега ние като завършек на всичко това да приложим кръвта на Исус и аз ще помоля брат Стефан и той да участва в тази молитва. Аз нямам нужда да те чувам брат Стефане, ти можеш да се молиш – важното е, че Бог те чува.

И нека да се помолим и да кажем:

„Отче святи, аз Ти благодаря за кръвта на Твоя Син Исус Христос. Днес аз благославям святата Му кръв. Днес благославям святата Ти кръв, Исусе Христе и аз Ти благодаря, че Ти я проля за мен. Ти проля кръвта Си за моя живот, за моите грехове, за моите болести, за моето робство, за проклятието което беше върху мене, за да може да дойде върху мен благословение, живот, изцеление, прощение, спасение и вечен живот. Благодаря Ти! Аз Ти благодаря, че Ти проля кръвта Си за моите мисли. Аз Ти благодаря, че Ти ме освободи от срама. Благодаря Ти, че освободи съвестта ми от мъртвите ми дела. Благодаря Ти, че Ти понесе моите болести върху Себе Си. Благодаря Ти, че Ти пазиш, умиваш делата ми чрез кръвта Си. Благодаря Ти, че Ти пазиш ходенето ми чрез кръвта Си. Благодаря Ти, че Ти изцеряваш сърцето ми чрез кръвта Си.

Амин!