Имена на Бога

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 26 януари 2012
Видео: http://www.ustream.tv/recorded/20023597

Ще ви го кажа накратко. Казва се имената на Бога. Записвайте си, вземете химикал, вземете лист и си записвайте, защото е важно – 12 имена на Бога. Битие 1:1:

В началото Бог създаде небето и земята.

        Думата Бог е Елохим. Елохим означава Боговете. Ел е бог, Охим е богове. Тоест, тука се говори за троицата. Първото име, с което Бог се представя пред хората. Елохим е първото име, с което Бог се представя и в Библията. Това име говори за сила, за действие. Това е името, с което се представя пред ангелите, това е името, с което Бог се представя пред света. Това е името на Божието творение – Елохим. Това е името, с което невярващите хора познават Бога. Това е името, с което езичниците познават Бога – Елохим.

           В Битие обаче 2:7  виждаме второто име на Бога, което е представено и то е Йехова. Казва се Йехова Елохим създаде човека. Йепома означава Господ, а Елохим означава Бог, нали така. Така че Йехова е второто име, с което Бог се представи и това е името, с което Бог създава човека. Това е името, с което Бог общува със своите деца. Това е името, с което Бог влиза в завет със своите деца. Име, което говори за любов, за природата на Бога, за пътищата на Бога, за кръвта. Името, което говори за това, че ние ставаме образ и подобие на Бога. Името, което води до трансформация на нашия живот и това име говори за процес, процес на промяна. Виждате ли Бог вдъхна, Бог вдъхна в Адам и Адам стана жива душа. Това е името, което е свързано с Божия дух, който общува с човека. Така че Йехова е името, което е свързано със завета на Бога с хората. Елохим както казах се отнася до ангели, до творението. Ангелите нямат завет с Бога. Ангелите не познават Бога, те не познават и името Йехова, те познават името Елохим.

         Третото име, което виждаме е в Битие 18:3  и това име е Адонай, Ел Адонай. Адонай е името, с което Бог се представя пред Авраам, когато пристига при него и му казва за това, което предстои да се случи със Содом и Гомор. Тогава Авраам започва да ходатайства за Содом и Гомор и тогава всъщност е това име, за какво говори. Това име говори за пророческо виждане и за ходатайство. Защото Бог каза на Авраам,

Ето, ще скрия ли аз от моя приятел Авраам това, което имам да направя?

         Тоест, чрез това име Той разкри своите планове, пророчество. И Авраам започна да ходатайства за това пророчество. Така че това име е свързано с пророческото и с ходатайственото служение. Свързано е с откриване на бъдещето и това е името, с което Бог се откри и нарече Авраам Негов приятел.

          В Битие 17:1, ние виждаме четвъртото име, което е Ел Шадай. Ел Шадай в Битие 17:1 означава Бог Всемогъщи – Ел е Бог, Шадай е Всемогъщи. Тука е в единствено число Ел. Както казахме в Битие 1:1, Елохим – боговете. Тоест, Бог Отец, Бог Син, Бог Святи Дух създадоха небесата. Тук Елшадай значи Бог Всемогъщи – повече от достатъчен, означава повече от достатъчен. Ел Шадай, тоест Бог тука се представя като Всемогъщия Бог, който е повече от достатъчен за всяка наша нужда.

           В Битие 22:4  – виждаме петото име, което е Йехова-ире, което означава Йехова ще бъде видян. И както знаете с това име Бог се представя на Авраам в Битие 22:14 , когато принася своя син Исак в жертва. И Аврам казва на хълма или планината – Господ ще промисли, ще промисли става въпрос Господ ще снабди. Обаче, думата е ще снабди или ще промисли, тука става въпрос за виждане. Йехова ще бъде видян и след като Йехова бъде видян ще има и снабдяване, значи видението носи снабдяването. Всъщност както тогава Авраам видя овена, който беше отговора за него и неговия син, така ние виждаме Исус и всъщност какво каза Исус – „Авраам видя моя ден”.  Аврам е видял тогава на олтара, когато е щял да убие своя син, да го принесе в жертва, когато е видял овена той тогава е видял деня на Христос и пророчески онова, което Христос имаше да направи. Така че петото име Йехова-Ире – Господ Йехова ще бъде видян или Господ ще снабди. И аз искам да ви кажа според това име, ако ти можеш да видиш Господа, ако можеш да видиш Неговата жертва, твоите нужди ще бъдат снабдени.

           Шестото име – Йехова Рафа или Йехова Рафе – това е в Изход 15:26. Йехова Рафе или Йехова Рафа – Господ е моя изцелител или моят доктор. Ако искаш Господ да те изцели, трябва да го познаеш като Господ твоя изцерител. Всички тия имена говорят за Исус Христос знаете много добре, защото Исус Христос каза на Отец:

„Отче Аз дойдох да изявя Твоето име”

    и в името на Христос всички тия имена са включени. Когато ние казваме в името на Исус, ние трябва да знаем за какво говорим. Ние говорим за всемогъщата творческа сила на Бога, ние говорим за името, което носи трансформация в живота ни чрез завет – Йехова. Ние говорим за името, което носи пророческо име чрез което име ние ходатайстваме, ние говорим за името на Господ Бог Всемогъщи, ние говорим за името на Господ нашия Снабдител, ние говорим за името на Господ, нашия Изцелител – Изход 15:26. Но ако искаш да Го познаеш като твой изцелител, ти трябва да го опознаеш като всичките други имена, трябва да го познаеш като Бог всемогъщи, ако искаш да бъдеш изцелен.

         Номер седем – Йехова-Нисий в Изход 17:15 – Йехова Нисий означава Господ е моя победа, Господ е моя победа. След като ти  си познал Бог, всичките тия имена на Бога, след като си познал Бога като твой изцелител, след това идва вече Йехова Нисий – Господ е твоя победа. Силите на тъмнината са победени. Господ е твое знаме или Господ е твоя победа, той ти дава победа.

         Какво се казва в Библията? Че ние имаме победа чрез Исус Христос, който ни е възлюбил и сме повече от победители чрез този, който ни е възлюбил. Господ е нашата победа. Искаш победа – Той е нашата победа. Нашата победа е личност.

          Осмото име – Левит 20:7,8 – Йехова Мкадеш, което означава Господ е моя осветител или святост, Господ е моя святост. Говорим за святост. Святия Дух е свят, Господ е свят, Господ е моя святост. Защо е важно да Го познаеш? Виждате ли, след като ние бъдем изцерени, след като ние имаме победа – победа над кого, победа над Сатана – седмото име Йехова Нисий, идваме до Йехова моята святост. Тоест, след като няма нищо от дявола в тебе, ти ставаш свят, Господ е твоя святост. Но святост означава също отделен настрана за служение, отделен за служение. Тоест, това име на Господа Йехова Мкадеш говори за това, че Господ те отделя, освещава и отделя за служение.

         Деветото име е в Еремия 23:6  – Йехова Циткену, което означава Господ  е моя праведност, Господ е моя праведност или моя правда. Виждате ли – Господ е моя святост, Господ е моя правда. Ти не си от само себе си свят и не си от само себе си праведен – Господ е моя правда. Както разбира се, знаете II Коринтяни 5:21  казва, че

Господ направи грешен или грях оня, който не е знаел грях, за да може чрез Него ние да бъдем оправдани или да станем Божията правда в Христа Исуса –

         Господ е моята правда. Виждате това са все пророчески имена. Всичките тия имена са се изпълнили в Христос. И благодарим на Бога, че заради Неговата правда сме оправдани, Нека да Му благодарим. Благодарим Ти, че заради Твоята правда сме оправдани.

         След това отиваме в Съдии 6:24  – Йехова Шалом – това всички го знаят. Йехова Шалом означава Господ е моят мир. Исус какво казва –

„Моят мир ви давам. Аз не давам като света”

          И се казва, че чрез Христос ние имаме мир – мир с Бога, мир със себе си, мир с другите. Господ е нашия мир, Христос е нашият мир – Йехова Шалом. Вижте как вървят подред – след като ти  бъдеш осветен, оправдан, след това ти имаш мир. И така

бидейки оправдани чрез кръвта Му, имаме мир с Бога 

        Единайстото име – Йехова Рохи – Псалом 23:1 – Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. Значи Господ е твой пастир. Тука „Йехова Рохи” говори за пълно снабдяване във всякакво отношение – дух, душа и тяло. Йехова Рохи, единайстото име.

        И дванайстото име – Езекиил 48:45 – Йехова Шама, което означава Господ е там или Господ е тук, което означава че Господ е всеприсъстващ или Господ е присъстващ при тебе. Обещание за постоянното Му присъствие в нашия живот – Господ присъстващ в живота ни.

         Ето тези 12 имена, всичките са включени в името на Исус Христос. Елохим е името, единственото име, първото име в Битие 1:1, което познават ангелите и името, което познават невярващите. Елохим е име, което говори за творение, говори за сила, говори за действието на Бога и името, с което се представя пред ангелите.

       Например, нека само да ви покажа нещо. Когато в Йов се говори, че божиите синове се явиха пред Бога и Сатана се яви заедно с тях, хората казват: “Добре де, кои са тия божии синове?” Там е използвано името Елохим. Елохим е името, което се отнася до ангели –  тия синове са ангелите и се казва, че Сатана се яви с тях. Разбирате ли, ако беше за хора,  божии синове да се явят пред Бога, щеше да се използва името Йехова или Йехова Елохим или Господ Бог, защото Йехова е името, с което Бог се представя пред своите хора, това е заветното име. Виждате, че навсякъде по-нататък, името се комбинира. Примерно, Йехова Ире се комбинира с Иехова Нисий, Йехова Рафе, Йехова Циткину, Йехова Шалом. То се комбинира с Иехова всяко друго име, защото всичките останали неща са за вярващите, за Божиите хора. Само първото име се отнася към невярващите. И някои казват: “Аз знам за Бога, знам, чувал съм за Бога”. Те знаят Елохим, но те нямат заветни взаимоотношения с  Бога. Не могат да влязат в дълбочината на тези взаимоотношения, защото виждате Иехова, името Йехова говори за заветни взаимоотношения. И именно името Йехова носи промяна, трансформация в живота ти, не Елохим. Йехова носи трансформация в живота ти и тази трансформация е процес.

       След това Адонай казахме, че е ходатайство и пророчество. След това казахме, че Ел-Шадай е Господ всемогъщият – трябва да го познаваме като всемогъщият Бог, повече от достатъчен в живота ни, повече от достатъчен. След това Йехова-Ире, Господ ще бъде видян или Господ, когото ние виждаме, Той снабдява всяка наша нужда. Затова трябва да можем да видим Господа. След това Йехова Рафа – Господ е моя изцелител. Как може хората да казват, че Господ не изцелява като има цяло име, което е  Господ моя изцелител. След това Йехова Нисий – Господ е моята победа. След това е Йехова Мкадеш  –  Господ е моята святост, моето освещение. Йехова Циткену – Господ е моята правда, Йехова-Шалом – Господ е моят мир, Йехова Рохи – Господ е моят пастир, моят снабдител във всяко отношение и накрая Йехова Шама – Господ е с мене, Той е всеприсъстващ, винаги е с мене.

„Никога няма да те оставя, никога няма да те забравя”

      Ето ви ги дванадесетте имена, които намираме в Стария завет, които всичките се включват в това прекрасно име наречено Исус Христос, който каза: „Отче, Аз изявих Твоето име”. Това е името Му, което е изявено в името Исус Христос. И когато заставате в молитва пред Бога, запишете си ги тия неща и кажи:

    Господи, аз идвам в името на твоя син Исус Христос и Ти си казал, че Той е Йехова Рафа. Ти си казал, че Той е Йехова Ниси – моя победа, мое изцеление Иехова-Рафа. Мкадеш, Йехова-Мкадеш –  моя святост. Освети ме. Моя правда, моя мир, моя пастир и си винаги с мене. Аз Ти благодаря за това, святи Боже. И се молиш на Бога с разбиране.

       И просто много малко време имаме сега понеже говорих за други неща ви нахвърлих тия имена. Вземете и разсъждавайте върху тях, търсете, учете се, напредвайте както казах – богопознание е нужно. Ето ви ги имената, богопознание ви трябва. Не се занимавайте с излишни работи, търсете да опознавате Бога, защото това е вечното нещо, което никога няма да се отнеме от вас. В името на Господа Исуса Христа. Амин.