Пази езика си

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 1 март 2012

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/20808822

        Трябва да се разведри атмосферата с духовно воюване. Понякога, когато човек се стреми да се посвети максимално, дяволът се стреми максимално да го спре. Затова, както беше казал един проповедник – който иска свръхестествено служение, да се подготви за свръхестествено гонение. Така, че понякога гонението е комплимент от страна на Сатана. Разбираш ли, Сатана никога няма да го признае, нито ще го признаят хората, които са използвани от него, те винаги ще намерят  нещо друго. Обаче, въпросът е каква е реалността. И Исус изрично казва в словото, че: блаженисте, когато говорят против вас лъжливо каквото и да било заради Моето име. Тогава, казва Той – голяма е наградата ви. Така че трябва да можем да се научим да се радваме, когато сме обвинявани, особено когато сме обвинявани несправедливо.

        И аз искам да ви кажа нещо, което е много важно. Обърнете внимание, в Библията в Римляни 8 глава се казва:

Кой ще обвини Божиите избрани? 

        Много интересно. И вижте, цялата глава с това се занимава. Започва с това, че:

Римляни 8:1 няма никакво осъждение за тези,

които са в Христа Исуса.

        И след това 31 стих, казва:

Римляни 8:31 И тъй какво ще кажем за това това,

 ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?

        Кой ще бъде? Има наистина кой да бъде, обаче в сравнение с Бога е никой.

32. Оня, който не пожали Своя Син, но го предаде за всички ни,

как не ще ни подари заедно с Него и всичко?

33. Кой ще обвини Божиите избрани?

Бог ли, Който ги оправдава? 

        Виждате ли какво прави Бог? Бог не обвинява, Бог оправдава. Този, който обвинява в Откровение 11:12 е Сатана, помните ли? Той е обвинителя на нашите братя, или клеветника на нашите братя. Зависи от превода. Обвинения и клевета не са много далече едно от друго. Одумване и клевета – знаете ли каква е разликата? Одумването е да говориш против някой нещо, което е вярно. Клеветата е да говориш против някой нещо, което не е вярно.

Нека да ви дам пример: Ето сега, аз пия от чаша, пълна с вода.  Цялата чаша може да е пълна с бистра изворна вода, но само една капка отрова може да ме убие. Някой може да каже: „чакай, това е цяла чаша вода”. Да, всичко е вярно! Водата е вътре, да, ама отровата също е вътре. Врагът обаче използва малко истина и много лъжа. И така иска да убива, да унищожава.

        И аз искам да ви кажа, приятели, че всеки един трябва да внимава с устата си, да не бъде използвана от Сатана. Знаете ли какво се казва в Яков третата глава?

в устата ни има смъртоносна отрова, че езикът ни е огън от нечестие, който се запалва от пъкъла.

        Затова, когато получим кръщение в Святия Дух, първото, което хваща Святият Дух е езикът, за да го спре от това нечестие. Така че човек може да се нарича християнин и в същото време да говори от пъкъла. Може да има смъртоносна отрова, която да пуска, да трови, да тормози. И тука Господ казва:

Кой ще обвини Божиите избрани? Дори Бог не ги обвинява, а ги оправдава. Кой е оня, който ще ги осъжда – отново казва тук. Няма никакво осъждение за тия, които са в Христа.

Христос ли, Който умря за нас,

Той ли ще ни осъди? Та, Той умря, за да ни оправдае! При това беше възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога и Който не ни обвинява, а ходатайства за нас.  Христос ходатайства за нас, при това Бог Отец ни опрадава в резултат на ходатайството на Христос. Той като Първосвещеник ходатайства, Той не ни обвинява.

Кой ще ни отлъчи от Христовата любов – скръб ли, не! Утеснение ли – не; гонение и глад ли, не; голота, беда или нож, /ножът е образ на думи било то изговорени, било то написани/, защото както е писано убивани сме заради тебе цял ден, считани сме като овце за клане.

Римляни 8:37. Не, казва. Във всичко това, във всички тия трудности, изпитания и гонения, вътре във всичко това, ние ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил, 

а не ни мрази

Който ни мрази е друг – сатана. Който мрази брата си е човекоубиец, казва Библията, а в човекоубиецът няма живот.

Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашно, нито бъдеще, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито което и да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ 

        Ето, това е нашата конституция. Ето, това е нашата защита. Ето, това е нашата победа – нашият милостив и благ Господ, Който ни обича. Благодарим на Бога за Него. Обаче, словото казва, че един ден ще отговаряме за всяка празна дума. И аз предлагам приятели, всеки един от нас да погледне на себе си и да започнем един процес на очистване чрез кръвта на Исус, чрез словото на Исус. Да сложим стража на устата си и да кажем: „Господи, сложи стража на устата ни”,

Защото никой човек не може да обуздае езика,

смъртоносно зло е, казва Яков

        Яков третата глава, нали така казва? Ето го, в третата глава какво казва Яков?

Който успее да обуздае езика е съвършен човек.

Езикът е малка част от тялото, но много се хвали,

малко огън, малко вещество запалва.

Езикът е цял свят от нечестие и е огън 

        Езикът може да запали семейство, да запали служение, езикът може да запали човешки живот, езикът може да запали самия тебе и да те изгори. Някои с езика си запалват и децата си, защото изговарят неща върху тях, които после рефлектират върху живота им.

Между нашите телесни части езикът е,

който заразява цялото тяло 

        Най-заразната част е езикът:

заразява цялото тяло и запалва колелото на живота ни 

        Тоест, диктува начина, по който да върви живота ни.

А сам той се запалва от пъкъла, казва Словото.

        Запалва се от пъкъла езикът.

Защото всякакъв вид зверове, животни се укротяват и укротени са били от човечеството, но езика никой човек не може да укроти, буйно зло е. Само Бог може да го укроти. Пълен е със смъртоносна отрова. 

        Смъртоносна отрова значи, че с езика си можеш да убиеш човек, ако не е защитен. Ако човекът е защитен с кръвта на Исуса се получава – отиват думите ти при него, кръвта убива, връща се при тебе – двоен удар. Иначе единичен удар. При всички положения те удря това, което говориш.

Смъртоносна отрова. С него благославяме Господа и Отца

и с него кълнем човеците, създадени по Божие подобие! 

        Знаете ли какво значи да кълнем? Не е да кажеш „проклет”. Проклет няма много голям смисъл. Кълнене значи злословене, говорене на лоши неща – това значи кълнене. Значи благославяме – „О, велик си Господи! Слава да бъде на името Ти! Алелуя, ще Те хвалим!” И ти знаеш ли тоя, знаеш ли оня…? Това значи кълнене – злословене с устата против някой. Казва тука:

От същите уста излизат благословение и проклятие.

Братя мои, не трябва това така да бъде! 

        И тука, вижте какво казва по-нататък.

13. Кой от вас е мъдър и разумен?

Нека показва своите си дела чрез добрия си живот,

с кротостта на мъдростта 

        Забележете – кротост. Където има гняв, където има ярост, където има омраза, там Бог го няма. Кротост, там е Бог.

Но ако в сърцето си имаш горчива завист, завиждаш, крамолничество, значи скандали в сърцето, не се хвали

 и не лъжи против истината. 

        Това не е мъдрост, която слиза отгоре, колкото и да се правиш, че е мъдро и че е точно.

не слиза отгоре, но е земна, животинска, бесовска.

 Защото където има завист и кавги /крамолничество/,

там има бъркотия и всякакво лошо нещо. 

        Забележете, всякакво лошо нещо. Завистта и крамолите, т.е. скандали носят бъркотия и всяко лошо нещо. Знаете, че бъркотията е Вавилон.

Но мъдростта, която е отгоре, преди всичко е чиста, после е миролюбива, /не като тигър, а миролюбива, като агънце/, кротка, умолима, не заповедническа; пълна с милост, с добри плодове, примирителна, нелицемерна, а плодът на правдата се сее с мир от миротворците, не с войни

        Вижте какви прекрасни неща! Божието слово да го хванеш и да четеш от 4-тата глава.

От къде произлизат боеве?! От къде крамоли между вас?

От къде? При християните се получават боеве и крамоли.

Не оттам ли, от вашите страсти, които воюват в

телесните ви части, в телата ви. Пожелавате, 

        Помните ли какво казват 10-те Божии заповеди?

Не пожелавай нищо, което е на ближния ти, ни жената му да пожелаеш, нито осела му, ни магарето му, ни вола му, ни автомобила, ни къщата му, ни слугата му 

        Тоест, ако има служители, да не ги пожелаеш тях, ни църквата му, нищо да не пожелаеш на ближния си. Това е последната заповед. А помните ли имаше една друга заповед!

Да не лъжесвидетелстваш против ближния си 

        Това е заповед, една от десетте. Искам да ви кажа, че това са 10-те Божии заповеди. Това не са просто 10-те препоръки.

Пожелавате, но нямате. Ревнувате, завиждате, но не можете да получите. Карате се и се биете, но нямате, защото не просите 

        Тоест, не се молите, а се опитвате по плът да ги вземете. После,

Просите, но не получавате, защото зле просите

да иждивявате в страстите си

        Някои просят по плътски начин – да угодят на себе си, а да онеправдаят другите. Господ такива неща не слуша. Какво казва Словото?

Прелюбодейци!

        Ама, ние сме вярващи! Ами да, защото Господ казва на вярващите, защото прелюбодействат с духа на света, прелюбодействат със Сатана. Ние, приятели, трябва да застанем твърдо на страната на Бога, твърдо на страната на Божието дело и да не се вълнуваме от нашите собствени страсти и желания, а да подкрепяме Божието дело, независимо дали ни харесва това, което става и не ни харесва, защото ние сме слуги, а не сме господари. Прелюбодейци, иначе, се казва тука.

Не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога! 

        Приятелството със светската система, приятелството със светските методи на действие – сплашване, манипулация, контрол, гняв, лъжи, обвинения и други подобни, това са светски методи на действие. Това е вражда против Бога, казва, не е просто против човек.

И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога 

        Искам да ви кажа, не е никак приятно да станеш враг на Бога. Понеже

Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат.

        Знаете ли какво значи горделив? Този, който се противи на Бога, той е горделив.

Или мислите, че Бог без нужда казва, че Бог ревнува до завист за Духа, който е сложил в нас да живее? И Той дава една по-голяма благодат, затова казва – Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола и той ще бяга от вас 

        Какво значи това? Покорявай се на Бога, на Неговата воля. Противи се на дявола, означава противи се на изкушенията  на дявола, това което той те изкушава чрез плътта ти, чрез желанията ти. Съпротиви се на това нещо и тогава дявола ще бяга от тебе, защото врагът е в нашата плът. Най-големите проблеми, приятели, не са с дявола, а са със собствената плът и с плътски християни, които не се водят от Духа на Бога, а се оставят да ги води плътта и по този начин Сатана да ги дърпа за юздите. 

Приближавайте се при Бога и ще се приближава Той при вас.

Измивайте ръцете си вие грешни, очиствайте сърцата си, вие колебливи.  

        Какво трябва да правим – измивай ръцете си, очисти се от делата си, очисти се от мръсните дела. Ако си използвал ръцете да удряш шамари на братя и сестри, престани да удряш шамари, а започни да галиш с тия ръце, започни да помагаш, започни да храниш, а не да удряш шамари. Защото като удряш шамари на Божиите деца, няма да зарадваш техния Баща. Казва:

Измивайте ръцете си вие грешни, очиствайте сърцата си, вие колебливи 

        Сърца с нечестие. Трябва да се изчистят.

Плачете казва, ридайте, плачете.

Смехът ви нека се обърне в плач и радостта ви в тъга 

        Какво значи това? Това значи покаяние. Това значи не само да кажеш – аз съм си се покаял, аз нямам проблеми! Исус казва:

принасяйте плодове достойни за покаяние,

        Не само да казваш – аз съм се покаял. Трябва да има резултати, трябва да се види във времето, защото покаянието е решение. Вижте какво казва тука – тъжене, ридаене има, плач има, смехът се обръща в плач, радостта в тъга, тогава се вижда, че има покаяние. Покаянието не е дума – о, аз се покаях, край. Не, не е това! Покаянието е първото учение на християнството. Има хора, които се наричат християни и никога не са минали през тоя период. Винаги друг е бил виновен, никога те самите не са били виновни.

Смирявайте се пред Бога и Той ще ви възвишава

        Защо искаш да възвишаваш сам себе си, като Господ ще те сниши. По-добре се смирявай пред Бога и Господ ще те възвиши.

Не се одумвайте един друг, братя.

Който одумва или съди брат си, одумва закона и съди закона 

        Охоо, да не одумваме дори! Не само да не се клеветим, но да не се и одумваме. Тоест, тука дори казва – и истина да е, пак не се одумвай, а какво остава за клеветите!

Ако съдиш закона, не си изпълнител на закона, а си съдия 

        Ето, виждате ли къде е гордостта? Аз заставам в позицията на съдия да съдя тебе или ти заставаш в позиция на съдия да съдиш мене, като и двамата сме в позицията да застанем на подсъдимата скамейка и Отец да ни съди, Той е Съдията. Ние нямаме право да се съдим. Само един е Законодател, Той даде закона и Той е Съдията.  Вижте, при Него царската власт, законодателната власт и съдийската власт са заедно. Само в демократичните общества имаш отделно законодателна власт, съдийска власт. Тука обаче виждате тия трите власти са обединени в една личност и Той е Бог. И се казва, че

Той е, Който може да те спаси, Той е, Който може да те погуби, а ти кой си да съдиш ближния си? 

        Какво слово, приятели! Не е лошо от време на време да слушаме това слово, защото това слово носи живот. Нека сега да се помолим.

        „И аз Те моля, Господи, това нещо да го реализираме в себе си. Да не ставаме съдии, да не ставаме приятели на света, да не ставаме одумници, да не ставаме клеветници, Господи, а наистина да се движим и да изпълняваме това, което Ти си заповядал в Твоето слово. В името на Исус Христос от Назарет Ти благодаря и Ти отдавам славата и хвалата.“

Амин!

Advertisements