Исая 35

Слушайте внимателно словото, и словото изцелява и освобождава. Благодаря Ти Господи!                                                         

Исаия 35:1 Пустото и безводно място

ще се развеселят 

Защо? Защото ще дойдат живите води. Ако някой се чувства на пусто  и безводно място Господ обещава да те развесели с виното на Святия Дух, да те развесели с водата на живота.

…ще се развеселят и пустинята ще се възрадва и ще цъфне като крем.

Ще цъфти изобилно (изобилие ще дойде).

Вижте каква картина. Това важи за хилядагодишното Царство, но това важи и за нас днес.

Ще цъфти изобилно и ще се развеселите с радост и с песни. Ще им бъде дадена славата на Ливан, превъзходството на Кармил и Сарон. Те ще видят славата Господна, величието на нашия Бог.

 

3. Укрепете немощните ръце и утвърдете отслабналите колена. 

Говоря на някой. Ти казваш: „Нямам вече сила”. Господ ти казва:

3. Укрепи немощните ръце и утвърди отслабналите колене.

 

Защото за всичко имаш сила чрез Исус Христос, Който те подкрепя.

 

4.Кажете на онези, които са с уплашено сърце: Укрепете се, не бойте се! 

Тези, които са с уплашено сърце, казвам ви в името на Исус:

Укрепете се, не бойте се! Ето вашия Бог идва с възмездие 

Възмездие над сатана и неговите демони, защото има хора тормозени от сатана.

Той ще дойде и ще ви избави  (и ще ви освободи)

4.Кажете на онези, които са с уплашено сърце: Укрепете се, не бойте се!

Ето вашия Бог идва с възмездие; Той ще дойде и ще ви избави!

Слава на Бога. 5-ти стих: тогава, вижте, като дойде избавлението,

5.Тогава очите на слепите ще се отворят 

Затова има хора, които са слепи духовно, защото са заслепени от княза на този свят. Затова има и хора физически слепи.

И ушите на глухите ще се отпушат 

Знаете ли, че змията е глуха? И аз вярвам, че това е символистично за действието на сатана, защото той прави хората да оглушават физически и духовно. Но тука е обещанието:

И ушите на глухите ще се отпушат, куция ще скача като елен 

Да видим хората да стават от колички и носилки – слава на Бога.

И езикът на немия ще пее 

Да проговарят хората;тези, които заекват и тия, които са неми да проговорят.

Защото в пустата земя ще изникнат води и потоци в пустинята. 

Господ ще даде извори в пустинята. Изворът на живота ще потече и изворът на живота дава водата на живота, която е Светия Дух. И поради Светия Дух всичките тези неща ще се случат. Виждате ли помазанието на Светия Дух какво прави? – освобождава, прави слепите да виждат, глухите да чуват, куците ад ходят, немите да пеят… Слава на Бога.

Нажеженият пясък ще стане езеро и жадната земя водни извори

в заселището, където лежаха чакалите, ще порасте зеленина с тръстика и рогоз.

И там ще има друм и път, който ще се нарече път на святост. 

Пътят на святостта, пътят на Светия Дух е пътят на светостта, да ходим в святост.

Нечистия няма да мине по него, но ще бъде само за тях.

Пътниците, даже и глупавите няма да се заблуждават по него. 

Слава на Бога.

Искам да ви покажа тука една прекрасна картина на възстановяване, което Господ иска да даде на Неговите хора.

И сега ние се молим:

„Свети Отче, аз Те моля в името на Сина Ти Исус да възстановиш мен, да възстановиш домът ми, да възстановиш призванието ми, да възстановиш всичко, което е било откраднато, разрушено или убито от врага. Дай ми да изляза Господи от Египет и да вляза в Обещаната земя, да наследя Твоите обещания, Господи! Аз Те моля в името на Исус за възкресяващата и възстановителна сила на Святия Дух в моя живот, служение и работа. Благодаря Ти Господи! Отдавам Ти слава и хвала в името на Исус! Алелуя! И нека всичките да кажем:

Амин!