Групи за обучение

Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 28 юни  2012 г.

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/23628448

 

 

По време на молитва получих желание за едно нещо, което се нарича училище. Наричам го училище, но то може да бъде по-точно под формата на семинари, но училище по освобождение и изцеление. За сега тука в Австрия, на английски език, обаче това не означава, че няма да се направи и в България. Това ви го казвам, за да се молите за това нещо. Просто нещата, които Бог ме е научил в тази област – как да се молим за освобождение, наистина да се молим ефективно да ги предам и на вас, и на други. Не да викаме, не да смущаваме, да плашим хората повече от демоните, когато се проявяват в човека.  Някои плашат повече хората, отколкото демоните, някои гонят хората, вместо демоните.

Значи как да се молим ефективно, практическо училище искам да бъде, да има възможност за упражнения. Как да се молим, как да гоним демони; и как да се молим, така че хората да се изцеляват. Молитва за изцеление, молитва за освобождение. Ето това е. Просто имам желание наистина да можем да влезем в тази област, за да може да има повече хора – вярващи, които да практикуват нещата, казани в Божието слово от Марк 16:15-20.

 Сега, искам да ви покажа нещо в Божието слово – да ви кажа една простота, една проста църква по времето на Исус и по времето на апостолите. Значи, вие виждате, че Исус Христос е служил, евангелизирал е на открито – на полета, на планини; служил е в храма; служил е в синагогите; и служил е в къщите. На различни места е служил, но трябва да ви кажа, че една голяма част от Неговото служение е протичало по къщите.

 1. Исус се е молил за освобождение и изцеление по домовете – ето, например в Марк 1:29-34 (можете да си записвате) е случая със Симоновата тъща, болна от треска. Исус изгони демона на треска и тя беше изцелена, стана да им слугува. Може ли да стане по къщите – може. Слава на Бога.
 2. Исус е поучавал Словото по къщите. Ето, например и сега, в момента, не поучавате ли словото по къщите си чрез интернет предаването. В Марк 2:1,2 се казва, че Исус влиза в Капернаум в къщата, събира се народ, така че няма място, чак пред вратата застават хората и Той им проповядва Словото. Значи – изцеление, освобождение, поучение.
 3. Исус даже е използвал къщи на грешници. Служил е между грешници и там, на това място е призовавал хора. Примерно в Марк 2:14,15 Той призова Матей да Го последва като Негов ученик и след това влиза в дома му.
 4. Евангелизиране на грешници и покаяние. В Марк 2:16,17  можете да видите, че Исус е бил в дом дори на грешници, ама не да седне и да пие с тях, а за да ги евангелизира и да ги спасява.
 5. Поучение, проповядване, прощение, пророчество и поклонение – Лука 7:36. Всичко го има вътре. Ако погледнете, в къщата на фарисея, една жена идва да Му умие нозете. И в този случай има – поучение, има проповядване, има прощение /прости на жената/, има пророчество, защото видя какво има в сърцето на Симон и накрая жената Му се покланяше и Исус прие нейното поклонение.
 6. Исус взема Господна трапеза в къща в горна стая (горницата),  в къща със Своите ученици в Матей 26:17-29. Виждаме, че е по подобие на това, което става Изход 12:1-24,  както евреите са взели Пасхата в къщите си. Така, че Господна вечеря е взета и в къща, не само в църквата.
 7. В дом на грешници, събиране на грешници и покаяние.  Лука 19:5 в къщата на Закхей, Исус прави невероятно служение там.
 8. Отваряне на очи. Исус отваря очи в къща – Матей 9:28,29. Идват двама слепци при Исус и Той им отваря очите, отново  в къща.
 9. Исус изпраща учениците Си да правят като Него, изпраща ги да Му подражават и да отсядат по домовете (Матей 10:12-14).
 10. По-нататък нека да видим при апостолите как стоят нещата. В Деяние на апостолите 1:13,14 – имаме горницата, където има единна молитва, молитва в единство на 120 човека, които чакат обещаната сила от небето, дадено им в Деяния на апостолите 1:8.
 11. Деяние на апостолите 2:2 – имаме кръщение в Святия Дух в горницата, пак в къща – първото кръщение в Святия Дух.
 12. В дома на Корнилий, отново в къща стана покаянието, кръщението в Святия Дух и водно кръщение (Д.А.10-та глава).
 13. Деяния на апостолите 2:41 – 3000 човека се покаяха пред къщата.
 14. В Деяние на апостолите 2:46,47 отново служението, което са имали учениците на Исус става по домовете, и колко хора са се спасявали.
 15. В 5:42 в Деяние се казва, че ежедневно по храма и по къщите не са преставали да поучават и да проповядват Исус Христос – по храма и в къщите. Виждате ли, това означава че има хем празнично събиране на християни /храма/, общо събиране на християните от района, хем в същото време по домовете.
 16. Деяние на апостолите 10:45  – кръщение в Святия Дух в дома на Корнилий, отново в дом.
 17. Деяние 10:48 – кръщение във вода. Влиза в дома на Корнилий и Петър заповядва да ги кръстят във вода. Не знам къде са ги кръстили, вън ли вътре ли, но е имало кръщение във вода.
 18. След това имаме възкресяване на мъртви – Деяния на апостолите 9:40,41. Петър казва: „Талита, стани“. И тя става. Това става в дом.
 19. В Деяние на апостолите 28:30,31 – Павел проповядва последните две години от живота си в къща наета под наем. И виждате колко много неща са се случвали.
 20. Деяние на апостолите 12:12 – в къщата на Мария, майката на Йоан, където бяха събрани да се молят – молитвено събрание също. 21.След това отиваме в Посланията – Римляни 16:5; Филимон 1:2;      1 Коринтяни 16:19 и Колосяни 4:15 – във всички тия стихове се казва „и църквата която е в твоя дом”.

Значи, имало е по това време събиране на вярващи и невярващи не само в синагогите, но и по къщите и са ставали много неща. Слава да бъде на Бога. Минах накратко тези пасажи.

Искам сега да ви направя кратки обяснения в тази връзка. Това го казвам, защото вярвам, че предстои съживление, трансформация, реформация – всичко взето заедно. Вярвам, че в това нещо до голяма степен Бог ще използва домовете на хората. Значи, това не означава, че няма да има събиране на открити евангелизации – амин. Не означава, че няма да има събиране в църковни сгради – амин. И по времето на Исус са се събирали в храма, което са тържествени християнски събирания. И по онова време са се събирали по синагоги, което представлява събиранията по църквите. Значи, ако кажем че събирането в храма за нас представлява примерно събиране в някаква конференция в района, а пък синагогата представлява събиране в сгради. Но вие виждате, че когато църквата бива изгонена от Ерусалим, вече не е могла да се събира в храма. Особено когато храма е бил разрушен, съвсем не са могли да се събират в храма. Това, което са можели да правят е да отидат да евангелизират по синагогите. Използвали са синагогите за евангелизиране и са се събирали по къщите главно. Разбира се, може някъде на полето, в катакомбите да се съберат, но аз искам да ви кажа нещо – както тялото на човека се състои от клетки, така и църквата на Христос, което е Христовото тяло се състои от клетки и тия клетки са домовете на хората. И аз вярвам, че Бог много ще използва това в бъдеще. Всяка една домашна клетка ще бъде едно място, където да се обучават ученици. Христос казва:

Матей 28:19

Идете и направете ученици от всичките народи.

Дори в момента вие сте пред екраните и се учете. Как се учите? Ами, Бог изпраща Словото Си и ви учи. Защото Словото е това, което най-вече ви учи. Обаче, какво ще направите с това Слово е въпроса. Толкова хора стоят и чакат, чакат нещо да се случи. Време е да се задействаме. Всеки един трябва да разбере, че от него зависи съживлението в България. Ето, Бог може да те използва, от теб зависи в каква посока ще тръгнеш – в добро, в зло или в нищо. Но има възможност и може да стане. И това, което Бог прави е това, което е направил с тялото на човека, което започва с една клетка. Една мъничка клетка, наречена яйцеклетка, която е оплодена със семе, а семето е образ на Божието слово. Когато една домашна клетка се оплоди със семето на Божието слово, тя започва да расте, и когато вече започне да расте, в един момент трябва да се раздели и да станат две клетки. И тези две клетки започват и те да растат и стават четири, и те растат и стават осем – и така се разраства Божието дело. Във всеки град, във всяко село, във всеки квартал, във всяка махала трябва да има присъствие на Бога чрез тези живи домашни клетки. Един път седмично или един път месечно могат да се събират заедно и да празнуват, да празнуват в Господа.

Но най-добрите неща стават в малкото. Най-добри резултати Исус пожъна с Неговите 12 ученика. Помислете си само – 12. Това беше Неговата домашна клетка, в която Той обучи не само вътре, а ходейки навсякъде с тях, и с тия 12 човека обърна света. И тия 12 човека основаха много, много, много църкви.

И като става въпрос за църкви, хора, ето това е, което ви прочетох. Можете да го видите в посланията – Римляни 16:5, Филимон 1:2, 1 Коринтяни 16:19, Колосяни 4:15 – църквата, която е в твоя дом. Църквата е хора, ние сме църквата, а домът е черупката, в която влиза църквата. Тя може да влезе в дом, може да влезе в офис, църквата може да влезе в подлеза, може да излезе на поляната, може да влезе в официална църковна сграда, може да влезе и в православна сграда, може да влезе къде ли не, но църквата са хората. И тука се казва: църквата,    която е в твоя дом. Исус Христос каза: „Ново вино се налива в нови мехове“. Тези нови мехове, които представляват домът, представляват домашната клетка – тези нови мехове, тая нова форма ще може да побере новото вино на Святия Дух и да се увеличава.

Искам да ви покажа нещо – Бог иска растеж, малките неща  растат. Казва се, че Божието царство е мъничко като синапово зрънце, но като се посее, расте и дава плод. Вие виждате в днешно време колко църкви има. От петдесет години не са си променили числеността, не са се увеличили. Даже някои намаляват. Мислите ли, че това е Божията воля така да стане. Не трябва ли да направим нещо? И аз ви казвам: малкото става голямо, ама не като една голяма църква, а като размножаване. Аз както съм голям, както виждате, не представлявам една клетка, а представлявам милиони, милиони клетки. Така и Божието тяло, Христовото тяло. То е много голямо, и много голямо може да стане, но се съставлява от малки клетки. Така домовете представляват малки клетки от ученици, ученически клетки.

Нека да ви дам едно свидетелство. Джон Уесли в Англия е започнал методисткото движение с един кон, с който обикалял по цяла Англия точно с такива групи. Основал е групи от ученици и тези групи са достигнали до десет хиляди. И в тия десет хиляди групи е имало общо около сто хиляди християни. Така че, това което се е получило  е, че той успял да евангелизира, да обучи голяма част от народа във Великобритания. И той е основал тази деноминация,  която се нарича методистка (която сега не е вече това, което е била тогава, защото постепенно се е изменила). Но по неговото време и след неговото време, това е било много ефективно и мощно движение. Как? С малки групи от ученици, той ги е наричал класове.

И пак помнете – малкото нещо расте, но когато порасне достатъчно се дели и се увеличава. И по този начин може да се постигне много, да се разпространи Божието дело навсякъде. Някой ще каже – добре, как може това нещо да се направи? Ние нямаме например в нашия район такъв добър проповедник, който да проповядва Божието слово. Вижте, тези събирания по домовете, същността им не е проповядване.

Деяние на апостолите 2:42

 И те постоянстваха в поучението на апостолите.

Виждате ли в какво са постоянствали? – в поучението на апостолите. Не във всяка къща са били апостолите, но те постоянстваха в поучението на апостолите. Второ – в общението. Колко общение има днеска? В групичката има общение, общуване помежду. Ама не общуване в плътта, общуване в Духа. Трябва да се научим с псалми, химни и духовни песни и т.н. да общуваме. Общението е много важно. След това се казва – в преломяването на хляба. Какво представлява преломяването на хляба? Това представлява първо хапване заедно. Събиране – един донесе един хляб, другия донесе една лютеница, третия донесе малко сиренце, четвъртия донесе една кана с вода, петия донесе малко лучец и сядат и си хапват. Мажат лютеницата и си хапват. Това е общение, виждате ли? Казва се „в разчупването на хляба”. И не само това, но и означава Господна трапеза. Защото първата църква не са се събирали само да вземат вино и хляб, а те са се събирали, хранели са се, събирали са се дружелюбно. Дружелюбна гощавка и същевременно накрая са завършвали с Господна трапеза, тоест, са яли от хляба и са пили от виното. Знаете, на Пасхата Исус какво направи – яде с учениците Си от агнето и накрая завърши с хляб и с вино. Ето, това е било истинското. Ние днес сме го направили на традиция, но това е бил начина.

Когато се оженихме с Мими, баба й ни купи една тенджера, защото каза: „Семейството се върти около тенджерата“. Така че общението се върти около масата, приятели. Значи, първо поучението, после общението, после преломяване на хляба. Както казахме – храна плюс Господна трапеза и накрая молитвите. Толкова ли е сложно? Като няма възможност да има примерно еди какво си слово, ами, ето, има предавания. Можете да взимате тези предавания, да слушате поученията, можете да разсъждавате върху стиховете (аз ви давам толкова много стихове). Можете да разсъждавате върху стиховете, можете да се молите върху това, да търсите върху словото, да дискутирате върху Божието слово, да се молите, да общувате, да хвалите Бога и да се приберете в къщи. Всичко можете да го направите за един час, можете да го направите и за повече, както решите.

Но това, което искам да ви кажа – тръгнете наистина да живеете Божието слово, тръгнете наистина да общувате в Словото на Бог,  да общувате с братя и сестри, и Словото, и молитвите, и общението, и преломяването на хляба. Нека това нещо стане живот във вас и ще видите – ще дойдат хора и ще видят, ще започнат да се интересуват. И на тези ваши дружелюбни гощавки, и на тези ваши събирания ще дойдат вярващи хора, защото се чувстват самотни. Ще кажат: какво правите, искам и аз малко да пия едно кафе с вас, искам една чаша студена вода. Ще дойдат, ще говорят с вас, ще кажете евангелието и делото на Бог ще се разширява. От една къща, пък ще се отиде в друга къща и т.н.

Това е, в което аз вярвам, защото ние това, което правим, приятели, е освобождаване на Божието слово. Но Божието слово трябва да се излее в нещо и точно в тия групи, където да се обучават ученици. Какво каза Исус –

Идете и направете ученици, идете и научете.

Всеки един от вас трябва да си има поне един човек, когото да обучава. Най-добрият начин да научиш себе си е като научиш другия. Трябва да имаш човек, в който да изливаш това, което Бог те учи тебе. Както казва Павел на Тимотей във 2 Тимотей 2:2

Това, което си чул от мене

И аз ви го казвам  – това, което си чул от мене, това, което чуете, това, което проповядвам. Не просто от тука сте клъвнали от тая книга, оттам сте клъвнали от оная книга и не се знае какво ще предадете. Това, което си чул от мене, това предай, казва Павел на Тимотей.

Това, което си чул от мене, това предай на верни човеци, които и да са способни други да научат. 

Така че, аз трябва да уча теб, ти трябва да учиш друг, а той трябва да учи друг, и той трябва да учи друг. Така се разраства Божието учение. Вижте, както сме го подкарали колко години трябват, за да се евангелизира тази страна? Но ако всеки от вас хване, както овцата ражда по едно-две агънца годишно, ти по един-двама човека годишно да обърнеш към Христос и да ги обучиш; не само да ги обърнеш, а и да ги обучиш да могат да стъпят на краката си, да могат да разбират Божието слово и да могат да се молят сами и т.н.  Ти да можеш да ги обучиш и те след това да започнат да обучават. Не можете да си представите Божието учение как ще се разрасне. Защо поучавате това слово четвъртък след четвъртък, четвъртък след четвъртък – за да може главите ви да станат големи ли – не. За да може само да приемате ли? Не. Исус казва:

По-блажено е човек да дава, отколкото да поучава.

Защото когато даваш, получаваш повече. Давайте и ще ви се дава. Това, което получавате, го давайте. Внимавайте какво давате, но това, което получавате го давайте. Учете хората, разбира се, който иска, ти не можеш да го насилиш. Помагайте на новите души. Не ги оставяйте настрана, както някои захвърлят бебетата на боклука. Новите души имат нужда да ги кърмите. Павел казва на галатяните, че се мъчи в родилни болки за тях. Има родилни болки, когато някого го раждаш в Господа, теб те боли докато го родиш този човек в Господа. И освен това, той казва, че „като доилка се грижих за вас”, като кърмачка. Кърми ги с млякото на Божието слово. Петър казва:

Като новородени бебета пожелавайте чисто духовно мляко, чрез което да пораснете към спасение. 

Да, ето виждате ли? Това нещо, което ви говоря в момента не е директно – дай, искам да получа. А това, което ви говоря в момента е вие да се научите и да започнете да давате и да инвестирате в други. Да сеете словото в други, да обучавате в малкото. Бог винаги  благославя малките неща. Затова Бог благославя малките домашни групи, защото са мънички. И Той благославя малкото, Той благославя скромното. И малкото нещо като порасне се разделя. Никога една група не трябва да стане голяма. Тя трябва да се раздели. Една група никога не трябва да мине повече от 20 човека. Стигне до някое число 15 човека и вече към 20 трябва да станат две. Ама как ще стане, не знам как ще стане. Бог ще има грижата, но нека има тази инвестиция. Всеки да се научи да дава и когато даваш, Бог ще ти дава, Бог ще те благославя. И ще вземеш отчасти това съживление, това съживление което има да дойде в България. Съживлението, разбира се не  е пълната дума. То има съживление, има също възстановяване, има трансформация, има реформация, има всичко. Няма смисъл да го уточняваме толкова коя точно дума ще използваме. И трябва всеки един да посочи към себе си и да каже – аз съм този, който трябва да тръгне и да направи нещо. Не да чакаме.

Вижте да ви кажа нещо. Петкратното служение – апостоли, пророци, евангелизатори, пастори и учители не са хората, които трябва да вършат в крайна сметка служението само те. Основната им задача е да помогнат на останалите хора да израснат в църквата, за да могат те да вършат служението. Вътре в църквата, в домашната църква трябва да има лидер, трябва да има дякон, а пък петкратните служители трябва да са тия, които да ходят и да слугуват и да учат, да помагат, за да могат да израстват хората. И това, което аз имам желание е наистина Бог да благослови това нещо. Чрез това, което правим, там градчета, селца, махали, където няма църква, не да се чудят по какъв начин: „Какво ще правим сега като нямаме…?” Ето, имате слово, ето, имате Библия, ето, имате Господ. Започвате да се събирате и като има нещо, пишете ни. Пишете, събираме се тука, когато идваме в България, ние ще се стремим в бъдеще лека полека да започнем да посещаваме такива групи, които се събират, за да им помагаме да израстват в онова, в което Бог ги е призовал, да правят така, че да може да се разпространява Божието слово. Но ви наблягам на това – вземете хора и търсете хора, които са отпаднали от вярата. Вземете ги и ги лекувайте в тия групи. Вземете хора, които са невярващи, които са ударени от врага. Поканете ги и им дайте Божието евангелие. Не хора, които ходят на църква, не такива хора. Хора, които са неспасени и хора, които са отпаднали от вярата. Нека това, което правим да служи за възстановяване на живота на хората, за възстановяване на души, за спасение на души. Не да пречи на някоя църква, не да пречи – не. Нека това нещо да бъде за възстановяване на отпаднали души, за спасение и изцеление на тия, които са изгубени. А ние ще се учим така, че да можем като дойдат хората при вас, ако имат демони в себе си да кажеш – няма страшно, Исус Христос ще те освободи. Да изгониш демоните от тоя човек. Ако човек е болен да знаеш как да се помолиш, така че Господ да го изцери. Не само да чакаш брат Пламен, брат Пламен ще те научи според благодатта, която Бог му е дал. Как ти да можеш да се молиш и да гониш демони, как ти да можеш да изцеляваш болните, как ти да ходиш да благовестваш и да спасяваш хората и как ти да правиш ученици. Ето, това е учението на Господа, приятели, не е сложно. Трябва да се научиш как да евангелизираш, трябва да се научиш как да обучаваш ученици, трябва да се научиш как да гониш демони, трябва да се научиш как да се молиш за болните, трябва да се научиш как да служиш на другите и как да обичаш хората.

И сложните неща ги остави, остави ги сложните неща на фарисеите. Ти бъди просто ученик на Господа, затова Исус избра Петър, Йоан и Яков, рибари, защото бяха прости хора, за да може по прост начин евангелието да се предава. Когато дойде време и за доктрината, взе Павел да обясни доктрината как е. Но идете и живейте Божието евангелие, за да може мнозина да се обръщат и да се спасяват.

Исках да ви споделя, приятели, тези неща, защото вярвам, че са много важни. Наистина бих желал да мога да помагам и вярвам, че Бог ще ми отваря врати за това нещо. Всеки, който започне, който Бог му влага на сърце такова нещо и наистина реши да започне да прави такова дело – обичай хората, бъди миролюбив, не спори с никого, не се карай с други братя и сестри, не се карай със служители. Бъдете смирени, бъдете кротки, почитайте всички, но вършете работата на царството, не чакайте другите да я вършат. Нека другите да си вършат работата, вие си вършете другата работа. Това е, което искам да ви кажа. Не закачайте църквите на хората, не закачайте хора от църквите. Търсете да спасявате нови хора и търсете да възстановявате хора, които са отпаднали. Защото има хора които са се скрили по пещерите, има хора които са самотни, които са отхвърлени, никой не им обръща внимание – идете и ги потърсете. Казва:

И да идем и да потърсим

изгубените овци от Израилевия дом. 

И който иска да се занимава с това, искам да ми пишете, да ми кажете – Брат Пламене, Бог така прави. Ето, сега вече аз виждам, че Бог на някои места е започнал това дело да го прави. Аз затова започнах да говоря, защото виждам, че Бог подготвя тия неща. Започнал е да прави на някои места, да ги формира тия групи. И слава на Бога, ученически групи, групи, в които ще бъдем ученици на Христос. Това е най-важното – да бъдем ученици на Христос, практически да прилагаме словото,  да пребъдваме в словото. Слава на Бога за всичко останало и всичко ще си дойде на мястото. Но България се нуждае от теб. Сложи си ръката на сърцето и кажи: „България се нуждае от мен”. Не се опитвай да спасиш цяла България. Опитай се да послужиш на един човек, да спасиш един или да възстановиш един. Ако са двама, още по-добре. Ако можеш като Исус да имаш 12 ученика – оооо, това е върха, защото Исус направи 12 ученика. Имаш 12 ученика това е страхотно, но поне един, поне един. Нека Бог да те използва.

Нека да ви кажа нещо друго, преди да съм свършил. Знаете ли, че около вас има някои хора, които са болни на легло? Човекът е болен на легло, стои сам в къщи. Не можете ли да отидете и да направите събрание в къщата на човека, който е болен? Въпрос е това, не казвам че непременно ще стане, но това е едно много добро място за евангелизиране и за правене на група, защото този човек  той е сам и може да желае вие да дойдете. И това не е само добро място, където да се съберете, но можете и на него и на други хора да занесете благата вест. Можете да използвате дори дом на други хора, за да се съберете и да донесете благата вест и да се обучавате. Има хора, които стоят недъгави в къщи, не могат да ходят, не могат да се движат. Защо не отидете да се съберете там при тях? За тях ще бъде благословение. Аз съм сигурен, дори в момента сигурно ни гледа някой, който е в такова състояние и няма кой да отиде при него. Единствено примерно брат Пламен да дойде и то чрез екрана. Но ако дойде някой брат и сестра  да се направи една група. Ама колко човека, ние сме много малко, брат. Исус казва:

Двама или дори трима събрани в Моето име, Аз съм сред тях.

Двама или трима, ама в Моето име, Аз съм сред тях. Колко хора трябват? Ами съберете се двама, съберете се трима и Той като е всред вас и всичко е наред. Това е най-важното. Това е най-важното и слава да бъде на Бога и нека да се разширява учението. Нека в София могат такива групи да се започнат. В други градове, в села, в махали, в квартали, нека да стават. И пишете и като има нужда от нещо, като има нужда от молитвена помощ, като има нужда от словото, като има нужда от книжки, пишете. Книжки ще ви изпратим, проповеди ще ви изпратим, каквото може да се направи, за да може да расте учението на Бога. Хора, има нужда да се разшири Божието учение в страната. И това може да стане чрез всеки един от  вас. Искам да ви кажа преди да завърша.

В Библията се казва, че ние сме царско свещенство.Всеки един от нас е свещеник на Бога и трябва да принася духовни жертви. Духовни жертви са молитвите, духовни жертви са хвалението. Разбира се, има и други духовни жертви, но какво искам да ви кажа – всеки един от нас е свещеник.  Не е както в Стария завет е имало свещеници и други, които не са. Всички ние днес сме свещеници и чрез кръвта на Исуса завесата е премахната, пътя е отворен до Светая светих. Ти можеш да слугуваш на Бога. Недей да се подценяваш, това не означава, че трябва да се мислиш за велик. Ооо, аз станах велик апостол! Оставете тия неща на Бога. По плодовете ще ви познаят другите и Библията казва:

Не се хвали, нека други да те хвалят, а не твоята уста.

Нека по-добре други да го кажат, отколкото ти да го кажеш. Нека сърцето ти да е скромно. Бъди работник на Господа, бъди слуга на Господа, бъди ученик на Господа. Ето, това е най-важното – работник, слуга, ученик – останалото е Божия работа. Но върши работа, защото има някои, които имат титли, но не вършат работа, нямат функция. Само титли, има някои се наричат апостоли с трима човека зад себе си. Какви апостоли? Има някои се наричат апостоли, а една църква не са основали. Има някои се наричат апостоли, а не могат една муха да съживят.

Искам да ви кажа просто, че то не е приказка, трябва да има функция. Нека да има апостоли, нека да има пророци, нека да има пастори, евангелизатори, учители, но наистина да са на функция такива. Наистина да има сила в тях, потвърждение, печат от Бога и тогава всички ще го видят и няма нужда да си слагат табелата. Всеки ще каже – ето, този е, защото ще го види. Така че, нека да не наблягаме на това. Бъдете ученици, бъдете работници на Господа, бъдете слуги. Даже не служители, а слуги на Господа. Някои от апостолите дори казват – роб на Господа. Това е, което трябва да правим и нека всеки един да слугува и да счита другия за по-горен от себе си. Има хора, които са в нужда да им се послужи, да се отиде в дома, да се направи. И трябва да ви кажа, че Божието учение така ще се разпространи. Не да чакаме хората да дойдат в църквата, приятели. Нека църквата да отиде при хората. Още един път, не да чакаме хората да дойдат в църквата, нека църквата да отиде при хората. Защото се казва- не елате, а идете по целия свят. Нали така, не елате по целия свят, а идете по целия свят и направете ученици. Идете и направете ученици казва, идете. Нека отидем и да направим това  чрез Божието слово. И нека всичко това, което съм, което Бог чрез мене ви дава, виждате книжки. Вече повече от 220 книжки стават вече. Поучение има аудио, има записани на CD, на DVD поучения. Има в интернет толкова материали, можете да сваляте всичко. За това нещо никакви пари не се искат. Разбира се, за да се отпечатат, да се направи нещо има нужда от пари, но ние освен това изпращаме. Ако имате нужда, ще ви се изпратят книги. Но ако можете на место да си отпечатвате, както сега разбрах една сестра в Троян отпечатва. Значи, ако имате възможност да отпечатвате, ако имате възможност да копирате, да правите. Нека се разпространява Божието слово. Има материали достатъчно, за да се разраства Божието слово. И нека Бог да ви благославя вас и да ви използва и помнете – търсете първо Божието царство и след това всичко останало ще ви се прибави. Недейте да чакате всичко останало да ви се прибави и тогава да тръгнете да търсите царството. Не работи по тоя начин. Първо търсете Неговото царство и след това всичко останало от което се нуждаете ще ви се прибави. И нека Божия мир, благодат и радост да бъде с всички вас в Исуса Христа. Пишете ни да знаем какво става.

Амин.