Словото на Живота, II поучение

Словото на живота

Интернет предаване на живо от Австрия, Инсбурк с пастор Пламен Петров, 12.07.2012г.

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/23942303

Днес стои въпроса как да имаме Божието присъствие и сила в своя живот. Ето, ние разполагаме с Библията, изучаваме Библията, има библейски училища, чете се, изучава се Библията. И въпреки всичко има такава слабост на много места: Как можем ние да влезем в Божията сила, как можем това да го направим? И аз искам да започна с това, че Божието слово ни казва, че:

 Вярата идва от слушане, а слушането от Божието слово. 

Когато ние приемаме Божието слово – Библията, когато приемаме Божието слово като Божието слово, в нас идва вяра. Библията не е историческа книга. Ако изучаваме Библията като история, ние трупаме интелектуална информация, която обаче не ни променя в духа, не прибавя в духовната област нещо съществено. Ние трябва да минем от интелектуално християнство към духовно християнство. В момента има един отлив. Бих казал, може би в миналото повече се търсеше наистина Духът, повече се търсеше наистина Господ. Днес повече хората търсят служителя, повече търсят информацията, повече търсят методите. Обаче Исус ни казва:

Търсете първо Божието царство 

Какво е Божието царство? То е

Божията правда, Божия мир, Божията радост в Святия Дух.

 Какво е Божието царство?

 1 Коринтяни 14:20 Божието царство не е в думи, не е в интелектуална информация,

а Божието царство е в сила.

 Така че ние трябва да търсим Неговото царство и Неговата сила, според:

 Псалм 105:4 Търсете Господа и Неговата сила;

Търсете лицето Му винаги.

 Да търсим Господа, се казва. Можем ли да го търсим? Библията казва:

 Който търси, намира

 Така че Вярата идва от слушане, а слушането от Божието слово.

 Когато слушаш Божието слово, слушаш в Духа, словото на Бога започва да влиза вяра в тебе. А помнете, че вярата е в сърцето, тя не е в ума, не е в интелекта. Трябва да научим този процес на слушане, когато четем Библията; когато слушаш словото, да слушаш в Духа, да може това слово да влезе дълбоко в тебе и да храни духът ти.

 1 Петрово 2:2 чистото духовно мляко, чистото мляко на Божието слово

да ти дава сила, да ти дава живот.

 По какъв начин това духовно мляко навлиза в твоята кръвоносна система? По какъв начин? – размишление, размишление върху словото. Размишлението върху словото превръща словото в духовно мляко или хляб за тебе, и то навлиза в теб и започва да те завладява – когато размишляваш върху словото, когато се задълбочаваш.

Павел каза на Тимотей:

 Размишлявай върху това, което ти казвам и Бог ще ти даде да разбереш всичко.

 Размишлявай върху думите на Бога и Бог ще ти даде да разбереш всичко.

Вижте, ние трябва да разглеждаме словото на Бога като съкровище, да търсим в словото както търсим съкровище; както търсиш скрито съкровище, така да търсиш в Божието слово. Когато вътрешността ти е настроена към това, това слово, което приемаш и го преживяш започва да става живот и кръв в тебе. Говоря ви за нещо, което ако го правите ще върши работа. Защото днес всеки търси човек, търси служител.

Но помните ли, когато един човек е бил болен, парализиран от 38 години и лежал при една къпалня, и ангел от Господа слизал от време на време и водите се размътвали. И който първи влизал в къпалнята бивал изцелен от всяка болест. Там е имало много куци, болни хора, и са влизали вътре, но този човек не е можел да влезе, защото е бил парализиран. И когато Исус отива при него и му задава въпроса: „Искаш ли да бъдеш изцелен?” , човекът казва: „Нямам човек.” Той търси човека. И мнозина от вас ще кажат: „Нямам човек.” Защото за всяко нещо търсим човека. И имало много куци и болни там, но те са били с човек – имало е човек, който да ги вдигне и да ги сложи в къпалнята, когато е трябвало. Имало е човек, който да им помогне, те са се облягали на човека, облягали са се на плът. И днес това е много популярно – облягане на плът.

Еремия 17:5 Проклет оня човек, който уповава на човек…

 

Еремия 17:8 Благословен оня, който уповава на Господа

На какво се облягаш? Всички тези хора са се облягали на човек, и Исус не отиде при тях. Отиде при един, който нямаше човек, нямаше на кого да се облегне, нямаше кой да му помогне. Дори и той вътрешно търсеше човека, защото виждаше, че другите успяваха, защото имаха човек, а той не успява, защото няма човек.

Но ако ти днес нямаш човек, който да ти помогне, помни, че Исус е Човекът, изпратен от Бога, за да ти помогне. Той е Човекът, който стана посредник между Бога и човека. Така че, търси Този Човек, Който Бог ти изпрати – Божието Агне. Библията казва в:

Йоан 1:14 Словото стана плът

 Словото Божие, вечното Божие слово, което е било в Отца стана плът, стана Човек

 и пребиваваше между нас

 Същото това слово Господ го изпраща до нас, и това слово идва да ни носи живот. Не хора, а словото, което Той изпраща. Бог изпрати Своето слово –

 „Толкова обикна този свята, че изпрати Своя Единороден Син

 – Словото, та да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.”

 Истината не се е променила – вечното Слово, от което имаш нужда.

За да може вярата да се зароди в сърцето ти, за да може вярата да расте в сърцето ти, имаш нужда семето на Божието слово да пребъдва в сърцето ти. Затова, това семе трябва да го вземеш и да започнеш да се храниш с него, и да размишляваш върху него. Не самото заучаване наизуст, не самото четене, а размишлението върху Божието слово, влизане дълбоко в това, което Бог говори. Ще започне да поражда онази вяра, която ние толкова много желаем. И защо ни трябва тази вяра? След като Святия Дух е в нас, и силата на Бога е в нас, това, от което се нуждаем е вярата на Бога да освободи тази  сила в нашия живот. Вижте, това е борба на сила. Ако няма сила, не можеш да победиш вирусите, ако нямаш имунна система, не можеш да се бориш в този свят. Имаш нужда от духовна имунна система и тази духовна имунна система идва посредством Божието слово, което поражда вяра в тебе, жива вяра. Не това, което е на страницата на Книгата, а онова, което на страниците на Книгата влезе в твоето сърце, и стане кръв в твоето сърце, и твоето сърце започне да го изтласква по твоето тяло. Живото слово да стане кръв в теб. Това е словото, което върши чудеса, това е словото, което преобразява, това е словото, което се превръща във вяра и се превръща в сила. Вярата е сила.Това слово, влязло в сърцето, след това трябва да отиде на устата. Божието слово на твоите устни върши чудеса. Божието слово, което се излива от твоите устни върши чудеса. Божието слово, което извира от сърцето ти и се излива от твоите устни върши чудеса.

 Римляни 10:9 Със сърце вярва човек и се оправдава и с уста прави изповед и се спасява.

 Нека това слово да бъде дълбоко в сърцето ти. Ако то влезе дълбоко в сърцето ти, то ще очисти грехът; грехът трябва да бъде изчистен. И единствено словото на Бога може да изхвърли греха от тебе, единствено словото на Бога е онази бистра, жива вода, която може да умие сърцето ти от мръсотиите на греха. Позволявай на Бог всеки ден да облива сърцето ти и да го изчиства, да го измива от мръсотиите на греха.

Помните Исус какво направи. Исус, когато беше на сватбата в Гана Галилейска, накара хората да напълнят делвите с вода. Делвите са образ на тебе и мене. Ако искаме чудо, ние трябва да се напълним с водата на Божието слово, нашите сърца трябва да се изпълнят със словото на Бога. И след това тази бистра вода на Божието слово Бог ще я превърне в кръв, ще я превърне тази вода, която е в сърцето ти, ще я превърне на живот. Това е Божието действие. Божието слово има живота и силата в себе си.

Вижте какво казва апостол Яков. Той казва в:

 Яков 1: 21 Затова, като отхвърлите всяка нечистота и набрана злоба,

 с кротост приемайте всаденото слово, което може да спаси душите ви.

 С кротост приемайте словото и то може да спаси душите ви.

И днес си мислех, нали има различни доктрини и казваме: „След като съм новороден аз съм спасен.” Но веднъж спасен, означава ли че завинаги съм спасен? И днес една мисъл ми дойде по този въпрос: Един път изцелен завинаги ли си изцелен? Може би „да”, а може би „не”. Има някои хора си губят изцелението поради неверие или поради влизане в грях.Възможно ли е някой да си изгуби спасението, е въпрос, – поради неверие, или поради влизане в грях. Виждате ли го това? И тука казва, че посаденото слово може да спаси душата ти. Това означава, че ако словото не е посадено, ако е само книга, няма да спаси душата ти. Трябва да посаждаш Божието слово в себе си. Ти си почвата, словото е семето.

 Яков 1:22. Бъдете изпълнители на словото, а не само слушатели, мамещи сами себе си.

 Ето един голям проблем, разлика между интелектуалци и вярващите. Интелектуалците могат да напълнят ума си със Словото, могат да говорят, могат да цитират стихове, обаче Словото не ги е променило. Словото те променя тогава, когато позволиш на Словото Божие да стане част от тебе; когато позволиш на Словото Божие да стане част от твоя живот; да може Словото да стане начин на живот. Апостол Яков казва: „Добре е да сте слушатели.” Да си слушател на словото е необходимо, но не е достатъчно условие. Ако не слушаш словото, ако то не се посажда в тебе, няма начин да се спасиш и няма начин да бъдеш променен. Но това не е достатъчно. Видите ли, има хора, които изучават Библията, даже може би по-добре от мене и от тебе я знаят, а са светски хора, с непроменени сърца. Има хора, които могат да цитират, дори някои наизуст могат да цитират почти цялата Библия, и въпреки всичко са непроменени и не новородени хора. Има хора, които могат да проповядват Библията, обаче няма живот, и няма сила. Защото човек може на име да е вярващ, но в действителност да не е. Човек може на име да е служител, но в действителност да не е. Може на име да е пастор, но всъщност да не е. Така че, ние хората гледаме отвън, и преценяваме нещата отвън. Но истината е, че Бог гледа на сърцето. И не може човек, който не слага словото в живота си, не живее словото в живота си да има силата на Бога.

Спомнете си случая с онези седем сина на Скева, в Деяния на Апостолите – седем на брой. И тези седем човека виждат един човек, който е обладан от демони и му казват: „Заклеваме те (или заповядваме ти) в името на Исус, Когото Павел проповядва, заповядваме на нечистия дух: Излез от него!” Нечистия дух в този човек, (те са седем, а той е един) отговаря: „Исус признавам, (демоните признават Исус. Много хора не Го признават, но демоните Го признават, няма как), Павел го знам (имал съм неприятности с него), ама вие кои сте? И като скача този човек, т.е нечистия дух чрез него върху тези седем човека и ги пребива от бой, разкъсва им дрехите, така че голи и пребити си отиват. Ето, виждате, тези хора използват името на Исус, но го използват незаконно; използват името на Исус, но те нямат право да го използват. Тези хора нямат истинско новорождение в себе си, тези хора не са изпълнени със силата на Святия Дух, те нямат вяра в това име, те нямат вяра в Господа, и естествено това име за тях не работи. Името на Исус за тях не върши работа. Името на Исус трябва да бъде използвано чрез жива вяра.

Помните ли какво казва апостол Петър в Деяния на Апостолите 3:16 относно изцелението на куция човек? Той казва:

 Деяния на апостолите 3:16 Посредством вяра в Неговото име; Неговото име даде това съвършено здраве на този човек в присъствието на всички вас.

 Посредством вяра в Неговото име.

 Марк 16:17 Тия знамения ще придружават (кого?) повярвалите в Неговото име.

 А невярващите в Неговото име няма да ги придружават. Виждате разликата – вяра и неверие. Нещата са много конкретни и практични – има вяра, има сила; няма вяра, няма сила. Тези седем човека не са могли да изгонят демона, а демона ги е подгонил тях и ги е пребил чрез човека, в който е бил. Ето ви едно доказателство. Словото на Бога трябва да бъде в сърцето ни, трябва да бъде на устата ни и трябва да бъде в живота ни.

 Бъдете изпълнители на словото, а не само слушатели, да мамите себе си

 Вярата, казва Библията, действа чрез любов. Аз съм се удивлявал, искам да ви споделя това, имал съм няколко такива случаи, да виждам човек, който много обича Бога, виждам го, че много обича Бога, обаче в същото време мрази хората. И съм го гледал това и съм се чудел: „Как е възможно да обичаш Бога, а да мразиш хората?” И апостол Йоан казва:

 Не е възможно да обичаш Бога, Когото не виждаш, а да мразиш брат си, когото виждаш.

 Апостол Йоан казва, че това не може да бъде. Тогава кого обичат тези хора? Тогава кого обичат тези хора, които показват, че обичат Бога, а мразят хората, направени по Негов образ и подобие? Казват, че обичат Бога, а както казва словото проклинат хората, които са направени по образ и подобие на Бога. Кого ли? Може би себе си.

 Но който обича Бога, обича и родения от Бог

който обича Бога, обича и Неговите деца, да не ги мрази.

 Виждате какви прости критерии.

Исус казва, че има две основни заповеди, на които лежи закона и пророците. Първо:

 Да обичаш Господа, твоя Бог с цялото си сърце, (с цялата си вяра), с цялата си душа (всичките си емоции), с всичкия си ум (да обичаш Господа и Неговото слово) и с всичката си сила (с всичката си сила да се стремиш към Него).

  И да обичаш ближния си, както обичаш себе си.

 И апостол Павел казва в Галатяните, че:

  Вярата действа чрез любов

 Ако няма любов, вярата е неефективна.

Представете си един мотор, или една машина, която, за да се движи има нужда от грес или от масло. Любовта е маслото, любовта е греста, или маслото, което прави машината да може да се движи. Вярата действа чрез любов, не чрез егоизъм и не чрез омраза. Божието слово ни говори, че човек, който мрази брат си е човекоубиец, и в никой човекоубиец няма живот.

Апостол Йоан казва:

 По това познаваме, че имаме живот, ако любим братята.

 Любовта е най-голяма, защото Бог е любов. Апостол Павел казва:

 И сега остават тези трите: вяра, надежда и любов,

но най-голямата от тях е любовта.

 Каквото и да правим, ако ние не се движим в любов, нищо не сме и никаква полза няма. Бог е любов и любовта е от Бога.

Тогава къде отива всичката религия, всичката безмилостни закони, инквизиция, иезуитщина, и всичко друго? Къде отива всичко това? Къде отива фарисейщината, къде? Къде отива човешката гордост? Апостол Йоан казва:

 Който обича света, в него няма любовта на Отца.

 А в света са три неща – пожеланието на очите, похотта на света и гордостта на живота. Който обича тези три неща, в него няма любовта на Отца.

Говорим за това да ходим в силата на Бога, да ходим в Духа на Бога, да ходим в любовта на Бога чрез вяра. Виждате какво се казва:

 Бъдете изпълнители на Словото, а не само слушатели, да мамите сами себе си

 Много хора питат: „Мога ли, брат, да правя това, мога ли да правя онова… мога ли, не мога ли?” Изпълнявай Словото! Когато Исус поучава Божието слово, една жена казва: „Блажени са гърдите, от които си сукал”, с други думи „блажена е майка ти”. Исус каза: „По-добре кажи: Блажени са ония, които слушат Божието слово и го изпълняват.” По-блажени и от майка Му. Вижте какъв отговор за хора, които се покланят на майката на Исус, която между другото не е Божията майка, защото Бог няма майка. Тя е майката на Исус, т.е. на Човешкият Син, Който се роди чрез нея.

 Бъдете изпълнители на Словото, а не само слушатели, да мамите сами себе си

 Божието слово, придружено с действие прави Исус Христос да бъде с нас. Божието слово, придружено с действие прави Исус Христос не само да бъде с нас, но и да действа чрез нас. Просто, Божието слово, сложено в действие. Вярата представлява словото на Бога в действие. Вярата представлява словото на Бога станало плът в нас. Словото на Бога, сложено в екшън, това е вярата. Така че,  трябва само да слушаш Словото и да го вършиш. Да слушаш и да го вършиш. Не да философстваш, а да вършиш Словото. Вярата не е философия, вярата е действие; Вярата не е философия, вярата е живот. И апостол Яков, който е истински евреин (като четете посланието ще го почувствате). Той пише посланието до дванадесетте племена.

 Поздрав до дванадесетте племена, които са пръснати…

 Типично, точно, ясно, какво трябва да се прави.

 Защото който слуша Словото и не го изпълнява прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледало

 Виждате, словото е огледало. Ти си гледаш лицето, т.е. гледаш какъв си, или какъв трябва да си, виждаш какво трябва да правиш, обаче, после като отмине, забравя какъв е бил. Защо забравя? Защото не го е сложил в действие.

       Но който вникне

 Ето го вникването. Затова ви казвам да размишлявате върху Словото – да вникнеш, да проникнеш, отвъд черупката на Словото, да хванеш ядката на словото, да се нахраниш с ядката, не да си счупиш зъбите с черупката.

 Но който вникне в съвършения закон на свободата

 Съвършен закон на свободата – ако ти го познаваш, няма да се чувстваш роб, няма да има връзка върху тебе. Никоя демонична връзка не може да устои на съвършения закон на свободата. Ние гоним демони, молим се за това, но ти ако не познаваш съвършения закон на свободата, не можеш да имаш трайна свобода. Трябва да вникнеш в съвършения закон, съвършен (без недостатък) на свободата.

 и да пребъдва на дело в него.

 Да пребъдваш на дело в съвършения закон на свободата – твоите ръце, твоите уста, твоите крака.

Удивително е да видиш хора, които наричат себе си християни какви неща излизат от устата им, чак ми е неудобно да ги назова. Какви думи могат да излизат от устата на човек, който смята себе си за християнин. А какви дела? А тука какво казва:

 Да вникнеш и да пребъдваш в него на дело в закона на свободата, да го живееш, като бъдеш не забравлив слушател, но деятелен изпълнител, ще бъде блажен в дейността си.

 Виждате ли къде е благословението? Бездействието ограбва благословенията; пасивността ограбва благословението. Действието активира благословенията в живота ти.

 Ако някой от вас мисли, че е благочестив, но не обуздава езика си,

а мами сърцето си, неговото благочестие е суетно.

 Който мисли, че е благочестив, обаче не обуздава езика си, лъже сърцето си, не е благочестив.

 Чисто и непорочно благочестие пред Бога Отца е това, да приглеждаш вдовици и сираци в техните скърби и да пазиш себе си неосквернен от света.

 Сираци, вдовици… и неосквернен, да пазиш себе си чист от света, чист от сатана.

Знаете ли, ние днес търсим някой да ин положи ръка и да ни предаде сила, това много се търси в момента. И големи служители полагат ръце, но интересно как идва промяната. Въпросът не е само в това да получиш сила от Бога, въпросът е в това да запазиш силата в живота си. Ти можеш да получиш, и можеш да пропилееш; можеш да получиш, и можеш да изгубиш. Ако си един съд, едно гърне в което има дупка, колкото и масло да се излива в него, ще изтича навън. Ако има грях в живота ти, той ще направи така, че силата, която идва от Бог  да си отиде. Защото грехът носи немощ. Затова трябва да ходиш в святост и чистота. И истината е тази, че това, което запазва помазанието и силата е характера. Характерът поддържа огънят на Святия Дух. Характерът е като маслото, което поддържа огънят. Помазанието, силата, е като огън, но характера в който ходиш е маслото, което поддържа този огън да бъде постоянен. Ако ти не ходиш в Христовия характер, ако не търсиш Христовото послушание и покорство на словото на Бога, не очаквай да имаш постоянно помазание и сила в живота си. Да бъдем изпълнители на Божието слово, не само приказватели, не само говорители, но и изпълнители на Божието слово. Това е, което носи промяна и силата в живота ти.

Нека да обърна на Яков 2 :26. Апостол Яков казва:

 Яков 2:26 Както тялото на човека без дух е мъртво, така и вярата без дела е мъртва.

 Както тялото на човек, ако го няма духът в него е мъртво и го погребват, така и вярата ако няма кореспондиращо действие с нея също е мъртва. Ако вярата е само ментална (умствена) вяра, ако вярата е интелектуална, ако вярата е само на приказки, тя е мъртва и не върши работа. Не само вяра на устата, а вяра в делата, това е, което върши работа. Действието е духът на вярата. Действието дава живот на вярата. Както духът дава живот на тялото, така действието дава живот на вярата. Затова вземи и задействай онези неща, които са били заспали. Както казва словото:

 Стани ти, който спиш (бездействаш), възкресни от мъртвите и ще те осияе Христос.

 Стани ти, който спиш, възкресни от мъртвите и ще те осияе Христос.

Вярата не е просто история – четем история, разсъждаваме, разговаряме, А ВЯРАТА Е ЖИВОТ, ВЯРАТА Е ДЕЙСТВИЕ.

Нека да обърна 1 Йоан 5:4

 1 Йоан 5:4 Всеки, който е роден от Бога побеждава света

 Ако не си роден от Бога, трябва да бъдеш роден от Бога. Исус казва, ако не се родиш отгоре (от Бога) не можеш да видиш Божието царство и не можеш да влезеш в Божието царство. БОЖИЕТО ЦАРСТВО Е ЖИВОТ, БОЖИЕТО ЦАРСТВО Е СИЛА.

 Всеки, който е роден от Бога побеждава света

 Побеждава пожеланието на очите, побеждава похотта на плътта и гордостта на живота. Роденият от Бога побеждава, казва Библията. Ако ти си роден от Бога ще победиш.

 И тази е победата, която победи света. Коя е тя? – Нашата вяра побеждава света

 Колко победени хора има. Време е да активираме вярата си; време е да възкресим вярата си; време е излезем и почнем да побеждаваме, приятели. Да живеем в победа над пожеланието на очите – колко хора са вързани от пожеланието на очите, не могат да си отделят очите от греха. Колко хора са вързани от похотта на плътта, живеят в грях. Даже някои пишат да се моля за тях, че какви проблеми имало и т.н., а дори не могат да осъзнаят, че живеят в грях. Как искаш да живееш живот на победа, когато си в света. Апостол Яков казва:

Приятелството със света е вражда против Бога.

Ако някой ви учи друго нещо, ако някой ви казва, че няма проблеми с греха, да не му вярвате. Защото проблема с греха е сериозен.

 Който иска да бъде приятел със света, става враг на Бога.

 Пожеланието на очите, похотта на плътта и гордостта на живота – това са от света. И казва Божието слово:

 който е роден от Бога побеждава света, побеждава сатана,

 И тази е победата, която победи светанашата вяра.

 Имаш ли вяра, имаш ли жива вяра? Ако твоята вяра е умряла, съживи я, възкреси я, нека да влезе в нея Духът на живота. Както тялото без духа е мъртво, така и вярата без действие е мъртва.

Започни да се подчиняваш на Божието слово, започни да се покоряваш на Божието слово с простота и чистота. Не с философия, а с простота и с чистота. Да се подчиняваш, да се покоряваш на Божието слово. Нека Божието слово стане върховен авторитет за тебе. Когато словото на Бога започне да преодолява в тебе, когато Божието слово започне да взема контрол в живота ти, словото на Бога, когато започне да взема контрол в ума ти, в сърцето ти, в делата ти, на устата ти, когато Божието слово взема контрол над тебе, тогава господството на Исус Христос взема контрол над тебе. ХРИСТОС НЕ ГОСПОДСТВА НАД ТЕБЕ ПОВЕЧЕ, ОТКОЛКОТО СЛОВОТО НА БОГА КОНТРОЛИРА ЖИВОТА ТИ! Ако словото на Бога не контролира езика ти, тогава Христос няма господство над твоя език, твоят език е предаден на някой друг. Ако словото на Бога няма контрол над ума ти, тогава Христос не господства над твоя ум. Ако словото на Бога не владее сърцето ти и не контролира мислите в сърцето ти, тогава Христос не господства над твоето сърце. Ако словото на Бога не владее действията ти, тогава Христос не господарува над твоите дела. А НИЕ ТРЯБВА ДА ПРЕДАДЕМ СЕБЕ СИ НАПЪЛНО ПОД НЕГОВОТО ГОСПОДСТВО. И Неговото господство в нашия живот идва чрез подчинение на Неговото слово. Христос, невидимия Христос днес действа в нашия живот, и присъства в нашия живот посредством Словото, което слушаме, говорим и изпълняваме. Посредством това Божие слово невидимия Христос присъства в живота ни, господства над живота ни, управлява живота ни, чрез Своето всемогъщо Слово. Така че, аз днес те окуражавам да предадеш всяка област на твоя живот под авторитета и господството на Словото на Всемогъщият Бог, и с това ти предаваш себе си под господството на Господа на господарите, Исус Христос. Защото ти не можеш да обичаш Христос повече, отколкото обичаш словото на Бога, защото Христос и словото са едно.

Христос е Словото, което стана плът.

 Библията е Словото, което стана на книга, записано на книга. Така че, възлюби Божието слово, сложи го в твоя ум, да се изпълни ума ти с надежда; сложи го в твоето сърце, да се изпълни сърцето ти с вяра; сложи го на твоите ръце, да стане словото действие в живота ти; и нека Словото да бъде обуто на нозете ти, и да бъде твоето ходене. Да ходиш в Словото, значи да ходиш в Духа, да ходиш в Словото, значи да живееш в Духа на Бога, да ходиш в Словото значи да ходиш в светлината. Защото Библията казва:

 Твоето слово е виделина на пътеката ми, светилник на нозете ми.

 Това е толкова просто, колкото е, и няма смисъл да го усложняваме. Искаш да бъдеш силен в Господа, имаш нужда Словото на Бога да пребъдва в тебе първо, и тогава ти да пребъдваш в Словото на Бога. Словото на Бога да пребъдва в твоето сърце, и ти да пребъдваш на дело в Словото на Бога. Ето, това е победата. Да бъде Словото неразривна част от тебе, да бъде Словото кръв в теб, това е твоята победа.

Бог да ви благослови!  Амин!