Имате ли болен вкъщи? Практични Инструкции

Имате ли болен в къщи?

Практични Инструкции

Всяки дар Божий получаваме чрез вяра. Последвайте инструкциите, без да се съмнявате, питате, колебаете!

Сам Господ Исус заповядва: Лука 8:50  … Не бой се; само вярвай, и ще се избави!!! 

Исая 53:4,5 “Той наистина понесе болестите ни, и със болките (немощите) ни се натовари;

А ние Го счетохме за ударен, Поразен от Бога, и наскърбен.

Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието дакарващо нашия мир,

И с Неговите рани ние се изцелихме.

Изговореното или написаното Божие Слово има неограничена сила!

Помолете Бог да ви води чрез Духа Си и следвайте водителството Му!

 • Напишете стиха или го напечатайте внимателно на лист (или друг носител) (Исая 53:4,5).

  Прогласете ги бавно и ясно няколко пъти (в присъсвието болния ще е по-добре, ако го приема на вяра, ако не то над леглото му, например).

  Помолете Бог в името на Исус да изпълни това обещание и Му благодарете с вяра!

  Заповядайте в името на Исус на болестта да се махне от болния! Прогласете изцеление в тялото Му в името на Исус!

  Избягвайте да мислите и говорите за болестта, а говорете за величието и силата на Бога и за Неговите славни дела! Четете свидетелства на хора, получили изцерение от Исус!

 • Сложете листа до болния, на удобно място, например в леглото (под чаршафа, възглавницата или другаде) в близост до болното място (джоб, чанта, портмоне). Словото написано на листа, съдържа в себе си Божия сила (помазание). (1 Тимотей 4:5  Понеже се освещава чрез Божието слово и молитва.)

  Прогласявайте този стих няколко пъти на ден, за няколко дни (където и да се намирате)!

  Пускайте поне веднаж дневно (ако е възможно и болният го приема с вяра) в помещението хваление и поне веднаж на ден прочит на Библията (аудио)! Ако е възможно, нека помещението да се изпълва с хвала към Бога и Божието Слово!

  Молете се и изповядвайте стиха върху храната, водата и лекарставата на болния преди да ги приема!

  (1 Тимотей 4:5  Понеже се освещава чрез Божието слово и молитва.)

 • Пишете ни и непременно отдайте цялата слава само на Господ Исус за резултатите, като дойдат!

  1 Coлунци 1:31  тъй щото, както е писано, „който се хвали, с Господа да се хвали“. 

  Псалм 107:20  Изпраща Словото Си и ги изцелява, И ги освобождава от гробовете, в които лежат.

 • Очаквам Бог да върши изцерения, освобождения, дори чудеса в отговор на вашата молитва, прогласяване на Словото с вяра и послушание!

Ако болният приема, го водете в молитва на покаяние, приемане на Исус за личен Спасител и Господ, за новорождение на духа и спасение!

 1. Да изповяда Исус като Единственият Път към Бога!

  Йоан 14:6  Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.

 2. Умря за греховете ни, бе погребан и възкръсна –

  1 Coлунци 15:3  Защото първо ви предадох онова, което приех, че Христос умря за греховете ни според писанията;

  1 Coлунци 15:4  че бе погребан; че биде възкресен на третия ден според писанията;

 3. Божият Син -Maтей 3:17  и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.

 4. Господ –

  Римляни 10:9  Защото, ако изповядваш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш; 

 При забавяне на изцерението:

 1.  Изповядай на греха си  пред Бога (включително окултни грехове).

  Притчи 28:13
   Който крие престъпленията си няма да успее, А който ги изповяда и оставя ще намери милост. 

  1 Йоан 1:9  Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.

 2.  Изповядай  греха пред човек. Особено на този, спрямо когото си съгрешил.

  Яков 5:16  И тъй, изповядайте един на друг греховете си, и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния.

 3.  Прости на виновния това, което ти е сторил!

  Марк 11:25  И когато се изправяте на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и Отец ви, Който е на небесата, вашите прегрешения.

 4. Отречи се от наследствено проклятие по майчина и бащина линия! Отречи се от клетви и чародейства!

  Галатяни 3:13-14  Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет ( Гръцки: Проклетия. Виж. 2 Коринтяни-5:21 ) за нас; защото е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво“;  така щото благословението, дадено от Авраама, да дойде чрез Христа Исуса на езичниците, за да приемем обещания Дух чрез вяра.