Молете се за нас!

Има духовни сили и хора, които воюват срещу семейството и особено срещу служението ни. Разбираемо е, защото врагът не харесва служения,  които го притесняват и разрушават царството и волята му и се стремят да установят Божието царство и воля! Нека се молим в Името на Исус и рушим оръжията на врага използвайки Словото Му!

Исая 54:17  Ни едно оръжие скроено против тебе не ще успее; И ще победиш всеки език, който би се повдигнал против тебе в съд. Това е наследството на слугите Господни, И правдата им е от Мене, казва Господ. 

Лука 10:19  Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди. 

Молете се Бог да ни дава духовна сила и власт! Да спасяваме, изцеляваме, освобождаваме и възкресяваме чрез Името на Сина Божий Исус!

Матей 10:1  И като повика дванадесетте Си ученици, даде им власт над нечистите духове, да ги изгонват, и да изцеляват всякаква болест и всякаква немощ. 

Матей 10:7  И като отивате, проповядвайте, казвайки: Небесното царство наближи. 

Матей 10:8  Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте; даром сте приели, даром давайте. 

Господи, дай ми Армия от молитвени войни, ходатаи! Излей върху ни Дух на благодат и молитва! Облечи ни с тежко помазание, което да троши всеки хомот! Помажи ни със Святия Дух и сила, да изцеляваме угнетяваните от дявола! Върши Освобождения, изцеления, възкресения, чудеса в името на Твоя свят Син Исус!

Молете се за Божието присъствие и сила! Нека Го търсим в молитва! Желая, копнея да ме посети с Дух и сила! Светът и църквата се нуждаят от реалността Му!

Да се събудим от съня и да се върнем към молитвата! Домовете ни да станат Дом на молитва! Църквите ни да станат Дом на молитва! Бдете и молете се!

За всеки призован от Бога да се застъпва за служението ни да пробива, напредва, установява Царството в сила и Божията воля да бъде, а не на врага! Господ гради Армия! Домът Му е Дом на молитва! http://www.facebook.com/groups/MolitvazaPlamenPetrov/

Духовни нужди за молитва:

Прокламирайте Словото с вяра! Молете се с вяра!

Господ да е Господар на служението ни и да го управлява! Той да е в центъра, а не егото! Исус да се прославя, а не човек!

1 Коринтяни 1:31  тъй щото, както е писано, „който се хвали, с Господа да се хвали“. 

Служението да не се превръща в идол, а да бъде средство за  угаждане на Бога и извършване на съвършената Му воля!

Всеки идол в сърцата ни да се сниши пред Христа, а Исус да се възвиши!

Да не се облягаме на работа, дела и служение, а на Бога! (Не Марта, а Мария)

Взаимоотношенията с Бога (любов) и Богопознанието да са на първо място!

Осия 6:6  Защото милост искам, а не жертва, И познаване Бога, повече от всеизгаряния. 

Сърцето да е Божий Храм, в който да се покланяме на Господ Исус, а не на идоли!

Бог да ни избави от гордост! Да не се състезаваме с братя и други служения, а да си помагаме!

Яков 4:6  Но Той дава една голяма благодат; затова казва: „Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат“. 

Бог да ни избавя и пази от критицизъм срещу братя и служения, да се обичаме!

1 Йоан 2:9  Който казва, че е в светлината, а мрази брата си, той и до сега е в тъмнината.

1 Йоан 2:10  Който люби брата си, той пребъдва в светлината; и в него няма съблазън. 

1 Йоан 2:11  А който мрази брата си той и в тъмнината ходи, и не знае къде отива, защото тъмнината е заслепила очите му. 

Бог да ни избавя и пази от страх, несигурност, егоизъм и идола на сребролюбието, който е коренът на злото!

Евреи 13:5  Не се впримчвайте в сребролюбието; задоволявайте се с това, що имате,

защото сам Бог е рекъл: „Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя“; 

Сърцата ни и служението ни и църквата да са Дом на Молитва, а не на търговия!

Лука 19:46  Писано е: „И домът ми ще бъде молитвен дом“, а вие го направихте „разбойнически вертеп“. 

Давай ни Боже дара (дух) на покаяние в името на Исус! Давай ни благодат да се приближаваме към Теб със сърцата си! И Ти се приближавай при нас!

Служението в България!

Да се молим за посещенията ни в България! Да навлезем в пътуващо из страната служение. Бог да ни свързва с пастири, служите и църкви, където да провеждаме Богослуженията (Божии контакти). Бог да ни даде също сграда, в която да провеждаме службите си в София!

Господ да върши чудеса, знамения и велики дела!

Деяния на апостолите 4:29  И сега, Господи, погледни на техните заплашвания,

и дай на своите слуги да говорят твоето слово с пълна дързост. 

Деяния на апостолите 4:30  докато ти простираш ръката си за да изцеляваш

и да стават знамения и чудеса чрез името на твоя свет служител Исуса. 

Други нужди за молитва:

Посветени помощници
Регистрация за пожията воля!
Зала за Богослужения.
Автомобил за пътуванията.
Синтезатор.
Издаване на книги. Принтер. Лап-топ за онлайн службите.
Господ да снабдява финансовите нужди – партньори (спонсори)

2 Коринтяни Co 13:14  Благодатта на Господа Исуса Христа, и любовта на Бога и общението на Светия Дух да бъде с всички вас. (Aмин)