Молете се непрестанно в Духа!

Молете се непрестанно в Духа!

1 Солунци 5:17  Непрестанно се молете.

Ефесяни 6:18  молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии,

Ефесяни 4:27  нито давайте място на дявола.

Римляни 8:26  Така също и Духът ни помага в нашата немощ: понеже не знаем да се молим както трябва; но самия Дух ходатайствува в нашите неизговорими стенания;

Матей 26:41  Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото – немощно.

Римляни 8:14  Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове

Римляни 8:15  Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, но приели сте дух на осиновение, чрез който и викаме : Авва Отче!

Римляни 8:16  Така самият Дух свидетелствува заедно с нашия дух, че сме Божии чада.

Лука 18:7  А Бог няма ли да отдаде правото на Своите избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях?

Исая 40:31  Но ония, които чакат Господа, ще подновят силата си, Ще се издигат с крила като орли. Ще тичат и няма да се уморят, Ще ходят и няма да ослабнат.

Йоан 15:4  Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от самосебе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене.

Йоан 15:5  Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да сторите нищо.

Йоан 15:7  Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде.

Харесвам ·  · Сподели