Домът Ми ще бъде Молитвен Дом

…Домът Ми ще бъде Молитвен Дом… Лука 19:46

Поставете Исус като Господ в центъра на семейството и групата ви, да бъде на Трона. Наблегнете на Молитва, прочит и размишление върху Библията, а не на проблеми, грижи и критика. Домът и групата ви да станат Дом на Молитва, а не обсъждане на проблеми, недоволство и одумване. И Бог ще ви даде победа над плътта, греха, света, Сатана и във всичко с търпение, дори и да пострадате за кратко време. През скърби се влиза в Царството. Бог се движи и твори. Движете се с Него и се пазете чисти, неосквернени и  святи!

1 Коринтяни 3:11  Защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос. 

Бъдете отворени за Новите Мехове, които Бог ще твори, за да може да излее и запази Новото Вино, новото изливане на Святия Дух, което предстои. Не трябва да пропиляваме Неговата благодат, да я изполваме целенасочено и с вярност и покорство!

Матей 9:17  Нито наливат ново вино във вехти мехове; инак, меховете се спукват, виното изтича, и меховете се изхабяват. Но наливат ново вино в нови мехове, та и двете се запазват. 

Марк 2:22  И никой не налива ново вино в стари мехове; инак, виното ще спука меховете; и се изхабяват и виното и меховете; но наливат ново вино в нови мехове. 

Лука 5:37  И никой не налива ново вино в стари мехове; инак, новото вино ще пръсне меховете, и то само ще изтече, и меховете ще се изхабят. Luk 5:38  Но трябва да се налива ново вино в нови мехове. 

Молитвата и Словото!!!

Лука 19:46 Писано е: „И домът ми ще бъде молитвен дом“…

2 Тимотей 3:16  Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата; 

2 Тимотей 3:17  за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършенно приготвен за всяко добро дело. 

Упражнявайте се в любов и не се опитвайте да променяте другите, а се молете и оставете Бог да го прави!

Лука 10:27  А той в отговор каза: „Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила, и с всичкия си ум, и ближния си както себе си“. 

1 Йоан 1:7  Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса [Христа] ни очиства от всеки грях. 

Спасявайте души, изцелявайте болните, освобождавайте вързаните и обучавайте ученици!

(Притчи 14:23  От всеки труд има полза, А от бъбренето с устните само оскъдност.)  

Матей 4:19  И казва им: Дойдете след Мене, и Аз ще ви направя ловци на човеци. 

Матей 13:47  Небесното царство прилича още на мрежа, хвърлена в езерото, която събира риби от всякакъв вид, 

Марк 16:15  И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. 

Марк 16:16  Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден. 

Марк 16:17  И тия знамения ще придружават повярвалите: В Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; 

Марк 16:18  змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват. 

Матей 28:19  Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух, 

Матей 28:20  като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин]. 

Използвайте домовете си и всяко възможно помещение! Не се хвърляйте на големите неща, а започнете с малкото и ходете в смирение! Разтежът е свързан с умножаване.  Малките зайци растат и се рамножават по бързо от големите слонове.

Битие 1:28  И Бог ги благослови. И рече им Бог: Плодете се и размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте …

Матей 18:20 Защото, гдето двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.

Деяния на апостолите 2:42 И те постоянствуваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба, и в молитвите.

Деяния на апостолите 2:46  И всеки ден прекарваха единодушно в храма, и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие, 

Деяния на апостолите 2:47  като хвалеха Бога, и печелеха благоволението на всичките люде. А Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха. 

Деяния на апостолите 5:42  И ни един ден не преставаха да поучават и да благовествуват и в храма и по къщите си, че Исус е Христос. 

Деяния на апостолите 12:12  И като поразмисли, дойде при къщата на Мария, майката на Йоана, чието презиме бе Марко, дето бяха събрани мнозина да се молят. 

Филимон 1:2  и до сестра Апфиния и до нашия сподвижник Архип и до твоята домашна църква: 

1 Коринтяни 16:19  Поздравяват ви църквите, които са в Азия. Нарочно ви поздравяват в Господа Акила и Прискила с домашната си църква. 

Колосяни 4:15  Поздравете братята, които са в Лаодикия и Нимфана с домашната й църква. 

Еклесиаст 4:9  По-добре са двама, отколкото един, Понеже те имат добра награда за труда си; 

Еклесиаст 4:10  Защото, ако паднат, единият ще вдигне другаря си; Но горко на оня, който е сам, когато падне, И няма друг да го вдигне. 

Еклесиаст 4:12  И ако някой надвие на един, който е самичък, Двама ще му се опрат; И тройното въже не се къса скоро. 

Амос 3:3  Ще ходят ли двама заедно Освен по съгласие? 

Второзаконие 32:30  Как би могъл един да прогони хиляда, И двама да обърнат в бяг десет хиляди, Ако канарата им не би ги предала, И Господ не би ги предал! 

Съдии 7:2  И Господ каза на Гедеона: Людете, които са с тебе, са твърде много, за да предам мадиамците в ръката им, да не би да се възгордее Израил против Мене и да каже: Моята ръка ме избави. 

Марк 2:1  След известно време, Той пак влезе в Капернаум; и разчу се че бил в къщата. 

Здрава Основана Дома, за да не падне!

Лука 6:47  Всеки, който дохожда при Мене, и слуша Моите думи, и ги изпълнява, ще ви покажа на кого прилича. 

Лука 6:48  Прилича на човек, който като построи къща, изкопа и задълбочи, и положи основа на канара; и когато стана наводнение, реката се устреми върху оная къща, но не можа да я поклати, защото беше здраво построена. 

Лука 6:49  А който слуша и не изпълнява, прилича на човек, който е построил къща на земята, без основа; върху която се устреми реката, и начаса рухна; и срутването на оная къща беше голямо. 

1 Коринтяни 3:11  Защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос. 

1 Петрово 2:5  и вие, като живи камъни се съграждате в духовен дом, за да станете свето свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа. 

Ефесяни 2:20  понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като с краеъгълен камък сам Христос Исус, 

Ефесяни 2:21  върху когото всяко здание, стройно сглобено расте за храм свет на Господа; 

Деяния на апостолите 14:22  и утвърдяваха душите на учениците, като ги увещаваха да постоянствуват във вярата, и ги учеха, че през много скърби трябва да влезем в Божието царство. 

Деяния на апостолите 14:23  И след като им ръкоположиха презвитери във всяка църква и се помолиха с пост, препоръчаха ги на Господа, в когото бяха повярвали.