Важен практически урок по молитва

ВАЖЕН ПРАКТИЧЕСКИ УРОК ПО МОЛИТВА

Интернет предаване с пастор Пламен Петров на 17 януари 2013г.

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/28579221

Добре дошли. Започваме богослужението.

„Благодарим Ти, Господи, благодарим Ти в името на Исус, и днес предаваме това богослужение в Твоите ръце. Искаме, Господи, Твоето помазание да бъде с нас, да ни даваш откровение и мъдрост. Учи ни на Твоята воля, учи ни на Твоето слово, Господи. И в името на Твоя Син Исус Христос, отвори очите ми, за да познавам нашия скъп Господ повече и повече. Аз Те моля, да изцеляваш болните хора, да освобождаваш вързаните, да спасяваш грешните, в името на Исус Те моля, Господи. Ето, с всичките братя и сестри, които виждам, пишат: „Амин, да, Боже, амин, слава на Бога и т.н.” Благодаря Ти, Господи за всеки един брат и всяка една сестра. Аз Ти благодаря за всяко едно дете, за всеки един Ти благодаря. Отдавам Ти славата и хвалата. И аз Те моля това да бъде благословено време, помазано време, благодатно време на нашето общение тук на това място в името на Исус! Алелуя. И сега Те моля, Господи, да изпратиш Твоя Свят Дух тук сред нас, и също във всеки един дом и на всяко едно място, където брат или сестра призовават Твоето име. Всички, които сме в момента на това интернет богослужение, независимо къде се намира, на всяко едно място да бъде Твоят Свят Дух. Там, където е един човек, или там, където са двама или трима, да бъде Твоето присъствие на това място.”

И сега всички заедно нека да кажем: „Ела, Святи Душе сред нас. Ела, Святи Дух, ела сред нас, нека Твоето присъствие бъде сред нас.  Ела сред нас да работиш и да действаш! Ела, Святи Дух сред нас да говориш, защото Ти си най-ценната личност на това богослужение. Ние всички сме събрани заедно, виртуално в интернет сме събрани всички заедно заради Тебе, защото всеки един от нас иска Тебе. Ние се нуждаем от Тебе, Святи Душе. И Те моля Ти да ни разкриваш личноста на Божият Син Христос Исус. Моля Те, Ти да даваш слово и да помазваш словото. Моля Те за Твоето прекрасно присъствие и действие да бъде сред нас. Бъди наш приятел, наш помощник, наш учител, свидетелствай за Исуса Христа, прославяй Го! И Те моля за Твоите думи и Те моля за Твоята сила да действа сред нас! Силата на любовта на живота, силата Ти, Господи. Искам да знаеш, че ние Те признаваме Святи Дух и вярваме в Тебе, че Ти Си Бог наравно с Отца, наравно със Сина Исуса Христа, че Ти Си Този, Който е бил на земята днес, и ние църквата днес се нуждаем изключително много от Тебе. Прости ни за това, че сме Те пренебрегвали. Прости ми за всеки един път, когато съм Те отхвърлял и наранявал. Прости ми, Господи, за всеки път, когато не съм се вслушвал в Твоя глас, прости Господи. Прости и Те моля научи ни да ходим в Духа. Научи ни да слушаме Божия глас. Отвори очите ни, за да познаваме Исуса Христа. Моля Те за Твоята възкресенска сила да бъде с нас и в нас. Ние признаваме, че Ти Си личност, че Ти Си най-великата личност, която присъства на земята днес. Признаваме, че Ти Си личност, признаваме Те за Господ, признаваме Те за Бог. Признаваме Те за /параклетос/, Онзи, Който е постоянно до нас, винаги с нас да ни помага, за да ни подкрепя и утешава. Искаме Твоето общение както е писано в:

2 Коринтяни 13:14  Благодатта на Господа Исуса Христа, и любовта на Бога и общението на Светия Дух да бъде с всички нас.

И ние искаме това прекрасно общение. Къде си Святи Дух? Ела сред нас, изпълвай нашите тела, изпълвай нашите души, изпълвай духът ни с Твоето присъствие. Без Тебе сме нищо, без Теб не можем нищо, нуждаем се от Теб. Нуждаем се от Теб, Душе на Всевишния Бог. Духни върху нас Святи Душе, духни върху мъртвите кости и съживи ни. Духни върху нас, Святи Душе с Твоето жизнено дихание, нуждаем се от Тебе. Духни върху словото, което ще говоря, за да може това слово да носи живот. Както самият Исус Господ каза в:

Йоан 6:63  Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползва;

думите, които съм ви говорил, Дух са и живот са.

 И така, нека тези думи, които говоря да бъдат Божиите думи и да бъдат Дух и да бъдат живот. Думите, които говоря да бъдат Дух и да бъдат живот. Движи се Святи Дух. Ти нямаш проблем с пространството както ние имаме. За Тебе 1000, 1500, 2000 км, за Тебе не са проблем. За Тебе разстоянието не е проблем, Ти Си тук, Ти Си там, Ти Си Вездесъщ, Ти си същият навсякъде и Ти си Всеприсъстващ. Всеприсъстващ си и аз Ти благодаря, благодаря Ти. Сега отдавам слава на едно име, името на Исус Христос, Който е Господ, Който е Божият Син. Отдавам слава и хвала на това прекрасно име.

Благодаря Ти, Господи Исусе за Твоята прекрасна жертва, за това велико дело, което извърши, което разцепи историята на две, това велико дело. Ти предаде Себе Си за нас простосмъртните, грешни човеци. Ти даде Своя живот за нас, за да можем ние да живеем. Ти понесе нашият грях, нашата вина на кръста и Ти благодаря днес. Благодаря Ти за Твоята свята и скъпоценна кръв, която проля за мен и за моите братя и сестри, твоята свята и скъпоценна кръв. Благодаря Ти, Господи Исусе.”

Молете се и вие, благодарете Му. Много е хубаво да бъдем благодарни. Нека днес да благодарим на нашия скъпоценен Господ за това, което направи.

„Благодарим Ти за Твоята любов, небесен Татко, небесен Баща. Благодаря Ти за това, че Ти инициира всичко това като изпрати Своя Син, изпрати Своя Син да се яви в плът, да стане човек,

за да може всеки, който вярва в Него да не погине, а да има вечен живот (Йоан 3:16).

 Благодаря Ти, Небесен Татко, че Ти промисли да ни дадеш Сина Си, Ти промисли и изпрати път, за да можем да се върнем при Теб. Ти прокара пътя, за да можем да се върнем при Тебе, и в Твоето присъствие. Ти направи път там, където нямаше път, за да можем ние да станем Твои деца, Ти направи път там, където няма път и нарече този път Исус. Ти ни даде истината, една истина, не много истини, една истина и тя се нарича Исус. И всеки, който отхвърля Него, отхвърля истината, а приема заблудата. Благодаря Ти за истината, Господи, благодаря Ти за живота. Твоят Син е живота, благодаря Ти за Твоя Син, Който е нашия живот.

Йоан 14:6. Никой не може да дойде при Тебе, Небесни Татко освен чрез пътят, истината и живота.

 Никой не може да дойде при Тебе освен чрез Исуса Христа. И днес отново избирам, потвърждавам с печата на своите устни, още един път потвърждавам своя избор – моят избор е Твоят Син Исус Христос. Той е Този, Който съм избрал за мой личен Спасител, Спасител на моята душа, пастир на моята душа.

Псалм 23:1  Господ Исус е пастир мой, няма да остана в нужда.

 Защото Господ Исус е Пастирят ми, благодаря Ти. Господ Исус, не човек е истинският пастир – началник. Ти Си Пастирят, Началникът, и всяко нещо, с което пастирувам Твоите хора, Господи, аз Те моля Ти да го извършваш чрез мене. Ти извършвай Твоята пастирска функция посредством моите устни, посредством моите ръце, нозе, посредством моето тяло. Ти използвай моето тяло като инструмент, чрез който да пасеш Твоят народ. Ти Си нашият пастир и когато Ти Си нашият пастир тогава няма да останем в нужда. Дори и да имаме нужда тя ще бъде снабдена, защото Ти Си нашият Йехова  Ире  – Господ моят Снабдител. Няма да остана в нужда.

Псалом 1:2 На зелени пасбища ме успокоява

 Моят мир идва от Тебе, защото Ти Си моят мир. Господ е моят мир. Йехова Шалом – Ти Си моят мир. На зелени пасбища ме успокояваш с Твоето скъпоценно и свежо слово. Всеки ден Твоето слово е свежо, всеки ден Ти ни даваш небесната манна, за да можем да се храним с Твоето прекрасно и скъпоценно слово, ежедневно. Няма друго слово като Твоето слово – Божието слово. Всяко друго слово е или човешко или демонично, но има само едно слово, което е Божието слово и това са свещените писания. И аз Ти благодаря за свещените писания, чрез които Ти ни храниш ежедневно. Аз Ти благодаря за словото, което стана плът и пребиваваше между нас. Това слово, вечното слово, вечният логос, който се яви и стана човек. Благодаря Ти за това прекрасно слово, което нарекоха Исус. Благодаря Ти за словото на живота. Благодаря Ти за словото на живота според 1 Йоан 1:1, благодаря Ти за словото на живота, Словото на живота, което се яви.

1 Йоан 1:2 защото животът се яви, и ние видяхме, и свидетелствуваме

 Благодаря Ти за вечния живот, който се яви, който беше у Отца и се яви нам. Твоят Син е словото на живота, Твоят Син е вечният живот. Аз Ти благодаря, че вечният живот не е нещо, което ние някога, някой ден ще видим и ще намерим, но вечният живот е Някой, в Който ние вече сме повярвали. Вечният живот е Личност, словото на живота е Личност и това е Личността на Твоя скъпоценен Син. Благодаря Ти за вечният живот и Те моля наистина нека Твоят вечен живот да пребъдва вечно в мен и аз да пребъдвам вечно в Твоя вечен живот. Нека Христос да е в мен и аз в Христос завинаги. Нека никой и нищо да не може да ни отдели от Твоята любов, както е писано в Римляни 8-ма глава. Какво ще ни отдели или кой ще ни отдели от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашият Господ?

Нито живот, нито смърт, нито минало, нито бъдеще, нито ангели, нито власти,

никой не може да ни отдели от Божията любов, която е в Христа Исуса.

И аз Те моля Господи, Твоята любов и живот, които са в Христа Исуса да бъдат в нас, в мен, и аз да бъда в Теб, Ти в мен, и аз в Теб. Ти в мен и аз в Теб – да станем едно, както Ти и Отец сте едно, нека да станем едно. Благодаря Ти за вечния живот, който като се яви и стана човек, стана бебе, нарекоха Го Исус. Аз Ти благодаря за този вечен живот, благодаря Ти за Твоя Син, вечен Син, благодаря Ти за това, че Той се яви и стана човек, за да може да прокара пътя между нас и Теб. И само Той е великият и вечният Първосвещеник, великият и вечен Ходатай, Който ходатайства за нас денем и нощем. Благодаря Ти Господи Исусе за Твоята ходатайствена работа, която извършваш ден и нощ вече 2000 години. Благодаря Ти, че има посредник между Бога и човека, само един посредник. И аз Ти благодаря Боже, че Ти даде посредник между Тебе, Великият, Всемогъщ, Всевишен Бог и нас простодушните хора. Ти постави Посредник, чрез Който ние да можем да дойдем при Теб, и чрез  Който Ти се протягаш към нас. Твоят Син, Божият Син и същевременно Човешкият Син. Божият Син и Човешкият Син, Божият Син, Който дойде при нас, за да можем ние да отидем при Бога. Благодаря Ти Господи за Божият Син и човешкият Син Исус Христос от Назарет. Моля Те да отвориш нашите очи, очите на сърцето ни, за да видим, да познаваме Твоят Син. Отвори очите на сърцето ни, дай ни дух на откровение да познаем Твоят Син в пълнота, в пълнота да Го познаем. И Те моля Твоят Син да действа мощно и все по-мощно вътре в нас. Според

Ефесяни 1 Колко превъзходно велика е Твоята сила, която действа към нас вярващите.

 И нека Твоята превъзходно велика сила да действа вътре в нас вярващите, в нашата вътрешност. Нека Твоята превъзходно велика сила да действа в духът, в умът, в емоциите, във волята, в тялото ни. Във всеки орган в нашето тяло да действа Твоята превъзходно велика сила. Твоята превъзходно велика сила, която възкреси Исуса Христа от мъртвите. Тази превъзходно велика сила на живот и възкресение нека да действа в нашите органи така, че всеки един орган, който по някаква причина е слаб, немощен, болен, замъртвял, остарял, каквото и да е, нека Твоята възкресенска сила да го възстанови, да го поднови. Подновявай младостта ни като орел, подновявай младостта ми като на орел и както е писано в словото:

който чака Господа ще поднови силата си.

 Подновявай силата ми чрез Твоята мощна сила, възкресенска сила. Подновявай младостта ми и както Си обещал в Псалом 92 – да давам изобилен плод дори и в дълбока старост. Не дядо, не баба, а Господи, Твоята възкресенска сила да действа чрез тялото, защото Твоята сила,

Твоята всемогъща сила действа безпрепятствено

 и действа мощно в нашата немощ.

 Така, че ето ние, които сме немощни човеци, Ти действай мощно чрез нас, в нашите немощни тела Ти действай мощно чрез нас. Ние се нуждаем от Твоят Дух на живота. Слава да бъде на Тебе Святи Отче, слава да бъде на Тебе, Святи Отче. Аз Ти благодаря за Твоята прекрасна любов, която си ни дал. Твоята прекрасна любов, която никой ум не може да схване, и сега Ти благодаря за Твоята любов. Ти си ни дал такава любов, че да бъдем наречени деца на Бога. Такава невероятна любов, да бъдем наречени Божии деца и да бъдем Божии деца.  И като сме Божии деца и Божии наследници да наследим цялото богатство на нашият небесен Баща, богатство от изобилен живот и вечен живот. Богатство от изобилен и вечен живот във всяко едно измерение, във всяка една област. Благодаря Ти за Твоя вечен живот. Благодаря Ти за това вечно наследство, което ни даваш в Христа Исуса, Който е Твоят наследник и ние всички, които сме в Него ставаме Твои наследници чрез Христа Исуса. И ставаме Аврамово семе или Аврамово потомство, защото както казва Галатяни 4-та глава:

ако сме в Христа Исуса, то сме и Аврамово потомство

 Така, че ние сме потомци на Аврам по обещание и по Дух. И аз Ти благодаря, че завета, който си сключил с Аврам важи и за нас. Обещанията, които си дал на Аврам важат и за нас. Благодаря Ти за всичките съкровища на премъдростта и знанието, които си скрил в Христа Исус. Благодаря Ти за нашия изобилен и вечен живот, който си скрил в Христа Исуса така, че дявола не може да вземе живота ни, защото той е скрит вътре в Христа Исуса. И за да може да вземе живота ни, той трябва да бръкне вътре в Христа Исуса. Христос ни държи в собствената Си ръка и никой не може да ни вземе от ръката Му. И аз Ти благодаря за това прекрасно нещо, което Ти си ни дал, Господи.

Небесни Татко, благодаря Ти за Твоята неизказана любов, защото хора са ни отхвърляли, хора са ни изоставяли, но Ти каза в

Евреи 13:6,7 …никога няма да те оставя, никога няма да те забравя.

 Аз Ти благодаря, Господи, за Твоето прекрасно обещание, че никога няма да ме оставиш и никога няма да ме забравиш. Човек може да ме остави, човек може да ме забрави, но Ти никога. И както каза Давид:

баща ми и майка ми ме оставиха, но Ти мене никога няма да ме оставиш и забравиш.

Господи, има някои от нас, които са били отхвърлени като бебета, били са предназначени за абортиране и в тях е влязъл дух на отхвърляне поради това. Има някои, които са били насилвани като малки или като големи, има някои, които са лъгани, изоставяни, наранявани. Господи, Ти Си докторът на нашата душа. Ти Си Този, Който чрез инструмента на Божието слово ни лекуваш, както е писано в

Евреи 4:12  Божието слово е живо и деятелно, по-остро от всеки меч, от всеки скалпел, остър и от двете страни, който пронизва до разделяне духа, и душата, ставите и мозъка, и издирваш помислите и намеренията на сърцето.

 Твоето слово е Твоят скалпел, с който Ти лекуваш духът и душата ми, ставите и мозъка, включително костите, гръбнака, телесните органи, ставите и мозъка и издирваш помислите и намеренията на сърцето. И аз Ти благодаря за това, че Твоето слово е инструмента, с който Ти ни лекуваш и лекарството, с което Ти ни лекуваш. Както е писано в:

Притчи 4:20–22 Сине мой, внимавай на думите ми, да се не отдалечат от очите ти. Пази ги дълбоко в сърцето си; защото те са живот за тия, които ги намират, и здраве за цялата им снага

(или лекарство за цялото им тяло)

Така, че Твоето слово е живот за нас, и Твоето слово е лекарство за нас.

Словото стана плът и пребиваваше помежду нас.

 Христос е нашият живот, Христос е нашето лекарство.

Псалм 107:20 Изпращаш словото Си и ни изцеляваш и ни освобождаваш от гробовете, в които лежим.

 Изпращаш Твоето слово Христос, изпращаш Твоето изговорено слово, Твоето писано слово, изпращаш Го и ни изцеляваш, и ни освобождаваш от гробовете, и от смъртта. Аз Ти благодаря за това прекрасно слово, с което Ти се докосваш до нас, това прекрасно слово, с което Ти ни лекуваш дори сега. Благодаря Ти за Твоето прекрасно слово, то е нашето лекарство. Няма по-добро лекарство от Твоето слово, лекарство, което лекува душата ми, лекува емоциите ми, лекува умът ми. Лекарство, което лекува духът ми, лекарство, което лекува тялото ми от всяка болест и от всяка немощ. Божието лекарство срещу отхвърляне, срещу всяко отхвърляне, защото Ти изпрати Своя Син и отхвърли Своя Син на кръста. Когато Той каза:

Боже мой, Боже мой, защо си ме изоставил?

 В този момент дори Ти не каза: „Татко Мой”, а каза „Боже мой, защо си ме оставил.” Момент, в който Човешкият Син на кръста беше изоставен, за да може аз и моите братя и сестри да бъдем приети. Христос беше изоставен и аз Ти благодаря Исусе Христе, че Ти понесе нашето изоставяне и отхвърляне на кръста, за да можем днес ние да бъдем приети от нашият Небесен Отец. Ти в този момент не каза: „Отче мой, Отче мой, защо си ме изоставил,” а каза: „Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?” – „Ели, ели лама сабахтари.”  Защото в този момент Ти беше отхвърлен като Син, за да можеш да понесеш нашето отхвърляне, за да можем ние чрез Твоето отхвърляне да бъдем приети като Божии синове и Божии дъщери в обятието на нашия Небесен Баща.

Аз Ти благодаря, че чрез Тебе станах Божие дете.

Йоан 1:12 А на онези, които Го приеха, даде право или даде сила или даде власт, даде право, даде сила, даде власт да станат Божии деца

 тоест на ония, които повярваха в Неговото име, които се родиха от Бога, които се родиха отново,

които се родиха не от мъжка похот,

не от човешка похот, а от Бога.

 Благодаря Ти, Святи Боже, че Ти Си ни новородил и си направил нови създания в Христа Исуса.

2 Коринтяни 5:17 Старото премина; ето, [всичко] стана ново.

 Старото премина ето, всичко стана ново.  Както е писано:

2 Коринтяни 5:17

Ако е някой в Христа, той е ново създание.

 Благодаря Ти, че ни направи нови създания, осиновени от Тебе. Вече имаме небесен Баща, Който ни обича. Ние сме Твои синове и дъщери, осиновени чрез Сина Ти Исуса Христа. За това няма нужда да се страхуваме, защото имаме Баща. Затова нямаме нужда да се страхуваме, защото нашият Баща се грижи за нас.

И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.

Всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той е вашият Баща и се грижи за нас. И аз Ти благодаря Татко за това, че

Римляни 8:15,16 не сме приели дух на страх, а дух на осиновление

 Приели сме дух на осиновление. Благодаря Ти, Татко, за това нещо, че не сме приели дух на страх, а сме приели дух на осиновление, чрез който викаме, викаме, викаме Отче, Отче, Отче, Отче , Ава Отче. Благодаря Ти небесни Татко. Благодаря Ти (Римляни 8:15), че сме синове на Бога, осиновени.

Римляни 8:14 Онези, които се управляват от Божият Дух, те са Божии синове.

 Учи ни как да се управляваме и да бъдем водени от Твоя Свят Дух. Как да се оставим, да вдигнем платната си и да бъдем водени от Твоя Дух. Нека Твоя Дух да духне в нашите платна, както е писано в:

Ефесяни 5:18 И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но изпълвайте (изпълвайте, изпълвайте платната си, изпълвайте) се с Духът на Бога.

Изпълвай нашите платна с Твоя Дух, небесни Татко. Благодаря Ти. Също във 2 Тимотей 1:7 Ти каза:

 Не сте приели дух на страх, а Дух на сила, Дух на любов и Дух на себевладение или дух на здрав разум или дух на мъдрост.

 Благодаря Ти, Господи за това, че не си ни дал дух на страх, страха не е от Тебе. Аз Ти благодаря, че си ни дал Дух на сила, Дух на смелост, Дух на любов, Дух на себевладение, Дух на мъдрост. Благодаря Ти, Дух на здрав разум. Благодаря Ти небесни Татко за това. Благодаря Ти, благодаря Ти за Твоята безкрайна любов:

1 Йоан 4:18 Твоята любов, в която няма страх, защото съвършената любов изпъжда страха.

 Нека Твоята съвършена любов да ме изпълни. В Твоята съвършена любов няма страх и нека Твоята съвършена любов да изгони всеки страх от мен. Нека Твоята съвършена любов да изгони всеки страх от мен, всеки страх. Твоята любов изпъжда страха, защото в страха има наказание, има тормоз.

И аз Те моля да ме освободиш от страх, да ме освободиш от всеки тормоз, в името на Твоя Син Исус. Да ме освободиш от всеки страх, всеки тормоз, всяко  наказание и да ме изпълниш с Твоята съвършена любов „агапе”, Твоята съвършена любов „агапе”. Бог е любов, Бог е любов. Нека тази любов да ни изпълва. Моля Те, помогни ни да приемаме от Твоята любов, както е писано в Римляните:

любовта на Бога е излята в сърцата ни

 чрез даденият ни Свят Дух.

 И аз Ти благодаря, че Ти Си излял в сърцата ни Твоята съвършена любов. Божията любов „агапе”, изляна в сърцата ни чрез даденият ни Свят Дух. Сега ни научи как да приемем Твоята любов, как да се доверя на Тебе, Татко. В пълнота да се доверя, да се доверя в пълнота на Твоята безконечна любов, да се облегна на Тебе и да знам, че има някой, Който ме обича. Да знам, че има някой, на Който мога да се облегна и да си почивам. Искам да вляза в Твоята почивка, в която не аз действам, а в която аз уповавам на Тебе, защото  чрез вяра влизам в Твоята почивка. Чрез вяра влизам в Твоя мир. Не искам просто една събота, втора събота, трета събота. Аз искам вечната събота, вечната събота на Твоята благодат, вечната съботна почивка на Твоята благодат. Да вляза в Твоята благодат и да си почина от себе си. Да си почина от всичко около мене, да си почина от страховете и притесненията, от безпокойството и грижите, да вляза в твоята почивка и да намеря утеха в Твоята прегръдка.

Небесни Татко, както блудният син намери своята почивка като се върна при баща си, така и аз искам да се върна при Тебе и в Твоите обятия да намеря своята почивка. В Твоето присъствие е почивката. Научи ме как чрез вяра да вляза в нея, сърцето ми да се довери в пълнота на Тебе, да няма никакво съмнение, защото Ти си вечната канара. Ти си вечната канара и на тази вечна канара мога да поверя своя живот и всичко. Искам да поставя на вечната канара, на вечния олтар да поставя себе си,

Римляни 12:1 тялото си в жертва жива,

угодна на Тебе като мое духовно служение.

 Не е много работа, не е много действие, а почивка в присъствието на небесния Баща. Дай ни откровение и мъдрост да Те познаем като наш любящ Баща. Дай ни тази мъдрост и откровение да познаем небесния Баща и да познаем Твоята любов, която никой ум не може да схване. Да опознаем височината на любовта Ти, широчината на любовта Ти, дължината на любовта Ти, и дълбочината на любовта Ти. Да опознаем Твоята любов с духа си, направи ни духовни хора. Ти си Дух.

Йоан 4:23,24 Бог е Дух и онези, които Му се покланят с Дух  и с истина трябва да Му се покланят.

 Татко, Ти си Дух и научи ме как да се покланям с духа си. Научи ме как да Ти се покланям чрез Духът Ти и с духа си. Как да се покланям с духа ми и чрез Духът Ти и как да се покланям с истината, която е Твоето слово. С искреност и истина да Ти се покланям. Нека всяка бариера, застанала между мен и Теб да бъде разкъсана.

Молете се с тези думи, използвайте ги. Всяка бариера между мен и Теб, всяка бариера от грях било то знаен или незнаен, съзнателен или несъзнателен, явен или скришен. Нека кръвта на Исус да мине и да заличи всеки грях завинаги. Както Ти си казал:

греховете ви ще простя и няма да ги помня вече

 Аз Те моля, Господи, не само Ти да ми простиш греховете, но аз Те моля и аз да ги забравя и да не ги помня вече. Греховете ми прости и да не ги помня вече. Греховете ми ги прости и не ги помни вече. Искам дрехата ми да бъде бяла, чиста, свята, без петно, без бръчка, чиста бяла дреха, окъпана в кръвта на Божието Агне. Както Йоан Кръстител каза:

Ето Божието Агне, Което носи грехът на света

и моят грях е там и аз Ти благодаря. И моят грях е там върху Божието Агне, Което понесе греха на света. Аз Ти благодаря, че моят грях беше понесен на Голготския кръст. Благодаря Ти, че моето проклятие беше понесено на Голготския кръст според

Галатяни 13:14 Христос ме изкупи със Собствената Си смърт, като стана проклет, проклятие на кръста заради мен, защото  е писано „проклет всеки, който виси на дърво.

Проклет всеки, който виси на дърво. Не златен кръст, не сребърен кръст, дървен кръст, образ на проклятието. Господи, благодаря Ти, че на дървения кръст Той понесе моето проклятие, нашето проклятие, за да може

14. благословението, дадено и обещано на Авраам да дойде върху всички нас, езичниците, чрез вяра в Исуса Христа

 И за да можем ние да приемем този Свят, свещен Свят Дух. Благодарим Ти, Господи за благословението и за Духът, защото Духът и проклятието не вървят заедно. Духът на Бога е Дух на благословение, благословеният Святи Дух , благословеният Святи Дух. Благодарим Ти за благословеният Святи Дух. И аз Те моля, Господи, според Захария 12:10:

излей върху нас, излей върху мен Дух на благодат,

 за да се моля. Излей върху мен Дух на благодат, за да разбирам Твоето слово. Излей върху мен Дух на благодат и на молитва, благодат и молитва. Не плътска молитва, молитва в Духа, Дух на благодат и моление. Излей върху нас Дух на благодат и моление, за да погледнем на Тебе, Когото прободохме на кръста и да жалеем за Тебе, както жалее някой за едничкият си син. Да погледнем на Онзи, Когото разпънахме на кръста чрез нашите грехове. Отвори очите ни, за да виждат, отвори очите ни, за да виждат, умовете ни отвори, за да разбират. Умовете ни отвори, за да разбират, ушите ни отвори, за да чуваме, да чуваме Твоя глас, не гласа на Сатана, а Божият глас да чуваме искам. Не да слушам гласа на моята плът или гласа на света, или гласа на някой друг, които не ме интересуват. Нито моята плът ме интересува, нито плътта на някой друг ме интересува, нито гласа на света ме интересува, нито гласа на сатана ме интересува. Искам, Боже, да слушам Твоя глас. Отвори уши в мен да слушам гласът Ти. Направи сърцето ми да бъде включено на правилната станция и антената ми да бъде вдигната, за да мога да улавям Твоя глас, да разпознавам Твоя глас и да слушам само Твоя глас. Да разпозная Твоята свещена свята воля за моя живот и да я изпълня. Дай ми откровение, за да разбера онова призвание, което си приготвил за мен отпреди създанието на света. За какво си ме извикал, за да мога да изпълня задачата, с която си ме изпратил, и заради която съм се родил. Нека да не си отивам от тази земя преди да съм изпълнил онова, за което си ме изпратил. Не моята, а Твоята воля ми изяви. Не моята, а Твоята воля ми помогни да извърша в своя живот. Не волята на някой друг, не манипулациите или контрола на някой друг, но Божията воля, волята на небесния ми Баща, нея да изпълня. Да мога да кажа, както Христос каза:

изпълних Твоята воля,

свърших работата – Свърши се!

 Да мога да кажа така. И когато дойде време за среща с Тебе, Небесни Татко да мога да чуя тези думи от Теб:

Добри и верни слуго, над малкото си бил верен, над много те поставям, влез в радостта на господаря си.

 Помогни ни Татко, в този свят на гласове, бъркотия, този Вавилон да можем да чуваме Твоя тих глас и да следваме Агнето, където и да ни води. Помогни на всеки един от нас да се отречем от себе си, да вземем кръста си и така да Те следваме през всичките дни на живота си. Помогни ни да излезнем от плътта и да влезнем в Духа. Откривай ни, искам да позная Твоя Син в Неговата пълнота, не само частично Богопознание, не само да Го познаваме оттук и оттам отчасти, но искам да Го позная в Неговата пълнота. Пълнотата на характера на Твоя Син, Кой е Той, какъв е Неговият характер, да Го позная във всичките Му офиси. Да Го позная като Божия Син, като Човешкия Син, като Спасителя, като Божия пророк, като Великият апостол, като Великият Първосвещеник, като Великият Евангелизатор и Пастор и Учител да Го позная. Да Го позная във всяка една област, като

Господ на господарите, да Го позная като Царя на царете, като Алфа и Омега, началото и края.

 Да Го позная като Божието слово, да Го позная като вечния Божий Син, да Го позная като Божието Агне. Дай ми откровение да позная Твоя Син не само отчасти, но да Го позная в пълнота, защото Ти Си казал в:

Йоан 17:3 Това е вечният живот, да познаят Тебе, единият истинен Бог

и Синът Ти Исуса Христа, Когото Си изпратил.

 Вечният ни живот е в това да познаваме Тебе, велики и всемогъщи Боже, и да познаваме Твоя Син, Когото Си изпратил. Той е великият Първоапостол, изпратен от Бога – Христос Исус. И сега Ти благодарим толкова и за другият апостол – Святия Дух, Който Ти изпрати на земята заради нас, за да ни дава сили, защото имаме нужда от сила. Имаме нужда от сила от Бога, за да живеем свят живот. Имаме нужда от сила от Бога, за да можем да Ти служим. Имаме нужда от сила от Бога, за да можем да Те обичаме и да можем да се обичаме.    Благодаря Ти, че Ти ни даваш тази любов и аз Те моля да приемем тази любов, помогни ни да дадем тази любов, която Ти Си ни дал да я дадем. Както пише в Твоето слово в 1 Йоан:

не, че ние сме Те възлюбили, но Ти първо възлюби нас 

и понеже Ти първо ни възлюби, Ти ни даваш любов да обичаме Тебе и да изпълним първата заповед:

Да възлюбиш Господа, твоя Бог от цялото си сърце, от цялата си душа, от всичкият си ум и всичката си сила.

 И тогава ни даваш и сила да се обичаме един друг, както си ни заповядал, не да се критикуваме един друг, не да се караме един друг, не да се мразим един друг, но да обичаме един друг. Помогни ни Татко, защото ако ние не се обичаме един друг, които се виждаме, как тогава ще кажем, че обичаме Тебе, Когото не виждаме? Затова Те моля, нека Твоята любов да ни изпълни, защото любовта е вечна. Всичко други дарби ще заминат, ще се прекратят, но онова, което остава е Твоята любов, защото Бог е любов. Научи ни на истинската любов, не душевна, а духовна любов, не плътска, а духовна любов. Научи ни онази съвършена Божествена любов, която се нарича на гръцки „АГАПЕ”. На тази любов ни научи и научи ни на истинската братска любов, която се нарича „ФИЛЕОС”. Научи ни Господи, в името на Твоя Син Исус Христос се молим. И Ти благодаря за Твоята безкрайна любов, която си проявил към нас и която продължаваш да проявяваш.

Колко е прекрасно присъствието на Святия Ти Дух. Има толкова братя и сестри, които са в нужда, аз Те моля да изпратиш Твоя ангел при тях, да се докоснеш при техните нужди, болести да отнемеш сега. Отнеми болестите, защото Ти Си ги отнел преди 2000 години на кръста. Нашите болести са на кръста от преди 2000 години. Да отнемеш болестите – Исая 53:3-5 – болестите са на кръста.

Матей 8:17 Той взе на себе си нашите болести и понесе нашите немощи.

Исая 53:5 С Неговите рани ние се изцерихме.

 Нека всяка болест и немощ да напусне Твоите хора, смъмряме я в името на Исуса Христа. Нека всеки дух, който ги тормози да напусне, защото където е Духът на свободата, те просто трябва да напуснат. Където е Духът на живота, смъртта трябва да напусне. В името на Исус Христос смъмряме ги да напуснат. Нека огънят на Святия Дух да слезе върху всички нас. Ела, Святи душе, ела и се движи, ела и се движи като в деня на петдесятница, кръщавай хората. Изпълвай хората с Твоето присъствие, с огъня на Святия Дух, огъня на петдесятница като фученето на силен вятър. Фученето на силен вятър да духне върху нас. Фученето на силен вятър да изпълни помещенията, в които стоим, да се изпълним със Святия Дух и

да започнем да говорим на чужди езици според както Духът ни дава способност да говорим.

 Дай ни да говорим според както Духът ни дава способност да говорим. Нека Твоя Дух да ни дава способности да говорим. Ела, Святи Душе, движи се. Духни Святи Дух върху Твоите хора, духни Святи Дух върху Твоите хора. Духни, Духо върху тези кости, както се казва в Езекил 37. Духни, Духо върху тези кости, в името на Исуса Христа. Благодаря Ти, благодаря Ти за Твоята неизказана благодат и милост. И на мен не ми се излиза от Твоето присъствие, не ми се излиза от Твоята молитва, защото молитвата  е толкова прекрасно време, в което общуваме с Тебе. И аз Те моля да ми простиш за всяко време, в което съм бил далеч от Тебе. Всяко време, в което съм бил отдалечен от Тебе. Искам се приближавам. Както пише в

Яков 4 Приближавайте се при Бога и Той ще се приближава при вас.

 Помогни ми да се приближавам при Тебе и Ти се приближавай при мене. И толкова нужди има Господи, толкова хора ми пишат с надежда да им помогна, толкова хора викат, викат за помощ, някои умират. Някои умират от рак и от болести, други пък боледуват от смъртоносни или хронични болест. Други пък са вързани от демонични сили и как мога аз да помогна на хората, ако Ти не помогнеш! Моля Те за Твоето присъствие, защото в Твоето присъствие има живот. В Твоето присъствие има свобода,

2 Коринтяни 3:17 там където е Господния Дух, там е свобода

 Нека Твоят Дух да носи свобода в живота ни и Ти ни даваш победа чрез Исус Христос, Който ни е възлюбил.

Ти ни даваш победа и ни водиш в победоносно шествие. И във всичко това, ние сме повече от победители чрез Исуса Христа, Който ни е възлюбил

 и чрез кръвта на Исуса имаме победата. Победа чрез кръвта и словото на нашето свидетелство. И всичко това можем да го намерим в 1 Коринтяни 15:57; 2 Коринтяни 4:14; Откровение на 12:11 и Римляни 8:37.

Благодаря Ти, благодаря, Господи, за победата. Всички тия стихове говорят за победата и дори в

1 Йоан 4:4 Вие сте от Бога дечица и победили сте ги, защото по-велик е Този , Който е във вас,

от онзи /духа на антихриста/, който е в света. 

Вие сте от Бога дечица и победили сте ги, защото по-велик е Този, Който е във вас от онзи, който е в света.

Аз Те моля, Господи, Ти да ни научиш, моля Те на това, как, докато проповядваме словото да Ти се покланяме. Как, докато Ти се молим да Ти се покланяме, как, докато живеем да Ти се покланяме, как живота ни да бъде едно непрестанно поклонение. Моля Те помогни ни и научи ни как живота ни да бъде живот на непрестанно поклонение и хваление, как живота ни да бъде живот на молитва и как живота ни да бъде едно Евангелие. Нека живота ни да бъде едно Евангелие, нека живота ни да бъде Божието слово. Аз Те моля както

Божието слово стана плът и пребиваваше между нас,

 Нека Божието слово да стане плът във всеки един от нас. Нека Божието слово да се въплъти в нас и ние да станем като ходещо слово, да живеем живот на изпълнение на Божието слово ежедневно, денем и нощем. Словото да бъде в нас и ние в словото. Словото да пребъдва в мен и аз в словото, молитвата да пребъдва в мен и аз в молитвата; поклонението да пребъдва в мен и аз в поклонението, да бъдем в Духа Ти 24-ри часа в денонощието, седем дена в седмицата, 52 седмици в годината. Аз Те моля да бъда постоянно в Теб и Ти в мен, аз в Теб и Ти в мен в името на Исус Христос.

Призовавам името на Исус Христос. Господи Исусе, Господи Исусе,

Деяния на апостолите 4:12 Няма друго име дадено между човеците, чрез което да трябва да се спасим

Чрез което да трябва да се изцелим или освободим, или чрез което да бъдем благословени, или чрез което да живеем. Само едно име има, и това е Твоето име – Исус Христос. Научи ни да използваме така това име, така, че наистина чрез това име да се освобождава живот и сила. Възкресенската сила на Святия Дух да се освобождава чрез Твоето име. Нека Твоето име да действа мощно в нас, името на Исус. Моята глава е Исус Христос, днес обявявам, че главата ми е Исус Христос. Всяка друга претенция я отмахвам, моя глава е Исус Христос в името на Исус. Моя глава е Исус Христос. Аз отхвърлям всяка друга глава над мен, само Исус Христос. Според:

1 Коринтяни 11:3 Глава на всеки мъж е Христос

 Глава на всеки мъж е Христос, така, че аз приемам за моя глава Исус Христос и всяка друга глава пред свидетели в момента аз отхвърлям. Всеки контрол и манипулация отхвърлям, всеки демоничен контрол, всяко чародейство, всяка манипулация, всяка клетва, всяка магия, всякакво чародейство, извършено срещу мене, било то преди да се родя, по време в утробата на майка ми, след като съм се родил и до ден днешен, всичко това отхвърлям. Само една глава за вечни векове. Христос Исус е моя глава и имам само един завет с Всемогъщия Бог чрез кръвта на Неговия Син – Исус Христос. Само един завет – всички други завети в моя живот и в моята фамилия по майчина, по бащина линия, от всичко това се отричам и го отхвърлям. Не ме интересуват никакви други завети, само един завет съм сключил, и това е новия завет в кръвта на Господа Исуса Христа. Само него зачитам, само него признавам и всичко друго отхвърлям.

Всяка дума на устата ми, която не е била съобразна с Божието слово, аз се отричам от нея и я отхвърлям. Всеки обрек, който съм някога направил, всеки обрек, който някога съм направил и не е по Божията воля, аз отхвърлям. Всякакви претенции на хора, на духове и на каквото и да е било друго, аз се отричам от това и го отхвърлям, всякаква претенция. Всякакво посвещение, което не е било от Бога и не е било за Бога, независимо кой какво може да е посветил в мене и чрез мене, аз го отхвърлям в името на Исус Христос. Посвещавам се 100% на Могъщия Бог в името на Исуса Христа.

Всяка храна, която може да съм погълнал, която да е била посветена на идоли или да са направени молитви върху нея (душевни или манипулативни или чародейни молитви), всяка храна, която може да е имала някаква негативна демонична информация в себе си или каквото и да е било  нечистота, в името на Исус аз се отричам от нея и я отхвърлям. Всяко нещо, което може да съм ял от трапезата на Сатана в живота си аз го отхвърлям, било то нощно време или денем.  Ако съм ял нещо на сън, което е било от трапезата на Сатана, аз го отхвърлям в името на Исус и не го искам, отхвърлям го. Моята истинска храна е плътта на Христос и истинското питие е кръвта на Христос, и това е, което аз взимам и ще взимам. И благославям кръвта на Исуса, кръвта на живота и благославям плътта на Исуса, чрез която имам изцеление и чрез която вярвам, че ще участвам в първото възкресение на мъртвите. Първото възкресение на мъртвите чрез тялото на Христос, участие в живота чрез кръвта на Исуса Христа. Аз Ти благодаря Отче, защото Ти си казал в:

Йоан 6. Който пие от кръвта Ми и яде от плътта Ми, има вечен живот в себе си.

Който не пие от кръвта Ми и не яде от плътта Ми, няма вечен живот в себе си.

Благодаря Ти за кръвта и за плътта на Господ Исус Христос. В Христос е моят живот. И както Ти си казал в:

Еремия 2:13 Две злини сториха Моите люде, оставиха Мене, изворът на живите води и

си направиха водоеми, разпукани водоеми, които не могат да държат вода.

 И аз Ти благодаря, Господи, благодаря Ти за извора на живота. Искам да пия от извора на живота, искам да пия от извора на живота сега и през всичките дни на живота си. И както си казал в:

Йоан 7:37 Жаден ли е някой, нека дойде при Мене и да пие.

 Господи, жаден съм, искам да пия от Тебе. Искам да пия от Тебе и само от Тебе, искам да пия от Тебе. Ти си изворът на живота, Ти си моят живот, искам от Тебе да пия. Искам Господи, Исусе от Тебе да пия. Жаден съм, жаден съм, жаден съм.

Откровение на Йоан 22:17 Ако някой е жаден, нека да дойде и да пие даром от водата на живота.

 Нека да пием даром от водата на живота, даром от водата на живота. Пийте даром от Святия Дух, но изворът от който трябва да пием е Исус. Господи, Исусе, Ти Си нашият извор. Ти Си изворът на живота. Нека нищо да не ми попречи да пия от Тебе. Аз не искам да пия от нечист източник, искам да пия от самият извор, да пия от самият извор водата на живота. Искам да ям от плода на живота един ден, от дървото на живота искам да ям. Искам името ми да бъде записано в книгата на живота.

Молете се за това – името ми да е записано в книгата на живота и никога, никога, никога да не се изтрие. Никой човек няма власт да го изтрие, никой демон няма власт да го изтрие. Аз Те моля, Отче никога да не позволяваш името ми да бъде изтрито от книгата на живота. Искам името ми да бъде записано и да бъде завинаги в книгата на живота. Искам да участвам в първото възкресение.

Откровение на Йоан 20 …възкресението на праведните за награди.

 Искам, Господи, да участвам в първото възкресение. Искам да участвам в съда на праведните – първият съд, над праведните за награда, първото възкресение и съдът на праведните. Аз Те моля, Господи, за милост, аз Те моля за благодат и милост заради Твоят Син, защото разчитам на Синът Ти. Не моите дела, не моите дела, не моят живот, Твоят Син е моят живот, Твоят Син е моето спасение, Твоят Син е моята канара, Твоят Син е моят Спасител, на Него разчитам, на Него разчитам. И аз Те моля, Татко, използвай това тяло, използвай тази телесна скиния докато е тука на тази земя, за да може много души да познаят живота, за да може много души да познаят вечният живот в лицето на Исус Христос. Използвай тази телесна скиния, за да може мнозина да познаят Христа, както е писано:

Данаил 12:3 Онези, които обръщат мнозина в правда, ще сияят като звездите до вечни векове

 И както пише в книгата Притчи:

Мъдрият придобива души.

 Дай ми да обръщам мнозина към правдата и ми дай да придобивам души, души, души, души за царството на Бога, души за вечният живот, защото душите са по-важни от изцелението. Душите са по-важни от освобождението, душите са по-важни от благословението, души да се придобиват за царството на Бога. Моля Те, използвай това тяло, за да се спасяват души. Използвай ме Господи, за да се изцеляват болни хора, от всяка една болест да се изцеляват. Моля Те, дай ми сила и власт да се изцеляват хора от всяка, всяка една болест – раковете, парализа, сакати, куци, слепи, глухи, всякакви да се изцеляват. И аз Те моля всеки един вид демони да излязат, всички демони да мога да ги гоня и да излизат. Но Те моля и нещо друго, дай ми тази благодат и милост, когато използвам името на Исус Христос в присъствието на мъртъв човек, мъртвият да възкръсва от смъртта.    Моля Те, нека името на Твоя Син Исус да бъде придружено с тази власт и сила на живота. Нека името на Исус, когато го произнасям с устните си да носи възкресенска сила и живот, които да възкресяват мъртви. И всичко това Отче за слава на Твоя Син Исус Христос, за слава на Твоя Син Исус Христос от Назарет. Нека да бъде вечна слава на Сина Ти. Нека всичко, което вършим – дело, всичко което говорим с устата ни, всичко, което е в мислите ни да бъдат угодни на Тебе и да носят слава на Тебе, както се казва в онази песен: „Думите на моите устни, мислите в сърцето ми, нека са угодни пред Тебе, Господи.”

И аз Те моля, Господи, всичко онова, което си инвестирал в мене през годините, всичко онова, което си депозирал в моя дух, в моя ум, всичките способности и сили, които си ми дал, дай ми верни и способни хора, в които да ги инвестирам и в които да ги депозирам, и които хора да отидат и да спасяват души, да освобождават вързани и да изцеляват болни, даже да възкресяват и мъртви за Твоя слава. Според Твоето слово, което си казал в:

Матей 10:8  болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, бесове изгонвайте.

 Аз Ти благодаря, аз Ти благодаря в името на Твоя Син Исус Христос. Дай следващо поколение, ново поколение от верни, смирени, любящи, Божии слуги. Не тези, които себе си въздигат, не тези, които себе си препоръчват, но онези, които Ти препоръчваш, онези, които себе се смиряват, а Ти ги възвишаваш. Не онези, които си слагат голямо име, а онези, които възвеличават само едно име – името на великият Божий Син. Хора безимени, хора смирени, хора, които казват: „Нищо от мене, а всичко от Тебе.” Нищо от мене, всичко от Тебе в името на Исус.

Псалм 19:14 Думите на устата ми, размишленята на сърцето ми, нека бъдат угодни пред Тебе, Господи, канара моя и избавител мой.

 Алелуя, благодаря Ти. „Отдаваме Ти почит, чест и слава, издигаме ръцете си, обичаме Те, Татко наш. Отдаваме Ти почит, чест и слава, издигаме ръцете си, обичаме Те, Татко наш. Велик си Ти, чудеса извършваш Ти. Няма никой като Теб, няма никой като Теб. Велик си Ти, чудеса извършваш Ти, няма никой като Теб, няма никой като Теб.” (песен)

Идете и проповядвайте Евангелието на всички народи. Идете и правете ученици от всички народи.

Учете ги всичко, което съм ви заповядал и ето, Аз съм с вас през  всичките дни до свършека на света.

 Алелуя. Отдаваме почит и хвала на Спасителя и нека всички да кажем:

АМИН!