Мъдрост от Притчи 3 глава

МЪДРОСТ ОТ ПРИТЧИ ТРЕТА ГЛАВА

Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 14.03.2013г.

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/29973929

        Продължавам нататък. Сега нека обърнем на Притчи 3-та глава:

Мъдрият предвижда злото и се укрива

        Бих посъветвал, приятели, всеки един християнин да чете книгата Притчи, ама не бързо. При бързо четене ефекта е много малък. Много е важно да имате време за размишление. Когато четеш Библията, имай предвид едно нещо – това не е като друга книга. Трябва да си дадем сметка, че има разлика от книга, написана от хора, както с почти всички книги, и книга написана от Бога. Ние не можем да си дадем достатъчно сметка за това, но поне умствено можем да разберем, че има разлика между Бог и човек. Книга, написана от Бог е едно, книга, написана от човек е друго. Книга написана от Бога има много по-дълбок смисъл.

Колкото (казва Господ) небето отстои от земята, толкова Моите мисли са по-високи от вашите мисли

        Все едно – книга от небето и книга от земята. Това означава, че когато четеш Библията, ти я четеш с човешкия си ум и четейки Библията можеш да започнеш логически да разбираш някои неща и това наистина е добро. Има си библейско изучаване, използва се логика, но това е въпреки всичко ограничено. Ние трябва да минем стъпка по-нататък – да позволим на писателя на тази книга, който е Святият Дух, Той да ни разяснява какво е писано в Библията. Следователно, за да може Той да ни разясни прочетеното, ние трябва да му дадем време. Исая 40:31 казва:

Онези, които чакат Господа ще подновят силата си…

        Разбирай сила – dynamis на гръцки, разбирай откровение, от каквото имаме нужда. Ония, които чакат Господа ще подновят силата си… Следователно, трябва да има чакане. Ако ти в четене на Библията се научиш да чакаш Господа, докато четеш да Му даваш време, даже в Псалмите има една дума села, което значи да размислиш; да дадеш възможност на Господ да ти разясни текста, не само да размишляваш с ума си. Духът да ти говори освен текста. Трябва да Му дадеш време, ти четеш текста, дай време на Духа да ти говори. Освен това трябва да се научиш да разбираш това, което ти говори. Така, че има нужда от едно по-бавно преживяне, размишление върху думите на Господа и тогава нещата вървят. Много интересно е това, което казва Исус Навиев 1:8. Всеки от вас го знае този стих, казва се:

Исус Навиев 1:8 Тази книга на закона да не се отдалечава от очите ти или устата ти, но да размишляваш върху нея ден и нощ и да вършиш всичко, което е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си и ще имаш добър успех

        Думата е просперираш – prosperity, и тука вече голямата битка за просперити – дали ще има или няма да има. Ами, като не иска Божия народ, няма да има просперити и това е. То просперити трябва да е във всяко отношение. Трябва да просперираме в духовно отношение на първо място, както казва и 3 Йоан 2 стих:

Възлюбени, молитствам или желая да успяваш (просперираш) във всичко, да си здрав, да успяваш във всичко (как обаче) както успява душата ти

        Значи духът и душата трябва на първо място да успяват, след това останалите неща. Ние днес сме много плътски – или „да” на финансите, или „не” на финансите. Финансите са на последно място при всички положения. Обаче това, че са последно място не означава, че не трябва да успяваме. Разбирате ли? Духовното е № 1. Ние сме дух на първо място – 1 Солунци 5:23, не сме само тяло, а и душа и дух. После се казва – душа на второ място. Какво е душата? – ум, емоции, воля. Душата е на второ място, не е тялото. На трето място е тялото. Тоест, когато просперира, напредва в Господа духа ти, следващата стъпка е да започне душата ти, емоциите ти, може да имаш нужда от освобождение в емоционално отношение – опресия, депресия… Всичко това постепенно ще започне да си отива, когато духа ти преуспява в духовните неща. А духът как преуспява? – чрез Божието слово. Божието слово е храната на духа. Няма друга храна. Така, че душата ти започва да успява, започват емоциите ти да бъдат освободени, започват емоциите ти да бъдат възстановени и освен това – ума ти започва да се обновява. Вече не идват тия натрапчиви, тия лоши мисли, защото и ума ти е освободен, освен това ума ти е обновен. Душата ти започва да се променя. Взимаш нови решения, нов живот, както казва Римляни 12:2:

Да се преобразяваш в живота си чрез обновяване на ума ти

        Виждате ли какво става? И това нещо всеки ще започне да го вижда. Хората ще започнат да го виждат.  И няма нужда толкова да го виждат, то си е за теб. Като успява духа ти, като успява душата ти, като успява тялото ти, семейството ти, служението ти, като успява бизнеса ти, то се вижда и е за слава на Бога.

Така че Исус Навиев 1:8 казва три неща. По какъв начин твоята вяра расте? Как да расте? Словото казва: тази книга на закона… Някой ще каже: „Ама това е закона.” В Новия завет пише за колко закона – закона на животворящия Дух (Римляни 8-ма глава); закона за вярата (пак в Римляни) и какъв друг закон? Яков също пише в 1-ва глава за съвършения закон на свободата. Тия трите се сещам, където са свързани със закона. Законът на свободата, съвършения закон на свободата, закона на вярата и закона на животворящият Дух. Това е законът, във който сме. Тази книга на закона, трябва това да виждаш вътре – в Духа на Бога, трябва да виждаш вътре вяра и свършената свобода в Господа.

2 Коринтяни 3:17 Където е Господния Дух, там е свобода.

 

Ако Синът ви освободи, ще станете наистина свободни.

 

Ще познаете истината (и истината няма да ви направи роби)

ще ви направи свободни.

То е логично. Исус Навиев 1:8 – три неща, които са необходими. Скъпи приятели, това е толкова практично и просто, хващаш го и го прилагаш. Нека даже да отворя там, за да можем да го видим конкретно как е написано.

Друг пасаж исках да чета, но нека да оставим да видим Господ какво има да каже. Ето сега, аз се доверявам, че Бог ме води по този начин. Някой може да каже: „Какво е това безредие в говоренето ти?” Предпочитам да е безредно, но да е от Бога, отколкото да е подредено като гробище и да е мъртво.

Тази книга на закона (не онази – Хари Кишна или Буда, или Мохамед) да не се отдалечава от устата ти…

        Значи първото нещо, което тука казва е да говориш словото, да изповядваш словото на Бога:

Аз няма да умра, но ще живея и ще разказвам делата на Господа.

 

Затова се яви Божия Син, да разруши делата на дявола в живота ми.

 

Откр. Йоан 12:11 Аз побеждавам дявола чрез кръвта на Исуса, Божието Агне и словото на моето свидетелство,

 което в момента говоря.

Исая 54:17 Никакво оръжие, скроено против мен няма да успее…

Ето ти го словото.

Исус Навиев 1:8 Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти, но да размишляваш върху нея денем и нощем…

        Тоест, научи се словото не само да го заучаваш наизуст.Това да четеш и да заучаваш наизуст може да бъде първата стъпка. Четене на словото – добре, заучаване на стихове – добре, но това не е достатъчно. Има толкова хора декламират Библията, ама декламиране. Аз това, че знам тоя стих, оня стих къде се намира, това не ме прави нещо повече от някой друг. Друго е важно, още по-важно от това. Това не е маловажно, но още по-важно има – да размишляваш върху словото, тоест да вникваш.

Яков 1:25 Който вникне в съвършения закон на свободата…

Трябва да вникнеш, трябва да проникнеш вътре, трябва да се задълбочиш в съвършения закон на свободата. Не съвършения закон на робството. Ако четеш Библията и влизаш в робство, значи някой те учи не както трябва, защото съвършения закон носи свобода. Когато вникваш в словото /истинското евангелие носи свобода, носи радост, носи мир, носи сила/, все тия неща, които ги пише там:

Божието царство е правда, мир и радост в Святия Дух.

 

Божието царство не се състои в дума, а в сила.

Радостта на Святия Дух, мира – ето, това са показатели. Носи какво? – носи вяра. Вярата идва от слушане, хайде да сложим на мястото на слушанеразмишление за момент само да не изкривявам словото. Някой да не вземе да ми пише писмо, че получавам постоянно писма къде съм сбъркал. Сложи за момент само думата размишление, вярата идва от размишление върху Божието слово. Слушайки слушаш – как? – като размишляваш върху това слово.

Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти, но да размишляваш върху нея денем и нощем

Ако трябва вземи само един стих, само един стих за целия ден. Ама наистина да стигнеш до ядката, наистина да получиш нещо от Господа. Стих, който Бог ти показва, стих който Бог ти разяснява. Днес си получил откровение, пил си от това цветче жизнен сок, нектарче. Пуснал си хоботчето, пиеш нектарчето от цветенце. Днеска си свършил работата, влизаш си в килийката, правиш си мед. Какво е меда? Мъдрост, слава на Бога. Обаче то идва откъде – от словото на Бога.

Но да размишляваш върху нея…

Не просто четене, четенето не е достатъчно. Изучаването дори не е достатъчно. Библейското изучаване, приятели, в много от случаите е нещо, което хората логически с ума си го правят – делят, разделят, слагат, класифицират. Това е добре донякъде, но не е достатъчно. В размишлението освен интелекта ти, се включва Духа на Бога. Ето, това е важното. Защото,

който търси (казва Исус), той ще намери

И тука, виждате какво казва:

…но да размишляваш върху нея денем и нощем…

Легнеш си в леглото вечерно време, вместо да мислиш излишни работи, размишлявай върху словото. Особено младежите като легнат вечерно време вместо да мислят неща, които не трябва да мислят, вземи размишлявай върху словото. Нека словото да се вкоренява, внедрява дълбоко вътре в тебе. Знаете ли един от проблемите защо хората не обичат да размишляват върху словото? Защото не намират връзка между словото и ежедневния им живот. Една от причините. Трябва и ние като служители да се научим да проповядваме така Божието слово, че да бъде свързано с живота на хората, а не да е нещо от една страна словото, от друга страна в живота се боричка. То словото трябва да стане плът в нас и словото да ни помага в ежедневния ни живот и да ни извежда напред. Но тука се казва:

 …да размишляваш върху нея денем и нощем,

за да постъпваш внимателно според всичко,

каквото е написано в нея

 Значи, имаме размишления в ума, в сърцето, имаме говорене в устата, имаме постъпване на практика. Ето ти как расте вярата. Какво казва Яков 2:26?

 Както тялото отделено от духа е мъртво, така вярата отделена от действие е мъртва

Значи, имаме вярата в сърцето, вярата в устата и вярата на делата. Три неща, не е никак сложно, защото се казва се че:

 чрез делата се усъвършенства вярата

 Виждате ли колко е просто! Ето, как вярата расте. Това е като да речем да започнеш да сееш. Имаш семе, получил си житото. Имаш две възможности. Едната възможност е да изядеш всичкото жито, а другата възможност да запазиш най-хубавото жито настрана и да изядеш останалото,  а най-хубавото жито да посееш.Това не работи само в областта на парите, защото това е най-вече за пари проповядвано.Това е абсолютно духовен закон. Ти трябва да посееш на практика в живота си, трябва да посееш това семе на словото. Как го сееш? Сееш го чрез устата си и чрез делата си. На практика сееш Божието слово като го вършиш и това слово, което ти го извършиш чрез благодатта на Бога, това слово става кръв и плът в тебе и това слово именно усъвършенства твоята вяра и вярата ти става по-силна, по-динамична, по-жива, защото вярата оживява в дейността. Тя не съществува като някакъв факт, който да си го разглеждаш. Вярата е действие. Ето това е.

 Да постъпваш внимателно според всичко, което е написано в нея.

И вижте какво казва обещанието. Първата част е заповедта, втората част е обещанието. Виждате, обещанията на Бога са в повечето случаи условни.

 Ако търсиш първо Божието царство, тогава ще ти се прибавят тези неща

Ако не търсиш Божието царство, няма да се прибавят. Нали виждате обаче какво казва – ако № 1 – търсиш Божието царство и № 2 – да го търсиш на първо място. Тогава идва обещанието, че другите неща ще се прибавят. Ако търсиш Божието царство, но не го търсиш на първо място, не си напълно изпълнил условието. Ето това е. И тука обещанието е следното:

 Тогава ще напредваш в пътя си и тогава ще имаш добър успех

Напредваш в пътя си, ние казахме това на английски е prosper, you shell prosper, ще напредваш и ето ти обещание за това нещо. И второ, тогава ще имаш добър успех- good succses, добър успех, точно същото означава. Обаче, какво? – словото да бъде в сърцето ми, словото да бъде на устата ми, словото да бъде на делата ми. Словото да бъде на сърцето ми да го размишлявам, словото да бъде на устата ми да го говоря и словото да бъде на делата ми да го върша.   Ето това са трите неща. Разбира се, в Римляни 10-та глава се говори:

 Със сърце вярва човек и се оправдава /сърцето е вярата/

 с уста прави изповед и се спасява

 Там още по-просто е дадено – сърце-уста. Тук е дадено сърце-уста-дела.

Искам да мина на Притчи 3:13:

 Блажен оня човек, който е намерил мъдрост и човек, който е придобил разум

Блажен е човекът, който е намерил мъдрост. Как се намира мъдрост? Като се търси, търсиш мъдрост, намираш мъдрост; търсиш глупост, намираш глупост. Каквото търсиш, това намираш. Затова е важно с какви хора ще се събираш, какви книги ще четеш, какви проповеди ще слушаш. Както някои казват: „Брат, важното е да се говори словото.” То е важно да се говори словото, ама какво се говори върху словото също е толкова важно, защото Исус казва:

 внимавайте какво слушате. С каквато мярка мерите с такава ще се отмери.

 Ето, тука какво казва? – блажен оня човек, който е намерил мъдрост. То не е лесно. Казва мърдостта да я търсиш като скрити съкровища, да я търсиш като сребро и като злато. Мъдростта тука ще видите, че е по-скъпоценна.

 14. Търговията с нея е по-износна от търговията със сребро и печалбата от нея от чисто злато

Забележете това нещо. Търговията превъзхожда сребро, злато и 15 стих – скъпоценните камъни. Мъдростта превъзхожда златото, среброто и скъпоценните или безценните камъни, включително диаманти и брилянти. Днес народа се е насочил да търси, а пък аз говоря за злато, сребро и скъпоценни камъни, а не говоря за книжните пари, с които днес работим. Те пък съвсем нямат никаква стойност. Те имат принципна стойност, че банката ти е задължена да ти даде нещо, обаче самата хартийка я струва 10,15 стотинки, я не. Може на нея каквото иска да пише, но тя, самата хартийка, си е хартийка. Тя няма собствена стойност. Банката може да печата колкото си иска и това го наричаме инфлация и това е причината в момента за тази икономическа криза навсякъде, защото така наречените днешни пари, валути, нямат никакво покритие, нямат златно покритие. Бог даде златото и среброто като парите на света, Бог го създаде. Бог създаде парите. Златото и среброто винаги са се използвали, обаче човек създаде валутата, хартиите и виждате какво става от това нещо. Защото среброто и златото не можеш да го напечаташ, то колкото е толкова е, докато хартия можеш да печаташ колкото си искаш. И понеже печатат, за да оправят икономиката на страната, народа обеднява в световен мащаб обеднява, защото се печатат пари, стоките са същите и при това положение, в Германия по времето на Втората световна война с чували са ходили да купуват един хляб, чували с пари. Но нека да ви покажа – виждате какво са парите. Парите нищо не струват, ако човек няма мъдрост. Както казва Притчи:

Какво ползват парите в ръката на човека като няма мъдрост

 Има много хора, които са спечелили от лотария, тото и след това както бързо са спечелили, така и бързо са загубили, защото това са хора, които не знаят какво да правят с това, което имат. Хора, които пропиляват това, което имат в ръцете си. Има хора, които се оплакват – нямат, нямат, но като вземат нещо в ръцете си – „да ядем и да пием, защото утре ще умрем” и след това на другия ден няма нищо. То така не става. Значи, за да може да има напредък и в тази област трябва да има мъдрост. Мъдростта е във всяка една област, приятели, тя не се ограничава в една област. Ето, какво казва тука:

 По-износна е търговията с мъдростта /тоест, бизнес да правиш с мъдростта е по-износно отколкото със сребро/ и печалбата й е по-скъпа отколкото чисто злато /24 карата/. Тя е по-скъпа от безценните камъни и нищо, което би пожелал ти не се сравнява с нея

Нищо, което виждаш наоколо не може да се сравни с мъдростта. Ето това е Божието слово, това са Притчи. Ние това трябва да търсим, виждате ли го. Вярата ни трябва да бъде пропита с мъдрост. Същият Бог, който е Бог на вяра е Бог и на мъдрост. Те не си противоречат.

Ето, сега ще ви кажа един стих, защото не всичко, което днес наричаме вяра е вяра. Какво казва Божието слово пак в Притчи. Четете Притчи, много мъдрост ще получите, ако внимателно четете и позволите на Святия Дух да ви говори, така както Той говори. В Притчи се казва, че

 Безумният човек, или глупавия, вярва на всяка дума /каквото му кажат вярва/

 И ние отиваме в 1 Коринтяни 13-та глава, че

 любовта хваща вяра на всичко

На кое всичко хваща вяра? Любовта хваща вяра на цялото Божие слово, любовта хваща вяра на доброто, което Бог дава. Любовта хваща вяра, обаче трябва винаги да гледате нещата като баланс, защото почти всяко едно изказване в Библията има две страни, за да можеш да го сложиш на везните. От една страна примерно, Божието слово казва, че „оправданието е само с вяра без дела“, от друга страна Яков казва: „а вяра без дела е мъртва“. Така, че да сложиш на баланса нещата, да намериш тесния път. Ограничава те от тук, ограничава те от там и ти вече разбираш къде е  пътя. От една страна словото казва в Притчи – „отговаряй на безумния според безумието му, за да не се мисли за мъдър“ и тъкмо си мислиш, че вече знаеш какво да направиш и следващия стих казва – „не отговаряй на безумния според безумието му, за да не станеш като него“. Така, че в единия случай прави така, в другия случай така и се изравняват везните. Ти разбираш в единия случай, че трябва да отговориш, за да не би човека да се мисли за мъдър, но в другия случай според водителството на Святия Дух не трябва да отговаряш на безумния, за да не станеш като него. Някой казва защо не отговаряш на това, което казват. Защо не отговаряш на това, което пишат. Защо трябва да бъда безумен като други? По-нататък тук казва:

 Дългоденствие е в десницата

Дългоденствие – дълъг живот. Какво е това дълъг живот? Значи дълъг и изобилен живот нали. Исус каза:

 Йоан 10:10 Аз дойдох да ви дам живот и да ви го дам изобилно

Помнете, че Христос е нашата мъдрост. 1 Коринтяни, 1-ва глава говори за това, че Христос е нашата мъдрост и последния стих казва, че Бог направи Него мъдрост от Бога, изкупление, праведност и т.н. Христос е нашата мъдрост. Нашата мъдрост е личност и тя е Исус Христос, обаче идва при нас мъдростта посредством словото на Бога. Ти трябва да знаеш как мъдростта да дойде при тебе, тя идва чрез словото на Бога, защото Христос е Неговото слово. Обаче, освен това, какво друго словото ни казва, че мъдростта идва чрез молитва – Яков 1-5 се казва:

 Ако на някой му липсва мъдрост (какво да прави – да се оплаква, не), да се моли на Бога, Който дава щедро, без да укорява

С други думи, аз знам, че сте ми простички, обаче давам ви мъдрост, за да станете мъдрички. Слава на Бога за това нещо. Значи, как вървим? – от прост към мъдър към по-мъдър, защото ако погледнете в Притчи 1-ва глава се казва:

 Тази книга е написана с цел простия да стане мъдър,

а мъдрия да стане още по-мъдър

Значи, за всеки е писано – и за прост и за мъдър. Простият ще стане мъдър, а мъдрия ще стане по-мъдър като чете тази книга. Дългоденствие в десницата означава първо – вечен живот, защото в

2 Тимотей 3:15 Павел говори към Тимотей и му казва:

 Ти от детинство знаеш писанията, които са способни да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Исуса Христа

 Значи, писанията могат да те направят мъдър за спасение, за вечен живот.  Мъдър за спасение във всяка една област и горе и тука. Защото ние имаме нужда всеки ден от спасение в различна област. Ето, дългоденствие в десницата означава вечен живот и също дълъг живот и тука. Мъдрият човек, какво казва Библията?

 Безумният /глупавия/ човек върви напред и страда, вярва всяка дума, а благоразумния внимава добре в стъпките си.

 

Глупавият човек върви напред и страда, а разумния предвижда злото и се укрива

Разумният предвижда злото и се укрива. Ето ти пророчески поглед. Виждате пророчеството с мъдростта вървят заедно. Значи, мъдрият човек предвижда какво зло може да дойде. Забелязвате ли това нещо, че той може да предвиди през лятото, че идва зимата. Мъдрият човек през лятото предвижда, че идва зимата. Мъдрият човек през младостта предвижда, че идва старостта. Мъдрият човек през време на благополучие предвижда, че може да дойде кризата. Мъдрият човек, когато е здрав предвижда, че може да се случи болест. Да не бъде това, но виждате, че мъдрият  човек предвижда злото и се укрива. И вижте как се укрива – той и затова казва „дългоденствие в десницата“, защото той се укрива от тези неща, които идват да унищожат живота. Христос казва:

 Аз дойдох да дам живот и да го дам изобилно.

Разбира се, ние виждаме сега, в Интернет намерих за един пастир, който е от Иран, който пишеше, че са го обесили. Бях сложил снимката, но после някой ми писа, че това не е вярно, че е някакъв монтаж и че всъщност пастора е пуснат. И тъй като нямам достатъчно информация, просто изтрих това съобщение, за да не обърквам народа и да не разпространявам невярна информация, до момента в който не разбера каква е истинската ситуация. Но като я видях тази снимка как човека с радост застава и казах – ето, това е истински християнин.  Той ще си даде живота дори с радост, защото знае къде отива. Това е смърт за слава на Бога. Никой не може да каже, че не е за слава на Бога това нещо. Но когато това става поради нелепост и глупост е съвсем друга работа.

 Мъдрият, казва Библията предвижда злото и се укрива, безумните вървят напред и страдат, даже казват че вярват

Някой казват, че вярват, вървят напред, вършат едно и също нещо, не се променят и казват – Бог ми е казал, а Бог може да не им го е казал, защото като гледаш по резултатите, ако Бог му каже, той ще даде съответни резултати. Затова, приятели, има много неща, които да променяме в живота си. Бог да ни помогне.

Дългоденствие в десницата Му /дълъг живот, здраве и дълъг живот/, здраве и дълъг живот на този свят и вечен живот в бъдещия. В левицата – богатство и слава.

Какво богатство? – всякакво. Духовно богатство № 1, душевно богатство № 2, семейно богатство, здраве и също и финансово. Защо? – мъдростта струва повече от парите, повече от среброто, повече от златото, повече от скъпоценните камъни…

Това е Божието слово, което казва. Ако ние се научим да търсим мъдрост, нищо няма да избяга, повярвайте. Но хората търсят повече работа, отколкото мъдрост. Но особено в един сезон, когато няма работа е много важно човек да търси мъдрост, да търси знание, да търси образование по определен проблем, който го интересува, за да може да изплува и отиде напред, защото

 поради липса на знание казва Господ, Моите хора погиват.

 Това е липса на знание по Библията №1, но и липса на знание за растеж в областта, в която ще работиш. Ако ти имаш висока квалификация, ако ти наистина си в състояние да помогнеш на другите, ще те търсят.

Искам да ви покажа нещо – ако ти можеш да помогнеш на много хора, тези хора ще ти помогнат на тебе. И това ще е начин, по който Бог ще ти помогне. И какво казва Божието слово, отново Исус?

 Ако някой иска да стане велик, какво трябва да стане? – трябва да стане слуга на другите.

 Тоест, ти трябва да се научиш да послужиш на нуждите на другите не както ти го мислиш, а на истинските им нужди. Трябва да бъдеш проницателен, да видиш истинските нужди, да им послужиш на нуждите и тогава чрез тях Бог ще те направи велик. Не става въпрос да се възгордееш, става въпрос ще те издигне и ще носиш слава на Бога.

Дългоденствие в десницата, в левицата богатство ислава.                                                                                                

Ето го слава. Славата е на Господа, обаче аз тази дума вярвам, че означава почит, уважение. Тоест, това означава, че Бог ще ти издигне авторитета. С други думи и думата ти ще се слуша. Авторитетът ще ти издигне Господ посредством мъдростта, която Бог ти е дал. Даже има още един стих в Притчи 18:16, където се казва /на български не е точно така, но на английски звучи много добре/.

 Дарбата на човека (на български е) подаръка на човека, подкупва така, на английски казва – дарбата на човека прави място за него и го издига сред големците

Ето, сега ще ви дам един съвет. Примерно, всеки в момента търси финанси. Вижте един прост пример – Матей 17-та глава. Идват хората и казват на Петър – ще плащате ли вие данъка, или няма да плащате. Петър отива при Исус да види ще плащаме ли данъка или не, нямаме пари. Исус казва: Петре, трябва да плащаме, а Петър казва: ами, не знам дали не трябва да го плащаме.Той казва: Не трябва да го плащаме, ама въпреки всичко ще го платим да не ги съблазняваме. Ти какво можеше да правиш, Петре? Ами, аз съм рибар. Имаш ли въдица? Имам въдица. Добре, вземи въдицата, иди на езерото, хвърли въдицата, хвани рибата и вътре ще намериш парите за данъка. Какво ни показва? Много неща показва този стих. Какво ни показва Господ? Петър какво имаше в ръцете си?  – въдица. Какво знаеше той да прави – да лови риба. Не го прати да жъне, не го прати да играе футбол, да вкара гол и да спечели; не го прати да играе на тотото. Прати го да направи това, което той може да направи. Тоест, ако искаш да успееш движи се в това, което можеш да правиш и там, където ти е дарбата ще намериш благословението си. Знаете ли колко хора напускат дарбата, която имат и отиват в друга област, където нямат дарба и се чудят защо нещата не вървят. Ами, защото „дарбата на човека прави място за него и го издига сред големците“. Тоест, ако ти намериш тази дарба, която имаш, тази дарба, която работи, която Бог използва и започнеш да я усъвършенстваш, да я развиваш, да разкопаваш тази градинка, да я поливаш, да махаш плевелите, тя ще ти даде един прекрасен плод. И наистина това слово тука ще се изпълни, че десницата ще им дългоденствие, в левицата богатство и почит или уважение.

 Пътищата й са пътища приятни

Ами, за Петър не е много неприятно да лови риба по принцип. Той си е свикнал, не е нещо ново, не е стресиращо. Отивам, къде отиваш – отивам да ловя риба. Не знам как ще я хвана сега рибата, къде да сложа червея. Той всичко си знае, къде червейчето, какво червейче да вземе. Сега, ако аз трябва да ловя риба, аз съм опитвал няколко пъти, даже в Созопол едно време бях взел с карфица да ловя риба.Тъкмо да я хвана и тя избяга, докато разбера, че то има контра там. Като ловиш трябва контрата да захване и да не пуска, но това е човек аматьор. Тръгнал съм да ловя с карфици риба! Така сме като отиваме да правим нещо, което не можем да правим.

 Пътищата й са приятни

 Мъдростта ще ти даде удовлетворение. Не да се оплакваш, не да плачеш, не да роптаеш. Удовлетворение, значи ти с радост ще го правиш, защото това ти е дарбата, това ти доставя удоволствие. Ето, сега например съпругата ми в момента рисува даже. Е, тя слуша и рисува. Даже можем да направим някой път служба със слово и рисуване, хваление и рисуване. Ами, тя от малка си рисува, обича си да рисува. Ето, сега сме сложили от последните картини отзад. Някой да не каже, че е икона пак. Това е картина, брате. Нека да бъдем малко по-разбиращи. Един брат беше писал в you tube – „погледнете иконата отзад, иконата погледнете“. И брат Томи какъв коментар е сложил, много съм се смял. Писал му е както му е там името – „не гледай иконата, а гледай, че хората служат на Бога. Ами, ти така ли си? Май не си така, доколкото знам“. И съм се смял, докато го четох. Тоя човек така се е изказал! Аз не ми идва на ум да го кажа по този начин. Не гледай иконата, гледай, че служат. Бог да го благослови брата.

 Пътищата й са пътища приятни – удовлетворение. Всичките й пътеки мир

Като вършиш това, което Бог ти дава с мир го вършиш, не да ходиш на работа – то стрес, то притеснение.

Аз искам да ви кажа и нещо друго, приятели. Кога ще дойде времето когато ние християните ще започнем да определяме нещата? Какво имам предвид? Ние търсим работа, ама Господ обеща ще те направя глава. Ами, нека да започнем да търсим мъдрост как от опашки да станем глави. Защото вижте – ако ти искаш от опашка да станеш глава, то не става автоматично, защото си го изповядал. Хора, нека бъдем малко по-реалистични.  Само защото си го изповядал не става. То трябва първо, както казва словото да размишляваш върху това. Тоест, да изучаваш, да се молиш, да търсиш по този въпрос, да израстваш. Вътре в тебе трябва първо да израснат нещата. Вижте, за да се премести една планина отвън, тя трябва първо да се премести отвътре. Това е сериозно,  не са красиви приказки. Първо трябва планината отвътре. Най-големите планини са вътре в нас. Защото Христос каза:

 Ако вярваш в сърцето си и премахнеш съмнението си, тогава ще речеш на планината и тя ще се премести

 Тоест, проблема за местенето на планината не е отвън, а е отвътре. Съмнението и колебанието в сърцето. По същия начин и за тези неща. Ние търсим работа, търсим работа, Господ казва – ти търсиш, обаче Аз ти казвам – търси мъдрост. Търси да се учиш, търси да напредваш, чети книгата „Притчи“, виж какво пише вътре. Напредни в някоя област и вместо да търсиш все някой да ти дава и ти да стоиш и да го чакаш и той да те тормози, започни ти. Обаче, за да можеш да започнеш ти да правиш нещо е нужна подготовка. Нищо не става без подготовка, не може. Дори Христос, когато реши да дойде, първо пророчествата пророкуваха за Неговото идване да подготви народа, после Йоан Кръстител дойде да подготви пътя на Господа и чак тогава се появи Господ. То не става така из един път – идва и край. Има подготовка всяко нещо. 2 Тимотей 3:17 какво казва?

 За да бъде Божия човек съвършено подготвен за всяко добро дело, затова е дадено писанието

Писанието, тази книга е дадена, за да те подготви за нещо. Не просто да казваш: амин. Отивам на някои места – алелуя, алелуя, Бог те обича, амин. Хубаво, ама дай да минем по-натам. Нека да минем по-натам, защото ако не минем по-натам, можем да си говорим 30 години и да няма прогрес, а в Исус Навиев се казва: „тогава ще напредваш в пътя си“. Говори за прогрес, приятели и ще имаш добър успех. Ама, как идва успеха?

Нека това да ви го покажа – словото носи успех. Не търсенето на успех, търсенето на мъдростта носи успех. Ако ти търсиш да развиваш в себе си качествата, които Бог ти е дал, ако ти търсиш да извадиш от себе си съкровището, което Бог ти е дал, тогава хората като видят това съкровище, няма нужда да ги убеждаваш, че имаш нужда от работа. Те ще кажат – дай го това съкровище. Ние откога го чакаме, защото света е пълен  с нужди и проблеми. Ако ти станеш разрешител на проблемите, чрез мъдростта, която Бог ти дава, няма да имаш време да ходиш да спиш. Няма да има нужда да търсиш работа. Разбира се, има трудно време, има и хубаво време. Както веднъж вятъра духа срещу тебе, веднъж духа попътен вятър. Когато всичко е наред в богатите страни имат попътен вятър, на тях им е добре, ама в една страна като България духа насрещен вятър. Е, сега като духа насрещен вятър какво да правим? Ще се научиш да плуваш с твоята платноходка по насрещния вятър, така да си сложиш платната, че да вървиш пак напред. Правят го. Едно време тия с платноходите така са правили. Така слага по такъв ъгъл, че хем срещу тебе е вятъра, хем вървиш напред. Трябва да се научиш не да чакаш да се промени икономиката и политиката на страната, но да се научиш въпреки икономиката и политика чрез Бога да напредваш и да побеждаваш. И това, приятели става не като търсиш просто работа, а като работиш върху себе си, за да може Бог да те направи чрез словото си, чрез мъдростта, която ти дава, чрез молитвите, да те направи това съкровище, което ти е дал да излезе от тебе, да се изяви от тебе и тогава вече ти започваш да ставаш търсен кадър. Алелуя.

Така, че пътищата са пътища приятни, удовлетворение, всички пътеки мир. В мъдростта няма безпокойство – оле, какво ще правим утре? Какво ще стане? Какви са курсовете? Няма да има казва – мир, защо – защото мъдростта вижте при Соломон. Защо мислите, че се получи така, че Соломон стана най-богатия човек? Когато Господ го попита в съня: „Какво искаш Соломоне? Той не каза: искам пари, искам смъртта на неприятелите си, искам дълъг живот, а каза: искам мъдрост, защото знаеше, че всичките тия неща са вътре в мъдростта. Той каза: искам мъдрост, за да служа на твоя народ. Естествено, че като имаш мъдрост да служиш на другите, тогава вече.. . Не да отидеш на работа, това е нашето егоистично мислене. За съжаление, така сме устроени и това е нормално за човека, не упреквам никого. Отиваме на работа и целта ни е да вземем пари като работим. Целта е да вземеш пари като работиш, нали? Обаче, ако отиваш при другия с цел да му помогнеш, ако отиваш да послужиш да служиш на хората, нещата могат да се променят. И Исус това го каза:

 който иска да е велик между вас, нека да стане слуга, или да слугува на другите.

 Ето, има такива примери колкото искате. Например, вземете един Хенрих Форд – решил да послужи на хората като направи автомобил, достъпен до всяко семейство. Направил го и можете да си представите за какво става въпрос. Ето това е – човека е решил да послужи. Човек със сърце на слуга, няма как да не успее. Ето го един Йосиф – отиде послужи на Египет с виденията си, с дарбата, която Бог му даде и стана втория след фараона, спаси цяла империя. Данаил послужи във Вавилон.

 18.Тя е дърво на живот за тези, които я прегръщат, и блажени са ония, които я държат на дело,

Защото, приятели, на човек нормално му харесва да върши глупости. И особено докато сме по-млади, по-малки, знаем какво трябва да правим, но правим точно обратното. Значи, лесно е да бъдеш мъдър, лесно е да бъдеш глупав. Въпросът е какво избираш да направиш. И едното е лесно, и другото е лесно, просто трябва да избереш правилното нещо. Глупостта е аз да направя сега това, което ще ме накара да се чувствам добре в момента, без да мисля какво ще стане утре. Да ядем и пием, защото утре ще умрем – това е глупостта. Мъдростта е да направя това, което може би няма да ми харесва в момента да седна да уча, да седна да чета, да се седна да се моля, да седна да се развивам, докато другите хора ходят и се веселят наляво и надясно и пият кафенца, аз през това време да наблегна на обучение и образование с цел утре нещата да са различни. Единият върви надолу, другия върви нагоре. И това е, което казва Господ:

 Моите люде погиват поради липса на знание

 И става въпрос за истинско знание. Трябва да знаеш откъде кой глас да слушаш. Христос казва: внимавайте какво слушате. Значи, внимавайте как също слушате. Вземи си тефтер, като слушаш някой например. Нека да ви кажа за слушането. Човек, който не е успял да го слушаш, какво ще направиш? Можеш да си водиш бележки за това, защо не е успял. Кажи ми брат, какво направи та си провали живота? И как успя за 30 години да изгубиш всичко и да  провалиш всичко? Дай ми да си водя записки, това е полезна информация. Обаче, проблема е, че такива хора обвиняват другите, не себе си, но ще е много хубаво, ако човека каже какво е направил, или какво не е направил, защото това ще ти даде мъдрост да разбереш за какво става въпрос. После човек, който е успял, само че успешните много трудно ще стигнеш до тях. Успешните може пък чрез книги, книги има. Вземи книга на успешен човек на това, което искаш да направиш. Вземи и чети. Вземи и в Библията чети, както каза един Соломон. Ами, Соломон имаше най-богатата империя едно време – среброто го изнасяха на боклука. Вземи чети Соломон, натрупай мъдрост от него. Има книги днеска по библиотеките. Има видео, можеш да гледаш. Вместо да гледа глупости по интернет, да гледа видеа, с неща които ще те научат по въпроса, който тебе те интересува. И винаги гледай успешните хора. И също учи се от собствените си грешки. Казва се, че безумния повтаря собствената си глупост. Да правиш грешка – ок, направил си грешка, ама не я повтаряй! Колко пъти? Ами, аз сега като гледам един път, втори път, трети път, четвърти път и сега седнахме със съпругата си и взехме решение да не я правим пети път тази грешка. Ораха ни хора по гърбовете четири пъти, вече с Божията помощ искам да няма пети път. Разбирате ли? Така че човек трябва да се научи от собствените си грешки и да гледа да ни ги повтаря. Вземете си тефтери, дневници, учете се от тях. Като видите някоя хубава мисъл, като чуете нещо хубаво, не като свинята всичко да взимаш. Бъди изборен, защото много информация днес ни бомбардира. Както ви казах, някои казват – ама, защо не искаш да слушаш какво говорят еди какво си? За какво да ги слушам, те какво ще ми кажат? Това са хора неуспели, провалили се, които не знаят какво да ми кажат и се занимават с другите. Мен ме интересува какво ще каже човек, който е успял в живота си, накрая на живота си да даде мъдрост, да напише книга, да каже, за да може да ни помогне ние да постигнем това, което той е постигнал. Бъдете градивни, бъдете, израстващи.

Вече трябва да приключвам, защото много слово изговорих, но това бяха неща, които бяха натрупани в мене, трябваше може би да ги кажа.

 Дърво на живота, ония които я прегръщат, блажени, ония които я държат. С мъдрост, Господ основа земята

Охо, Господ основа, положи основата на земята с мъдрост, не с глупост.

 С разум утвърди небето и всичките му войнства там, чрез Неговото знание се отвориха бездните и от облаците капе роса

Мъдрост, разум, знание.

 Сине мой, тези неща да не се отдалечават от очите ти

Значи какво? Чети тая книга, пази здравомислие и разсъдителност. Имай здрав разум, мисли, недей да казваш както някой казва –безумните вървят напред и страдат. Бъди разумителен, мисли.

Така те думите ще бъдат живот на душата ти украшение на шията ти

Живот и украшение.

 Тогава ще ходиш безопасно по пътя си и ногата ти няма да се спъне

Виждате ли мъдростта носи безопасност, сигурност в този несигурен свят. Как става? Тръгни да търсиш, направи си дневник, почни да се молиш за мъдрост и постепенно ще започнеш да разбираш за какво става въпрос, защото в началото може и да не разбираш за какво става въпрос.

 Когато лягаш няма да се страхуваш. Да, ще лягаш и съня ти ще бъде сладък, не ще се боиш от внезапен страх, нито от бурята, когато нападне нечестивите

Има буря за тях.

 Защото Господ ще бъде твое упование и ще опази ногата ти да не се хване

И помнете, че

 страха от Бога е началото или основата на мъдростта

Няма мъдрост без Бога. Самия Христос е нашата мъдрост. Страхът от Бога е началото или друг превод казва основата на мъдростта. Няма ли страх от Бога, няма истинска мъдрост. И тука казва, че

 Господ ще е твое упование и ще опази ногата ти да не се хване

Прекрасно нещо. Вижте прочетохме тука тринайсет стиха за мъдростта. Разбира се, вие можете да тръгнете от първата глава. Започнете бавничко, на ден може да минавате по една глава, ама аз препоръчвам като четеш, чети бавно и я прочети три пъти тази глава. Двама или трима свидетели да има. Един път за първия свидетел я прочети, втория път за втория свидетел прочети и третия път за третия свидетел я прочети. Така че като я прочетеш третия път бавно, ще си я разбрал най-много вече. И като се молиш на Бога и като си оставяш време за размишление, за целия ден една глава да имаш, ама просто тази глава наистина да влезе в тебе, да стане част от тебе. Словото Божие да става кръв в теб, словото Божие да става плът в теб, словото Божие да станеш ти. Ти слово и словото ти. Както се казва за Исус – словото стана плът. Нека словото Божие да стане плът. Така идва мъдрост и така идва тази свръхестествена вяра, за която говорим, която ще започне да мести планини в живота ни. И тогова ще чуваме хубави, прекрасни свидетелства за планини преместени в живота ни.

И искам да запомните това нещо – не гледайте краткотрайните резултати. Не гледайте фоерверките. Нека бъдем като мравката, пак в Притчи 6 глава, 6 стих четете да мравката, че мравката няма началник, не чака някой шеф да й каже какво да прави, не чака; от сутрин до вечер знае какво да прави и какво прави – труди се. Така и ти бъди като мравката. Вземи да се трудиш върху себе си, да позволиш на Бог да те промени, защото ако ти се промениш, всичко около теб ще започне да се променя за теб и заради теб. Ако ти се промениш, твоя живот ще се промени. Не чакай държавата да се промени, не чакай хората или семейството да се променят, започни ти да се променяш. Защото помнете хора, ние можем да искаме нещата около нас да се променят, когато си направим собствена земя или собствена галактика, обаче тука аз съм гостенин и ти си гостенин в една земя, която никога не сме мислили и не сме искали да идваме тука. Идваме като гости и не можем да кажем – това трябва да стане земята, каква промяна трябва да стане. Ние просто можем да се съобразим с обстановката, или да използваме вятъра, за да се движим с него или просто цял живота вятъра ще духа срещу нас и ние само ще се оплакваме. Нека вместо да се оплакваме от ветровете, да вземем да използваме ветровете, да си вдигнем платната и да започнем да вървим в правилната посока.

И нека Бог да ви помага в името на Исус Христос от Назарет.

 Амин.