Посредникът и служителите

Скъпи братя и сестри,

Като вярващи не вярваме в себе си нито в плът и кръв. Ние вярваме в Бога Отца, Господа Исуса Христа и Господ Святия Дух! Само Исус е Пътят и Истината и Вечният Живот.

Йоан 14:6 Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. 

1 Тимотей 2:4 Който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината. 

1 Тимотей 2:5 Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус, 

1 Тимотей 2:6 Който, като своевременно свидетелство за това, даде Себе Си откуп за всички;

Братя и сестри, вие зависите само от Христос, не от човек, нито от мен, нито от друг служител. Не съм с нищо повече от другите и ако съм направил такова впечатление на самоизтъкване, наистина съжалявам. Ако с нещо съм предизвикал такова отношение или мисли, си искам прошка, както от Бога, така и от вас! Само Христос е Великият и Достойният, и Безгрешният!

Аз съм като всеки един, само недостоен слуга, който се старае да върши това, което му е заповядано и получил незаслужена милост и благодат от Всемогъщия Бог да наследя обещания живот.

Само Той е достоен за хвала, поклонение и величаене.

Исая 42:8  Аз съм Господ; това е Моето име; И не ща да дам славата Си на друг, Нито хвалата Си на изваяните идоли.

Можете и без служители, и без мен. Христос е важен и Духът Му във вярващия. Не бива да делим християните на касти.

Марк 16:17 И тия знамения ще придружават повярвалите: В Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; 

Марк 16:18 змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват. 

Марк 16:19 И тъй, след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето, и седна отдясно на Бога. 

Марк 16:20 А те излязоха и проповядваха навсякъде, като им съдействуваше Господ, и потвърдяваше словото със знаменията, които го придружаваха. Амин.

Бог иска да използва всички вярващи за делото си и иска всички да бъдат подготвени за служение. Нужен е процес на обучение.

2 Тимотей 3:16 Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата; 

2 Тимотей  3:17 за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършенно приготвен за всяко добро дело.“

Святият Дух ни учи на всичко. Но Бог е дал и служители (петкратно служение), за да ни служат и водят в към зрялост.

Ефесяни 4:11 И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители, 

Ефесяни  4:12 за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенствуват светиите;

Ефесяни 4:13 докле всички достигнем в единството на вярата и на познаването на Божия Син в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота; 

Ефесяни 4:14 за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешките заблуди, в лукавство, по измамителни хитрости; 

Ефесяни 4:15 но, действуващи истинно в любов, да порастнем по всичко в Него, Който е главата, Христос, 

Ефесяни 4:16 от Когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез доставяното от всеки става, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта.

Но Христос е центърът и славата принадлежи чрез Него на Отца 100%!

1 Коринтяни  1:29  за да не се похвали нито една твар пред Бога. 

1 Коринтяни 1:30  А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление; 

1 Коринтяни  1:31  тъй щото, както е писано, „който се хвали, с Господа да се хвали“.