Съвършената жертва и важността на нашата активна вяра

Жертвата на Исус е съвършена, но за спасението на душата, човек трябва да призове Името на Исус и да се покае, иначе не получава спасението, което е подарено чрез кръста. Мнозина обаче избират смъртта пред живота, въпреки съвършената жертва на Христос.

Римляни 10:9  Защото, ако изповядваш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш; 

Римляни 10:10  Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с устата прави изповед и се спасява.

Изцелението е включено в изкуплението, но се получава чрез вяра. Човек може да е спасен и болен, ако не е приложил вярата си в тази сфера. Спасението на душата не винаги е съпроводено с изцеление на тялото въпреки че е писано:

Матей 8:16  А когато се свечери, доведоха при Него мнозина хванати от бяс; и Той изгони духовете с една дума, и изцели всичките болни; 

Матей 8:17  за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: “Той взе на Себе Си нашите немощи, И болестите ни понесе”. 

1 Петрово 2:24  Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата;

с Чиято рана вие оздравяхте. 

Подобно е положението с освобождението от проклятие и демони. Проклятието е разрушено, но се получава, когато човек чрез практическа вяра го получи. Човек може да получи спасение, но да не получи автоматично освобождение от демони при новорождението. Иначе заповедта да гоним демони би била излишна:

Марк 16:17  И тия знамения ще придружават повярвалите: В Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; 

Матей 10:7  И като отивате, проповядвайте, казвайки: Небесното царство наближи. 

Матей 10:8  Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте; даром сте приели, даром давайте.

Ако евангелизационните ни служения днес са както са били в първата църква, тогава още в началото при повярването щяха хората да получават освобождение. Но това днес рядко се случва.

Деяния на апостолите 8:5  Така Филип слезе в град Самария и им проповядваше Христа. 

Деяния на апостолите8:6  И народът единодушно внимаваше на това, което Филип им говореше, като слушаха всичко, И виждаха знаменията, които вършеше. 

Деяния на апостолите 8:7  Защото нечистите духове, като викаха със силен глас, излизаха от мнозина, които ги имаха; и мнозина парализирани и куци бидоха изцелени; 

Деяния на апостолите 8:8  тъй щото настана голяма радост в оня град.

Освен това какво ще стане с новороден християнин, който се върне към окултизъм, гледачество, викане на духове и др. дали няма да отвори врата на демони или е застрахован, понеже е новороден и дори кръстен със Святия Дух?

Матей 12:43  Когато нечистият дух излезе от човека, той минава през безводни места да търси покой, и не намира. 

Матей 12:44  Тогава казва: Ще се върна в къщата си отгдето съм излязъл. И, като дойде намира я празна, пометена и наредена. 

Матей 12:45  Тогава отива и взема при себе си седем други духове, по-зли от него, и, като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото.

Също така ще бъде и на това нечестиво поколение.

Ако живеем нечестиво, нечистият дух може да се върне с подкрепление от други и положението даже да се влоши. Дори и човек да е новороден, ако се върне на бълвоча си, той сам отваря врата на дявола.

Бог да ни дава откровение, за да се избави народа от заблуда и робство!

Йоан 8:36 Прочее, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.

Галатяни 3:13 Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет

( Гръцки: Проклетия. Виж. 2 Коринтяни 5:21 ) за нас; защото е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво“;