Спасение на човешки души

Най-важни са човешките души. Христос дойде да спаси душите ни! Нека се трудим да издирване начини за спасение на мнозина!

Разпространявайте тези стихове, които сложих на стената си! Слагайте ги по стените си! Чрез тях изгубени души може да се спасят. Това е животоспасяващо Слово.

Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото. (Лука 19:10 BG1940)

Първостепенна задача за Христовия ученик!
Марк 1:17 И рече им Исус: Вървете след Мене, и Аз, ще ви направя да станете ловци на човеци. 
Притчи 11:30 Плодът на праведния е дърво на живот; И който е мъдър придобива души. 
Данаил 12:3 Разумните ще сияят със светлостта на простора, и ония, които обръщат мнозина в правда като звездите до вечни векове.

Няма друг път!
Йоан 14:6 Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.

Само едно име за спасение!
Деяния на апостолите 4:12 И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим.

Само един посредник между Бог и нас!
1 Тимотей 2:5 Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус,

Само Божият Син може да ни освободи!
Прочее, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. (Йоан 8:36 BG1940)

Вечният живот е личност.
Защото животът се яви, и ние видяхме, и свидетелстваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви нам (1 Йоаново 1:2 BG1940)
Исус й рече: Аз съм възкресението и живота; който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее; (Йоан 11:25 BG1940)

Само който има Сина на Бога има вечен живот! Който има Сина, има тоя живот; който няма Божия Син, няма тоя живот. (1 Йоаново 5:12 BG1940)

Не е достатъчно да вярваш и изповядваш, че Исус е пророк или господар или учител или велик водач.

За да те спаси трябва да Го изповядаш като Господ.

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. (Римляни 10:9 BG1940)