70 библейски проклятия

70 Библейски проклятия:

 

1.     Тези които кълнят или се отнасят зле с името на Исус Христос:

Второзаконие 27:26

Проклет, който не потвърждава думите на този закон, като ги изпълнява. И всички люде да кажат: Амин!

 

2.     Победа в Божието име над неприятелите си:

 Числа 24:19

Един, произлязъл от Якова ще завладее и ще погуби останалите от града.

 

3.     Идолопоклонници:

Второзаконие 27:15

Проклет е оня, който направи изваян или излян кумир, мерзост на Господа, дело на художнически ръце, и го постави на скрито място. И всичките люде в отговор да кажат: Амин!

 

4.     Онези, които не почитат родителите си:

Второзаконие 27:16

Проклет, който се присмива на баща си или на майка си.

И всичките люде да кажат: Амин!

 

5.     Тези, които огорчават ближния си:

Второзаконие 27:17

Проклет, който премести междите на ближния си.

И всичките люде да кажат: Амин!

 

6.     Хора, които се отнасят зле с хора с недостатъци:

 Второзаконие 27:18

Проклет, който отбие слепия от пътя.

И всичките люде да кажат: Амин!

 

7.     Тези, които наскърбяват беззащитните:

 Второзаконие 27:19

Проклет, който изкриви съда на пришелеца, на сирачето

и на вдовицата. И всичките люде да кажат: Амин!

 

8.      Тези, които имат сексуални връзки с близки роднини:

 Второзаконие 27:20

Проклет, който лежи с жената на баща си; защото открива полата на баща си. И всичките люде да кажат: Амин!

 

9.      Тези, които блудстват:

 Второзаконие 22:20-29

20 Но ако е истинно това нещо, че не се е намерило девство у момата,

21тогава да изведат момата и да я поставят пред вратата на бащиния й дом, и мъжете от града й да я убият с камъни, та да умре; защото е сторила безчестие в Израиля, като е блудствала

в бащиния си дом. Така да отмахнеш злото изсред себе си.

22 Ако се намери някой, лежащ с омъжена жена, тогава и двамата да бъдат убити, мъжът, който е лежал с жената

и жената. Така да отмахнеш злото от Израиля.

23Ако някой намери в града някоя млада девица, сгодена за мъж, и лежи с нея,

24тогава да изведете и двамата пред портата на оня град, и да ги убиете с камъни, та да умрат, – момата, защото не е извикала, като е била в града, и мъжа, защото е обезчестил жената на ближния си. Така да отмахнеш злото изсред себе си.

25Но ако някой намери на полето сгодена жена и я изнасили, тогава само мъжът, който е лежал с нея, да бъде убит;

26а на момата да не правиш нищо; момата няма грях, който заслужава смърт; защото това нещо е, както кога някой

се спусне върху ближния си и го убие,

27защото, като я е намерил на полето, сгодената мома е извикала, но не е имало кой да я отърве.

28Ако някой намери млада несгодена девица и като я

хване да лежи с нея, и ги намерят,

29тогава оня, който е лежал с нея, да даде на бащата на момата петдесет сребърни сикли; и тя да му стане жена, понеже

я е обезчестил; не бива да я напуска през целия си живот.

 

10.              Тези, които имат сексуални връзки със животни:

Второзаконие 27:21

Проклет, който лежи с какво да е животно.

И всичките люде да кажат: Амин!

 

11.             Тези, които прелюбодействат:

Числа 5:27

А когато я напои с водата, тогава, ако е осквернена и е направила престъпление против си, водата, която докарва проклетия, като влезе в нея ще стане горчива и ще надуе корема й, и бедрото й ще изсъхне; и тая жена ще бъде за проклинане в народа си.

Левит 20:10

Ако прелюбодейства някой с чужда жена, тоест, ако прелюбодейства някой с жената на ближния си, непременно да се умъртвят и прелюбодееца и прелюбодейката.

 

12.             Които имат хомосексуални връзки:

Левит 20:13

Ако някой легне с мъжко, като с женско, и двамата са извършили гнусота; непременно да се умъртвят; кръвта им да бъде върху тях.

 

13.             Тези, които имат сексуални връзки по време на менструация:

Левит 20:18

И който легне с жена, която е в нечистотата си, и открие голотата й, той е открил течението й, и тя е открила течението на кръвта си; за това, да се изтребят и двамата изсред людете си.

 

14.             Тези, които спят с жена и с майка й:

 Левит 20:14

Ако някой вземе жена и майка й, това е беззаконие; с огън

да се изгорят и той и тя, за да няма беззаконие между вас.

 

15.             Изнасилвачите:

 Второзаконие 22:25

Но ако някой намери на полето сгодена мома и я изнасили, тогава само мъжът, който е лежал с нея, да бъде убит.

16.             Деца, които са родени извън закона:

 Второзаконие 23:2

Никой незаконороден да не влиза в Господното събрание;

Никой и от потомците му до десето поколение да не влиза

в Господното събрание.

 

17.             Тези, които имат проклети вещи:

 Второзаконие 7:25,26

25Кумирите на боговете им изгаряйте с огън; да не пожелаеш

да вземеш на себе си среброто или златото, което е върху тях, за да не се впримчиш в него, понеже това е мерзост пред

Господа твоя Бог.

26И да не внасяш в дома си никаква мерзост, за да не станеш обречен на изтребление като нея; съвършено да я мразиш

и съвършено да се отвращаваш от нея, защото е обречена

на изтребление.

 

18.             Онези, които практикуват окултизъм:

 Второзаконие 18:9-13

9Когато влезеш в земята, която Господ твоя Бог ти дава,

недей се учи да правиш според мерзостите на тамошните народи.

10Да не се намира между тебе някой, който да прекарва сина си или дъщеря си пред огън, т.е., който изгаря сина си или дъщеря си в огън, никой чародей, астролог, гадател или омаятел,

11никой баяч, запитвач на зли духове, врач, или запитвач на мъртвите;

12защото всеки, който прави тия неща е омразен на Господа,

и поради тия мерзости Господ твоя Бог изгонва тия народи

от пред тебе.

13Съвършен да бъдеш пред Господа твоя Бог.

 

19.             Убийците:

 Второзаконие 27:24

Проклет, който скришно удари ближния си.

И всичките люде да кажат: Амин!

 

20.             Убийците за пари:

 Второзаконие 27:25

Проклет, който приеме подарък, за да убие невинно лице.

И всичките люде да кажат: Амин!

 

21.             Тези, които оставят Господа:

 Второзаконие 28:20

Господ ще изпраща върху тебе проклетия, смущение и разорение във всичките предприятия, които предприемаш

да вършиш, догде бъдеш изтребен и погинеш скоро,

поради злите дела, чрез които си Ме оставил.

 

22.             Тези, които служат на Бога само през успешно време:

 Второзаконие 28:47,48

47Понеже не си служил на Господа твоя Бог с веселие

и със сърдечна радост поради изобилието на всичко,

48затова ще слугуваш на неприятелите си, които Господ

ще прати против Тебе, в глад, в жажда, в голота и в

лишение от всичко; и Той ще тури на шията ти

железен ярем, догде те погуби.

 

23.             Онези, които не почитат името на Бога:

Второзаконие 28:58,59

58Ако не внимаваш да изпълняваш всичките думи на тоя

закон, които са написани в тая книга, и не се боиш от

това славно и страшно име ИЕОВА ТВОЯ БОГ,

59тогава Господ ще направи ужасни язвите върху тебе и

язвите върху потомството ти, язви големи и непрестанни,

и болести зли  и непрестанни.

 

24.             Онези, които избягват думите на Бога и карат по своя път:

 Второзаконие 29:18,19

18тъй щото да няма между вас мъж или жена, семейство или племе, чието сърце да се отклонява днес от Господа нашия

Бог, за да иде да служи на боговете на ония народи; тъй щото да няма между вас корен, който да ражда отрова и пелин.

19та, когато чуе думите на тая клетва, да ласкае себе си в

сърцето си и да рече: Аз имам мир, ако и да ходя с

упорито сърце и притурям пиянство на жаждата си.

 

25.             Тези, които малтретират или проклинат евреите:

(Аврамовото благословение от Господа)

Битие 12:3

Ще благословя ония, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне; и в тебе ще се благословят всички земни племена.

Битие 27:29

Племена да ти слугуват и народи да ти се покланят; Бъди господар на братята си, и да ти се покланят синовете на майка ти. Проклет всеки, който те кълне, и благословен всеки, който те благославя.

 

26.             Тези, които не искат да са с Бог в битките:

 Съдии 5:23

Кълнете Мироза, рече ангелът Господен, горчиво кълнете жителите му, защото не дойдоха на помощ Господу, на помощ Господу против силните.

Еремия 48:10

Проклет да бъде оня, който върши делото Господно небрежно; и проклет оня, който въздържа ножа си от кръв.

 

27.             Онези, които не отдават слава на Бог:

 Малахия 2:2

Ако не послушате, и ако не вземете присърце да отдадете слава на името Ми, казва Господ на силите, тогава ще пратя върху вас проклетията, и ще прокълна благословенията ви; дори ги

проклех вече, понеже не вземате това присърце.

 

28.             Онези, които крадат Бога ог десятъка му:

Малахия 3:9

Вие сте наистина проклети, защото вие, да!

Целия тоя народ Ме крадете.

 

29.             Тези, които не вършат добре Божията работа:

 Еремия 48:10

Проклет да бъде оня, който върши делото Господно небрежно;

И проклет оня, който въздържа ножа си от кръв.

 

30.             Онези, които притурят или отнемат части от Божието слово:

 Откровение 22:18,19

18Аз свидетелствам на всекиго, който слуша думите на пророчеството в тая книга: Ако някой притури на тях,

Бог ще притури върху него язвите, написани в тая книга,

19ако някой отнеме от думите на тая пророческа книга,

Бог ще му отнеме дела от дървото на живота о от

светия град, които са описани в тоя книга.

 

31.             Които се бунтуват на Бога:

 Еремия 28:16,17

16Затова, така казва Господ: Ето, Аз ще те изпратя от лицето на земята! Тая година ще умреш, защото си проповядвал бунт против Господа.

17И така, пророк Анания умря същата година, в седмия месец.

 

32.             Тези, които не пазят деня на Господа (за юдеите):

 Изход 13:14

Прочее, да пазите съботата, защото ви е свята: който я оскверни непременно да се умъртви; защото всеки, който работи в нея, тоя човек да се изтреби изсред людете си.

 Числа 15:32-36

32Когато израилтяните бяха в пустинята, намериха един човек, който събираше дърва в съботен ден. 33И ония, които го намериха като събираше дърва, доведоха го при Мойсея и Аарона и при цялото общество. 34И туриха го под стража, понеже не беше още изявено що трябва да сторят с него. 35И Господ каза на Мойсея: Човекът непременно да ес умъртви; цялото общество да го убие с камъни вън от стана. 36И тъй, цялото общество го изведе вън от стана и го уби с камъни, та умря, според както Господ заповяда на Мойсея.

 

33.             Онези, които не искат да предупредят другите хора за греховете, които правят.

 Езекия 3:18-21

18Когато кажа на беззаконика: Непременно ще умреш; а ти не го предупредиш, и не говориш, за да предпазиш безаконника от беззаконния му път, та да спасиш живота му, оня беззаконик ще умре в беззаконието си; но от твоята ръка ще изискам кръвта му. 19Обаче, ако предупредиш беззаконика, но той не се върне

от беззакония си път, той ще умре в беззаконието си;

а ти си избавил душата си.

20Пак, ако се върне праведникът от правдата си и  извърши беззаконие, като Аз поставя препънка пред него, той ще умре; понеже ти не си го предупредил, той ще умре в греха си, и правдата, която е вършил, няма да се помни; но от твоята

ръка ще изискам кръвта му.

21Но ако предупредиш праведника за да не съгреши, и праведникът не съгреши, той непременно ще живее, защото се е свестил; и ти си избавил душата си.

 

34.             Онези, които изменят Христовото Евангелие:

 Галатяни 1:8,9

8Но ако и сами ние, или ангел от небето ви проповядва друго благовестие освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет.

9Както ей сега казахме, така пак го казвам: Ако някой ви проповядва друго благовестие освен онова, което приехте, нека бъде проклет.

 

35.             Онези, които кълнят управителите:

 Изход 22:28

Да не хулиш съдиите, нито да кълнеш началника на людете си.

 

36.             Тези, които не желаят да простят, след като са получили прошка от Бога:

 Матей 18:34

И господаря му се разгневи и го предаде на мъчителите да го изтезават, докле изплати целия дълг.

 

37.             Онези, които абортират:

 Левит 18:21

Никак да не посветиш от семето си на Молоха; Нито да оскверниш името на своя Бог. Аз съм Иеова.

Второзаконие 18:10

Да не се намира между тебе някой, който да прекарва сина си или дъщеря си пред огън, т.е., който изгаря сина си или дъщеря си в огън, никой чародей, астролог, гадател или омаятел.

 

38.             Тези, които не слушат заповедите на Господа:

 Второзаконие 11:26,28

26Ето, днес поставям пред вас благословение и проклятия;

28и проклетията, ако не слушате заповедите на Господа вашия Бог, но се отклонявате от пътя, който днес ви заповядам и следвате други богове, които не сте познавали.

 

39.             Който дава зло за добро:

 Притчи 17:13

Който въздава зло за добро, злото не ще се отдалечи от дома му.

 

40.             Ония, които блудстват с баща си:

 Битие 19:36-38

36Така и двете Лотови дъщери зачнаха от баща си.

37.И по-старата роди син и то наименуваха Мояв; той и до днес е отец на моавците.

38Роди и по-младата син и го наименува Бен-ами; той е и до днес отец на амонците.

 

41.             Убииците:

 Изход 21:14

Ако, обаче, някой от злоба убие ближния си коварно, то и от олтара Ми ще го извадиш, за да се умъртви.

 

42.             Децата, които бият родителите си:

 Изход 21:15

Който удари баща си или майка си непременно да ес умъртви.

 

43.             Ако някой е откраднал човек.

 Изход 21:16

Който открадне човек и го продаде, или откраднатия се намери в ръката му, той непременно да се умъртви.

 Второзаконие 24:7

Крадец да умре; така да отмахнеш злото изсред себе си.

 

44.             Онези, които проклинат родителите си:

 Изход 21:17

Който хули баща си или майка си непременно да се умъртви.

 

45.             Онзи, който удари бременна жена:

 Изход 21:22,23

22Ако се бият някои и ударят трудна жена, така щото да пометне, а не последва друга повреда, тогава оня, който я е ударил непременно да бъде глобен, според както мъжът й би му наложил, и да плати както определят съдиите.

23Но ако последва повреда, тогава да отсъдиш живот за живот.

 

46.             Ако някой пусне див вол и има опасност за живота на други хора:

Изход 21:29

Но ако волът е бил бодлив от по-напред, и това е било известно на стопанина му, но той не го е ограничил, та е убил мъж или жена, то волът да се убие с камъни, още и стопанинът му да се умъртви.

 

47.             Които са правили магии:

 Изход 22:18

Магьосница жена да не оставиш.

 

48.             Които принасят жертви на други богове:

 Изход 22:20

Който жертва на кой да е бил бог, освен само на Господа, ще се обрече на изтребление.

 

49.             Онези, които искат да отделят някой от Божия път:

 Второзаконие 13:6-9

6Брат ти, син на майка ти, или синът ти, или дъщеря ти, или жената, която почива на пазухата ти, или приятелят, който ти е като душата ти, ако те изкуси тайно, като рече: Да идем и да служим на други богове, който нито ти си знаел, нито бащите ти,

7измежду боговете на племената, които са около вас, близо при тебе, от единия край на света до другия,

8да не се съгласиш с него, нито да го слушаш, нито да го пощади окото ти, нито да го пожалиш, нито да го укриеш;

9но непременно да го умъртвиш; твоята ръка да бъде първа на него, за да го убиеш, и после ръката на всичките люде.

 

50.             Онези, които четат хороскоп:

 Второзаконие 17:2-5

2Ако се намери сред вас, в някой от градовете ти, които Господ твоя Бог ти дава, мъж или жена да стори зло пред Господа твоя Бог, като престъпи завета Му,

3и отиде да послужи на други богове и им се поклони,

-на слънцето или на луната, или какво да е небесно множество, нещо, което съм запретил,

4тогава, когато ти се извести това и чуеш, да изпиташ добре, и, ето, ако това нещо е истинно, ако е вярно, че такава мерзост се върши в Израиля,

5то да изведеш вън от портите си мъжа или жената, които са сторили това зло, и да убиеш мъжа или жената с камъни, та да умрат.

 

51.             Онези, които се опълчват срещу пастирите:

 Второзаконие 17:12

А човекът, който бе постъпил надменно, като не послуша свещеника, който стои да служи там

пред Господа твоя Бог, или не послуша съдията, тоя човек да умре; и така да отмахнеш злото от Израиля.

 

52.             Фалшиви пророци:

 Второзаконие 18:19-22

19А който не послуша думите Ми, които той ще говори в Мое име, Аз ще искам ответ от него.

20Но пророк, който дръзне да каже от Мое име дума, която Аз не съм му заповядал да говори, или който говори от името на други богове, тоя пророк да умре.

21И ако речеш в сърцето си: Как ще познаем коя дума Господ не е казал?

22Когато някой пророк говори от Господното име, и думата му не се сбъдне, нито се изпълни, тая дума Господ не е говорил; пророкът я е изговорил надменно; да не се боиш от него.

 

53.             Жена, която е блудствала преди женитбата си:

 Второзаконие 22:13-21

13Ако някой вземе жена и, след като влезе при нея, я намрази,

14и я наклевети в срамотни работи, и навлече на нея лошо име, като рече: Взех тая жена, и като се приближих при нея, не я намерих девица,

15тогава бащата и майката на момата да вземат и да занесат белезите на девството на момата при старейшините в портата;

16и бащата да рече на старейшините: Дадох дъщеря си на този човек за жена; но той я намрази.

17и, ето, мома наклеветил я в срамотни работи, като е казал: Не намерих дъщеря ти девица; но ето белезите от девството на дъщеря ми. И да разгънат дрехата пред градските старейшини. 18Тогава старейшините на оня град да вземат човека да го накажат,

19като го глобят сто сребърни сикли; той да ги даде на бащата на момата, защото е навлякъл лошо име на Израилска девица. И тя да му бъде жена; не бива да я напуска през целия си живот. 20Но ако е истинно това нещо, че не се е намерило девство у момата,

21тогава да изведат момата и да я поставят пред вратата на бащиния й дом, и мъжете от града й да я убият с камъни, та да умре; защото е сторила безчестие в Израиля, като е блудствала в бащиния си дом. Така да отмахнеш злото изсред себе си.

 

54.             Родителите, които не възпитават децата си.

 1 Царе 2:17, 27-36

17Така грехът на тия младежи беше твърде голям пред Господа; защото човеците се отвращаваха от Господната жертва.

27Тогава дойде един Божий човек при Илия, та рече: Така казва Господ: Не съм ли се открил явно на бащиния ти дом, когато те бяха в Египет у Фараоновия дом?

28И не съм ли избрал него измежду всичките Израилеви племена за Мой свещеник, за да принася жертва на олтара Ми,

да гори тамян и да носи ефод пред Мене? И не съм ли дал на бащиния ти дом всичките приноси чрез огън от израилтяните?

29Защо, прочее, ритате жертвата Ми и приноса Ми, който съм заповядал да принасяте в жилището Ми, и почиташ синовете си повече от Мене, за да се гоите от най-доброто от всичките приноси на людете ми Израиля?

30Затова Господ Израилевият Бог каза: Аз наистина думах, че твоят дом и домът на баща ти щяха да ходят пред Мене

до века; но сега Господ казва: Далеч от Мене! Защото ония, които славят Мене, тях ще прославя Аз, а ония, които Ме презират, ще бъдат презрени.

31Ето, идат дните, когато ще отсека мишцата ти  и мишцата на бащиния ти дом, така щото да няма старец в дома ти.

32И посред всичките блага, които ще се дават на Израиля, в жилището ми ще видиш утеснение (или: противник);

и не ще има старец в дома ти до века.

33И оня от твоите, когото не отсека от олтара Си, ще бъде за изнуряване на очите ти и за огорчаване на душата ти;

и всичките внуци на дома ти ще умират на средна възраст.

34И това, което ще дойде върху двамата ти сина, върху Офния и Финеса, ще ти бъде знамение: в един ден и двамата ще умрат.

35И Аз ще си въздигна верен свещеник, който ще постъпва според това, което е в сърцето Ми и в душата Ми; и ще му съградя непоколебим дом; и той ще ходи пред помазаника Ми до века.

36А всеки, който остане в твоя дом, ще дохожда да му се кланя за малко пари и за един хляб, и ще казва: Назначи ме, моля, на някоя от свещеническите служби, за да ям едно късче хляб.

 

55.             Онези, които проклинат управителите:

 3 Царе 2:8,9

8И ето с тебе вениаминецът Семей Гираевият син, от Ваурим, който ме прокле с горчива клетва в деня, когато отидох в Маханаим; слезе обаче да ме посрещне при Йордан, и заклех му се в Господа, като рекох: Няма да те убия с меч.

9Сега, прочее, да го не считаш за невинен; защото си мъдър човек и ще знаеш, що трябва да му направиш, за да сведеш белите му коси в гроба.

Изход 22:28

Да не хулиш съдиите, нито да кълнеш началника на людете си.

 

56.             Бунтовниците срещу Бога:

 Еремия 28:16,17

16Затова, така казва Господ: Ето, Аз ще те отпратя от лицето на земята! Тая година ще умреш, защото си проповядвал бунт против Господа. 17И така, пророк Анания умря същата година, в седмия месец.

 

57.             Ония, които се допитват до запитвачите на зли духове или врачовете и блудстват с тях:

 Левит 20:6

И човек, който се отнесе до запитвачите на зли духове и към врачовете, за да блудства с тях, против оня човек Аз

ще насоча лицето Си и ще го изтребя от людете Ми.

 

58.             Ония, които се допитват до зли духове или до врач:

 Левит 20:27

Също мъж или жена, който се допитва до зли духове, или до врач, непременно да се умъртви; с камъни да ги убият; Кръвта им да бъде върху тях.

 

59.             Които хулят в името на Бога:

 Левит 24:15,16

15И говори на израилтяните, като речеш: Който прокълне своя Бог ще носи греха си.

16Който похули Господното име непременно да се умъртви; цялото общество да го убие с камъни; бил той чужденец или туземец, когато похули Господното име, да се умъртви.

 

60.             Които имат плътски мисли:

 Римляни 8:6

Понеже копнежът на плътта значи смърт; а копнежът на Духа значи живот и мир.

 

61.             Божият гняв върху Содом и Гомор заради извращеинята на жителите им:

 Битие 19:13,24,25

13защото ние ще съсипем мястото, понеже силен стана викът им пред Господа, и Господ ни изпрати да го съсипем.

24Тогава Господ изля върху Содом и Гомор сяра и огън от Господа от небето.

25Той разори тия градове и цялата равнина, всичките жители на градовете и земните растения.

 

62.             Бунтовни деца:

 Второзаконие 21:18-21

18Ако има някой упорит и непокорен син, който не слуша думите на баща си или думите на майка си, и при все, че те го наказват, пак той не ще да ги слуша,

19тогава баща му и майка му да го хванат и да го заведат при старейшините на града и при портата на местожителството му.

20и да кажат на старейшините на града му: Тоя наш син е упорит и непокорен; не слуша думите ни, разблуден е и пияница.

21Тогава всичките мъже от града му да го убият с камъни, та да умре; така да отмахнеш злото изсред себе си; и целия Израил ще чуе и ще се убои.

 

63.             Къщата на злия.

 Притчи 3:33

Проклетия от Господа има в дома на нечестивия; А Той благославя жилището на праведните.

 

64.             Онези, които не помагат на бедните:

 Притчи 28:27

Който дава на сиромасите няма да изпадне в немотия, а който покрива очите си от тях, ще има много клетви.

 

65.             Проклетия стигна земята поради греховете на хората:

 Исаия 24:3-6

3Съвсем ще се изпразни земята, и съвършено ще се оголи; Защото Господ е изговорил това слово.

4Земята жалее и повяхва; Светът изнемощява и повяхва; Високопоставените между людете на земята са изнемощели.

5Земята тоже е осквернена под жителите си, защото престъпиха законите, не зачитаха повелението, нарушиха вечния завет.

6Затова, клетва погълна земята, и ония, които живеят на нея се намериха виновни; затова жителите на земята изгоряха, и малцина човеци останаха.

 

66.             Онези, които не слушат гласа на Господа:

 Еремия 26:4-6

4И да им речеш: Така казва Господ: Ако не Ме послушате да ходите в закона Ми, който поставих пред вас,

5да слушате думите на слугите Ми пророците, които пращам при вас, като ставам рано и ги пращам, (но вие не послушахте),

6тогава ще направя тоя дом като Сило, и ще направя тоя град предмет, с който всичките народи на света ще кълнят.

 

67.             Крадците и онези, които се кълнят в името на Господа:

 Захария 5:4

Аз ще я направя да излезе, и тя ще влезе в къщата на крадеца и в къщата на кълнещия се лъжливо в Моето име; и като пребъдва всред къщата му ще я разори, както дърветата й, така и камъните й.

 

68.             Ония, които слушат жените си, а не Бога:

 Битие 3:17

А на човека рече: Понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах: да не ядеш

от него, то проклета да бъде земята поради тебе; със скръб ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си.

 

69.             Ония, които се гордеят:

 Псалм 119:21

Ти си изобличил горделивите; Проклети да са ония, които се отклоняват от Твоите заповеди.

 

70.             Онези, които слушат хората, а не Бог:

 Еремия 17:5

Така казва Господ: Проклет да бъде оня човек, който уповава на човека, и прави плътта своя мишца,

и чието сърце се отдалечава от Господа.

 

Entre muchos de sus escritos, sobre el tema de liberación, el desaparecido Pastor Win Worley ha enumerado estas 70 maldiciones bíblicas. Este es un extracto de uno de sus libros.