Небесен хляб

Матей 12:28  Но ако Аз чрез Божия Дух изгонвам бесовете, то Божието Царство е дошло върху вас. 

Само в Името на Исус и чрез силата на Божия Дух можем да победим и изместим царството на тъмнината!
Святият Дух е Ключът за изгонване на врага и към установяване на Божието Царство в домовете ни, църквите и България!
Извън Духа на Бога не е Божието Царство, но царството на мрака.
Римляни 14:17  Защото Божието царство … е правда, мир и радост в Святия Дух.
Войната ни не е срещу хора, а невидимо царство и личности на злоба и нечестие, които контролират хората чрез невидими вериги на грехове и пороци.

Ефесяни 6:12  Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. 
1 Йоан 4:4  Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги;защото по-велик е Оня, Който е с вас от онзи, който е в света.
Боже, помогни ни да установим тази победа в домовете, църквите и България чрез Святия Ти Дух в Името на Сина Ти Исус!
Йоан 16:7  Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя. 
Мислим си, че ако Исус бе тук в плът би било по-лесно и по-велико. Но самият Той ни свидетелства, че за нас е даже по-добре Святият Дух да дойде. Той е същият като Исус, но без плът и кръв. След кръщението със Святия Дух, Присъствието Му е навсякъде и винаги е с теб, до теб и в теб. Това е също като Исус да е тук сега и винаги до теб. Живеем във най-великото време, най-големи възможности живеем и да служим съсъ силатана Бога! Всичко е възможно, когато се облегнем на Него!

Бог ни е дал Друг Утешител и Помощник, Kойто да заеме мястото възнеслия се на небесата Божи Син, Исус. Святият Дух е изпратен от Отец и Сина да замества Христос тук на земята, да говори Неговите думи, да действа от Негово Име, да върши Неговите дела и да бъде навсякъде с нас и до нас през целия ни земен живот и до вечността.

Йоан 14:16  И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века. 

Нищо и никой не може да ни отдели от Божията любов, която се намира в Христа Исуса. Ако пребъдваме в Христа ще пребъдваме в любовта на Отец. Обичани сме с вечна и безусловна любов. Благодарим Ти, Небесен Баща!

Римляни 8:38 Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ.

Синът е най-скъпоценното, което Отец има. Той предаде Своя Единороден Син на кръстна смърт за нас. Има ли нещо, което да може да се сравни с Него? Всичко, от което се нуждаем, се намира в Христос!

Римляни 8:32 Оня, Който не пожали Своя Син, но Го предаде за всички ни, как не ще ни подари заедно с Него и всичко?  

Бог не е против нас, но е откъм нас и с нас!

Римляни 8:31 И тъй, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?

 Ходенето с Бога носи живот и плод!
Битие 5:22-24 … Енох ходи по Бога триста години и роди синове и дъщери. 
… И Енох ходи по (с) Бога и не се намираше вече, защото Бог го взе.

2 Коринтяни 12:9-10 и Той ми рече: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена. И тъй, с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила. Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христа; защото, когато съм немощен, тогава съм силен.

Advertisements