Святият Дух в Йоан 14

СВЯТИЯТ ДУХ В ЙОАН 14

Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 20 юни 2013г.

http://www.ustream.tv/recorded/34664379

 

  Започваме със словото.

„Господи, изпрати Твоето слово. Дай ни небесна благодат. Направи езика ми перо на бързописец, така че да мога Твоето слово да изкажа. В името на Исуса Христа се моля и Ти благодаря. Амин.”

Нека да отворим на Йоан 14-та глава. Това върху което имам на сърце да говоря в последно време е Святия Дух. Духът, Всемогъщия Дух на Бога. Ние толкова се нуждаем от Него! Знаете Самият Исус Христос ни каза, че има два основни източника на заблуда. Той каза:

Матей 21:29 Вие се заблуждавате по две причини. Първо, не познавате Писанията и второ, не познавате Божията сила.

  Това са две основни причини на заблуда. Първата е непознаване на Светите писания – Библията и втората причина е непознаване на силата на Бога в лицето на Святия Дух. И ние днес, имаме възможност да слушаме много поучения, обаче ние днес можем да видим много служения, църкви, служители, които наблягат на първата част – проповядване на словото, тоест познаване на Писанията, което е изключително важно № 1 – познаването на Писанията. Познаването на светите писания е № 1 – най-важното, обаче често пъти се пренебрегва втората част на това изявление на Исус – познаването на Божията сила. Вие знаете много добре, че апостол Павел говори в 1 Коринтяни 2-ра глава за начина, по който той носи евангелието, че

 той е решил да не знае друго, освен Христос разпнат и говоренето и проповядването му не са били с убедителните думи на човешка мъдрост, но с доказателство от дух и от сила

  Тоест, той е избрал да не служи в човешка мъдрост, човешко изучаване на Писанията, човешко разбиране на писанията, но е решил да приеме откровението и водителството на Святия Дух и казва, че неговото говорене и неговото проповядване не е било с човешки думи и мъдрост, но с доказателство от дух, тоест от Святия Дух какво от присъствието на Святия Дух и от Божията сила. Неговото послание е било потвърдено с присъствието на Божия Дух и с присъствието на Божията сила. За да може казва, в 5-ти стих:

 Вярата ви да не бъде основана върху човешка мъдрост

  Когато вярата е основана върху човешка мъдрост тя е в главата и човек има отношение на вяра, човек има одобрение, одобрява – да, да, одобрявам го, това е добро. Да, да, брат, вярвам го. Обаче, това е само едно повърхностно отношение. Но когато вярата се основе върху Божията сила, тогава вече Божията сила прониква в сърцето на човека. Божият дух прониква в сърцето на човека и прави истинска трансформация и промяна на цялостната личност. Помислете си ап.Павел как е повярвал. Той не е повярвал от човешки учения, изучени папагалски, но се наложи да бъде съборен от коня /това, ако не е сила да паднеш от коня/. Някой казват къде е имало падане в Билията, ами Павел от цял кон падна и той без никой да му полага ръце. Господ му положи ръцете там, така че Павел трябваше да падне от коня, трябваше да ослепее, за да може наистина да прогледне, за да може да стане. И той с тези три дена, в които е бил сляп, не е ял, не е пил, шокиран от това, което става. През този период от време, в него се е извършвала тази трансформация и когато вижда видението на Ананий, който полага на него ръцете и след това потвърждението със същия Ананий пристигащ и полагащ ръце на него и казва:

 Брате, Савле, Господ Исус ме изпраща, за да прогледаш и да се изпълниш с Духа Му и веднага паднаха люспите от очите му и той прогледна

  Прогледна не само физически, прогледна и духовно. Той прогледна чрез Божията сила. Божията сила трансформира Савел и го направи Павел. Савел означава велик, Павел означава малък. От велик в своите си очи, той стана малък, обаче тази трансформация я извърши Святия Дух. Никой не можеше да спре Павел, никой не можеше да му попречи. Само Господ застана, събори го от коня, ослепи го, отвори му после очите и Павел стана един от най-големите служители на своето време. Благодаря на Бога за това нещо. Така че нека да отидем в пасажа на Йоан 14 глава и да четем. Аз ще започна даже от 11 стих. Исус казва следното нещо, виждате има хора, които спорят с Него даже и Неговите ученици спорят с Него и тук в 11 стих казва:

 Вярвайте ми, че Аз съм в Отца и Отец е в Мене. Ако ли не, то заради самите дела, вярвайте в Мене

 Значи, Исус казва – вярвайте ми, че съм Този, който ви казвам, че Съм, че Отец е в Мене и аз съм в Него. Но ако не ми вярвате на думите, казва Исус, ако не можете да повярвате на думите, поне повярвайте на делата, които върша. Той казва вярвайте заради делата, защото делата са печат и са доказателство, че Той не приказва празни приказки. Знаете в Йойн 3 глава, Никодим отива посред нощ при Исус и първите думи, които казва са:

 Учителю, ние знаем, че Ти си изпратен от Бога учител,

 Знаем, че си не само учител, но си пратен от Бога. Значи има учители пратени от Бога, има учители, които сами себе са пратили, има учители, които хора са ги пратили. Той казва – Ти си учител пратен от Бога. По какво разпознава Никодим? Защото казва:

Никой не може да върши делата, които Ти вършиш, ако Бог не е с него

Виждате ли за какво става въпрос? Никой не може да върши делата, които Ти вършиш, ако Бог не е с него. Отиваме на 12-ти стих:

 Истина, истина ви казвам /амин, амин ви казвам/, който вярва в Мене, делата, които Аз върша и той ще ги върши

 Който вярва в кого – в Мене. Който вярва в сина на Бога, който вярва в Него, ще върши Неговите дела. Който вярва в себе си, ще върши своите си дела, който вярва в друг човек, ще върши други дела, но който вярва в Христос, ще върши Христовите дела. Виждате ли, вярата е подплатена с действие. Действието, резултатите говорят за вярата. Който вярва в Него, върши какви дела – Неговите дела. Който истински вярва в Личността на Божия Син, такъв какъвто е, истинския Христос, не измислен, не изкуствен, не човешки обризуван, но такъв какъвто е, той започва да върши Неговите дела. После казва:

 И по-големи от тях ще върши, защото Аз отивам при Отца

Казва и по-големи дела ще върши, защото нямам време да върша други дела в момента. Той е бил ограничен в три години и половина служение, докато църквата- 2000 години служение и Той затова казва по-големи, защото има повече време, повече възможности. Ако Той примерно е проповядвам на 5,10,20 хиляди души, днес примерно Рейнхард Бонке проповядва на милиони – 1,2, 3 милиона. Така че, Той казва – по-големи дела ще върши. Но аз както винаги съм го казвал, нека да вършим поне Неговите дела, преди да тръгнем към по-големите.

13-ти стих:

 И каквото поискате от Отца в Моето име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина

Каквото поискате от Отца. Вижте ли молитвата къде е насочена? Молитвата не е насочена – Святи Душе, направи това, молитвата е насочена към Отца. Разбира се, че можем да се обърнем към Святия Дух, разбира се, че можем да се обърнем към Исус, обаче какво казва, защото ние хората обичаме да поставяме нещата в закони. Нека да видим същността на нещата. Тука казва: каквото поискате от Отца, в Мое име. Това е най-библейски правилен модел, тоест източника на живота е в Отец, към Него да се обърнем. Самият живот знаете е Исус, а Духът на живота е Святия Дух, но източника на живота е Отец. Той е извора на живота, така че в крайна сметка трябва да се обърнем към Него. А името на Исус е така да се каже passworda, входа към Неговото присъствие е в името на Исус, не е в някое друго име. Както сега, тия дни се срещнах с едно много добро момче, много добър човек, мюсюлманин, аз му казах за Христос и той казва – всичките пътища водят към Бога. Не става така, братко, един бил Бог, обаче тука в същата глава казва –

 Аз съм Пътят, единствения път, истината и живота и никой не идва при Отца, освен чрез Мене

 Така че не става така. Каквото поискате от Отца в Мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина.

 15. Ако Ме любите, пазете Моите заповеди

Ето го отново, ако ме любите пазете Моите заповеди. Може ли някой да казва, че обича Бога, а да мрази брата си? Може ли някой да казва, че обича Бога, а да клюкари брата си, да обижда брата си и т.н. Може ли някой да казва, че обича Бога и да прави зло на брата си? А каква е заповедта:

 Да възлюбиш Бога и да възлюбиш ближния си. На тези две заповеди виси закона и пророците

Така че това е основната заповед, да евангелизираме и да правим ученици, но преди да тръгнеш да правиш ученици, преди да тръгнеш да евангелизираш, трябва да помислиш с какъв мотив тръгваш. Дали тръгваш с мотива, че обичаш хората и затова тръгваш да ги обучаваш, или тръгваш с друг мотив, защото основния мотив и основана заповед е да възлюбиш Бога и да възлюбиш ближния си. Можете да го видите това нещо в словото. 15-ти стих казахме, ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди. Видяхме основната заповед – любов.

 16. И аз ще помоля Отца

Ето, сега тука започва онова, което имам желание да ви споделя.

И аз ще помоля Отец, казва Исус и Той ще ви даде друг утешител

 Параклетос на гръцки, или някои казват параклете. Утешител, помощник. Някой, който стои до тебе, някой който ти помага и те подкрепя. Аз ще помоля Отец и Той ще ви даде друг утешител. Забележете, думата друг. Знаете има други учения Свидетели на Йехова или Only Jesus, които казват, това е само един Бог, обаче различно проявление. Става въпрос един Бог като личност, той е един Бог, обаче в три личности. Даже, православната църква го признава, казва светата Троица. Ето, вижте какво казва тука Исус, ако някой се интересува, ако има проблем с такива хора. Исус казва, Синът, синът на Бога, Той казва Аз ще помоля Отец. Отец е на небесата, Аз съм на земята,

Аз ще помоля Отец и Той Отец ще ви даде утешител, ама друг утешител

 И на гръцки това означава друг като тебе, същия като мене. Друг, подобен или същия като Мене. Тоест, с други думи казва – Аз съм Вашия помощник сега, Аз съм вашия параклетос сега, обаче Той ги подготвя да си заминава. Естествено като ги подготвя да си заминава и на Него му е мъчно и съвестно  за тях и на тях им е мъчно за Него. И се получава така, че има опасност Той да ги остави сами, да ги разкъсат вълците. Затова, ако погледнете в 18-и стих, Той казва:

 Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас

 Тук говори Отец чрез устата на Сина – няма да ви оставя сираци. Тоест, няма да ви оставя без баща. Ще дойда при вас. Как ще дойда – чрез Святия Дух. И тук казва –

 Ще помоля Отец и Той ще ви даде друг утешител

 Аз наблягам на думата друг. Един Бог в три лица, обаче единни в свята любов, единни в своята дейност, единни в своята мотивация, както Исус казва в 17 глава на Йоан:

 Отче, да бъдат Моите ученици едно, както Аз и Ти сме едно

Виждате ли, учениците не са една личност, те са много личности, но Той не ги кара да станат една личност, но ги кара да станат единни в духа, както Отец и Исус са едно в духа. Трябва да разбираме правилно нещата. Да не лишаваме Бога, от онова което е Той, да не се заблуждаваме. Да не се заблужваме, ние не можем да го лишим, но да не залужваме. Обърнете обърнете внимание на думата друг утешител.

 Аз ще ви изпратя друг утешител казва, за да пребъдва с вас до века

И нека сега да видим нещо. Исус беше на земята в продължение на 33 години. В продължение на три години и половина, Той ходи и беше със Своите ученици. Около три години и половина, Той е бил със Своите ученици. Той е бил техен учител, техен помощник, техен водач, Той е бил с тях в продължение на тези три години постоянно с тях. Но сега, когато се налага вече да си отива, Той казва – Аз ще помоля Отец и Той ще ви изпрати друг като Мене, друг утешител, за да пребъдва с вас, не три години и половина, но да пребъдва с вас през целия ви земен живот. Да не ви остави изобщо. Представи си, ако ти сега си младо момче или младо момиче и ти предстоят 50,60 или не знам колко години живот ти предстоят, представи си през всичките дни на живота си да имаш един утешител, един помощник, един параклетост, който да бъде винаги, винаги до теб. И Той е духа на небесния ти баща. Как можеш да бъдеш сираче, как можеш да бъдеш слаб, как можеш да бъдеш глупав, как можеш да не разбираш за какво става въпрос, като имаш някой, който винаги е с теб, винаги е до теб и даже ще видите, че винаги е до теб.Много интересно. Вижте, ние представляваме, това тяло е просто един храм. Сложи ръце на твоето тяло и кажи – това е храм на Бога. И вътре в този храм живее и обитава Святия Дух. В този храм се е заселил Святия Дух. Моето тяло е дом на Святия Дух. Виждате ли Святия Дух избира да живее не в храмове направени от човешки ръце, зидани с тухли или нещо друго. Не такива храмове, а храмове, които Самия Бог е сътворил и това е човешкото тяло. Така че Той казва, че Святия Дух ще пребъдва в нас, Той ще бъде в нас през всичките дни на земния ни живот и това е прекрасно обещание. Толкова е хубаво това да знаеш, че ще бъдеш запечатан със Святия Дух и той няма никога да те напусне. Но не само това, казва също и до века. Това означава завинаги. Това означава, че Той ще бъде тук с нас в този свят и означава, че ще бъде с нас и в бъдещия свят. Колко прекрасно! Това означава, че никога няма да бъдем сами и да бъдем изоставени! Винаги ще имаме с нас небесния си Баща. Колко от нас са били особено в това време, когато липсват бащи, семейства, колко хора са сирачета и се чувстват отхвълени и в един момент ние да разберем, че имаме небесен Баща, който винаги ходи с нас, който никога няма да ни остави и винаги е с нас, чрез духа, който е изпратил да живее вътре в нас. Слава на Господа. Това е 16-и стих, вижте колко материал има тука! Друг утешител, Христос казва – аз ще умра, ще се възнеса, обаче на мое място ще дойде друг утешител, който ще бъде с вас завинаги. И по-нататък казва в 17-и стих –духът на истината. Тука вече казва, че става въпрос не за някой, който да има физическо тяло. Той казва този друг утешител ще бъде дух. Няма да бъде кръв, плът и кости, но този друг утешител ще бъде дух и Той е духът на истината, не духа на заблудата, не духа на лъжата, не духа на света, но духът на истината. Ето, едно от имената на Святия Дух – духът на истината. Когато говорим истината, Неговия дух говори чрез нас.

 Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото не го вижда, нито го познава

 Сега, само накратко искам да обясня, говорим за Святия Дух в момента. Виждате ли, духът на истината, светът не го вижда. Те са слепи за него. За тях, когато кажеш Святия Дух, те си представят пушек предимно, или пара, или нещо такова. Те изобщо не могат да си представят, че става въпрос за Личност, защото тук ясно се вижда, че този друг утешител е личност. Исус е достатъчно Личност, за да може Святия Дух да бъде личност. Иначе какъв утешител и какъв помощник, каква личност ще бъде той? Но казва, светът не го вижда и не го познава. И не може да го приеме естествено. Не може да го приеме. Кръщението в Святия Дух не е за света. Когато някой дойде и каже, че има духовни дарби и е кръстен със Святия Дух, но не е покаян, няма вяра в Христос, Неговата смърт, погребение и възкресение и се занимава с някакви съмнителни неща, окултни дейности, изобщо не им вярвайте на тези хора, че са кръстени в Святия Дух и духовните дарби на Святия Дух действат.  Друг дух действа чрез тия хора, защото не може светът да приеме Святия Дух. Единственото, което светът може да приеме е Исус, Спасителят. Светът може да приеме Исус Спасителя. На светът може да се проповядва Исус Христос разпнат и възкресен. Това трябва да се проповядва на света. На света не трябва да се проповядва Святия Дух, а Исус. Аз не искам да слагаме закони, но принципно говоря, че света не може да види Святия Дух, не познава Святия Дух и не може да приеме Святия Дух. Това, което може да приеме е Исус. И когато хората от света приемат Исус, те се спасяват и след това тези хора, които са се спасили, покаяли, обърнали към Исус, тогава те трябва да приемат Святия Дух като втора стъпка. Виждате има две стъпки. Едната е приемане на Исус, при което човек се новоражда и приема вечен живот, наричаме го спасение и втората стъпка е когато човек приеме Святия Дух, втората личност, тогава човек приема сила за християнски живот и сила за свидетелство. Нека това да е ясно,  защото в момента това е огромен проблем в християнския свят. Не една личност, две личности трябва да приеме. Първо трябва да приемем Исус и Неговия кръст, за да се спаси, да има вечен живот, да стане ново създание в Христа Исуса, нов мях да стане. След това втората стъпка е да приеме Святия Дух, новото вино да се излее в новия мях, което е за сила. Ще приемете не като приемете Исус, ще приемете живот, а ще приемете сила като приемете духа на Бога.

 Деяния 1:8 Ще приемете сила, като приемете Святия Дух и тогава ще бъдете свидетели за Мене

Всеки, който повярва в Него да не погине, а да има какво – вечен живот.

 Значи правите разликата между вечния живот и силата. Две различни духовни преживявания – новорождение при приемането на Исус и кръщение със Святия Дух при приемането на Святия Дух. Надявам се това да е ясно. Ако има хора, на които това не им е ясно, пишете за да го изясняваме, защото понякога се оказва много трудно. Когато човек сложи някакви доктринални очила, толкова се заслепява, че то го пише в Библията, но просто не може да го види. Ти показваш го, виждаш брат, погледни, чети. Не, това се има предвид, друго се има предвид. Затова нека да вярваме на Писанията. Така че

 духът на истината, когото света не може да приеме, защото не го вижда, нито го познава, а вие го познавате защото

 В някои библии не е точно преведено. Аз сега чете православната е преведено добре. Да видим  в другата как е преведено и в Библейска лига е добре преведено.Но имаше по-стари преводи, не най-старите, разбира се, които пишеше „пребъдва във вас и във вас ще бъде“, но превода тука е и на английски е така:

 А вие Го познавате, защото Той пребъдва с вас

В момента, докато Христос говори, казва – Той пребъдва с вас. Духът на Бога, на истината казва в момента пребъдва с вас и във вас ще бъде. Сега пребъдва с вас и ще бъде във вас. Как пребъдва с тях? Той пребъдва с тях, защото е в Христос, който говори в момента с тях, ходи с тях и дефакто Святия Дух чрез Христос е с тях. Той пребъдва с вас казва чрез Мене. Знаете кога Святия Дух влезе в Христос, кога Святия Дух влезе в Исус и Той се нарече Христос – Деяния 10:38 и също Лука 3 глава и Матей 3 глава при водното кръщение. След водното кръщение се казва, че Святия Дух слизна под формата на гълъб върху Него. Тогава Святия Дух не беше слязъл върху Него. Той беше роден от Духа, но не беше изпълнен с Духа. Виждате ли? Така и днес има много християни родени от духа, но не са изпълнени или кръстени с Духа. Христос трябваше първо да се  роди от духа, Святия Дух дойде и осени Мария. Той се роди от Духа, но не беше пълен с духа. Изпълването със Святия Дух стана при р.Йордан и до този момент дявола не беше наясно, кой всъщност Исус Христос е. Но в момента в който Йоан свидетелства и дявола го погна и в пустинята беше първата битка, която Исус победоносно победи. Тук виждате казва – ще бъде с вас и в Деяния 10:38 казва:

 Исус от Назарет,

 Този, който се роди от Мария, осенен от Мария, Той се нарече Исус от Назарет, как Бог го помава. Как го помаза? При р.Йордан, със Святия Дух и със сила. Исус от Назарет, роден от Мария, в един момент от живота, при р. Йордан,

 Бог го помаза със Святия Дух и със сила.

 Какво значи да го помаже? Помазъникът на гръцки е Христос. При р.Йордан, Исус от Назарет стана наистина Христос, наистина Помазаникът, защото помазанието слезе върху Него.

 Бог Го помаза със Святия Дух и със сила. Той обикаляше да върши благодения и да изцелява всички угнетявани от дявола, защото Бог беше с Него.

Как – чрез Духът. Значи, тук се казва в 17-ти стих, на 14 глава на Йоан,

Той, Духът пребъдва с вас и ще бъде във вас

 Това е обещание за кръщението в Святия Дух. Ще бъде във вас, не просто с вас, а във вас. Каква е разликата? Разликата е тази, че докато Исус е ходил на земята, там където е бил Той, духът на Бога е действал чрез Него, а където не е бил, духът на Бога не е действал в живота на хората.  Хората са трябвало да отидат до Исус и представете си Исус си заминава на небесата, духът си заминава на небесата и учениците остават долу без духа на Бога. Какво могат те да направят без духа на Бога? Нищо. Обаче, Господ прави следното нещо – измива ги с кръвта, новоражда ги, прави ги нови мехове, излива Святия Дух във всеки новороден вярващ, който иска да приеме духа. Излизва Святия Дух и вече Святия Дух не е само в Христос, но Той вече е във всеки един християнин приел Святия Дух навсякъде по земята. И няма нужда да ходим до Ерусалим, за да подейства Господ в живота ни. Това, от което има нужда е да приемем кръщението в Святия Дух и вече изборът е в нас. Както Исус казва в Йоан 7:37:

 Ако някой е жаден, нека да дойде при Мен и да пие, който вярва в Мене, както рече писанието, от утробата му ще потекат реки от жива вода

И това Той каза за духът, който трябваше да приемат. Виждате, че вече изворът става утробата, твоята утроба и моята утроба. От нас започват да извират извора на живите вода, защото ние ставаме храм на Святия Дух. Както беше казал брат Йонги Чо, чудил се къде е адреса на Бога, къде е адреса на Бога, разбрал че адреса на Бога бил в него, защото ние сме храм на Святия Дух. Много интересен начин на разглеждане на нещата. Разбира се, адресът на Бога е както в утробата ни Святия Дух, така на небесата на третото небе на трона – Отец и Синът. Така че в момента можем да кажем два основни адреса.

В 18-ти Той казва:

 Няма да ви оставя сираци

Тоест, докато Исус с тях, те не бяха сираци, бяха с небесния си Баща. Даже, отиде и им каза – покажи ни Отца и ни стига. Исус каза:

Филипе, толкова време съм с вас, не ме ли познаваш?

Казва Отец действа чрез Мене, не можеш ли да Ме познаеш?

Така че чрез Исус, Отец действаше. Сега чрез Святия Дух, Отец действа в нас. Така че ние, ако позволим на Святия Дух да вземе надмощие в живота ни, ако позволим на Святия Дух да преодолява над нас, да вземе контрол над живота ти, ако Му позволим, никога, никога няма да можем да се почувстваме сираци, защото Неговото присъствие е постоянно. Той не идва да си отива, но Той казва: ще пребъдвам с вас завинаги, в този живот и бъдещия ще пребъдва. Ако ние позволим на духа на Отец да функционира в нас и чрез нас, никога няма да бъдем сираци и ще носим бащината любов и на другите. И между другото това учение, което напоследък започна да става популярно за духовно бащинство, както Павел казва – чадо, мое Тимотее. Как може да се случи това нещо? Ами, ако ти позволиш да действа духът на Отец в тебе те използва, за да можеш да освободиш бащината грижа върху Неговите деца. Те да могат да усетят бащината грижа, бащината любов, да не бъдат сираци и впоследствие на това да станат пълноценни бащи, за да се грижат за другите сирачета. И в момента светът е един голям сирак. Дори, аз като бях малък, понеже майка ми и баща ми се бяха развели, аз бях много малък, в четвърта група тръгнах. Пускаше ме на влака от София сам с куфара и в Горна Оряховица баба ми ме взимаше и там с още един влак до Търново за кратко време. Той беше с парата, защото влака беше пуф-паф, а другите бяха дизелови, но аз пътувах в купето мъничък и всички лелки и чичковци се учудваха как може такова малко момченце да пътува само във влака. И започваха да ме разпитват – майка ти, баща ти, къде работят, нали знаете разпитват това и онова. Аз знаех, че моята майка и баща са разведени и се чудех как да скрия и как да ги излъжа тия хора, толкова ме беше срам, че майка ми и баща ми са разведени. То нямаше тогава такова нещо, разведени хора. Представете си кое време е било това, това е било 70-а година и след това.Тогава такова нещо много рядко, аз поне не си спомням от моите приятели да е имало. Те всички си имаха баща и майка и за мен беше едно изтезание да пътувам в тия влакове, защото чичковците и лелките постоянно ме разпитваха за майка ми и баща ми. За един период около 40 години какво чудо стана. В момента грубо казано половината от семействата се развеждат, а дори казва статистиката, че подобен е процента на разводи дори в християнски семейства, поне в Америка. Една от причината е, че в света една голяма част от хората не се женят, та няма как да се разведат. Докато християните поне се желаят официално, но за съжаление дявола се вмъква вътре и разбива семейства, разбива църкви и т.н. Но вижте и представете си децата си с какво отхвърляне израстват. Не могат да разберат защо мама и така са разделени, обичат единия, обичат другия, единия говори против другия, другия говори против другия, и те остават или без майчина грижа, или без бащина грижа и се излагат на опасност някой примерно да се държи зле с тях, или някой да ги насили. Изобщо в момента по целия свят нараства един огромен проблем във връзка с разбиването на семействата. И това е категорично един план на сатана и неговите слуги, които искат да направят човечеството да страда, разбиват семействата, разбиват живота на малките. Те много мразят жените, защото раждат деца. Мразят децата, защото децата имат специална протекция при Бога и т.н. Просто по всякакъв начин дявола се старае да смачка и унищожи човечеството, затворите претъпкани, лудниците претъпкани и в един момент църквата излиза с доктрина – нема такова нещо като демони. Дори и да ги има демоните, те били некъде, не знам къде били. Все са някъде на друго място, не са в тия хора. Хора, искам да ви кажа, ако църквата не се съвземе, не се стегне в това отношение, това което го виждате да става в момента в България, откъде мислите че идва? Църквата в момента в България е буквално разбита от силите на тъмнината и дори не може да разпознае дявола и не знае как да го изгони. Дори не се опитват да го изгонят, а напротив заемат неговата страна и дори излизат срещу освободителните служение. Аз искам да ви кажа, че така победа няма да стане! Дори, ако погледнете в Матей 12-та глава ще видите, че Исус казва

 Царство разделено против себе си не може да устои, ако Аз чрез Божия дух изгонвам бесовете, Божието царство е дошло върху вас

Има категорично две царства и ние трябва да вземем твърда позиция на Божието царство и да подгоним царството на тъмнината. Иначе трябва да ви кажа домовете се разделят, семейства се разделят, хората не могат да познаят, че дявола е там. Мъж и жена се мразят помежду си, не могат да видят, че дявола е влязъл вътре. Не знаят, че е там, бе хора,  и кога е влязъл вътре. Той ви знае историята, той ви знае биографията, той прави стратегии, той ви работи, той прави планове да разруши семейства и не само да разруши семейства, ами да унищожи здравето ви, убива хората, слага рак в телата. Никой не е застрахован разбира се, Бог да пази, обаче поне трябва да имаме съзнанието и разбирането за тая духовна битка. Разрушава бизнеса, разрушава живота на децата, влязъл е навсякъде, виждате какви неща стават в училище, в управлението, в политиката и т.н. Църквата трябва да стане единна, да се събере в духа и да започне да се бори, а не както е в момента се говори, един говори против друг, друг говори против друг.Искам да ви кажа нещо, което е много важно. Ако човек няма благодат и помазание от Бога, той няма да успее. Никой не може да вземе върху себе си нещо, което не му е дадено от небето. Ако вземе нещо такова, то ще е за негово зло. Ако вземеш нещо, което не ти е дадено от Бога, почнеш да вършиш служение, което не ти е дадено от Бога, власт която не ти е дадена от Бога, това ще бъде за твое зло, защото дявола ще те удари точно там, ще те събори и ще те тушира. И някои хора са именно в това влезли. И недейте да нападате хората, защото ако нещо не е от Бога, то няма да може да устои. Ако нещо не е от Бога, достатъчно съпротива има, то няма да устои. Ако нещо не  го е започнал Бог, не го храни Бога, не го спонсорира Бог, защото каквото предприятие започва Бог, той го храни. Ако няма това спонсориране на предприятието, нещо явно не е наред. Казвам в дългосрочен аспект, може винаги да се случи, да има изпит, може Бог да те изпитва, но ако няма благодатта на Бога, ако всичко става с помпане, натискане, блъскане, ръчкане, това е плът, това е пот. Не трябва с пот да се движим, трябва да се движим с вятъра. Нека вятъра да ни носи, нека вятъра да ни опъва платната, нека Бог да ни управлява – ето, това е благодат, това е от духа. Няма нужда да воюваме един с друго. Ето, като някой иска да вземе нещо от тебе, мене ми се е случвало не един път. Казвам ви истината, не един път ми се е случвало, някой да иска да ми вземе нещо, което Бог ми е дал. И какво правя – връчвам му го, давам му го. Те даже не могат да го схванат някой. Мислят, че е просто само на думи. Не, не, даваш го. Това е, искат го- даваш го. Даже Исус каза  – ако ти поискат дрехата, дай им я, нека да я вземат. Хубаво, аз ще дам това, което Бог ми е дал, Той ще ми даде сто пъти повече, после ще питат защо повече имам. Дай им го, защото всичко идва отгоре. И някой дърпа да ти вземе, иска, ще се бием, ще се караме. Защо се бием? Не е ли служението от Бога, не е ли служението за Бога? Ето, на, вземи го! Взимай, взимай, обаче Дерек Принс много хубаво го казва. Има две неща, които винаги вървят заедно и го запомнете добре. Тези неща, които винаги вървят заедно това са власт и отговорност. Ако някой ти вземе властта, казва – моя си е тогава този същия човек трябва да поеме отговорността. Не после да каже – брат, така ли да направим или иначе. Ти взе властта, сега ти носиш отговорността, трябва да е ясно. Който вземе властта, той взима и отговорността и трябва да е ясно. Който взима отговорността, той взима властта върху себе си„ Ти си свободен, дотогава докато Бог не ти даде нова отговорност. Ти си свободен. И най-важното и най-хубавото, скъпи приятели е това което говорим тук – Святия Дух. Какво печели човек, ако ще да спечели целия свят? Да спечели служение, да спечели бизнеси, да спечели всичко, а изгуби Духът на Бога, а изгуби присъствието, но имам предвид, не че духът влиза и излиза, имам предвид да изгубиш одобрението на Бога, Неговото общение, Неговото приятелство и връзката с Него. Каква полза има? Най-скъпоценното, което имаме тук на земята, говоря за земния живот в момента. Най-скъпоценното, кото имаме в този земен живот е Личността на Святия Дух, дарът и обещанието на Отец. Най-скъпоценносто и колко много губят тези, които са се хванали за някоя доктрина и казват – не искам, ама никой насила не те кара! Никой не може насила да приеме Святия Дух! Святият Дух се приема само от жадните. Исус го каза ясно – Йоан 7:37 – „Ако някой е жаден“. Ако си жаден, ако си като някой, който върви из пустинята, дни наред, умира от жажда, каквото и да му предложат -палати, царства да му предлагат, той казва – нищо не искам, вода, вода, вода…

Ако някой е жаден, да дойде при Мен и да пие, казва Исус

 Ето, това е. Най-скъпоценното нещо – водата на живота, Святия Дух, за когото говорим. Но вижте, врагът е изпратил свои агенти, които не ги виждате, понеже нашата борба не е срещу плът и кръв. И понеже, голяма част от църквата ходи в плътта, и онези ги ръчкат и хората почват да се бият за плътски неща. Бой за власт, бой за влияние, бой за нещо друго и врагът стои и се смее. А защо е това? Затова ли Господ ни даде този живот, за това ли Той ни даде този Дух да се бием помежду си? Да не сме кучета да се хапем? Ние сме овце, агънца, а те не хапят. Те даже не издават глас пред стригача, казва Библията. Така че, това е нашия характер. Както беше казал нашия брат Дерек Принс – гълъбът каца върху агнето. Гълъбът на Святия Дух идва само върху агнето. Това е природата на агнето. Гълъбът не идва върху вълци, кучета, чакали, хиени. Святият Дух идва върху агнето. Из един път виждаш – ето, аз ви изпращам като агнета срещу вълци и как могат агнетата да успеят? Просто по-велик е този, който е в овцете от вълка, който е срещу тях.Защото тези овце гледат че са овце, но вътре в себе си имат лъв. Ама, оня си е вълк и като ревне лъва и вълкът бяга. Имаше едно хубаво на Дисни – за Лембърд, ако можете да го гледате. Старите анимационни филми са толкова добри, за да разкрият духовни истини. Можете да гледате например за Трите прасенца, направо библейска история. Както Исус казва за двамата строители, които стоят къщата, на каква основа строят къщата. Другото за костенурката и за заека. Както казва Библията – който бърза с нозете си, обърква пътеката си. Страхотни са, можете да влезете в youtube и да се смеете, и да се забавлявате. Можете и на децата да показвате и после да разтълкувате нещата, за да могат да имат мъдрост. Тези неща са правени така, че хората да могат мъдрост да получат. Не както сега съвременните анимации просто нямат никакъв смисъл. Само да се бият, да се дракат, това си има замисъл вътре, то си е притча, от която можеш да се научиш.

 Няма да ви оставя казва, сираци, ще дойде при вас

 И разбира се, вие знаете, нека да отида на 26-и стих, където казва:

 А утешителят, Святия Дух, когато Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм говорил.

 Утешителят, или помощникът Святия Дух, Той ще ви научи на всичко. Това значи, можете да си запишете – учител по всичко. Исус ни изпрати учител по всичко. По всичко, значи по всичко. От всичко що те интересува, имаш учител, който е в тебе и до тебе. Изпратен ти е учител, който да те учи във всичко. Той ще те научи казва на всичко. Най-великият учител. Кетрин Кулман  казва – аз имах най-великия учител, който някога е имал. Отзад на книгите го пишеше и ние с брат Иван, като си купехме тия книжки, примерно книжката „Велик капитан се става в бурни морета и дълбоки води“ и като обърнах отзад и прочетох това и двамата се разплакахме. Тя казва – „аз имах най-великия учител, който някога е можел да има  – Святия Дух. Казва, хората ме смятаха за глупава, за това че съм отдала на някой, който не виждам“. Даже вече съм забравил точно какъв беше текста, но дори и сега настръхвам като чета тези думи. Една жена, една женичка слабичка, малка женичка, обаче научила се е да уповава на огромния Господ. Облегнала се е на великия и всемогъщ Господ, великият, огромен Господ, всемогъщ. Няма значение, че е малка, че е слаба. Въпросът е на кого разчита. И тя се е научила, ето, Той е нейния учител. Ама, тя е жена, брат! Ами, жена е, обаче какво да правим сега. Жена е, ама се е научила да уповава на Него. Ех, днес да има днес такива жени, Боже! Да има такива жени, ама не да напират по плът, защото днес има много такива жени, напъват по плът, ръчкат и мъжете си ги бутат. Айде, направи го! Не става така, хора! Нещо когато се ръчка, нещо като се бута е плът. Когато е от Бога, то тече, няма нужда от бутане! Нека да не бутаме, нека Господ да води. Това е благодат. Това не е ръчкане. Ръчкаш, ръчкаш и накрая се измориш. Казва се в Исая 40 глава, преди 31 стих:

 Даже младежите ще отслабнат и съвсем ще отпаднат

 Яките момци, защо? Защото ръчкат, блъскат, хора са най-после!

 Но ония, които чакат Господа, които се облягат ще подновяват силата си

Защото вятъра духа в техните платна и нова сила, и нова сила и те не използват своята сила, а Неговата сила действа чрез тях. Това е Неговата сила, не е твоята сила. Това са две абсолютно различни неща„. Днес до голяма степен църквата функционира чрез човешка сила. Голяма част от църквата функционира с човешка сила, не чрез Божията сила. Благодат, Божията сила.

 Ония, които чакат Господа и се облягат на Господа, ще подновяват силата си. Ще се издигат с криле като орли и няма да се изморят, ще ходят и няма да отпаднат

Ако се изморяваме, значи сме тръгнали да драпаме по джанти, по капли, по плът. Нека да оставим да ни води духът на Бога, и тук се казва в 26 стих на 14 гл.на Йоан се казва:

 Святият Дух ще ни научи на всичко

 Може да прочетеш всички книги, може да анализираш всичко, ако не ти е учителя Святия Дух, ако не ти е учителя Святия Дух, нищо няма да научиш. Ще натрупаш интелектуална информация, но няма да има живот и няма да имаш сила, защото силата не идва от интелектуалното знание. Не онова, което си научил за Исус ще те промени толкова, колкото опознаването и личното познанство с Исус, преживяване на среща с Него и Неговото присъствие. Всичко това става чрез Святия Дух. Откровението, което Святия Дух ти дава, то носи в тебе промяна и то носи в тебе сила. Без Святия Дух сила няма.

 Ще приемете сила, ще приемете сила, ще приемете сила, кога  – като дойде кой – Святия Дух

 Като дойде Святия Дух ще приемете сила, не дойде Святия Дух, няма сила. И тук се казва, че

Той ще ни научи на всичко от което се нуждаем

Той ще използва Библията и ще те научи  на всичко, от което се нуждаеш.

 И Той ще ви напомни всичко, което съм говорил

 Някои хора казват – абе, брат как помниш стиховете, кои стих къде е? Едно време аз не помнех така. Когато бях млад не помнех така. Сега помня всичко. Някои неща просто не им обръщам внимание, не ги забелязвам. Аз просто много неща не забелязвам и не виждам, но онова що чета, не знам, по някакъв начин се запомня. Ами, ето, аз го виждам къде пише. Какво казва тука?

 Той ще ви напомни всичко, което Съм говорил

 С други думи, Святия Дух ти напомня. Той не само те учи, но Той ти припомня неща. Дава ти памет. Припомня ти неща, които си забравил. Ето, това е начина, не да се учиш по плът да запомняш, нека със задълбочаване на взаимоотношенията ти със Святия Дух, Той ще започне все повече и повече хем да те учи, хем да ти припомня, ще ти дава все повече памет. Защото наистина не е логично, паметта на човека да се засилва с възрастта. Аз вече съм в навечерието на 50 години, а пък ако попитате жена ми, даже не само Библията, запомням телефонни номера и т.н. Някои хора се оплакват, че започват да забравят, а пък при мене обратното се получава. Все повече и повече започвам да запомням. Защо? Защото именно на Него трябва да се разчита да ти припомня, Той да припомня всичко онова, което Христос е казал. И Той те учи на всяко едно нещо. Казваш ама, защо да безпокоя Господа с това нещо? Ами, то за Него е радост и привилегия! Аз понякога си казвам, някои неща много тежко ги възприемам, някои неща са ми трудни, като гледам някои хора в по-тежка ситуация не се оплакват като мене. Викам си – Господи, тези хора в по-тежка ситуация, по-малко се оплакват, но ти ме развираш в крайна сметка. Аз съм твое дете, сигурно съм по-лигав от другите, може би съм по-глезен, моля те, Господи, въпреки всичко Татко, да имаш предвид. И в крайна сметка, Господ си глези децата.  Какво да ви кажа? Трябва да се научим дори на възраст 50,60,70 години ние сме Негови деца и когато нещо ни е трудно, като срещаме проблем, като срещаме трудности, не да казваме – виж, другите как издържат и аз трябва да мога да издържа! Всеки си има слаби места и силни места. Трябва да можем да отидем при нашия Небесен баща  и да се наплачем хубаво, и Той ще има милост към своите деца. И ще каже – абе, мойто дете, би трябвало да си по-силно, обаче в крайна сметка Мое дете си, Аз ще ти помогна, ще се смиля за тебе. И аз толкова съм благодарен на Бога, не със сила говоря. Ако беше с моя сила, аз никога нямаше да мога да служа на Бога. Не приказки това, не! Можете да видите хора, които ме познават, ще ви го кажат. С моя сила, ако трябваше, с мои напъни, мои усилия, просто нямаше да стане.  Направо се предавам от първия ден. Обаче, благодаря на Бога, че го има Святия Дух, че ни подкрепя и ни дава сила, и даже казва, че в нашата немощ, не нашата мощ,

 в нашата немощ, Неговата сила се показва мощна

 И аз тека се радвам. Виждате години напредват и сега ще станат 50, после 60 и т.н. с Божията благодат и естествената сила започва да намалява, обаче аз си викам – гледай какво става с Авраам, неговата сила беше на 100 години. Колкото по-стар започваш да ставаш, толкова Той започва да действа по-силно! Слава да бъде на Господа! Не е важно колко ще е моята сила, ами важно е колко ще бъде Неговата сила. Важно е да преживяваме Неговата сила и то няма край. То е един огромен океан от сила, помазание и живот на нашия Небесен баща. Така че, ти казваш – много съм слаб брате, нямам сили, не издържам повече. О, това е именно сега може Неговата сила да действа безпрепяствено и мощно в твоя живот, защото когато всичко то и е наред, ти му пречиш без да знаеш. Но сега именно имаш възможност да положиш своето упование върху Него и Неговата все могъща сила да действа и върши чудеса в невъзможни ситуации. Той е специалист по невъзможни ситуации. Ето, сега България има прекрасна възможност за съживление за действието на Божия Дух. Прекрасна възможност, защото ситуацията е невъзможна. Това е най- добрата ситуация за действието Му, но лошото е разединението, клюкарствата, омразата, плътта. Ето, тези неща са лоши. Лошото е, че сме пуснали дявола да работи и даже хората не вярват, че трябва да го гонят. И как ще го гоним, ако не повярваме на тия неща. Може би трябва блудния син да стигне до кочината, докато му дойде акъла, да се обърне към баща си, за да може баща му да го спаси. Благодаря на Бога за това нещо. Започнахме да говорим за Святия Дух, не знам до каква степен можах просто, обаче исках да ви изразя неща от сърцето ви, във връзка с духа на Бога. Искам днес да се насочим към Него, да потърсим Него, да влезем в общение с Него и да се замогнем със силата, всемогъщата сила на Святия Дух.

Благодаря ти, Господи за Святия Дух.

Бог да ви благослови.

 

Амин!