Бог ли е Исус?

Бог ли е Исус? Господ ли е Исус?

Римляни 9:5  чиито са и отците, и от които се роди по плът Христос, Който е над всички Бог, благословен до века. Амин.

Евреи 1:8  А за Сина казва: – „Твоят престол, о Боже, е до вечни векове; И скиптърът на Твоето царство е скиптър на правотата.

1 Тимотей 3:16  И без противоречие, велика е тайната на благочестието: Бог се яви в плът, Доказан чрез Духа, Виден от ангели, Проповядван между народите, Повярван в света, Възнесен в слава“

Йоан 1:1  В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.

Йоан 1:14  И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.

Деяния на апостолите 20:28  Внимавайте на себе си и на цялото стадо, в което Светият Дух ви е поставил епископи, да пасете църквата на Бога, която той придоби със собствената си кръв.

Йоан 20:28  Тома в отговор Му рече: Господ мой и Бог мой!

Йоан 20:29  Исус му казва: Понеже Ме видя, [Томо], ти повярва, блажени ония, които, без да видят, са повярвали.

Господ ли е Исус?

Римляни 10:9  Защото, ако изповядваш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш;

Деяния на апостолите 2:34-36  Защото Давид не се е възнесъл на небесата; но сам той каза: „Рече Господ на моя Господ: Седи отдясно ми, Докле положа враговете ти за твое подножие“. И тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че тогова Исуса, когото вие разпнахте, него Бог е направил и Господ и Помазаник.

2 Коринтяни 13: 14 Благодатта на Господа Исуса Христа, и любовта на Бога и общението на Светия Дух да бъде с всички вас. Амин.

1 Коринтяни 12:3 … и никой не може да нарече Исуса Господ, освен със Светия Дух.

Деяния на апостолите 7:59-60  И хвърлиха камъни върху Стефана, който призоваваше Христа, казвайки: Господи Исусе, приеми духа ми. И като коленичи, извика със силен глас: Господи, не им считай тоя грях. И като рече това, заспа.

Господ ли е Святият Дух? Бог ли е Святият Дух?

2 Коринтяни 3:17  А Господ е Духът; и гдето е Господният Дух, там е свобода.

Исая 6:8  После чух гласа на Господа, който казваше: Кого да пратя? и кой ще отиде за Нас? Тогава рекох: Ето ме, изпрати мене.

Божи Син ли е Исус?

Матей 3:17  и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.

Матей 4:3  И тъй изкусителят дойде и Му рече: Ако си Божий Син …

Матей 17:5  А когато той още говореше, ето, светъл облак ги засени; и ето из облака глас, който каза: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение, Него слушайте.

Йоан 3:35-36  Отец люби Сина и е предал всичко в Неговата ръка. Който вярва в Сина има вечен живот; а който не слуша Сина, няма да види живот, но Божият гняв остава върху него.

Йоан 5:25-26  Истина, истина ви казвам, иде час, и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син, и които го чуят ще живеят. Защото, както Отец има живот в Себе Си, също така е дал и на Сина да има живот в Себе Си;

1 Йоан 5:9  Ако приемаме свидетелството на човеците, свидетелството на Бога е по-важно: защото това, което Бог заявява, е туй, че Той е свидетелствувал за Сина Си.

1 Йоан 5:10-13  Който вярва в Божия Син, има това свидетелство в себе си; който не вярва Бога, направил Го е лъжец, защото не е повярвал свидетелството, което Бог е свидетелствувал за Сина Си. И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот, и че тоя живот е в Сина Му, Който има Сина, има тоя живот; който няма Божия Син, няма тоя живот. Това писах на вас, които вярват в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот [и да вярвате в името на Божия Син].

Матей 16:15-17  Казва им: Но според както вие казвате, Кой съм Аз? Симон Петър в отговор рече: Ти си Христос, Син на живия Бог. Исус в отговор му каза: Блажен си, Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Отец Ми, Който е на небесата.

Лука 10:21-22  „В същия час Исус се зарадва чрез Святия Дух и каза: Благодаря Ти, Отче, Господи на небето и земята, задето си утаил това от мъдрите и разумните, а си го открил на младенците. Да, Отче, защото така Ти се видя угодно.
Всичко Ми е предадено от Отца Ми; и освен Отец, никой не знае Кой е Синът; и никой не знае Кой е Отец, освен Синът и оня, комуто Синът би благоволил да Го открие.“

Йоан 20:31  А тия са написани за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и, като вярвате, да имате живот в Неговото име.

Исая 6:9  И рече: Иди кажи на тия люде: С уши непрестанно ще чуете, но няма да схванете, И с очи непрестанно ще видите, но няма да разберете.

Деяния на апостолите 28:25-26  … Добре е говорил Святият Дух чрез пророк Исая на бащите ви, когато е рекъл: „Иди, кажи на тия люде: Със слушане ще чуете, но никак няма да схванете; И с очи ще видите, но никак няма да разберете.Бог ли е Святият Дух?

Деяния на апостолите 5:3-4  А Петър, рече: Анание, защо изпълни Сатана сърцето ти, да излъжеш Светия Дух …? …Не си излъгал човеци, но Бога.

1 Йоаново 5:7 Защото трима са които свидетелствуват на небеса, Отец, Слово и Дух Светий; и тия тримата са едно.

Матей 28:19  … в името на Отца и Сина и Святия Дух,

Човешкият Син

Деяния на апостолите 7:55-59  А Стефан, бидейки пълен със Светия Дух, погледна на небето, и видя Божията слава и Исуса стоящ отдясно на Бога; И Рече: Ето, виждам небесата отворени, и Човешкият Син стоящ отдясно на Бога. Но те, като изкрещяха със силен глас, запушиха си ушите и единодушно се спуснаха върху него. И като го изтласкаха вън от града, хвърляха камъни върху него. И свидетелите сложиха дрехите си при нозете на един момък на име Савел. И хвърлиха камъни върху Стефана, който призоваваше Христа, казвайки: Господи Исусе, приеми духа ми.

Лука 18:8  Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята?

Един Господ Бог, Три Личности

1 Йоаново 5:7 Защото трима са които свидетелствуват на небеса, Отец, Слово и Дух Светий; и тия тримата са едно.

Матей 28:19  Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух,

Деяния на апостолите 7:55-60  А Стефан, бидейки пълен със Светия Дух, погледна на небето, и видя Божията слава и Исуса стоящ отдясно на Бога; И Рече: Ето, виждам небесата отворени, и Човешкият Син стоящ отдясно на Бога. Но те, като изкрещяха със силен глас, запушиха си ушите и единодушно се спуснаха върху него. И като го изтласкаха вън от града, хвърляха камъни върху него. И свидетелите сложиха дрехите си при нозете на един момък на име Савел. И хвърлиха камъни върху Стефана, който призоваваше Христа, казвайки: Господи Исусе, приеми духа ми. И като коленичи, извика със силен глас: Господи, не им считай тоя грях. И като рече това, заспа.

Матей 3:16-17  И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него; и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.

Деяния на апостолите 2:34-36  Защото Давид не се е възнесъл на небесата; но сам той каза: „Рече Господ на моя Господ: Седи отдясно ми, Докле положа враговете ти за твое подножие“. И тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че тогова Исуса, когото вие разпнахте, него Бог е направил и Господ и Помазаник.

Битие 1:26  И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.

Святият Дух е Силата ми, Вятърът в платната ми!

Исая 40:31  Но ония, които чакат Господа (Духа, Вятъра),

ще подновят силата си, (в платната)

Ще се издигат с крила като орли. (в Присъствието, власт, сила)

Ще тичат и няма да се уморят, (бързина)

Ще ходят и няма да ослабнат. (общение)

Римляни 8:14 Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове.

Галатяни 5:18  Но ако се водите от Духа, не сте под закон.

Йоан 3:8  Вятърът духа гдето ще, и чуваш шума му; но не знаеш отгде иде и къде отива; така е с всеки, който се е родил от Духа.

Еремия 2:13  Защото две злини сториха Моите люде: Оставиха Мене, извора на живите води, И си изсякоха щерни, разпукнати щерни, Които не могат да държат вода.