Приближаване и живот в Божието присъствие

Приближаване и Живот в Божието Присъствие

Приближаване и Живот в Божието Присъствие

Исая 26:3  Ще опазиш в съвършен мир, непоколебимия ум, защото на Тебе уповава.

Захария 2:5  защото Аз, казва Господ, ще бъда огнена стена около него, и ще бъда славата всред него.

Еремия 31:3  Господ ми се яви отдавна и рече наистина те възлюбих с вечна любов; Затова продължих да ти показвам милост.

Исая 30:15  Затова така казва Господ Иеова Светият Израилев: Чрез завръщане и почиване ще се избавите, В тишина и увереност ще бъде, силата ви; Но вие не искахте това ;

Еремия 33:3  Извикай към Мене, и ще ти отговоря, И ще ти покажа велики и тайни неща, Които не знаеш.

Песен на песните 1:3, 4  Твоите масла са благоуханни; (ароматът на помазанието)

Името ти е ароматно като излеяно масло; (има аромат за спасение и помазание)

Затова те обичат девиците (светиите).

Привлечи ме; (към теб, молитвата и Словото Ти)

ние ще тичаме след тебе. (След като ни привлечеш)

Царят ме въведе във вътрешните си стаи; (дълбочина на Присъствието Ти)

Ще се радваме и ще се веселим за (в, с ) тебе, Ще спомняме твоята любов повече от виното; С право те обичат!

2 Коринтяни 13:14  Благодатта на Господа Исуса Христа, и любовта на Бога и общението на (със) Светия Дух да бъде с всички вас. (Aмин)

2 Летописи 5:13-14  и като възгласиха тръбачите и певците заедно, пеещи и славословещи Господа с един глас, и като издигнаха глас с тръби и кимвали и музикални инструменти та хвалеха Господа, защото е благ, защото милостта Му е до века, тогава домът, Господният дом, се изпълни с облак, така щото поради облака свещениците не можаха да застанат за да служат, защото Господната слава изпълни Божия дом.

2 Летописи 7:1-3  Като свърши Соломон молитвата си, огън излезе от небето та изгори всеизгарянията и жертвите, и Господната слава изпълни дома. И свещениците не можаха да влязат в Господния дом, защото славата на Господа изпълни дома Му. И всичките израилтяни, като видяха, че огънят слезе, и че Господната слава бе над дома, наведоха се с лице до земята върху постланите камъни та се поклониха, прославящи Господа, защото е благ защото милостта Му е до века.

Лука 10:38-42  И като вървяха по пътя, Той влезе в едно село; и някоя си жена на име Марта Го прие у дома си. Тя имаше сестра на име Мария, която седна при нозете на Господа и слушаше словото Му. А Марта като се залисваше с много шетане, пристъпи и рече: Господи, не те ли е грижа, че сестра ми ме остави сама да шетам? Кажи -, прочее, да ми помогне. Но Господ в отговор – рече: Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, но едно е потребно; и Мария избра добрата част, която не ще се отнеме от нея.

Изход 33:14-15  И Господ каза: Самият Аз ще вървя с тебе, и Аз ще те успокоя. А Моисей ме рече: Ако Ти не дойдеш с мене, не ни извеждай от тука.

Псалми 31:20 Ще ги скриеш в скривалището на присъствието Си от човешките замисли; Ще ги скриеш под покров от препирането на езици.

Псалм 27:4-5  Едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся, – Да живея в дома Господен през всичките дни на живота си. За да гледам привлекателността на Господа. И да Го диря в храма Му. Защото в зъл ден ще ме скрие под покрива Си, Ще ме покрие в скривалището на щита Си, Ще ме издигне на канара.

Псалм 91:1  (По слав. 90). Псалом. Песен за съботния (почивния) ден.

Който живее под покрива на Всевишния, Той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия.

Изход 5:21-24  Енох живя шестдесет и пет години и роди Матусала. А откак роди Матусала, Енох ходи по Бога триста години и роди синове и дъщери. И всичките дни на Еноха станаха триста шестдесет и пет години. И Енох ходи по Бога и не се намираше вече, защото Бог го взе.

Псалм 51:11  Да не ме отхвърлиш от присъствието Си, нито да отнемеш от мене Светия Си Дух.

Йоан 15:4-5 Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от самосебе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да сторите нищо.

Псалм 105:4  Търсете Господа и Неговата сила; Търсете лицето Му винаги.

Деяния на апостолите 2:25  Защото Давид казва за него: „Винаги гледах Господа пред себе си; Понеже той е отдясно ми, за да се не поклатя;
Деяния на апостолите 2:28 Изявил си ми пътищата на живота; в присъствието си, ще ме изпълниш с веселба.“Псалм 16:11  Ще ми изявиш пътя на живота; Пред твоето присъствие има пълнота от радост, Отдясно на Тебе-всякога веселие.

Псалм 139:5  Ти си пред мен и зад мен, И турил си върху мене ръката Си.

Псалм 139:7  Къде да отида от твоя Дух? Или от присъствието Ти къде да побягна?

Псалм 139:8  Ако възляза на небето, Ти си там; Ако си постеля в преизподнята и там си Ти.

Псалм 139:9  Ако взема крилата на зората И се заселя в най-далечните краища на морето,

Псалм 139:10  Там ще ме води ръката Ти, И Твоята десница не ме държи.