Помазание, вяра, власт и кръст

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 24 април 2014

http://www.ustream.tv/recorded/46642666

 

Господи, ние Те молим за Твоята благодат и милост за нас в името на Твоя Син Исус. Твоето помазание да бъде върху нас. Да ни поръсиш със святата кръв от главата до петите – дух, душа и тяло, в името на Исус. Дай ни словото Си, Господи, дари ни със силата Си и нека Твоя дух да действа. Амин.

Искам да кажа относно молитвата и поста колко са важни. Вие знаете, че всъщност молитвата е двигател и служението ни много се нуждае от вашите молитви. Един ден седмично пост и вашите молитви. Ето, сега след службата във Факултата се молихме за освобождението на едно момче – беше много коравовратен дух този. Невероятен направо, много труден. Аз такъв почти не съм виждал. И между другото, това което той каза, искам да ви го кажа, за да имаме предвид това нещо. Духът на мене ми каза – ще те чакам да сгрешиш. Виждате ли какво правят демоните? То не само с мене. То и с вас, то и с другите служители, но особено служителите, които притесняват дявола. Демонът каза „ще те чакам да сгрешиш“. Значи той стои, дебне и чака служителя да влезе в грях, за да може да го повали, защото знае, че докато служителя ходи в святост и правда не може да го повали, но чака служителя да влезе в грях. И аз затова ви казвам – ние имаме нужда от вашите молитви. Защото както дявола идва и дойде при Исус с изкушенията в пустинята /чели сте го/, това е самия Господ Исус. Дяволът обаче дойде да го изкушава в пустинята. Ще кажеш – да, ама, Той е Господ не може. Не може, обаче, Той е бил също и човешкия син. Ако Исус не е можел да съгреши, то тогава това изкушение е абсолютно излишно. Това не е вярно. Исус е можел да съгреши, но не го е направил. И аз искам да ви кажа, че всеки човек може да съгреши. За тази цел ние трябва да се молим, както казва Библията:

Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение

Какво трябва да правим – бдете. Бдението е пост. Бдете, молете се, постете, за да не паднете в изкушение. И същото важи и за служителите. Бдете за служителите, т.е. постете, молете се, за да не падат служителите в изкушение. Дяволът изкушава с цел да повали. Защото, когато човек падне в грях, тогава греха го отделя от Бога и дявола почва да го манипулира. Затова ние трябва да ходим в святост и правда, иначе губим силата. Без святост, без правда ние губим силата. Това не е защото някой си брат имал някаква дарба. Това е благоволението на Господа, това е ръката на Господа. Това е докосването на Господа и ние имаме нужда от него. Никакъв грях да не застава между нас и Господа, защото какво казва Библията – бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Исая 59:1,2 се казва, че

Ръката на Господа не се е скъсила, нито ухото му е отъпяло, но греховете ви са ви отлъчили, отделили от Мене, казва Господ, та не искам нито да слушам вашите молитви, нито да действам

Ето, какво се получава. Затова, скъпи приятели, това са реални неща. Много е хубаво, всеки иска да дойде на служба, служителя да се моли за него, да получи изцеление, да излязат демони. Всичко това е прекрасно, обаче това е война. Разберете – това е война. Много не вярват в тая война. Това е истинска война. Аз ще ви пусна видеа, да видите демоните как говорят. Просто в момента не съм ги направил и не мога да ги кача, да видите деструктивните им цели и намерения как искат да събарят хората, развалят семейства, развалят живота на хората, развалят здравето им, разболяват ги, развалят служения. Това е тяхната цел – да открадне, да разруши и да убие. Затова, много ви моля, вземете присърце, вземете сериозно това нещо. Нека да не даваме място на дявола. Искам в тази връзка да ви споделя някои мисли, на които Господ ме наведе. Чуйте ги, защото това което ви говоря, не е да ви проповядвам красиви проповеди. Това, което ви говоря е реалност. Защото дявола не се страхува от красиви проповеди, нито ни гледа колко сме симпатични. Него го интересуват конкретни неща – № 1 помазание, има ли или няма. Само помазанието на Святия Дух може да разруши хомота на Сатана – Исая 10:27. Не можеш да разрушиш хомота на сатана без помазанието на Святия Дух. Помазанието на Святия Дух означава, че ти си със Святия Дух. Помазанието на Святия Дух – Деяния на апостолите 10:38 е Бог с нас. Липса на помазание е ние без Бог, а помазание е Бог с нас. И толкова доколкото Бог е с нас, дотолкова сме помазани. Както една филийка като я намажеш с масло – маслото е върху филията. Има ли върху филията масло или няма? Маслото е образ на присъствието на Бога върху нас, а ние сме филията. Филията може да има масло и може да няма масло. Маслото може да си е масло, филията да си е филия, въпроса е да се съберат двете заедно. Разбирате ли? Маслото и филията на едно място, това е да си помазан. Защото някои казват – Святия Дух, Святия Дух. Той Святия Дух си е Святия Дух. Въпросът е дали е върху тебе или не. Разбирате ли какъв е проблема? Проблемът е до каква степен Святия Дух е върху нас, до каква степен Святия Дух се проявява чрез нас. Това ни дава победа –

където е Господният Дух, там е свобода.

Ние можем да кажем – ама, то Господният дух е навсякъде. Точно така, Господният дух е навсякъде, но не навсякъде Господният дух е Господ. Не навсякъде Господният дух господарува. Не навсякъде Господният дух управлява. Има места, където дявола управлява. Има места, където плътта управлява. Затова ние имаме нужда духа на Господа да управлява. Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение, защото изкушението е оръжието на дявола да те повали. Ти можеш да се подадеш на изкушението скришом да не те види никой, обаче после нямаш сила. Губиш силата, защото той знае дявола и Господ знае. И така, първото нещо е помазанието на Святия Дух. Това е най-сериозното нещо – помазанието на Святия Дух. Ето това е, което ни трябва. Значи, помазанието е № 1.

№ 2 – вярата в Божието слово, или вярата и Божието слово. Вярата идва от слушане на словото, нали така? Вярата, това го интересува. Това интересува Господа, това го интересува и дявола. Ето, аз искам да ви прочета да видите. Погледнете в Лука 22 глава, много интересен пасаж. Първо, помазанието на Святия Дух, второ говорим за вярата, но вярата и словото не можем да ги отделим. Вярата и словото, независимо дали писаното слово или словото в плът. Вярата ни е в словото. Словото в плът е Исус Христос. Вяра в словото, което дойде в плът, или вяра в словото, което стана на книга. Вярата трябва да бъде в словото, това е. Независимо дали Исус го наричаш или Библията, вярата трябва да бъде в словото. И ето, сега какво казва Исус на Петър:

И рече Господ на Петър: Симоне, Симоне, сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито

Сега, аз ще се занимая с въпроса за пресяването. Даже някой, ако ми даде селскостопански материал – как се пресява жито? Аз си мисля, дали житото остава в ситото и другото пада, или житото пада от ситото, пък другото остана. Разсъждавам върху този въпрос. Хубаво е да ми пишете по този въпрос, ако има информация, защото сатана казва ви изиска, за да ви пресее като жито. Но едно е сигурно, ето, всички ученици са призовани, но сатана иска да ги пресее, да отдели истинските от ония, които не са истински. Да отдели ония, които вярват от ония, които не са много уверени. Има време на пресяване и някои хора във времето на пресяването отпадат и казват – „ама аз си мислех, ама то се оказа, че не е така. Аз съм си така, както съм си бил“. Той дявола те е излъгал и ти си мислиш, че си както си си бил, ама напротив, сега си по-зле. Не е въпроса дали е станало нещо или не е, ти като отпаднеш, отпадаш. Ето тука – пресяване. Сатана ви изиска да ви пресее като жито. Ние трябва да сме жито, а не плевели. И Исус продължава:

Но Аз се молих за тебе да не отслабне твоята вяра

         А на английски – that your faith failed not. Значи да не се провали твоята вяра, да не отпадне, да не отслабне твоята вяра. Виждате ли, ние често пъти обичаме да ги перфекционализираме нещата. Казваме – вярата идва от слушане, а слушането от Божието слово и това е абсолютно така. Някои казват – няма нужда да се молим за вяра, тя идва от словото. Ама, вижте тука какво казва Исус – Исус казва молих се, за да не отпадне твоята вяра. Значи молитвата за вярата на човека да се укрепи, вярата да устои е нещо, което си е валидно. Ето, за служителя молиш се и аз това се молих вчера по този въпрос. Моля Те, Господи, моята вяра никога да не отслабне. Моля се моята вяра да устои и до пришествието. Исусе, моля Те, моята вяра да бъде стабилизирана, да бъда основана във вяра до пришествието. Моята вяра никога да не отпадне. Исус се моли, защо ние да не се молим? Някой ще ми каже, че не може, ама аз пък се моля според словото. Аз не се моля според доктрините, но според словото. В момента на мене Господ ми говори за това да се молим за вярата ни да не отпадне. На някои хора вярата им отпада. И на мен ми е отпадала вярата. И знам какво е да ти отпадне вярата. Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Най-сериозното изкушение е изкушението, което ще докара съмнение в сърцето. Това е най-сериозното изкушение, защото

„Роде, невярващ и извратен. Докога ще бъда с вас, докога ще ви търпя?“

Неверието води до всякакви извращения. То е довело до инквизицията. Остава легализъм само, но няма вяра. Имаме нужда от жива вяра, така че ето го – Лука 22:31,32 стих:

Аз се молих за тебе, да не отслабне твоята вяра

Така че, скъпи приятели, молете се да не отслабва вярата ви. Молете се и за мене, и за нас да не отслабва вярата ни, защото дявола точно вярата пресява. Виждате ли – сатана ви иска, за да ви пресее. Исус каза да не отслабне вярата ви. Не знанието, ти можеш да си знаеш библията, да си завършил теологическо училище, докторат да направиш, обаче вярата ти да е отслабнала. Вярата не идва от сертификати, вярата не идва от интелигентност. Вярата идва от словото на Бога, натурално, живо, като хляб да се храниш с него. Затова, аз ви казвам дявола иска да ни пресее, да ни събори вярата. Съпротивлявайте се на всяко едно учение, което ви удря във вярата, независимо колко християнско изглежда. Като видя духа му, че не е наред. Ето, постоянно ми пращат. Книги ми пращат, видеа ми пращат с такива истории, това било, това учение, онова било кондолини спирит, друго било незнам какво си учение. Знаете ли колко не ме интересува мене това!? Това, което ме интересува е Библията. Нито кондолини спирит ме интересува, нито ме интересуват тайните общества. Хич даже не ме вълнуват тия тайни общества. Мен ме интересува Божието слово. Побеждавам дявола не като знам за тия работи, но чрез кръвта на Агнето и словото. Словото ми трябва. Така побеждавам дявола. Това е положението. Като дойдат големите гонения, като дойдат големите атаки, словото е това, което ще ни държи. Молитва, слово. Колко му трябва на човек, една Библия му трябва, едно небе му трябва да се молиш. И какво друго му трябва – един дух му трябва да те води и да те укрепва. Това е просто християнство. Нека се върнем към простата вяра, стабилна – 2 Коринтяни 11:3:

Боя се, казва Павел, както змията изкуси Ева да не би да дойде и вас да ви обърка умовете и да отпаднете от простотата и чистотата, която дължите на Христос

Простота, бъдете прости във вярата, бъдете силни. Вижте, в евангелието интелигентните /имам предвид фарисеи/ книжници нищо не получиха. Тези, които получиха бяха хорица, които хванаха Господа здраво за Неговото слово. Хванаха и се докоснаха с активна вяра, динамична вяра, със жива вяра и тогава получават. Затова дръжте се здраво за Господа, молете се. Дори дявола да иска да ви пресее, молете се да не отслабва и да не се проваля нашата вяра. Защото чрез вяра се спасяваме, чрез вяра устояваме, чрез вяра докрай. Това е, което на нас ни е необходимо вярата. Първо ви говорих за помазанието на Святия Дух. Дяволът го е страх от Святия Дух да не дойде върху теб. Защото помазанието на Святия Дух означава Святия Дух върху теб и върху мен.

Духът на Господа е на Мене, казва Господ, защото Ме е помазал

         Защо е върху мене? Защото ме е помазал, това е. Духът на Господа е на мене, защото ме е помазал. Ако духа на Господа не е на мене, дявола изобщо не го интересува, нито пък ти го интересуваш. Него го интересува да си отделен от духа на Бога и да си отделен от вярата. Да си отделен от духа на Бога и да си отделен от Божието слово и от вярата. Това е – иска да те раздели от вярата. Затова дръжте здраво вярата на евангелието, защото там е атаката.

И третото нещо, което е много важно е нашата власт в Христос. Нека го кажа по друг начин. Третото нещо, аз ще го разделя на две части това. Третото нещо е Христос в мен и аз в Христос. Ето, това искам да ви го покажа. Христос в мен и аз в Христос, Христос в нас и ние в Христос. Това е много интересно. Христос в мен какво е? Христос в мен, това е Святия Дух. Чрез Святия Дух Христос е в мен. А аз в Христос, това е седнал в небесни места в Христа Исуса. Като става въпрос за това „аз в Христос“, вие го знаете в Ефесяни 2:6 стих:

Като ни съвъзкреси с Христос

Той ни съвъзкреси преди 2000 години с Христос. Празнуваме възкресението на Христос – Христос възкресе, ама и ние възкресохме. Той възкреси църквата заедно с Него, защото Христос е главата, ние сме тялото.

Като ни съвъзкреси с Него, ние сме възкръснали с Него, Той ни тури да седим се казва

Това означава, че Той ни възнесе. Не само ни възкреси, но ни възнесе. Възкресението е преминаване от смърт към живот. Възнесението е преминаване от позиция на липса на власт в позиция на власт. Защото Той го превъзвиси, Неговото име е над всяко друго име.

Даде Му власт над началства, власти и т.н. всякакви началства и власти на небето, на земята и под земята,

подари му най-голямата власт, най-голямото име, най-големия чин Бог Отец на Исус.

Всичко покори под нозете Му

Колко е важно, че всичко му покори под нозете, защото нозете са част от тялото, а църквата е тялото. Ако ние сме част от църквата, под нас са покорени всички началства и власти. Тоест, ние имаме една двойствена природа. От една страна новороденият ми дух се намира на третото небе в небесни места, седнал в Христа Исуса. Това става въпрос за духа, новородения дух.

Отдясно на Отца, в небесни места, в Христа Исуса.

Съвъзкреси ни, тури ни да стоим в Него

 То е логично, защото ние сме част от Него.

Да стоим с Отец в небесни места в Христа Исуса

Значи, ние сме от дясната страна на Отца в небесни места в Христа Исуса, който седи на трон. Отец на трона, отдясно Исус на трона, ние сме в Него. Това е „ние в Христос“. Духът ни е новороден, ново създание по образа на Христос.

Старото премина, всичко стана ново

Ние сме в позиция на власт. Това е много важно да го осъзнаваме вътре в себе си, защото много ясно се вижда когато се сблъскваш с дявола, особено в служение на освобождение дали го вярваш или не го вярваш, дали го разбираш или не го разбираш. Защото те ти внасят съмнение постоянно, на всяка крачка искат да те изпързалят. Трябва здраво да стъпиш на писанията. Здраво да стъпиш на тази власт и забележете, властта в Христос ние имаме в Неговото име. Властта ни е свързано с името на Христос. Ние говорим преди малко – № 1 помазанието на Святия Дух. Помазанието на Святия Дух е свързано със силата. Ще приемете какво – не власт, а сила казва дунамис.

Ще приемете сила като дойде Святия Дух във вас.

Като дойде Святия Дух в нас, това е Христос в нас, надеждата за славата. Святият Дух като дойде идва Божията слава, идва Божията сила в нас. Това е Христос в нас. Така че, когато дойде Святия Дух в нас и приемем кръщение, ние приемаме сила, категорично, конкретно сила. Това е сила, това е като електричество. Полагаш ръце, силата минава и изцелява. Това е сила, чудеса стават чрез Святия Дух. Докато като говорим за името на Исус, там говорим за власт. Защото

В Мое име бесове ще изгонват

И Исус им даде власт над нечисти духове, над болести. Той им даде власт. Те дойдоха в Лука 10:17 стих.

Господи, в Твоето име и бесовете ни се покоряват

Учудиха се. В Твоето име какво – се покоряват. Исус какво им каза.

Видях сатана паднал от небето, давам ви какво – власт /екзосия/ да настъпвате на змии, скорпиони и власт над цялата сила, над целия дунамис на врага и нищо няма да ви повреди по никакъв начин

Така че, това нещо ние трябва да го осъзнаем. От една страна ние се намираме в небесни места в Христа Исуса и чрез Неговото име ние имаме власт над силите на тъмнината. И когато заставаш срещу силите на тъмнината, ти трябва да осъзнаеш, че не си сам. Ти идваш от името на Исус. Ти идваш от името на Царя на царете, Господа на господарите, идваш от позицията на третото небе да заставаш срещу тези сили. Защото сам по себе си, ти просто си загубен. Трябва да идваш с властта, която имаш в името на Исус. Ето това е – аз в Христос, седнал в небесни места в позиция на власт. Началства и власти под нозете Му покорени и чрез Него, чрез Неговото име имам власт над тях. И трябва това нещо да влезе дълбоко в тебе, вътре в твоя дух, вътре в твоето сърце, в подсъзнанието ти да влезе. Просто да си сигурен, да знаеш, да знаеш, на сън да те бутнат да знаеш, че това е така. Ето, това е увереност, твърда увереност, убеждение в тия неща, въпреки че не ги виждаш. И от друга страна, Духът на Бога, който идва върху нас, това е Христос в нас.        Нека да го видя в Колосяни, много хубаво е казано. Искам да прочетем този пасаж. Оттук ще почна:

Колосяни 1:11.Подкрепя ни с пълна сила, /това много ми харесва/ според Неговото славно могъщество, за да издържите и дълготърпите всичко с радост. Като благодарите на Отца, който ни удостои да участваме в наследството на светиите в светлината

Слава на Бога!

13. Бог, който ни избави от властта на тъмнината /екзосията/, властта на дявола. Какво направи – ни избави

Алелуя! Дяволът няма власт, ако разбираш, ако не му я дадеш. Избавени сме от властта на тъмнината.

И ни пресели в царството на Своя възлюбен син

От едно царство в друго царство. От тъмнина в светлина.

В Него /в Исус/ имаме изкуплението си чрез кръвта Му и прощението на греховете

Изкупление, чрез кръвта Му сме купени и прощение на греховете. Защото това са две различни неща. Ние сме един път изкупени, купени сме заедно с греховете и след това и греховете ни са простени. Всичко това чрез кръвта Му. Във вашия превод, ако липсва „чрез кръвта“ си го прибавете. Аз много държа на кръвта, без нея сме загубени. Навсякъде, където има кръвта, трябва да я има. Никой да не я спестява. Ама в този превод я нямало, в оня я нямало. Не! Кръвта да си бъде там! Както и Марк 16 глава, от 9-ти стих до края. Ама това го нямало в някои евангелия, в незнам кои преводи го нямало. Знам аз кой не иска и като се молим за освобождение викам – хайде, трябва да си прочетем тия стихове, да видите как треперят демоните. Няма ли – дяволите ги е страх от тия стихове. Те вярват, както казва Яков 2 глава:

Бесовете вярват и треперят,

а някои вярващи не вярват!

В Него имаме изкуплението си и прощението на греховете. В Него, който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание

Много добре. Обърнете внимание, че Исус е първороден, а другите са създания. Трябва да правим разлика между роден и създаден като разликата между детето и скулптурата. Всичкото друго е създадено, Той е роден, първороден, а ние сме чрез Него новородени.

Понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимо и невидимо. Било престоли /вижте какво е създадено/, господства, началства, власти. Всичко чрез Него бе създадено

Прави ми впечатление, че не говори тука небето, звездите, не говори за облаците, не говори за планетите, не говори за дърветата, не говори за делфините. Вижте за какво говори. Говори за сериозни работи, говори за престоли, господства, началства, власти. В други преводи -сили, за много сериозни работи говори, защото това решава въпроса.

И Той е преди всичко и всичко чрез Него се сплотява. Глава на тялото, т.е. на църквата е Той, който е началникът, първороден от мъртвите

Видяхте, първо се казва, че то е роден преди всяко създание. Това говори за Неговата вечност, Първия и Последния. Сега пък се говори за първороден от мъртвите. Тук се говори за Неговото възкресение и се нарича раждане.

Първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко, защото Отец благоволи да всели в Него съвършената пълнота

Така че, недейте да вярвате на разни слаби учения, които ви казват, че Исус не бил това, не бил онова. Съвършената пълнота е в Него. Той е единствения път за спасение. Той е Господ, Той е Бог.

Чрез Него да примири всичко в Себе Си и земните, и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта пролята на Неговия кръст

Какъв кръст – дървен кръст. Чрез кръвта пролята на Неговия дървен кръст. Много е важно, че кръста е дървен. Не е златен и сребърен. Галатяни 3 глава, 13-ти стих:

Проклет всеки, който виси на дърво. Той понесе нашето проклятие и ни изкупи от проклятието посредством дървения кръст

И вас, които бяхте някога отстранени и по разположение врагове в злите си дела, примири сега чрез Неговата смърт в плътското Му тяло, за да ви представи пред Себе си святи, непорочни и безупречни

Виждате ли, чрез Неговата смърт, Той ни представя святи, непорочни и безупречни. Това означава, приятели, ако искате да живеете свят живот, непорочен живот, безупречен живот, трябва да вярвате здраво в смъртта на Исус, в смъртта с Неговото тяло. Той умря в тяло и възкръсна в тяло. Да вярвате здраво в Неговата кръв, иначе не можете да живеете свят живот, не можете да бъдете непорочни и безупречни. Иначе можете да бъдете хуманисти, но хуманистите нямат сила. Силата е в кръвта на Исус.

И така, ние стигнахме до това, че ние в Христос и Христос в нас, това е огромна сила. Трябва да го разберем това нещо. Трябва да влизаме в това по-надълбоко, защото Христос в нас ни дава сила да живеем християнски живот на земята. Христос в нас ни дава сила да победим изкушенията и греха. Христос в нас ни дава сила да побеждаваме дявола. Колко хора се оплакват – не мога, грехът е част от мене, аз не мога, то ме е вързало, не мога. Опитвам се и не мога. Ами, ето затова не могат, защото не ги вярват тия неща. Не е влязъл вътре в това слово. Това като стане кръв в тебе, не можеш да не победиш. Не е въпроса в това да се боричкаш с дявола, не е въпроса в това да се боричкаш със себе си, въпроса е ти да приемеш от Неговата пълнота в себе си. Ти да започнеш да ходиш и да живееш в реалността на Неговата жертва, кръста в това, което Той направи за нас. Да осъзнаеш кой живее в тебе – Христос в теб, това е Божията слава, това е Божията сила в теб. Христос в теб ти дава сила за победа, иначе не можеш. И тук набляга на смъртта в плътското Му тяло, защото чрез смъртта в плътското Му тяло, Той победи греха не заради Себе Си, а заради нас. Не просто, за да ни бъдат простени греховете. Моля ви приятели, не просто, за да ви бъдат простени греховете! Това е първата стъпка. След като греховете ни бъдат простени, греховете трябва да бъдат победени! Разбирате ли? Не постоянно само да трябва да го изповядваш и то просто все се връща и ти продължаваш и все се връщаш. Ние кога ще влезем в тая победа? Вижте, 1 Йоан 1:9:

Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете,

Но не спира дотук. Ето, да ни прости греховете –точка. Обаче, казва:

И да ни очисти от всяка неправда

Не е въпрос само да бъдат простени, а очистени. Това означава вече да не ги правим, защото тия грехове вързаха църквата. Тия грехове връзват вярващите и не са за подценяване, защото грехът е оръжието на сатана. Казва „жилото на греха“, грехът като скорпионима жило, има отрова. Жилото на греха, силата на греха – скорпион, змия, хапе, жили и чрез него дявола те хваща. Не е лека работа това с греха. Грехът трябва да се отмахне. И Христос направи така, че не само греховете да бъдат простени, просто да бъдат очистени. Грехът да бъде очистен, та да не го вършиш вече, да можеш да живееш в победа. За да можеш да живееш в победа, трябва наистина да осъзнаеш, че тази победа Той извоюва със собствената Си смърт на собственото си тяло на кръста. Подчертавам го тялото, подчертавам плътта, победа.

И да ви представи пред Себе Си святи, непорочни и безупречни. Ако останете основани и слушайте го това, ако обаче останете основани и твърди във вярата

Не само аз повярвах, а да останеш вярващ. Не само да тръгнеш в духа, а останеш в духа, защото галатяните тръгнаха в духа, пък тръгнаха да се усъвършенстват по плът. Трябва да тръгнеш във вярата, да стоиш във вярата, да останеш във вярата до пришествието. Това е.

Ако останете основани и твърди във вярата, без да се поклатите от надеждата /вяра, надежда и любов/ открита вам от благовестието, което сте чули, което е било проповядвано на всяка твар под небесата, на което аз Павел станах служител

И по-нататък, нека да го видя. 26-ти стих вижте какво казва:

Сиреч, тайната, която е била скрита за векове и поколения, а сега се откри на Неговите светии

Искаме откровения – трябва да сме светии. Не се открива тайната на грешниците. Ама, всички сме грешни. Не е вярно! Господ не прави грешници. Новото създание е праведно и свято. И Господ иска да живееш в праведност и святост. Това не означава, че човек няма да сбърка, но живее живот на святост и правда. Докато грешника живее живот на грях. Праведният живее живот на правда. Праведният може да падне, казва Библията седем пъти, но пак ще стане, но грешника не става. Те са си. Целият свят лежи в лукавия. Не се заблуждавайте.

На които Божията воля беше какво е между езичниците

Като четете думата „езичниците“, на мястото на езичниците сложете народите, ще ви стане по-ясно

Какво е между народите

Защото евреите са един народ, всички други народи са езичници. Тоест, това са народите и Израел. Това е – делят се на две. Израел и народите. Така че, като четете езичниците, сложете думата народите.

Какво е между народите богатството на славата на тази тайна, сиреч Христос, /тук на български пише „между вас“, но превода е „във вас“/ надеждата на славата

Христос в нас, не просто между нас. Той е в нас. Каква е тая тайна? Тайната е богатството на Божията слава в нас. И това се открива – богатството на Божията слава в нас. Някой ще каже – ами, слава. Я, погледни Йоан 11 глава, 40 и 41 стих, Исус казва:

Не ти ли рекох, че ако повярваш, ще видиш какво – Божията слава

Ще я видиш. И какво видяха те – възкресяването на Лазар. Ето, ви я славата. Ако ви се вижда малко това мъртъв да излезе от гроба, ето това е проявление на Божията слава. Това е силата на Бога. Това е присъствието на Бога. Това са чудесата, дунамис. Не само сила, чудеса. Така че Господ ни изявява богатството на Неговата слава, богатството на Неговата сила. И какво е то – Христос в нас. Трябва да имаме съзнанието, отиваш някъде, Христос е в теб. Не само с теб, Той е в теб. Христос е в теб, в същото време ти си в Него. Той е в теб чрез Святия Дух тук на земята, за да ти даде сила. Ти си в Него на небесни места и ти е дал власт да упражняваш тази власт в името на Исус. Така че имаш сила, имаш и власт. Ето, този момент – Святия Дух в нас на земята, движим се с Неговата сила и в същото време нашия дух горе на небето в Христос движим се във власт. Така че имаме и власт, и сила чрез Христос. Ние в Христос и Христос в нас. И всичкото това как – чрез името на Исус. Трябва да знаем как да употребяваме това име. Аз ще ви покажа тука да видите употребяването на името на Исус в Деяния на апостолите 3 глава, 16-ти стих.

На основание на вяра

Виждате ли какво е основанието – вяра.

В името Му

Не само името Му, не на основание на името Му, на основание на вяра в името Му. Значи името на Исус трябва да бъде употребявано как – чрез вяра. Защото ние може да викаме цял ден в името на Исус, но не е въпроса какво ще кажеш с устата си само. Въпросът е какво ще каже сърцето ти. Дотолкова доколкото сърцето е с устатата, дотолкова има сила. Трябва сърцето и устата да са на едно. Сърцето и устатата трябва да са съгласни. Като кажеш – в името на Исус, както 3 глава на Деяния,

злато и сребро нямам да ти дам. Това, което имам ти давам, в името на Исуса Христа Назарянина, стани и ходи

Обаче, на основание на вяра в името Му този човек става да ходи. Защото 1000 души на мястото на Петър могат да кажа същото – злато и сребро нямам да ти дам. Това, което имам ти давам, в името на Исуса Христа от Назарет, стани и ходи. Защото не е само да кажеш името, трябва да има основанието вяра в името Му.

На основание вяра в името Му, Неговото име, което е Той самия, укрепи този човек, когото гледате и познавате. Тази вяра която е в Него, му даде пред всички вас това съвършено здраве, т.е. изцеление

Как стана това – чрез вяра в името на Господ Исус. Слава да бъде на Господа. Ето, колко е приятно Божието слово да разсъждаваме върху него. Така че, нека да преговорим материала.

Говорим първо за помазанието на Святия Дух, което дава сила. Говорим за вяра в Неговото слово. Говорим за властта в името на Исус и говорим за това как ние в Христос имаме власт, как Христос е в нас и имаме сила. И накрая, искам да споделя важността на кръвта на Исуса, което не е никак за подценяване, защото знаете Откровение на Йоан 11:12 казва:

Те /светиите/ го победиха дявола чрез кръвта на Агнето

И ще спра дотук. Да помислим върху този пасаж. Другото го знаем нататък. Победиха дявола чрез кръвта на Агнето. Вижте каква сила има в кръвта на Агнето – да можем да побеждаваме дявола. Победиха дявола чрез кръвта на Агнето. Победиха греха чрез кръвта на Агнето. Как ще го победи чрез кръвта на Агнето? Побеждаваме плътта чрез кръвта на Агнето. Побеждаваме изкушенията чрез кръвта на Агнето. Ние трябва да знаем как да вярваме и да прилагаме кръвта на Исус в нашия живот, защото победата ни над сатана, над греха е свързана с откровението, което имаме за кръвта на Исус. Откровението за Голготския кръст, откровението за кръвния завет, откровението за кръвта. А на мен ми прави впечатление особено сега с фейсбука можеш да видиш общуването на братя и сестри /не, че аз много се занимавам, но като вляза във фейсбук виждам кой какво пише/. Търсете Божията сила в кръвта на Исус. Търсете да проумеете, търсете да получите откровение относно това, което Христос направи на кръста. Размишлявайте върху него, не се задоволявайте с декламиране на нещата. Не се задоволявайте с това кой какво е писал, какво е казал. Нека това нещо да стане живот във вас. Нека това разбиране да се установи здраво в сърцата ви. Това осъзнаване на тия неща. Просто дето се вика, от сън да те събудят да знаеш какво е станало, защо е станало. Не просто да повтаряш. Виждате колко много се говори – с Неговите рани ние се изцелихме и колко хора умряха оттогава от рак и т.н., защото то не е само да го повтаряш с устата си, приятели. Трябва не само да се изповядва, трябва и да се вярва, а вярата идва от размишление върху Божието слово, разбирате ли? Нужно е ние наистина да влезем в това слово, то да стане кръв в нас. Ето, вижте когато стане въпрос за духовна битка, знанието не е това, което ти решава битката. Сърцето, не ума, сърцето, вярата в сърцето това е, което решава. Защото примерно може в ума едно да си мислиш, обаче сърцето ти да се съмнява. Исус каза планината как се мести. Да речеш на планината, ама да не се съмняваш в сърцето. То не се става насила, не става със самовнушение. Трябва словото да се всели богато, богато в тебе, да го смелиш хубаво това слово, за да може просто да си сигурен, да си убеден. Абе, убеден съм, сигурен съм, аз просто съм сигурен. Аз не го изповядвам. Както казва Павел – повярвах и затова говорих. Не говорих, а повярвах. Понеже го повярвах, аз затова го говоря, щото го вярвам. Убеден съм, уверен съм,

вярата е твърда увереност в ония неща, за които се надяваме.

Убеждения, увереност твърда. Ето, това е вяра. Така че, нека да минем нататък в тези неща и да залегнем здраво да се храним с това слово, да храним духа си, да заякваме в Господа, да заякваме в кръвния завет да го кажа така. Да се стабилизираме в кръвния завет, откровения за кръвта, откровения за тялото за плътта на Исус, откровение. Разбиране, проумяване, прилагане. Това е основата на нашето християнство – кръста. Даже Павел каза –

ако аз не проповядвам кръста, съблазънта на кръста ще се премахне, ако ви проповядвам обрязването.

Какво означава това? Това означава – това прави, онова не прави, това прави. То си има правене и неправене, но въпроса е, че не е същината. Същината е кръста на Христос, чрез който казва Павел:

аз съм разпнат за света и света е разпнат за мене

Толкова дълбоко този кръст е влязъл в него, не кръста такова сребърно кръстче. Тук става въпрос за дървения Голготски кръст. Толкова дълбоко е влязъл в неговото сърце, че просто света се е разпънал за него. Брат, не мога да се освободя от този грях! То като си разпнат отвътре, това е съвсем друго нещо. Светът е разпнат за мене, аз съм разпнат за света. Разбирате ли някак си за какво става въпрос? Тука не става въпрос за този грях, за онзи грях. Той казва – аз съм мъртъв! Аз съм мъртъв, казва Павел за този свят. Светът за мене е мъртва работа, просто аз няма какво да търся. Ама, брат да гледаме новините. Гледай ги новините, само че проблема е, че най-важните неща не можеш да ги гледаш на новините. Гледай турските сериали, гледай ги сапунените опери, гледай това, гледай онова и гледай кога ще ти дойде вярата от турския сериал. Точно никога. Човекът казва – аз съм разпнат за този свят, този свят е разпнат за мене. Брате, това предаване гледаш ли, онова? Ама, знаете ли, че нито аз, нито жена ми, ние не се напъваме да не гледаме телевизия. Аз нито време имам, нито пък интерес някакъв да гледам телевизия. Просто ми е на мене толкова безразлично, такова загуби време ми е. Как бе, аз да застана, една дума от словото да вземе днес да влезе в кръвта ми, ами то това е придобивка! Една минута да мога да застана в молитва с Господ, то придобивка. Къде ще седна аз да си губя времето, както казва там Неемия ли каза – бива ли човек като мене, казва Неемия да прави еди какво си. Бива ли хора като нас да се занимаваме с това нещо? И затова Божието слово казва в Исая 1 глава:

Виното се смеси с вода и среброто се смеси със шлака

Светска работа, светско християнство. Виното, кръвта, живота се смеси с вода. Блудкаво вино, блудкаво християнство. Няма силата на кръвта, няма силата на виното. И среброто стана като руда. Мръсно, какво шлаката, плът. Божието слово смесихме го с плътта и после защо няма сила, брат? Ами, откъде да дойде тази сила, кажи. От телевизора ли да дойде, от предавания по телевизора, или от фейсбука да ти дойде силата. Или някакви други работи да гледаш в youtube или т.н. Силата идва от Бога, силата принадлежи на Бога. Трябва да се свържеш с Него, да се докоснеш до Него и Той до тебе. И аз настоявам на това нещо, че

Божието царство не се състои в думи, а в сила

Няма ли сила – няма. Ето, много хора не го вярвам, обаче ето, разказаха ми, нали има някои които пишат някои работи. Говорят, пишат срещу тоя служител срещу оня служител, обаче в кръчмата с пияниците. Така както пише и говори, така стои в кръчмата с пияниците. Защо? Ами, ти не можеш да говориш срещу Божието помазание, срещу Божиите служители и дявола да не те хване и да не те сгащи. Не може! Децата му станали престъпници. Ами, как няма да стане това нещо! Откъде да вземе сила този човек? Откъде? Ами, Господ не е съгласен с тебе, бе приятелю! Ами, ти си враг на Бога, къде си тръгнал! Враг на Бога. Гамалаил каза –

внимавайте да не станете и Божии противници.

Тръгнали да работят срещу помазанието. Ама, кой е човека? Вижте, само с това ще завърша. Ако Бог е с човек или със служение и ти воюваш срещу човека и срещу служението, представи си срещу кого воюваш? Човека си е човек, обаче проблема е твой, защото заставаш срещу Бога и срещу Него. Ако човека е сам и не е с Бога, ти воюваш срещу него, той ще падне. Той няма сила. Никой от нас не може да устои срещу атаките на дявола, никой. Най-важното, за да можеш да устоиш е важно дали Бог е с тебе. Деяния 10:38:

Исус от Назарет, Бог го помаза със Святия Дух и със сила. Той обикаляше да върши благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола защо обаче,

Защото беше помазан със Святия Дух и със сила и защо – защото Бог беше с Него. Затова успяваше Исус от Назарет, защото Бог Отец беше с Него. Няма го Бог Отец, няма сила; няма Го Бог Отец – провал. Това е въпроса – Бог с теб ли е или не е? Като се прави служение, ако си без Бога, загубена работа. Ако си с Бога, няма проблем. Атакуват те тебе, хубаво, те атакуват Бога. Слава на Бога, алелуя. Няма да се защитаваме ние, Господ е нашия защитник.

Господ е сила моя, каза Давид.

Това е положението. Така че въпросът не е в друго, а дали Бог е с нас или не е с нас и тези, които застанат срещу движението на Бога, ето така в кръчмата завършват. Отиват някъде, после това станало, онова станало. Ами, ще стане какво да правим. Кажете как да помогнеш? Не можеш да помогнеш.

Така, приятели, нещата са прости, но са дълбоки, прости, но са истински, прости, но са силни. Дръжте се яко за Господа, дръжте се за вярата, за да не се проваляме, за да не падаме. Молете се, постете и наблегнете на основните духовни дисциплини на практика, за да можем наистина да победим. Имаме още няколко служби в България. Нека да ги завършим както следва. Молете се за нас, постете за нас, после ще качим видеата и очакваме наистина в бъдеще още по-силни работи, още по-големи неща очакваме. Това е само началото.

Бог да ви благослови в мощното име на Исуса Христа. Амин.