Самоосвобождение и самоизцеление

САМООСВОБОЖДЕНИЕ И САМОИЗЦЕЛЕНИЕ
Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 19 юни 2014

http://www.ustream.tv/recorded/48956212

 

         Искам да споделя някои неща с вас. Много хора ми пишат с молитвени нужди и тези нужди, които ми се изпращат се увеличават. Народът е много болен, вързан, дори някои да го отричат и ние трябва да намерим разрешение на този въпрос. Разрешението е дадено в Божието слово и разрешението го имаме чрез изкупителната смърт на Божието Агне на Кръста. Както е писано:

В Неговите рани ние сме изцелени. Той взе на Себе си нашите болести и понесе нашите немощи

        Всяка наша нужда е разрешена чрез изкупителната смърт на Исус на Кръста. На първо място грехът и смъртта, след това вече проклятие, болести, връзване, мизерия и други подобни. Така че трябва да насочим вниманието си на кръста, защото там е разрешението на всичко това. В същото време обаче хората очакват и имат вяра повече в молитвата на друг, отколкото в собствената си молитва.Искам да ви насърча с това, че властта, която е дадена на един служител, както и да се казва той, е властта която вие също имате. Марк 16 глава се казва:

17. Тези знамения ще придружават повярвалите в Моето име

        Вярваш ли в Неговото име? Ако вярваш в Неговото име ще те придружават знаменията, които са записани пет на брой. Аз ще наблегна на две от тях.

Бесове ще изгонват е първото

        Какво е необходимо, за да можеш да изгонваш бесове? Вяра в Неговото име. Това е. И какво ще правиш – бесове ще изгонваш. От кого – дори от самия себе си. Можеш ли да го направиш? Можеш, имаш власт, имаш авторитет. Можеш ли да го направиш с членове на твоето семейство? Ако вярват и са съгласни можеш. Тия знамения ще придружават повярвалите в Моето име. Много е важно да е вяра в Неговото име, защото ако не е вяра в Неговото име, а е вяра в друг човек няма да стане. Ако е вяра в нещо друго, няма да стане. Вярата задължително трябва да бъде в името на Исус, тогава знаменията ще те придружават. Някой ще каже – как да разбера дали вярвам в името на Исус? Не е толкова важно да се интересуваш, но въпреки всичко има критерии. Вярата в името на Исус се награждава със съответните резултати – бесове ще изгонват. Ако можеш да ги изгонваш, значи вярваш в името Му, ако не, вярата ти в името е ограничена. В зависимост от нивото на вярата са и резултатите. След това казва в края на 18-ия стих:

На болни ще възлагат ръце и те ще оздравяват

        Това също е в пряка зависимост от името на Исус. Колкото вярата ти в името на Исус е повече, толкова повече болести ще бъдат изцелявани при полагане на ръце. И като говоря за полагане на ръце, можеш да ги полагаш върху себе си, върху членове на твоето семейство, не да чакаш служител да дойде и да се помоли. Недейте да се поставяте в сложна зависимост от служители. Има един посредник, 1 Тимотей, 2 глава, 5 стих: Един посредник между Бога и човека, няма друг. Използвайте Го. Това е Той, Исус, това е Неговото име. Нека Неговото име бъде единствения посредник между тебе и Бога, за да може да има резултати. Не усложнявайте нещата. Не се поставяйте в зависимост да чакате хора. За какво е това наше служение? Нали за това да ви научим как можете да побеждавате дявола и да живеете в победа над света, греха и дявола. И как да имате живот, вечен живот изобилен живот сега. Ето, тези знамения ще придружават повярвалите в Моето име. На български точката е сложена преди „Моето име“, но на гръцки език няма точки, то е написано като цяло. Аз вярвам, че това е смисъла, защото Неговото име е споменато един път, а са дадени пет знамения. Всичко, което се прави, се прави в Неговото име. Не само гонене на демони и болните се изцеляват с Неговото име. Затова вярвам, че тези знамения ще придружават повярвалите и вярващите в Моето име.

Бесове ще изгонват, езици ще говорят, змии ще хващат, смъртоносно, ако изпият няма да ги повреди, на болни ще полагат ръце и те ще оздравяват

        Пет знамения, за всички ония, които вярват в името Му. Името Му представлява Него. Вяра в самия Него. Така че сложи вярата си в Него и започни да се застъпваш за дома си, за самия себе си. Нека да ви прочета още един пасаж, защото вярвам, че Господ иска здрави, силни християни. Йоан 14:12. Исус казва:

Истина, истина ви казвам,

        Амин, амин ви казвам. Два пъти истина, значи много голяма истина.Той като говори, говори истина. Като каже истина ви казвам е важна истина, като каже „истина, истина ви казвам“ е много важна истина.

Който вярва в Мене

        Подчертай си „който“, под него можеш да запишеш твоето име. Защото „който“ означава всеки един човек, независимо кой е той, стига да вярва в Него. Не е необходимо да е апостол, пророк, пастор, евангелизатор, учител, презвитер, дякон или нещо такова.

Всеки, който вярва в Мене, делата, които Аз ги върша и по-големи ще ги върши, защото Аз отивам при Отца

        Той отиде при Отца. И ние трябва да ги вършим тия дела, вече Го няма да ги върши, Той е горе. Изпрати същия дух в нас, за да можем да вършим тези дела. Който вярва в Мене, забележете в кого – в Мене. Не който вярва в доктрина, теология, не който вярва в история, в хора, в нещо, в църква. Който вярва конкретно в Мене. В Марк казва – в Моето име, „вярващите в Моето име“, а тук се казва – Мене, защото дали ще вярваш в Него или Неговото име е едно и също. Неговото име представлява Него. Трябва да вярваш в Него. Как ще разбереш дали вярваш в Него или в нещо друго? Ако вярваш в нещо друго, няма да можеш да вършиш делата на Исус. За да можеш да вършиш делата на Исус, трябва да вярваш в Него. Ако ги няма делата на Исус, вярата в Него е така да се каже под съмнение. Защото,

който вярва в Мене, ще върши делата, които Аз върша.

        В зависимост от това, доколко вярваш в Него, нивото на вярата са и делата. Не пренебрегвай малките дела. Като започнеш малко нещо, малки резултати, отдай слава на Бога – ще порасне. Всяко голямо нещо започва като малко нещо. Голямата вяра започва като малка вяра като синапено зрънце и стига до момент, в който мести планини. Но зърното, семето расте. Нека това семе се развива, но нека тая вяра да е в Него. Да е в Него, означава да е в името Му. В името Му да е вярата означава в Словото. Словото, името, Исус. Като се говори за словото, името, Исус, едно и също е. Нека да не го усложняваме. Исус е словото. Вярата трябва да в Него, трябва да бъде в името, трябва да бъде в словото. Като кажеш в името на Исус, не да го повтаряш хиляда пъти. Един път като кажеш в името на Исус, трябва да ти държи вярата, че с това което си казал, ще свършиш работата. Не е въпроса колко пъти ще повториш Неговото име, а колко вяра ще сложиш. Това е, което решава. Не количеството на думите. Исус каза – не е в многословието. Молитвата не е в многословието и много думи. Молитвата е в съдържанието на вярата. Колко вяра влагаш в тези думи, които казваш. Това е сърцевината. Именно тази вяра, която влагаш, тя освобождава силата, която е скрита в Него.

В Него са скрити всички съкровища на премъдростта, знанието, силата и любовта

        Всичко е скрито в Него, така че

Който вярва в Мене, делата които Аз върша и той ще ги върши

        И с нарастване на нашата вяра, усъвършенстване на нашата вяра, делата които ние ще вършим и аз подчертавам „ние ще ги вършим“, защото Той е на небесата и каза „ние ще ги вършим“ тия дела. Как? Чрез духа, който е в нас. Някой хора все чакат – Той Бог ще свърши. Ние сме тия, чрез които Бог върши нещата. Ние сме инструментите, ние сме храма. Той е в храма, но ние сме храма, инструментите, чрез които ще върши. И ни използва посредством вярата, която е вложил в нас. И наградата за вярата ти в Господа е да вършиш делата на Господа. Благословението ти в делата на Господа е да вършиш делата на Господа. Резултатът от вярата в Господа и Неговото име и слово са делата, които Исус върши. И толкова доколкото вярваме в Него и в Неговото слово, дотолкова ще имаме резултати и ще имаме дела, такива каквито са на Исус. От това зависи. Трябва да ни е ясно това нещо. Той тук продължава 13 и 14 стих. Аз не съм ги проповядвал във връзка, обаче много е важно. Вярвам, че трябва да ги свържем и тия стихове.

13,14. И каквото и да поискате в Мое име ще го сторя, за да се прослави Отец в Сина

        Тука „каквото и да поискате“, ако видите в 16-та глава, 23,24 стих, ясно се говори за молитва.

В оня ден няма да ме питате за нищо

        Само че отново думата „питате“ не е правилна вярвам, защото на английски е ask, което означава не само питам, но искам. И аз вярвам, че е

В оня ден няма да ми искате нищо. Истина ви казвам, каквото поискате от Отца ще ви го даде в Моето име

        Тука Исус ясно говори за молитва, че идва време, в което ние ще искаме от Отца в Неговото име.

Досега нищо не сте искали, но искайте, за да бъде радостта ви пълна

        Тук става въпрос за молитва, но в 14 глава ,13 и 14 стих, както и 12, вярвам че не става въпрос толкова за самата молитва, колкото да изискаш нещо с вяра, използвайки името на Исус. Забележете, тук става въпрос да изискаш, т.е. да преместиш планината. Нещо да заповядаш да стане в името на Исус. Забележете, че когато Исус говори за местене на планини, Той не казва да се помолиш, за да се премести планината, Той каза да заповядаш да се премести планината и тя ще се премести. Основното предназначение на молитвата не е да местиш планините, а да влезеш в общение с небесния си баща. Основното предназначение на молитвата е общение с Бога, връзка с Бога, зареждане от Бога, израстване във вяра, израстване в сила, израстване в характер. Основното нещо в молитвата не е местенето на планините, основното дори не е изцеляване на болестите. Не че не може, може, но не е основното. Ако забелязвате Исус като изцеляваше болните, не ги изцеляваше с молитва, а със заповед. „Стани“, разберете това нещо. Мъртвият – „Излез!“, „Момиче, тебе казвам – стани!“, „Иди, измий се!“, „Иди си, слугата ти живее“, „Заради тази дума, дъщеря ти е жива“. Виждате, че основното при изцеляването и при чудесата, както случая с бурята, Той смъмри, не се моли, а смъмри бурята, вятъра, вълните. Като умножи рибите, Той просто благодари на Бога. Разчупи с вяра. Вярата, като се освободи идват чудесата. Той отиваше на молитва сутрин рано и нощно време, не за да върши чудеса, а за да общува със Своя небесен Баща, да се зарежда, да получава инструкции, да се очиства. При Него няма грях, при нас са греховете, но това е целта на молитвата. Защото повечето хора влизат в молитва под натиска на обстоятелствата, да искат, искат. Това не е основата на молитвата. Основата на молитвата е общението. След като станеш от молитва, ти трябва да застанеш, както казват на английски – face to your mountain. Застани пред твоята планина и тогава й кажи:

Що си ти планино, велика?

        В името на Исус, премести се! Вече с тая вяра в тебе, която имаш в сърцето си ти я местиш. Този пасаж Йоан 14:12-14 стих:

Каквото и да поискате в Мое име, ще го сторя

        С други думи, ти казваш нещо – в Неговото име, но предишния стих казва:

който вярва в Мене, ще върши делата Ми.

        Забележете, не казва „който вярва в Мене, ще се моли за делата Ми“. Той казва направо ще ги върши тия дела. Ще ги върши как – чрез вяра. И каквото поиска в Неговото име, каквото декларира в Неговото име, каквото изиска в Неговото име, това ще сторя казва.

За да се прослави Отец в Сина, или чрез Сина. Ако поискате нещо в Мое име, това ще сторя.

        Ето го, приятели. Какво ни липсва? Какво ти липсва в твоя дом? Имаш небе, имаш Библия, имаш Святия Дух, имаш мярката на вярата, семето на вярата в сърцето си. Започни да действаш. Недейте да чакате, хора! Аз съм направил така че да имате помощни средства. В youtube съм сложил повече от 80 молитви, които можете да ги изповядвате, да се молите с тях с вяра. Аз се моля с вас в съгласие. На много хора аз им пиша, обаче някак си не вярват, че Господ ще ги чуе. Все настояват служител да го направи. Служителят го прави, обаче служителя е на разстояние, вие сте там, детето ти е там, болният ти човек е там. Можеш да го помажеш, можеш да му сложиш една молитвена кърпичка. Можеш да заповядаш на тия демони да се махнат, можеш да заповядаш на болестта да си иде и други подобни неща. Можеш да активираш вярата си. Забележете, Исус какво казва. И всеки път Исус казва – който, който ще да е, няма значение кой ще е. Няма значение как се казваш. Бог не гледа на лице, Той гледа на вярата. Ето, да ви кажа например, всички тези които получават в евангелието своите чудеса, идват при Исус да викат за помощ. Те викат за помощ, обаче едни викат в отчаяние, други викат във вяра. Има различни видове викове. Един вика от отчаяние, друг вика от вяра, обаче Господ отговаря на викът, който е от вяра. Викът, който е от вяра, получава със сигурност отговор. Викът, който е от отчаяние може да получи отговор поради милост. Може да получи, но няма гаранция, защото това е милост от отчаяние, когато е. Но когато викът е от вяра получава със сигурност отговор. Как ще разбереш, че е от вяра? Отговорът със сигурност идва.

        Сега нека обърнем на Марк 11:22, Исус в отговор каза, защото Петър каза – учителю, ти прокле тая смокиня и тя изсъхна. Учудиха се, когато Исус каза на смокинята да не даде плод до века, никой не Му обърна внимание на думите, защото викат, то не е време за смокини, какви ги говори нашия Господ. Но Той обърна внимание на думите, като ги казва, ги казва с вяра. И на другия ден, Петър каза, спомни си:

21.Учителю, смокинята, която ти прокле, изсъхнала. Исус в отговор каза – имайте вяра в Бога

        Отново вярата къде трябва да бъде насочена, в Бога, в словото. Там е мястото на вярата.

Истина ви казвам, който рече /подчертай думата рече/ на тази планина /каквато и планина да имаш/, вдигни се и се хвърли в морето /морето образ на бездната/ и не се усъмни в сърцето си /подчертай/, но повярва /какво повярва/, че онова, което казва се сбъдва, ще му стане

        Тук говори за два вида вяра. № 1 вяра в Бога или вяра в словото на Бога, вяра в името на Бога /22 стих/. В 23-ти стих отново говори за вяра, но казва да повярваш в какво – в онова, което устата ти казва. Вяра в Бога, но след това вяра в думите, които излизат от твоята уста. Виждаш ли го това? Вяра в това, което излиза от устата ти. Има хора, които вярват в Бога, но не вярват в това, което казват. Трябва да кажеш на тая смокиня да изсъхне, че тя ще изсъхне; да вярваш, че като кажеш на тая планина да се премести, тя ще се премести. Ето го:

Да не се усъмни /къде/ в сърцето си, но какво да направим да вярваме. В какво да вярваме в онова, което казва. Да вярва, че онова, което казва /какво става с него/, вече се сбъдва

        То това е в невидимата област. Изсъхва смокинята, в момента смокинята е в процес на изсъхване, но ти не го виждаш. В момента планината е в процес на преместване, но ти не го виждаш, това е вяра. И казва ще, бъдеще време, ще стане. Което означава, че ти сега говориш, ти сега вярваш, но очите ти ще видят в бъдещ момент. Това е инкубационен период, скрит период, който е периода на вярата. От момента, в който вярваш, говориш до момента, в който заченатото чрез семето на Божието слово, чрез думите, които казваш дава плод. Докато се зачене и се стигне до раждането, има скрит период. Онова, което казва се сбъдва, ще му стане. Ако повярва, че онова, което казва се сбъдва. Значи трябва да вярваш, че онова, което казваш се сбъдва вече. Разбираш ли за какво става въпрос? Онова, което говориш, не само вярваш в Бога. Вярваш, че Той ти е дал власт, вярваш, че ти е дал авторитет. Това, което казваш с устата си, вече е в процес на сбъдване. То се сбъдва, но просто не го виждаш. Трябва да вярваш в невидимото. И казва – ще му стане и ще го види. И после говори по-нататък за молитвата. Първата част говори да заповядваш на планината, а след това 24-ти стих казва в молитвата как също да вярваш като поискаш нещо от Бога. Но вижте, че се прави разлика между двете. И когато вие искате да изцелявате своите болни, трябва да приложите вярата си. Спомнете си Лука 10:19, което е слово и за вас:

Ето, давам ви власт /екзосия/ да настъпвате на змии, на скорпиони /това се силите на врага/ и давам ви власт над цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди

        Ето, отново тука тази власт, която се дава. Тя не е за този служител и за онзи служител. Когато е писано словото, то е писано за нас като цяло. Приеми го това слово за себе си. Ефесяни 2:6 какво казва, че

Ние сме съвъзкресени с Христос. Ние сме възнесени и сложени да седнем от дясната страна на Бога в Христа Исуса

        като началства и власти са под нозете Му, а ние сме част от Неговото тяло. Следователно, не сме само възкресени от смъртта заедно с Него, но сме възнесени, това е власт, сложени да седнем отдясно на Христа на трон, в Христа Исуса, така че началствата и властите са подчинени. Понеже сме в Него, ако сме извън Него, нямаме власт, но в Него имаме власт. Няма значение дали си долу пръстите на краката, или си ръката, при всички положения началствата и властите са под краката му, така че ти имаш власт и авторитет над тях. Заради главата Христос. Ние като вярващи трябва да стъпим на тези истини. Да не бъдем християни ходещи от отчаяние, позволяващи дявола да ни тъпче, да ни мачка, отчаяни, депресирани и други подобни, но да започнем да стъпваме здраво, яко и да упражняваме властта, авторитета, който ни е даден като посланици на Божието царство, за да можем да носим слава на Неговото царство.      Нека да видим примерно Римляни 10 глава. Това, което ви говоря, не е нещо ново, но е много важно, за да се приложи. Не е важно дали я имаш тази информация, а дали го правиш.

Римляни 10:9.Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш със сърцето си, че Бог го възкреси от мъртвите, ще се спасиш

        Нека на този момент да стъпим. Нека да кажа първо, че думата да се спасиш не означава, най-важното е, всеки трябва да го знае е спасението на душата. Но спасението включва не само душата ти, включва здравето ти, включва семейството, финансите, включва всичко що е свързано с живота. Изобилен живот казва Исус. Ако сложиш болестите там, освобождение, ако имаш нужда. Вместо думата спасен, можеш да сложиш освободен. Можеш да сложиш изцелен, ако изповядаш с устата си какво – Исус като Господ, обаче и повярваш със сърцето си. С други думи, трябва да вярваш, че Исус е Господ. Ако Исус е Господ, помисли си, ще може ли дявола да вършее по тебе безнаказано, при положение, че Исус е Господ, Той е в контрол на ситуацията. Ако Исус е Господ, може ли демоните да те тормозят безнаказано, ако го вярваш? Може ли ако го вярваш както трябва, колко други неща биха отпаднали. Въпросът е, за да може да има пълноценно спасение на всяка област на живота ти, трябва да вярваш, че Исус е Господ на всяка една от тези области на живота ти. Но като казвам да вярваш, казва се да вярваш със сърцето си, не с ума си. Сърцето ти трябва да го вярва това нещо. Да знае, че знае, че знае, да знае, че това е така. Исус е Господ, Той е Господар, Той е върховната власт. Сърцето ти да го вярва това и да вярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от смъртта. Тоест, ти вярваш не само във властта, която има, но и в Божия сила, възкресенската сила на Святия Дух. Той е възкресен от смъртта, което означава, че и тебе може да те възкреси и ще те възкреси. И ще възкреси смъртното ти тяло от болестта, която те е вързала. Това е дълбок стих, не е просто така. Вяра във възкресенската сила, победа над смъртта има в този стих. Господство над всяка област на живота ти. Ти да го вярваш със сърцето си това и какво казва – ще се спасиш, ще се освободиш, ще се изцелиш. А вместо това колко хора – О, брат колко съм болен! О, колко хора се молиха за мен. Ела, че много сме зле. Много сме отчаяни, загиваме. Не може така да се воюва по този начин. Това не е военна настройка. Това не е позиция на човек, който иска да види победа. Това е позиция на отчаяни хора, които както казва lake faith, липсва им вяра. Трябва да можем да стъпим с вяра, не да се обвиняваме, но разберете, че трябва да се стъпи.

  1. Защото със сърце вярва човек и се оправдава и с уста прави изповед и се спасява

        Виждате, това което казва Марк 11 глава, че като речеш на планината, ще се премести. Тук ти го казва по друг начин. Със сърце вярваш пак, не да се съмняваш със сърцето си, но вярваш. И като изповядаш с устата си, се спасяваш, планината я местиш. Независимо дали е грях, проклятие, дали е болест, дали е демон, каквото ще да е. Ще я преместиш, рано или късно тая планина ще си иде. Но трябва приятели, да разберем, че проблема ни е какъв Господ имаме. Какъв е нашия Господ? Дали нашия Господ, наистина е Господ за нас. Дали наистина Той владее, дали наистина Той може, дали наистина Той иска, дали наистина Той обича, или нашия Господ е мъничък като джудженце? Като идолче, като статуйка, или можем да си го направим като иконка. Дали това е нашия Господ, или

нашия Господ земята е подножие на нозете Му, небето е престола Му

        Вселената е в Неговата ръка. Можеш ли да си представиш, че тая вселена няма начало, няма край. Слънчевата система, галактиките, всичко е в ръката Му. Представи си за какъв Господ говорим? Или нашия Господ е малък. Ако в нашите представи, нашите сърца нашия Господ е малък, това ни е проблема. Малък Господ, малки дела. Малък Господ, малки резултати. Има разлика между Бога на Библията и Бога в сърцето ни. Ние го наричаме с едно и също име. Ние го наричаме Исус. Но зад името Исус какво стои? Какво разбиране за Него стои, за Неговото име? Колко голям е твоя Исус? Колко силен е твоя Исус? Не в думите ти. Ти казваш – Той е всемогъщ. Думата всемогъщ като клише. Въпросът е сърцето ти какво казва за Исус. В сърцето ти колко е голям, колко е силен? Дали болестта, дали твоята планина, твоя проблем в твоето сърце е по-голям, отколкото Той Самия. В твоето сърце планината може да изглежда толкова голяма, а Господ толкова мъничък. Възможно е. И какво искаш да стане? Дори ситуацията да е много тежка, ако в сърцето ти Господ е огромен и велик, а планината е мъничка, тази планина ще се премести. Въпросът се решава в сърцето и след това в устата. Виждате това е в Римляни 10:9 и 10 стих. Нивото на нашата вяра, защото Господ като гледа на човека, Той гледа сърцето на човека. Вие знаете, в Библията се казва, че Господ не гледа на лице. Примерно, брата може да е висок 1,85, обаче Той не гледа на това колко е висок брата, не гледа колко е възрастен, не гледа колко е силен физически, или слаб физически, не гледа на това колко е интелигентен и колко е умен. Господ с Неговия рентген гледа директно в сърцето. И в сърцето търси най-важното едно нещо, което се нарича вяра. Това е, което решава всичко останало. Има ли вяра, греха си отива. Има ли вяра, планините се преместват. Той търси вяра и като види вяра, на база на вяра, чрез тази вяра, Той почва да действа в живота на човека. Може да подмине хиляди, милиони хора и да дойде до тебе, и да те намери там, където се намираш. Може да си на най-забутаното място на земята, но ако сърцето ти съдържа вяра в себе си, ще те намери на края на света и там ще те докосне и там ще подейства в живота ти. Това е, което търси Той. Затова аз искам да насърча всеки един. Имате семейства. Семейството ти е твоята градина, която ти трябва да обработваш. Като има плевели, болести, червеи, демони и каквото и да било друго, което пречи на градината ти, започваш да плевиш и започваш да чистиш. Ти, не да чакаш някой друг да го прави. Имаш Господ отгоре, имаш Господ в себе си, имаш Божието слово, имаш вяра, имаш всичко, от което се нуждаеш да започнеш като един работник на Господа, като един войн на Господа да действаш с вяра. Няма полза от оплакване, от тръшкане, от изповеди на неверие. Колкото повече ги правиш, толкова по-зле ставаш.

Стани, ти който спиш, възкръсни от мъртвите и ще те осияе Христос

        Стани, вземи да изпълваш сърцето си с Божието слово. Недей да слушаш какво света говори. Има някои хора слушат радиото, слушат телевизията, слушат интернета и после се чудят къде им е вярата. Вярата е като слушаш Божието слово, оттам идва. И като размишляваш върху това Божие слово –

денем и нощем казва, тогава ще напредваш в пътя си и ще имаш добър успех. Исус Навиев 1:8

        Да размишляваш върху словото денем и нощем, то да бъде вътре в тебе. И вярата ще расте да я упражняваш на дело, малките неща. Упражнявай, ето жената като готви – помоли се за храната. Ама, аз не мога, аз. Като седнем да ядем и като започнат жените да се оправдават за яденето. Няма нужда от оправдание за яденето. Мене не ме интересува яденето, ако трябва да съм искрен. Мен не ме интересува яденето, знам че домакините ги интересува. Разбира се е хубаво да хапнеш хубаво ядене, но мен това, което ме интересува е Божията работа. Да слушам как е било сготвено, какво е било направено, какво не е могло да стане. Това нещо просто трябва да го изтърпя. Това е е единственото, което мога да кажа. И понякога има в мене някакъв механизъм, аз изключвам и не слушам. И покрай това не мога да чуя и някои важни неща. Защото просто мен това, което ме интересува е какво казва Господ. Някой ще каже – ама, брате, ние сме в този свят. Вярно е, че сме в този свят, обаче аз съм така. Мен ме интересува какво казва Господ. Не ме интересува храната как е сготвена, как е можело да бъде сготвена и как е станала сготвена. Готви с вяра, мий чиниите с вяра, действай в къщи с вяра. Във всяко едно малко и голямо нещо, прави го с вяра. Това са горе-долу стиховете, на които исках да ви обърна внимание. И последния, който съм записал Матей 18:18,19 стих. Когато се молите с молитвите по интернет, скъпи приятели, помнете, че аз се моля заедно с вас. Тази молитва, въпреки че е на видео, всичко е с вяра. Ама, той се е молил еди кога си. Няма значение кога съм се молил. Тая молитва е вечна, разбери го. В който момент влезеш в съгласие с мене, вече двама като поискат нещо в Неговото име, Той го дава. Двама връзващи, двама развързващи, ще бъде вързано, ще бъде развързано /Матей 18:18,19/, така че приемете го с вяра и действайте. И нека да виждаме чудесата на Господа. Има много хора, които философстват, това не вярват, онова не вярват, това къде било, онова къде било. Нека да ви кажа едно нещо. Чуйте сега това. Жената с кръвотечението, къде прочете в Библията, защото тогава е имало само Старияя Завет, че само ако се докосне до дрехата на Исус ще бъде изцелена? И някой ще каже – ама, това не е библейско! В закона няма такова нещо да се докоснеш до дрехата на Исус и да бъдеш изцелен. Няма такова нещо, но това беше вярата й. Това беше точката на контакт да се докосне до крайчеца на дрехата. Тя си казваше в сърцето: само да мога да го направя това, ще бъде изцелена. Това е положението. Виждате ли, нямаше го написано в Библията. Никъде не пише в Библията не трябва да се докосваш до дрехите на Исус. Ако се докоснеш до дрехите на Исус, извършваш грях. Има ли такова нещо? Няма написано. Тогава кой ти казва, че няма да стане. После пък взимаха дрехи от тялото на Павел и болни се изцеляваха, и нечисти духове излизаха. И по онова време можеше да кажеш – къде пише в закона, че можеш да взимаш дрехи от служител, да ги носиш по болните и те да се изцеляват и освобождават? Това е идолопоклонство. Това нямаш право да го правиш. Не, те с вяра тръгваха. Това беше точка на контакт. Те не вярваха в дрехите, те вярваха в помазанието, което беше върху дрехите и помазанието, което беше върху служителя и което отиваше. Когато Елисей взе едно блюдо със сол и пусна солта в реката, в извора и каза – изцелявам тая вода. Къде в закона пише ти трябва сол да сложиш и ще стане това нещо. Когато Нееман трябваше да се топне седем пъти в река Йордан, къде пише в закона, че трябва да се топва седем пъти, за да бъде изцелен? Това беше ръководство от Святия Дух и той се подчини и получи резултата. Когато мъртвия човек докосна костите на Елисей и възкръсна от смъртта, къде пише в словото, че като се докоснеш до костите на мъртъв човек и ще възкръснеш. Но това беше помазанието на Святия Дух, което извърши това. Ние обичаме да ограничаваме Господа. Пише, че Господ може всичко да направи, но ние обичаме да Го ограничим и да Му кажем, че Той няма право да върши определени неща, ако не са изрично написани в Бибията. Но в Библията не е изрично написано всичко. Ако едно нещо в Библията е написано изрично е нещо, което е важно в духа, но формите, начините са различни. Водителството е различно, затова Бог ни дава такива конкретни инструкции. Има различни начини, по които Бог може да действа. На такива въпроси има такъв отговор като риторичен въпрос. А къде в Библията пише, че това не може да се направи? Къде в Библията пише, че не може да се докосне крайчеца на дрехата Му? Къде в Библията пише, че не трябва да се използват дрехите на служителите? Къде в Библията ги пише тия неща? Няма го това. Защото има едната страна, където ти заповядва да го правиш, но има и другата страна, където ти забранява да го правиш това нещо. Ако Божия Дух води така, кои сме ние да спираме нещата? Трябва Божия народ да може да намери точка на контакт с Господа, трябва да може да освободи вярата си и да не пълним главите на хората със съмнение, но да пълним главите на хората с вяра в Господа и да се освобождава тяхната вяра. И вижте колко учудващо е сега в този дом в Крепост като отидохме помазахме. Дом, къща помазахме с масло. Някой ще каже – къде пише, че може да се помазва къща? И после, целия двор наоколо с една бутилка вода върху която съм се молил, ходех и пръсках. И тия демони напуснаха и вече не чуват хората никакво хлопане, сечене на дърва и други такива неща, които са чували с години, в резултат на това жертвоприношение на девица, което е имало. Вече това нещо не се чува. Как стана? С вяра, брат. Е, добре, защо Господ използва масло? Някой ще каже защо вода? Ами, водата е в изобилие. Исках да мина по двора и да поръся целия двор. И какво вода, аз колко масло ми трябва, за да го направя това нещо. Или да седна да полагам ръце върху двора, да лягам по целия двор да полагам ръце. Защо трябва да го правиш? Защото така го вярвам. Обаче, какво избягаха, махнаха се. Семейството се жени в момента, младо семейство, а преди момчето е бягало по кръчмите. Страх го е било да се прибира, страх го е било да се ожени. Защото всички се развеждат, всички проблеми имат в домовете си, но Господ разруши това проклятие в този дом, в резултат на тая човешка кръвна жертва, която е била принесена на девица. Виждате какво нещо.

        Аз затова ви казвам в домовете си използвайте вярата. Молете се върху леглото, молете се върху храната, молете се върху водата, върху всичко, което Бог ви води.

Всичко се освещава чрез Божието слово и молитвата.

        Слава на Бога. Аз много ще се зарадвам, ако наистина можем да победим. Защото побеждваме дявола, можем да го победим чрез името на Исус, чрез силата на Святия Дух, чрез кръвта на Божието агне, чрез вяра, чрез словото на нашето свидетелство. Виждате 1 Йоан 5 глава казва, че

Ние побеждаваме света чрез кръвта

        А там казва побеждаваме чрез вяра. Вярата е нашата победа. И така, Господ Исус да ви благослови.

        И аз се моля Отче, Ти да научиш всеки един как да се застъпва за дома си, как да се моли за дома си, да върши чудеса, как да използва видео молитвите и написаните молитви. Как да използва Божието слово, меча на духа, за да може да виждаме чудеса, знамения, велики дела, за да можем да виждаме Твоята слава.