Молитва върху Исус Навиев 1:8 (108)

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=56LMaTAYL2A&feature=youtu.be&a

 

Взе да ми харесва да пишем и да рисуваме, и ако е рекъл Господ може да работим в тази посока. Сега, забележете нещо:

Духът Словото

Библия

pic

 

 

Молитва

 

 

Вяра

 

Преди малко стана въпрос – има две неща, които идват от Бога – едното е Духът на Бога, другото е Словото на Бога. Словото и Духът идват от Бога. Божието слово дойде като Човек и стана плът и Го нарекоха Исус. Но Божието слово днес го имаме под формата на книга – Библията и Духът на Бога, Който живее в нас. Това са два дара, които ние получаваме от Бога.

Обаче тука отдолу съм сложил два отговора на това, което Бог ни е изпратил. Бог ни е изпратил Словото и ние отговаряме на Словото с вяра. Защото можем да отговорим и с неверие, разбира се, но не трябва да е такъв отговора. Нашият отговор на Словото трябва да бъде вяра, а вярата значи действие. Вярата значи дума – думата на вярата, действие на вярата. Отговорът на Божието слово е вяра. Слава на Бога. Отговора на действието на Святия Дух е молитвата, Духът ни докосва. Какво казва Захария 12:10: ..че Бог ще излее дух на благодат и моление. Святия Дух е Дух на благодат и моление – молитва. Какъв е нашият отговор? – нашият отговор на присъствието на Святия Дух и на Словото на Бога е вяра и молитва. Това е основното. Разбира се в молитвата можем да сложим хвалението – хвалата, поклонението, можем много неща да сложим. Но най-просто казано ние трябва да отговорим с вяра и молитва на Божиите дарове.

И така, сега започваме да се молим и молитвата ни трябва да бъде с вяра. Готови ли сте, пригответе се за молитва. И първо, когато застанем на молитва, да преценим, ако има нещо нередно в живота ни, което да е бариера в отношението ни с Бога да бъде премахнато – кръвта на Исуса покрива и премахва всичко.

1 Йоан 1:9 Ако изповядваме греховете си Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Така, че в молитвата можем да започнем с изповед на грехове – покаяние.

Ако има някой, който присъства на богослужението и не се е покаял за греховете си, не е призовал името на Господ Исус Христос, сега е момента да го направи. Сега е време за спасение. Призови Господа – Всеки, който призове името на Господа ще се спаси. Така, че това е момента. Покаяние от грехове, прощение, в името на Исус.

Нека да започнем:

„Святи Боже, ние идваме при Тебе в молитва в името на Твоя Свят Син Исус да просим милост и да просим благодат. И сега Те молим, всяка една пречка в нашия молитвен живот, всеки грях, всяко престъпление моля Те, Ти да ни напомняш, Ти да ни припомняш грях, който не е изповядан, от който не сме се покаяли. Ние не искаме да има нищо между Тебе и нас, никаква преграда. Идваме в името на Твоя Син Исус с покаяние в сърцето, да изповядаме греховете си, и ако имаме нещо срещу някой, да му простим. Моля Те, помогни ни и откривай ни, ако има нещо, което пречи на молитвения ни живот. Всяка една пречка в молитвения ни живот, Господи, Ти я превърни, ти я обърни в средство за молитва, средство за покаяние, средство за изповед, така, че да се приближаваме при Тебе. Да се приближаваме към Тебе, и Ти да се приближаваш към нас.“

И аз като се моля, това е прекрасна възможност и вие да се молите също. Даже аз мога да използвам времето да се моля от време на време на езици, така, че вие да можете да се молите. Използвайте това време, изповядваме всеки един грях, както е писано в 1 Йоан 1:9 Ако изповядваме греховете си Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.

Господи, като изповядваме греховете си Ти ни прощаваш и ни очистваш.“

И казва се в Притчи 28:13 Който крие греховете си няма да успее, но който ги изповяда и остави ще намери милост.

„Помогни ни Господи, да изповядаме и да оставим греховете си.“

Нека всеки грях да бъде изповядан и да бъде оставен. Това е молитвата на покаяние. Сега е момента да вземеш решение всеки едни грях да изповядаш и да го оставиш, какъвто и да е било греха – прелюбодейство, блудство, кражба, лъжа, алкохол, наркотици, цигари, клюкарство, одумничество, омраза, непростителност и т.н. Време е за изповед на греховете, кажи ги на Бога и вземи решение да го оставиш.

„Господи, помагай ни да оставим греховете си, да бъдем достатъчно искрени и честни да си изповядаме греховете, и да бъдем достатъчно решителни и силни да оставим греховете си. В мощното име на Исус Христос Те молим. Алелуя! Благодарим Ти, Господи!

И сега преминаваме нататък:

„Благодарим Ти, Господи за очистването със святата кръв на Исуса Христа. И сега Те молим в името на Твоя Свят Син за нашето духовно състояние. Ето, в съответствие с това слово, което учихме (Словото и Духът – Исус Навие 1:8), моля Те, Боже, нека Твоето слово, Господи, нека Твоя закон – закона на вярата, закона на животворящия Дух и съвършения закон на свободата да завладее моите устни. Нека Твоето слово да завладее моите устни. (Моли се). Сложи стража на устните ми – устните ми да не говорят мръсотии, устните ми да не лъжат, да не ругаят, да не клюкарстват, да не одумват, да не кълнят, да не мразят – устните ми да не говорят езика на този свят. Но Те моля, Господи, устните ми да бъдат завладяни от Твоя език – езикът на Святия Дух, устните ми да бъдат завладяни от Твоя език – езикът на Библията. Нека моите устни да говорят на езика на небето. Нека небето да говори чрез моите устни. Не ада да говори чрез устата ми, но небето да говори чрез устата ми (Молете се, не само аз да се моля). Моля Те, Господи, помажи устните ми и разруши всеки хомот върху тях. Всяка верига, всяко робство в моите устни да бъде разкъсано, разрушено. Искам устата ми да бъде свободна. Освободи ме от гняв – да не се разгневявам и да не говоря нечисти неща. Освободи устата ми, нека да бъде завладяна от Твоето слово, и нека устата ми да бъде използвана от Божия Дух. Днес предавам своите устни, днес посвещавам своите устни на Тебе, Исусе. Днес предавам своите устни на Святия Дух. Предавам устните си, езикът ми на Божието слово. Нека Твойто слово – 100%, да завладее устата ми. И от устата ми да излиза огън – небесен огън, и устните ми да бъдат като небесен чук, който строшава, разбива скалата. И да бъдат небесен огън, който пояжда всяко зло в името на Исус! Нека устните ми да бъдат завладяни от благата вест. В името на Исус, тази книга на закона да не се отдалечава от устата ми, тази книга на вярата да не се отдалечава от устата ми, нека устата ми да говорят вяра, устните ми да изповядват вяра, не съмнение. Аз отхвърлям съмнението. Съмнение, в името на Исус ти забранявам да говориш през моята уста. Колебание, неверие, страх, забранявам ви да говорите през моите уста в името на Исус! Господи, изпълни сърцето ми с дух на вяра, и нека тези устни да говорят Божествена вяра, Божията вяра, Божият вид вяра. Да говорим слово на вяра, закона на вярата да бъде в устата ми, моля Те в името на Твоя Син Исус! Моля Те също, през моите устни да минава законът на животворящия Дух. Законът на животворящият Дух да завладее устните ми. Така, че чрез моите устни Твоят Дух да твори живот. Ето, чрез устните ми, Божият Дух да твори живот. (ето, това е молитва). Не искам смърт в устата ми, искам живот в устата ми. В името на Исус забранявам на смъртта да говори чрез мен! В името на Исус забранявам на разрушението да говори чрез мен! Но нека Духът на Бога, Духът на живота, Духът на животворящия Дух да говори чрез моите устни. Моля Те, Боже, използвай устните ми, за да твориш живот, да се спасяват човешки души, небето да се напълни с човешки души. Използвай устните ми за спасение на човешки души. Нека устните ми да бъде използвана като мрежа, която да улавя множество риби, и тези риби да са човешки души, които да преминават от тъмнина в светлина, от царството на мрака в царството на светлината, от царството на сатана в Божието царство. Използвай устните ми за спасение на човешки души в името на Исус!“

Ето молитва, кажи: „Използвай, Господи, устните ми, използвай езика ми, за да се спасяват човешки души повече и повече“.

Според Данаил 12:3 Праведните ще сияят със светлостта на простора, и онези, които обръщат мнозина в правда, като звездите до вечни векове.

Искам да обръщам мнозина в правда. Използвай устните ми да обръщам мнозина в правда“.

Молете се с това: „Господи, използвай устните ми да обръщам мнозина в правда в името на Исус!“

„Така, че законът на животворящия Дух да говори чрез устните ми, както и законът на вярата. И Те моля за съвършения закон на свободата. Но преди да продължа със съвършения закон на свободата моля Те да използваш устните ми да стават творчески чудеса. Животворящ Дух – творчески чудеса. Духът Ти, Който твори живот да действа чрез мен. Творчески чудеса да стават чрез устните ми. Господи, използвай устните ми да твориш чудеса, използвай устните ми да твориш живот – тоест, за възкресяване на мъртвите дори. Да възкресяваш чрез мен мъртви души, но и да възкресяваш и мъртви тела. И всяко нещо, което е мъртво да се обръща в живот. Използвай устните ми да възкресявам мъртви семейства, използвай устните ми да възкресявам мъртви органи, мъртви тела, мъртви души, използвай устните ми, Господи, с Твоята животворна и възкресенска сила. Защото имам основание, защото Исус Христос е възкресението и живота, Исус казва в Йоан 11:25 Аз съм възкресението и живота. Исусе, ние като Твои последователи, позволи ни да вършим Твоите дела. Йоан 11:40 Не ти ли рекох, че ако повярваш, ще видиш Божията слава. И аз Те моля, Господи, да видим Божията слава – възкресенската, животворна сила на Святия Дух. Както възкреси Лазар, използвай устните ни и ние да възкресяваме мъртвите.

Идва време, Господи. Атаката е мощна и силна срещу Твоя народ, атаката срещу Твоя народ Израел, атаката срещу Твоя народ – Църквата. Толкова много страдалци, мъченици, толкова много са днес, Господи. И нека Твоя народ да се движи със силата на Святия Дух. Ти си казал: Където се преумножава грехът, там благодатта се преумножава. Живеем в свят като Содом, Гомор, Вавилон, живеем в свят на мъки и тормоз на Твоя народ, Господи. Молим Те да ни позволиш да се движим в свръхестествената сила на Святия Дух, слово на вяра да излиза от устата ни, със закона на вярата да местим планините. Със слово да местим планини. Дай ни закона на вярата да действа, че планините да се местят пред нас. Дай, Господи, законът на животворящия Дух така да действа чрез нашите уста, че да творим живот. Възкресенската сила на Святия Дух да действа чрез устните ни, за да се види Твоята слава. Ти си казал: Ако повярваш, ще видиш Божията слава. И ето я Божията слава – възкресенската сила, възкресяваща Лазар. Искаме да видим Лазар да възкръсва. Има много Лазаровци днес и имат нужда от възкресение. Давай ни, Господи, тази сила да възкресяваме мъртвите в името на Исус!

И нека да изпълняваме съвършения закон на свободата – да ходим в пълна свобода. Ти си казал, че като познаем истината, истината ще ни направи свободни. Дай ни да познаем истината в пълнота, дай ни да познаем Словото Ти, което е истина.   В пълнота. Дай ни да познаем Теб чрез Словото. Да познаем Теб, защото Ти си истината, Исусе. Дай ни да познаем Духът Ти, Който е истината. Дай ни да познаем истината, за да може истината, която познаваме да ин направи съвършено свободни. Искаме съвършена свобода. Йоан 8:32; Йоан 8:36 Ако Синът (Който е истината) ви освободи, наистина ще бъдете свободни. Да познаем Синът и Синът да ни освободи. Да познаем Божият Син и Божият Син да ни освободи съвършено. Господи, днес Църквата Ти има нужда от това освобождение. Днес ние имаме нужда от това освобождение. Освобождение от грях, освобождение от вредни навици, освобождение от демони, от мисли, освобождение от всякакви хомоти, освобождение от болести. Има хора, дори Божи деца, които умират от рак. Имаме нужда от освобождение от духа на смърт. Освобождение от чародействата, магии, клетви и всякакви действия на слугите на сатана. Имаме нужда от това, Господи.

Направи Твоя народ силен, Господи, както е писано в Ефесяните 6:10 Най-после заяквайте в Господа и силата на Неговото могъщество. Дай ни най-сетне да заякваме в Духа и в силата на Твоето могъщество. Да ходим в Духа, да заякваме в Духа, да воюваме в Духа, Ефесяните 6:12 Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу духовни сили на нечестието в небесни места. Научи ни Господи, да воюваме в Духа, научи ни да ходим в Духа, научи ни да побеждаваме в Духа. Победа в Духа. Съвършения закон на свободата да завладее устните ни. От устните ни да произлиза свободата. Не да се молим дълго време за освобождение, Господи, моля Те, но с една дума да гоним демоните. Моля Те да ни дадеш да се движим в това помазание, така, че с една дума да излизат демоните. Да се движим в тази вяра, че тези планини да бъдат местени с една дума. И съвършения закон на свободата да носи съвършена свобода на всеки един, с когото се срещаме. Нека Църквата Ти да е свободна, Господи! До кога Господи, ще има роби в църквата, до кога ще има вързани в църквата, до кога ще има болни и умиращи в църквата?

Моля Те, Господи, за Твоята възкресенска сила, моля Те за силата на вярата, закона на вярата, закона на животворящия Дух и съвършения закон на свободата да действат в църквата. С устните си да можем да прогласяваме съвършена свобода. С устните си да пускаме на свобода угнетените, с устните си да заповядваме в името на Исус и демоните да отиват там, където им е мястото. И Божия народ да бъде съвършено освободен, съвършения закон на свободата искаме. Съвършения закон на свободата да завладее нашите устни. Съвършения закон на свободата да завладее нашите сърца, сърцата да бъдат свободни, душите да бъдат свободни, емоциите да бъдат свободни, не да бъдат вързани хората в депресия. Съвършения закон на свободата да освободи телата, да няма смъртоносни болести, но Твоята слава да ги освобождава. Животворящият Дух в нас да действа и да твори живот на мястото на смъртта. Нека духът на смъртта да напусне в името на Исус! И ако има някой рак в себе си, прокълни този рак. От корен проклинаме този рак. Прокълни този тумор в името на Исус, да умре, да изсъхне, и да не даде плод до века. Господи, животворящия Ти Дух да твори живот. Тези, които са предназначени да умират, да живеят! С вяра, чрез съвършения закон на вярата и на свободата да изгоним тези сили на тъмнината. Планините да се преместят в името на Исус! Така, че Твоето слово да завладее устните ми и да завладее сърцата ни. Съвършена свобода, живот и вяра в нашите сърца. Кажи: Искам вяра, живот и свобода в сърцето ми. И всеки страх да ме напусне, защото се казва във 2 Тимотей 1:7 Не съм приел дух на страх, а дух на сила, любов и себевладение и здрав разум (ум). Не болен ум, а здрав ум искам в името на Исус. Болен ум, вън от главата, вън от мозъка в името на Исус! Здрав разум искаме в мощното име на Исуса Христа! Всеки страх да се махне от нас в името на Исус! Страхът е болен разум – Не сме приели дух на страх, а на сила, не сме приели дух на слабост, а на сила, не сме приели дух на омраза, а дух на любов. Не сме приели дух на болен разум, а дух на здрав разум. Не сме приели дух на несебевладеене, а дух на себевладеене в името на Исуса Христа.

Искаме светлина да бъде в нас. Искам светлина на устните ми, помажи устните ми, Господи! Както на Исая отне греха като допря въглена до устните му, така с Твоят огън, Господи, Ти отнеми от моите устни греха. Отнеми от моите устни злото и помажи ме. Искам пълен контрол на Святия Дух над устните ми! Искам пълен контрол на Божието Слово на устните ми и езика ми в мощното име на Исус! „Сатана, ти нямаш власт над моя език, (и мислите ми), и нямаш власт над моите устни. Исус Христос има власт над езика и устните ми и моите устни ще говорят езика на небето. И Господ ни даде небесен език дори, да говорим на него. Благодаря Ти, Господи. Но не искам езика ми да се пали от пъкъла или от ада, както пише в Яков – езика ми да не се запалва от пъкъла, нито от ада. Отрязвам с меча на Духа, Божието слово всякакви връзки на моя език с ада. Не искам огън от пъкъла, искам огън от небето – огнени езици искам от небето. Нека Твоят огън да слезе от небето в моята уста, Господи, и да говоря вяра, да говоря живот, да говоря свобода, в мощното име на Исуса Христа. Алилуя!

И ние се молим сега върху Исус Навиев 1:8 Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти…. Тази книга на закона – Библията, нека да владее устата ми, езика ми, в мощното име на Исус Христос! …но да размишляваш върху нея денем и нощем… Господи, Ти да ни научиш как да размишляваме върху Твоето слово. Научи ме да размишлявам върху Твоето слово. Научи ме да размишлявам с Духа върху Твоето слово, както е писано във 2 Тимотей 2:7 Размишлявай върху това, което ти казвам, и Бог ще ти даде да разбереш всичко. Научи ме, Господи, да размишлявам върху Твоите скъпоценни думи, за да разбирам всичко, от което имам нужда.

Научи ме на Твоето размишление, размишление, в което да въведа Святия Ти Дух – да размишлявам върху Божието слово с помощта на моя Помощник Святия Дух. Моля Те Святи Душе, бъди винаги с мене, бъди винаги до мене, Ти си Помощника ни или Този, Който ходатайства за нас. Имаме нужда от Тебе Святи Душе. Помогни ни в нашите размишления, помогни ни да размишляваме върху Твоето слово, говори ни, учи ни. Защото се казва, че Исая 55:8 Твоите мисли не са като нашите, и Твоите пътища не са като нашите пътища. 9. Както небето е по-високо от земята, така и Твоите пътища са по-високи от нашите пътища, и Твоите помисли от нашите помисли. Затова се моля, нека Твоите пътища, начини и мисли да станат мои пътища, мои начини и мои мисли. Аз не искам моите пътища, моите начини, моите мисли – изморен съм от себе си, изморен съм от пътищата си, изморен съм от мислите си, изморен съм от напъванията си. Искам Твоята благодат и искам Твоята почивка (Евреи 4-та глава). Искам да вляза в Твоята почивка (молете се заедно с мен, това не е само за мен, но е и за вас). Искам да вляза в Твоя мир, Господи. Дай ми да вляза в Твоята почивка, дай ми да вляза в Твоя мир, изморих се от себе си, изморих се от делата си, изморих се от думите си, от мислите си, от пътищата си, от живота си, от какво ли не се изморих. Имам нужда от Теб, както казва онази песен: Легнал на Христовите ръце… Искам да си полегна на Христовите ръце. Легнал, легнал, легнал на Христовите ръце, легнал ,легнал, отпуснат във вечните ръце. Искам да легна и да почивам в Твоите ръце. Искам да легна като Исус в лодката, на възглавница, дори когато има буря. Да мога да легна на възглавницата и да спя сладко, да мога да имам Твоя мир Исусе, дори когато бурята трещи, гръмотевици, светкавици, морето влиза в лодката и въпреки това да имам Твоят мир, Господи. В Твоята почивка да ходя, в Твоята събота да живея, в Твоята съботна почивка да вляза и никога да не излиза. В Твоята благодат да вляза и никога да не изляза от нея.

Моля Те Господи, за Твоите мисли, искам Христовия ум, (нека се молим), искам Христовия ум, не моя плътски ум. Искам душевен простор като крайморския пясък. Господи, да не сме в утеснение, не искам утеснение. Колко от нас са в утеснение в една област, в друга област. Искам да живеем на широко. Ти си обещал живот на широко. Дай ни да ходим на широко, да живеем на широко и да ходим в Твоята почивка. И както Си обещал в

Псалм 91:12 Ангелите Ти да ни носят на ръце, да не ударим о камък ногата си. Ангелите Ти да ни носят на ръце, за да не удряме ногата си в камък. Има безопасност и сигурност в Твоята почивка, в Твоята благодат. Дай ни да познаем това, дай ни да влезем и да не излизаме. Да влезем, да ходим и да растем в Твоята благодат. Да вляза, да ходя, да стоя, да живея в благодатта Ти и никога да не излизам от Твоята благодат. Открий ни Твоята благодат. Ти си пълен с благодат и истина. Словото Ти е пълно с благодат и истина. Открий ни да влезем в Твоята благодат и истина. Давай ни, Господи, благодат върху благодат. Искайте Му: благодат върху благодат.

И ми давай дух на благодат и моление. Благодат и молитва – това е Святия Дух – дух на благодат и моление.

Римляни 8:26 Духът ни помага в нашите немощи; защото не знаем да се молим както трябва; но самия Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания.

Святи Душе, помагай ни в молитвата, защото не знам да се молим както трябва. Имаме нужда от помощник в молитвата, за да не бъде молитвата ни в плътта. Не искам молитва в плътта, не искам по човешки да се моля, не искам молитвата ни да е продиктувана само от нужди, но нека да бъде моята молитва, управлявана от Святия Дух. Управлявай молитвата ни чрез Твоя Дух, Господи, управлявай живота ни с Твоя Дух, управлявай говоренето ни, библейското ни изучаване управлявай с Твоя Дух. Искам Ти да вдъхваш Писанията и те да стават живи в мене. Искам Ти да вдъхваш Писанията в моето сърце, да вдъхваш вяра в моето сърце, и Писанията да оживяват.

Всичко в Тебе, Господи, е живот – Ти си Живота. Искам този живот. Искам, Господи Исусе, да Те позная не само като Пътят, искам да Те позная като истината, но искам да Те позная и като живота. Никой не идва при Отца, освен чрез Тебе. Искам пътят, искам истината, искам и живота. Живота – изобилния живот, и искам вечния живот. (Нека да се молим) Никога името ми да не бъде изтрито от книгата на живота. Боже, направи така, че името ми никога да не бъде изтрито от книгата на живота. Милост, Господи Исусе. Името ми никога да не бъде изтрито от книгата на живота. Направи всичко възможно – говори, изобличавай, каквото е необходимо, но името ми никога да не бъде изтрито от книгата на живота. Искам в книгата на живота моето име да присъства, Исусе, Господи!

Ако някой не е спасен викай към Господа Исуса, за да може да те спаси и името ти да бъде записано в книгата на живота на Агнето. Кажи: Господи, запиши ме, Господи, спаси ме. Господи Исусе, Ти ме спаси, Ти си Спасителят. Спаси ме, Господи. Алилуя!

Молим Те, Господи, и Ти благодарим, тази книга на закона да не се отдалечава от устата ми и очите ми, но да размишлявам върху нея денем и нощем. Моля Те, моя дух да бъде буден, да не заспива, духът ми да не заспива без молитви, духът ми да не заспива без Твоето слово, духът ми да не бъде в тъмнина, но нека духът ми да бъде в светлина. Моля Те, освети духът ми. Твоята светлина да бъде в моя дух. Освети и събуди духът ми. Искам духът ми да вижда видения, искам духът ми да сънува сънища, искам очите на духът ми да бъдат отворени, искам очите на духът ми да бъдат отворени, за да чувам Твоя глас. С духът си да чувам гласа Ти, Господи, и с духът си да виждам видения, с духът си да виждам сънища от Бога.

Сатана да няма никакъв достъп до духа ми в името на Исус! Искам да слушам само от Бога, искам да виждам само от Бога в мощното име на Исус Христос! Искам Божия глас и Божиите видения. Не искам нищо от дявола, нищо от тъмнината не искам. Ефесяни 4:27 не давай място на дявола. Не искам да давам място на дявола нито в духа ми, нито в душата ми, нито в тялото ми, нито в каквото и да е, свързано с мене. В името на Исус правя духовна декларация, че не желая нищо от дявола. Нито от духът ми, нито от душата ми, нито от тялото ми, нито в семейството ми, нито в работа, нито в служение, нито в каквото и да е, свързано с мен. Не желая никакво място на дявола да не допускаме в църквата. Нека да бъде светлина в църквата. Да бъде светлина в църквата и да бъде светлина в църквата. Ние говорим на тъмнината: Всяка тъмнина, махни се от нас – махни се от мен, от сърцето ми, от духът ми, от душата ми, от тялото ми, от семейството ми, от служение, от работа, от църква, от всякъде се махни – в името на Исус не искаме никаква тъмнина. Само светлина искаме.

Господи, изпрати ангелите Си, обгради ни с легиони от ангели, огнени коне, огнени колесници и да няма никакъв демон, никакво началство, никаква нечестива власт да няма достъп до нас. Да бъдем 100% Христови, 100% в царството на светлината. Спасение, живот, изпълване с Духа Ти, Господи.

Така, че да размишляваме върху Твоето слово, да размишляваме и денем, да размишляваме и нощем. Нощно време докато спим, говори ни, давай ни сънища, Исусе, Господи. Учи ни както в Йов се казва, че Господ говори и нощно време, в съновидения, говори на духът ни в съновидения. Говори ни нощем, говори ни и денем. Каквото и да правим, където и да се намираме, искам да чуваме Твоя глас с духа си. Каквото и да правя, духът ми да бъде буден и да слуша Твоя глас и да вижда видения от Тебе през всичките дни на живота ми в мощното име на Исус. Моля Те, завладей моите мисли с Твоето слово,

Кажете: завладей не само моите мисли, но и на моето семейство, на децата ми, на родителите ми – завладей мислите ни, Господи, с Твоето слово в името на Исус! Да постъпваме внимателно, да не Ти съгрешаваме, да бъдем внимателни и да не вършим грях. Пази ме, Господи, да не Ти съгрешавам. Пази нозете ми от криви пътища. Пази ръцете ми от лоши дела. Пази нозете ми да не сбъркат пътя, но да вървя само в пътя на светлината. Пази ни, пази децата ми, пази мен, пази църквата, пази ни Господи, да ходим в пътищата на светлината през всичките дни на живота си.

Пази ни, Господи и ни дай добър успех и напредък. Дай ни напредък във всяка една област на живота ни – в духовната област, да напредваме в Духа, да ходим в силата Ти, в любов да напредваме, в характер да напредваме, в семейството да напредваме. В семейството ми да бъде в любов и единство, църквата ни да бъде в любов и единство. Да напредва Евангелието Ти, Господи. Прогрес, напредък, успех на Евангелието. Молим Те, като братя и сестри да бъдем единни, да се обичаме, да си помагаме и да вървим в Твоите пътища. Аз знам, че това не е трудно, Господи, но Те моля Ти ни дай благодатта, защото без Тебе не можем да го направим. С Тебе трябва да го направим. Дай ни благодат да ходим в единство, да ходим в любов и да си помагаме. Дай растеж на Твоето дело. Дай благовестието да се разраства. Делото на кръста да бъде проповядвано със знамения, чудеса и велики дела. Наистина ще имаме успех, наистина ще имаме напредък в Евангелието, ако позволим на Твоето слово да завладее устата ни и да завладее сърцата ни. Успех и напредък в служението, успех и напредък в бизнеса, успех и напредък в семействата, успех и напредък във вярата, успех и напредък в Духа, успех и напредък в държавата, успех и напредък в църквата в мощното име на Исус Христос. Давай ни този успех и този напредък, Господи.

И Духът Ти да действа мощно в нас. Нека да Му кажем: Святи Душе, искам Те. Искам Ти да вземеш Божието слово и да ме оперираш с Твоето слово. Ти си хирурга. Оперирай всяка област на моето същество, което има нужда да бъде оперирано. Ако е тялото, нека меча на Духа, което е Божието слово, двуострия меч, нека да пронизва до разделяне на духа и душата, ставите и мозъка… Ако душата ми има нужда от операция, вземи Твоето слово и върши Твоята работа. Ти си небесния хирург. Ако семейството има нужда от операция, оперирай! Ако служението има нужда от операция, оперирай! Ако църквата има нужда от операция, оперирай! Вземи Твоя скалпел и оперирай всяка една област от живота ни, вземи всяка тъмнина, всеки тумор извади от нас. Искаме да живеем, искаме да сме силни в Духа, да бъдем силни в Духа с Твоята сила, с Твоята благодат в мощното име на Исус Христос! Отдаваме Ти славата и хвалата, Господи!

До сега се молихме на нашия небесен Баща, нека сега да направим малко воюване, да застанем от позицията на третото небе, седнали от дясната страна на Бог Отец в Христа Исуса, от небето на небесата, като новородени християни в позиция на власт имаме име, което можем да използваме, името, което е над всяко друго име, името на Исус Христос.

Ти сатано, ти си длъжен да се подчиниш на това име, защото то е над всяко друго име. Това е името на Твореца, а ти сатано си просто едно творение. Това е името на Победителят. В мощното име на Исус Христос ние те смъмряме и ти заповядаме, (Кажи му го): Дигай си ръцете от моя живот. Който и да си дух, както и да се наричаш – нечист, зъл дух, каквото и име да имаш, където и да се криеш, където и да се намираш, аз ти заповядвам да се махнеш от моя живот и да не се връщаш повече никога. Отивай там, където Исус те е предназначил да ходиш. Всякакъв дух, който се намира в ума ми, ума ми е мястото, където да се намира Божието слово, махай се, вън! Било то неверие, съмнение, колебание, объркване, умствен контрол, манипулация, чародейство, каквото и да е, махай се от ума ми и не се връщай повече, не те искам, вън, вън, вън, в мощното име на Исус ти заповядам!!!

Всеки дух, който се намира в областта на емоциите ми, било то депресия или нещо друго, било то страх, притеснения, безпокойство, нерви, гняв, непростителност, огорчение, отхвърляне, болки, каквото и да е, заповядвам ти в мощното име на Исус да се махнеш от моите емоции!!! Исус Христос проля кръвта Си, за да ме освободи съвършено, включително и емоциите ми. И заповядвам ви, вън от моите емоции!!!

Като се моля за мене, като се моля за ума си, за емоциите си, за каквото и да се моля, ти кажи: Аз се моля едновременно за мен и семейството ми, моля се едновременно за мен и служението ми, моля се едновременно за мен и за църквата ми, моля се едновременно за мен и за екипа ни. В мощното име на Исус, където и да се криете вие духове на тъмнината, на нечестие, на разрушение, на смърт, на каквото и да е, заповядваме ви вън, вън, вън!!! Вън от мисли, вън от душа, вън от емоции, вън от воля, вън от тялото, в мощното име на Исус Христос!!! Вън от тялото, дух на болест, ние те конфронтираме, защото Божието слово казва, че проклятието беше разрушено на кръста и ние сме купени с кръвта на Исус, понеже е писано: Проклет всеки, който виси на дърво, а Исус увисна на дърво заради нас. Така, че имаме право на изцеление, имаме право на освобождение, в мощното име на Исус Христос от Назарет! И както е писано: В Неговите рани ние сме изцелени. Всеки дух на болест, болестотворен дух в мощното име на Исус ти заповядвам, вън от моето тяло, вън от семейството ми, вън от екипа, вън от служението, вън от църквата, вън, вън, вън!!! В мощното име на Исус, всеки дух, който носи болести, немощи, смърт, включително тумори, израстъци, рак и каквото и да е друго, смъмрете го, заповядайте му, той е ваш враг. Кажи му да си ходи в мощното име на Исус! Смъмри го, заповядай му, изгони го в мощното име на Исус! С пълна увереност използвайки името, което е над всяко друго име. Ние ти заповядваме да се махаш.

Ако се безпокоите за децата си какво става с тях, кое пуши, кое пие, какво прави, вие имате право в мощното име на Исус да ги смъмрите тези сили, които действат върху вашите деца, които ги манипулират. Нямате право да се занимавате с децата ни. Библията казва: Повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш ти и целия ти дом. Ние ги изискваме, защото словото го обещава. Ние изискваме, защото имаме обещанието на Всемогъщия Бог. Всеки демон, който е влязъл в целия ни дом, който е влязъл в която и да е област в ума ти, ние го смъмряме и заповядваме в мощното име на Исус: Махай се от дома ми, където и да се криеш. Ако ще като мишка да се криеш някъде, ти трябва да напуснеш всяка една област на живота ми и на семейството ми. Всяка една област на живота ми и на моето семейство е осветена и е изкупена с кръвта на Исуса Христа и е защитена с огъня на Святия Дух. Прилагам кръвта на Исус върху мен, върху цялото ми семейство, върху цялото служение, върху цялата църква, върху целия бизнес, върху всичко. Прилагам кръвта на Исус – има сила в кръвта на Исус. Прилагайте тази свята кръв.

Този дух, който е дошъл да разрушава – разрушител, ти си дошъл да разрушаваш семейства, да разрушаваш здраве, да разрушаваш финанси, да разрушаваш църкви, ти дух на разрушение, ние заставаме срещу теб в името на Исус, остави изкупените от Господа!!! Остави изкупените Божи деца, които са изкупени от Господа със скъпоценната кръв на Исус. Ти нямаш право, ти си някой, който е лъжец, който е крадец, който е разбойник, и ние те смъмряме и ти заповядаме да се махаш в името на Исус! Всеки дух, който е дошъл да открадне, да разрушава, да убива, ние го смъмряме в името на Исус!!! Вън, вън, вън, вън, вън, вън!!!! И не се връщай повече!!! Всички да отидете там, където Господ Исус Христос ви е определил!!! Исус ни е дал власт и от Негово име ние го парираме и заповядваме и правим духовна декларация, че няма да позволим и няма да дадем място на дявола нито в нас, нито в семействата ни, нито в служенията ни, нито в църквите ни, нито в работата и бизнеса ни, никакво място на дявола в името на Исус Христос!!! Ние сме войни на Христа.

Нека кажем: Ние сме войни на Христа!

Боже, направи ме войн на Христос. Помогни ми да се облека с цялото Божие оръжие, да воювам с Твоето оръжие. Научи ме да воювам с Твоето оръжие и да поразявам врага в мощното име на Исуса Христа! Научи ме да воювам с Твоето оръжие и да поразявам врага в мощното име на Исуса Христа!

И сега Боже, аз Ти благодаря, вярвайки върху това, което правихме, че има резултат. Благодаря Ти за ангелите, които пращаш, за Духа, Който действа, благодаря Ти за словото, което действа, благодаря Ти, че разрушаваш делата на дявола според словото: Затова се яви Божият Син, за да съсипе делата на дявола, да взриви делата на дявола, да разруши делата на дявола. Взривявай Господи, делата на дявола. Чрез кръвта на Исуса, чрез силата на Святия Дух, хвърляй Господи, динамит и бомби да се взривяват делата на дявола. Всякакви клопки, които е поставил да бъдат взривени, да бъдат разрушени!!! Всякакви мини, които е сложил да бъдат взривени и разрушени и обезвредени в мощното име на Исус Христос!!! И никакво зло няма да ни сполети, нито ще се приближи язва до шатъра ни. Защото ще заповядаш на ангелите Си за нас да ни пазят във всичките ни пътища, на ръце да ни вдигат, да не би да ударим о камък ногата си. Ще стъпчем млад лъв и аспид, млад лъв и змия в мощното име на Исус Христос! И ние Ти благодарим за тази победа. Ето, дал си ни власт да настъпваме на змии и скорпии и власт над цялата сила на врага, и нищо няма да ни повреди.

Марка 16:17 Тия знамения придружават нас, вярващите, в Твоето име Исусе, ние гоним бесове, говорим чужди езици, ако изпием нещо смъртоносно, то никак няма да ни повреди, змии ще хващаме, на болни ще възлагаме ръце и те ще оздравяват.

Благодаря Ти за Твоето мощно действие. Приели сме сила чрез Святия Дух, Който е дошъл върху нас. Облякъл си ни със сила отгоре. Благодаря Ти, Господи. Дал си ни власт чрез новорождението и чрез името на Исуса Христа. Дарил си ни със скъпоценната вяра, с която можем да местим планините. Скрил си ни в Твоето свято име, праведния прибягва в него и е в безопасност. Скрил си ни в скривалището на Твоето присъствие, скрил си ни със Своята свята и скъпоценна кръв, и нищо няма да ни повреди.

И така, в името на Исус Христос, скъпи светии, провъзгласявам победата на кръста. Приемете победата на кръста. Не бой се, само вярвай и ще се избавиш ти и целия ти дом.

Нека да го изповядаме: Няма да се боя, само ще вярвам и ще се избавя аз и целия ми дом. Не се страхувам, само вярвам и Бог избавя мен и целия ми дом, и цялото служение, и всичко, с което се захвана. В мощното име на Исус говорим пробив, пробив и победа. Пробив и победа!!! Пробив чрез кръвта на Исус и победа чрез името на Исус! Победа и пробив чрез кръвта и името на Исус, чрез Божието слово, чрез Божия Дух, чрез Божията вяра!!! Изговаряме победа в мощното име на Исус! И ние всички отдаваме славата и хвалата на нашия Свят Господ Исус Христос!

Отдайте Му слава и хвала, изповядайте победата смело, с вяра в сърцето. Недей да се взираш в загубата, изповядай победата. Повярвай и ще видиш Божията слава. Аз вярвам, и ще видя Божията слава. В мощното име на Исус Христос от Назарет!

Благодаря Ти, Господи! Алилуя! Амин!