Част от имената на Бога Всемогъщи

– Кой си Ти, Господи?
– Аз Съм Исус, Когото ти гониш.
(Деяния 9:5)

1. Исус – Спасител (еврейски – Йешуа) – Марко 10:51
2. Христос – Помазаник, Месия – Матей 17:18
3. Адонай – Господар – Битие 28:21, Захария 13:19, Марк 12:29, Йоан 20:28
4. Емануил – Бог с нас – Исая 7:14, Матей 1:23
5. Равуни – Учител мой – Марко 10:51
6. Огън пояждащ – Второзаконие 4:24
7. Ел Шадай – Всемогъщият Бог (Вседостатъчен) – Изход 6:3
8. Елиезер – Бог мой Помощник – Изход 18:4
9. Ел Елое Израил – Бог, Израилевият Бог – Битие 33:20
10. Ел Ветил – Бог на Ветил – Битие 35:7 (Ветил означава Божий дом, обиталище с олтар за поклонение, Битие 28:19)
11. Ел Рой – Бог, Който вижда – Битие 16:1-16
12. Йехова – Аз Съм, който Съм – Изход 3:14, 6:3
13. Йехова Елохим – Бог Създател, Творец – Битие 1
14. Йехова Ире – Господ промишлява – Битие 22:15
15. Йехова Рафа – Господ мой Лекар – Изход 15:26
16. Йехова Цидкену – Господ наша Правда – Еремия 23:6
17. Йехова Нисий – Господ наше Знаме (Победа) – Изход 17:15
18. Йехова Шамма – Господ е там (Вездесъщ, Всеприсъстващ, навсякъде по едно и също време), Ез. 48:35
19. Йехова Шалом – Господ на мир – Съдии 6:24
20. Йехова Макадеш – Господ, който освещава – Изход 31:13
21. Йехова Рохи (също: Роех или Ра) – Господ мой Пастир – Псалм 23:1
22. Йехова Саваот – Господ на силите (и на войнствата) – І Царе 15:2, Агей, Малахия
23. Ревнив Бог – Изход 20:15, 34:14, Второзаконие 4:24, 5:9, 6:15, Исус Навин 24:19, Наум 1:2
24. Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира – Исая 9:6
25. Изворът на Живите води – Еремия 2:13
26. Словото, което стана плът и пребиваваше между нас – Йоан 1:14
27. Божият Агнец, който носи греха на света – Йоан 1:29,36
28. Цар на царете и Господ на господарите – Откровение 17:14, 19:16

 

Господ Исус Христос каза за Себе Си:

29. Човешкият Син е Господар на съботата – Матей 12:8
30. Аз Съм Бог Авраамов, Исааков, Яковов – Личен Бог, Бог на живите – Изход 3:15, Матей 22:32
31. Аз Съм! Не бойте се! – Матей 14:27, Марк 6:50, Йоан 6:20
32. Аз Съм Добър – Матей 20:25
33. Аз Съм с вас през всичките дни до свършека на века – Матей 28:20
34. Аз Съм Христос, Син на Благословения – Марко 14:61-62
35. Аз Съм всред вас като онзи, който слугува – Лука 22:27
36. Аз Съм Същият – Лука 24:39
37. Аз Съм Месия – Йоан 4:26
38. Аз Съм Хлябът на живота – Йоан 6:35 (Живият хляб, който е слязъл от Небето – Йоан 6:41)
39. Аз Съм Светлината на света – Йоан 8:12
40. Аз Съм именно това, което ви казвам – Йоан 8:25, Йоан 13:19
41. Аз Съм от Бога излязъл и дошъл – Йоан 8:42
42. Аз Съм Йехова – Йоан 9:9, Йоан 18:5-6 (Да! Не само Бог Отец е Йехова, но и Исус Христос. Святият Дух също е Йехова “Аз Съм, Който Съм” – сравни Исая 6:8-10 с Деяния 28:25-27)
43. Аз Съм Вратата (на овцете) – Йоан 10:7, 9
44. Аз Съм Добрият пастир, който живота Си дава за овцете – Йоан 10:11, 14
45. Аз Съм Божият Син – Йоан 10:36
46. Аз Съм Възкресението и животът – Йоан 11:25
47. Аз Съм Пътят, истината и животът – Йоан 14:6
48. Аз Съм в Отец и вие в Мене – Йоан 14:10, 11, 20
49. Аз Съм Истинската лоза – Йоан 15:1
50. Аз Съм Цар – Йоан 18:37
51. Аз Съм Исус, Когото ти гониш – Деяния на апостолите 9:5, 22:8, 26:15
52. Аз Съм Алфа и Омега, който е бил, който е, и който иде, Всемогъщият – Откровение 1:8
53. Аз Съм Първият и Последният, и Живият – Откровение 1:17, 22:13
54. Аз Съм, който изпитвам вътрешности и сърца – Откровение 2:23
55. Аз Съм началото и краят – Откровение 21:6, 22:13
56. Аз Съм коренът и потомъкът Давидов, светлата утринна звезда – Откровение 22:16

 

Още от имената на Бог
57. Бронен нагръдник – Битие 15:1
58. Нашата надежда – Битие 15:1
59. Новозаветната Пасха – Изход 12:12, І Кор. 5:7
60. Нашето наследство – Числа 18:20
61. Орел – Второзаконие 32:11
62. Помазаник – Псалм 2:2
63. Великият Съдия – Исая 2:2-4
64. Дете – Исая 9:6
65. Основа – Исая 9:6
66. Нашата сила – Исая 40:31
67. Създател – Исая 43:15
68. Човекът на скърбите, навикнал на печал – Исая 53:3-4
69. Направен за нас грешен – Исая 53:6-7
70. Изкупител – Исая 59:20
71. Давид – Еремия 30:9
72. Духовната канара – Даниил 2:31-35
73. Роса – Осия 14:5
74. Извор – Захария 13:1
75. Слънце на Правдата – Малахия 4:2, Матей 17:1-5
76. Обещаният Спасител – Матей 1:18-22
77. Управител – Матей 2:6
78. Назарянин – Матей 2:23
79. Нашият Пример – Матей 5:38-45
80. Лекар – Матей 9:12
81. Приятел на грешниците – Матей 11:19
82. Човешкият Син – Матей 16:13
83. Нашата Сила – Матей 21:42
84. Мъдростта на света – Лука 2:52
85. Квачка на пилците – Лука 13:31-34
86. Новозаветният Пророк – Лука 24:13-19
87. Словото Божие – Йоан 1:1-5
88. Истинската Светлина – Йоан 1:6-12
89. Нашата Благодат – Йоан 1:15-17
90. Новозаветното Кръщение – Йоан 1:29-34
91. Месия – Йоан 1:41, 4:26
92. Живият Храм – Йоан 2:19-21
93. Учител – Йоан 3:2
94. Възлюбеният Единороден Син на Отец – Йоан 3:16
95. Водата на живота – Йоан 4:10-14
96. Небесният Хляб – Йоан 6:47-55
97. Вратата на Живота – Йоан 10:7-9
98. Пастир – Йоан 10:11; Великият Пастир – Евреи 13:8-21
99. Приятел – Йоан 15:12-16
100. Нашето освещение – Йоан 15:17-20
101. Молител – Йоан 17:1-3
102. Цар на царете – Деяния 1:9-11
103. Начинател на живота – Деяния 3:15
104. Зорница – І Петрово 1:9
105. Ходатай – І Йоан 2:1
106. Бог на любовта – І Йоан 4:12-16
107. Нашата любов – Римляни 5:5-8
108. Нашият Брат – Римляни 8:28-29
109. Апостол – Римляни 11:26, Евреи 3:1
110. Мъдрост – І Коринтяни 1:24
111. Нашият ум – І Коринтяни 2:14-16
112. Скала – І Коринтяни 10:4
113. Първият плод на Възкресението – І Коринтяни 15:23
114. Последният Адам – І Коринтяни 15:45
115. Крайъгълният Камък – Ефесяни 2:20
116. Главата на Църквата – Колосяни 1:18
117. Вечен – І Тимотей 1:17
118. Невидим – І Тимотей 1:17
119. Посредник – Евреи 2:5, 13:18-24
120. Начинател на нашето спасение – Евреи 2:9-10
121. Достоен – Евреи 3:3
122. Великият Първосвещеник – Евреи 4:14-16
123. Служител – Евреи 8:2
124. Новото вино – Евреи 9:22
125. Начинателят на нашата вяра – Евреи 12:3
126. Усъвършителят на нашата вяра – Евреи 12:3
127. Верният Свидетел – Откровение 1:5
128. Първородният – Откровение 1:5
129. Идващият Господ – Откровение 1:7
130. Алфа – Откровение 1:8
131. Омега – Откровение 1:8
132. Държащият Божия служител – Откровение 1:16-20
133. Ключарят на ада и смъртта – Откровение 1:17
134. Небесният Диктовчик – Откровение 2:1-5
135. Утринната Звезда – Откровение 2:28
136. Крадецът в нощта – Откровение 3:1-3
137. Стоящият пред вратата – Откровение 3:20
138. Амин – Откровение 3:14
139. Продавачът на небесното злато – Откровение 3:17
140. Вечерящият с нас – Откровение 3:20
141. Достойният – Откровение 5:1-6
142. Лъвът от Юдовото племе – Откровение 5:2-5
143. Агнецът Господен – Откровение 5:5-6
144. Оня, който ще обърше всяка сълза – Откровение 7:13-17
145. Небесният жетвар – Откровение 17:13-16
146. Истинският Бог – Откровение 19:11
147. Господарят на господарите – Откровение 19:11-22
148. Словото Божие – Откровение 19:13
149. Богът на всяка благодат – І Петрово 5:10
150. Бог на надеждата – Римляни 15:13
151. Богът на всяка утеха – ІІ Коринтяни 1:3
152. Бог на твърдостта и на утехата – Римляни 15:33
153. Бог на мира – Римл. 16:20, Фил. 4:9, І Сол. 5:23, Евр. 13:20
154. Бог на любовта и на мира – ІІ Коринтяни 13:11
155. Господ, Бог на всяка твар – Еремия 32:27
156. Господар на съботата – Матей 12:8, Марко 2:28, Лука 6:5
157. Господ, Бог на духовете на всяка твар – Числа 27:16

Advertisements