Молитва за помазанието на Святия Дух

МОЛИТВА ЗА ПОМАЗАНИЕТО НА СВЯТИЯ ДУХ
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 28.08.2016г.
Тренировъчен лагер Пампорово
https://www.youtube.com/watch?v=NyDBTxyTmdo

Нека се помолим заедно. Кажи: Боже, благодаря Ти за Духа! Аз Те моля, обещанието на Отец, дарът на Отец да бъде винаги в мен. Моля Те, открий ми Святия Дух като личност, да Го позная, да позная, че Той е личност с воля, емоции и ум. Да Го позная като Господ и като Бог наравно с Отца и Сина. Дай ми откровение за Светата Троица. Дай ми откровение за Отца и за Сина и за Святия Дух.
Небесни Боже, нека Твоят Дух да говори на мен, на моето семейство, на моите близки, да говори в църквата. Нека Твоят Дух да говори на пастиря. Нека Твоят Дух да ни води през всичките дни на живота ни. Нека Твоят Дух да бъде винаги с нас през всичките дни на живота ни. Нека Твоят Дух да действа, да действа в сърцето ми и в ума ми и в дома ми и в църквата. Нека Духът Ти да действа и в града ни, в името на Исус. Движи се, Святи Душе.
Святи Отче, аз приемам Святия Дух за мой учител. Нека да ме учи мен и да учи дома ми и църквата ни, да бъдем учени не чрез човешка мъдрост, а чрез Духа на Бога. Моля Те, за откровение от Святия Дух! Святи Дух, откривай ни Исуса Христа! Откривай ни Божието Агне! Откривай но Го, Господи!
Святи Дух, свидетелствай. Свидетествай за Исуса, свидетелствай за Неговото възкресение с Твоята мощна сила. Моля Те, да прославяш Исус. Прославяй Исус в моя живот. Прославяй Исус в моето семейство. Прослави се в църквата, прослави се в града ни чрез Святия Дух. В името на Исус, моля Те, Господи, за утехата и помоща на Святия Дух. Аз съм немощен и слаб, имам нужда от помоща на Святия Дух.
Святи Дух, бъди мой Учител и мой Помощник. Помагай ми в молитвите и в ежедневния живот! Учи ме на писанията! Тълкувай ми писанията, в мощното име на Исуса Христа!
Ти си пророчески Дух. Аз Те моля да ни разкриваш скришните неща, да ни разкриваш идните неща, да не ходя като слепец. Отвори очите на сърцето ми, за да виждам в Духа. Отвори ушите на сърцето ми, за да чувам в Духа, да чувам и да слушам Божия глас.
Святи Дух, Ти си моят водач. Аз Те моля да ме водиш мен, да водиш дома ми и да водиш църквата през всичките дни на живота ни Ти ни води! Не да бъдем водени от буква, не да бъдем водени от плът, но да бъдем водени от Духа на Бога, в името на Исус.
Ти си Дух на мъдрост. Аз имам нужда от Твоята мъдрост. Без Твоята мъдрост съм глупав, но с Твоята мъдрост съм мъдър. Дай ми мъдрост чрез Духа. Изпълни ме с божествена мъдрост. Нека дарбите на Святия Дух да бъдат в живота ми, в името на Исуса.
Ти си Дух на вяра. Изпълвай ме с вяра. Изпълвай ме със Словото. Словото на вяра и дух на вяра в моето сърце в името на Исус.
Ти си вдъхнал писанията и Ти си, Който си дал пророчествата, Ти си движел пророците. Моля Те, Святи Дух, движи ни. Ти ни движи, Господи. Ти движи дома ни. То движи църквата, в мощното име на Исуса Христа. Ти си Този, Който даваш плода на Духа. Ти си Този, Който даваш характера.
Моля Те да изобразиш Христовия характер вътре в мен. Направи ме като Христос. Направи ме смирен, направи ме любящ. Радост, мир, дълготърпение, кротост, благост, милост, вярност, нежност, самоконтрол, в мощното име на Исус. Искам Ти характера в мен, Святи Дух, аз Те моля.
Благодаря Ти, Боже, за Святия Дух и от днес нататък аз Те моля да живея и да ходя в тясно сътрудничество с Духа на Бога. Благодаря Ти, небесни Отче, за този небесен дар, който Ти си ми дал. Благодаря Ти за този най-скъпоценен дар, който имаме на тази земя, този дар, който включва в себе си всичко. Благодаря Ти за Духа на Бога.
Нека да се изправим, скъпи приятели, вдигнете ръце нагоре и кажете според Ефесяни 5:18 да се изпълваме с Духа. Изпълни ме със Святия Дух! Изпълни ме със Святия Дух! Ела, Святи Душе, изпълни ме! Изпълни ме със Святия Дух. Аз имам нужда от Духа Ти да прелива в мен, както имаше една песен „Преливай в мен“.
Нека да кажем: Преливай в мен, преливай в мен, Святи Душе! Преливай в мен. Чрез Теб съм богат пълен с благодат, Святи Душе, преливай във мен /песен/.
Сега, приятели ще поканя на първо място хората, които искат прясно изпълване със Святия Дух да дойдат отпред. Ние с пасторът ще се помолим за вас, ще положим ръка, но изпълването не е от нас, а е от Него. Изпълване, прясно изпълване със Святия Дух, за Когото става въпрос и възобновяване на връзката, контакта със Святия Дух.
Вдигнете ръцете си към Господа и Го молете да ви изпълни. Да изпълни платната ни. Вдигаме ръце към Господа. Изпълвай ме със Святия Дух. Аз искам да Те познавам, както никога преди, в името на Исус. Благодарим Ти, Боже!
Не се опивайте с вино следствието, на което е разврат, но се изпълвайте с Духа на Бога.
В името на Исус, Господи, изпълвай тези млади хора с Твоя Свят Дух, изпълвай хората с прясно помазание на Святия Дух.
Който е жаден, нека дойде при Мене и да пие – казва Исус.
Пийте от Неговото присъствие, пийте от реката на живота.
Който е жаден, нека да дойде при Мене и да пие.
Който вярва в Мене, както писанието рече: От утробата му ще потекат реки от жива вода.
Да потекат реки от жива вода. Кажи: Господи, от утробата ми да потекат реки от жива вода.