Освобождение от проклятие

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПРОКЛЯТИЕ
Интернет предаване с п-р Пламен Петров
Гара Елин Пелин, 2016г
https://www.youtube.com/watch?v=ZSraZKmYjmE

Аз искам да благодаря на пастор Томи за тази покана да послужим тук на това място. Я да видя първо, да вдигнете ръце колко човека вярват в Исуса Христа? Колко вярват, че Исус Христос е същият вчера, днес и завинаги? Вярвате ли го това? Слава на Бога.
Хайде сега ще отидем на Йоан 14 глава и ще започнем от 12 стих.
Отче, ние Те молим в името на Исус за Твоето Слово да ни дадеш, да го изпратиш, да изцеляваш, да освобождаваш, да благославяш, да даваш живот, да спасяваш в името на Исуса. И нека да кажем: Амин!
Йоан 14:12 Истина, истина ви казвам
Амин, амин ви казвам, думата истина е думата амин. Амин означава истина и означава да бъде. Значи виждате Исус казва: „Амин, амин ви казвам“.
който вярва в Мене
Колко човека вярват в Исус? Много хора. Това е хубаво, че така потвърждаваме вярата.
който вярва в Мене делата, които върша Аз, и той ще ги върши – казва Исус
Който вярва в кого? – в Мене. Не в мен, а в Него, нали, това Исус го казва. Който вярва в Исус. Тук гледам, че всеки вярва в Исус. И вижте какво обещание дава Исус Христос.
който вярва в Мене делата, които Аз върша
Вие помните ли какви дела вършеше Исус? Изцелява болни, гони демони, върши чудеса, укротява бурята, изсушава смокинята, възкресява мъртвите, очиства прокажените, изобщо върши велики дела. „Който вярва в Мене, Моите дела ще върши“ – казва Исус. Виждате ли какво нещо е вярата? Всичко е възможно за Бога, всичко е възможно с Бога. На кого с Бога? На мен с Бога всичко ми е възможно и на теб с Бога всичко ти е възможно.
Всичко е възможно с Бога.
Но не всичко е възможно без Бога. Много неща не са възможни без Бога, но всичко е възможно с Бога и даже казва Божието Слово:
Всичко е възможно за този, който вярва в Бога.
Всичко е възможно за този, който вярва в Исуса. Всичко, значи всичко! Това означава, че няма нито една болест, която Исус Христос да не може да изцели и няма нито една болест, която ние да не можем да изцелим, ако вярваме както трябва в Него, защото всичко е възможно за Бога и всичко е възможно чрез вяра в Бога. Всичко, от което се нуждаем е да вярваме в Него. Исус ни каза: „Ако вярвате в Мене, който вярва в Мене“
Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене
Това означава, че Той много голяма истина казва тук. Не само казва истина, но казва: „Истина ви казвам“, че даже казва „истина, истина ви казвам“, казва една много голяма истина:
който вярва в Мене – казва Исус.
Не който вярва в човек. Ако вярваш в човек няма да ти е възможно всичко, ако вярваш в някоя доктрина няма да ти е възможно всичко, ако вярваш в някаква църква няма да ти е възможно всичко няма да ти е възможно всичко, но ако вярваш в Христос всичко е възможно. Който вярва в Мене – затова нашата вяра трябва да бъде в Него. А знаем ли кой е Той? Христос е Божието Слово, което стана човек, Христос е Божието Слово, което стана плът. Искам да ви кажа, който вярва в Христос е който вярва в Неговото Слово. Ето това е. Дали вярваме в Него, дали вярваме в Словото? Божието Слово Библията е точката на контакт между небето и нас. Ако искаме да се докоснем до Бога ние трябва да се докоснем до Неговото Слово и затова като проповядваме Словото, тогава Бог върши свръхестествени дела – чудеса, знамения, велики дела, защото Неговото Слово е това, което върши чудесата. Псалм 107:20 казва, че
Господ изпраща Словото Си и така изцелява хората и така ги освобождава от гробовете т.е. от смъртта.
Господ днес изпраща Словото Си към вас. Това Слово, което изпраща към вас поражда вяра във вашите сърца и чрез тази вяра, която се поражда в сърцата ви като я задействате вие получавате своето чудо. Така че всичко е възможно. И тук казва:
който вярва в Мене делата, които Аз върша и той ще ги върши, че и по-големи от тях ще върши, защото Аз отивам при Отец.
И после каза:
13 И каквото и да поискате в Мое име
Тук вече говори за името, до сега говореше за вяра. Вяра, всеки вярва. Вярваш ли брат? – вярвам. Вярваш ли? – вярвам. Всеки вярва, въпроса е в кого вярваш.
Има само един Посредник между човека и Бога и това е Човекът Христос Исус – казва 1 Тимотей 2:5
Само един Посредник, само един Ходатай, само един велик и вечен Първосвещеник Който е между Бога и между човека. Исус в Неговата свещеническа, първосвещеническа служба като Човешкия Син Той е Първосвещеникът чрез, Който ние стигаме до Бога. Затова всеки един от вас днес и завинаги има нужда от една личност и тази личност е Исус Христос. Имаш нужда Него да опознаеш, имаш нужда с Неговото Слово да се храниш, ако искаш наистина да видиш благословенията и чудесата на Бога в живота Си и Той казва тук:
Каквото и да поискате в Мое име ще сторя, за да се прослави Отец в Сина.
Тук Христос вече говори за името Си. Името на Исус е над всяко друго име на този свят и на бъдещия. Името на Исус, изобщо, когато видите име в Библията, името говори за чин, както в армията има чинове. Има полковник, има генерал, зависи от чина, колкото по-висок чин, толкова по-висока власт. Името на Исус в духовния свят има най-голямата власт завинаги. Той има цялата власт на небето и цялата власт на земята и Той ни дава пълномощно да действаме от Негово име и това пълномощно, което ни дава да действаме от Негово име, когато ние служим и кажем: „В името на Исус“ това автоматично вече ни поставя не на земно ниво, както сме тук сега физически на земята, но ни поставя в позиция на третото небе, небето на небесата, където отдясно на Отца в небесни места е седнал Исус Христос на трона. Ние в Него, в тази позиция на власт или от тази позиция на власт като кажем „в името на Исус“ ние сме автоматично в тази позиция на власт ако го вярваме, ако го осъзнаваме и тогава всяко друго име бива подчинено на нас в името на Исус, всяко друго демонично име, всякакви нечисти духове застават под авторитета на властта ни. Исус каза в Лука 10:19
Давам ви власт /ексосия/
И тая власт е в името на Исус, защото Лука 10:17 учениците се върнаха и казаха:
17 …Господи, в Твоето име и бесовете ни се покоряват.
Забележете бесовете се покоряваха в името. С други думи в Твоята власт, която си ни дал и бесовете ни се покоряват.
18 Исус каза: Видях сатана паднал от небето като светкавица.
19 Ето, давам ви власт да настъпвате на змии /това са нечистите духове/, и на скорпиони /всички тия отровни същества, които ви тормозят и ви мъчат/, и власт над цялата сила на врага; и нищо и по никакъв начин няма да ви повреди.
Това е властта, която имаме в името на Исус и Той каза:
Каквото и да поискате в Мое име
И ние сега като се молим тук, като искаме изцеление ние какво казваме? – „в името на Исус!“ И като кажем „в името на Исус“ тия болести трябва да се подчинят, като кажем „в името на Исус“ тия нечисти духове трябва да се подчинят, защото ние осъзнаваме, че ни е дадена власт, тя не е наша, ние сме упълномощени от Царя на царете, ние сме упълномощени от Господа на господарите като Негови слуги. Той каза:
Както Отец Мене изпрати, така и Аз ви пращам вас: Идете!
Матей 28:18 …Даде ми се цялата власт на небето и на земята – казва Исус.
Затова идете, защото на Него Му се даде и Той ни я даде на нас. Това, което правим не го правим с човешка власт и сила. Когато Исус изпрати учениците Си в Матей 10:1 Той ги призова, даде им власт над нечистите духове да ги изгонват и им даде власт над болестите да ги изцеляват и тогава ги прати учениците Си. Господ не ги прати без оръжие, Той не ги прати без власт, Той им даде власт над нечисти духове, власт над болести, това е, което Бог ни дава, защото това са враговете ни – нечистите духове, които тормозят народа и болестите, които тормозят народа. И тук първо Исус им каза:
Който вярва /в кого?/ в Мене
Трябва да имаме вяра. Нека кажем: Вяра! Вяра! Вярата е, която активира властта, която ви е дадена. Сега ще ви кажа защо. Имаше случай, когато Исус беше на планината на Преображението, това е Матей 17 глава и се връща от планината на Преображението и заварва Своите ученици да спорят с някакви фарисеи и изведнъж идва един човек и казва: „Учителю, ти на какво си ги научил Твоите ученици? Доведох сина си, който е обладан, те викат, обаче нищо не става, не могат да изгонят духа“, Исус каза:
17 … О роде невярващ и извратен, до кога ще бъда с вас? до кога ще ви търпя? Доведете го тука при Мене.
Изгони духа. Учениците след това дойдоха при Исус и казаха: „Господи, защо ние не можахме да го изгоним? В десетата глава първи стих Ти ни даде власт над всички нечисти духове и над всички болести, в 17 глава ние не можем да изгоним дух“, Той каза:
Поради вашето маловерие
Не че не вярвате, вярвате ама маловерие. Повечето от християните стоят на ниво маловерие и са доволни от това. Вярваш ли в Исус? – вярвам си. Но Исус каза в Марк 16 глава:
Тия знамения ще последват повярвалите.
Той говори за друго ниво на вяра хора, които истински ще повярват, не на думи.
В Мое име бесове ще изгонват – говори за вярващи;
Нови езици ще говорят – това е кръщение в Святия Дух;
Змии ща хващат, ако изпият нещо смъртоносно няма да ги повреди, на болни ще полагат ръце и те ще оздравяват.
Това са знамения или признаци на вяра в Христос, Който умря за греховете ни и възкръсна за оправданието ни. За такава вяра говори Христос. И сега тук в този пасаж Той казва:
Йоан 14:12 …който вярва в Мене /ама истински вярва в Мене, не само на приказки/ делата, които Аз върша и той ще ги върши.
Няма да се плаши от демоните, няма да се плаши от дяволите.
Който вярва в Мене ще върши Моите дела.
И следващият стих казва:
13 Каквото и да поискате от Отец в Мое име
Значи искаш от Отец в Негово име. Как искаш? Искаш в молитва, но не само в молитва. Забележете, че когато Исус се молеше за болните Той всъщност не молеше Отец, а Той заповядваше на болестите, заповядваше на нечистите духове и заповядваше на хората. Казва на нечистия Дух: „Нечисти душе, излез от човека!“ не казва: „Боже, извади духа от него“. Когато човекът беше болен Исус не казваше: „Боже, изцели човека“, Исус казваше: „Бъди изцелен, твоята вяра те изцели!“ Когато човек беше с изсъхнала ръка Исус не каза: „Боже, изцели му ръката“, а каза: „Простри си ръката“ и когато си простира ръката човекът получава изцелението. Когато човекът идва на постелка Исус не казва: „Боже изцели го тоя човек“, Той казва: „Стани! Вдигни си постелката и ходи!“ И ще кажем: „Чакай, кога се молиш Ти, Господи?“ – „Кога ли? Сутрин се моля, ама не се моля, за да се изцеляват хората, а се моля, за да се приближавам при Бога. Вечер се моля, ама не се моля, за да изцелявам болните, а се моля, за да се приближавам при Бога и когато съм близо при Бога, когато съм помазан от Бога, когато съм пълен с вяра, Аз няма нужда да се моля, за да се преместят планините“. Защото Исус каза:
Истина ви казвам /отново Той казва/, който рече на тази планина
Нека да кажем: Рече. Рече. Не казва, който се помоли на планината, нали? Който рече на планината т.е. говори на планината.
Вдигни се и се хвърли в морето. И не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва се сбъдва, ще му бъде.
С други думи Исус казва – когато имаш планина пред теб не почвай тепърва да се молиш, трябва да се молиш преди планината да е дошла пред теб. Трябва да се молиш на Бога не, за да мести планината, а да се молиш на Бога, за да бъдеш близо до Него, да те помаже и да бъдеш пълен с вяра та като застане пред теб планината, не тепърва да се молиш неподготвен, не тепърва да почнеш да постиш три седмици, за да изгониш някой демон, а ти вече трябва да си готов от присъствието на Бога и като застанеш пред планината трябва да кажеш: „Що си ти планино велика, пред Зоровавел поле? Вън в името на Исус!“ Така каза Исус, че трябва да се постъпва с планините. Така че предназначението на молитвата не е Господи, помощ, Господи, помагай, загиваме, Господи, умираме, Господи помощ. Това не е целта на молитвата.
Бог отговаря и на такава молитва, Той отговаря на такава молитва. Учениците бяха в лодката и тя потъваше, Исус спеше на възглавница, те почнаха да викат:
Господи, не Те ли е грижа, че загиваме?
Исус се събуди, смъмри морето, смъмри вълните, смъмри вятъра, показа им какво да правят и каза:
Защо сте страхливи бе маловерци, къде ви е вярата?
Той им отговори на молитвата, обаче нямаше слава в това, нямаше вяра в това. Това бе молитва на отчаяние, а не молитва на вяра. Господ в Своята милост отговаря на молитва на отчаяние, обаче Господ обича вярващите, Той обича, когато ние заставаме с вяра пред Него, когато ние функционираме с вяра, когато не стоим да се оплакваме пред дявола, а го конфронтираме и го побеждаваме с вяра в Господа. Иска да се научим да бъдем войници, да бъдем побеждаващи и да живеем с вяра, а не в отчаяние.
Това, което говоря аз знам, че повечето хора не го правят и няма и да го направят, но ако има някои, които дръзнат да тръгнат да живеят живот на вяра и оставят оплакването, оставят отчаянията и решат да вървят напред и да смъмрят силите на врага, да конфронтират силите на врага ще видим голямо раздвижване в нашата страна. Защото, скъпи приятели имаме голяма власт, която ни е дадена. Най-голямата власт на небето и на земята има християнина, властта, с която Христос разполагаше тук на земята я имаме ние днес. Днес ние имаме тази чест и привилегия да живеем и да вършим Неговите дела, ако дръзнем да повярваме и ако дръзнем да действаме с вярата, която имаме. Така че това име Исус не ни е дадено, за да се оплакваме в името на Исус, а ни е дадено за да заповядваме в името на Исус, дадено ни е да местим планини в това име, дадено ни е да побеждаваме дявола в името на Исуса Христа, а не да бъдем победени от дявола. И тук по-нататък Исус казва:
14 Ако поискате нещо в Мое име, това ще сторя.
И след това казва:
15 Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди.
Което означава ще пазите Моето Слово. Как се разбира, че Го обичаме? – като пазим Словото Му.
16 И Аз ще поискам от Отец, и Той ще ви даде друг Утешител
Нека кажем: Друг Утешител! Друг Утешител! Друг Утешител!
Параклетос друг Утешител, това не е същият. Исус отиде на небето и Бог ни даде друг Утешител. Този друг Утешител е Святият Дух. Святия Дух е другия Утешител, Който ни даде.
за да пребъдва с вас до века.
Нека кажем: Слава на Бога за Святия Дух!
17 Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда нито го познава. Вие го познавате
Казва на учениците Си, те се чудят къде Го познават Святия Дух.
защото той е с вас, и във вас ще бъде.
Как, Господи, Святият Дух е с нас? Ами понеже е в Исус. Когато Исус е бил с тях Святият Дух е бил в Него и понеже Той е бил в Него, Святият Дух е бил с тях чрез Исус и те са познавали Святия Дух по делата. Тия дела, които Исус ги вършеше не са Неговите дела, това са делата на Святия Дух. Така че те можаха да се докоснат до Святия Дух посредством Исус, обаче казва Исус: „Аз заминавам, Духът е с вас, но когато отида горе ще изпратя Духа и вече няма да бъде само с вас, Духът ще бъде във вас“.
Стойте в Ерусалим докато се облечете със сила от горе.
Сила от горе, дунамис от горе. Сега искам да ви покажа нещо. Значи учениците в 10 глава на Матей Исус ги изпрати да служат, да проповядват евангелието и им каза да изцеляват всяка болест, всяка немощ, даже и мъртви да възкресяват. Обаче Той им даде власт – ексосия думата на гръцки, власт им даде над нечистите духове и над болестите, но не им даде сила. Силата им я даде на Петдесятница:
Ще приемете сила като дойде върху вас Святия Дух.
Те не бяха приели сила в Деяния 1:8 още. С други думи действаха само с властта и въпреки всичко вършеха чудеса. Днес ние, приятели, не само имаме същата власт, която Исус на тях им даде, но днес ние имаме и силата на Святия Дух в себе си. Значи ние имаме власт от горе, имаме и сила от горе, разликата между власт и сила е като примерно да видиш един борец як, той има сила, нали? И не смееш да застанеш пред него, за да не стане някоя грешка. Обаче в един момент виждаш едно полицайче, дребничък, слабичък с една палка, мъничък ама разполага с власт и даже този якият може да застане да козирува. Защо? Защото оня има власт. Нали виждате разлика между сила и власт? Господ ни е дал и власт, Господ ни е дал и сила. Власт чрез името на Исус, сила чрез Святия Дух.
Нека да кажем: Власт в името, сила в Духа! Власт в името, сила в Духа!
Така че имаме и власт, имаме и сила. Но и властта и силата могат да спят в утробата ти. Исус каза:
От утробата ти ще потекат реки от жива вода.
В Йоан 7:37-39 Той каза: Ако е някой жаден, нека да дойде при Мене и да пие – говори за Святия Дух.
Ако е жаден нека да дойде и да пие. Какво ще пие? Святия Дух. Ти си жаден, отиваш при Него и пиеш Святия Дух в себе си. След това обаче казва:
Който вярва в Мене
Не само трябва да си пил от Святия Дух, не само трябва да си пълен със Святия Дух, но трябва да вярваш в Исус, защото много хора са кръстени със Святия Дух, обаче понеже не вярват на дело в името на Исус затова тази сила на Святия Дух, това помазание не се освобождава от тях. То не, че го няма, силата е в нас, ние сме приели чрез Святия Дух, но тази сила става активна и действена, когато ти задействаш вярата си, защото вярата докато не се движи е мъртва. Вярата като се раздвижи оживява, възкресява и започва да действа. Така че тая сила, тоя живот, който е в утробата ни може да спи, не защото нямаш силата, а защото нямаш действената вяра в живота си. Същото нещо е с властта, същото нещо е и със силата. Властта я имаме, силата я имаме, обаче народът спи. „Нямаме власт, брат, нямаме власт“ е кога чакаме да я получим тая власт. „Нямам сила, брат, нямам сила“. Библията казва:
За всичко имам сила чрез Оня, Който ме подкрепя.
Как мислите, приятели, ще може ли да се победи дявола с една църква, която има това отношение? И това не е библейско отношение. Не е въпроса хората да се възгордяват и да се надуват, всичко идва от Бога и славата трябва да е за Бога, но ние трябва да вземем и наистина да задействаме вярата. Вижте Исус какво казва на Своите ученици, представете си Господ какво отношение има към учениците Си, които не си задействат вярата.
Роде невярващ и извратен, до кога ще бъда с вас? До кога ще ви търпя?
Ние казваме: „Господ ни обича“, какво ще кажеш за това слово? Какво слово от Исус. Защо го каза? Защото не можаха да изгонят демона. Исус се възмути: „Как може такова нещо, в десетата глава ви дадох власт над всичките духове и над всичките болести и тук да Ме посрамвате пред народа“. Защото ние трябва да носим слава на Господа, не да носим срам на Господа. Как ще се прослави Господ?
Тази болест не е за умиране, а за да се прослави Човешкия Син.
И как се прослави Човешкия Син като умря Лазар ли? Или като възкръсна Лазар? Ето това е, така се прославя Господ като вършим делата на Исуса. Хората обаче казват: „Тая болест е за да се прослави Господ и човекът умря, значи Го прославихме Господа“. Така разсъждават. Вяра в действие, активна вяра.
И сега като започнем да се молим искам да ви кажа, бъдете смели, включително и за кръщение в Святия Дух. Знаете ли когато започнем да се молим за кръщение в Святия Дух, хората в повечето случаи стоят така. Абе моли се, бе човек.
Отвори устата си широко и ще я напълня – казва Господ.
Шушу-мушу… Ако е в къщи на мъжа си като ще отвори такава уста да му вика, обаче, когато дойде време да се моли за кръщение в Святия Дух – шушу-мушу, шушу-мушу. Да видиш в къщи каква уста има. Какво искам да ви кажа, хора? Това е времето, когато да викаш, това е времето, когато да отвориш устата широко, не в къщи. Казва се жената да бъде мълчалива не да вика много. А тук да си отвориш устата да започнеш да говориш на езици чрез вяра. „Брат, не мога да получа кръщение“, ами как ще го получиш, ти не искаш да освободиш вярата. Как да го получиш? Господ дава всичко на вярващите. Стани и ходи! – не мога. Ама Господ не те пита можеш ли, Той ти казва стани и ходи. Ами нима парализираният човек можеше да ходи? Нима човекът с изсъхнала ръка парализирана може да я опъне? Не може. Точно това е вярата, като чуеш Божието Слово, заповедта на Господа, направи го с вяра преди да мислиш. Това е вярата. Вярата е преди да се замислиш, почнеш ли да мислиш ама мога ли не мога ли, какво казва докторът, какво не казва докторът, я да видим епикризата, то замина всичко. Трябва да повярваш и тогава ще видиш Божията слава. Да повярваш в Словото на Бога и вярата ще бъде за действането. Вярата, приятели, не е нещо, което си го държиш в джоба. Вярата не е нещо, което: „Аз съм вярваща“, това не е вярата. Вярата е действие.
Нека кажем: Вярата е действие! Вярата е действие! Вярата е дух! Вярата е действие! Вярата е дух!
Днес ако задействаш вярата си ще видиш чудеса, защото Бог вижда вярата. Когато видя Исус Христос да спускат от горе четиримата човека парализиран човек през покрива, да разбият на Петър покрива и не се знае дали е застрахован покривът и не се знае дали Петър няма да ги съди после за това, че са му разбили покрива. Те пускат човека парализиран от горе, ами ако падне тоя парализираният от горе? Те не го пускат с някакви специални такива легла, а с някаква носилка, ако се преобърне, направо се пречупва, но те рискуват и той рискува, всички рискуват. Не могат да влязат през вратата, влизат през тавана, разбиват тавана, пускат човека и Исус каза: „Леле, сега ви осъдих“ – няма такова нещо. Исус видя тяхната вяра. Той какво видя? Как се видя вярата, приятели? Видя действието. Ти не можеш да нямаш вяра и да чупиш покрива и да пуснеш човека отгоре.
Някои хора казват: „Брат, много съм болен не мога да дойда на изцелително събрание“. Ами то нали за това е изцелителното събрание? Нали изцелителното събрание е за болните? За кого да е, за здравите ли е? Точно за болните. Трябва да идват с носилки, трябва да идват с колички, трябва да идват с всичко на изцелителните събрания и да очакват докосване от Бога и като усетиш докосването от Бога хукваш да тичаш и приемаш изцелението. Няма да се чудиш ама получих ли го, тук ме боли, там ме боли, действаш с вяра. Амин. Исус го погледна и каза:
Синко, прощават ти се греховете.
Чакай, този човек дори не изповяда грехове. Този човек не изповяда грехове, причината за неговата болест беше грях. Той не изповяда греховете, той не се отрече от греховете, той не показа покаяние, но какво показа? Той показа вяра в Господа Исуса, че същият Този Господ, Който може да изцели моята болест може да прости и моите грехове, аз съм готов през покрива да сляза, но да се докосна до Него. И тогава Господ каза:
Греховете ти се прощават. Стани, вдигни постелката си и ходи в къщи!
Нека вдигнем ръце и да кажем: Слава на Бога!
Сега ви подготвих тук с Божията помощ. Искам огнени хора, хора на вяра, не да се чудиш – ама боли ли ме, не ме ли боли. Ставаш, приемаш изцелението. Ако имаш тумор, проклинаме го този тумор и този тумор умира в името на Исус. Амин. Ако има планина в живота ти, местим я в името на Исус, няма да се съмняваме в сърцето си.
Нека кажем: В името на Исус, отхвърлям всяко съмнение, махай се от мен! В името на Исус, отхвърлям всеки страх, махай се от мен! В името на Исус, приемам пълна вяра, вяра в Христос, вяра в Словото, вяра в чудесата! Отдавам Ти слава, Господи! Ти си най-великият! Слава на Исуса! Амин!