Основи на Божественото изцеление – Истината ще ни направи свободни

ОСНОВИ НА БОЖЕСТВЕНОТО ИЗЦЕЛЕНИЕ – ИСТИНАТА ЩЕ НИ НАПРАВИ СВОБОДНИ
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – Християнски център Бургас, 2016г.
https://www.youtube.com/watch?v=FMKMQlu8ug4

Ще познаете истината /казва Исус/ и истината, която познавате ще ви направи свободни.
Истината трябва да бъде познавана. Истината е Исус, истината е Божието Слово. Тя трябва да бъде разбирана, трябва да бъде познавана, за да може хората да бъдат свободни. Има хора, които са вързани в измама или в заблуда и всяка заблуда и измама трябва да бъде разрушена в името на Исус. Всеки дух на измама и заблуда трябва да напусне в името на Исус. Ние искаме Духа на истината, Който е Святият Дух. Исус е истината, Святия Дух е Духът на истината. Бог е светлина, в Него няма никаква тъмнина. В Него ням заблуда, няма зло, няма грях. Ние искаме да знаем Божията воля, защото когато познаваш Божията воля ти можеш да я приемеш за живота си.
Сега аз започнах с това, защото има хора, които наистина са в нужда. Аз вярвам, че много хора са дошли просто, защото са в нужда и търсят отговор на нуждата, търсят от някъде да получат. Много хора са се обръщали на други страни. Някои хора са се обръщали към екстрасенски, към врачки, баячки, лекари и т.н. но няма разрешение. Обаче искам да ви кажа – разрешението не е при дявола, при служителите на дявола, защото има служители на дявола – врачки, баячки, гледачки, екстрасенси и други подобни, които не са служители на Бога. Трябва да се обърнете към Бога с цялото си сърце и да поискате от Него, не само това, но всеки, който е ходил на такива места трябва да се покае от греховете си, защото Исус Христос е великият Лекар. Той е Иехова Рафа – Господ, Който ни изцелява.
Има хора, които питат дали Господ иска да го направи, защото сме се опитвали, дали Господ иска или не иска. Този въпрос все стои пред хората и ние трябва да го изясним това нещо съобразно с Божието Слово, иска ли Господ или не иска. Защото ако ти не знаеш дали Господ иска или не иска не можеш да получиш. Вярата се гради на знание на Божията воля. Ако не знаеш Божията воля как ще го вярваш? Хората са неуверени, един път като не получи и си мисли вече явно не е била Божията воля за мен, но ние трябва да се интересуваме не какви са нашите опитности, а какво казва Божието Слово.
Защото Божието Слово живее и трае до века.
Небето и земята ще преминат, но Моите думи никога няма да преминат – казва Исус.
Така че се молим сега в името на Исус за откровение да влезне в сърцата ни. Сега като слушате Словото може да го слушете по два начина, единия начин да го слушате просто като интелектуален материал, другия начин е да разтворите дълбоко духа си и сърцето си, за да може това Слово да влезне във вас и да пусне дълбоки корени. Има възможност да дойдеш на църква и да гледаш кой каква грешка ще направи, да гледаш човека, но ако дойдеш на църква и търсиш да намериш Господа, Библията казва:
Търсете Господа
Всички, които сте дошли тук, търсете сега Господа тук, не какво човек ще направи, какво човек ще говори, защото ние хората сме хора, всеки човек бърка, но нека да видим съвършения Господ какво ще говори и какво ще направи днес. И Той говори чрез Словото Си, така че да отворим сърцата си с вяра, да разтворим сърцата си и да приемем това Слово да пусне дълбоко корен в нас. Ако ти позволиш на Словото да влезне в духа ти, ти си получил своето чудо. Когато Господ стане по-реален за теб от твоите болести, ти си получи твоето изцеление.
Някои хора ще разберат, че са изцелени в къщи, някои хора ще го разберат тук, но така или иначе дали си го почувствал или не си го почувствал приеми го на вяра. Исус каза:
Ако повярваш ще видиш Божията слава.
Условието за Божията слава, възкресенската сила на Святия Дух е да повярваш и да повярваш означава да приемеш със сърцето си това за истина.
Сега аз започвам да чета:
Матей 8:14 И когато дойде Исус в къщата на Петър, видя, че тъща му лежеше болна от треска.
Треска – висока температура, сигурно някакъв грип, не знаем какво точно е било, обаче лежи болна.
15 И докосна се до ръката й, и треската я остави;
Забележете, че треската беше личност, треската я беше хванала, Исус се докосна до нея и треската я остави. И днес, ако има болест върху теб, когато Господ се докосне до теб болестта ще те остави. Решението не да се излекуваш, не да се напънеш – днес Господ да те докосне или ти да Го докоснеш, два начина има. Или Му позволи Той да те докосне чрез Словото Си и присъствието Си или ти Го докосни с вярата си, но по един от тези начини ти ще получиш своето изцеление.
и тя стана и Му прислугваше.
Аз искам да ви кажа, приятели, много хора получават чудеса от Господа, обаче направете като тъщата на Петър – започнете след това да Му служите от благодарност, на Господа, не на човека. Като го получиш служи Му.
16 А когато се свечери, доведоха при Исус мнозина хванати от бяс;
Това означава, че са били обладани от демони, имали са демони в себе си. Някои хора не вярват, че има такова нещо, има такова нещо. Доведоха при Него мнозина казва, не малцина, значи мнозина имат такива проблеми, независимо дали го знаят или не. Защото искам да ви кажа едно нещо, че най-голямата сила на дявола е нашето невежество. Ако ние знаем той е победен, защото Исус го победи на кръста и ние го побеждаваме чрез кръвта на Исус, но ако ние не знаем живеем в робство и в поражение. Затова ние трябва да знаем и затова се молим за този дух на откровение и мъдрост да ни дава Господ, за да може да ни разкрие тази истина, да я видим тази истина със сърцата си.
и Той изгони духовете с една дума /ще ви го кажа, както вярвам, че е преводът – със словото Си/
Той изгони духовете как? – със Словото Си. Сега докато ние проповядваме Божието Слово бесовете вярват и треперят, защото Словото на Бога е това, което ги гони.
Той изгони духовете със Словото Си и изцели всичките болни;
Нека кажем: Всичките! Всичките! Всичките!
Колко болни изцели? Божията воля ли е да бъдат изцелени болните? Исус е образ на невидимия Бог. Ако не е Божията воля да изцелява защо изцели всичките? Но това не е единственото място, това е едно от местата, на които е записано, че Исус изцели всичките болни без изключение.
Изцели всичките болни. Защо ги изцели? Тук пише:
17 за да се сбъдне реченото чрез пророк Исая
Пророк Исая говори преди стотици годни движен от Святия Дух, пророкува за Исус Христос и за Неговата мисия на земята. И вижте какво казва тук:
за да се сбъдне реченото чрез пророк Исая
С други думи, това, че Той изгони демоните не беше нещо, което Той го беше решил, а това е нещо, което Бог Отец е бил решил преди вековете и е дал да бъде пророкувано чрез пророк Исая стотици години преди Исус да дойде на земята. Исус не дойде случайно. Пророчествата показват за Него, че Той е Месията, Той е Спасителят, Той е Господът, Той е Божият Син, Той е Този, Който идва да спаси целия свят, включително и българите и България и Бургас. Той не е дошъл като други пророци други така наречени служители, които се наричат по някакъв начин, идват от някъде, нито знаеш от къде идва, нито нищо. Исус Христос е пророкуван от началото на Библията до края, слава на Бога. Той изцели всичките болни изпълнявайки пророчеството на пророк Исая. Значи това изцеляване на всичките болни не е било просто случайно нещо, това е изпълнение на пророческите думи дадени от Святия Дух стотици години преди това. И какви са тия думи?
Той
кой е Той? – Исус.
„Той взе на себе Си нашите немощи
Това отговаря на освобождението, Той изгони демоните „взе на Себе Си нашите немощи“. Виждате ли, както в естествения свят така и в духовния свят няма празно.
Исус взе на Себе Си немощите и болестите ни понесе.
Така че, ако ти днес можеш да видиш твоята болест, знаеш твоята болест, знаеш твоите проблеми, семейни проблеми, лични проблеми, служебни проблеми, най-вече проблеми със здравето, проблеми с греховете, проклятия, каквото и да е. Ако можеш да видиш, че Христос, Който беше разпънат на кръста, не беше разпънат напразно, а с цел да вземе върху Себе Си нашите грехове, за да може ние да бъдем простени, оправдани и да имаме вечен живот. Той взе на Себе Си нашите болести, за да можем ние да бъдем изцелени, Той взе на Себе Си нашето робство, не случайно е бил прикован на кръста, прикован, значи вързан на кръста. Защо? За да можем ние днес да бъдем свободни. Той взе на Себе Си нашето проклятие като стана проклятие за нас – Галатяни 3:13, за да може чрез Него благословението да дойде в живота ни.
Така че виждате, че Той е ключът, Христос, Който на дървения кръст понесе всичко. Както е писано, отново пророческо слово от Стария завет:
„Проклет всеки, който виси на дърво.“
И Христос изпълни това пророчество. Той увисна на дървен кръст, за да понесе върху Себе Си твоето проклятие и моето, наследствени проклятия, проклятието на закона, клетви, чародейства, магии, хората толкова ги е страх от това. Вижте ключа къде е – Христос ги взе върху Себе Си на кръста. Той е нашето решение. И тук казва:
За да се сбъдне реченото от пророк Исая, който казва: „Той взе на Себе Си нашите немощи и понесе нашите болести“.
Забележете думите немощи и болести. Сега ще отидем в Исая 53 глава, където всъщност Исая го пророкува това нещо. Исая 53:4, зависи от превода, една дума може да се преведе по два три начина. В нашите Библии е преведена по този начин, но аз ще ви кажа и двата начина, по които може да се преведе, защото английската Библия Кинг Джеймс превежда по другия начин, испанската Рейна Валера също, тези еврейски думи.
Той наистина понесе печалта ни /казва тази Библия българската/ и със скърбите ни се натовари.
И това е вярно, защото тези думи означават точно така – печал и скърби. Но примерно православната Библия го превежда:
Той понесе на Себе Си нашите болести и с болките ни или с недъзите ни се натовари.
Матей в Новия завет го цитира:
Той взе на Себе Си нашите болести и с немощите ни се натовари.
С други думи, Той взе на Себе Си болестите, немощите, болките, недъзите, взе на Себе Си нашата печал и нашите скърби. И разбира се голяма част от скърбите и печалта на хората са свързани с болести, вие го знаете. Каква скръб е хората като видят примерно децата им в такова състояние болни, да страдат, родителите или приятелите, или някой, който умира от рак, или някакви болести, които са ги вързали хората и не могат да живеят както трябва и да функционират както трябва, това е трагично. И виждате Христос, понеже хората казват: „Ама не Го ли е грижа Бог?“ Вижте, приятели, Деяния на апостолите 10:38 ни показва кой е Исус и кой е дяволът. Деяния 10:38, там се казва:
Исус от Назарет Бог Го помаза със Святия Дух и със сила
За какво беше това присъствие на Святия Дух и тази сила? За да може
Той да обикаля и да върши благодеяния.
Което означава добри дела. Нека да кажем: Благодеяния! Добри дела! Значи Исус какви дела върши? – добри, благодеяния.
и да изцелява всички
Нека да кажем: И да изцелява всички!
Колко да изцелява? Отново го има виждате ли?
които бяха угнетявани от дявола.
От кого бяха угнетявани? Кой угнетява с болестите? Някои казват: „Господ ми даде тази болест“. Приятели, освен Бог има и дявол, който ви мрази със съвършена омраза, никой човек не ви мрази така, както дяволът ви мрази, иска да ви унищожи, иска да ви разруши, иска да ви убие и той работи в семействата ви, работи в живота ви, работи в телата ви, в сърцата ви и единственото ни спасение е Христос, Който умря на кръста и възкръсна. Ние сами по себе си не можем да се борим с дявола. Затова проповядваме Христос, защото Той е единственото спасение, единственият изход за всеки един човек на тази земя. За всеки един!
Така че виждате Исус, Който обикаля да върши благодеяния и Който изцелява всички, защото дяволът ги угнетява. Виждате дяволът, който угнетява хората с болести. Вижте какво става по болниците, вижте какво става по лудниците, погледнете колко хора страдат под тежкия хомот на сатана. Ние трябва да си отворим очите и да видим, че наистина се нуждаем от Този Спасител. Тук казва:
Той наистина взе печалта ни и със скърбите ни се натовари.
Той наистина взе нашите болести и с немощите, с болките ни се натовари. Обаче нека да обърнем внимание на тези думи. Първо говори за болести, после говори за болки, това са две различни неща. Болестта има болки в себе си, физически болки, но аз вярвам, че когато казва: „и с болките ни се натовари“ има в предвид душевни болки. Христос като плати цената не плати цената само за физическото ни тяло, Той плати цената, за да бъдем изцелени не само физически, но също емоционално. Има хора, които живеят в депресия, в страхове, не смеят да излязат навън. Ето някои хора ми пишат: „Не мога да дойда на службата, брат, защото имам страх да пътувам с автобус или с кола. Не мога да дойда, защото имам страх от затворено пространство. Не мога да дойда, защото не мога да стоя сред много хора, страх ме е“, други са парализирани не могат да станат. Изобщо дяволът вършее и тормози народа и ние трябва, приятели, да се надигнем срещу това робство.
Аз искам да ви кажа, че Бог е дал хората да Го обичат с цялото си сърце, цялата си душа, всичкия си ум и всичката си сила. Бог е казал и това е първата заповед:
Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, цялата си душа, всичкия си ум и всичката си сила. И ближните /хората/ да ги обичаш като себе си.
Това е заповед на Бога. Недейте да мразите хората, и те страдат като вас. Обаче Бог е дал и омразата, но не да мразим Бога, не да мразим ближния, а да мразим греха, защото греха е оръжието на сатана. Някои хора са болни поради греховете си. Греха е коренът на болестите. Много хора искат да бъдат изцелени, но не искат да се откажат от греховете си. Покай се! Кръвта на Исус ще измие твоите грехове, защото Исус понесе нашите грехове на кръста на първо място. Но Бог ни е дал също да мразим и дявола. Някои хора флиртуват с дявола: „О да, аз съм вярващ“ – „И къде отиваш?“ – „Ами отивам да говоря с духа на майка ми“ – „Знаеш ли с кого говориш?“ – със сатана. „Отивам да ми излеят куршум“.
Не си намразил дявола, не си намразил греха, за да отиваш да правиш тези неща, защото няма да получиш помощ, а ще станеш още по-зле, защото точно дяволът е този, който носи болестите и ти му даваш законно право да донесе още повече болести и още повече смърт в живота ти и в дома ти. И от тези дела идва проклятие не само върху теб, хайде примерно да дойде проклятие само върху теб ще го преживееш някак си, обаче Библията казва – и върху децата ти и върху внуците ти, и върху правнуците ти, три или четири поколения проклятия идва от това действие, че ти отиваш на помощ пи сатана и неговите служители. Ако искате ходете. Обаче вижте какво е положението на българския народ, толкова години българският народ слуша Ванга и тук съм почти сигурен, че има хора, които са били там или техните роднини са били там. Колко хора имат такова нещо да си вдигнат ръката. Срам ги е. Има някои, които казаха. Вярно е, искате благословение нали? Трябва това нещо да бъде разрушено в името на Исус, трябва да се отречем. Това знаете ли какво означава? Сключен договор със сатана, защото ти отиваш там. Това действие е сключване на завет, тоя завет трябва да се разруши. Има завет, който трябва да сключим всичките, но тоя завет е с Всемогъщия Бог чрез кръвта на Исус. Няма да влизам повече в тази област, но нека да ви покажа нещо тук.
Той понесе нашите болести
Той понесе всичките ни физически болести, но също понесе и емоционалните – депресия, отчаяние, различни видове епилепсии, страхове, неврози, каквито можете да си ги представите, емоционални болести. Умствени – умствен блокаж, чародейства. Така че каквато и емоционална болест да имаш можеш да получиш освобождение. Обаче искам да ви предупредя, че изцеленията, които получавате било то на душата си, било то на тялото си не са защото вие отивате при някой човек, както хората отиват при екстрасенси. Това, което ще получите ще го получите, защото Христос преди две хиляди години е умрял, за да можете вие днес да го получите да го получите. Вашето изцеление не е нещо, което вие получавате, вие го получавате днес, но то не ви е дадено днес, то ви е дадено още преди две хиляди години, просто днес можеш да го получиш. Разбирате ли, това го получавате по благодат, то е подарък от Бога, Той е платил цената.
Аз искам да ви го кажа тоя случай, за да го разберете за този българин, който е пътувал с кораб за Америка. Искал да избяга в Америка, пътувал с кораб, купил си билет едва, едва и понеже няма пари за ресторанта си купил сиренце и хляб и се качил в кораба. Почнал да се храни със сирене и хляб, сирене и хляб, ден два, три, седмица, не знам колко време вече, обаче от кухнята или от ресторанта се разнасят страхотни миризми, такова вкусно ядене и той вече не издържа и в един момент влиза в ресторанта и казва на келнера: „Абе кажи ми, господине, колко струва една порция?“ Той вече човекът гладен, яде му се нещо друго и келнерът казва: „Господине, за какво говорите вие, ами то яденето е включено в цената на билета“.
Ние днес като християни всеки казва „аз съм християнин“, обаче не може да разбере, че тези неща това, което днес ти си дошъл да го получиш, едва ли не да се бориш за него, за да го получиш, няма за какво да се бориш, ти просто трябва да го приемеш. То е благодат, то е дар, подарък. Знаеш ли какво значи подарък? Получаваш го като подарък от Господа, просто го приеми и ще го получиш, защото цената на билета е била платена преди две хиляди години. На нас ни е безплатно, ти казваш: „Слава на Бога, то ми е безплатно“, обаче на теб ти е безплатно, на Него не Му беше безплатно. Той плати всичко, плати живота Си, кръвта значи живота. Той плати с кръвта Си, с живота Си, за да може ние днес да имаме и вечен живот и изобилен живот. Така че тук виждате какво казва 5 стих:
Но Той беше наранен поради нашите престъпления
Каквито престъпления имаме спрямо Бога и спрямо хората, Той беше наранен за това.
Бит беше поради нашите беззакония, не Него дойде наказанието докарващо нашия мир
Има хора, които нямат мир, нямат мир с Бога, нямат мир със себе си. Ето, чрез кръвта Му можеш да получиш мир.
И с Неговите рани ние се изцелихме.
С Неговите рани ние се изцелихме. Нека да кажем: С Неговите рани ние се изцелихме! Виждате, че дори пророкът го говори в минало време. Пророкът преди две, три хиляди години говори в минало време, че ние сме се изцелили. Така че искам да разберете, че това, което днес сте дошли да получите, то вече ви е дадено, защото човек казва: „Господи, защо не мога да го получа? Защо не ми го даваш?“, Господ казва: „Аз съм ти го дал“.
И сега да отговоря накрая на въпроса, хората ме питат: „Божията воля ли е всички да бъдат изцелени или не е Божията воля?“ Аз даже не го гледам по тоя начин, нека да ви кажа аз как го разглеждам пък вие съдете дали е правилно. Този човек, който отиде в ресторанта и пита „може ли да хапна от това ядене“, волята ли е на ресторанта да му даде храната или не? То няма какво да говорим, то е дадено вече. Той не се храни, защото просто не отива, той не се храни с тази храна просто, защото не вярва, че тази храна му е дадена, той просто не вярва. Той смята, че трябва да плати нещо. Някои от вас смятат, че нещо трябва да платите на Бога, нещо трябва да заслужите пред Бога, някакви дела да извършите, обаче искам да ви кажа, че спасението се дава сто процента като подарък от Бога, изцелението го получавате сто процента като подарък от Бога, само трябва да вярвате и да се покаете от греховете си, днес да кажеш: „Господи, аз съжалявам. Съжалявам за всичко, което съм направил, съжалявам“, да съжалиш. Даже сега като се молим просто се сети състоянието на твоя грях, твоята грешност пред Бога, застани пред Него и Му кажи, че съжаляваш в сърцето си и поискай прошка и Той ще ти прости още днес греховете и по същия начин с болестите. Сега като започнем да се молим, нека всеки да приеме изцелението, защото ние, хора, които сме вярващи имаме завет с Бога, сключен завет, който завет включва обещания и обещанията включват благословения – благословения за вечен живот и благословения за изцеление и за свобода.