Изцеление чрез тялото и кръвта на Исус

ИЗЦЕЛЕНИЕ ЧРЕЗ ТЯЛОТО И КРЪВТА НА ИСУС
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 26.01.2017г.
https://www.youtube.com/watch?v=cjXtbyfaCt4

В последно време ние сме в търсене. Искам да ви споделя някои неща. Ние сме в търсене на присъствието на Бога и на силата на Бога. Знаете в Деяния на апостолите 10:38 се казва:
Исус от Назарет, – как Бог Го помаза със Светия Дух и със сила
Святия Дух и сила, търсене на присъствието Святия Дух, търсене на силата на Бога – двете страни на монетата. Днес църквата има нужда и от присъствието и от силата на Святия Дух, всеки един от нас се нуждае. Аз искам да ви окуража, скъпи приятели, да не се отчайвате от нищо, от никакви скърби, от никакви трудности, които идват в живота ви, никакви проблеми, които идват в живота, защото Господ е жив и Той е с нас. Библията казва – Емануел – Бог с нас. Това, което има нужда да направим е да търсим Господа.
Имах друг материал, който трябваше да го говоря, просто си загубих записките, затова ще ви говоря други неща. Виждате, в движение загубваме някои работи. Беше във връзка с тялото на Исус Христос, тялото на Исус Христос във връзка с изцелението ни.
Искам да започнем с това – Яков 4:7 казва:
Покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас.
Приближавайте се при Бога и ще се приближава и Той до вас. Забележете тази отговорност, която Божието Слово ни дава да се приближаваме при Бога. Приближавайте се вие при Бога и тогава Бог ще се приближава при вас. Тук говори за Божието присъствие.
8 Покорявайте се на Бога /тоест покорявайте се на Неговото Слово/, но се съпротивлявайте на дявола /на неговите изкушения и заблуди/ и той ще бяга от вас. Измивайте ръцете си, вие грешни /тоест очиствайте делата си/, и очиствайте сърцата си, вие колебливи /тоест вярвайте/.
9 Тъжете, ридайте и плачете; смехът ви нека се обърне на плач, и радостта ви в тъга.
10 Смирявайте се пред Господа, и Той ще ви възвишава.
Виждате тази отговорност, която ние имаме. И така, търсим присъствието на нашия Господ. Искам да ви кажа, че това е номер едно най-важно нещо в живота на християнина. Библията казва:
Търсете Господа и Неговата сила, търсете лицето Му, присъствието Му винаги.
За Давид се казва:
Едно нещо съм поискал от Господа и това ще търся – да живея завинаги в дома Господен /в присъствието на Господа/.
Присъствието на Господа. Ние говорим за небесата, ние трябва да живеем в небесата от земята, от тук още трябва да тръгнем и да живеем в небесата. Небесата трябва да живеят в нас и ние трябва да живеем в небесата. Така че, насърчавам всеки един, освен всичко, от което се нуждаем, да търсим на първо място нашия Господ.
Търсете Божието царство /Божието присъствие, Божието управление/ и всичко останало ще ви се прибави.
И така, това е първото нещо, най-важното нещо, но в същото време много пренебрегнато – търсенето на Божието присъствие. Винаги е имало хора, които са ходели в присъствието на Бога и ще има, макар че са малко. Ето го Енох, който е ходил с Бога 300 години и Господ си го взел, в един момент Господ си го взел при Себе Си и не е видял даже смърт и в днешно време има такива хора. Разбира се в миналите години, в тъмното средновековие също е имало такива хора. Ето, вие можете да прочетете книжката на брат Лауренс, може би я продават – „Практикуване на Божието присъствие“, мадам Гуьо книгата, тя говори за молитвата, различни нива на молитвата и т.н. Насърчавам всеки един от нас, всеки един от вас в това да търсим Божието присъствие. Но как да търсим Божието присъствие като не виждаме Бога, не Го чуваме, не можем да Го пипнем? Много интересно нещо, ето сега гледам какво се казва в Откровение на Йоан:
Те го победиха /или ние побеждаваме дявола/ чрез кръвта на Агнето и словото на нашето свидетелство.
Кръвта на Агнето и словото на нашето свидетелство. Има някаква връзка между Божието Слово и тялото на Исус Христос, сега я виждам тази връзка, връзка между тялото на Исус Христос и между Божието Слово. В Йоан 1:14 се казва, че:
Словото стана плът /Божието Слово стана тяло/ и пребиваваше между нас.
Божието Слово стана човек, се въплъти в Исуса Христа, кръвта и плътта на Исуса. Исус ни каза:
Който пие кръвта Ми и яде плътта Ми има живот вечен в себе си.
Разбира се ние не можем да пием от Неговата кръв и да ядем Неговото тяло, което е било разпънато преди 2000 години. Както някои казват: „ние не сме човекоядци“, но Христос е дал начин, по който ние да пием кръвта Му и да ядем плътта Му, Той е дал начин, Той е дал Господната тапеза и чрез нея ние да можем да пием от кръвта Му и да ядем от плътта Му. Кръвта на живота, кръвта на вечния завет, кръвта на победата, святата кръв на Исус Христос, от която се нуждае всеки един от вас.
Ако врагът иска да победи християнина и църквата, той трябва да ни отдели от нашата сила, той трябва да ни отдели от онова, което ни прави победители. Вижте Исус казва, че клеветника или обвинителя на братята, който е сатана може да бъде победен чрез кръвта на Божието Агне Исус Христос, кръвта, която ни приближава при Бога, кръвта, която ни въвежда в Светая светих и в Неговото присъствие. Тази кръв ни дава не само достъп до тронната зала, но тази кръв е тази, която ни дава победа над сатана според Откровение 12:11 и ако нашият враг по някакъв начин трябва, иска да ни победи, той трябва да ни отдели от кръвта на Исуса. След като нашата победа е в кръвта, това означава, че неговата победа е като ни отдели от кръвта на Исус. Затова се задава учение, затова се задава вид християнство, което по някакъв начин ще отделя християнина от кръвта на Исуса с цел да ни направи слаби и с цел да бъдем и да останем в поражение. На всякъде в Новия завет се казва, че ние имаме победа – в Римляни 8 глава, в 1 Коринтяни 15 глава, 2 Коринтяни 2:14, в 1 Йоан 5:4 също се казва, в Откровение на Йоан 12:11 и на всяко едно място се говори за това, че нашата победа е чрез Исус Христос, нашата победа е чрез кръвта на Исуса. Без Христос и без Неговия кръст ние нямаме победа, затова трябва да има едно завръщане със сърцата ни към Христос и към Неговата свята кръв. Ако искаме да търсим присъствието на Бога, ние не можем да се приближим до Него без кръвта на Исус. Всяко място, което бъде поръсено или покрито с кръвта на Исус е място, което ще бъде докоснато от Святия Дух. Всяко място, всяка страна на нашия живот докосната от кръвта ще бъде докосната и от Святият Дух. Затова трябва да се молим: Господи, дай ни откровение върху кръвния завет, дай ни откровение върху святата кръв на Исус, защото в нея имаме победа.
В тази кръв ние имаме силата. Където е кръвта, там е Духът на Бога, където кръвта я няма, там Духът го няма. Затова, ако ние искаме да влезнем в присъствието на Бога и да ходим в присъствието на Бога, ние трябва да търсим това откровение на този вечен завет, който е сключен чрез кръвта на Господа Исуса. Но когато става въпрос, защото днес много търсим по въпроса за изцеление, изцеление на нашите тела, то се намира в Неговото тяло, изцелението на твоето и на моето тяло се намира в Неговото тяло. Вие знаете в Исая 53:4 и 5, там се казва в края на 5 стих:
С Неговите рани ние се изцелихме.
С Неговите кървящи рани, но къде са тези рани? Те са в Неговото тяло. В Неговите рани, които са в Неговото тяло ние сме изцелени. Той понесе в собственото Си тяло не само нашите грехове, но Той понесе в собственото Си тяло и нашите болести. Така че изцелението на тялото ни се намира в Неговото тяло, кръвта Му се проля за душите ни, кръвта Му се проля за живота ни, кръвта се проля, за да приемем вечния живот, тялото обаче се разчупи и се разпъна на кръста, за да можем чрез това тяло да получим изцеление. И не случайно по време на Господната трапеза Исус ни заповяда да ядем и плътта Му, не само да пием кръвта Му, но Той каза и да ядем плътта Му, за да можем да бъдем изцелени.
Искам да ви покажа нещо в Изход 12 глава, въпреки че ги нямам записките ще вървим напред. В 12 глава се говори за пасхалното агне, което между другото според 1 Коринтяни 5:7 е Исус Христос – нашето пасхално агне е Исус Христос. И се казва:
5 Агнето или ярето ви нека бъде без недостатък /Христос беше без недостатък/, едногодишно мъжко /забележете, Христос беше мъж/; от овците или от козите да го вземете.
6 И да го пазите до четиринадесетия ден от същия месец; тогава цялото общество на израилтяните, събрани в домовете си да го заколят привечер.
Заколването е образ на разпъването на кръста.
7 После нека вземат от кръвта и турят на двата стълба и на горния праг на вратата на къщите, където ще го ядат.
Това е прилагането на кръвта, за което сме говорили.
8 През същата нощ нека да ядат месото, печено на огън; с безквасен хляб и с горчиви треви да го ядат.
9 Да не ядат от него сурово нито варено във вода, но изпечено на огън, с главата му, краката му и дреболиите му.
Забележете нещо – тук се казва агнето цялото да бъде изядено, агнето обаче да бъде опечено, да бъде минало през огън. Това е огненото кръщение, през което Христос мина, Христос, Който беше разпънат на кръста това е Неговото огнено кръщение. Вие виждате, затова се казва през огън, да бъде опечено, защото Той мина през невероятен огън на кръста. И се казва да бъде изядено. Забележете нещо интересно тук. Значи, когато агнето беше заклано кръвта беше сложена в лигенче и трябваше да помажат горния праг и двата странични прага с кръвта, с цел, когато мине погубителят да не погуби първородното в дома. Там, където има кръв, там на да има погубване на първородното, тоест кръвта беше за спасение, кръвта беше за спасение на дома. Кръвта на Исус е за спасение на целия ви дом. Обаче Господ не се спира до там, казва: „Нека целия ви дом да яде от тялото на това агне“. Значи не само кръвта беше приложена, но и тялото беше изядено на агнето и се казва цялото тяло да бъде изядено на агнето.
Скъпи приятели, това е много важно, защото Христос каза не само да пием кръвта Му, но да ядем плътта Му, Той е нашето пасхално Агне. Това е един начин, по който ние прилагаме кръвта на Исуса в нашия живот – чрез Господната трапеза.
И така, нека да продължа натам. Тук казва, че ще порази всяко първородно в египетската земя, но там, където има кръв няма да порази Господ и т.н. Значи те приложиха кръвта върху стълбовете на къщата и първородните им не пострадаха, докато на египтяните всяко първородно от първородното на Фараона до първородното дори на добитъка им беше убито. Така че кръвта на Исус пази нас и домовете ни от разрушителя и от смъртта. Слава да бъде на Бога. Пази ни и от Божия гняв.
Но след това, ако обърнете внимание в Псалм 105:37, един много известен стих, много важен, аз рядко го използвам, но сега вярвам, че е удобен момент за неговото цитиране. Пише:
Изведе людете Си /тоест хората Си/ със сребро и злато
А вие помните, че евреите излязоха със среброто и златото на Египет, защото те поискаха на заем злато и сребърни съдове от египтяните и като излязоха от Египет ги взеха със себе си и с тях те построиха скинията в пустинята по инструкциите на Бога. Какво означава това? Това е трансфер, който се получи тогава и се е получавал на няколко пъти в историята еврейския народ тоя трансфер и се очаква да се получи такъв трансфер и в църквата с цел църквата да се изгради и да може да евангелизира целия свят, защото още не сме успели да го направим.
Изведе людете си със сребро и злато
Сега няма да говорим върху това, защото това си е цяла отделна тема, но после казва:
Нямаше нито един между племената им, който да се спъва по пътя.
Трябва да разберете, че това е бил един народ, горе долу три милиона души народ, който целия този народ е бил изцелен в един ден. Цял народ изцелен за един ден. Значи имало е хора, които са били болни, имало е хора, които са били пребивани от египтяните, работели, изморени, отрудени и т.н. в един ден цял народ е бил изцелен. Как е бил изцелен този народ? Той е бил изцелен в резултат на пасхата, която са празнували или както казваме: Пасхалното агне, което е било заклано, кръвта му е била приложена върху стълбовете на вратата с цел те да не бъдат погубени, но да оцелеят и да оживеят. Тази кръв всъщност разкъсва веригите на мрака, веригите на смъртта и на робството, кръвта на агнето и вижте, ако кръвта на едно обикновено агне тогава е могла да освободи цял народ от робство в Египет, колко повече кръвта на Божието Агне Исус Христос днес ще освободи нас от всяка верига на сатана, от смърт, от робство.
Ето, това е насърчение за хора, които са упресирани от нечисти духове. Ако тогава кръвта на едно обикновено агне е могла да освободи целия народ от робството на Фараона, който е образ на сатана и от робството на Египет, който е образ на света, колко повече днес кръвта на Божието Агне Исус Христос ще освободи теб и мен и нашите семейства, защото целият народ излезе от Египет свободен. Но забележете, че те не само приложиха кръвта за да бъдат освободени и да бъдат оживотворени и да бъдат спасени, но също така ядоха от тялото на това агне опечено, което е образ на Исус Христос, Който мина през огненото изпитание на кръста. И в резултат на това, че те ядоха от това агне, всеки един болен човек от евреите в Египет е бил изцелен и днес искам да ви кажа, Словото Божие казва в Исая 53 глава:
С Неговите рани /които са в Неговото тяло, ние, които сме в завет с нашия всемогъщ Бог/ се изцелихме.
Изцелението е включено в нашия завет, включено в изкуплението на кръста. В Новия завет можете да го видите това в 1 Петрово 2:24
С Неговите рани ние се изцелихме – казва Петър.
Можете да намерите същото нещо в Матей 8:17
За да се сбъдне писаното чрез пророк Исая, който казва: „Той взе на Себе Си нашите болести
Къде на Себе Си? – върху тялото Си.
„Той взе на Себе Си нашите болести, понесе нашите немощи“ или понесе нашите болки.
Всичко това Той взе върху Себе Си. И така, приятели, в Неговото тяло ние имаме изцеление. И когато взимате Господна трапеза, независимо в коя църква отивате, имайте тази вяра, когато ви дадат хляба или питката и взимате от този хляб и го слагате в устата си, нека в сърцето си да имате тази вяра, че вие взимате участие в тялото на Господа Исуса. Православната църква го нарича причастие. Виждате ли, ставаш съпричастен, част от тялото, причастие – кръвта като пиеш ставаш съпричастен с кръвта на Исус, с тялото на Исус, ставаме едно с Него.
Който се съединява с Господа става един дух с Него.
Където е Господният дух, там е свобода.
Така че, взимайте Господната трапеза с тази вяра, кръвта, която се проля за душите ни и тялото, което се даде за телата ни. Не само това, но това тяло, което се даде, за да може телата ни да бъдат изцелени то се даде и за да може телата ни да бъдат възкресени. Защото същото това тяло, което понесе нашите болести, то понесе и нашата смърт и го сложиха в гроба, но след три дена това тяло възкръсна от смъртта. Ако ние сме част от това тяло ние също ще възкръснем от смъртта и това е, което очакваме, възкреснието от мъртвите. Изцелението е до време, обаче възкреснието е завинаги. Ние благодарим на Бога за тази жива надежда, която ни е дал да бъдем възкресени. Аз искам да ви прочета още един стих в Евреи 11:28
С вяра /Моисей/ установи пасхата и поръсването с кръвта, за да се не допре до тях този, който погубваше първородните.
Виждате поръсването с кръвта, кръвта на Исуса. Нека започнем с кръвта на пасхалното ахне от онова време, обикновено пасхално агне. Кръвта на това пасхално агне поръсена върху къщите е имала власт и сила да ги опази, за да не се допре до тях този, който е погубвал първородните, погубление и смърт. Искам да обърнем внимание това е Старият завет, а какво се казва в Библията? Казва се, че Христос стана посредник на един нов завет, един по-добър завет основан на по-добри обещания, ако тогава те можеха да бъдат опазени чрез кръвта на едно агне от погубление и смърт, колко повече днес кръвта на Божието Агне, Божието пасхално агне Исус Христос ще ни избави от погубление и от смърт?
Нашата вяра не е в себе си, моята вяра не е в мен, аз не вярвам в себе си, аз не вярвам на себе си. Моята вяра е насочена към Божието Агне Христос, вярвам в Него, вярвам в Неговата кръв и както виждате вярвам в Неговото тяло, вярвам в Неговия кръст, вярвам в Неговото възкресение, натам е насочена вярата ми. Докато гледам към Него със сърцето си, докато се приближавам към Него със сърцето си съм в безопасност. Кръвта на Исуса Христа ни умива и очиства от всеки грях, докато ние се приближаваме, докато ние изповядваме греховете си и търсим да се приближаваме при Него, кръвта ни очиства. Виждате по какъв начин, виждате каква сигурност има. Кръвта на Агнето ни пази от погубление и ни пази от смърт, но тук отново казва: „Установи пасхата“, това е заколването на агнето и поръсването с кръвта, установи пасхата заколването на Агнето, Неговата плът. Ето, тук отново имаме плътта, имаме и кръвта. Имаме плътта, имаме кръвта на Исуса Христа. Има голяма сила. Има голяма сила в плътта, има голяма сила в кръвта на Исуса.
Искам да подтикна всеки един да започнем да разсъждаваме в тази посока, да започнем да търсим Него и Неговото дело на кръста. Мислете, търсете не проблемите, не болестите, не грижите, а разрешението. Бог е дал разрешение, Бог е дал изходен път и изходния път е чрез Неговото тяло. Казва се, че Неговото тяло е завесата или пътят, по който ние влизаме в Светая светих. Нека да отидем в 1 Коринтяни 5 глава 7 стих, казва:
Очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, – тъй като сте безквасни;
Забележете, хляба е безквасен. Кваса образ на грях трябва да се махне от нас, греховете трябва да се махнат, лъжливите учения трябва да се махнат.
Очистете стария квас /очистете старите грехове, очистете старите и фалшиви учения/ за да бъдете ново тесто – тъй като сте безквасни; защото и нашата пасха
Като казва „пасха“ си представете това пасхално агне и пасха означава преминаване, те преминаха от робство в свобода, те преминаха от смърт към живот. Пасхата е преминаване от робство в свобода, от смърт към живот, от поражение в победа.
защото и нашата пасха /или нашето пасхално агне/, Христос, беше заклан
Нашето пасхално агне е Христос. На всякъде, където в Стария завет видите пасхалното агне това е Христос.
беше заклан – Той беше разпънат на кръст за нас.
Виждате ли, Той беше заклан, Той беше разпънат на кръста за нас и те трябваше да се хранят с тялото Му и трябваше да приложат кръвта. И днес в Новия завет Той ни заповядва, нека да отидем в 1 Коринтяни 11 глава:
23 Защото аз от Господа приех това, което ви и предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб,
24 и, като благодари, разчупи и рече: Това /този хляб/ е Моето тяло
Той ни даде възможност да се храним с Неговото тяло, Той взе хляб и каза:
Това е Моето тяло, което е разчупено за вас туй правете за Мое възпоминание.
25 Така взе и чашата след вечерята и рече: Тая чаша е новият завет в Моята кръв;
Виждате ли, това е кръвта на Новия завет, чашата на Новия завет в Неговата кръв.
това правете всеки път, когато пиете, за Мое възпоминание.
26 Защото всеки път, когато ядете тоя хляб и пиете [тая] чаша, възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той.
27 Затова, който яде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа.
28 Но да изпитва човек себе си, и така да яде от хляба и да пие от чашата;
29 защото, който яде и пие без да разпознае Господното тяло, той яде и пие осъждане на себе си.
30 По тая причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста и са починали.
31 Но, ако разпознавахме сами себе си, не щяхме да бъдем съдени.
32 А когато биваме съдени от Господа, с това се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно със света.
И виждате тук говори Господ за Господната трапеза, че човек трябва със страх и трепет да взима Господна трапеза и трябва да я взима с чисто сърце и с вяра, вяра в кръвта и вяра в тялото на Христос. Разбира с има хора, които взимат Господна трапеза с подигравка, има хора, които се подиграват, има хора, които взимат несериозно, но това е свято нещо, защото е свързано с кръвта и с тялото на Господа, Господ, Който предаде Своето тяло на смърт заради нас. Това е свят момент на взимане на Господната трапеза. Затова всеки, който взима Господната трапеза, който яде от плътта и пие от кръвта на Исуса трябва да го прави с вяра, с покаяно сърце, да оставиш греха си и да се обърнеш към Господа. С вяра да взимаш, като пиеш, не просто пия, някои примерно пият сок, други пият вино – не. Когато взимаш виното да го пиеш, пий с вярата, че пиеш кръвта на Господа Исуса Христа, когато ядеш от този хляб яж с вярата, че това е тялото на Господа Исуса Христа, защото чрез Неговата кръв ние имаме живот и чрез Неговото тяло ние имаме изцеление. Аз искам да ви покажа тук какво Господ казва в 6 глава на Йоан 53 стих:
Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия Син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си.
54 Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния ден.
55 Защото Моята плът е истинска храна, и Моята кръв е истинско питие.
56 Който се храни с Моята плът и пие Моята кръв, той пребъдва в Мене, и Аз в него.
57 Както живият Отец Ме е пратил, и Аз живея чрез Отца, така и онзи, който се храни с Мене, ще живее чрез Мене.
Алелуя! Вижте какви силни думи за плътта и за кръвта на Исус, да ядем и да пием казва. Слава да бъде на Бога! Трябва да разпознаваме кръвта и трябва да разпознаваме тялото на Господа, не да ги взимаме като леко нещо, не да ги взимаме небрежно, а със сърце вярващо, покаяно, със сърце любящо Господа и Неговото дело. Вярвайте в Неговия кръст и така взимайте Господната трапеза, защото това е живот и това е изцеление за вас.
Тук в този пасаж, който прочетохме в 1 Коринтяни 11 глава има предупреждение за тези, които недостойно взимат и предупреждението е, че такива хора първо са слаби, болнави или починали. Тоест хора, които недостойно взимат кръвта на Исуса Христа, те взимат върху себе си осъждение от Бога, затова са слаби, затова са болнави, а някои затова са починали. Затова трябва да имаме правилно отношение, свято отношение към кръвта и тялото на Исус. Ако ние имаме свято отношение и разпознаваме тялото и кръвта на Господа, няма да сме слаби, а ще сме силни. Кръвта те прави силен. Нека кажем: Кръвта на Исус ме прави силен! После казва, обратното на болнави е здраве, тялото и кръвта на Исуса ме правят здрав – физически, емоционално здрав и вместо смърт кръвта на Исус носи възкресение и живот вечен и живот изобилен. Всичко това го има в Неговата кръв – сила, изцеление и здраве, възкресение и живот. Недейте да пренебрегвате Неговата свята кръв и недейте да пренебрегвате Неговото тяло.
И сега, вие, докато слушате това слово за кръвта и за тялото на Исус има мощен поток на изцеление от Святия Дух, Който се движи дори и по интернет. Докато слушате това слово има мощен поток на изцеление, който се движи по интернет в момента. Слава да бъде на Бога!
Нека се молим и да кажем: Боже, дай ми ново откровение, дай ми откровение върху кръвта на Божието Агне и дай ми откровение върху тялото на Божието Агне Исус. Научи ме да се храня с Неговата плът и да пия от Неговата кръв. Научи ме да взимам Господната трапеза достойно и да бъда силен християнин, да получа изцеление и съвършено здраве чрез кръвта и тялото на Исуса Христа и възкресенската сила на живота да бъде в мен, в моето тяло, в моята душа, в името на Господ Исус Христос от Назарет! Благодаря Ти, Господи!

Реклами