Стъпки за получаване на Божествено изцеление

СТЪПКИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА БОЖЕСТВЕНО ИЗЦЕЛЕНИЕ
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – Чикаго, 19.02.2017г.
https://www.youtube.com/watch?v=9djbIn2-gR0&t=591s

Благодарим за тази възможност да бъдем тук. Благодарим първо на Бога, после на пасторите за тази покана да можем бъдем тук между вас. Много се радвам за бащата на пастор Владо тази сутрин това, което Господ прави, нали знаете какво казва Божието Слово?
Никой пророк не е признат в собствения си дом.
Значи най-доброто, което можем да направим за нашите роднини е да се молим и да искаме – Господи, прати някой, прати някой посланик при моите роднини, за да може да му кажат, нали да кажат евангелието или да ги водят в молитва или каквото и да било. Слава да бъде на Господа!
Сега ще се помолим с една кратка молитва и започваме с Божието Слово.
Святи Боже, ние Те молим сега в името на Твоят Син Исус Христос, Ти да изпратиш Словото Си да изцеляваш, да освобождаваш, да възкресяваш. Молим Те да ни дадеш дух на откровение и мъдрост, за да разбираме Твоята воля. Изпълвай сърцата ни с вяра, жива вяра. И Те молим, тази сутрин ние просто да излезем благословени от това място и за всичко обещаваме да даваме славата само на Теб. Амин.
Започвам с Битие 2:16 и 17. Господ заповяда на Адам и каза:
16 …От всяко дърво в градината свободно да ядеш;
17 но от дървото за познаване доброто и злото, да не ядеш от него; защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.
Грехът, който Адам и Ева извършиха да не се подчинят на Божието Слово доведе до смъртта.
Заплатата на греха носи смърт.
Така казва Божието Слово – заплата на греха е смърт. Смъртта навлезе в човешкия род още от Адам и Ева, духовната смърт, но също и физическата смърт. В резултат на това навлязоха и болестите в човешкия род. Така че първоначалото или причината на болестта, основна първоначална причина за болестта е грехът още от времето на Адам и Ева. Това е в Битие 2 глава. След като ние виждаме това, ние разбираме, че трябва по някакъв начин човечеството да се справи с греха и разбира се с болестта. Виждате на всякъде хората са толкова болни, толкова много болести. Аз получавам ежедневно писма – моли се, моли се, всеки иска молитва, хората са болни, но ние трябва да можем да помогнем на хората, на всеки един от вас и на всеки един, който ще гледа видеото, по какъв начин да получим нашето изцеление, нашето освобождение. Как да го получим това нещо от Господа? Защото има път, има начин. Исус казва:
Аз съм пътят, никой не идва при Отец, освен чрез Мене.
Така че има начин това нещо да стане. За всеки един от нас и за вас тук и за вашите семейства има изход. И аз ще започна от тук. Първото нещо, което вярвам, че е необходимо ние да направим, за да можем да получим нашето изцеление е прошката. Исус Христос ни казва в Марк 11:25 и 26:
25 И когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и Отец ви, Който е на небесата, вашите прегрешения.
26 [Но ако вие не прощавате, то нито Отец ви, Който е на небесата, ще ви прости съгрешенията].
И много пъти непростителността се явява като причина за болестите на хората. Например непростителност може да бъде причина за рак. Не винаги, но в някои случаи непростителността, огорчение и непростителност мога да бъдат причина за болестта рак, могат да бъдат причина за костни болести, артрити – непростителност. Понякога ние го пренебрегваме и казваме: „Как да простя? Как да простя след като той ми направи такова нещо?“ Ами ако не ни е направил нищо няма какво да прощаваме. Често пъти ние се срещаме: „Брате, ако има нещо прости ми“. Няма нищо, аз не те познавам, какво да ти прощавам като не те познавам, това са само приказки. Но проблема е с близките хора или хора, които са ни били близки, хора, които са ни наранили, онеправдали, ограбили, дал си заем на някого, той не ти е върнал парите, огорчение и непростителност идва в сърцето. Или пък били сте едно семейство, съпруг и съпруга. Има много жени, които са в това състояние, съпругът я е напуснал и тя цял живот е огорчена, но всъщност огорчението и непростителността не ни помагат по никакъв начин, те просто ни тровят. Това е една отрова, която човек пие всеки ден, да бъде огорчен и да бъде в непростителност. Ако си огорчен и не прощаваш, ти не можеш да направиш нищо на другия, вредиш само на себе си.
Има една притча, в която Исус ни говори, 18 глава на Матей, аз няма да я чета цялата притча. Когато работех в банката бяха различни сезони, някои сезони бяхме много натоварени, чекова служба, други сезони нямаше толкова клиенти и аз си четях Библията, ако не можех да си я отворя си разсъждавах и си имах калкулатор. И нали в тази притча се говори за господаря, който простил на слугата си еди-колко си динара, а пък той не искал да прости на другия еди-колко си драхми ли, какво беше. Аз погледнах разликата във валутите, работех във валутен пазар, погледнах как върви курса и направих сметката. И знаете ли каква беше разликата? Това, което господарят прости на слугата си, а слугата не искаше да прости на своя слуга, разликата между двете суми беше 666 000, 666 пъти в период и даже самото числото ме смути. 666 ме смути това число, викам на нещо ми заприлича от Откровение на Йоан, нали? Значи тая непростителност има нещо общо и с антихриста може би? Виждате нашият Господ прощава, дяволът не прощава. Ние трябва да приличаме на нашия Господ, Той ни прощава, но иска и ние да прощаваме.
И тогава, защото аз също съм имал нужда да прощавам, случили са ми се някои работи в живота, но ние всички живеем в този свят и ми беше трудно да простя. Гледат служител, обаче служител неслужител пак ти е трудно. И един път разсъждавах върху тази притча, вече години след това и както разсъждавах си казах – абе, Пламене, ти знаеш ли колко е дори изгодно за теб да вземеш да простиш един долар в сравнение с твоя дълг близо 700 000 долара. Аз трябва само един да простя, а на мен трябва близо 700 000 долара да ми се простят. Значи всеки ще се зарадва да прости един долар дълг, нали? И тогава аз казах: „Господи, благодаря Ти“ и вече само вървя и чакам някой нещо да ми направи да ходя да прощавам, някой да направи нещо, да мога да простя. Защо? Защото казвам: „Ето, Господи, виж аз прощавам и Ти ми прощавай“. Нали? Слава на Бога. Така че, вижте, не е лошо нещо да простим, защото прошката може да бъде бариера за да получим благословенията.
Добре. Това е първото нещо, за което исках да говоря – прошката. Ако има някой, на когото да не сте простили, ако има някой, който да ви е наранил, да ви е оскърбил да ви е ограбил, каквото и да е било, това е голяма привилегия сега да можете да простите и ще се отвори благословение в живота ви. Знаете ли какви благословения ще дойдат в резултат на прошката? Бог много иска да ни научи да прощаваме. И трябва да ви кажа, че няма нужда, както казах няма нужда да прощаваме на някой, който нищо не ни е направил, ние трябва да простим на тези, които наистина са ни направили. „Ама той е виновен“ – точно, защото е виновен. Това, че прощаваш на човека не означава, че той е прав, това искам да ви го кажа. Ако човека е прав няма какво да му прощаваш. Ако ти си ме наранил и ти си прав и аз ти кажа: „Прощавам ти“, че то това е наглост, какво ще ти прощавам като ти си си прав, но ако ти наистина си ми сторил зло и аз тогава ти простя, тогава наистина това е прошка. Така че имаме възможност.
Аз вярвам, че мнозина днес ще се разтоварят много. Някой казвате: „Брате, разтоварих се от много неща, разтоварих се от няколко еди какво си – пари, стотици, хиляди, разтоварих се днеска, вече не ги очаквам“. Нека в тази връзка да ви кажа само едно нещо, за да не се наскърбявате. Ако някой ви иска нещо и каже: „Аз ще ти го върна, утре ти го връщам“ не вярвайте на човека, казва Библията да вярваме на Господа, всеки човек е лъжлив. Не че човекът иска да ви излъже, но разберете, че хората не владеят утрешния ден. Ако този човек днеска няма възможност, няма пари, каква е гаранцията, че утре ще ги има? Ако той днеска не се е справил с финансите, каква е гаранцията, че утре ще се справи? Така че, ако решите да дадете, както Господ казва да даваме, давайте и ги погребвайте. Няма да казвате на човека: „Аз ти ги давам и не ги очаквам“, не, не, ще кажеш: „Давам ти ги, добре за един ден ти ги давам или за една седмица или за един месец, давам ти ги, очаквам ги“, обаче вътре в себе си ги погреби. Защото ако човекът не ги върне ти казваш: „Господи, ами това е положението, аз ги дадох, заради Теб ги дадох тия пари“, ето това е, без да има никакво огорчение. Във взаимоотношенията ни трябва да бъдем така – да обичаме хората, но не в смисъл такъв да се доверяваме толкова много, защото дори Исус не се доверяваше на човека, защото знаеше какво има в човека. Ние дори не знаем какво има в нас, ние се оплакваме от другите, че ни предават, ами ние колко пъти предаваме без дори да се осъзнаем. Така че, приятели, трябва да знаем с какъв материал работим, материала е нестабилен, затова просто по-щедро.
С каквато мярка мерим с такава ще ни се отмери.
Нека да не гледаме дребните работи, съчици, такива работи, оставате съчките настрана. Гледайте, само гредите гледайте, ако ще гледате, даже и гредите не ги гледайте толкова, по-наедро гледайте, по-ларж трябва да бъдем и към другите и към себе си, за да поминем тих и спокоен живот, то иначе постоянно притеснения и безпокойства ще има. Иначе как ще общуваме заедно? Господ ни е казал да се обичаме, ама не е казал – обичай ближния си като стане съвършен, то аз като погледна няма съвършени наоколо. А да, с изключение на някои /смее се/. Разбирате ли? Един служител беше казал: „Не търси съвършената църква, защото като влезнеш в нея тя няма да е повече съвършена“, защото носиш себе си със себе си на всякъде, не можеш да идеш никъде без себе си, а ние сме несъвършени. Целта е да бъдем съвършени, да се усъвършенстваме, обаче, приятели, трябва да сме на ясно какво е състоянието ни. Така че, нека да не си гледаме съчките в очите, а да се учим да се обичаме въпреки тях. Това е истина, казвам ви, Словото го казва, че сме така.
Добре, това е първото нещо с прошката. И днес ще се помолим за това, за да се премахне тази бариера. Обаче второто нещо върху, което искам да говоря се нарича покаяние – покаяние от грехове, покаяние от мъртви дела. Това означава решение – решение за промяна или промяна на решението или обръщане. Това е покаяние, покаянието не е просто дума, не е просто сълза, покаянието е решение. Ако искаме да се покаем, защото това е много важно, първото учение на Новия завет се нарича покаяние от мъртви дела. Господ каза:
Покайте се и повярвайте в благовестието.
Покаянието го слага дори преди вярата. Разбирате ли за какво става въпрос? Много хора казват: „аз вярвам“, но нямат покаяние. Липсата на покаяние води до много проблеми в живота на християнина. Затова ние трябва да разберем какво е и трябва да го извършим в живота си. Не чрез собствена сила, чрез Божията сила, но всеки един трябва да вземе решението. Бог не може да вземе решението вместо нас.
И сега ще ви кажа няколко стъпки по какъв начин човек може да стигне до покаяние. Първото и много важно нещо е човек да размисли. Ние не трябва да бъдем като роботи, а трябва да размислим. Сега вие слушате какво ви говоря, не трябва да го приемете просто ей така сляпо, да размислите това вярно ли е. Размишлението е много важно, вярата идва от размишление и покаянието ще ви дойде от размишление. Когато размишляваш върху Словото, върху волята на Бога ти стигаш до извода, че трябва да се покаеш за греховете си.
Първото нещо е размишление. Да размислим върху пътищата си, даже Господ казва: „Размислете върху пътищата си“. Не можеш да кажеш „аз се покайвам“ ей така. Не, не, размисли какво си направил. Много хора не забелязват като минават как настъпват другия, как навреждат на другия, какви неща правят, не ги забелязват, но трябва да размислим, да преценим и след като размислим да осъзнаем тежестта на греха си. Покаянието трябва да съдържа в себе си размишление и осъзнаване на положението. Какъв живот съм имал? Какво съм правил в тоя живот? На кого съм навредил? И вече като осъзнаеш, тогава вече трябва да отидеш в молитва пред Господа. Осъзнал състоянието си отиваш пред Него и казваш: „Боже, прости ми“ и казваш – аз направих това, казах това, помислих това, почваш вече да казваш това, което си осъзнал.
Сега, разбира се ние не можем да осъзнаем всичките си грехове. Затова има молитва, която казваш: „напомни ми ги, прости ми дори неосъзнатите грехове“ и т.н. Но тези, които ги осъзнаваш, които ги разбираш трябва да ги изповядаш в молитвата си. Помните ли какво казва? Нека да започна, ето тези два стиха смятам, че ще бъдат много важни, да отворите Библиите на тях. Значи първият се намира в Притчи 28:13
Който крие престъпленията си /тоест греховете си/ няма да успее
От кого ще ги крием? Значи мога да ги крия първо от себе си. Човек не иска: „Няма пък да си призная, че съм виновен, няма пък, не съм виновен“. Не, който ги крие престъпленията си няма да успее. Трябва да ги осъзнаеш първо самият ти, пред себе си да си дадеш сметка. Разбира се трябва смирение. Това засяга гордостта ни, когато трябва да си признаем, че сме виновни за нещо, но пък пред Бога е много. Господ казва:
На смирените дава благодат, а на горделивите се противи.
Трябва пред себе си да признаем първо, че сме виновни за нещо, че сме съгрешили. След това трябва да застанем пред Бога и да Му признаем, да Му кажем. Не: „Господи, благодаря Ти, че съм праведен човек и не съм като тоя бирник до мен“, нали? А както другият се биеше в гърдите и казваш: „Господи, прости на мен грешника“ и той си отиде простен. Така че трябва да има тази изповед на греховете. Не че ще Го уведомим нещо Господ, Той знае всичко, но това, което е необходимо Господ да види нашето признание. Ние като родители като видим, че детето е направило някоя беля си стоим в къщи понякога и се правим, че не сме разбрали да видим сега той ще каже ли, дали ще дойде детенцето да каже какво е направило. Ние го знаем, но ние искаме детето да признае, да дойде и само да си каже: „Тате, мамо, аз направих това“ и т.н. Господ иска така от нас, да отидем при Него и да признаем, изповедта е признаване на нашите грехове пред Него. И вижте тук казва:
Който крие греховете си няма да успее
Значи има хора, които ходят на църква, но не могат да успеят в живота си, не могат да успеят нито в духовния живот, нито в друга област на живота си, понеже имат бариера поради това, че крият престъпленията си. Ходенето на църква е необходимо, но недостатъчно условие. Както в математиката едно време го учихме, необходимо, но недостатъчно. Значи трябва да можем да ходим не само на църква, а трябва да ходим и при Господа и да можем на Него да Му кажем и да Му изповядаме тези престъпления.
Който крие престъпленията си няма да успее, а този който ги изповядва
Вижте изповядва сегашно продължително време, тоест не да ги изповяда един път като повярва, а в молитвата трябва да имаме такова време, по-добре в началото на молитвата, в което да си изповядваме греховете, защото си изцапваме краката като ходим.
който ги изповядва и ги оставя ще намери милост.
Забележете, че има „и ги оставя“. Някакъв брат отива при един проповедник за молитва и проповедникът Господ му дал откровение и казал: „Ти не си се покаял от греховете си“ – „Не е вярно, аз всеки ден като отида при комшийката след това се изповядвам на Господа“. Разбираш ли? Значи това не е. Изповядва и оставя – това е покаянието да го оставиш на дело. Който ги изповядва и ги остави ще намери милост у Бога. Ето това е много важно. Трябва да имаме това решение в себе си. Изповед и оставяне на дело.
Има още едно нещо. В един от английските преводи се казва, че който ги изповядва и се отрича от тях. Може да се наложи и да има отричане, аз ще говоря и за това нещо. Не само изповядване, но отричане от определени неща.е ви дам един пример. Сега даже ми идва на ум тоя пример. Забелязали ли сте Петър колко пъти се отрече от Исус? – три пъти. Когато Исус му се яви там при огъня като бяха, колко пъти Исус го попита: „Петре, любиш ли ме?“ – три. Защо така си приличат двете числа? Любиш ли Ме, Петре? – Любя Те. Любиш ли Ме, Петре? – Любя Те? Любиш ли Ме, Петре? – Абе, Господи Ти знаеш, че Те любя. Ама като се отричаш три пъти не ти прави впечатление, ама като те питам три пъти дали ме обичаш, ти прави впечатление? Разбирате ли?
Нека, даже ще ви кажа такъв случай, няма примери да давам всъщност, ще ви кажа принципа. Даже не става въпрос точно за покаяние, за това, че са направили нещо на някой, но някои хора казват: „Аз пък не искам да живея, искам да умра. Неща да живея, искам да умра. Не ми се живее вече“ и го повтарят и из един път докторът казва, че има рак. Ами ти казваш, че искаш да умреш, казваш, че искаш да умреш, това дава власт на тоя дух на смърт и в един момент ракът дошъл. Каквото повикало, това отговорило, нали? Каквото си казал, това станало. Ами дай тогава да направим молитва за отричане от това – „Брат, аз съм се покаял вече“. Значи едно нещо е покаяние, друго е отричане. Нещо, което вие сте го казали по този начин, вие трябва да се отречете съвсем дефинитивно, съвсем определено, да кажеш: „В името на Исус Христос, аз се отричам от тези думи, които говорех, че искам да умра, че искам това, че искам друго, отричам се. Разрушавам ги тия думи в името на Исус“ и тогава взимаш Божието Слово, защото е писано:
Аз няма да умра и ще живея и ще разказвам за делата на Господа.
Един път ще го кажеш, но аз ви препоръчвам не един път, защото може да сте казали другото много пъти. Започнете да изповядвате онова, което е по Божието Слово.
Така. Другото, което е, някои хора казват: „Брат, защо такива лоши неща ми се случват?“, а знаете ли какво правят? Кълнат други, даже някои християни кълнат други хора. Какво казва Библията? Който кълне какво ще дойде върху него? – проклятие. И знаете ли, обърнах внимание на тая дума кълнене в Библията, а ние казваме на бългаски кълне, а на испански примерно е малдисион – означава лошо говорене. На английски как е? Кърст, то не звучи на на английски така, но на испански така звучи. Исус казва „който злослови“, а на друго място се казва „който кълне“. Нали помните: „Който кълне майка си и баща си, да се умъртви“ – в закона. Исус го цитира в Новия завет: „Който злослови баща си и майка си“. Приличат си нещата. Значи ние трябва да бъдем внимателни като говорим за другите хора да не говорим с омраза, да не говорим зло, защото не само върху тях може да отиде, но и върху самите нас може да дойде това зло. Трябва да говорим добро. И какво казва Господ? Който благославя какво? – благословение ще дойде върху него.
Още повече трябва да бъдем внимателни, когато, ако някой кълне братя и сестри, защото, ако кълнеш някой, който е Божие дете, още по-тежък е случая. Защото вие знаете, един родител, може детето да не слуша много, може да прави бели, обаче ако някой реши да му навреди на детето, защото било лошо, родителят веднага скача. Ако ти решиш да говориш против Божие дете, ако решиш да направиш нещо срещу Божие дете, дори и да е лошо детето, Неговият Баща ще скочи, нашият Бог. Затова казва:
Който докосва тебе, докосва зеницата на очите ми.
Виждате ли от къде могат да дойдат бели в живота ни, без да ги осъзнаваме?
Значи, виждате трябва да има:
1. Размишление;
2. Осъзнаване;
3. Изповед на греховете;
4. Отричане
И накрая:
5. Оставяне на греховете, което ще доведе до плод. Покаяние, което принася плод в живота ни.
Сега искам да отида на друго място. Този стих между другото за първи път ще го проповядвам. Нека да отидем във Второзаконие 28:58-61.
58 Ако не внимаваш да изпълняваш всичките думи на тоя закон /за закона става въпрос, нали виждате?/, които са написани в тая книга, и не се боиш от това славно и страшно име ИХЕОВА ТВОЯ БОГ,
59 тогава Господ ще порази теб и потомството ти с ужасни напасти, напасти големи и непрестанни, болести зли и непрестанни /непрестанни, значи хронични, а зли – остри/.
60 И ще навлече върху тебе всичките египетски болести, от които ти се боеше, и те ще се залепят за тебе;
61 още и всяка болест и всяка язва не написани в книгата на тоя закон, Господ ще нанесе на тебе докато бъдеш изтребен.
Какво ще кажете за този закон, а? Тежка работа. Но забележете, че тук се говори за това, че който не изпълнява закона, върху него ще дойдат болестите, които са записани в книгата и болестите, които не са записани в книгата, и едните и другите влизат в това проклятие. Това е проклятието на закона. Слава на Бога, че днес не сме под закона, така ли е? Слава на Бога да кажем, че гледай какво става тук. Според закона, който не изпълнява закона всички болести записани в Библията и всички, които не са записани могат да дойдат върху него. А виждате, че има и много болести днес, които не са написани в Библията, всичко това е част от проклятието.
Добре. Какво да направим тогава ние? Нека да отидем в Галатяни 3:13 и 14, ето го разрешението на проблема. Слава на Бога, че има разрешение. Но преди да има разрешение трябва да видим каква е реалността.
13 Христос ни изкупи от проклетието на закона
Това, което го чухме преди малко. Има решение, обаче решението е кой? – Христос. Без Него какво остава? – проклятието.
Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет /или стана проклятие/ за нас; защото е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво“ /а кръста е дървен/;
14 за да може благословението, дадено на Авраама, да дойде чрез Христа Исуса на езичниците, за да приемем обещания Дух чрез вяра.
Сега като бяхме във Финикс и служих в такива етнически църкви и в една арабска църква. Една жена дойде с някакви проблеми на ръцете, рамената, някакви болки в ставите, не беше добре жената. Започнахме да се молим и я сложих да седне на пейката там и започнах да цитирам върху нея точно този стих Галатяни 3:13,14 и както цитирах стиха и тя хоп и легна на това нещо и като стигнах до момента, в който казах: „За да може благословението на Авраам да дойде върху теб“ и тя изведнъж каза: „А“ и се събуди и стана, каза: „Бях на небето“, мърда, казва: „Ръцете са ми изцелени, слава на Бога“. Господ разруши проклятието, само докато говорехме този стих Господ го разруши. Слава на Бога.
Така че виждате, че има разрешение, но разберете разрешението е в Христос, в Неговия кръст, който не е златен, не е сребърен, а е дървен – „Проклет, който виси на дърво“, не на злато, не на сребро, кръста е дървен. Така че на този дървен кръст Христос понесе нашето проклятие като стана проклет на кръста. Той не е проклет сега, Той стана проклятие на кръста, за да може благословението да дойде върху нас. Така че ние не само да бъдем благословени, но да бъдем благословение и за другите.
И накрая Исая 53 глава. Ние видяхме това, че проклятието е разрушено, обаче Исая 53 глава от 3 до 5 стих много хубав пасаж, той е основополагащ пасаж за изцеление, това е основата на Божественото изцеление – Исая 53 от 3 до 5 стих.
3 Той бе презрян и отхвърлен от човеците. Човек на скърби и навикнал на печал; И, както човек, от когото отвръщат хората лице, Презрян бе, и за нищо Го не счетохме.
Кой е Той? – Христос.
4 Той наистина понесе печалта ни
Печалта ни, виждате ли, печал. Но ако погледнете в оригиналния език тази дума може да се преведе печал или болести, има двете значения – печал и болести.
И със скърбите ни се натовари;
И със скърбите ни се натовари, така ли пише? А думата скърби в оригинал е болки, болести и болки. Аз вярвам, че това означава физически болести душевни болки. Той ги понесе на кръста. Някой може да каже: „Брат, ти си правиш свободни съчинения“, обаче ако отидем в Матей 8 глава 16 и 17 стих ще видите, че Исус отиде и проповядваше. Нека да го прочета точно, както е там, защото много хубаво е казано:
16 А когато се свечери, доведоха при Него мнозина хванати от бяс /бяс значи демон/; и Той изгони духовете с една дума
Така се казва на български, значи тая дума една, която е написана я няма в оригинала, само в българския език тая дума една се набляга. Значи в Кинг Джеймс се казва: „С Неговото Слово“ – „Той изгони демоните с Неговото Слово“. На испански Рейна Валера също казва: „С Неговата дума, с Неговото Слово“, но на български са приели „една дума“ и затова днес казват: „Само с една дума, две думи не може“. Не, братя и сестри, няма такова нещо една дума, казано е с Неговото Слово. Той със Словото Си ги гонеше, то е нормално.
и изцели всичките болни;
Забележете, че първо е гоненето, след това е изцелението, защото много пъти, не във всички случаи, но много пъти причина за болестта е дух. Като се изгони духа идва изцелението. Имайте го в предвид. Не във всички случаи, в някои случаи е така. Ще ви дам пример в Библията. Когато Исус изцелява глухите какво казва? – „Излез, душе, глухи и неми“, нали така? Когато жената беше прегърбена, тя имаше дух на немощ в гръбнака и много такива случаи има в Библията. Така че ние трябва да имаме това нещо. Затова казвам на хората, когато имат тумори и ракове и ходят да ги оперират, тук отрежат, той се появи там, там го отрежат, той се появи там, там го отрежат и то не остане от човека нищо, викам, вие не можете да отрежете дух с нож. Затова Бог е дал Божието Слово, което е:
Мечът на Духа, по-остър от всеки меч остър от двете страни, пронизва до разделяне духът, душата, ставите, мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето.
Това е скалпелът на Бога, Божието Слово. Така че лекарите могат да помогнат в естественото, ако болестта е естествена, ако си настинал и си пил много лед, като някои хора и те е заболяло гърлото, ако си се порязал. Ако е някаква естествена болест добре, лекува се по естествен начин, обаче ако е духовна причината не можеш да я излекуваш с естествени средства. Духовното се лекува с духовно, физическото се лекува с физическо.
Така. И тук какво казва?
Той изгони духовете с дума /със Словото Си/ и изцели всичките болни.
Това е едно от местата, където Той изцели всичките болни. Защо?
17 за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия /което го прочетохме Исая 53 глава/, който казва: „Той /Христос/ взе на Себе Си нашите немощи, И болестите ни понесе“.
Ето го тук в 4 стих: Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари.
Значи в българския са предпочели да го преведат скърби и печал, но ако погледнете в други преводи като Кинг Джеймс, като Рейна Валера особено, ще видите, че там превода е по-различен, значи болести и болки, а тук Исус го превежда болести и немощи. Но това, което е основното, което трябва да разберем е, че който ще получиш изцеление днес, Бог не ти го дава днес, искам така да го кажа. Изцелението Бог не ти го дава днес, ти може да го получиш днес, както примерно, ако имаш в пощенската си кутия колет, той може да е изпратен преди един месец, но ти днес отиваш да си вземеш колета. Всеки един от нас има да получава колет от Господа. Колета ти стои в пощата, кога ще идеш да го вземеш? Колета ни е сложен в пощенската ни кутия преди две хиляди години, когато Исус на кръста понесе нашите болести, все на Себе Си нашите немощи и болки. 1 Петрово 2:24 казва:
С Неговите рани ние се изцелихме.
Тук 5 стих го казва:
5 Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме.
Отново. И това го четем в 1 Петрово 2:24, така че виждате, че в изкуплението е включено, освен прощението на греховете ни и изцелението на болестите ни. Псалм 103:3 казва:
Той е, Който прощава всичките ти беззакония, Той е, който изцелява всичките ти болести.
Малахия 4:2 Вие, които се боите от Неговото име на вас ще изгрее Слънцето на правдата с изцеление в лъчите Си или в крилата Си.
Вижте, дяволът работи с две неща – грях и болести, Бог – прошка и изцеление. Дяволът дава грях, болести, Бог прошка, изцеление. И края какъв е? На греха и болестите края смърт, обаче на прошката и на изцелението края е живот.
Крадецът идва да открадне, да убие, да разруши, Аз дойдох /казва Христос/, за да ви дам живот и да го дам изобилно.
Така че слава на Бога за всичко, което прави и сега ще се помолим с една обща молитва и след като пастирят ви разпусне вече, който иска персонална молитва, но преди това да направим просто една обща молитва за всички вас върху пасажа, ако може, разбира се. Благодаря.
Нека да се помолим, сега ще ви моля едно нещо да направим. Както казва Исус:
Не бой се, само вярвай!
Това, което е важно е да вярваме, без много въпроси в главата, вяра. Господ уважава вярата. Има ли някой, който за първи път идва тук или за първи път идва на църква? Има ли някой, който да не е приемал Христос за Свой Господ и Спасител? Има ли такива хора тук? Ако има такъв човек, нека вдигне ръка да видим, ако има някой специално да се помолим за спасение, ако не продължаваме с молитвата.
Нека да кажем: Боже, прости греховете ни, в името на Исус. Аз вярвам, че Исус Христос е единственият път към Бога. Исус е моят Господ и моят Спасител. Исус е Божият Син. Той умря за моите грехове и възкръсна за моето оправдание. Господи Исусе, благодаря Ти за вечния живот! Господи Исусе, благодаря Ти, че съм нов човек! Благодаря Ти!
Сега взимам решение да простя на всеки човек, който ме е онеправдал, в името на Исус.
Сега ще ви дам малко време тихичко на Господа да Му кажете имената на хората, на които прощавате. Ако на някой му е много трудно да прости искам да си вдигне ръката, да видя има ли някой, който не може да прости, защото съм срещал и такива хора, казва: „Не мога, никога не мога да простя“. Ако има човек, който не може да прости да си вдигне ръката, ако не кажи:
Прощавам на Пенчо, Ганчо, Гергана, Петрана и Петка, на всичките. И кажи какво прощаваш. Слава на Бога. Сега кажи: Прости и на мен, Господи! Аз благославям тези хора и се отричам от непростителност и огорчение. Благодаря Ти. Сега, Господи, аз се покайвам за всеки мой грях, за неверието, за бунта, за това, че съм Те оставял, покайвам се, в името на Исус.
Сега изповядай от кои грехове се покайваш на Бога. Някой ще каже: „Абе аз колко пъти да ги изповядам?“ изповядай ги пак, изповядай греховете си.
Той е верен и праведен да ти прости греховете и да те очисти от всяка неправда.
Прости ми, Господи! В името на Исус, сега се отричам от всяка лоша дума, всяка клетва, която съм изговорил, всяка дума на омраза, всяка клюка и одумване. Аз се отричам в името на Исуса Христа. Отричам се от думи, с които съм клел себе си. Аз няма да умра, а ще живея и ще разказвам делата на Господа. Отричам се от думи, с които съм клел другите, в името на Исус. И сега ги благославям, нека да успяват, благославям ги. Отричам се и от думи, които са изговорени против мен и против моя дом, в името на Исус, от служители на сатана и от хора, които ни мразят. Отричам се в името на Исуса Христа. Благодаря Ти, Господи!
Също така се покайвам и се отричам от окултизъм, чародейства, отричам се от завети, които аз или родът ми сме сключвали, които не са по волята на Бога. Отричам се в името на Исус от обичаи и традиции, които са от сатана. Отричам се от тях в името на Исуса Христа. Благодаря Ти, Господи.
Сега Те моля, Боже, Ти да докоснеш мен и моето семейство и да ни изцелиш. Аз Ти благодаря, че Ти ни изкупи от проклятието на закона като стана проклет за нас, защото е писано: „Проклет, който виси на дърво“, за да може благословението на Авраам да дойде върху мен и върху рода ми чрез Христа Исуса и да приемем обещания Дух чрез вяра. Благодаря Ти, Господи, за благословението в кръвта на Исуса Христа. Благодаря Ти, че Исус взе на Себе Си нашите болести и понесе нашите немощи и нашите болки и с Неговите рани ние се изцелихме. Затова въз основа на Божието Слово, аз Те моля сега да изцелиш мен и моят дом в името на Исус.
Сега сложете ръка на болното място. В името на Исус, изцели ме, Господи! Исусе Сине Давидов, имай милост за мен! Изцели ни, Господи! Изцели ни, Господи, в името на Исуса Христа!
Сега в името на Исус кажи: Заповядвам на тази болест, заповядвам на немощ, заповядам на болка, вън от моето тяло! Вън от моето семейство, в името на Исус от Назарет! Всеки дух, който е дошъл да разрушава и да убива и да разболява, вън от мен и вън от дома ми в името на Исус Христос! Господи Исусе, благодаря Ти!
Сега в името на Исус заповядвам на тялото ми, бъди изцелено! Бъди изцелено! Бъди изцелено! Планината да се премести и тялото ми да бъде изцелено, в името на Исус! Всеки корен на болест в моето тяло нека да изсъхне в името на Исус! Всяко семе на болест в моето тяло, нека да изсъхне в името на Исус! Изговарям благословение върху тялото ми, живот в името на Господ Исус. Благодарим Ти, Господи!
Нека вдигнем ръце и да благодарим на Господа. Алелуя! Слава! Слава! Слава! Слава да бъде на Господа. Благодарим Ти, Боже наш, отдаваме Ти слава и хвала. Алелуя!
Вече като кажете слава на Бога, значи вие вярвате. В момента, в който кажете слава на Бога, Господ казва: „Тия деца вярват, че са изцелени“.
Хайде сега в името на Исус, ако имаш някаква болест раздвижи нещо ръка, крак, пробвай бучката там ли е, изсъхна ли тази бучка, напусна ли. Нека всяка бучка да изсъхне от корен в името на Исус! Нека всяка болест да ни напусне и нека изцелението от Исус Христос да дойде върху вас, в името на Исуса Христа.
Благодарим Ти, Боже. Алелуя! Бъдете благословени!